You are on page 1of 183

007_prihovor:Document 1 26.9.2008 11:04 Stránka 1

ee dd ii tt oo rr ii aa ll MMiillíí ččiittaatteelliiaa,, ppooččaass ppoosslleeddnnýýcchh 1122 rrookkoocchh
ee dd ii tt oo rr ii aa ll
MMiillíí ččiittaatteelliiaa,,
ppooččaass ppoosslleeddnnýýcchh 1122 rrookkoocchh ssmmee VVáámm pprrii--
pprraavvoovvaallii ppuubblliikkáácciiee,, kkttoorréé ppoommááhhaallii vv rroozzvvíí--
jjaanníí VVááššhhoo tteecchhnniicckkééhhoo mmyysslleenniiaa,, pprreehhľľaadduu
nnaa ssttaavveebbnnoomm ttrrhhuu aaffoorrmmoovvaanníí VVaaššeejj tteecchh--
nniicckkeejj zzddaattnnoossttii
CCeellýý ssúúbboorr ppoozznnááttee ppoodd
oozznnaaččeenníímm „„SSttaavveebbnnéé ttaabbuuľľkkyy““ aa vvššeettkkyy
ppoottrreebbnnéé iinnffoorrmmáácciiee nnáájjddeettee nnaa rroovvnnaakkeejj
wweebb ssttrráánnkkee
PPooččaass nnaaššeejj ččiinnnnoossttii ssmmee ttrroošškkaa ppoozzaabbuuddllii
nnaa VVááss,, kkttoorríí ssttaavviiaattee aa cchhcceettee ddoossttaaťť ččoo
mmoožžnnoo nnaajjvviiaacc kkoorreekkttnnýýcchh iinnffoorrmmáácciiíí
PPrree
VVááss ssmmee pprriipprraavviillii nnoovvýý ttiittuull,, kkttoorrýý VVááss bbuuddee
pprraavvddiivvoo aa jjaassnnee iinnddoorrmmoovvaaťť oo mmoožžnnoossttiiaacchh
nnaa ssttaavveebbnnoomm ttrrhhuu
VV ddnneeššnneejj ddoobbee jjee mmaarrkkeettiinngg zzáákkllaaddnnoouu
pprreeddaajjnnoouu ssttrraattééggiioouu vviiaacceerrýýcchh ffiirriieemm
AAkkoo
ssii vvyybbrraaťť?? VV ččoomm jjee sskkrryyttáá hhooddnnoottaa ttoovvaarruu aa
ččoo jjee iibbaa mmaarrkkeettiinnggoovvýýmm ťťaahhoomm?? AAkkoo jjee ttoo
vvllaassttnnee ss nníízzkkooeenneerrggeettiicckkýýmm ddoommoomm??
MMôôžžeemmee vvyykkuurroovvaaťť ddoomm ss nnuulloovvýýmmii nnáákkllaadd--
mmii?? ttoo ssúú zzáákkllaaddnnéé oottáázzkkyy ľľuuddíí kkttoorríí ssaa ppoohhyy--
bbuujjúú vv ssttaavveebbnnííccttvvee kkrrááttkkoo,, aallee cchhccúú ssii pprreedd
kkttoorríí ssaa ppoohhyy-- bbuujjúú vv ssttaavveebbnnííccttvvee kkrrááttkkoo,, aallee cchhccúú ssii pprreedd
kkttoorríí ssaa ppoohhyy-- bbuujjúú vv ssttaavveebbnnííccttvvee kkrrááttkkoo,, aallee cchhccúú ssii pprreedd

008_009_obsah:Document 1 29.9.2008 13:08 Stránka 1

ZOZNAM REKLÁM:

 

NCHZ - Plastový obklad fasád, zatepľovací systém

35

Miele

predná vnútorna strana obálky

Ytong - proces výstavby Ytong

36, 37, 38, 39 40, 41

Prvá stavebná sporiteľňa

1

Heluz - proces výstavby

42, 43

SPP

2

Heluz - Skvelé tehly pre Váš dom

44, 45

Bramac

3

Stomix

46, 47, 48

Fissler

4

Baumit

49

Tondach

5

Ursa

50

Coneco Racioenergia

6

Knaufinsulation

51, 52, 53

Domexpo

10

Kvalita z dielne Maslen

54, 55

Stavebné tabuľky

16

Pálená strešná krytina Tondach

56, 57

Lindab

61

Rova-sk

58, 59, 60

Roto - viac než len svetlo

67

Lindab - čo je dobré vedieť o odkvapoch

61

Infire krby

103

Strecha to je Bramac

62, 63

Redosta

120

Maslen

64

Weber

188

Anavek

65

Akčné modely Škoda Max

195

Roto nahrádza technicky zastarané okno novým

66

Infoma

202

Dachmat- strešné výlezy a sklápacie schody

68, 69

Nakladatelství Mise

203

Hoco

70, 71

Stavebníctvo a bývanie

204

Rehau

72, 73

Stavba mesačník pre stavebníctvo a architektúru

205

Plustec

74

Stavebník

206

Spectus – window systems

75

Stavební informace

207

Cobra

76

Hansgrohe

208

Cobra – Schodiskové systémy

77

Keramag

zadná vnútorná strana obálky

NCHZ – Internova, okenný a dverný systém

77

 

