You are on page 1of 7

1.

kolokvij Johnny Blade

-podjela prema gradivu

-nacrtati poprecni Presjek rebra


-utjecaj temPerature

'krila upornjaka
-nacrtati i oznaciti djelove upornjaka

1. kolokvij capo

-podjela mostova po rasponu

-nacrtati uzduzni presjek upornjaka i tlocrt (ali donjeg ustorioja, to ne pise, al ne gornji sad'gif
-sile koje djeluju na most, i nacrtati (bocna, uzduzna, vertikalna ako se ne varam)

-nacrtati uzduzni presjek i naznaciti dijelove


-nacrtati opremu mosta na poprecnom presjeku rebra

1, skica mosta preko Espona od 700m, preko mora

2. o cemu ovisi oblikovanje mostova, estetski zahtjevi

ito...

3. gradnja onih zategnutih mostova, ima onih 4 skice u skripti

4. utjecaji na most
5. specijalni mostovi
6. iibenski most

meni

tije

prvo bija neki kanjon, rijeka ili more

boda sam dobija, znaci dobro

nagibom, stavija sam ludni most (ko Sibeniski) i 3

je

onda 3 glavne stavke strukturalne teorije ilitako nesto slicno

monolitna slobodna konzolna gradnja i skice


vijek trajanja mosta ovisno o vrsti mosta (tablica ona)

Most u mostaru glavne karakteristik


uzroci rusenji moita tfekom ekspolatac'tje

1. premostiti prepreku(kanJon-luk valjda)


2. opisl nacine uspjesno izgradjenog mosta(nesto tako-totalno gluPo)
3. potiskivanje i uzduzno navlacenje
4, dvije vrste pregleda mosta i njihove podvrste

5. primjer rusenja-mosta u izgradnji

-mosta u eksPloatacijl
-ratnog razaranja
6, krcki most-karakteristike

1. premostit prepreku (viseci most, valjda)


2. obiljezja harmonije proporcija, tako nesto
3. montazna konzolna gradnja grednih mostova
4. vrste ostecenja mostova s obzirom na uzroke
5. razlozi rusenja mostova

5. skradinski most

'..
.j..

sf;'

I. KOLOKVIJ
-podjela mostova po rasponu
-nacrtati uzduZni presjek upomjaka i tlocrt (ali donjeg ustroj4 to ne pi5e, al ne gornji)
-sile koje djeluju na most, i nacrtati (bodu4 uzduZna" vertikalna ako se ne varam)
-optere6er{e s vj etrom
-nacrtan

uz&thi

presj ek

i nazraEiti dijelove

-nacdati opremu mosta na popreEtrom presjeku rebra


-podjela prema gradivu

-nactati popredni presjek rebra


-udecaj temperature

-loiia upomjaka
-nacrtati i oznaEiti dijelove upornjaka

Poprarni 1. kolokvij
- uzduZni presjek masivnog upomjaka i

minimalnog upomjaka
- otvorena i zatvorena odvodnja u popredDom presjeku
- planirana ru5eqia
- istowemena gradrja luka i gede kod konzolne gradnje, skica i objaSnjenje
- podjela mostova po statidkoj zustavu i skicirati svaki...
- prometno optere6enje u popr.prcsjeku i tlocttu...
- uzduini presjek grednog mosta i oznaiiti duljinu mosta" raspon koustuukcije,aiveletu itd

2.KOLOKVIJ
grupa

A:

-niska obala na raznaaku 700m, slobodni profil 50m


-utjecaji na trajnost
-slobodna konzolna gradqia ovje5enog mosta
-principi uspj e5nog oblikovaqia mostova

-provizorij i i specijalai mostovi


-Sibenski most

grupaB:
- viseii most
- skadinski most (nekom je dolao i dubrovaEki),
- ne5to u vezi hannonije proporclja kod estetike,
- oStecenja mostova prema uzrocim4
- planirana nrlenja,
- montaina konzolaa gradnja grednog mosta

grupa

c:

-prepreka duboki kanjon, zadan slobodni pro6l - rjesenjeje valjda lu6ni most, potpuno
obja5njenje kako, zaSto, na koji nadin
-uzroci ru5enja mosta u eksploataciji
_aatrela stnrkturalne r rmj etnosti

.most na neretvi u mostanl karakterist'rke


-projektno rT ijeme traja{a mostova, (-a,"iwi 1009 itd...)
-konzolna gradnj4 opisati i skicirati
grupa D:

-prepreka duboki kanjon raspona 200 m, zadan slobodni profll - rjeie4ie je valjda luEni mos!'
potpuno objalqienje kako, za5to, na koji naEin
-krEki most - 3ta zna( s lqPs
-kako firnkcioniraju potiskivanje i uzduZno navladenje - objalnjenje i skica
-elementi oblikovanja mosta (ili principi uspjeBnog oblikovanja mosta)
-dvije skupine radova redovitog odrZavanja i 5to spada u njih
-primjer rulenja mosta - pri gradnji, eksploataciji i uslijed ratnog razaranja

