VIMALA RODGERS

GRAFOTERÁPIA
VÁ LT O Z Z E G Y Ü T T A Z Í R Á S O D DA L
EZOT ÉR IA MINDENK INEK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ajánlom e könyvet Martha és Red Fishernek Missisippiben, valamint Carol és Ralph Meyernek Pennsylvaniában. Szeretném szívből jövő köszönetemet tolmácsolni nekik, amiért kutatóévem során vendégül láttak, hogy e könyv megszülethessen. Őszinte hálám
továbbá ragyogó szerkesztőmnek, Marcela Landresnek a Simon
& Schusternél, akinek kedves, tiszta és közvetlen személyiségéből
szüntelenül árad az őszinteség, a derű és a megértés – valóban ritka
elegye ez a nemes tulajdonságoknak. Szívem mélyéből mondok
köszönetet nektek.

TARTALOM

Köszönetnyilvánítás 5

Első rész
BEVEZETÉS A KÉZÍRÁS ELEMZÉSÉBE 11
1. fejezet: Mi is az a kézírás?

13

2. fejezet: Kérdések és válaszok

19

3. fejezet: A kézírás főbb elemei 27

Második rész
AZ ÁBÉCÉ 91
4. fejezet: Az ábécé családjai

93

5. fejezet: A közlésfolyamat családja
A a: A kiválóság betűje

O o o: A szóbeli közlés betűje
D d: Az érzékenység betűje

95

95
97
99

G g: A gyarapodás betűje

102

P p: Az önszeretet betűje

107

Q q: Az önzetlen szolgálat betűje

7

105

GRAFOTERÁPIA

6. fejezet: A tanulás és értékelés családja

109

Y y: Önmagunk méltánylásának betűje
U u: Az elfogulatlanság betűje
| ª: A tanítómester betűje
V v: Az ítélőképesség betűje

109

110

114
115

7. fejezet: A megbecsülés és önkifejezés családja
\m: Az isteni kegyelem betűje
^n: A barátság betűje

117

117

120

Hh: A dinamikus önkifejezés betűje

8. fejezet: A felismerések családja

121
125

L l: A velünk született spiritualitás betűje 125
E © e: A tolerancia betűje 127

I i: A világos felfogás betűje

129

J j: Az intuíció betűje 132

9. fejezet: A gyakorlati kreativitás családja

135

F f: A mások szolgálatában latba vetett tehetség betűje
R r: A velünk született kreativitás betűje
S s: A kiegyensúlyozottság betűje

138

139

10. fejezet: A társadalmi státusz családja
T t: A látnok betűje

143

143

A ‡   ikerbetű: A rugalmasság betűje
K k: A tekintély kezelésének betűje

145

147

B b: A lélekkel áthatott üzleti tevékenység betűje

8

135

148

TA RTA L O M

11. fejezet: A bizalom és szilárd önazonosság családja
C c: A feltétlen bizalom betűje

X x: A szilárd önazonosság betűje

151

151
153

12. fejezet: Az egyedül álló ‹ ± 157

‹ ±: A tökéletes elégedettség betűje

157

Harmadik rész
VÁLTOZTASS ÍRÁSKÉPEDEN! 159
13. fejezet: Hogyan gyakorold be a kézírásodban
eszközölt változtatásokat?
Szómagyarázat 165
Irodalomjegyzék

169

A szerzőről 171

161

Első rész

BEVEZETÉS
A KÉZÍRÁS
ELEMZÉSÉBE

1. fejezet

MI IS AZ A KÉZÍRÁS?