Korado – Kvalitné a štýlové radiátory pre 21. storočie

78

Editoriál

7

Obsah

8,

9

STAVBA

VYKUROVANIE Technické zariadenie budov

79

Stavba

11

Kotly-pevné palivá

80

Legislatíva - Stavebný zakon

12, 13, 14

Elektro kotly

81

Vyhláška 532

15

Kvapalné palivá

82

Energetický audit budov

17

Plynové kotly

83

Inštitút pre energ. pasívne domy

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Slnečná energia

84

26, 27,28, 29, 30

Tepelné čerpadlá

85

Projektová dokumentácia Hrubá stavba

31

Plošné vykurovanie a chladenie Rehau

86, 87

Mul-T-lock – nová dimenzia zabezpečenia

32

Bioohniska – návrat ku prírode a sálavému teplu

88, 89

Korado- KORATHERM REFLEX

32

Vykurovanie moderných novostavieb rodinných domov - Geminox

Foamglas Perinsul

32

90

Tartex

32

Kotle na drevo – Attack DP

91

Technopor

33

Kozubové vložky s centrálnym prívododom vzduchu – POKROK

Baumit - Myšlienky s budúcnosťou

34

výrobné družstvo Žilina

92

Strešný izolačný systém FATRAFOL -S

35

Univenta - solárne kolektory

93

008_009_obsah:Document 1 29.9.2008 13:08 Stránka 2

obsah / zoznam firiem

SPP – výhody využitia zemného plynu pri vykurovaní a ohreve vody

Nový design spotrebičov Bosch uspokojí Vaše túžby

136

v rodinných domoch

94

Bosch – profesionálny výkon a čistota na dlhé roky

137

Stiebel eltron – technika pre Vaše pohodlie

95

Fissler . tlakové hrnce

137

Ekokomíny – srdce Vašeho domu

96

Asko – spotrebiče švédskej kvality

138

Geminox - vykurovacia technika

97

Práčky menom Indesit a Hotpoint-ariston – ony pracujú, vy žite

139

Baxi

98, 99

Skúste Hotpoint-Ariston Experience v novej kuchyni

140

Junkers

100

Fissler

141

Attack - výrobca tepelnej techniky

101

Miele

142, 143

144, 145

146, 147

148, 149

150, 151

152, 153

156, 157

158, 159

Pokrok výrobné družstvo Žilina

102

Asko

INFIRE KRBY - krby a kachľové pece

103

Ardo

Rehau Unlimited Polymer Solution

104

Bosch – stvorené pre život

Univenta – nová dimenzia tepelnej pohody

105

Hotpoint-Ariston

Solárne systémy Rehau SOLECT

106

Siemens

Reflexné fólie pod podlahové vykurovanie Tartex

106

Indesit

154

Stiebel eltron – kolektor SOL 27 plus

106

Karma design

155

Regulus - technik

107, 108

Teka- Kuchentechnik

Rehau –Awadukt Thermo

109

Whirlpool – poznáte rozdiel

Wilo –Pumpen intelligenz

110

Schock - originál od roku 1924

160

Stiebel eltron – technika pre Vaše pohodlie

111

Hakl

112, 113

Tatramat - ohrievače vody

114

K

Ú P E Ľ Ň A

Wilo – pumpen Intelligenz

115

Kúpeľňa

161

Koncept Ekotech exkluzívne filtračné stanice

116

166, 167, 168

Rehau - hospodárenie s dažďovou vodou

117

Najnovšie trendy v kúpeľni Hansgrohe – zážitok zo sprchovania

176, 177

178, 179

180, 181

182, 183

169

Meibes

117

Sanitec

170

MKW aqua – fyzikálna úprava vody

117

Kolo kúpeľne

Meibes – Nebojte sa pustiť návštevu aj do kotolne

118

Keramag kúpeľne

Dyka – popredný vrobca plastových potrubných systémov

119

Teiko – dávame vode tvar

 

