You are on page 1of 5

NOMENKLATURA

POTANSKIH USLUGA
OPTE ODREDBE
lan 1.
Ovom Nomenklaturom potanskih usluga (u daljem tekstu: Nomenklatura) utvruju
se vrste potanskih usluga, stope mase potanskih poiljaka, zone udaljenosti, skale
vrijednosti i odreene finansijske usluge.
Pri odreivanju cijena potanskih usluga u unutranjem i meunarodnom saobraaju
Preduzee e se pridravati ove Nomenklature.
Preduzee moe na svom podruju, pored usluga navedenih u ovoj Nomenklaturi,
vriti i druge usluge koje se izvravaju iskljuivo na njegovom podruju.
lan 2.
Nomenklatura potanskih usluga glasi:
1. PISMO
Stope mase:
I
II
III
IV
V
VI

preko
20
preko 100
preko 250
preko 500
preko 1000

do
20
do 100
do 250
do 500
do 1000
do 2000

grama
20
grama
grama
grama
grama
grama

do
20
do 100
do 250
do 500
do 1000
do 2000

grama
20
grama
grama
grama
grama
grama

2. DOPISNICA
3. TISKOVINA
3.1. Adresovana tiskovina
Stope mase:
I
II
III
IV
V
VI

preko
20
preko 100
preko 250
preko 500
preko 1000

za svakih novih 1000 grama ili dio od 1000 grama


3.2. Neadresovana tiskovina
Stope mase:
I
II
III

preko
preko

do
20 do
100 do

4. MALI PAKET

20 grama
20
100 grama
250 grama

Stope mase:
I
II
III
IV
V

preko
preko
preko
preko

100
250
500
1000

do 100
do 250
do 500
do 1000
do 2000

grama
20
grama
grama
grama
grama

5. SEKOGRAM
6. AEROGRAM
I zona susjedne zemlje (Hrvatska, Srbija i Crna Gora)
II zona zemlje Evrope
III zona zemlje Azije i Afrike
IV zona zemlje Amerike, Australije i ostale zemlje
7. PRODAJA I ZAMJENA MEUNARODNOG KUPONA ZA ODGOVOR
8. M VREA
9. ELEKTRONSKO SAOPTENJE
10. PAKET
Stope mase:
I
II
III
IV
V
VI

preko
preko
preko
preko
preko

1
3
5
10
15 kg

do
1
20kg
do
3
kg
do
5
kg
do
10
kg
do
15
kg
za svakih 5 kg ili dio
od 5 kg

Zone udaljenosti u unutranjem saobraaju:


I zona - kad su prijemna i odredina pota na podruju istog
potanskog centra, bez obzira na udaljenost
II zona - kad su prijemna i odredina pota na podruju dva potanska centra,
gdje udaljenost izmeu potanskih centara ne prelazi 300 km
III zona - kad su prijemna i odredina pota na podruju dva potanska
centra, a udaljenost izmeu potanskih centara je preko 300 km i
za podruje drugih potanskih operatora.
Skale vrijednosti u unutranjem saobraaju odreuje Preduzee.
Zone udaljenosti u meunarodnom saobraaju:
kao u taki 6.
Skale vrijednosti u meunarodnom saobraaju po stopama od 65 DTS ili dio
od 65 DTS oznaene vrijednosti.
11. FINANSIJSKE USLUGE
11.1. Uplate i isplate potanskih, telegrafskih i elektronskih uputnica
Prenos potanskih, telegrafskih i elektronskih uputnica
Skale vrijednosti odreuje Preduzee

11.2. Uplate i isplate optim instrumentima plaanja po platnom prometu


Skale vrijednosti odreuje Preduzee
11.3. Uplate i isplate posebnim instrumentima plaanja za posebne komitente
po ugovorenim uslovima
Skale vrijednosti odreuje Preduzee
11.4. Transfer novca
11.5. Uplata i isplata meunarodne potanske uputnice
Skale vrijednosti odreuje Preduzee
12. POSEBNE USLUGE
12.1. Preporuena poiljka
Stope mase iste kao u takama 1. i 3.1.
Rukovanje preporuenom poiljkom
12.2. Vrijednosna poiljka
Stope mase iste kao u takama 1. i 10.
Skale vrijednosti u unutranjem saobraaju odreuje
Preduzee
Skale vrijednosti u meunarodnom saobraaju su po stopama od 65 DTS
ili dio od 65 DTS oznaene vrijednosti
Rukovanje vrijednosnom poiljkom
12.3. Poiljka ubrzane pote (EMS)
Stope mase u unutranjem saobraaju su na svakih 1000 grama ili dio od
1000 grama
Zone udaljenosti:
Unutranji saobraaj
I

