You are on page 1of 39

Modul Bestari Matematik UPSR

UNIT 10
SHAPES AND SPACE
Objective Questions
1.

Diagram 1 shows a square.


Rajah 1 menunjukkan sebuah segi empat sama.

8cm

Diagram 1
Rajah 1
Calculate the perimeter of the shape.
Kirakan perimeter segi empat di atas.
A
22 cm
B
32 cm
C
42 cm
D
33 cm
2.

Diagram 2 shows a triangle PQR.


Rajah 2 menunjukkan sebuah segi tiga PQR.
P
12 cm
R

16 cm

Q
20 cm

Diagram 2
Rajah 2

Find the perimeter of the triangle.


Cari perimeter segi tiga tersebut.
A
42 cm
B
48 cm
C
54 cm
D
60 cm

Modul Bestari Matematik UPSR

3.

Diagram 3 shows a rectangle.


Rajah 3 menunjukkan sebuah segi empat tepat.

6 cm

Diagram
20 cm 3
Rajah 3
The perimeter of the rectangle is
Perimeter segi empat tepat tersebut ialah
A
48 cm
B
50 cm
C
52 cm
D
54 cm
4.

Diagram 4 a composite of 2-D shapes.


Rajah 4 menunjukkan kombinasi bentuk 2 matra.

12 cm
18 cm
6 cm
8 cm
10 cm
Diagram 4
Rajah 4
Calculate the perimeter of the shapes.
Kira perimeter gambar rajah di atas.
A
62 cm
B
64 cm
C
66 cm
D
68 cm

Modul Bestari Matematik UPSR

5.

Which two-dimensional shape has 4 symmetrical lines?


Bentuk dua matra yang manakah mempunyai 4 garisan simetri?
A
Isosceles triangle
Segi tiga sama kaki
B
Equilateral triangle
Segi tiga sama sisi
C
Square
Segi empat sama
D
Rectangle
Segi empat tepat

6.

Diagram 5 shows a rectangle EFGI and a triangle EHI.


Rajah 5 menunjukkan sebuah segi empat EFGI dan sebuah segi tiga EHI.
F

10 cm
H
E

13cm

12 cm
Diagram 5
Rajah 5
Find the perimeter, in cm, of the shaded region.
Kirakan perimeter, dalam cm, bagi kawasan berlorek.
A
27
B
35
C
40
D
44

Modul Bestari Matematik UPSR

7.

Diagram 6 shows a combination of two identical rectangles and two identical triangles.
Rajah 6 menunjukkan kombinasi 2 segi empat tepat yang sama dan dua segi tiga yang
sama.
12 cm
P
4 cm

Diagram 6
Rajah 6
The perimeter of the whole diagram is 52 cm. Find the value of P.
Perimeter seluruh rajah ialah 52 cm. Cari nilai P.
A
4
B
6
C
8
D
10
8.

Diagram 7 consists of a triangle and a square.


Rajah7 terdiri daripada sebuah segi tiga dan sebuah segi empat sama.
X
8 cm
Diagram 7
Rajah 7
If the perimeter of the whole diagram is 54 cm, what is the value of X?
Sekiranya perimeter bagi keseluruhan rajah ialah 54 cm, apakah nilai X?
A
15
B
18
C
24
D
30

Modul Bestari Matematik UPSR

9.

Which of the following statements ia true?


Yang manakah pernyataan yang benar?
A
A cuboid has curved faces.
Kuboid mempunyai permukaan melengkung.
B
A sphere has two vertices.
Sfera mempunyai dua bucu.
C
A pyramid has one vertex..
Piramid mempunyai satu bucu.
D
A cone has one flat face.
Kon mempunyai satu permukaan rata.

10.

This prism has 6 vertices and 9 edges.


Prisma berikut mempunyai 6 bucu dan 9 sisi
A
A square prism
Prisma segi empat sama
B
A triangular prism
Prisma segi tiga
C
A rectangular prism
Prisma segi empat tepat
D
A cylinder prism
Prisma silinder

11.

Diagram 8 shows the plan of Pak Atans land.


Rajah 8 menunjukkan pelan tanah Pak Atan.