Best najlepší partner

Finskka

184

K

U C H Y Ň A

Novaservis- švédsky luxus za príjemnú cenu

185

Kuchyňa

121

Alcaplast – moderný design prináša nový rozmer

186

Optimálna kuchyňa a jej priestor

123, 124,

KARMA DESIGN KH-603 B

128

TEKA modulárny koncept a voľne stojace panely

128

Z

Á H R A D A

SIEMENS EH787901, metaldesign

128

Záhrada

187

MIELE – výmena klími v rúre na pečenie

129

189

ARDO – MODEL MPO 34 SH PARADAJKY

129

Green art plní všetky zelené priania Weber – Cook and Grill Studio

190, 191

Kuppersbusch

129

Semmelrock STEIN + DESIGN

192, 193, 194

Whirlpool – Moderné srdce domácnosti

130, 131

Miele – kompletné riešenie pre Vašu domácnosť

132

Talianske krásky - Ferrari, Maserati

196

Technologické inovácie Siemens

133

Novinky na trhu - BMW, Nissan

197

Ardo je vytvorené pre Vás

134

Jaguar XF- šelma medzi aristokratmi

198

Whirlpool – revolúcia zvaná SIDE by SIDE espreso

135

Range rover Sport – kráľ terénu

199

Ardo – pôvab domácich spotrebičov

135

Cestujte exkluzívne - Bell helicopter 429

200

011_uvod stavba:Document 1 30.9.2008 10:46 Stránka 1

s s t t a a v v b b a a
s s t t a a v v b b a a
s s t t a a v v b b a a

ssttaavvbbaa

NNoovvéé tteecchhnnoollooggiicckkéé ttrreennddyy aa HHiigghh -- TTeecchh tteecchhnnoollóóggiiee vveeddiiaa
NNoovvéé tteecchhnnoollooggiicckkéé ttrreennddyy
aa HHiigghh -- TTeecchh tteecchhnnoollóóggiiee
vveeddiiaa oovvppllyyvvnniiťť kkvvaalliittuu
VVááššhhoo bbýývvaanniiaa
NNiieekkooľľkkoo ttyyppoovv ppoonnúúkkaammee
kk ddiissppoozzíícciiíí

012_013_014_stavebny_zakon:Document 1 30.9.2008 11:03 Stránka 1

LLeeggiissllaattíívvaa -- SSttaavveebbnnýý zzáákkoonn

podľa § 57 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a jej aktualizácií od 1.6.2007

č. 453/2000 Z.z. a jej aktualizácií od 1.6.2007 švédsky dizajn švédska krajina D D R R
č. 453/2000 Z.z. a jej aktualizácií od 1.6.2007 švédsky dizajn švédska krajina D D R R

švédsky dizajn švédska krajina

DDRROOBBNNÉÉ SSTTAAVVBBYY

Poznámka: Drobné stavby sú stavby na ktorých realizáciu nie je potrebné stavebné povolenie, stačí iba “ Ohlásenie drobnej stavby”, čím hovoríme o zjednodušenom stavebnom konaní. Bližšiu špecifikáciu citujeme so zákona:

§§ 113399bb PPoojjmmyy ssttaavveebbnnééhhoo ppoorriiaaddkkuu

((66)) Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

aa)) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m 2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových

zariadení,

bb)) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahu-

je 25 m 2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

((77)) Za drobné stavby sa považujú aj:

aa)) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zasta- vaná plocha nepresahuje 30 m 2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva, bb)) oplotenie,

cc)) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete

a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie

drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanal- izáciu hlavnej stavby,

dd)) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy,

priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty

a pod.

((88)) Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapal-

ných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

JJEEDDNNOODDUUCCHHÉÉ SSTTAAVVBBYY

Poznámka: Jednoduché stavby sú stavby, ktoré môže projek- tovať aj projektant bez okrúhlej pečiatky v zmysle splnení príslušných ustanovení Stavebného zákona. Bližšiu špecifiká- ciu citujeme so zákona:

§§ 113399bb PPoojjmmyy ssttaavveebbnnééhhoo ppoorriiaaddkkuu

((11)) Jednoduché stavby sú aa)) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m 2 , majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie, bb)) stavby na individuálnu rekreáciu, cc)) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m 2 a výšku 15 m, dd) oporné múry, ee)) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahu- je 300 m 2 a hĺbka 6 m.

ZZMMEENNAA SSTTAAVVBBYY PPRREEDD DDOOKKOONNČČEENNÍÍMM

Poznámka: Zmena stavby pred dokončením sa používa pri zmene stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie, na základe ktorej bolo vydané stavebné povolenie. Bližšiu špecifikáciu citujeme so zákona:

§§ 113399bb PPoojjmmyy ssttaavveebbnnééhhoo ppoorriiaaddkkuu

((44)) Zmenami stavieb pred ich dokončením sa rozumejú zmeny vo vzťahu k stavebnému povoleniu, prípadne vo vzťahu k dokumentácii stavby overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

((55)) Zmeny dokončených stavieb sú

aa)) nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú, bb)) prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou, cc)) stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby.

