You are on page 1of 1

“ႏႏႏွ စစ ဥဥ သသဘတတ ” ငွ ရမစ ခငစ စခခခ ပစ

ပပ ပ ငင ွ ငစ ။ ။ .
.
ငွ ရမစ သတ ။ ။ .
.
တပ ပ ႔သညစ ဤငွ ရမစ ခငစ စခခ ခ ပပ ပ ု သႏအ! အတပ ပ ငစ စစ ဥဥ သသဘတတ ခခခ ပ" ပ ု#သည$ ွ -
ပပ ပ ငင ွ ငစ %&စ'( ပပ ပ င" ပ ုငစ )ပဥ အခပ ႏခ ခ* စ+ွ ႏခ စ ,ွ ပ သႏသ
.
.
တပ တပ -. စစ ဥဥ သသဘတတ ငွ ရမစ ခငစ &စ! သညစ ။
/ ။ ငွ ရမစ သညစ 0
အ1တစ
အ2ခ34 ခမခ သႏပ52င' ရ3စ တပ ႏ%ပခ ပသညစ ။
6 ။ ငွ ရမစ သတ မွ ငွ ရမစ ခပ ပ +စဥ7 တပ ပ ငစ ( ) ရစ သ8႔1တငစ သႏ8" * ႏပ - သႏပ5ငင 3စ တပ ႏ%ပခ ပသညစ ။
9 ။ ငွ ရမစ သတ မွ +ညစ ငစ : ပပ ပ ငင ွ င$ ွ +ညစ ငစ : မငွ +ပ ပ +ပ ပ သႏသ
တစစ ဥဥ ပ ပ တစစ ဥဥ ( ) + ;ပ ႏခ တငစ . သအ#ငစ #ရ3စ စစ ဥဥ စ< စ 8+ညစ #ပသညစ ။
= ။ ငွ ရမစ သတ သညစ ငွ ရမစ သညစ 0 အပအပ' ညစ 0 အခ> ရ?တ စဥပ @ 0 သပ ပ ႔
ႏ%ပ37 ညစ သပအပင 3စ တပ ႏ%ပခ A3B * ပသညစ ။
C ။ ပပ ပ ငင ွ ငပ +ညစ ငွ ရမစ သတ ႏ%ပ37 ညစ သပအပ' ညစ 0 အခ တငD သညစ 0 ( /-)
(ခပစ ) အ တစ7 * ႏပ တစB@ တညစ ႏ%ပ37 ညစ သပအပင 3စ တပ ႏ%ပခ ပသညစ ။
E ။ ပပ ပ ငင ွ င' ညစ သအ2မစသအ2မခ* မခမွ သႏF ွ B@ 0 သႏသ တA3F(သႏႏ%&,ွငစ သႏပရ3စ တပ ႏ%ပခ ပသညစ ။
G ။ ငွ ရမစ သတ သညစ အစပ ပ ရငစ 0 မငစ သ ပ စHမခပ ပ ႏ%ပခ +ပ ပB@ 0 ပ မပ မပ တA3' &စစ သစ)ပဥ +ွ ႏခ ငစ ပပ ပ ငင ွ ငစ ငစ 0 သ" ပ ုငစ %ခငစ မ,ွ ပ သႏစရပ။
အ-! အခခ4 +$ ခပ ပ &တစ I8+ညစ #ပ. သႏအ! အသပ သစ သသမခIွ Jသမွ စ > +$ ွ တစ သရ-ပ ပ ခခခ ပ" ပ ု #ပသညစ ။
အသပ သစ သသမခ
( ) ( )
ပပ ပ ငင ွ ငစ ငွ ရမစ သတ