E könyv célja, hogy segítsen neked, az Olvasónak felszínre hozni
magadban adottságaidat, szellemi alkotóerődet és képességeidet –
vagyis mindama kincseket, melyek életed korai szakaszától rejtve
szunnyadnak bensődben. Kisgyermekként mindnyájan számos
okot találtunk arra, hogy lemondjunk kedvelt tevékenységeinkről
vagy magunkba fojtsuk kikívánkozó újszerű gondolatainkat. Nemegyszer megtörtént, hogy ártatlanul megosztottuk elképzeléseinket
a felnőttekkel, akik bátorítás helyett csak kinevettek bennünket, és
így megtanultuk szép csendben elbújtatni e gondolatokat egy titkos rejtekhelyre bensőnkben – ám e szellemi kincsek sosem vesztek
el. Mindmáig ott vannak… és várják, hogy újra felfedezzük őket.
A fal, mely különleges adottságainkat elzárja a világtól, és akadályként tornyosul abbéli vágyunk útjában, hogy előhozzuk e
kincseket rejtekhelyükről, egyetlen egyszerű hétbetűs szóval megfogalmazható, és ez a szó a félelem. Mi építettük fel bensőnkben
a félelem falát, és csak mi bonthatjuk le, és hozhatjuk ismét napvilágra egyedülálló adottságainkat.
Szinte hallom, ahogy felteszed magadban a kérdést: „És mi köze
mindennek a kézírásomhoz?” Reméltem is, hogy megkérdezed.
KÉZÍR ÁS
Kézírásunk sokkal több az egymás mögé rakott szavak puszta
sorától, mellyel valamit közölni akarunk. A kézírás térképet ad az
élethez való hozzáállásunkhoz, segít megtalálnunk a helyes utat
13

GRAFOTERÁPIA

lelkünk rég elfeledett, rejtett zugaiba, és vázlatos képet nyújt tudatalattink tartalmáról. Magyarán szólva írásképünk világosan jelzi,
milyen érzésekkel viseltetünk önmagunkkal szemben. Hű mércéje
önbizalmunknak, önbecsülésünknek és annak, hogy mennyire
merünk támaszkodni saját magunkra; árulkodik félelmeinkről és
egyedülálló képességeinkről. Énképünk az a szemüveg, melyen
át az életet nézzük, és írásképünk szemléletesen tükrözi, milyen
lencsét kellene hordanunk látásunk korrigálására.
Bár a tollat a kezünkkel – netán a lábujjainkkal vagy a fogaink
között – fogjuk, agyunk mozgatja hegyét a papíron. Írás közben
tollunk minden egyes vonása tükrözi önmagunkhoz való hozzáállásunkat, és egyben meg is erősíti azt. Valahányszor a papírhoz
érintjük a tollat, hogy megformáljunk egy betűt, összekössük egy
másikkal, s helyet hagyjunk a margónak, félreérthetetlenül kijelentjük: „Ez vagyok én!” Minél gyakrabban írunk egy bizonyos módon,
annál mélyebben gyökerezik meg pszichénkben az adott hozzáállás.
Legtöbben láttunk már olyan kézírást, melynek láttán levegő
után kapkodtunk, nevetésre fakadtunk vagy bizonyos érzések támadtak bennünk. Különösen igaz ez az aláírásokra. Talán veled is
megesett már, hogy megmutattad valakinek egy ismeretlen kézírását vagy aláírását, és e szavakkal fordultál az illetőhöz: „Ezt érdemes
megnézned!” Korántsem kell grafológusnak lennünk ahhoz, hogy
az írásuk alapján képet alkossunk az emberekről. A kézírás lényegében életszemléletünk grafikus megjelenítése, amely elárulja, milyen
érzéseket táplálunk önmagunk iránt, és miképpen befolyásolja ez
az énkép a másokról alkotott véleményünket.
GR AFOLÓGIA
A kézíráselemzésnek is nevezett grafológia az a tudomány, amely
az írásképet bizonyos személyiségjegyekkel társítja. A grafológus
szakértők az íráskép képzett értelmezői, és fel tudják tárni, hogy
a kézírás sajátosságai hogy függnek össze a személyiséggel. Szak14

MI IS AZ A KÉZÍRÁS?