60 m
60 m

30 m

100 m
Diagram 8
Rajah 8
The area, in m, of the land is
Luas, dalam m, tanah tersebut ialah
A
3200
B
3800
C
4200
D
4800

Modul Bestari Matematik UPSR

12.

Diagram 9 shows the net of a solid shape. Name the shape.


Rajah 9 menunjukkan bentangan bagi sebuah pepejal. Namakan bentuk tersebut.

Diagram 9
Rajah 9
A
B
C
D

13.

Cone
Kon
Sphere
Sfera
Cylinder
Silinder
Pyramid
Piramid

Diagram 10 consists of a triangle and a rectangle.


Rajah 10 terdiri daripada sebuah segi tiga dan sebuah segi empat tepat.

8 cm
20 cm
Diagram 10
Rajah 10
The area of the triangle is the area of the rectangle. What is the area, in cm, of the whole
diagram?
Luas segi tiga di atas adalah daripada luas segi empat tepat tersebut. Apakah luas, dalam
cm, bagi keseluruhan rajah?
A
200
B
240
C
245
D
250

14.

Diagram 11 shows a rectangle.


Rajah 11 menunjukkan sebuah segi empat tepat.

Modul Bestari Matematik UPSR

14 cm
Diagram 11
Rajah 11
If the area of the rectangle is 42 cm, what is the value of X?
Sekiranya luas segi empat tersebut ialah 42 cm, apakah nilai X?
A
2 cm
B
3 cm
C
4 cm
D
5 cm
15.

Diagram 12 consists of two identical triangles. What is the perimeter, in cm, of the diagram?
Rajah 12 terdiri daripada dua buah segi tiga yang sama. Berapakah perimeter, dalam cm,
rajah tersebut?
9 cm

Diagram 12
Rajah 12
A
B
C
D

16.

18
27
36
45

Diagram 13 shows a rectangle.


Rajah 13 menunjukkan sebuah segi empat tepat.

Modul Bestari Matematik UPSR

10 cm

D
Diagram 13
Rajah 13

The perimeter of the rectangle is 30 cm. Calculate the area, in cm of the rectangle?
Perimeter segi empat sama tersebut ialah 30 cm. Kira luas segi empat tepat tersebut dalam
cm?
A
5
B
25
C
50
D
75
17.

Diagram 14 shows a rectangular swimming pool divided into an adult section and a
children section.
Rajah 14 menunjukkan sebuah kolam renang segi empat tepat yang dibahagikan kepada
dua bahagian iaitu,bahagian dewasa dan bahagian kanak-kanak.
15 m

Adult
20 m

Dewasa
Children
Kanak-Kanak

9m
8m
Diagram 14
Rajah 14
The area, in m , of the adult section is
Luas dalam m, bagi bahagian dewasa ialah
A
52
B
150
C
200
D
300
18.

Calculate the perimeter of Diagram 15.


Kira perimeter bagi Rajah 15.

Modul Bestari Matematik UPSR

3 cm
7 cm
4cm
14 cm
Diagram 15
Rajah 15
A
B
C
D
19.

32
34
42
44

cm
cm
cm
cm

Diagram 16 consists of a rectangle PQRS and a square TUVW.


Rajah 16 terdiri daripada sebuah segi empat tepat PQRS dan sebuah segi empat sama
TUVW.
Q
R

5 cm

V
3 cm

Diagram 16
Rajah 16
Calculate the area, in cm, of the shaded region.
Kirakan luas, dalam cm, kawasan berlorek.
A
15
B
26
C
34
D
36

20.

Diagram 17 is drawn on a grid of equal squares.


Rajah 17 dilukis di dalam petak segi empat sama sisi yang sama besar.

Modul Bestari Matematik UPSR

Diagram 17
Rajah 17
Which two shapes have the same area?
Yang mana di antara dua bentuk berikut mempunyai luas yang sama?
A
J and K
B
H and K
C
H and I
D
I and J
21.

Diagram 18 consists of squares with sides of 2 cm.


Rajah 18 terdiri daripada segi empat sama dengan panjang tepi 2 cm.

