You are on page 1of 7

Mdul formatiu:

A.F.E.
Activitats fsicoesportives individuals

Famlia professional:

Activitats fsiques i esportives

Grau:

Superior

Durada:

258 hores/curs

Hores/setmana:

8 hores
(Grup A: dimarts i dijous)
(Grup B: dilluns, dimecres i divendres)

Departament:

Educaci Fsica

Professorat:

Enric Monforte, Fus Primo i Juanjo Gallardo

CURS ACADMIC 2015/2016

1.

INTRODUCCI.

Els esports individuals, segons la classificaci feta per P. Parlebas, es troben


englobats en les anomenades situacions psicomotrius, que sn aquelles en qu
l'individu actua en solitari.
Els esports individuals es caracteritzen per:
- La utilitzaci d'aparells.
- La gran importncia dels gestos tcnics.
- La gran importncia de les qualitats fsiques bsiques.
- Per expressar els resultats en:
- Temps.
- Espai.
- Pes.
- Punts.
- Per competir contra un mateix.
Els esports individuals, entesos com a mitj educatiu, utilitzable i vlid dins de
l'activitat fsica per a la consecuci d'objectius educatius, han de formar part dels
coneixements bsics del professional en aquest camp. Aquestes activitats, per les
seues caracterstiques especfiques, aporten una srie de valors insubstitubles per a
la formaci integral de l'individu, sempre que no es perda el sentit d'utilitzar-los com a
mitj i no com a fi.
Es denomina esport d'adversari a l'esport individual amb carcter ldic i
d'entrenament, prviament concretat per mitj d'un reglament oficial i que acull una
persona, enfrontant-li a una altra de qualitats semblants, per a l'obtenci d'un resultat
expressat en punts.
En estos esports d'adversari pot existir contacte fsic (judo) o b pot ocupar el
jugador un terreny de joc separat de l'adversari. Les caracterstiques bsiques es
poden resumir en:
- un jugador enfront d'un jugador.
- l'especialitzaci tcnica s plural, aix com l'estratgia en atac i defensa.
- l'espai es redueix considerablement amb relaci als esports individuals
sense adversari directe i collectius.
- el temps de joc ho defineix el reglament en la majoria d'estes especialitats.
- la climatologia prcticament no t incidncia en ells.
- es practiquen, normalment, en l'espai terrestre.
- les aportacions en l'mbit mecnic, psicomotriu, moral o intellectual de
l'esport d'adversari a l'individu, es mant en els mateixos parmetres que
l'esport individual i collectiu.
Pel que exposa anteriorment, inclourem, en les activitats fsico-esportives

individuals, aquella varietat d'activitats individuals que oferisquen les majors


possibilitats educatives i formatives als nostres alumnes.

2.

OBJECTIUS.

Generals
- Capacitar lalumnat en la programaci dactivitats fsicoesportives individuals
adequades a les caracterstiques i necessitats dun grup dusuaris.
- Formar lalumnat per tal que siga capa de garantir la disponibilitat i supervisi
dinstallacions i medis, assegurant la seua idonetat i seguretat.
- Organitzar, dirigir i dinamitzar sessions dactivitats fsicoesportives individuals
utilitzant la metodologia danimaci ms adequada.
- Ensenyar activitats fsicoesportives individuals utilitzant la metodologia
didctica ms adequada.

Especfics
- Analitzar i seleccionar els exercicis de condicionament fsic general, les
habilitats bsiques i especfiques, i els jocs generals i preesportius aplicables a
les activitats fsico-esportives individuals.
- Elaborar programes d'ensenyana/animaci d'activitats fsico-esportives
individuals per a grups de persones d'unes caracterstiques donades.
- Analitzar l'organitzaci, el control i la realitzaci d'activitats fsico-esportives
individuals.
- Analitzar les regles bsiques i les caracterstiques de les installacions i el
material de les activitats fsico-esportives individuals.

3.

CONTINGUTS I TEMPORALITZACI

Atletisme
- Tcniques bsiques de les carreres, dels salts, dels llanaments i de les
proves combinades.
- Reglaments de les distintes modalitats i competici.
- Installacions i material.
- Adaptaci a les persones amb discapacitats.

Activitats aqutiques
- Els diferents plantejaments de les activitats aqutiques.
- Primera etapa: La familiaritzaci, flotaci, respiraci, propulsi, salts...
- Segona etapa: Els estils en nataci. La seua tcnica i aprenentatge.
- Installacions i material.
- Jocs en l'aigua aplicats a diferents edats.
- Animaci aqutica. Aquaerbic
- Adaptaci a les persones amb discapacitats.
Habilitats gimnstiques
- Habilitats acrobtiques bsiques:
- acrobcia bsica: tombarelles avant i arrere, vertical de cap, vertical de mans.
- Acrogimnstica. Treball en grups.
- Composici individual i grupal.
- Adaptaci a les persones amb discapacitats.
Habilitats de lluita
-

Iniciaci a les habilitats de lluita.