értelmük abban áll, hogy a kézírásminta beható tanulmányozása
alapján képesek felvázolni az illető személyiségjegyeit.
GR AFOTER ÁPIA
A grafoterápia a viselkedéstudomány egyik ága, mely arra ösztönzi az egyént, hogy ragadjon tollat a kezébe, és kézírása bizonyos
sajátosságainak megváltoztatásával küszöbölje ki személyiségének
önromboló aspektusait. A grafoterapeuták szakértő grafológusok,
akik kiegészítő képzést kapnak pszichológiából. Hozzáértőn kalauzolják végig pácienseiket írásképük megváltoztatásának útján, és
ezáltal hozzásegítik őket, hogy kigyomlálják negatív gondolkodásmódjukat, és pozitív, önsegítő szokásokat plántáljanak a helyükre.
Az íráskép megváltoztatása során az énképünket hordozó agyi
idegpályáinkat is újrarendezzük.
ÍR ÁSR ENDSZER EK
Már azelőtt elbűvölt a különböző emberek írásképe, hogy megtanultam volna olvasni; mióta az eszemet tudom, az ábécé betűi
mindig kíváncsiságot ébresztettek bennem, és az érdekes felfedezések kiapadhatatlan forrását jelentették számomra. Miután zsenge
tinédzserkoromban belevetettem magam a kézírás sajátosságainak
tanulmányozásába, végül kénytelen voltam lefolytatni saját empirikus kutatásaimat, mivel úgy vettem észre, hogy a legtöbb grafológiai tárgyú könyv idejétmúlt, vagy éppen ellentmond egymásnak.
Saját tanulmányaim során arra a megállapításra jutottam, hogy az
igazság nem a hitből, hanem csakis a tapasztalatból fakad.
Miközben barlangfalakon található ősi rajzolatokat, papirusztekercseket, valamint olyan titokzatos véseteket tanulmányoztam,
mint az ugariti írás, az akkád ékírás, a lineáris „A” és „B” írás,
a kézírás iránti érdeklődésem még inkább fellángolt. Minél többet
vizsgálgattam a világ legkülönbözőbb írásrendszereit és fonetikus
15

GRAFOTERÁPIA

ábécéit, annál kíváncsibbá tettek az egyes kultúrákon átívelő hasonlóságaik. Rájöttem, hogy nem csupán a héber kabbala vagy
a germán rúnák megalkotói tulajdonítottak különleges jelentést az
ábécé egyes betűinek, hanem világunk számtalan másik kultúrája
is; és ez alól a latin ábécé sem kivétel.
Ott van azután a szanszkrit. Minél behatóbban tanulmányozom ezt a fantasztikus nyelvet, valamennyi indoeurópai nyelv
ősét, annál jobban megbabonáz a dévanagárinak, avagy az „istenek
írásának” nevezett ősi ábécé, amelyet a lejegyzésére használtak.
A dévavániként, avagy az „istenek nyelveként” emlegetett szanszkrit nyelv maga nem csupán a spirituális tudás kiapadhatatlan kútja,
hanem matematikailag és tonálisan példátlanul precíz rendszer is.
Egyelőre azonban a latin ábécé maradt a próbakövem, hiszen
számos hagyományt olvaszt egybe rendkívüli gazdagságában.
Emellett persze szenvedélyesen szeretem az angol nyelvet is.
A VIMALA-ÁBÉCÉ
Elsőéves egyetemistaként elvégeztem a kötelező logikakurzust,
emlékezetembe véstem Arisztotelész szillogizmusait, és kialakítottam személyes elképzelésemet, mely a saját kútfőmből származó
módosított szillogizmuson alapult. Így hangzott:
Mivel minden egyes tollvonás megerősít egy gondolkodási
szokást, és minden egyes gondolkodási szokás alakítja énképünket, az énkép pedig az a szemüveg, melyen keresztül
az életet szemléljük, s e szemüveg határozza meg viselkedésünket… ha kidolgoznánk egy olyan ábécét, amely kizárólag
a legnemesebb emberi személyiségjegyeket tükrözi, megteremthetnénk a világbéke lehetőségét.