Diagram 18
Rajah 18
Calculate the area, in cm, of the shaded part.
Kirakan luas , dalam cm bagi kawasan berlorek.
A
19
B
34
C
38
D
40
22.

Diagram 19 shows a cuboid.


Rajah 19 menunjukkan sebuah kuboid.
3 cm
5cm
10 cm

Modul Bestari Matematik UPSR

Diagram 19
Rajah 19
Calculate the volume of the cuboid?
Kirakan isi padu kuboid tersebut.
A
150 cm3
B
50 cm3
C
30 cm3
D
15 cm3
23.

Diagram 20 shows several squares of same size. Calculate the perimeter of the shaded
region.
Rajah 20 terdiri daripada beberapa buah segi empat sama. Cari perimeter kawasan
berlorek.
6 cm

Diagram 20
Rajah 20
A
B
C
D

24.

32
34
36
38

cm
cm
cm
cm

Diagram 21 consists of cuboid P and cube Q.


7 m P dan kubus Q.
Rajah 21 terdiri daripada kuboid
P

4m

Modul Bestari Matematik UPSR

Diagram 21
Rajah 21
Find the volume, in m3, of the composite shape.
Cari isi padu, dalam m3 , kombinasi bentuk tersebut.
A
240
B
245
C
255
D
260

25.

Diagram 22 consists of two identical Mathematics books.


Rajah 22 terdiri daripada dua buah buku Matematik yang sama.
2 cm
Maths
Maths
4 cm
6 cm
Diagram 22
Rajah 22
The total volume of the books, in cm3, is
Jumlah isipadu buku-buku tersebut dalam cm3, ialah
A
96
B
106
C
116
D
296

26.

Diagram 23 shows the combination of cuboid L and cube M.


Rajah 23 menunjukkan kombinasi kuboid L dan kubus M.

7 cm

Modul Bestari Matematik UPSR

Diagram 23
Rajah 23
If the volume of the whole diagram is 833 cm3 , calculate the volume of cuboid L.
Jika isipadu pada seluruh rajah ialah 833 cm3 , hitungkan isipadu kuboid L.
A
343 cm3
B
490 cm3
C
560 cm3
D
690 cm3
27.

Diagram 24 shows a cuboid.


Rajah 24 menunjukkan sebuah kuboid.
60 cm
10 cm
40 cm
Diagram 24
Rajah 24
The cuboid is cut into 10 equal parts. Find the volume, in cm3, of each part.
Kuboid tersebut dipotong menjadi 10 bahagian yang sama. Cari isi padu, dalam cm3, bagi
satu bahagian.
A
2800
B
2400
C
1800
D
1400

28.

Diagram 25 shows an equilateral triangle RST and a square HIJK. If the perimeter of HIJK
is two times the perimeter of RST, find the area of HIJK, in cm.

Modul Bestari Matematik UPSR

Rajah 25 menunjukkan sebuah segi tiga sama sisi RST dan sebuah segi empat sama HIJK.
Jika perimeter HIJK adalah dua kali perimeter RST, cari luas HIJK, dalam cm.
R

6 cm
S

T
Diagram 25
Rajah 25

A
B
C
D
29.

16
24
76
81

Diagram 26 shows a square STUV and rectangle WXUY.


Rajah 26 menunjukkan sebuah segi empat sama STUV dan segi empat tepat WXUY.
S

12 cm

8 cm

Diagram 26
Rajah 26
Find the area of the shaded region, in cm.
Cari luas kawasan berlorek, dalam cm.
A
144
B
112
C
96
D
32

30.

In Diagram 27, MNO is a right-angled triangle and MPO is an isosceles triangle. Find the
area of MPO, in cm.

Modul Bestari Matematik UPSR

Dalam Rajah 27, MNO adalah segi tiga sudut tepat dan MPO adalah segi tiga sama kaki,
cari luas MPO, dalam in cm.
M
8 cm
N 6 cm P

10 cm

Diagram 27
Rajah 27
A
B
C
D

UNIT 10

24
40
64
80

Modul Bestari Matematik UPSR

SHAPES AND SPACE


Subjectives Questions
1.