De les habilitats de lluita a judo.
Altres possibilitats de les hablitats de lluita.

Iniciaci a lorientaci
- Iniciaci als conceptes bsics dorientaci.
- Utilitzaci del mapa i de la brixola.
- Jocs i prctiques dorientaci.
Iniciaci al patinatge
- Iniciaci al patinatge bsic: posici de base, patinada, girs, frenada, etc.
Jocs recreatius a partir del patinatge.
Iniciaci a l'hoquei sobre patins.
Iniciaci als salts a la corda
-

Salts individuals:
Salts en grup:
Creaci de coreografies

Iniciaci a la dansa
-

Balls de sal
dansa

Iniciaciaci a les activitats de fitness


-

Pilates
TRX
Fitball
Altres activitats a determinar.

TEMPORALITZACI DELS CONTINGUTS

Grup 1r. A (mat)

1er. trim.

2n. trim.

3er. trim.

Grup 1r. B

1er. trim.

2n. trim.

3er. trim.

Activitats aqutiques
Orientaci
Habilitats de lluita
Activitats aqutiques
Escalada
Activitats de fitness
Atletisme
Activitats amb cordes
Dansa
Activitats de fitness
Atletisme
Patinatge

(vesprada)

Activitats aqutiques
Orientaci
Habilitats gimnstiques
Activitats aqutiques
Activitats de fitness
Atletisme
Habilitats de lluita
Activitats de fitness
Atletisme
Patinatge
Activitats amb cordes
Dansa

4.

METODOLOGIA

La metodologia a emprar en els esports individuals, on es requereix un gran


coneixement de la tcnica bsica, ser en principi mtodes analtics per a desprs
passar a mtodes globals i mixtos depenent de les caracterstiques de la tasca a
realitzar. I els estils d'ensenyana variaran des del comenament que seran estils
tradicionals, per a, a poc a poc, anar passant a estils participatius, cognitius i finalment
creatius.
En determinades activitats fsiques, en les quals la tcnica no s lelement
primordial de lactivitat, nicament stilitzaran estils participatius, cognitius i finalment
creatius.

5.

AVALUACI

Tots sentim la necessitat comprovar i controlar les nostres realitzacions de manera


que es puga apreciar el que encerta o desencertat de la nostra labor. Tant en el pla
educatiu com en el personal i el professional, ens plantegem objectius o metes a
aconseguir contnuament, encara que a vegades, de manera inconscient, estem
comprovant, avaluant, el cam cap eixa meta.
A) Valoraci general per part del professor i alumnat dels continguts de
l'assignatura.
B) Qualificaci:
B.1.
B.2.
B.3.

30 - 40% fitxes, treballs i proves teriques


60 - 70% execuci prctica.
10% actitud

Lavaluaci s de carcter formatiu, s a dir, que savaluaran de manera continuada


les activitats realitzades diriament, per la qual cosa ser de gran importncia
lassistncia de lalumnat a les classes, tant teriques com prctiques.
Per a la recuperaci de juny i de juliol, es realitzar un examen teric-prctic de tots
els continguts que shan donat durant el curs. Lalumne/a haur de presentar tamb
totes les fitxes i treballs elaborats durant el curs.
Aquells alumnes que no participen en les exposicions o treballs del seu grup, hauran

de realitzar una prova terica del tema o temes corresponents al final de curs.
El professor/a podr canviar els percentatges davaluaci exposats anteriorment,
depenent del contingut o continguts a avaluar, sempre i quant lalumnat haja estat
informat a linici de curs daquests canvis.
6.

ACTIVITATS COMPLEMENTRIES

Durant el transcurs del curs el professorat proposar una srie d'activitats


complementries que considere oportunes per a completar a formaci de lalumnat.
Algunes podran realitzar-se conjuntament amb lalumnat del segon curs i el
professorat daltres mduls o cursos.
Algunes de les activitats proposades des daquest mdul sn:
Activitat Multiaventura (1r. trimestre. Durada: 3 dies. Lloc: Benagber)
Cicloturisme pel Parc Natural de lAlbufera (2n. 3r. trimestre. Durada: 1 dia)
Senderisme (1r. 2n trimestre. Durada: 1 dia)