You are on page 1of 6

ÊaÁÁ¹Òeªi§»¯iºµa ¡i Òà Beer Game – Train the Trainer

Beer Game เป็นเกมจําลองสถานการณ์ธุรกิจ พัฒนาโดย Prof. Jay Forrestor แห่ง MIT
ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ดั้งเดิมแล้วถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแนะนําแนวคิดของพลวัตระบบ (System Dynamics) ปัจจุบันถูก
นํามาใช้ในการอบรมการจัดการโซ่อุปทานเนื่องจากสามารถแสดงให้เห็นหลักการสําคัญๆ ของการจัดการโซ่อุปทานได้
ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา Beer Game ได้ถูกนํามาเล่นทั่วโลก ทั้งในชั้นเรียนและในการอบรมผู้บริหาร ในทุกๆ
ครั้งที่มีการเล่นเกมนี้ ก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบเดียวกัน คือ ในตอนแรก ดูเหมือนจะมีความต้องการสูงจนไม่สามารถ
ตอบสนองได้ มีคําสั่งซื้อมากจนล้นอยู่ในระบบ สินค้าคงคลังถูกใช้ไปจนหมด มีสินค้าค้างส่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เมื่อมี
สินค้าเพิ่มขึ้น กลับกลายเป็นว่าคําสั่งซื้อลดลงจนหายไปหมด จนถึงจุดที่ทุกตําแหน่งในโซ่อุปทานมีสินค้าคงคลังท่วมท้น
และเป็นเหมือนกันทุกโซ่อุปทาน ...ทําไมคนนับพันนับหมื่นคนเล่นเกมแล้วได้ผลลัพธ์ในรูปแบบเดียวกัน สาเหตุต้องไม่
ได้มาจากความสามารถส่วนบุคคลแน่ แล้วหากเป็นโซ่อุปทานในชีวิตจริง องค์กรที่มีความสามารถเป็นเลิศในโซ่อุปทานที่มี
โครงสร้างเช่นนี้ จะประสบกับภาวะเช่นใด
หากคุณสอนหรืออบรมในห้วข้อลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน หรือการจัดการที่เป็นองค์รวม คุณจะพลาดการสอน
ด้วยสื่อการสอนที่คลาสิคนี้ได้อย่างไร การสัมมนา Beer Game – Train the Trainer จะให้คุณได้รับประสบการณ์
การเล่น Beer Game และสามารถนําไปสอนนักศึกษา หรือพนักงาน/ผู้ประกอบการได้ นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิซื้อสื่อ
การสอนชุด "Beer Game" ( http://bit.ly/Games_Beer ) เพื่อจําลองสถานการณ์โซ่อุปทานได้ในราคาพิเศษอีกด้วย

ÊaÁÁ¹Òeªi§»¯iºµa ¡i Òà Lean Game – Train the Trainer
สําหรับองค์กรจํานวนมากที่กําลังนําแนวคิดแบบลีนมาใช้ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือลีน
มากมาย แต่กลับกลายเป็นว่าได้ใช้ความพยายาม “ทําลีน” โดยที่ไม่มีวันจะ “กลายเป็นลีน” ไปได้
เพราะเครื่องมือลีนไม่ได้ถูกใช้อย่างเหมาะสม แต่กลับมุ่งไปที่การนําเครื่องมือลีนบางอย่างมาใช้โดยละเลยลําดับของ
พื้นฐานหรือความสําคัญของสิ่งที่ต้องทําก่อน และองค์กรจํานวนมากก็มุ่งไปที่การทําให้เร็วขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น
โดยที่ไม่วิเคราะห์องค์ประกอบของงานและจัดการให้สอดคล้องกัน (Synchronize) เพื่อให้เกิดความสูญเปล่าน้อยที่สุด
Lean Game จะช่วยให้คุณสอนนักศึกษา หรือพนักงาน/ผู้ประกอบการ เข้าใจสภาพการผลิตแบบเป็นชุดและ
การไหลแบบทีละชิ้นจากเกม มองให้เห็นการไหลของงานของการประกอบในสายการผลิตจําลองของเกม ความเข้าใจ
ลําดับความสําคัญของเครื่องมือลีนผ่านเกมจําลองสถานการณ์นี้ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิผลอย่างมากทั้งในแง่ทฤษฎี
และองค์ประกอบของเครื่องมือลีน ช่วยให้เข้าใจปัญหาที่การละเลยพื้นฐานจะไม่สามารถทําให้องค์กรกลายเป็นลีนได้
อย่างดี การสัมมนา Lean Game – Train the Trainer จะให้คุณได้รับประสบการณ์การเล่น Lean Game ที่
หลากหลายและสามารถนําไปสอนนักศึกษา หรือพนักงาน/ผู้ประกอบการได้ นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิซื้อสื่อการสอนชุด
"Lean Game" ( http://bit.ly/Lean_Games ) เพื่อจําลองสถานการณ์การผลิตได้ในราคาพิเศษอีกด้วย

หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
Beer Game – Train the Trainer
Lean Game – Train the Trainer

กําหนดการ
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 9.00-16.30 น. ห้อง Meeting Room 2
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 9.00-16.30 น.
ห้อง Meeting Room 3

นําการสัมมนาโดย ดร.วิทยา สุหฤทดํารง ประธานหลักสูตรการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หมายเหตุ
• อัตราค่าสัมมนา 1,800 บาท ต่อ วัน (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 126
บาท รวมเป็น 1,926 บาท)
• อาจารย์สถาบันการศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจําตัวอาจารย์)
o
รับส่วนลด 50% สําหรับการสัมมนา
o
รับส่วนลด 20% สําหรับการสั่งซื้อสื่อการสอนเพื่อ
จําลองสถานการณ์โซ่อุปทาน/ลีน (ภายใน 15 ธ.ค. 58)
o
รับส่วนลด 70% สําหรับอาจารย์ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร
นี้ และไม่ได้รับเอกสารประกอบการสัมมนา
• สําหรับสมาชิกสํานักพิมพ์ฯ
o
รับส่วนลด 20% สําหรับการสัมมนา
o
รับส่วนลด 20% สําหรับการสั่งซื้อสื่อการสอนเพื่อ
จําลองสถานการณ์โซ่อุปทาน/ลีน (ภายใน 15 ธ.ค. 58)

• สําหรับลูกค้าทั่วไป
o
รับส่วนลด 10% สําหรับการสัมมนา
o
รับส่วนลด 10% สําหรับการสั่งซื้อสื่อการสอนเพื่อ
จําลองสถานการณ์โซ่อุปทาน/ลีน (ภายใน 15 ธ.ค. 58)
• สมัครทั้ง 2 วัน ได้รับสมุด Wisdom for Lean Leader ฟรี
1 เล่ม
• สิทธิพิเศษต่างๆ เฉพาะสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนและชําระเงิน
ภายในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เท่านั้น
• ราคาดังกล่าว รวมอาหารว่างวันละ 2 มื้อ อาหารกลางวันตาม
อัธยาศัย

ลงทะเบียนสัมมนา ได้ที่ http://bit.ly/Games_EI_OCT2015 หรือ
หน่วยงาน ___________________________________________ผู้ประสานงาน________________________
ที่อยู่ออกใบเสร็จรับเงิน ____________________________________________________________________.
โทร_____________________มือถือ__________________อีเมล_______________________ † ราคาอาจารย์
รายชื่อผู้เข้าสัมมนา

สัมมนาวันที่

ตําแหน่ง/อีเมล

จํานวนเงิน

1.
2.
3.
รวม
ยอดโอนเงิน
กรุณาหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม ชําระโดย การโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 054-1-05536-4 ธนาคารทหารไทย จํากัด สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง
ชื่อบัญชี บริษัท อี ไอ สแควร์ จํากัด เลขผู้เสียภาษี 0125544006112 เลขที่ 143/2 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-539-3373 ต่อ 230 081-923-4122 อีเมล publishing@eisquare.com

ÀÒ¾ºÃÃÂÒ¡ÒÈÊaÁÁ¹Òeªi§»¯iºµa ¡i Òà Beer Game/Lean Game – Train the Trainer
eÁืoè 21-22 µuÅÒ¤Á 2554 Èٹ»ÃaªuÁæˋ§ªÒµiÊÃi ¡i µi iì

