ΣΤΕΛΙΟΣ Λ.

 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
     

Ὁ  Στέλιος  Λ.  Παπαλεξανδρόπουλος  εἶναι  θρησκειολόγος, 

εἰδικευμένος  στίς  ἰαπωνικές  θρησκεῖες  καί  ἰδιαίτερα  στόν  Ἰαπωνικό 
Βουδισμό. Ἐργάζεται ὡς τακτικός καθηγητής (2007) στή Θεολογική Σχολή 
τοῦ  Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν,  ὅπου  διδάσκει  τά  μαθήματα  «Ἱστορία 
Θρησκευμάτων» 
Θρησκειολογία», 

(Ἰνδουϊσμός–Βουδισμός), 
«Κινέζικα 

καί 

Ἰαπωνικά 

«Εἰσαγωγή 
Θρησκεύματα», 

στή 
«Νέα 

Θρησκευτικά Κινήματα».     
     

Γεννήθηκε στόν Ἀστακό τῆς Αἰτωλοακαρνανίας τό 1951. Σπούδασε 

Θεολογία στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί στά Πανεπιστήμια Γενεύης και 
Βέρνης  τῆς  Ἑλβετίας.  Τό  1979  μετέβη  μέ  ὑποτροφία  τοῦ  ἰαπωνικοῦ 
Ὑπουργείου  Παιδείας  στήν  Ἰαπωνία,  ὅπου  σπούδασε  Ἰαπωνική 
Βουδιστική  Φιλοσοφία,  ἰδίως  τό  ἔργο  τοῦ  ἱδρυτή  τῆς  λεγόμενης  «Σχολῆς 
τοῦ  Κυότο»  Νισίντα  Κιταρό  ὑπό  τόν  καθηγητή  Σουέκι  Τακεχίρο  στό 
Πανεπιστήμιο τοῦ Τόκυο.  Ἀπό τήν ἐπιστροφή του στήν Ἑλλάδα, τό 1981, 
μέχρι 

καί 

σήμερα 

διδάσκει 

στή 

Θεολογική 

Σχολή 

τοῦ  

Παν/μίου  Ἀθηνῶν  τό  ἀντικείμενο  τῆς  Ἱστορίας Θρησκευμάτων. 
    

 Τό 1992 ἀνακηρύχθηκε διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μέ τή 

διατριβή  Ὁ  Ἰάπωνας  φιλόσοφος  Νισίντα  Κιταρό.  Το  1994  ἔλαβε  ὑποτροφία 
ἀπό  τό  Japanisches  ‐  Deutsches  Zentrum  τοῦ  Βερολίνου,  προκειμένου  νά 
ἐρευνήσει στήν Ἰαπωνία θέματα σχετικά μέ τή σιντοϊστική παράδοση καί 
ἰδιαίτερα μέ τήν ἰαπωνική μυθολογία στο Κοτζίκι. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς 
ἔρευνας  ὑπῆρξε  μιά  βαθύτερη  γνωριμία  μέ  τόν  κόσμο  τοῦ  Σίντο  καθώς 
καί τό βιβλίο Θεότητες καί Κόσμος στήν Κοσμογονία τοῦ Κοτζίκι. 

 

     

Τό  2000,  μέ  ὑποτροφία  τῆς  Japan  Foundation  διεξήγαγε  ἔρευνα 

σχετικά  μέ  τό  ἔργο  τοῦ  δασκάλου  τοῦ  Ζέν,  Ντόγκεν,  στό  Τμῆμα 
Βουδολογίας  και  Ἰνδικῆς  Φιλοσοφίας  τοῦ  Πανεπιστημίου  τοῦ  Τόκυο  ὑπό 
τον  καθηγητή  Σουέκι  Φουμίχικο  καί  σέ  συνεργασία  μέ  τό  Πανεπιστήμιο 
τῆς  Σχολῆς  Σότο  Ζέν,  Κομαζάουα.  Καρπός  αὐτῆς  τῆς  ἔρευνας  ὑπῆρξε  τό 
ἔργο  Ἡ  Ἀληθινή  Πραγματικότητα  στό  Ἔργο  τοῦ  Ντόγκεν  ,  τό  ἄρθρο  ʺTrue 
Reality in the Presocratics and Dogenʺ καθώς καί ἡ ἀνακοίνωση στό διεθνές 
συνέδριο τῆς International Association for the History of Religions στο Τόκυο 
(29 Μαρτίου 2005)  ʺSome Remarks on the Attempts to interpret Dogen Zen 
through defining its Ancestryʺ.  
     