zona

isti grad

II

zona

isti potanski centar


razliiti potanski centri

III zona

Meunarodni saobraaj
Zone udaljenosti i stope mase odreuje Preduzee.
12.4. Otkupna poiljka
Stope mase iste kao u takama 1. i 10.
Skale otkupnog iznosa odreuje Preduzee
Rukovanje otkupnom poiljkom
12.5. Hitna poiljka
12.6. Avionska poiljka
12.6.1. Pisma i dopisnice (LC poiljke)
Stope mase od po 10 g ili dio ove mase
Zone udaljenosti kao u taki 6.
12.6.2. Ostale pismonosne poiljke (AO poiljke)
Stope mase od po 20 g ili dio ove mase
Zone udaljenosti kao u taki 6.
12.6.3. Paketi
Stope mase od po 500 g
Zone udaljenosti kao u taki 6.

12.7. Post restant poiljke


12.8. Poiljka sa povratnicom
12.9. Sudsko pismo i pismo po upravnom i prekrajnom postupku
Stopa mase ista kao u taki 1.
12.10 Izdvojeni paket
12.11. Poiljka sa linim uruenjem primaocu
12.12. Prijem poiljaka sa posebnim uslugama i obavljanje usluga novanog
poslovanja, nou, nedjeljom, u dane dravnih i vjerskih praznika i
drugim neradnim danima
13. DOPUNSKE USLUGE
13.1.

13.2.

13.3.

Dopunske usluge po slubenoj dunosti


- vraanje poiljaocu neuruene poiljke sa oznaenom adresom
poiljaoca
- primanje i evidentiranje punomoja
- prepakivanje sadraja poiljaka sa oteenim omotom i sainjavanje
zapisnika o neispravnosti poiljke
- uvanje poiljke radi isporuke (learina)
- podnoenje poiljke na carinski pregled u izvozu ili uvozu
- podnoenje poiljke na igovinu ili kontrolu nadlenom organu
- obavjetavanje primaoca ili poiljaoca poiljke da podnese potrebna
dokumenta na carinski pregled
- dostavljanje paketa na podruju gdje je organizovana dostava paketa.
Dopunske usluge po zahtjevu korisnika poiljaoca
- nadoslanje poiljke (osim sudskog pisma i pisma po upravnom i
prekrajnom postupku) na novu adresu
- vraanje poiljke iz prijemne pote prije otpreme
- potraivanje poiljke
- prijem poiljke sa reklamnom porukom
- izmjena ili odustanak od otkupnog iznosa na poiljci
- izdavanje na uvid isplaene uputnice, platnog naloga ili njihove
fotokopije
- prijem poiljke sa plaenim odgovorom
- izmjena adrese primaoca na poiljkama
- prijem poiljke u prostorijama korisnika
- pakovanje i adresovanje poiljaka i popunjavanje obrazaca
- dostava paketa na podruju na kojem je dostava paketa organizovana
- posredovanje telefonskih razgovora
- prijem i dostava telegrama
- prijem poiljke na kunoj adresi i van radnog vremena pote.
Dopunske usluge po zahtjevu primaoca
- uvanje poiljke sa posebnom uslugom u poti iznad propisanih
rokova, ali ne due od 30 dana
- uruenje preporuene poiljke, bez drugih posebnih usluga,
ubacivanjem u kuni kovei
- dostavljanje paketa na podruju gdje je organizovana dostava
- omoguavanje koritenja potanskog pregratka
- dostavljanje post-restant poiljke
- dostavljanje poiljke u odreeni dan, odnosno vrijeme
- nadoslanje poiljaka na novu adresu, osim sudskih pisama i pisama
po upravnom i prekrajnom postupku

nadoslanje potanske uputnice na novu adresu telegrafskim ili


drugim putem.

14. USLUGE PO POSEBNIM UGOVORIMA


15. USLUGE GRUPNOG RUKOVANJA CONSIGNMENT
16. TELEGRAM
16.1. Prijem i uruenje
16.2. Prenos jedne rijei telegrama
17. TELEFONSKI RAZGOVOR
18. FAKS USLUGE
19. USLUGE FOTOKOPIRANJA
20. OSTALE USLUGE
ZAVRNE ODREDBE
lan 3.
Ova Nomenklatura stupa na snagu danom usvajanja od strane Upravnog odbora
Preduzea, a primjenjivae se od dana poetka primjene Optih uslova iji je sastavni
dio.
Danom stupanja na snagu ove Nomenklature prestaje da vai Nomenklatura broj 102-1731/98 iz oktobra mjeseca 1998. godine.
Broj: 1-01-1138-1/04
Banja Luka, 14.05.2004. godine
Predsjednik Upravnog odbora
Preduzea za potanski saobraaj RS a.d.
Milorad P. Zrni, s. r.