รายละเอียด สื่อการสอนจําลองสถานการณ์โซ่อุปทาน: เบียร์เกม (Beer Game)
เบียร์เกม (Beer Game) เป็นเกมจําลองสถานการณ์ธุรกิจพัฒนาโดย Professor Jay
Forrestor แห่ง Sloan School of Management สถาบัน MIT (Massachusetts Institute of Technology)
สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ดั้งเดิมแล้วถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแนะนําให้นักศึกษา ผู้จัดการ และผู้บริหารถึงแนวคิดของ
พลวัตระบบ (System Dynamics) ต่อมาถูกนํามาใช้ประกอบการอบรมเรื่องการจัดการโซ่อุปทานทุกแห่งที่เป็นสากล
เนื่องจากสามารถแสดงให้เห็นหลักการสําคัญๆ ของการจัดการโซ่อุปทานได้ จุดประสงค์ของเกมคือการแสดงให้เห็นถึง
หลักการสําคัญที่โครงสร้าง (Structure) มีผลต่อพฤติกรรม (Behavior) ผู้เล่นแต่ละคนจะมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคน
หนึ่งของโซ่อุปทานการผลิตและจัดจําหน่ายเบียร์ที่จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป้าหมายของเกมคือการ
ลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดสําหรับทีม ผู้เล่นจะสัมผัสกับความกดดันในการเล่นบทบาทของตนในระบบที่ซับซ้อน และสามารถ
เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวจากการเล่นเกมได้
การอธิบายสรุปบทเรียนที่ได้จากเกมที่จัดเตรียมไว้ให้จะให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบการจัดการที่
ส่งผลต่อสินค้าคงคลัง เข้าใจในสถานการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) และแนวทางในการจัดการ
กับโครงสร้างที่ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้ เบียร์เกมนี้ใช้เวลาในการเล่นและบรรยายสรุปหลังเกมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง การ
สรุปเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดของเกม แต่ละโซ่อุปทานของเบียร์เกมรองรับผู้เล่นได้ 8 คน (4 บทบาทในโซ่อุปทานเบียร์) แต่
ก็สามารถปรับเพิ่ม/ลด ให้มีผู้เล่นตั้งแต่ 4-10 คนได้
ชุด "เบียร์เกม" เพื่อจําลองสถานการณ์โซ่อุปทาน 1 ชุด (สําหรับ 2 โซ่อุปทานเบียร์) ประกอบด้วย:
1. กระดานเกมพิมพ์บนฟีเจอร์บอร์ด 4 สี ขนาด A2 8 แผ่น
2. แฟ้มเอกสาร
a. คําแนะนําสําหรับการนําการเล่นและสรุปบทเรียนที่ไ ด้
จากเกม
b. คําแนะนําสําหรับการจัดเตรียมอุปกรณ์
c. บทความความเป็นมาของการศึกษาเกี่ยวกับพลวัตระบบ
ปรากฏการณ์แส้ม้า มุมมองเชิงระบบและบทเรียนที่ได้
จากเบียร์เกม
d. แม่แบบใบคําสั่งซื้อจากลูกค้า ใบสั่งซื้อเปล่า ใบจดข้อมูล
และตารางสําหรับพล็อตกราฟ
e. คําถามทดสอบการเรียนรู้

3. แผ่นซีดี
a. ไฟล์พาวเวอร์พอยต์สําหรับการนําการเล่น
b. ไฟล์คําแนะนําสําหรับการจัดเตรียมอุปกรณ์
c. ไฟล์แม่แบบใบคําสั่งซื้อจากลูกค้า ใบคําสั่งซื้อเปล่า ใบจด
ข้อมูล และตารางสําหรับพล็อตกราฟ
d. ไฟล์วีดิโอตัวอย่างการเล่นเบียร์เกม
e. ไฟล์คําถามทดสอบการเรียนรู้
4. ใบคําสั่งซื้อจากลูกค้า
5. ใบคําสั่งซื้อเปล่าสําหรับผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก
6. ใบจดข้อมูลและตารางสําหรับพล็อตกราฟ
7. เหรียญ/ชิป และ/หรืออุปกรณ์แทนเบียร์ พร้อมกล่อง
8. กระเป๋าใส่กระดานเกม 1 ใบ

สั่งซื้อชุด "เบียร์เกม" 2 ชุด แถมฟรี กระเป๋าผ้าใส่อุปกรณ์ 1 ใบ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-539-3373 ต่อ 230 081-923-4122 โทรสาร 02-539-3379
อีเมล์ publishing@eisquare.com เลขที่ 143/2 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