Diagram 1 consists of several squares of equal size. In the diagram, draw a rectangle 6 cm
long and 3 cm wide.
Rajah 1 terdiri daripada segi empat sama dengan sisi 1 cm. Pada rajah itu, lukis sebuah
segi empat tepat dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm.
1cm

Diagram 1
Rajah 1
2.

Draw lines of symmetry for the 2D shape in Diagram 2


Lukiskan garisan simetri bagi bentuk 2 matra pada Rajah 2.

Diagram 2
Rajah 2
3.

Diagram 3 shows a isosceles triangle. What is the length of AC, in cm?


Rajah 3 menunjukkan sebuah segi tiga sama kaki. Berapakah panjang AC, dalam cm?
A
5 cm
C

9 cm

Diagram 3
Rajah 3
4.

Name the three-dimensional shape based on the net shown in Diagram 4.


Namakan satu bentuk tiga matra bagi bentangan yang ditunjukkan dalam Rajah 4.

Modul Bestari Matematik UPSR

Diagram 4
Rajah 4

5.

Find the perimeter of PQRS in Diagram 5.


Cari perimeter PQRS dalam Rajah 5.
P

1 cm

S
Diagram 5
Rajah 5

6.

Diagram 6 shows the characteristic of a three-dimensional shape. Name the 3-D shape.
Rajah 6 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra Namakan bentuk tiga matra
tersebut.
1 curved face
1 muka melengkung
1 vertex
1 bucu
Diagram 6
Rajah 6

7.

Diagram 7 is made up of squares of equal size. Find the area of th shaded region.

Modul Bestari Matematik UPSR

Rajah 7 dibentuk oleh gabungan segi empat sama yang sama saiz. Cari luas kawasan
berlorek.
1 cm
Diagram 7
Rajah 7

8.

Diagram 8 shows a equilateral triangle. Complete the empty box with the correct answer.
Rajah 8 menunjukkan sebuah segi tiga sama sisi. Lengkapkan kotak kosong dengan
jawapan yang tepat.
Number of symmetry lines
Bilangan paksi simetri

Diagram 8
Rajah 8

9.

Number of sides
Bilangan sisi

Table 9 shows the characteristic of a solid. Name of the solid.


Jadual 9 menunjukkan ciri-cir sebuah pepejal. Namakan pepejal tersebut.
Number of vertex
Bilangan bucu
Number of curved faces
Bilangan permukaan melengkung
Number of flat faces
Bilangan permukaan rata
Table 9
Jadual 9

0
1
2

Modul Bestari Matematik UPSR

10.

Draw lines of symmetry for the isosceles triangle in Diagram 10.


Lukiskan paksi simetri bagi segi tiga sama kaki dalam Rajah 10.

Diagram 10
Rajah 10

11.

Diagram 11 shows a ball. Name the shape of the ball.


Rajah 11 menunjukkan sebiji bola. Namakan bentuk bola tersebut.

Diagram 11
Rajah 11

12.
8 sides / 8 sisi
5 flat faces / 5 permukaan rata
5 vertices / 5 bucu
Diagram 12
Rajah 12
Diagram 12 shows the characteristics of a solid. Name the shape.
Rajah 12 menunjukkan ciri-ciri sebuah pepejal. Namakan bentuk tersebut.

Modul Bestari Matematik UPSR

13.

Diagram 13, ABC is an isosceles triangle.


Rajah 13, ABC ialah sebuah segi tiga sama kaki.
A

B 8 cm

Diagram 13
Rajah 13
If AB is 4 cm more than BC, what is the perimeter of ABC?
Jika AB adalah 4 cm lebih daripada BC, berapakah perimeter ABC?

14.

Diagram 14 is a rectangle. Calculate the area.


Rajah 14 ialah sebuah segi empat tepat. Hitungkan luasnya.
8 cm
3 cm
Diagram 14
Rajah 14

Question 15 16 refer to Diagram 15.


Soalan 15 16 rujuk kepada Rajah 15.
Diagram 15 shows a rectangle.
Rajah 15 menunjukkan sebuah segi empat tepat.
8 cm
20 cm
Diagram 15
Rajah 15
15.

Calculate the perimeter of the rectangle, in cm, in Diagram 15.


Kirakan perimeter segi empat tepat, dalam cm, dalam Rajah 15.

