P. 1
Studiu privind datoria publică externă a României

Studiu privind datoria publică externă a României

|Views: 6,619|Likes:
Published by danielqqwe

More info:

Published by: danielqqwe on Mar 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2015

pdf

text

original

Sections

În situaţia în care autorităţile publice se confruntă cu resurse insuficiente pentru
finanţarea cheltuielilor bugetare, acestea sunt nevoite să suplinească resursele disponibile
(procurate de stat din impozite, taxe şi contribuţii, precum şi din venituri nefiscale) prin
apelarea la împrumuturi. Contractarea acestora este posibilă în măsura în care există persoane
fizice şi juridice care deţin mijloace băneşti temporar disponibile, iar în cazul împrumuturilor
externe, surplusurile de capital îşi caută plasament peste graniţă, în condiţii mai avantajoase
decât în interior, acestea devenind astfel o formă a exportului de capital. Pe lângă autoritatea
statului, însă, la împrumuturi externe pot apela şi întreprinderile private, publice şi mixte,
pentru desfăşurarea activităţii lor economice sau pentru efectuarea de investiţii.
Împrumuturile externe permit unei ţări să investească şi să consume peste limita
capacităţii sale interne de producţie şi, prin urmare, să finanţeze formarea de capital nu numai
prin mobilizarea economiilor interne, ci şi prin atragerea de resurse din ţările cu surplus de
capital. Pentru a defini datoria publică externă, se va porni de la definirea datoriei externe, ca
fiind suma în valută datorată, la un moment dat, de o ţară altor ţări şi/sau instituţii financiare
internaţionale în baza creditelor primite de stat (guvern) şi de întreprinderi private, dar cu
garanţia statului precum şi de firme sau persoane particulare şi care urmează a fi achitată intr-
o perioadă mai mare de un an.15
Datoria externă prezintă mai multe sensuri de abordare16
:
1. Datoria externă brută în sens larg, care înglobează sumele datorate de stat, unităţi
administrativ-teritoriale şi alte entităţi de drept public, agenţi economici cărora statul le
garantează datoria sau nu, unor organisme internaţionale, guverne, bănci şi altor instituţii
publice străine, unor bănci private, firme şi altor creditori. Aceste datorii provin din

15

Ceauşu, Iulian, Dicţionar enciclopedic managerial, Vol. I, Editura Academică de Management, Bucureşti,

2000, p. 264.

16

Văcărel, Iulian (coord.) şi colectiv, Finanţe publice, Ediţia a IV-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,

2004, p. 479.

11

Master D.A.F.I

Studiu privind datoria publică externă a României în perioada 1990-2009

împrumuturi contractate pentru achiziţii de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii,
pentru investiţii directe de capital sau în scopul îndeplinirii altor obligaţii ce derivă din
contracte sau diverse reglementări.
2. Datoria externă brută în sens restrâns, care de obţine eliminând din datoria externă

brută în sens larg urmatoarele:
împrumuturile pe termen scurt (sub un an), (de obicei, creditele sau împrumuturile
curente sunt excluse din datoria externă, ele fiind operaţiuni financiare indispensabile
ce însoţesc fluxurile materiale şi care cuprind datoriile uzuale rezultate din rulajul
zilnic al activităţii economice externe, precum şi operaţiunile financiare pe termen
scurt);

investiţiile directe (nu au termene de rambursare sau de lichidare; cu alte cuvinte,
investiţiile directe nu au condiţii precise (se pot repatria dintr-o dată, profiturile diferă
în funcţie de activitatea economică etc.) şi sunt efectuate pe perioade nedeterminate);
aporturi nerambursabile (asistenţă financiară multilaterală);
împrumuturi externe cu o perioadă de graţie de 10-15 ani (se porneşte de la ideea
că, în realitate, povara datoriei generată de aceste împrumuturi nu există);
împrumuturi acordate de unii creditori externi sucursalelor, filialelor sau
reprezentanţilor lor în condiţii mai avantajoase;
împrumuturi contractate de persoane fizice sau juridice negarantate de autorităţile
competente.
3. Datoria externă în interpretarea Băncii Mondiale şi a instituţiilor din sistemul său,

având urmatoarele componente:

sumele datorate de stat unor creditori publici şi privaţi în valută, bunuri, servicii, cu
o perioadă de rambursare de peste un an;

sume datorate de persoane private garantate de autorităţi publice.
În această abordare, datoria externă nu include:
datoriile persoanelor private către străinătate negarantate de autoritatea publică;
datoria din tranzacţiile cu FMI;
datoria care poate fi achitată în moneda debitorului (în ţările cu valută convertibilă,
datoria publică externă este asimilată datoriei publice interne, astfel că în terminologia
curentă pentru aceste ţări nu se foloseşte termenul de datorie externă, ci de dezechilibru
12