((22)) Stavby uvedené v odseku 1 písm. c) a e) sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.

((33)) Za jednoduché stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení a stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skva- palnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporu- júcim plynom.

012_013_014_stavebny_zakon:Document 1 30.9.2008 11:03 Stránka 2

stavebný zákon

RROOZZHHOODDNNUUTTIIEE OO UUMMIIEESSTTNNEENNÍÍ SSTTAAVVBBYY

cie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a

Poznámka: Drobné stavby sú stavby na ktorých realizáciu nie je potrebné stavebné povolenie, stačí iba “ Ohlásenie drobnej stavby”, čím hovoríme o zjednodušenom stavebnom konaní. Bližšiu špecifikáciu citujeme so zákona:

drobnej stavby”, čím hovoríme o zjednodušenom stavebnom konaní. Bližšiu špecifikáciu citujeme so zákona:
drobnej stavby”, čím hovoríme o zjednodušenom stavebnom konaní. Bližšiu špecifikáciu citujeme so zákona:

podkrovie. ((44)) Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestnos-

podkrovie. ( ( 4 4 ) ) Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestnos-

s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku

s

vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.

§§ 3399aa RRoozzhhooddnnuuttiiee oo uummiieessttnneenníí ssttaavvbbyy ((11)) Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa pod- mienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnu- tia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územ- ného rozhodnutia.

((22)) V podmienkach na umiestnenie stavby sa určia požia- davky aa)) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie, bb)) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stav-

by vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných

stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie stavieb osoba-

mi s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na

napojenie na siete technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na podiel zastavanej plochy a neza-

stavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane požia- daviek na úpravu jeho nezastavaných plôch, cc)) vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti, dd)) vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.

((33)) Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje na aa)) stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši

územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené, bb)) drobné stavby, cc)) stavebné úpravy a udržiavacie práce, dd)) stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúci-

ch stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie

a výškové usporiadanie priestoru, ee)) informačné zariadenia, reklamné zariadenia a propa- gačné zariadenia.

((44)) Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stav-

((55)) Obytná miestnosť je miestnosť, ktorá svojím staveb- notechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie.

((66)) Príslušenstvo bytu na účely tohto zákona sú miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske alebo hygienické funkcie bytu.

OOPPRRÁÁVVNNEENNIIEE NNAA UUSSKKUUTTOOČČŇŇOOVVAANNIIEE SSTTAAVVBBYY

OODDDDIIEELL 22 OOPPRRÁÁVVNNEENNIIEE NNAA UUSSKKUUTTOOČČŇŇOOVVAANNIIEE SSTTAAVVIIEEBB AA VVYYBBRRAANNÉÉ ČČIINNNNOOSSTTIIVVOO VVÝÝSSTTAAVVBBEE

§§ 4444 OOPPRRÁÁVVNNEENNIIEE NNAA UUSSKKUUTTOOČČŇŇOOVVAANNIIEE SSTTAAVVIIEEBB

((11)) Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov 2) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.

((22)) Jednoduché stavby a ich zmeny môže uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor. Na uskutočňo- vanie jednoduchých stavieb a ich zmien [§ 139b ods. 1 písm. b) a c)], drobných stavieb a ich zmien svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich usku- točňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore (ďalej len "kvalifikovaná osoba"), ak sám nespĺňa uvedené požiadavky.

§§ 4466bb SSttaavveebbnnýý ddoozzoorr Osoba vykonávajúca stavebný dozor

aa)) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby

by

so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej

sa

zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna

prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jed- noznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných

inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť

stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich

ich

použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sledu-

umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.

je

vedenie stavebného denníka,

((55)) Stavebný úrad môže v rozhodnutí o umiestnení

jednoduchej stavby, jej prístavby alebo nadstavby určiť,

že na jej uskutočnenie postačí ohlásenie podľa § 55 ods.

2. Nevzťahuje sa to na stavby povoľované špeciálnymi, vojenskými a inými stavebnými úradmi podľa § 120 a 121.

DDRRUUHHÁÁ ČČAASSŤŤ -- SSTTAAVVEEBBNNÝÝ PPOORRIIAADDOOKK OODDDDIIEELL 11 -- ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ UUSSTTAANNOOVVEENNIIAA

§§ 4433

SSttaavvbbaa

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prá- cami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie:

aa)) spojenie pevným základom, bb)) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu, cc)) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo

na inej stavbe,

dd)) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia

územia, ee)) umiestnenie pod zemou.

