You are on page 1of 2

INSTRUCCINS DE MATRCULA - 2015/2016

Cubrirnse TODOS OS IMPRESOS con LETRA CLARA (EN MAISCULAS).


O alumno/a deber presentar, segundo a sa condicin, a documentacin seguinte:
A)

ALUMNOS/AS QUE SE MATRICULAN POR PRIMEIRA VEZ :


(s os/as que NON tean aberto expediente neste Conservatorio)
Fotocopia do DNI ou do Libro de Familia.
1 foto pegada no carn do alumno do centro (azul-elemental e branco-profesional)

B)

ALUMNOS/AS XA MATRICULADOS/AS NO CENTRO:


Carn do centro expedido ao alumnado en cursos anteriores para selar e actualizar.

C)

ALUMNOS/AS PROCEDENTES DOUTROS CONSERVATORIOS


Igual que no apartado A), mis unha autorizacin asinada polo/a interesado/a para que o centro poida solicitar o traslado de
expediente do conservatorio de procedencia.

BONIFICACINS E EXENCINS DE PREZOS PBLICOS (decreto 89/2013 de 13 de xuo - DOG 114)


A)

FAMILIA NUMEROSA (artigo 7.3):


Ttulo de familia numerosa original actualizado e fotocopia do mesmo para compulsar.
Exencin do 100% para familiar nmerosas clasificadas na categora especial (antes F.N. 2)
Bonificacin do 50% para familiar nmerosas clasificadas na categora xeral. (antes F.N. 1)

B)

MATRCULA GRATUITA:
Discapacidade (artigo 7.4). O grado de discapacidade ser igual o maior ao 33%. Xuntarase original e fotocopia para
compulsar a resolucin sobre o recoecemento do grado da discapacidade ditada polo rgano competente.
Vtimas de actos terroristas (artigo 7.5). Vtimas de actos terroristas, as como os/as seus/sas cnxuxes e fillos/as.
Acreditarase dita condicin con documentacin original e fotocopia para compulsar.
Violencia de xnero (artigo 7.6). Alumnas que sufran violencia de xnero e o alumnado cuxas proxenitoras tamen o sufran.
Acreditarase dita situacin nas formas recollidas nos apartadoa a), b), c), d), e), f) do artigo 7.6). Acreditarase dita
condicin con documentacin original e fotocopia para compulsar.
Os/as funcionarios/as (artigo 7.7) dos corpos docentes establecidos na Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin,
estarn exentos/as do aboamento dos prezos pblicos establecidos no presente decreto, ags os correspondentes apertura
de expediente e servizos xerais, e unicamente nas materias de nova matriculacin. Acreditarase dita condicin con
certificacin original do rgano competente.

TBOA DE TAXAS PARA O CURSO 2015/2016


C O N C E P T O
Servizos Xerais
Matrcula

GRAO
ELEMENTAL

GRAO
PROFESIONAL

(non fraccionable)

13

13

(fraccionable en dous prazos)

137

232

150

245

22

22

172

267

34

51

----

34

IMPORTE TOTAL DA MATRCULA


(alumnos/as xa matriculados/as en anos anteriores)
Apertura de expediente (non fraccionable)
(aboarase s se non ten aberto expediente neste Conservatorio)
IMPORTE TOTAL DA MATRCULA
(alumnos/as que se matriculen por primeira vez)
Matrcula de disciplinas soltas (non fraccionable)
Validacin de disciplinas soltas (non fraccionable)
Probas de acceso

(non fraccionable)

C) BOLSAS (artigo 7.1) Se vai solicitar bolsa, notifqueo na secretara do Conservatorio ao formalizar a matrcula e NON ABOE
AS TAXAS de dita matrcula ao novo curso, quedando pendente de que o/a alumno/a realice a solicitude ante o Ministerio de
Educacin, Cultura y Deporte (www.mec.es) e a sa posterior resolucin por parte deste Ministerio (das disciplinas soltas de
cursos anteriores non se poder solicitar bolsa).
D) MATRCULAS DE HONRA (artigo 7.2) O alumnado que obtea a cualificacin de matrcula de honra nunha ou mis
disciplinas ter dereito matrcula gratuta no mesmo nmero de materias do curso seguinte, sempre que sexan de nova
matriculacin e das mesmas ensinanzas e plan de estudos.
No caso de optar polo pagamento fraccionado da matrcula, o segundo prazo farase obrigatoriamente por domiciliacin
bancaria, co que se deber cubrir e firmar polo/a titular da conta un documento oficial de pagamento fraccionado, no que se
facilitar o nmero de conta do titular (IBAN) para o seu cargo no vindeiro mes de xaneiro.

No sobre de matrcula escribirase obrigatoriamente os seguintes datos:


Ano do curso escolar (2015/2016).
Nome das materias que se matricula.
Nome do centro educativo onde cursa os seus estudos.
Curso que fai en dito centro educativo.