Modul Bestari Matematik UPSR

16.

Find the area of the rectangle in Diagram 15.


Cari luas bagi segi empat tepat dalam Rajah 15.

17.

The perimeter of an equilateral triangle is 48 cm. What is the length of each side?
Perimeter sebuah segi tiga sama sisi ialah 48 cm. Berapakah panjang setiap
sisinya?

18.

Diagram 18 consists of a square and a rectangle. What is the perimeter of the whole
diagram?
Rajah 18 terdiri daripada sebuah segi empat sama dan sebuah segi empat tepat. Berapakah
perimeter seluruh rajah tersebut?
5 cm
8cm
Diagram 18
Rajah 18

19.

The area of the rectangle in Diagram 19 is 40 cm. What is the length of WX?
Luas segi empat tepat dalam Rajah 19 ialah 40 cm. Berapakah panjang WX?
W

X
5 cm

Z
Diagram 19
Rajah 19

Modul Bestari Matematik UPSR

20.

The perimeter of a square is 24 cm. Find the length each of the sides.
Perimete sebuah segi empat sama ialah 24 cm. Berapakah panjang setiap sisinya?

21.

The perimeter of Diagram 21 is 55 cm. What is the length of BC?


Perimeter bagi Rajah 21 di bawah ialah 55 cm. Berapakah panjang BC?
12 cm

7 cm
4 cm

D
Diagram 21
Rajah 21

22.

Diagram 22 shows a cube. Find the volume of the cube.


Rajah 22 menunjukkan sebuah kubus. Hitungkan isi padu kubus itu.

4 cm
Diagram 22
Rajah 22

Modul Bestari Matematik UPSR

23.

Find the volume of the cuboid in Diagram 23.


Cari isi padu bagi kuboid dalam Rajah 23.

2 cm

4 cm

9 cm
Diagram 23
Rajah 23

24.

Complete Table 24.


Lengkapkan Jadual 24.
Solid
Pepejal

Number Of Vertices
Bilangan Bucu

Number of sides
Bilangan sisi

Cuboid
Kuboid
Table 24
Jadual 24
25.

Diagram 25 shows a tank in the shape of a cuboid. of the tank filled with water. Calculate
the volume of the water in the tank.
Rajah 25 menunjukka sebuah tangki berbentuk kuboid daripada tangki tersebut telah diisi
dengan air. Hitungkan isi padu air dalam tangki itu.

8 cm

2 cm
5 cm
Diagram 25
Rajah 25

Modul Bestari Matematik UPSR

26.

Diagram 26 shows a triangle. If the perimeter of the triangle is 37 cm, find the length of XZ.
Rajah 26 merupakan sebuah segi tiga. Jika perimeter segi tiga itu ialah 37 cm, cari
panjang XZ.
X
12 cm
Y

16 cm

Diagram 26
Rajah 26

27.

Diagram 27 consists of squares of equal size. Calculate the area, in cm, of the shaded
region.
Rajah 27 terdiri daripada segiempat sama yang sama saiz. Hitung luas, dalam cm
kawasan yang berlorek.

14 cm
Diagram 27
Rajah 27

28.

Diagram 28 shows a triangle. Find the area of the triangle.


Rajah 28 menunjukkan sebuah segi tiga. Cari luas segi tiga tersebut.

6 cm

13 cm
Diagram 28
Rajah 28

Modul Bestari Matematik UPSR

29.

Find the area, in cm of the shaded region in Diagram 29.


Cari luas kawasan yang berlorek, dalam cm, di Rajah 29.
A

8 cm

C
Diagram 29
Rajah 29

30.

The perimeter of a square is 48 cm. Find the area of the square.


Perimeter sebuah segi empat sama ialah 48 cm. Cari luas segi empat sama itu.

31.

The area of a square is 64 cm. What is the perimeter of the square?


Luas sebuah segi empat sama ialah 64 cm. Berapakah perimeter segi empat itu?

32.

Diagram 32 consists of a few identical squares of equal size. The area of the shaded region is
12 cm. Find the area of the whole diagram.
Rajah 32 terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar. Jika luas kawasan
berlorek ialah 12 cm, berapakah luas seluruh rajah tersebut?