§§ 4433bb BByyttoovvéé bbuuddoovvyy ((11)) Bytové budovy sú stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie. Medzi bytové budovy patria aa)) bytové domy, bb)) rodinné domy, cc)) ostatné budovy na bývanie, napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bez- domovcov.

bb)) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentá- ciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požia- daviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie pod- mienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia, cc)) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

§§ 4466cc GGeeooddeett aa kkaarrttooggrraaff ssttaavvbbyy

Geodet a kartograf stavby sú zodpovední za riadne zriade-

nie a aktualizáciu geodetických bodov, vypracovanie návrhu

vytyčovacích sietí, vybudovanie vytyčovacích sietí, vytyčo- vanie a kontrolné meranie geometrických parametrov priestorovej polohy stavby, vyznačenie existujúcich podzem- ných vedení na povrchu, meranie a zobrazenie predmetov

skutočnej realizácie stavby v súlade s územným rozhod- nutím a stavebným povolením.

§§ 4466dd

SSttaavveebbnnýý ddeennnnííkk

((11)) Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou doku- mentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykoná- vaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.

((22)) Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.

bb)) geodet a kartograf stavby, cc)) stavebník alebo jeho splnomocnený zástupca a vlastník stavby, ak nie je stavebníkom, dd)) projektant a projektant čiastkových projektov stavby, ee)) zhotoviteľ (dodávateľ) stavby, ff)) osoba vykonávajúca stavebný dozor, gg)) osoba vykonávajúca štátny dozor. hh)) koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.

§§ 4466 PPrroojjeekkttaanntt Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zod- povedá aj za jeho realizovateľnosť. Statický výpočet musí byť vypracovaný v takej forme, aby bol kontrolovateľný. Projektant je povinný prizvať na vypracovanie častí územno- plánovacích podkladov, návrhu územnoplánovacej doku- mentácie alebo projektu stavby ďalších oprávnených projek- tantov, ak nie je oprávnený niektorú časť vypracovať sám.

§§ 4466aa SSttaavvbbyyvveeddúúccii ((11)) Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku. ((22)) Stavbyvedúci je oprávnený

aa)) určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, bb)) dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe, cc)) preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určo-

vať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku,

dd)) dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné, ee)) koordinovať poradie stavebných prác, ff)) vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby.

§§ 4433ii

SSttaavveenniisskkoo

((11)) Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe,

na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a

iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. ((22)) Zariadením staveniska sa rozumejú stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania stavby, zmeny stavby alebo udržiavacích prác slúžia prevádzkovým účelom, výrobným

účelom, skladovacím účelom a sociálnym účelom; týmto účelom slúžia dočasne. ((33)) Stavenisko musí

aa)) byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na mies-

ta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to

prípadne aj úplným ohradením, bb)) byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby, cc)) mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na

prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť, dd)) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov

a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia

staveniska, ee)) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, ff)) mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu, gg)) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce, hh)) byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, 1m) ako aj ochrana životného prostredia podľa oso- bitných predpisov. 1n) ((44)) Ak ide o stavenisko v zastavanom území, stavenisko

líniovej stavby alebo rozsiahle stavenisko inej inžinierskej stavby, stavebný úrad môže v stavebnom povolení upustiť

od niektorých technických požiadaviek na stavenisko podľa

odseku 3.

((55)) Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná

na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného

((22)) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajú-

 

dohľadu.jednoduchej stavby, jej prístavby alebo nadstavby

ca

zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným

((33)) Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy,

určiť, že na jej uskutočnenie postačí ohlásenie podľa § 55

vstupom z verejnej komunikácie.

a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti

ods. 2. Nevzťahuje sa to na stavby povoľované špeciálny-

((33)) Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodin-

a urobené opatrenia, tieto ďalšie osoby:

mi,

vojenskými a inými stavebnými úradmi podľa § 120 a

bývanie so samostatným vstupom z verejnej komuniká-

aa)) osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad,

121.

012_013_014_stavebny_zakon:Document 1 30.9.2008 11:03 Stránka 3

SSTTAAVVEEBBNNÉÉ PPOOVVOOĽĽEENNIIEE -- OOHHLLÁÁŠŠKKAA SSTTAAVVBBYY

OODDDDIIEELL 44 PPOOVVOOĽĽOOVVAANNIIEE SSTTAAVVIIEEBB,, ZZMMIIEENN SSTTAAVVIIEEBB AA UUDDRRŽŽIIAAVVAACCÍÍCCHH PPRRÁÁCC SSttaavvbbyy,, iicchh zzmmeennyy aa uuddrržžiiaavvaacciiee pprrááccee

§§ 5544

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na zák- lade ohlásenia stavebnému úradu.