Ó, a tinédzserek látnoki szelleme! Akkoriban fogalmam sem volt
arról, hogy mennyi kutatómunkát és időt igényel egy efféle ter16

MI IS AZ A KÉZÍRÁS?

vezet, és azt sem tudtam elképzelni, mennyi örömben lesz részem
a munkám során.
Jóval több mint harminc esztendőt töltöttem kutatásokkal,
tervezgetéssel és rendszerem aprólékos kidolgozásával, míg sikerült elérnem a célomat. A végeredmény a Vimala-ábécé lett.
Ez az egyetlen létező írásrendszer, mely a kézírást nem pusztán
kommunikációs formaként, hanem a jellemfejlesztés eszközeként
használja, mivel minden egyes betű megformálása az egyén legnemesebb tulajdonságait szilárdítja meg. Amennyiben a tollforgató
eme ábécét használja mintának, tudatalatti szinten az írás puszta
folyamata is erősíti benne az egyes betűk jelképezte pozitív személyiségjegyeket
A Vimala-ábécé alkalmazása során minden tollvonás segít felébresztenünk magunkban Isten gyermekét, aki mindannyiunkban
ott szunnyad; a gyermeket, akinek önbecsülése egészséges, önbizalma rendíthetetlen, kíváncsisága kiolthatatlan, szemlélete pozitív,
kreativitása szárnyaló, bölcsessége ártatlan, toleranciája kifogyhatatlan, kommunikációs készségei pedig kristálytisztán áradók.
Akik már gyermekkorban ezt az írásrendszert kezdik használni,
azok az érték alapú gondolkodási szokások széles skáláját fejlesztik
ki magukban. Ha pedig felnőttként állunk át e betűk használatára,
feltárulnak régóta rejtett képességeink, és szert teszünk a kellő
önbizalomra, hogy végre kifejezésre juttassuk őket. Lapozz tovább,
és máris megláthatod, hogyan fest ez az ábécé!

17

GRAFOTERÁPIA

A Vimala-‡bŽcŽ
Aa Oo Dd Gg Qq Pp
Yy U_u |ª Vv
\m ^n Hh
>l <~e Ii ©j
Ff Rrš Ss
Tt Kk Bb
Cc Xx
‹±

[ ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Õ ?

*

! @ # $ % & ( )

Ó
+ = ( ) - £ ¢ Š ¥ Ð Ñ ® Î
§ Ï Ÿ à   } {

A Második részben világos lesz, miért ebben a sajátos rendben
csoportosítottam a betűket.

18

2. fejezet

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Most, hogy áttekintetted az ábécé betűit, hadd válaszoljam meg
azokat a kérdéseket, melyeket a leggyakrabban hallok!
Kérdés: Ha a Vimala-ábécével írok, előbb-utóbb nem magára
Vimalára kezdek majd hasonlítani?
Válasz: Szó sincs róla. Inkább még teljesebben önmagaddá válsz.
A Vimala-ábécé csupán afféle sorvezető vagy sablon.
Ha az ember prímabalerina szeretne lenni, először táncleckéket kell vennie. Tökéletesen el kell sajátítania a lépéseket,
a kézmozdulatokat, a testhelyzeteket és a fejtartást – és mindezt
pontosan, semmit sem bízva a véletlenre. Képessé kell válnia
arra, hogy precízen és kecsesen mozogjon.
Mihelyt valaki alaposan begyakorolta e kifinomult mozdulatokat, és képes gördülékenyen és látszólag erőfeszítés nélkül végezni őket, saját stílusa kezdi áthatni táncát. Nincs két
prímabalerina, aki egyformán táncol; minden táncosnő kicsit
másként szökell, másként tartja ki a mozdulatokat, és más
testtartást vesz fel. Az egyéni jelleg azonban csak sokéves lankadatlan gyakorlás és szorgos munka nyomán alakul ki.
Az egészséges kézírás elsajátításának is ugyanezek a követelményei; s ez szintén lélegzetelállító eredményeket hoz, bár hoszszú hónapokat – ha nem is éveket – vesz igénybe, hogy a megfelelő mozdulatok beidegződjenek és gördülékenyen áradjanak.
Kérdés: Milyen lesz végül a kézírásom képe?
19

