You are on page 1of 1

ORARI I PROVIMEVE

2015

Nr

Sem.

Drejtimi:Hidroteknik

1
2
Sem. i I-r

3
4
5
6
1
2
Sem. i II-t

3
4
5
6
1

Sem. i III-t

2
3
4
5
6
1
2

Sem. i IV-t

3
4
5
6
7
6
1
2
Sem. i V-t

3
4
5
6
1

Sem. i VI-t

2
3
4
5
6

Lnda

JANAR - SHKURT
Dita

Hyrje ne ndertimtari
Matematika I
Gjeometri Deskriptive
Fizika
Gjuha e huaj
Bazat e Informatiks
Matematika II
Mekanika I
Materialet e ndertimit I
Teknika e matjeve ne Gjeodezi
Propabiliteti dhe Statistika
Konstruksionet Ndertimore

E Mart

Mekanika II
Rezistenca e Materialeve I
Materialet e Ndertimit II
Metodat numerike
Mbrojtja e Ambientit
Rregullativa ndertimore
Mekanika e dherave
Statika I
Rezistenca e Materialeve II
Mekanika e Fluideve
Teknologjia e betonit
Gjeologjia ne ndertimtari
Projektimi i rrugve

E Premte

Projektimi i rrugve
Konstruksionet e betonit
Hidraulik
Hidrologji
Shfrytzimi I fuqis s ujrave
Gjeoteknik inxhinierike
Konstruksionet e elikut
Pastrimi i ujrave
Sistemet hidroteknike
Objektet hidroteknike
Organizimi dhe teknologjia e ndrtimit
Furnizimi me uj
Kanalizimi I vendbanimeve

E Hn

Prodekani:
Prof.ass.dr. Hajdar E. Sadiku

E Mart
E Hn
E Premte
E Premte
E Hn
E Premte
E Mart
E Mrkur
E Enjete
E Premte
E Hn

E Hn
E Premte
E Hn
E Hn
E Premte
E Hn
E Mart
E Mrkur
E Enjete
E Enjete
E Premte
E Hn

E Hn
E Mart
E Mrkur
E Premte
E Premte
E Hn
E Hn
E Mart
E Mrkur
E Enjete
E Premte
E Hn

QERSHOR - KORRIK

Data

Dita

20/01
03/02
09/02
13/02
23/01
26/01
06/02
27/01
21/01
05/02
16/01
09/02

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

E Hn

06/02
09/02
13/02
26/01
19/01
23/01
02/02
27/01
21/01
22/01
05/02
16/01
19/01

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

E Hn

19/01
09/02
03/02
11/02
13/02
23/01
19/01
02/02
27/01
21/01
05/02
16/01
09/02

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

E Hn

E Mrkur
E Mrkur
E Enjete
E Premte
E Hn
E Hn
E Mart
E Enjete
E Enjete
E Premte
E Hn

E Premte
E Mrkur
E Enjete
E Premte
E Hn
E Hn
E Mart
E Mrkur
E Mart
E Enjete
E Premte
E Hn

E Hn
E Mart
E Mrkur
E Enjete
E Premte
E Hn
E Hn
E Mart
E Mrkur
E Enjete
E Premte
E Hn

Data

ora

01/06
10/06
17/06
25/06
05/06
08/06
13/07
07/07
09/07
02/07
12/06
08/06

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

22/06
26/06
17/06
11/06
05/06
08/06
13/07
07/07
01/07
09/06
09/07
12/06
06/07

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

06/07
15/06
09/06
17/06
25/06
05/06
06/07
13/07
07/07
01/07
09/07
12/06
08/06

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00