Diagram 32
Rajah 32

Modul Bestari Matematik UPSR

33.

Diagram 33 shows a rectangles. Find the are of the shaded region.


Rajah 33 menunjukkan sebuah segi empa tepat. Cari luas kawasan berlorek.
10 cm
4 cm
12 cm
Diagram 33
Rajah 33

34.

The length and breadth for a rectangle-shaped field is 120 m and 95 m. Ali walked around
the field for 3 times. Calculate the distance which Ali had walked.
Panjang dan lebar sebuah padang berbentuuk segi empat tepat ialah 120 m dan 95 m. Ali
berjalan mengelilingi padang itu sebanyak 3 kali Berapakah jumlah jarak yang dilaluinya?

35.

A swimming pool is 24 m long and 10 m wide. It has a depth of 2 m. What is the volume of
the swimming pool?
Sebuah kolam renang panjangnya 24 m dan 10 m lebar. Kedalaman kolam tersebut adalah
2 m. Berapakah isi padu kolam renang itu?

Modul Bestari Matematik UPSR

36.

Diagram 36 shows two squares, X and Y.


Rajah 36 menunjukkan dua buah segi empat sama, X dan Y.

15 cm

X
Diagram 36
Rajah 36

If length of square Y is three times of the length of square X. Calculate the area, in cm, of
the square X
Panjang segi empat sama Y adalah tiga kali panjang segi empat sama X. Hitung luas,
dalam cm, segi empat sama X.

37.

9 cm
5 cm
M

7 cm

6cm
Diagram 37
Rajah 37
Diagram 37 shows a cube M and a cuboid N. Find the difference in volume between them.
Diagram 37 menunjukkan sebuah kubus M dan kuboid N. Cari perbezaan isi padu di
antara kedua-duanya.

Modul Bestari Matematik UPSR

38.

Diagram 38 shows a cuboid. The volume of the cuboid is 240 cm. What is the area of the
shaded region?
Rajah 46 menunjukkan sebuah kuboid. Isi padu kuboi tersebu ialah 240 cm. Berapakah
luas bagi bahagian berlorek tersebut?

5 cm
Diagram 38
Rajah 38

39.

Diagram 39 shows PQRS is a rectangle and WXYZ is a square. Find the difference in
perimeter between the rectangle and the square.
Rajah 39 menunjukkan PQRS adalah sebuah segi empat tepat dan WXYZ adalah sebuah
segi empat sama. Cari perbezaan perimeter di antara kedua-duanya.
P 3 cm

S
W 5 cm

9 cm
X
Q

R
Diagram 39
Rajah 39

Modul Bestari Matematik UPSR

40.

Find the difference in volume between a cube with 7 cm sides and a cube with 4 cm sides.
Cari perbezaan isi padu di antara sebuah kubus bersisi 7 cm dengan kubus bersisi 4 cm.

41.

What is the volume of the cube in Diagram 41?


Apakah isi padu kubus dalam Rajah 41?
5 cm
Diagram 41
Rajah 41

42.

Find the perimeter of the shape in Diagram 42.


Cari perimeter bentuk dalam Rajah 42.
6m
4m
Diagram 42
Rajah 42

43.

Calculate the perimeter of the composite 2-D shapes in Diagram 43


Kirakan perimeter bagi kombinasi bentuk 2 dimensi dalam Rajah 43.
2 cm
2 cm
2 cm
3 cm

3 cm
Diagram 43
Rajah 43

Modul Bestari Matematik UPSR

44.

Calculate the perimeter, in m, of the composite shapes in Diagram 44.


Kira perimeter, bagi kombinasi bentuk dalam Rajah 44, dalam m.
2m
4m
5m
Diagram 44
Rajah 44

45.

Diagram 45 shows a composite of 2-D shapes.


Rajah 45 di bawah menunjukkan kombinasi bentuk 2 dimensi.
4 cm

12 cm

8 cm

20 cm
Calculate the perimeter of the whole diagram.
Kirakan perimeter bagi keseluruhan rajah.

46.

Diagram 46 shows a composite of 2-D shapes.