ŽŽIIAADDOOSSŤŤ OO SSTTAAVVEEBBNNÉÉ PPOOVVOOLLEENNIIEE

ŽŽiiaaddoossťť oo ssttaavveebbnnéé ppoovvoolleenniiee §§ 5588 ((11)) Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a pred- písanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel

a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu uží- vania stavby. ((22)) Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku

((55)) Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jed- notlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účast- níci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebu-

je na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na

jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súh- lasí.

§§

5555

alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú

 

OODDDDIIEELL 77 -- UUŽŽÍÍVVAANNIIEE SSTTAAVVIIEEBB

((11)) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon

stavbu. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územ-

KKoollaauuddáácciiaa ssttaavviieebb

a

vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy

nom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia

§§ 7766

neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

nedošlo k zmene. ((33)) Ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom pred-

((11)) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stav- by vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na zák-

((22)) Ohlásenie stavebnému úradu postačí aa)) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak

loží

((44)) Stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku

písomnú dohodu s vlastníkom stavby.

lade kolaudačného rozhodnutia. ((22)) Dokončené terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce, ako aj informačné, reklamné

určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani

a

propagačné zariadenia sa kolaudujú len v prípadoch, že

bb)) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu

svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani

to

stavebný úrad určil pri ich povolení.

k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť život-

né prostredie; cc)) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stav- by, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záu- jmy spoločnosti; dd)) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabil-

itu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo živ-

otné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na

s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

§§ 5588aa ((11)) Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva pre

aa)) samostatnú stavbu alebo jej zmenu, bb)) súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska, cc)) jednotlivé stavby súboru stavieb podľa písmena b),

ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,

((33)) Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť podľa § 55 ods. 2 písm. a).

§§ 7777

Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie alebo povolil terénne úpravy, ťažobné

a im podobné alebo s nimi súvisiace práce, ako aj infor- mačné, reklamné a propagačné zariadenia.

stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, ee)) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujú- cich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m

a

ff)) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných

nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

dd)) podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického vybavenia. ((22)) Stavebný úrad môže stavebníkovi oznámiť, že vykoná stavebné konanie až po rozšírení žiadosti na ďalšie stavby,

§§ 7788

((11)) Účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na

prípadne na celý súbor stavieb [§ 62 ods. 1 písm. b) a c)].celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.

ktorom je stavba umiestnená. ((22)) Ak stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie

sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška

o

zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania

4,

5 m,

aj

tí účastníci stavebného konania, ktorých by sa zmena

gg)) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

§§ 5566 SSttaavveebbnnéé ppoovvoolleenniiee aannii oohhlláásseenniiee ssaa nneevvyyžžaadduujjee aa)) pri banských dielach, banských stavbách pod povrchom

a pri stavbách v povrchových lomoch a skrývkach, pokiaľ

podliehajú schvaľovaniu a dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa banských predpisov, bb)) pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných bodov, cc)) pri krátkodobých prenosných zariadeniach, ako sú predajné stánky, konštrukcie a zariadenia na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, dd)) pri scénických stavbách pre film a televíziu, ee)) pri geodetických drevených a prenosných meračských vežiach, signáloch a pyramídach, ff)) pri konštrukciách chmeľníc a vinohradov, gg)) pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa, hh)) pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. d), ii)) pri rozvodoch elektronických komunikačných sietí a zvodoch antén, ktoré sú umiestňované v uzavretých priestoroch stavieb.

§§ 5599 ÚÚččaassttnnííccii ssttaavveebbnnééhhoo kkoonnaanniiaa ((11)) Účastníkmi stavebného konania sú:

aa)) stavebník,

bb)) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva

k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich

pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva

k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným pov-

olením priamo dotknuté, cc)) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobit-

ných predpisov, 1g) dd)) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ee)) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. ((22)) Účastníkmi stavebného konania podľa odseku 1 písm. b) nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov.

SSttaavveebbnnéé kkoonnaanniiee §§ 6600 ((11)) Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre posúde- nie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územ- ného rozhodnutia, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žia-

dosť v primeranej lehote doplnil, prípadne aby ju uviedol do súladu s podmienkami územného rozhodnutia, a upozorní

mohla dotýkať. §§ 7799

((11)) Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka. ((22)) Návrh na kolaudáciu stavby sa podáva písomne.

V návrhu sa uvedie označenie a miesto stavby, terénnych

úprav alebo miesto ťažobných prác, predpokladaný termín dokončenia stavby alebo terénnych úprav, alebo ťažobných prác vrátane vypratania staveniska a dokončenia úprav oko-

lia stavby a údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania.