Nmero de expediente.
Apelidos e nome do alumno/a.
Data nacemento.
Nmero do DNI do/a alumno/a (de telo).

O resto dos datos persoais s se poern no caso de ser o primeiro ano no centro o por modificacin dos mesmos.
No transcurso do ano ser obrigatoria a comunicacin de calquera dato que cambie e sobre todo do correo electrnico.

MATERIAS POR GRAOS, ESPECIALIDADES E CURSOS

ENSINANZAS DE GRAO ELEMENTAL


CURSOS

1, 2 3 e 4

MATERIAS
Acorden , Clarinete, Clave, Contrabaixo, Fagote, Frauta Traveseira, Guitarra, Harpa, boe,
Percusin, Piano, Saxofn, Trombn, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violn e Violonchelo..

Linguaxe Musical
Educacin Auditiva e Vogal

ENSINANZAS DE GRAO PROFESIONAL


ESPECIALIDADES DE:
Clarinete, Contrabaixo, Fagote, Frauta Traveseira, Harpa, boe,
Percusin, Saxofn, Trombn, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violn e
Violonchelo
M A T E R I A S
Instrumento (o que corresponda)
Linguaxe musical
Harmona
Anlise
Orquestra/banda
Conxunto
Msica de cmara
Novas Tecnoloxas aplicadas informtica
Piano complementario
Historia da msica
Itinerario
Optativa
Total horas semanais

1
1
2

1,5
1

2
1
2

1,5
1

CURSOS
3
4
1
1
2

1,5

1,5

1
0,5

5,5

5,5

0,5
2

5
1

6
1

2
1,5

2
1,5

0,5
2

0,5
1
1
8

ESPECIALIDADES DE:
Guitarra, Instrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco e
Instrumentos de Puga
M A T E R I A S
Instrumento (o que corresponda)
Linguaxe musical
Harmona
Anlise
Conxunto
Coro
Msica de cmara
Novas Tecnoloxas aplicadas informtica
Piano complementario
Historia da msica
Repentizacin e acompaamento
Itinerario
Optativa
Total horas semanais

1
1
2

2
1
2

CURSOS
3
4
1
1
2

1
1

1
1

1
1
1
0,5

6,5

5
1

6
1

2
1
1

0,5
2

7,5

1
1

1
1

0,5
2
0,5

0,5

0,5
1
1
8

Acorden, Clave, rgano e Piano

Instrumento (o que corresponda)


Linguaxe musical
Harmona
Anlise
Conxunto
Coro
Msica de cmara
Novas Tecnoloxas aplicadas informtica
Historia da msica
Repentizacin e acompaamento
Itinerario
Optativa
Total horas semanais

M A T E R I A S
Canto
Linguaxe musical
Harmona
Anlise
Coro
Msica de cmara
Idiomas aplicados ao canto
Piano complementario
Historia da msica
Itinerario
Optativa
Total horas semanais

1
1
2

2
1
2

CURSOS
3
4
1
1
2

1,5

1,5

5,5

5,5

1
1
2

2
1
2

1
1
0,5

5,5

5
1

6
1

1
1,5
0,5
2

1
1,5
0,5

1
1
0,5
2

7,5

1
1
8

5
1

6
1

2
1
1

2
1
1

0,5
2
0,5

0,5

ESPECIALIDADES DE:
Baixo elctrico e Guitarra elctrica
M A T E R I A S

ESPECIALIDADES DE:

M A T E R I A S

ESPECIALIDADE DE:
Canto

Instrumento (o que corresponda)


Linguaxe musical
Harmona
Anlise
Conxunto
Coro
Novas Tecnoloxas aplicadas informtica
Piano complementario
Historia da msica
Repentizacin e acompaamento
Itinerario
Optativa
Total horas semanais

1
1

1
1

CURSOS
3
4
1
1
2

1
1
1
0,5

1
1

6,5

0,5
2

7,5

0,5
1
1
8

INFORMACIN PARA
1
1
2

1
1

2
1
2

1
1

CURSOS
3
4
1
1

5
1

6
1

OPTATIVAS (ELIXIR UNHA)


2

1
1

1
1

1
1

1
1

ALUMNOS DO 6 GRAO PROFESIONAL

2
1

2
1

1
1
1
8

INTRODUCCIN AO JAZZ (IJZ)


IMPROVISACIN MSICA (IMM)
MSICA TRADICIONAL GALEGA (MTG)
TCNICAS DE COMPOSICIN APLICADA DIDCTICA (TCA)
CORO (s para alumnado das especialidades instrumentais que conforman a Orquestra
ou a Banda)
NOVAS TECNOLOXAS APRICADAS MSICA (s para alumnado da
especialidade de Canto)

ITINERARIOS (ELIXIR UN)


MUSICOLOXA (IMU)
PEDAGOXA (IPE)
INTERPRETACIN (IIN)
COMPOSICIN (ICO)