-monottna gradoja IuEkog mosta

Poprarni 2. Kolokvij
- viseii sustavi, nosivi dijelovi, skicirat
- vezano za dispoziciju, harfe I epeza pxalepez*
- tipovi o5teCenja
- planirar:a rulenja
- istortemena gradnja luka i grede kod konzolne gradnje, skica i obja3njeqje

Ispitni rok

10.0 6.2049 g.

l,Mostovi po statidkom sustavu (nabrojati,nacrtati)


2.Nacrtati popre6ni i uzdutni presjek mosta koji prelazi preko dvokolosijedne pruge (oznaditi
duljine, Sirine most4slobodni profil, niveletu, kol"ik-.,)
3.nacttati u tlocrtu i popredoom presjeku prometna optere6enja prema eurokodu
4.

gradenje donjeg

ustoja

S.masivni upomjak(skica,tipovi,obj asni dij elove)


6.mostovi prema nosivoj strukturi i detaljnije objamiti ludne i svodene
mo stove(dimeuzij

e,

gradiv4tipovi,crtelt...)

(J

MOSTOVI KOLOKVIJI

' '

1.

KOLOKVIJ

l.

PruPa

" -Podjela
Prerrra gradivu

-nacrtati PoPrecni Presjek rebra


-utjecaj temPerature
-krila uPomjaka
-ou.rtuti I ozraciti djelove upomjaka

2. q"upa
-podjela mostova Po rasPonu

(ali donjeg ustoroj4 to ne pise' al ne gornji )


-nacrtati uzduzri presjek upomjaka i tloort
ako se ne varam)

::ilffi" dj"ffi'"" ti*,, i'#t"ti Oo"na''za""i'"lertikalna


dijelove.
-ril*i-Jr-t presjek i naznaciti
poprecnom presjeku rebra
-nu"rtati opr"rnu mrsia na

2.

KOLOKVIJ

1. gnloa

-nreorekadubokikanjon,zadanstobodniprofil-rjeSenjejevaljdaluEnimos!potpuno
o'b.1*njenje katco, zaito, na koji nadin
-krEki most - 3ta zna5 o tome
navlaEenj:.--oliTnjenje i skica
-ti." irrf."f*ft":, potiskivanje i uzd94o
Ei:toia"'
-"f"r"mi oUf*or-*.i:" mosta - ;is[m da je to-elegancijau nim
spada
sto
i
dvije skupine radova redovitos odrZavanja
------:uslijed ratnognzzraiJa
-priiij", *S"nj" ,osta'pri gra'd41i, eksploataciji i

2.en;rla
profil - rje5enjeje valjda luEni most' poipuno
-oreoreka duboki kanjon, zadan slobodni
JuSain5en;e tato, zasto, na koji naEin
-uzroci rusenja mosta u exPloatacul
-nacela strulduralne umjetnosti
-moJ na ner"tvi u mostaru, karakteristike

trajanja mostovq (masivni l00g itd"')


granjds' opisati i skicirati

rtii..e
-;;;;G;
jtorizotna

3. erupa
-harmonij a kod estetike

-skadinski most
voda
-rutpon ot o 1300 metara,prepreka neka
-olanirano rusenje mostova
-pcdjela korl uzroka ostece.rja mosta(?)
4.erupa

profil 50m
-niska obala na razmaku 700m, slobodni
-utjecaji na trajnost
-slobodna konzolna gradnJa
-principi uspjesnog oblikovanja mostova
-provizorij i i specijalni mostovi
-Sibenski most

ROKOVT

l. rok (10.06.2009)
l.Mostovi po statickom sustavu (nabrojati'nacrtati) .
pruge(ozraciti
i pi"tsjet._JoJ" r.o.ii pr"rEi preko dvokolosijecne
2.Nacrtati poprecni i
pronl,nivel etr"kohik ")
;iiilffi
prometra opt"tec"nla prema eurokodu
3.nacrtati u tlocrtu i poptt'ooi-ltt--gelar
4.eradenie donjeg usroja
;.ilMii'pomjrk(skiia,tipovi,obj asni djelove)
lucne i wodene
no.iuo.1 ttiurttt"i i aetutjirije orjasniti
,o Jr<ai-"*ij e, gndiva,tipovi,crtezi "')

,rar

;lffi;A;r"tfii

#ffi;;e#

2. rok (17.06.2009)

rasporedu'-.
l.) Podjeta mostova prema-uzduztom
Atp"ziciju' sa (skoro) svim onim velicinama'
2.) Prepreka je AC. Nr"*uf lriaffui
tlocrtu'
Nacrta5 oa poprecnom presjeku i na
3.) Prometna optereont' p*rn" Bu*fociu'
strutrture'
notiuoi tttutt*i, te detaljnije opiSi ovjesene
grednom mostu'
S,i SloUodt a tonzolna gradnja na
6.i Vrste i uaoci ostecenja mostova'

p"i**'

;.{ilffi;;;;