§§ 8800

((11)) Stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie

je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie a

dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním. ((22)) V oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojedná- vaní, inak že sa na ne neprihliadne.

((33)) Stavebný úrad prizve na kolaudačné konanie projektan-

ta a ak ide o stavbu uskutočnenú svojpomocou aj osobu,

ktorá vykonáva stavebný dozor. Ak je to účelné, prizve aj zhotoviteľa stavby alebo inú osobu.

 

ho,

že inak stavebné konanie zastaví.

§§ 8811

§§ 8811AA

 

§§ 5577 OOhhlláásseenniiee ssttaavveebbnnéémmuu úúrraadduu

((22)) Stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník aa)) nepredložil dokumentáciu vypracovanú oprávnenou

((11)) V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej

((11)) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných

 

osobou,

stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali

úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide

bb)) nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie podľa § 58 ods. 2 až 4, cc)) nedoplnil žiadosť v určenej lehote podľa odseku 1,

zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v staveb- nom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby

o

jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí

alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, pre-

podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiava- cie práce možno uskutočniť len na základe stavebného pov- olenia.

dd)) neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do súladu s podmienkami územného rozhodnutia,

ee)) vzal žiadosť o stavebné povolenie späť. ff)) začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné po- volenie nadobudlo právoplatnosť.

dovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, život- ného prostredia, bezpečnosti práce a technických zari- adení. ((22)) Ak v priebehu uskutočňovania stavby dôjde k zmene technických predpisov, podľa ktorých bola spracovaná pro-

((22)) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy

§§

6611

jektová dokumentácia, prihliada na ne stavebný úrad len

a

udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na zák-

((11)) Stavebný úrad oznámi začatie stavebného pojednávania

vtedy, pokiaľ sa ich ustanovenia vzťahujú aj na stavby pro-

lade písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich

dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a naria-

jektované a uskutočňované pred ich účinnosťou.

uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu

di

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

((33)) Ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na

stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres

Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť naj-

stavbe závady brániace jej užívaniu, určí lehotu na ich

a

ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a),

neskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprih-

odstránenie a preruší konanie.

k

písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú doku-

liadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli

((44)) S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o

mentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú

byť

uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokú-

zmene stavby (§ 68), pokiaľ sa skutočné realizovanie pod-

stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch

vaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

statne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným

rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ staveb- ný úrad neurčí inak. ((33)) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie

((22)) Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojed- návania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný

úradom v stavebnom konaní.

podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu. ((44)) Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. ((33)) Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestne-

((11)) Stavebný úrad spíše o ústnom pojednávaní protokol:

aa)) označenie stavby, bb)) zistenie, či sa dodržali podmienky územného rozhodnu-

uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, priloží

ho

zisťovania prípadne ústneho pojednávania.

tia a stavebného povolenia a či sa vyhovelo všeobecným

stavebník k ich ohláseniu stavebnému úradu stanovisko

Ak

stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do

technickým požiadavkám na výstavbu,

orgánu pamiatkovej starostlivosti.

kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že

c)

porovnávanie skutočného realizovania dokončenej stavby

((55)) Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia,

sa

na neskoršie podané námietky neprihliadne.

s

projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom,

stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia

((44)) Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch

d) súpis zistených odchýlok od skutočného realizovania

dotknutých orgánov požadované podľa osobitných pred-

aj

pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým poč-

stavby, prípadne odkaz na podklady kolaudačného rozhod-

pisov. 1n) Stavebný úrad na to v oznámení upozorní staveb-

tom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účast-

 

nutia,

níka vrátane povinnosti dodržať pri uskutočňovaní a užívaní

níkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

e) námietky účastníkov konania,

stavby príslušné slovenské technické normy.

najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prí- padne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojed- návanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.

f) stanoviská dotknutých orgánov

015_vyhlaska 532:Document 1 29.9.2008 10:55 Stránka 1

legislatíva

553322 VV YY HH LL ÁÁ ŠŠ KK AA

MMiinniisstteerrssttvvaa žžiivvoottnnééhhoo pprroossttrreeddiiaa SSlloovveennsskkeejj rreeppuubblliikkyy zz 88 jjúúllaa 22000022,, kkttoorroouu ssaa uussttaannoovvuujjúú ppooddrroobbnnoossttii oo vvššeeoobbeeccnnýýcchh tteecchhnniicckkýýcchh ppoožžiiaaddaavvkkáácchh nnaa vvýýssttaavvbbuu aa oo vvššeeoobbeeccnnýýcchh tteecchhnniicckkýýcchh ppoožžiiaaddaavvkkáácchh nnaa ssttaavvbbyy uužžíívvaannéé oossoobbaammii ss oobbmmeeddzzeennoouu sscchhooppnnoossťťoouu ppoohhyybbuu aa oorriieennttáácciiee