รายละเอียด สื่อการสอนจําลองสถานการณ์การผลิต: คิวบิกเกม (Lean Game)
คิวบิกเกม (Lean Game) เป็นเกมจําลองสถานการณ์การผลิตที่พัฒนาทีมงาน อี.ไอ.สแควร์
โดยดัดแปลงจาก Bristle Block Game เมื่อผู้เล่นได้เล่นเกมนี้ จะพบว่าเกมนี้ช่วยสอนเกี่ยวกับ
การผลิตแบบลีนอย่างมาก และองค์กรต่างๆ มักตัดสินใจให้พนักงานทุกคนเข้าร่วม
ในตอนต้น ผู้ผลิตจะผลิตชิ้นงานในระบบการผลิตที่ออกแบบมาแบบดั้งเดิม ซึ่งใช้เวลาประกอบนาน สินค้าคงคลัง
ระหว่างผลิตสูง สินค้าไม่ได้คุณภาพ ไม่สามารถส่งสินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้า และผลประกอบการในเชิง
การเงินติดลบ แต่เมื่อได้ปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อย ก็จะตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้น ลดความสูญเปล่า สินค้าคงคลัง
ระหว่างผลิตน้อยมาก มีสภาพการทํางานที่มีความเป็นลีนมากขึ้นๆ เมื่อวัดผลประกอบการเมื่อสิ้นเกมแต่ละรอบ จาก
การขาดทุน กลายเป็นทํากําไรได้มากขึ้นอย่างมาก
คิวบิกเกมนี้เป็นเกมออกแบบการผลิตด้วยแนวคิดและเครื่องมือแบบลีนที่หลากหลาย เป็นการประกอบชิ้นงานที่
จําลองให้ผู้เล่นได้เข้าใจสภาพการผลิตแบบเป็นชุด (Batch) และการไหลแบบทีละชิ้น (One-piece flow) เข้าใจลําดับ
ความสําคัญของเครื่องมือลีนพื้นฐาน เช่น Takt Time 5ส งานที่ถูกทําให้เป็นมาตรฐาน (Standardized Work) การ
สอนงาน (Job Instruction) การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) การลดความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว จนถึง
เครื่องมือลีนที่ต้องการการวิเคราะห์ออกแบบเฉพาะ เช่น การผลิตแบบดึง (การผลิตแบบผสมรุ่นอยู่ในเกมเวอร์ชั่นอื่น)
และอื่ นๆ การจําลองสถานการณ์นี้ช่วยให้การเรียนรู้มี ประสิท ธิผ ลอย่างมากทั้ งในแง่ ท ฤษฎีและองค์ประกอบของ
เครื่องมือลีน ช่วยให้เข้าใจปัญหาที่การละเลยพื้นฐานจะไม่สามารถทําให้องค์กรกลายเป็นลีนได้อย่างดี
การอธิบายสรุปบทเรียนที่ได้จากเกมที่จัดเตรียมไว้ให้จะให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสําคัญของ
เครื่องมือลีนที่เป็นพื้นฐานก่อนที่จะนําแนวคิดหรือเครื่องมือชั้นสูงมาใช้ คิวบิกเกมนี้ใช้เวลาในการเล่นและบรรยายสรุป
หลังเกมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ซึ่งรองรับผู้เล่นได้ 8-10 คนต่อ 1 โรงงานผลิต การสรุปเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดของเกม
ชุด "คิวบิกเกม" เพื่อจําลองสถานการณ์การผลิต 1 ชุด (สําหรับ 2 โรงงานผลิต) ประกอบด้วย:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวต่อสําหรับเป็นชิ้นงานที่ผลิต สําหรับการผลิตชิ้นงาน 64 ชิ้น 7. เอกสาร
กระดาน (ฟีเจอร์บอร์ด) พื้นที่งาน 12 แผ่น พร้อมป้ายกํากับ
a. คําแนะนําสําหรับการนําการเล่นและสรุปบทเรียนที่ไ ด้
จากคิวบิกเกม
ฟีเจอร์บอร์ดพิมพ์ 4 สี จดบันทึกคะแนน 2 แผ่น
b. คําแนะนําสําหรับการจัดเตรียมอุปกรณ์
ป้ายกํากับบทบาทผู้ร่วมเล่นเกม
8. แผ่นซีดี
ปากกามาร์คเกอร์แบบลบได้ 4 แท่ง
a. ไฟล์พาวเวอร์พอยต์สําหรับการนําการเล่น
กระเป๋าใส่อุปกรณ์ 2 ใบ
b. ไฟล์คําแนะนําสําหรับการจัดเตรียมอุปกรณ์
c. ไฟล์วีดิโอตัวอย่างการเล่นคิวบิกเกมแบบดั้งเดิมและแบบลีน