Master D.A.F.I

Studiu privind datoria publică externă a României în perioada 1990-2009

al balanţei de plăţi, de rambursare a împrumuturilor contractate etc., deoarece în orice
moment ele le pot achita cu propria lor monedă prin lansarea unor împrumuturi pe
piaţa internă sau pe europiaţă. De aceea, noţiunea de datorie externă este folosită în
literatura economică pentru a desemna datoria ţărilor cu valută neconvertibilă,
majoritatea lor fiind ţări în curs de dezvoltare);
sume datorate unor creditori rezidenţi în străinătate, pentru care nu au fost stabilite
termene de achitare.
4. Datoria externă netă, care reprezintă diferenţa dintre activele publice şi private ale
rezidenţilor unei ţări în străinătate (disponibilităţi valutare, împrumuturi acordate, investiţii
directe, titluri, diverse alte creanţe şi valori) şi activele detinute de rezidenţii străini în ţara
considerată (împrumuturi primite de la guverne, agenţii guvernamentale şi alte entităti publice,
credite primite de la bănci private, organisme financiare şi alţi creditori, investiţii de capital,
titluri, disponibilităţi valutare şi alte valori aparţinând unor persoane publice sau private
străine). În această accepţiune, datoria externă netă include de obicei numai creanţele lichide
sau uşor realizabile faţă de străinătate, cele greu de mobilizat fiind excluse.
Definiţia datoriei externe consacrată la nivel internaţional în urma cercetărilor realizate
de către organismele internaţionale, care au ca obiect principal de activitate creditarea ţărilor
cu probleme în asigurarea necesităţilor financiare, prezintă datoria externă brută la un moment
dat ca fiind “suma totală a pasivelor contractuale utilizate şi neachitate ale rezidenţilor faţă de
nerezidenţi, şi obligaţia rezidenţilor de a rambursa ratele de capital, cu sau fără dobândă, sau
de a achita dobânda, cu sau fără ratele de capital”17

. Astfel, datoria externă însumează
obligaţiile unei ţări faţă de creditori din străinătate şi cuprinde atât datoria statului, cât şi
datoria contractată de beneficiari privaţi (persoane fizice şi/sau juridice).

Figura nr. 2.1. Datoria externă totală şi datoria publică externă

17

Klein, Thomas M., External Debt Management – An Introduction, World Bank Technical Paper Number 245,

Washington, D.C., p. 56.

13

Datoria externă totală

Datoria publică externă

Datoria externă privată negarantată de stat

directă (a statului)

