You are on page 1of 9

B NNG NGHIP

V PHT TRIN NNG THN

CC BO V THC VT

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh Phc
H Ni, ngy 20 thng 12 nm 2013

BO CO
CNG TC BO V THC VT NM 2013; PHNG HNG
NHIM V NM 2014
Phn th nht
TNH HNH DCH HI CY TRNG V KT QU PHNG TR
I. DIN BIN CA MT S DCH HI CHNH
1. Tnh hnh dch hi cy trng
Nm 2013, ngnh BVTV phi i mt vi thin tai lin tip xy ra v din
bin phc tp; ging la nhim dch hi ang c gieo trng ph bin, nhiu
din tch bn tha m, cng vi ging bo to iu kin cho bnh bc l,
m sc vi khun, bnh lem lp ht, chut, su c thn, ry pht sinh gy hi
mnh. Rp sp bt hng, bnh chi rng hi sn, bnh chi rng hi nhn xut
hin, gy hi mt s tnh; mt s dch hi mi ni c nguy c ly lan gy hi
trn mt s cy trng, ...
1. Trn cy la
a) Su cun l nh
Tng din tch nhim 719.554,35 ha (gim 5% so vi nm 2012), din
tch nhim nng 242.224,8 ha (tng 8,91 % so vi nm 2012). Su pht sinh, gy
hi tp trung ti cc tnh pha Bc vi din tch nhim 571.333 ha (gim 11 %
so vi nm 2012), trong nhim nng 239.370 ha (tng 8% so vi nm 2012).
c bit, gy hi tp trung trong v H Thu, Ma.
b) Ry nu, ry lng trng
Nhim 504.305,53 ha (gim 15,71 % so vi nm 2012), trong nhim
nng 54.325,35 ha (gim 42,01 % so vi nm 2012). Tuy nhin, cc tnh Bc
Trung b din tch nhim ry (tng 62% so vi nm 2012), nhim nng tng
3,27 ln so vi nm 2012); c bit, v H Thu Ma nhim 26.469 ha (tng
gn 2,5 ln so vi cng v 2012), ti Tha Thin - Hu cng b dch ry nu
v h tr thuc tr ry ti huyn Phong in v th x Hng Tr; cc tnh pha
Nam din tch nhim ry v H Thu, Ma tng 18,71 % v din tch nhim nng
trong nm tng 1,1 ln so nm 2012.
Tuy tch cc phng chng, nhng nhiu din tch b nh hng nng
sut, trong din tch chy ry cng dn 202 ha (tng 2,68 ln so vi nm
2012), trong cc tnh Bc Trung b 123 ha.

c) Bnh virus hi la
- Bnh ln sc en: Pht sinh 184 ha (gim 77% so vi nm 2012) ti Sn
La, Ha Bnh, Lai Chu, Ninh Bnh, Lo Cai v Ngh An.
- Bnh vng ln, ln xon l: Nhim nh 846,5 ha (gim 72 % so vi nm
2012) ti cc tnh Nam b, trong nhim nng l 12,8 ha (gim 94% so vi
nm 2012). Ngoi ra, bnh xut hin cc b ti Sn La.
- Bnh vng l di ng (vng li): Bnh pht sinh nh 51 ha v Ma vo
u thng 8 ti Hi Phng, Bc Giang, Lo Cai.
d) Bnh o n
- o n l: Nhim 267.867,15 ha (gim 8,7% vi nm 2012), din tch
nhim nng 11.3795,37 ha (tng ng nm 2012). Bnh tp trung ti cc tnh
Nam B, vi din tch nhim 232.047,25 ha (chim gn 87% din tch nhim c
nc). Tuy nhin, v ng Xun ti cc tnh Bc b bnh tng 26% so vi cng
v nm 2012, tp trung ti in Bin, Thi Bnh, Hi Dng, Nam nh, Hi
Phng, Mt s din tch b hi nng hoc mt trng.
- o n c bng: Din tch nhim 82.535,7 ha (tng 15% so vi nm
2012), din tch nhim nng 1.356 ha (gim 19% so vi nm 2012). Bnh tp
trung gy hi ti cc tnh Nam b.
e) Bnh bc l: L nm c ma, bo nhiu to iu kin cho bnh ly
lan, gy hi trn ch yu trn cc ging nhim, bn nhiu m. Din tch nhim
bnh trong nm 135.411 ha (tng 50% so nm 2012), trong nhim nng 9.533
ha (tng ng nm 2012), mt trong nhng nguyn nhn din tch nhim
nng gim l do mt s vng nhim bnh nng hng nm gim t l ging
nhim.
g) Bnh lem lp ht:
Trong nm, nhiu din tch la tr bng gp ma, m ko di lm cho
bnh pht sinh mnh, tng nhiu so cng v nm 2012. Din tch nhim bnh
127.057 ha (tng gn 80% so nm 2012); bnh tp trung ti gy hi ch yu trn
la H Thu, Ma v chim hn 50% bnh ca nm; c bit, cc tnh Bc Trung
b din tch nhim tng 1,2 ln v din tch nhim nng tng 1,97 ln so vi H
Thu, Ma 2012, bnh tp trung ti Tha Thin - Hu 9.796 ha, Ngh An 5.190
ha, Qung Tr 2.074 ha.
h) Su c thn: din tch nhim 83.489 ha (tng 1,5 ln so vi nm
2012), nhim nng 16.570 ha (tng 4,8 ln so vi nm 2012). Su gy hi ch
yu trn la Ma ti cc tnh Bc b, vi din tch nhim 69.902 ha (2 ln),
nhim nng 16.292 ha (tng 4,74 ln so cng v 2012), mt trng 15 ha,
i) Chut: Cui nm 2012, khng xy ra l lt ln, nn thun li cho chut
gia tng cao ngay t u v sn xut; mc gy hi cao hn nm 2012, din
tch nhim 98.475,2 ha (tng 42 % so nm 2012), trong nhim nng 8.146 ha
(tng 1,92 ln so nm 2012). Din tch nhim chut u tng cao ti cc vng,
2