GRAFOTERÁPIA

Válasz: A Vimala-ábécé gyakorlásának végeredménye a könynyed és ellazult írás, mely egyszerű és tiszta, könnyen olvasható, és
saját egyedülálló személyiségedet tükrözi. Csak te tudhatod pontosan, milyen is ez. Vedd hát kézbe a tollat, és derítsd ki magad!
Kérdés: Ha egyszer ekkora súlyt helyezel a kézírásra, miért dolgoztál ki egy számítógépes betűtípust is?
Válasz: Három különböző okból kifolyólag digitalizáltam számítógépes betűtípussá a Vimala-ábécét:
1. Realistán gondolkozom, és így tisztában vagyok vele,
hogy sokan sosem fogják kézbe a tollat. Ők egy egyszerű számítógépes betűtípus révén legalább láthatják, hogyan fest az
egészséges kézírás. Ki tudja? Egy szép napon, amikor senki sem
figyeli őket, talán mégis tollat ragadnak, és próbát tesznek vele.
Az ember soha semmiben nem lehet bizonyos; jómagam bízom
embertársaim kíváncsiságában.
2. Azok számára, akik örömmel írnának, de belefásultak
a hagyományos írásrendszerekkel tett meddő kísérletekbe – vagy
eleve nem is tanultak meg soha kézzel írni –, a Vimala-ábécé
vezérfényként világlik. A számítógépes betűtípus segítségével az
ember bármely életkorban pofonegyszerűen kinyomtathatja az
adott szöveget, és titokban gyakorolhat otthon, a munkahelyén
vagy bármely általa előnyben részesített helyszínen.
3. A  Vimala-ábécé betűtípusát ajándéknak szántam az
általános és középiskolai tanárok számára. A leggyakrabban
azt a panaszt hallom a tanároktól, hogy a nebulóik olyan olvashatatlanul írnak, hogy az esetek felében már a nevüket is
alig tudják kisilabizálni. És a házi feladataik? Azokat teljesen
reménytelen vállalkozás elolvasni. A Vimala-ábécé olyan írásrendszer, amelyet azok is játszi könnyedséggel elsajátítanak,
akik sosem írtak kézírással, vagy épp elcsüggedtek az iskolában
kapott külalak-érdemjegyeiktől. Más szóval, ezzel az írásrendszerrel a betűvetés úgy megy, mint a karikacsapás.
20

K É R D É S E K É S VÁ L A S Z O K

A tanárok felhasználhatják e betűtípust saját oktatási segédanyagaik megírásához és kinyomtatásához, amelyek egyéni
– és a diákjaik igényeinek legjobban megfelelő – tantervük
kialakításához szükségesek. Intézetünk, az Institute of Integral
Handwriting Studies (Egységes Kézírástani Intézet, IIHS)
egyik végzett növendéke több mint tizenöt esztendeje tanít
írás-olvasást, valamint angolt idegen ajkúak számára. Ez a hölgy
már évekkel ezelőtt tanmenete szerves részévé tette a kézírásos
Vimala-ábécét. A számítógépes betűtípus kidolgozása lehetővé tette számára, hogy egyik könyvében is ezt az írásrendszert
használja.*
Kérdés: Miért változtatjuk meg a kézírásunkat felnőttkorunkban?
Válasz: Gyakran hallok ehhez hasonló megjegyzéseket: „Tizenhat éves koromban elhatároztam, hogy az S és az L betűt
ugyanúgy fogom írni, ahogy Margaret barátnőm. Jó ideig gyakoroltam, míg végül második természetemmé vált.” Az első
kérdésem ilyenkor a következő: „Miért éppen az S-t és az L-t
választottad? Miért nem a P-t vagy az R-t, esetleg az A-t vagy
a G-t?” A válasz egyszerű. Az S és L betűben megnyilvánuló
vonások jelentették az illető ama személyiségjegyeit, amelyek
az adott életkorban épp változóban voltak, és így magától értetődően választotta ki – már ha egyáltalán nevezhetjük ezt
választásnak – e két betűt, mivel saját személyiségfejlődését tükrözték. Valójában az történt, hogy az elme határozott, és a toll
engedelmeskedett. Amint önmagunkhoz való hozzáállásunk
megváltozik, automatikusan hozzáigazítjuk a kézírásunkat is.

* Elizabeth Kuizenga Romijn: Puppies or Poppies? ESL Bingo (Kutyus vagy
kátyús? Az angol mint idegen nyelv tanítása pofonegyszerűen). Berkeley,
CA, Command Performance Language Institute, 1998.

21