You are on page 1of 12

UPOREDNAANALIZAZAHTEVA

STANDARDA
ISO9001:2008iISO/IEC200001:2011

Beograd,2013.

Oemuebitirei?
StandardISO9001:2008
S d dISO
8
StandardISO/IEC200001:2011
StandardISO/IEC20000 1:2011
ISO9001:2008iISO/IEC200001:2011 razlike
ISO9001:2008iISO/IEC200001:2011

slinosti
ISO9001:2008iISO/IEC200001:2011

integracija

StandardISO9001:2008
Meunarodnistandardsistemamenadmenta

kvaliteta(QMSa)
Specificirazahteve
p
zaQMS
CentralnistandardserijeISO9000
Generiki,usutinidobrovoljanstandard
Generiki usutinidobrovoljanstandard
Izdati ISO9001sertifikati 2011
350000

328213

300000
250000
200000

171947

150000
100000
50000
0

56912 53057 49540 43564

29574 29215 28325 27284

StandardISO/IEC20000
Standard
ISO/IEC200001:2011
ISO/IEC20000
MeunarodnistandardsistemaupravljanjaIT
p
j j

uslugama(SMSa)
Specificirazahteve
p
zaSMS
CentralnistandardserijeISO/IEC20000
PrimenjujugaITorganizacijekojesupoprirodi
uslune

ISO9001:2008i
ISO9001:2008iISO/IEC20000
ISO/IEC200001:2011 razlike(1/2)
ISO/IEC20000
Fokus
ISO9001
GenerikiQMS

Upravljanjeprocesimakojiutiu
Upra
ljanjeprocesimakoji ti
nakvalitetkrajnjegproizvoda
Spiralakvaliteta aktivnostikoje
ugraujukvalitetuproizvod
k l
d

ISO/IEC200001
UpravljanjeITuslugama
Upravljanjeprocesimakojiutiuna
Upra
ljanjeprocesimakoji ti na
kvalitetITusluga
ITfunkcija usaglaavaITuslugesa
poslovnimpotrebama
l
b

ISO9001:2008i
ISO9001:2008iISO/IEC20000
ISO/IEC200001:2011 razlike(2/2)
ISO/IEC20000
Obimprimene
ISO9001
Sveorganizacije

ISO/IEC200001
ProvajderiITusluga

Generikistandard svaka
Generikistandard
s aka
organizacijabezobzirana
delatnost,vrstuproizvoda...

ITorganizacijekojesupoprirodi
ITorgani
acijekojes poprirodi
uslune

VrsteITprovajdera:
p
j

Specifinizahtevishodno
delatnosti:

IWA1:2005 zdravstvo
IWA1:2005
IWA2:2007 obrazovanje
IWA4:2009 lokalnasamouprava
ISO/TS16949:2009 automobilska
industrija...

Itip interno,jednaposlovnajedinica
IItip interno,vieposlovnihjedinica
IIItip eksterniprovajder

ISO9001:2008iISO/IEC20000
ISO9001:2008iISO/IEC20000
ISO/IEC200001:2011 slinosti(1/3)
Vrstadokumentaiocenjivanjeusaglaenosti
j
j
g

ISO9001:2008iISO/IEC20000
ISO9001:2008iISO/IEC20000
ISO/IEC200001:2011 slinosti(1/3)
Dokumentacija
j
ISO9001:2008
ISO/IEC200001:2011
(prematakistandarda4.2)
(prematakistandarda4.3)

Definisanahijerarhijadokumenata
Definisanahijerarhijadok
menata
ProceduraupravljanjadokumentimaiProceduraupravljanjazapisima
Dokumentaodraavajurealnuslikuposlovanja
Politika

Poslovnik,
Planovi
Procedure
Uputstva,Opisiposlova
Zapisi,Izvetaji

ISO9001:2008iISO/IEC20000
ISO9001:2008iISO/IEC20000
ISO/IEC200001:2011 slinosti(2/3)
ISO9001:2008

PDCAciklus
ISO/IEC200001:2011

planiraj:def.ciljeva,pokretanje
procesa(svetakestandarda)
uradi:realizacijaproizvoda(t.7)
proveri:informacijeostvarnom
stanju(t.8)
t j (t 8)
deluj:stalnapoboljanja(t.8)

PrimenanaSMS,proceseiusluge
planiraj:StrategijaiDizajnusluge
planiraj :StrategijaiDizajnusluge
uradi:IzmenaiVrenjeusluge
proveriideluj:Kontinuirano
b lj j l
poboljanjeusluge

ISO9001:2008iISO/IEC20000
ISO9001:2008iISO/IEC20000
ISO/IEC200001:2011 slinosti(3/3)
Procesnipristup
ISO9001:2008
ISO/IEC200001:2011

Zahteviusmislupostojanjaiureenostiprocesa
Integracijaetiriosnovnaprocesa etirikljunaprocesarazbijenana
unutarQMSa
13ITprocesa

ISO9001:2008iISO/IEC20000
ISO9001:2008iISO/IEC200001:2011integracija
ISO/IEC90006 primenaISO9001uSMSoblasti
SpecifikacijaPAS99:2012(zajednikizahtevi
p
j
99
( j

sistemamenadmenta)

Rukovoenje
R
k
j
Planiranje
Podrka
Operacije
Ocenaperformansi
p
Poboljavanja(unapreenja)

Hvalanapanji!

Kontaktpodaci:
Mirjanauri
Republikizavodzastatistiku
mirjana.djuric@stat.gov.rs