nht l cc tnh min Trung nh cc tnh Duyn Hi Nam Trung b din tch
nhim tng 92% v nhim nng tng 1,8 ln so nm 2012; cc tnh Bc Trung b
din tch nhim tng 1,73 ln v din tch nhim nng tng 5,78 ln so vi nm
2012. Cc tnh c din tch nhim cao nh Ph Th 10.714 ha, Ha Bnh 3.240
ha, Hi Phng 2.912 ha, Thi Bnh 2.205 ha, Ninh Bnh 2.112 ha; Qung Tr
6.722 ha, Ngh An 4.096 ha, Tha Thin Hu 2.545 ha, Qung Bnh 1.437 ha.
Cc a phng tp trung ch o quyt lit, huy ng cng ng tham
gia dit chut; thng k ti 16 tnh h tr gn 24.866,6 nghn ng v bt dit
c 22,8 triu con chut; cc tnh c mc h tr cao nh H Ni 12 t, Bc
Ninh 3 t, Hng Yn 2,7 t, Qung Tr 2 t, Ninh Bnh 1,6 t ng, Tha Thin
Hu gn 1,3 t, ... Tuy nhin, nhiu din tch b thit hi nng, phi gieo cy
li nhiu ln v mt trng 884 ha (tng 3,34 ln so vi nm 2012).
i) c bu vng: Din tch nhim 202.969 ha (gim 8% so vi nm 2012
trong nhim nng 8.794 ha (gim 55% so vi nm 2012), nhim nng 12.390
ha (gim 49% so vi nm 2012). thu gom trn 2.075 tn c v 13 tn trng.
Tnh trng bun bn tht c bu vng sau s ch xy ra mt s a phng,
gy nhim mi trng v d pht tn gy hi ng rung; B Nng nghip v
Pht trin nng thn v cc tnh kp thi ch o, thc hin kim tra, x l vi
phm, ngn chn vic nhn nui c bu vng.
Ngoi ra, nhn gi nhim 37.283 ha (tng 53% so vi nm 2012), bnh
kh vn, b xt di, ... pht sinh, gy hi ri rc.
2. Trn cy trng khc:
- Cy ma: B hung en 1.427 ha, rp x trng 6.943 ha, xn tc 398 ha,
su c thn, pht sinh, gy hi ri rc; ng lu bnh chi c pht sinh
gy hi Ngh An, din tch nhim 7.314 ha (gim 1.032 ha so CKNT), trong
nng 2.784 ha. Ti Khnh Ha, bnh trng l ma pht sinh, gy hi 1.161 ha,
trong nng 487 ha.
- Bnh chi rng sn: Xut hin ri rc trn 8.300 ha ti mt s tnh nh
Qung Ngi, Ph Yn, Khnh Ha, Gia Lai, v ang c chiu hng gia
tng; bnh tp trung ti Sn La 7.092 ha. Ngy 06/8/2013, y ban nhn tnh Sn
La c Quyt nh cng b dch chi rng hi sn trn a bn tnh.
- Cy tiu: Tuyn trng r hi 3.290 ha; bnh m en 1.009 ha; bnh
vng l, thi gc r 1.100 ha. Ngoi ra bnh thn th, hi ri rc cc tnh.
- Cy vi, nhn: Nm 2012, bnh chi rng nhn bng pht thnh dch ti
cc tnh pha Nam c 27.661/45.152,6 ha b nhim bnh, trong nng l
18.367,6 ha. Cc a phng tp trung chng dch, trong c 7 tnh, thnh
ph l ng Thp, Sc Trng, Tin Giang, Tr Vinh, Vnh Long, Cn Th v
Hu Giang cng b dch v n thng 3/2013 c trn 81% din tch nhn
phc hi sau khi p dng cc bin php chng dch. Tuy nhin, trong qu trnh
thc hin chng dch gp mt s kh khn nh khng thc hin ng lot do cc
vn c cy sinh trng, pht trin khc nhau, nhiu cy b nhim bnh phn
3

