You are on page 1of 3

DIAGNOSTIC TEST

BOKABULARYONG FILIPINO

Pangalan: ________________________________________________ ISKOR


20
=======================================
==========================
SAGUTIN ANG BAWAT KATANUNGAN.

Isulat sa patlang kung anong damdamin ang ipinakikita ng guro


sa larawan.

1. ___________________________

Pagtapatin-tapatin. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.

2. matamo ang __________ A. isang silid

3. ibunyag ang __________ B. isang layunin

4. walisan ang __________ C. isang lihim

5. Iwasto ang mali.


Napagod siya pagkatapos ng isang
mahabang tulog.
Sagot:
____________________________________________________________________

6. Bilugan ang salitang hindi kasama sa pangkat.


tiyo tatay tiya
kuya
7. Kumpletuhin ang pangungusap.

Malikot ang bata kaya


______________________________________________________.

8. Isulat sa patlang ang nawawalang salita.

madali : mahirap : : malamig : ____________________

9. Bilugan ang titik ng tamang sagot upang mabuo ang pangungusap.


Ang mapanganib na lugar ay magdudulot sa iyo ng ---
A. kabiguan B. kahihiyan C. kaligayahan D.
kapahamakan

10. Bilugan ang titik ng tamang sagot.

Binasag niya ang _____. A. tubig B. salamin C. kurtina D.


tuwalya

11. Alin sa tatlo ang salitang pangkanto? Lagyan ng tsek ang patlang.

_____ katulong _____ tsimay _____kasama

12. Alin sa tatlong salita ang magdudulot sa kausap mo ng epektong ‘di-


maganda? Lagyan ng tsek ang patlang.

_____ patay-gutom _____ matakaw _____ malakas kumain

13. Kumpletuhin ang kahulugan. Paano isinasagawa ang kilos?

bumuntong-hininga = huminga nang _____________________

14. Bilugan ang kasingkahulugan ng may salungguhit na salita sa loob ng


kahon.

“Saklolo!” Ito ang sigaw ng taong nasa loob ng bahay na


nasusunog. Humihingi siya ng tulong sa kanyang mga
kapitbahay.
15. Kapag mukhang inapi o kawawa ang isang tao, sinasabing siya’y
parang isang ‘ basang __________.’ Bilugan ang titik ng tamang sagot.

A. ibon B. sisiw C. manok D. aso

16. Isulat sa patlang ang titik ng kasingkahulugan ng may salungguhit na


salita sa pangungusap.

Nagpamalas ng galing sa pagsayaw ang mga bata sa harap ng mga


panauhin.

A. nagmayabang B. nagpaturo C. nagpakita D. nagpasama

17. Bilugan ang titik ng tamang sagot upang mabuo ang diwa ng
pangungusap.

Ang bata ay ______ na yumakap sa inang matagal nang hindi


nakikita.

A. tapat B. malakas C. sabik D. maliwanag

Isalin sa Filipino ang sumusunod na salitang hiram o banyaga.


Salitang Banyaga Filipino
Halimbawa: face mukha

Salitang Banyaga Filipino


18. seven
19. Tuesday
20. April

Inihanda ni Mar
Arabit