สั่งซื้อชุด "คิวบิกเกม" 2 ชุด แถมฟรี 1. หนังสือ ปรับปรุงการผลิตด้วยแนวคิดแบบลีน 1 เล่ม
2. ไฟล์พาวเวอร์พอยต์ (พร้อมแอนนิเมชั่น) ประกอบหนังสือ และ
3. คําแนะนําสําหรับการเล่นลีนเกม (เกมลูกบอล – Thinking outside the box, เกมลูกกอล์ฟ – Batch VS One-piece Flow)

E.I.SQUARE ... We deliver professional knowledge...
E.I.SQUARE นําส่งคุณค่าด้วยความรู้ของมืออาชีพใน 3 ด้าน คือ: หนังสือ การให้คําปรึกษา และการฝึกอบรม
ด้วยกลยุทธ์ที่ผสมผสานวิชาการและการปฏิบัติ ทําให้ E.I.SQUARE สนับสนุนธุรกิจของลูกค้าในเส้นทางการ
เดินทางสู่โซ่อุปทานแบบลีนด้วยมุมมองแบบองค์รวม (Holistic)
หลักสูตรการฝึกอบรมของ E.I.SQUARE อาทิ:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Systems Thinking & Casual Loop Diagram: CLD
Logistics & Supply Chain Management
Lean Thinking & Tools
The Toyota Way
Value Stream Mapping & Management
Lean Logistics Supply Chain

ƒ Supply Chain Operation Reference Model (SCOR
Model)
ƒ S&OP : The Supply Chain Planning Business Process
Mapping & Management
ƒ Business Proces Model and Notation (BPMN)
ƒ Continuous Improvement & Kaizen
ƒ PDCA Problem Solving with A3 Thinking

นอกจากนี้ E.I.SQUARE ยังมีหลักสูตรประกอบกิจกรรมการเล่นเกมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการอีกหลายหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจผ่านประสบการณ์ที่ได้สัมผัสด้วยความสนุกสนานและเรื่องราวใกล้ตัว เช่น:
ƒ Value Stream Mapping Simulation – การจําลองสถานการณ์การผลิตและวาดแผนผังสายธารคุณค่าเพื่อ
วิเคราะห์ข้อจํากัดในปัจจุบัน และวางแผนสําหรับการแปลงไปสู่สถานะอนาคต
ƒ Kanban Restaurant Game – การจําลองสถานการณ์การผลิตในสถานการณ์แบบดั้งเดิม และกระบวนการ
การนํา Kanban ไปใช้เพื่อทําให้สายการผลิตไหลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในกรณีที่สินค้าเหมือนๆ กันและมี
ความแตกต่าง
ƒ Master Scheduling Game – การจําลองสถานการณ์การจัดตารางการผลิตสําหรับการผลิตแบบเพื่อเป็น
สต็อก (MTS) กับการผลิตตามคําสั่งซื้อ (MTO)
ƒ System Thinking Acivities - กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทําความเข้าใจแบบจําลองความคิด
(Mental Model) ด้วยเกม Paper Tear ทําความเข้าใจสาเหตุและผลกระทบในทิศทางเดียวกันและทิศทางที่
ตรงกันข้าม (Same Direction และ Opposite Direction) ด้วยเกม Living Loop ทําความเข้าใจวงรอบเหตุ
และผล (Causal Loop Diagram: CLD) จากเรื่องราวใกล้ตัว ทําความเข้าใจ Stock and Flow ด้วยเกม
Mammoth ฯลฯ

Games give experience...
สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท อี ไอ สแควร์ จํากัด โทร. 02-539-3373 ต่อ 230 081-923-4122