You are on page 1of 2

SANDVIKA VEL

Arsmsteprotokoll

Arsmsteble avholdttirsdag2. mars2010i Sandvikavideregiendeskole.

Til stede var 24 medlemmer samt 2 giester, 6n fra Berum kommune,Formannskapetog 6n fra
StatensVegvesen.Deltagerlisten
liggervedprotokollen.

1. Etablering
StyrelederBjsrn Lunse snsket velkommenog foreslo seg selv som msteleder(overensstemmende
medforeningens proto-
vedtekter),Hialmar Aass som referentog Alf Aspelundtil i medundertegne
kollen sammenmedmsteleder.
Innkallineog dagsorden ble godkjentav irsmstet. Styreleders
nominerteble valgt.

2. Arsberetning
Styreledergjennomgikkirsberetningen punkt for punkt.Noen av punkteneble gienstandfor be-
merkningersom styretnotertesegfor videredrsftelser.
Referentenmerketsegspesieltet sporsmil om ikke stoyenfra byfest-arrangementer, spesielti By-
parken kunne begrensesi fremtiden av hensyntil beboernei Parkgirden. Videre ble det reist
sporsmAlom medlemskapi NorgesVelforbund,all den stund SandvikaVel er knyttet til Berum
Velforbund.Og det ble bemerketat det i Lskke gird, der Forum 60+ holdertil (etablert
pi initiativfra
Sandvikavel) burdebli installertheis.Det ble dessutenopplystat Barum kommunenhar gitt et
startsignal
medmidlertil utviklingav et eldresenteri Sandvika. Arsberetningen ble godkjent.

3. Regnskapet
ble gjennomgitttav HjalmarAass.Det balanserer med en bankkontophkr 280.239,21, kr 646,50i
regnskapsforers forvaltning og 1.239 bsker verdsatttil kr 22.000,-etternedskrivningkr 22.000,-,
til sammenkr 302.885,71.
Per 31.des.2009 skylderVellet royaltytil jubileumsbokens redaktorermed kr 8.380,-.Jubileums-
bokkontolyderpi l$ 54.371 ,70, og den avrige egenkapital er kr 240.134,01.
Resultatregnskapet basertpi kontingentinntekter kr 147.160,-og ovrige inntekterl<r 26.497,-
(heravkr 21.460,-frasalgavfasteiendom) ble avsluttetmed overskuddkr 65.928,-.Boksalginnbragte
nettokr 6.250,-og boklageretble nedskrevet medW 22.000,-.
Leif K. Lie, velletsvalgterevisorlestesin revisjonsberetning godkjent.
og anbefalteregnskapet
Reenskapetble godkjentav irsmotet.

4. Budsjett og kontingent
Styretsbudsjettforslagble gjennomgitt av Aass. Basert p& uforandredekontinqentsatserregner
styretmed kr 158.000i kontingentinntekter og ovrigeinntekterkr 5.500,-.Sumutgifterved mak-
simalutnyttelseav dettebudsjettetvil kunnebli kr 151.000,-
medet overskuddpt kr 12.500,-.
foreslo.
settestil evt. bidraetil et monumenti Sandvikaover DonatoGaspareBrambani.SandvikaVel's
stifter(fortt+ 6rsiden).
sbok-konto
sammeformil. slik at 6retsbidragkan summeresegtil kr 50.000.-om prosjektetskullekrevedet.
Konsekvensen av budsjettvedtaket
er uforandredekontinqentsatser.

OVER TIL NESTESIDE / VEND ARKET

Postboks32 1300Sandvika www.sandvika-vel.no sandvika-vel@eunet.


no
'"-.-.- i:t:g.::z
,i,tfr:t-

s.2

5. Valg av styretsmedlemmerog varamedlemmer


Valgkomit6en,ElseMarie Bratsberg,SigmundGaarenog ThorbjornHolum foreslo:
Styremedlemmer
l. Bisrn Lunoe (valgtstyremedlemfor
2 dr i 2005) gienvalgtstyremedlemfor 2 flr
2. Rolf Aase (valgt styremedlemfor2 dr i 2009) ikke pi valg
3. Hialmar Aass (valgt styremedlemfor 2 dr i 2009) ikke pAvalg
4. Gro Wamstad(valgt styremedlemfor 2 ir i 2008) snsketikke gienvalg
Valgkomit6enforesloi hennessted:
Torill Tvsnes,Harreschous
vei 14B nytt styremedlemfor 2 ir
5. Else Bakke (valgt styremedlemfor2 dr i 2009) ikke pAvalg
6. Ellen Marie Remen(valgt styremedlemfor 1 2r i 2009) snsketikke gjenvalg
Valgkomitdenforesloi hennessted:
Carl Johan Hustad, Engervannsveien 35 F nytt styremedlemfor 2 hr
Forslageneble vedtattmed akklamasjon.
Varamedlemmer
1. Richard Eastsate(valgtl.gangi 2009) gienvalgt for 1 ir
2. Walter Hoffinann (vatgt I.gang i fotige drhundre) snsketikke gjenvalg
Valgkomit6enforesloi hanssted:
Marit Sisurdsen,Kjorbokollen3l nytt varamedlemfor I ir
Forslagene ble vedtaffmedakklamasjon.
Valg av leder (btantstyretsmedlemmer)
fot I Fn
Valgkomitdenforesloat Bisrn Lunse gjenvelges
Forslagetble vedtattmed akklamasjon.
6. Valg av valgkomit6
Styretforeslogjenvalgav valgkomitden:
l. ElseMarie Bratsberg,Kjorbokollen49
2. SigmundGaaren,Thommesens vei I A
3. Thorbjorn Holum, Lychesvingen l6
Forslageneble vedtattmed akklamasjon.
7. Valg av revisor for regnskapsiret2010
Valgkomitdenforeslogjenvalgav Leif K. Lie somrevisoro
og somreserve-revisor Per Schau.
Forslagene
ble vedtattmedakklamasjon.

Alle beslutninger
ble fattetved akklamasjon
og utenmotforslag.

Etter motetble det redegjortfor planleggingav nytt motorveisystemgjennomog forbi Sandvika.

Sandvika,
den4. mars2010

BtK lBjonLu
( -L,lr,'agr
A.l,-t
U^...
{
Alf,Aspelund
i -

moteleder utpektav Arsmstet

HjalmarAass
referent