Rajah 46 di bawah menunjukkan kombinasi bentuk 2 dimensi.
8 cm
10 cm
6 cm
4cm
Diagram 46
Rajah 46
Find the perimeter of the shapes.

Modul Bestari Matematik UPSR

47.

Cari perimeter keseluruhan rajah.


Diagram 47 consists of a rectangle and a square. Find the area of the whole diagram.
Rajah 47 terdiri daripada sebuah segi empat tepat dan sebuah segi empat sama. Cari luas
keseluruhan rajah tersebut.
1 cm
5 cm

3 cm
3 cm
15 cm
Diagram 47
Rajah 47

48.

Diagram 48, JKLM is a rectangle and LPQR is a square. Find the area of the whole diagram.
Rajah 48, JKLM adalah segi empat tepat dan LPQR adalah segiempat sama. Cari luas
keseluruhan rajah itu.
J

14 cm

M
Q

9 cm

P
4 cm

L
Diagram 48
Rajah 48

Modul Bestari Matematik UPSR

49.

Calculate the volume of the cuboid in Diagram 49.


Hitungkan isi padu kuboid dalam Rajah 49.

4cm
4 cm
8 cm
Diagram 48
Rajah 48

50.

Diagram 50 consists of two identical cuboids.


Rajah 50 menunjukkan 2 kuboid yang sama.
4 cm
8 cm
5 cm
Diagram 50
Rajah 50
Calculate the total volume, in cm3, of the cuboids.
Hitungkan jumlah isi padu bagi kedua-dua kuboid tersebut.

Modul Bestari Matematik UPSR

UNIT 10
SHAPES AND SPACE
Sample Answers
33.

Diagram 28 shows a triangle. Find the area of the triangle.


Rajah 28 menunjukkan sebuah segi tiga. Cari luas segi tiga tersebut.

6 cm

13 cm
Diagram 28
Rajah 28
Cara :
1
tapak ( base ) tinggi ( height )
2
1
=
( 13 cm 6 cm )
2
1
=
96 cm2
2

Luas segi tiga =

= 96 cm2 2
= 48 cm2

46.

Diagram 46 shows a composite of 2-D shapes.


Rajah 46 di bawah menunjukkan kombinasi bentuk 2 dimensi.

Modul Bestari Matematik UPSR

8 cm
10 cm
6 cm
4cm
Diagram 46
Rajah 46
Find the perimeter of the shapes.
Cari perimeter keseluruhan rajah.
Cara : Labelkan panjang setiap sisi luar dan jumlahkan semua.
4 cm
8 cm
10 cm
6 cm
4cm

6 cm

Perimeter keseluruhan rajah = 10cm + 4cm + 8 cm + 6 cm + 6 cm + 4 cm


= 38 cm.

UNIT 10

Modul Bestari Matematik UPSR

SHAPES AND SPACE


Answers for Objective Questions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
B
C
B
C
C
D
A
D
B

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C
A
B
B
C
C
D
C
D
D

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C
A
C
A
A
B
B
D
B
B

PETUNJUK:
P Pengetahuan
K Kaedah
N Nilai

UNIT 10
SHAPES AND SPACE (YEAR 4)
Answers for Subjective Questions
Questions
No.

Suggested Answers

Sub
Marks

Total
Marks

P1

P1

Remarks

Modul Bestari Matematik UPSR

Questions
No.
3
4
5
6
7
8
9

Suggested Answers
5 cm
Cuboid or Kuboid
6 cm + 1 cm + 6 cm + 1 cm
14 cm
Cone or Kon
1 cm 6
6 cm
i.
Number of symmetry lines = 3
ii.
Number of sides = 3
Cylinder or Silinder

10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
Questions
No.