Το  2006  ἐργάστηκε  ἐπί  ἑξάμηνο  ὡς  ἐπισκέπτης  ἐρευνητής  στό 

International Center for Japanese Studies ( Nichibunken ) του Κυότο. Σε αὐτό 
το  διάστημα  ἔδωσε  μια  διάλεξη  στο  Πανεπιστήμιο  τοῦ  Τόκυο  για  τά 
εὑρήματα τῆς ἔρευνας γιά τον Ντόγκεν, και ὁλοκλήρωσε το βιβλίο Ἱστορία 
τῆς τέχνης τοῦ Ἰαπωνικοῦ Βουδισμοῦ (552‐794).  
  

 Ἐκτός  ἀπό  τή  Θεολογική  Σχολή  τοῦ  Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν,  ἒχει 

διδάξει  (1996  ‐1998)  στό  πάλαι  ποτέ  Τμῆμα  Ξένων  Πολιτισμῶν  τῆς 
Φιλοσοφικῆς  Σχολῆς  τοῦ  ἴδιου  Πανεπιστημίου  τό  μάθημα  «Ἰαπωνικός 
Πολιτισμός»  καί  στό  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  τοῦ  Τμήματος 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας τῆς ἴδιας Σχολῆς τό μάθημα 
“Φιλοσοφία  τῶν  Λαῶν  τῆς  Ἀνατολής”  (2000‐2006).  Μετά  τήν  κατάργηση 
τοῦ Τμήματος Ξένων Πολιτισμῶν μετέφερε τη σειρά τῶν μαθημάτων γιά 
τον  ἰαπωνικό πολιτισμό στήν «Ἑταιρεία τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ». 
 

Μόνιμη  ἐπιδίωξη  τοῦ  Στ.  Παπαλεξανδρόπουλου  ὑπῆρξε  ἡ 

εἰσαγωγή τῆς ἐπιστήμης τῆς ἰαπωνολογίας στην Ἑλλάδα. Μαζί μέ τήν κ. 
Κυβέλη  Βερνιέ  ὑπῆρξε  ὁ  εἰσηγητής  γιά  τήν  ἵδρυση  τοῦ  Τμήματος 
Ἀσιατικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου. 

 

   

  Ἐκτός  ἀπό  τη  θρησκειολογική  ἐπιστημονική  του  δραστηριότητα 

ἔχει  ἐπίσης  ἀσχοληθεί  μέ  τήν  ἰαπωνική  λογοτεχνία,  ἐκπονώντας 
μεταφράσεις  με  εἰσαγωγές,  σχόλια  κ.λπ.  (μετάφραση  τεσσάρων 
διηγημάτων  τοῦ  Σίγκα  Ναόγια  μέ  ἐκτενῆ  εἰσαγωγή  στό  περιοδικό 
Πλανόδιον  2001),  τριῶν  ἱστοριῶν  ἀπό  τό  ἔργο  τοῦ  Ουέντα  Ἀκινάρι 
Οὐγκέτσου  Μονογκατάρι  στο  ἴδιο  περιοδικό,  Δεκέμβριος  2006,  ἐπίσης  με 
ἐκτενῆ  εἰσαγωγή)  καί  τοῦ  μυθιστορήματος  τοῦ  Κόμπο  Ἀμπέ    Ἡ  Γυναῖκα 
τῆς Ἄμμου, ἐκδ. Ἄγρα 2004). 
Ἔχει δημοσιεύσει πολλά  ἂρθρα, βιβλιοκρισίες κ.λπ. σχετικά μέ τήν 
Ἰαπωνία καθώς καί μέ θρησκειολογικά καί θεολογικά θέματα. 
   

  Ἔχει  μετάσχει  σέ  πολλά  ἰαπωνολογικά,  θρησκειολογικά  και 

θεολογικά  συνέδρια.  Εἶναι  μέλος  τῆς  EAJS  (European  Association  for 
Japanese Studies) καί τῆς EJEA ( European Japan Experts Association).  
 


 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful