You are on page 1of 1

“ ” ႏႏ ႏွ စစ ဥဥ သသဘ တတ တတ တ ကက နစ သအရ ငစ အ၀ယယ တတ စ ခခခ ပစ

သႏန႔စစစ ခတ စ ႏစ ! ရကစ
သႏရငစ သတ " " အ#$စ (#ွ တ% & ႏတ တင' #ွ တစ ) .
သႏနရပစ .
၀ယ) *သတ " " အ#$စ (#ွ တ% & ႏတ တင' #ွ တစ ) .
သႏနရပစ .
သအရငစ အ၀ယစ +ပခ !တ ပ, $စ - တတ တ ကက နစ
တတ တ ငစ .#တ ႏခ /နယစ ရ0ပယ ကစ !#စ
အ#ွ တစ ( ) ( ) 1တ သႏခ20တငစ သသအ!ခ ( ) သႏပ အန& ( ) သႏပ3ွ တ တတ တ ငက နစ ငစ - 4ငစ တတ တ ကက နစ ငစ - ပက, ကစ သသ အကခတ ႏခ ခ& စ5ခငစ - အရပ6 ပစ
-
7 " အ80က9 ငစ သ:2+ပပရငစ သတ က #တ #တ သတရ၀င%တ ;ငစ အကခတ ႏခ ခ& စ5ခငစ - 3ွ တ သႏနသ$စ - သႏ:2+ပပတတ တ ကက နစ ႏစ ငစ - အကခတ ႏခ ခ& စ5ခငစ - အရပ6 ပစ
ကတ တ တန<တ ;5ငကခပစ / ( ကခပစ တတ တတ ) ႏ+:ငစ - သႏရငစ ခခ!တ တ သႏ=ကငစ
အ>တ တ ႏ+ပခ က#စ !ွ #စ !ရ အ8က% ၀ယ) *သတ က!$စ ယငစ တန? တ ;:ငစ - ပငစ ၀ယ) *ရနစ သသဘတတ ပသ$စ "
@ " Aသတ တ /သသဘတတ Bဥ =ကသ$စ - သအ!ွ ႏခ ကစ သယန႔စခခခ ပကခခ ပC တ ;သ$စ - ( - - ) ရကစ သန႔Dပငစ အ>တ တ ပ တန? တ ;5ငကခပစ
/ ( ကခပစ တတ တတ ) ကတ တ တစE & ႏတ တစကစ တ$စ သအႏ+ပသအ=က ၀ယ) *သတ #ွ သႏပခခရ သႏရငစ ခခသတ က
!ကက & ရ3ွ တ သႏ=ကငစ ၀နက & ပသ$စ " ယငစ တတ တ ႏယ ႏက နစ ငစ - ပက, ကစ သသ အကခတ ႏခ ခ& စ5ခငစ - အရပ6 ပစ စ5ရကF တ#စ တတ တ ႔ကတ တ ၀ယ) *သတ သတ တ ႔ !ပငစ ပအပ6 ၀ယ) *သတ #ွ !ကက &
ရ3ွ တ သႏ=ကငစ ၀နက & ပသ$စ "
G " သႏ:2+ပပရငစ ခခသ$စ - တတ တ ကက နစ ငစ - ပက, ကစ H သႏပငစ 8ခငစ !ပငစ 8ခငစ သအ5#စသအ5#ခ& သႏပက#စ 8ခငစ အ+ခတစI $စ န$စ :ငစ - !ပငစ 8ခငစ တတ တ /#ွ
ကငစ 3ွငစ ပ=ကငစ သႏရ ငစ ခခသတ က တ၀န)*၀နက & ကတတ ႏ+ပခ ပသ$စ " သႏနကစ သနငစ အJတ' 3ွငစ ပသ2ပကE ပက ၀ယ) *သတ 0တငစ နစI >& ႏတ J##3ွ တ သႏစဘစ
#တ #တ တတ တ /စရတ တစ +:ငစ - သႏႏ+ပ!$ယ ငစ 3ွငစ သ$' 8တ တ၀န)*သႏႏ+:3ွငစ သႏပ#$စ +:စစ သ=ကငစ သႏရငစ သတ က ၀နက & ကတတ ႏ+ပခ ပသ$စ "
Aစခခခ ပယ တ ; သႏရငစ သတ ငစ - ၀ယ) *သတ တတ တ ႔#ွ သႏကငစ 5စ:တစ Jန!$စ သသဘပကစ =ကပသ+:ငစ - သႏအက% အသတ သကစ သသ#ခ သႏ3ွ/0တငစ
၀နက & !ကK ွ တစ သရ8တ တ ကတတ ႏ+ပခ ခခခ ပC တ ;=ကပသ$စ "
သႏရငစ ခခ သတ ၀ယ) *သတ .
အသတ သကစ သသ#ခ
7 " @ "
.

.