tn; khng cng lao ng nn thi gian ct ta thng ko di hoc thiu s


u t v phn bn cy phc hi nhanh v cha quan tm ch o ti mt s
a phng v n nay c 16.179 ha nhim bnh, trong nng 5.877,7 ha.
- Cy cao su: Bnh x m nhim 1.048,7 ha; bnh ho en u l nhim
nh 859 ha; bnh phn trng nhim 3.907 ha; bnh rng l: nhim nh 185 ha.
3. Mt s dch hi mi ni
a) Rp sp bt hng hi sn: gy hi nng trn sn, lm tht thu
khong 25% sn lng v tr thnh i tng dch hi nguy him, kh phng
chng cc nc chu Phi, chu M v mt s nc ng Nam . Ti Vit
Nam, nm 2012, rp sp bt hng pht hin ln u ti Ty Ninh; n nay,
xut hin ti mt s tnh pha Nam nh Ty Ninh, ng Nai, B Ra Vng
Tu, Gia Lai; ti pha Bc, din tch nhim 138,5 ha, trong Qung Tr 131 ha,
Ngh An 7 ha, Thanh Ha 0,5 ha v Sn La. T l ph bin 3 5% cy, ni cao
40-50% s cy.
b) Bnh dn cao cy ch: Bnh xut hin 86 ha trn cc ging ch mi ti
Sn La, Lai Chu, trong nhim nng 7,5 ha v lm cht mt s din tch.
c) Hin tng chn ngn cy c ph: gy hi mt s nm v tip tc
gy hi trn din tch 5.427 ha ti cc huyn Mai Sn, Thun Chu v Thnh
ph Sn La; t l hi trung bnh 10% s cy, cao 50% s cy, lm gim nng
sut nhiu din tch c ph. Song n nay, vn cha c gii php phng tr.
d) B vi voi gy hi da c 755/120.000 ha da b nhim ti 11/22 tnh
pha Nam; t l s tri b hi ph bin t 1-5%, ni cao 80%.
) Su c qu cy c mi gy hi ti nhiu tnh pha Nam nh ti huyn
K Sch v Chu Thnh, Sc Trng nhim 1.300/6.500 ha, tnh Hu Giang
nhim 1.291/1.722 ha, t l qu b nhim t 20% n 60%. Tuy cha pht hin
ti pha Bc, nhng cn theo di cht.
e) Hin tng ho kh cy la: Xut hin nm 2012 ti Thi Nguyn
104 ha v nm nay tip tc xut hin thm ti mt s tnh nh Hng Yn 23
ha, ... bt u t giai on ngm sa chc xanh vi triu chng ging hin
tng chy ry; n nay, cha xc nh c nguyn nhn.
f) Hin tng ln cy trn ng v ng
Ti Ngh An, trn ng v ng 2013 giai on 5 7 l lm cy ng b
ln khong 1.200 ha, c trn 300 ha nhim trn 20%. Cy b hi, khng
pht trin, thn v l chn li, l xanh m, xp st nhau (hnh r qut),
nghing trn rung, r cy bnh thng v cht. n nay, cha r nguyn nhn.
II. CNG TC CH O BO V SN XUT
1. Cng tc gim st tnh hnh dch hi :
H thng ngnh BVTV ch ng theo di, gim st din bin thi tit,
sinh trng cy trng v cc dch hi chnh trong c nc, kp thi d bo,
thng bo theo tun, thng, qu chnh xc kh nng pht sinh ca sinh vt gy
4