privată, garantată de stat

Master D.A.F.I

Studiu privind datoria publică externă a României în perioada 1990-2009

Din schema de mai sus se poate observa că datoria publică externă are o sferă de
cuprindere mai redusă comparativ cu datoria externă, excluzând creditele externe către
sectorul privat, negarantate de către stat.
În România, Legea Datoriei publice nr. 313/2004 defineşte datoria publică
guvernamentală externă ca fiind “partea din datoria publică guvernamentală reprezentând
totalitatea obligaţiilor financiare ale statului, provenind din împrumuturi contractate direct sau
garantate de stat de la persoane fizice sau juridice nerezidente în România”.
Datoria publică externă este un parametru fundamental pentru evaluarea stării
finanţelor publice, ea putând fi definită şi ca o consecinţă a următoarelor aspecte
macroeconomice18
:
capacităţi de producţie reduse, în raport cu consumul, investiţiile şi cheltuielile publice;
economisirea internă insuficientă, faţă de investiţii şi deficitul bugetar;
deficit al balanţei conturilor curente prea ridicat, comparativ cu intrările nete de
fonduri (datoria fiind exceptată);
ieşiri de capital excesive, sub forma investiţiilor directe sau chiar “scurgeri de capital”
în afara graniţelor.
Datoria publică externă se manifestă în anumite forme în toate ţările lumii, dar
ponderea sa în totalul datoriei publice diferă de la o ţară la alta şi de la un grup de ţări la altul:
în ţările dezvoltate din punct de vedere economic, ponderea datoriei publice externe în totalul
datoriei publice este relativ scazută, pe când în ţările în curs de dezvoltare ponderea datoriei
publice externe în totalul datoriei publice este relativ ridicată, deoarece, de regulă, acestea sunt
nevoite să apeleze pe o scară mai largă la resurse externe de finanţare. Opţiunea ţărilor lumii
pentru împrumuturile interne şi externe este dependentă de marimea pieţei interne a capitalului
de împrumut, volumul comerţului exterior, raportul dintre importul şi exportul care compun
comerţul exterior, care diferă în funcţie de nivelul de dezvoltare al fiecărei ţări.
Rolul datoriei publice externe este acela de a suplimenta resursele naţionale,
contribuind la majorarea investiţiilor şi, în general, a tuturor cheltuielilor interne, şi poate fi
înţeles prin prisma avantajelor pe care contractarea de credite externe le presupune.

18

Gaftoniuc, Simona, Finanţe internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2000, p. 403.

14

Master D.A.F.I

Studiu privind datoria publică externă a României în perioada 1990-2009

Prin majorarea produsului intern brut – mai ales prin majorarea investiţiilor – capitalul
extern accelerează ritmul creşterii economice, în funcţie de mărimea intrărilor de capital şi de
eficienţa cu care este utilizat. Deci un prim avantaj rezidă în accelerarea creşterii economice.
Capitalul extern contribuie în cazul ţărilor mai puţin dezvoltate la suplimentarea
procesului intern de acumulare a capitalului, situat în aceste ţări la un nivel relativ redus.
Apelarea la credite externe poate contribui la ridicarea generală a nivelului calitativ al
activităţii economice, dacă este utilizat în sensul modernizării economiei şi al diversificării
exporturilor. Participarea capitalului extern la dezvoltarea unor ramuri moderne, restructurarea
exporturilor şi evoluţia pe termen lung a raportului de schimb sunt indicatori care pot fi
utilizaţi în aprecierea rolului capitalului extern la întărirea poziţiei competitive a ţării
respective pe plan internaţional.

Un ultim avantaj pe termen lung al capitalului extern este acela că fondurile externe
pot fi folosite pentru depăşirea unor dificultăţi pe termen scurt, inclusiv pentru depăşirea
crizelor de lichiditate, permiţând astfel realizarea planurilor de perspectivă. De exemplu,
contractarea de credite externe poate contribui la depăşirea unor dificultăţi în domeniul
balanţelor de plăţi, fără a fi afectate importurile în sensul scăderii lor, fără a se forţa creşterea
costisitoare a exporturilor şi, astfel, fără a se amâna realizarea proiectelor de investiţii.
În consecinţă, rolul datoriei publice externe poate fi văzut prin prisma următoarelor

implicaţii19
:

a) împrumuturile externe permit ţării contractante să investească şi să consume peste
posibilităţile sale curente interne şi, de fapt, să finanţeze formarea capitalului nu numai prin
mobilizarea economisirilor interne, ci şi prin folosirea economisirilor ţărilor cu capital în
surplus;

b) împrumuturile externe pot conduce către o creştere economică mai rapidă,
permiţând finanţarea unui volum de investiţii mai mare şi antrenarea mobilizării resurselor de
care dispune ţara respectivă, conferindu-le totuşi o utilizare într-o manieră mai rezervată, mai
prudentă, dar şi mai eficientă.

c) împrumuturile externe pot servi, de asemenea, la finanţarea deficitelor temporare ale
balanţei de plăţi şi pot oferi autorităţilor soluţia evitării luării de măsuri care ar putea
compromite programul de dezvoltare a ţării.

19

Klein, Thomas M., External Debt Management – An Introduction, World Bank Technical Paper Number 245,

Washington, D.C., p. 2

15

Master D.A.F.I

Studiu privind datoria publică externă a României în perioada 1990-2009

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->