1/3 2 4 LLeeggeennddaa:: (1/3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi
1/3
2
4
LLeeggeennddaa::
(1/3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor,
vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 77 mm. Vzdialenosť
rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť
menšia ako 22 mm.
(1/3) V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť
medzi rodinnými domami znížiť až na 44 mm, ak v žiadnej z pro-
tiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto
prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných
hraníc pozemkov podľa odseku 3.
(4) Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných
miestností, musí byť najmenej 33 mm od okraja pozemnej komu-
nikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v
stavebných medzerách radovej zástavby.
výšková tolerancia

ÚÚ vv oo

dd nn éé

uu ss

tt

aa nn oo

vv ee

nn

ii

aa

§§ 11

Vyhláška ustanovuje podrobnosti o:

a) všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ktorými sú

požiadavky na územnotechnické riešenie výstavby, požiadavky na stavebnotechnické riešenie stavby a požiadavky na účelové rieše- nie stavby,

b) všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané oso-

bami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

lizácie stavby, pre ktorú bola zriadená. (4) Umiestnenie stavby podľa druhu a potreby musí umožniť jej napojenie na vedenia a zariadenia verejného dopravného a tech- nického vybavenia územia.

(5) Potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia sa

v zastavanej časti obce umiestňujú pod povrch zeme.

(6) V ochrannom pásme jadrového zariadenia možno zriadiť len stavbu nevyhnutnú na prevádzku tohto zariadenia a stavbu doprav- ných a rozvodných sietí. Vplyv uvedených stavieb nesmie ohroziť jadrovú bezpečnosť.

ností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komuniká- cie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v sta- vebných medzerách radovej zástavby. (7) Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkrat- ších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komuni- kácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny.

§§ 77 PPrriippoojjeenniiee ssttaavvbbyy nnaa ppoozzeemmnnéé kkoommuunniikkáácciiee (1) Stavba podľa druhu a účelu musí mať kapacitne vyhovu- júce pripojenie na pozemné komunikácie, prípadne na účelo-

vé komunikácie.

(2) Pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spôsobom pripojenia vyhovovať požiadavkám bezpečného užívania stavby a bezpečného a

plynulého prevádzkovania na priľahlých pozemných komuni-

káciách. Podľa druhu a účelu stavby musí pripojenie spĺňať

aj požiadavky na dopravnú obsluhu, parkovanie a prístup a

použitie požiarnej techniky. (3) Stavba, ak to vyžaduje jej účel, musí mať zabezpečený

prístup vozidiel na zásobovanie a priestor na státie vozidiel pri nakladaní a vykladaní. (4) Prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené do zača-

tia užívania stavby.

§§ 88 RRoozzppttyylloovváá,, ooddssttaavvnnáá aa ppaarrkkoovvaacciiaa pplloocchhaa (1) Stavba musí mať pred svojím vstupom rozptylovú plochu, ktorá zodpovedá druhu a účelu stavby. Riešenie rozptylovej plochy musí umožňovať plynulý a bezpečný prístup i odchod

a rozptyl osôb vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou

pohybu. (2) Stavba musí byť vybavená odstavným a parkovacím sto- jiskom riešeným ako súčasť stavby alebo ako prevádzkovo neoddeliteľná časť stavby, alebo umiestneným na pozemku stavby, ak tomu nebránia obmedzenia vyplývajúce z osobit- ných predpisov.7) (3) Odstavná a parkovacia plocha pre osobný automobil sa zriaďuje pri každom potenciálnom zdroji a cieli dopravy, ak tomu nebránia obmedzenia vyplývajúce z osobitných predpi- sov.6) Počet odstavných a parkovacích plôch musí zodpove- dať slovenskej technickej norme.8) (4) Garáž, odstavná a parkovacia plocha pre vozidlo nad 3,5 t sa umiestňujú mimo obytnej časti mesta a obce okrem sta- vieb garáže, odstavnej a parkovacej plochy v uzatvorených priestoroch stavby a okrem stavieb garáže, odstavnej a par- kovacej plochy pre špeciálne policajné vozidlo, požiarne vozidlo a sanitné vozidlo. (5) Odstavná plocha a garáž majú byť usporiadanéa zreali-

zované tak, aby ich užívanie neškodilo zdraviu ľudí a neruši-

§§ 22

§§ 55

lo