hi trn cy trng chnh v kp thi tham mu vi B, chnh quyn a phng


phng chng c hiu qu cc t dch hi ln nh ry nu, ry lng trng, su
cun l nh, bnh o n, bnh chi c ma, bnh chi rng, rp sp bt hng
hi sn; dch chi rng nhn, ... v dch hi trn rng trng.
Khai thc c hiu qu h thng by n trong ton quc v tip tc hp
tc vi Trung Quc thc hin 04 im gim st v qun l dch hi di c trn
la, gp phn d tnh d bo cc t ry, su cun l nh, ... pht sinh trn ng
rung.
2. Thc hin cng tc ch o phng chng:
a) Hng dn thc hin ng b cc bin php k thut:
+ Tng cng cng tc tp hun, hng dn n h nng dn; xy dng
nhiu m hnh trnh din cng ng tham gia qun l dch hi;
+ Duy tr v m rng chng trnh qun l dch hi tng hp (IPM); ng
dng h thng thm canh la ci tin (SRI) ti cc tnh pha Bc t gn 232,4
nghn ha, vi trn 1 triu nng dn tham gia; m rng ng dng bin php 3
gim 3 tng, cng ngh sinh thi, gieo s la tp trung ng lot n ry ti cc
tnh pha Nam
b) Tng cng hiu lc qun l nh nc v cng tc BVTV, ngnh
ban hnh v tham mu vi cp trn ra nhiu vn bn chnh sch, hng dn, ch
o bo v sn xut, to c s php l cho hot ng ch o ca ngnh:
- Tham mu cho B Nng nghip & PTNT ban hnh Ch th s 711/CTBNN-BVTV, ngy 01/3/2013 ca B trng B Nng nghip v Pht trin nng
thn, v y mnh sn xut ch an ton; Ch th s 485/CT-BNN-BVTV ngy
06/ 02/2013 v tng cng phng tr chut, bo v ma mng; ch th s
2415/CT-BNN-BVTV ngy 22/07/2013 v vic tng cng qun l sn xut,
tiu th rau m bo an ton thc phm; Cng vn 3879/BNN-BVTV ngy
30/10/2013 ca B Nng nghip v PTNT v vic kim tra, x l vi phm, ngn
chn vic nhn nui c bu vng.
- Cc Bo v thc vt ban hnh 16 vn bn hng dn, n c, tng
cng ch o phng tr dch hi trn cy la v cc cy trng khc; phi hp
Bo Nng nghip Vit Nam thc hin 50 d bo v tnh hnh dch hi tun; tham
gia xy dng d tho khung thng t lin tch quy nh chc nng nhim v ca
chi cc BVTV,
- a phng: Chi cc Bo v thc vt cc tnh tham mu kp thi
vi S Nng nghip v PTNT, UBND cc cp ban hnh nhiu vn bn nh ch
th, quyt nh cng b dch, cng in; thng bo, in bo, cng vn, vn bn
hng dn, t chc ch o phng tr dch hi cy trng.
c) Thnh lp cc on cng tc, nhiu ln i n c, kim tra, ch o
phng chng dch ti cc tnh trng im, vng dch; huy ng ngun lc ca h
thng chnh tr, cc nh khoa hc trong v ngoi nc, cc Doanh nghip cung
ng thuc BVTV cng tham gia; Phi hp vi cc a phng t chc, thc
5