Sphere or Sfera
Square based pyramid /
Rectangle based pyramid or
Piramid tapak segi empat sama /
Piramid tapak segi empat tepat /
Piramid tapak segi empat
8 cm + 4 cm
12 cm + 8 cm + 12 cm
32 cm
8 cm 3 cm
24 cm
8 cm + 20 cm + 8 cm + 20 cm or equivalent
56 cm
20 cm x 8 cm
160 cm
48 cm 3
16 cm.
(5 + 8 + 5 + 8 + 5 + 5) cm
36 cm
40 cm 5 cm
8 cm
Suggested Answers

Sub
Marks
P1
P1
K1
N1
P1
K1
N1
P1
P1
P1

Total
Marks
1
1
2
1
2
2
1

P1

P1

P1

K1
K1
N1
K1
N1
K1
N1
K1
N1
K1
N1
K1
N1
K1
N1
Sub
Marks

Remarks

Jawapan berikut
tidak boleh
diterima
a) Piramid
b) Piramid
tapak segi
tiga

3
2
2
2
2
2
2
Total
Marks

Remarks

Modul Bestari Matematik UPSR

20
21
22
23
24
25

24 cm 4
6 cm
(55 12 7 4 12)cm 2
10 cm
4 cm 4 cm 4 cm
64 cm
9 cm x 4 cm x 2 cm
72 cm
No of Vertices = 8
No. of Sides = 12
5 cm 2 cm 8 cm
40 cm

or equivalent

28

37 12 16 or 37 (12 + 16) or equivalent


9 cm
2 cm
9 4 cm
36 cm
13 cm 6 cm
39 cm

29

8 cm 8 cm
32 cm

26
27

30
31

32

48 cm 4 = 12 cm
12cm 12 cm
144 cm
8 cm
8+8+8+8
32 cm
Area of a square
12 cm 2 = 6 cm

K1
N1
K1
N1
K1
N1
K1
N1
P1
P1

2
2
2
2
2

K1
N1
K1
N1
P1
K1
N1

K1
N1

K1
N1
K1
K1
N1
P1
K1
N1

2
3

3
3

K1
3

Area of a whole diagram


6 square 6 cm
36 cm

K1
N1

33

2 cm 2 cm = 4 cm @ 12 cm 4 cm = 48 cm
48 cm - 4 cm
44 cm

K1
K1
N1

Questions
No.

Suggested Answers

Sub
Marks

Total
Marks

Remarks

Modul Bestari Matematik UPSR

34
35
36

37

120 + 120 + 95 + 95 = 430 m


430 m 3
1 290 m
24 m 10 m 2 m
480 cm
15 cm 3 = 5 cm.
5 cm 5 cm
25 cm
Volume M = 6 cm 6 cm 6 cm = 216 cm
or
Volume N = 9 cm X 7 cm X 5 cm = 315 cm
315 cm - 216 cm
99 cm.

38

39

40

41
42
43
44
45

Questions
No.

240 cm 5 cm
48 cm
Perimeter PQRS = 9 + 3 + 9 + 3 = 24 cm
or
Perimeter WXYZ = 5 + 5 + 5 + 5 = 20 cm

K1
K1
N1
K1
N1
P1/K1
K1
N1

2
3

K1

K1
N1
K1
N1

P1/K1

24 cm 20 cm
4 cm
Cube 7 cm = 7cm 7 cm 7 cm = 343 cm
or
Cube 4 cm = 4 cm 4 cm 4 cm = 64 cm

K1
N1

343 cm - 64 cm
279 cm.
5 cm 5 cm 5 cm
125 cm
6m+4m+6m+4m
20 m
2 cm + 2 cm +2 cm +3 cm +3 cm + 2 cm
14 cm
4m+4m+2m+5m+4m
19 m
(4 + 12 + 4 + 8 + 20 + 8 + 4) cm
60 cm

K1
N1
K1
N1
K1
N1
K1
N1
K1
N1
K1
N1

Suggested Answers

P1

Sub
Marks

2
2
2
2
2

Total
Marks

Remarks

Modul Bestari Matematik UPSR

46
47

48
49
50

4 cm + 8 cm + 6 cm + 6 cm + 4 cm + 10 cm
38 cm
75 cm 2 or 9 cm 2
75 cm 2 + 9 cm 2
84 cm 2
126 cm 2 or 16 cm 2
126 cm 2 + 16 cm 2
142 cm 2
8 cm 4 cm 4 cm
128 cm
10 cm
10 cm 8 cm 4 cm
320 cm

K1
N1
K1
K1
N1
K1
K1
N1
K1
N1
P1
K1
N1

2
3

3
2
3