hin phng chng dch chi rng nhn ti cc tnh ng bng sng Cu Long,
dch rp sp bt hng trn sn ti Ty Ninh v dch chi rng sn ti Sn La;
phng chng bnh chi rng hi ma ti Ngh An, bnh trng l ma ti Khnh
Ha. ng thi, ch ng gim st din bin, xy dng quy trnh tm thi
phng chng cc dch hi mi ni; xut vi B, n v nghin cu xc nh
cc bin php qun l bn vng.
d) H tr kinh ph phng chng dch: Cc tnh pha Bc trch ngn
sch h tr kinh ph cho cng tc phng tr dch hi vi tng s kinh ph
28.273.303.000 ng, trong h tr cng tc dit chut 24.866.600.000 v
phng chng dch hi khc l 3.406.703.000 ng. Bn cnh , nhiu a
phng ch ng ngn sch a phng h tr xy dng h thng by n,
tuyn truyn, tp hun, phng dch, t chc ch o dp dch; nhiu doanh
nghip thuc BVTV, tham gia ng gp cho cng tc chng dch. Nhng
h tr v ng gp trn kp thi gp phn hn ch thp nht thit hi do dch
hi gy ra trn cy trng.
d) Cng tc tuyn truyn, hng dn: Cc c quan thng tn bo ch ca
Trung ng v a phng cng tc cht ch v c nhng ng gp tch cc
nng cao hiu qu phng chng dch hi.
) Tin hnh nhiu ti nghin cu, kho st thc nghim phc v cng
tc ch o:
- Phng chng dch hi mi ni, nh gi tnh chng chu su bnh ca
tp on ging la; theo di su bnh hi mi phc v ch trng chuyn i c
cu cy trng; phng tr dch hi bng bin php sinh hc nh s dng nm
xanh phng tr ry nu, nhn th ong k sinh b cnh cng hi da, nhn th
ong k sinh rp sp bt hng hi sn, ... bc u ng dng vo sn xut.
ng thi, cc c s gim nh dch hi kp thi gip cng tc ch o.
- Trin khai, thc hin trng khoai ty bng phng php lm t ti
thiu: Ti 22 tnh pha Bc vi din tch 596 ha v c Cc Trng trt cng
nhn l tin b k thut v c trao tng gii thng mi trng.
- Phi hp vi T chc Croplife: Xy dng 7 m hnh th im dch v
BVTV trn cy ch ti cc tnh 4 tnh Ph Th, Thi Nguyn, Yn Bi v Lng
Sn, bc u l c s xy dng c ch chnh sch thu ht u t vo dch v
BVTV ti a phng v k hoch thc hin n dch v BVTV.
- xut tiu ch v bo v thc vt ti x nng thn mi; xy dng K
hoch hnh ng v t chc trin khai thc hin n Ti c cu ngnh trong
lnh vc BVTV.
Nh c s ch o st sao ca B Nng nghip & Pht trin nng thn, s
phi hp ca cc B, ngnh lin quan v s ch o trc tip ca chnh quyn
a phng nn huy ng c mi ngun lc trin khai ng b, quyt lit
cc bin php phng, chng dch bnh, do hu ht nhng din tch nhim su,
bnh c phng tr tch cc, hiu qu; gim thiu thit hi do su bnh gy
6

ra v gim ng k lng thuc tr su. Tuy nhin, trong hot ng th hin mt


s tn ti lm gim kt qu cng tc phng tr nh hin cc ging cy trng
nhim dch hi chim a s din tch trng trt; ng dng khoa hc nhng tin
b k thut trong lnh vc bo v thc vt chm c nhn rng; nhiu nng
dn khng tip nhn c hoc tip nhn qu mun thng tin phng chng dch
hi, ... Cng tc phng chng dch hi, qun l bun bn, s dng thuc BVTV
bung lng nhiu a phng; ...
Phn th hai
PHNG HNG V NHIM V CNG TC BVTV NM 2014
I. D BO DCH HI TRN MT S CY TRNG CHNH V
NG XUN
Cc ging la nhim o n, nhim ry, vn ang c gieo trng ph
bin trn ng rung; iu kin thi tit v dch hi cy trng din bin phc
tp. V vy, cng tc theo di v ch o phng tr, cn tip tc thc hin ng
b, quyt lit ngay t u v. Tp trung mt s i tng dch hi sau:
1. Cy la:
a) Chut, pht sinh v gy hi tng v c 3 cao im: La gieo cy,
nhnh v lm ng. Mc cao hn cng v hng nm; c bit ti cc a
phng c chut gy hi cao trong v HT, Ma.
b) Su cun l nh, c 3 la trong v t cui thng 3 n cui thng 5,
nhng tp trung la 2 gy hi trn din rng t cui 4 u 5 trn la ng tr
nht l mt s tnh ven bin Bc b;
Khng khuyn co phun thuc tr su trn lan giai on trc lm
ng, trnh gy bc pht ry.
c) Bnh o n: Bnh trn l, pht trin mnh giai on la nhnh, cao
im trn la con gi; bnh trn c bng, gi v cung ht trn la ng gi
chc xanh, nht l ging nhim, gieo cy dy, bn nhiu m, tr la sm; Cc
tnh min ni b nng hn.
d) Ry nu, ry lng trng:
Xu th tng cao hn trung bnh cng k nhiu nm; pht sinh gy hi trn
la ng, gy chy trn la giai on chc xanh - ui.
) Su c thn: Theo di v phng tr su non gy bng bc cho cc tr
la tr sau 10/5.
Ngoi ra, OBV, bnh kh vn, ln sc en, bc l, nhn gi, bnh en lp
ht, ... pht sinh, gy hi cc b.
2. Cy trng khc
a) Cy ma:
7

Bnh chi c tip tc pht sinh ngay t u v ti Ngh An;


Bnh trng l ma pht sinh tng ti Khnh Ha; tip tc theo di v tiu
hy cy bnh, khng trng ging t cc vng b nhim.
b) Cy sn:
Rp sp bt hng, bnh chi rng ti pht sinh trn nhng din tch
nhim trc nh ti Ty Ninh, Qung Tr, Ngh An, Thanh Ha, Sn La v m
rng din tch ra mt s vng ln cn hoc theo ngun ging nhim bnh. y l
dch hi kh phng tr, khng nn s dng cy trong vng bnh lm ging;
y nhanh vic nhn th ong k sinh rp sp bt hng hi sn.
c) Cy nhn: Tip tc phng chng bnh chi rng ti cc tnh ng bng
sng C Long.
I. MT S NHIM V V GII PHP CH YU
1. Tng cng tp hun, hng dn nng dn thc hin cc bin php nh
iu chnh c cu v s dng cc ging c kh nng chng chu hoc t nhim
bnh i vi vng thng b hai nng; b tr thi v, mt , bn phn cn i,
hp l la tr an ton, trnh c cc cao im v gim dch hi;
2. y mnh ng dng tin b k thut vo sn xut nh gieo s tp trung
ng lot n ry; chng trnh 3 gim, 3 tng, cng ngh sinh thi; h thng
thm canh la ci tin (SRI), ng dng cng ng sn xut nm xanh (M.a)
phng tr ry hi la; nhn nui phng thch ong k sinh b cnh cng hi da,
ong k sinh rp sp bt hng hi sn, ...
3. Ch ng gim st, pht hin sm, d bo, thng bo chnh xc cc i
tng hi chnh cho tng vng, tng thi gian; xy dng k hoch v phng
n x l kp thi v tham mu vi chnh quyn cc cp t chc, ch o v huy
ng lc lng tham gia v thc hin phng tr dch hi m bo an ton, hiu
qu. Khi cn phun thuc, phi tun th theo nguyn tc 4 ng.
4. Tip tc thc hin ch th s 09/1998/CT-TTg ca Th tng Chnh ph
v cc bin php cp bch dit tr chut bo vt ma mng. Trong , t chc,
pht ng cng ng ng lot ra qun dit chut vo giai on chuyn tip
gia 2 v gieo trng v 2 - 3 t/v; trc mt, t chc ngay trc v ng
Xun ( i) v thc hin cc t dit chut, dit OBV trong v.
5. Ch ng xy dng v trnh cp c thm quyn v chnh sch, b tr
kinh ph phng chng dch hi.
6. Tng cng cng tc thanh tra chuyn ngnh
Ch o cc a phng kin ton h thng, t chc thanh tra chuyn
ngnh BV&KDTV, b tr cc chc danh p ng yu cu ca cng tc thanh tra
chuyn ngnh BVTV.
Tng cng cng tc kim tra, thanh tra cht lng ging, vt t nng
nghip; sn xut, kinh doanh, s dng thuc bo v thc vt v x l kp thi
nhng hnh vi vi phm.
8

7. Tng cng tuyn truyn, hng dn


Phi hp cht ch vi c quan thng tin i chng thng tin nhanh v
dch hi v hng dn phng chng.
Nng cao nng lc chuyn mn, nghip v cho cn b trong ngnh v cc
lnh vc BVTV, KDTV, thuc BVTV, thanh tra chuyn ngnh BV&KDTV; tip
tc thc hin chng trnh ph bin, hng dn nng dn s dng an ton v
hiu qu thuc BVTV.
Nng cao nhn thc, nng lc v trch nhim chnh quyn c s trong
vic thc thi chc nng, nhim v t chc, ch o, qun l phng chng dch
hi, kinh doanh, s dng thuc BVTV
8. Thc hin ch thng tin, bo co: V tnh hnh dch hi, kt qu
phng tr cng nh nhng kh khn v xut, kin ngh v Cc Bo v thc
vt theo quy nh kp thi tng hp v phi hp x l./.
CC BO V THC VT