You are on page 1of 45

WOJNA BOGW

EROS
kontra
JAHWE

MAREK GOGOCZOWSKI
(GASIENICA)

WOJNA BOGW
HELIOS-WIATOWID
kontra

JAHWE-HEFAJSTOS
Nowy Celsus
W opinii niej podpisanego advocatus diaboli w Starym Testamencie zawarta jest
prefiguracja zachowania si w.Pawa, ktry sprytnie przybrawszy poz (skr)
imitujc apostolskie zachowanie si w. Szczepana, wyudzi od LEPYCH OJCW
KOCIOA (patrz ()rygenes) bogosawiestwo przeznaczone dla namiestnika
Chrystusa.
W przeszoci tak wanie zachowa si w. Jakub-oszust, ktry przybrawszy si w
skr imitujca zewntrzny aspekt swego brata Ezawa, wyudzi od LEPEGO OJCA
IZRAELA bogosawiestwo dla przywdcy plemienia.

Copyright Marek Gogoczowski, Krakw 1995


Krakw 1995
1

PROLOG
W dialogu Fajdros Platon ustami Sokratesa przypomnia starodawny, egipski mit, wskazujcy na
zagroenie dla ludzkoci, jakie niesie za sob wynalazek pisma: Ono sprowadzi na umysy tych,
ktrzy si go naucz, zapomnienie, gdy zaniechaj wiczenia pamici, poniewa zdajc si na zapis
bd przypominali sobie od zewntrz, pod wpywem obcych znakw, nie za od wewntrz, pod
wpywem wasnych; uczniom za zapewni namiastk mdroci, nie za mdro prawdziw. Stajc
si bowiem zbieraczami wielu mdroci bez nauki, wydadz si ludmi o wielkiej wiedzy, cho na
og stan si nieukami trudnymi w obcowaniu. Zamiast mdrcami, stan si mdrkami.
T opini z IV wieku p.n.e. naleaoby doczy jako obowizkowy Prolog do Pisma witego,
zarwno Starego jak i Nowego Testamentu. Jakimi bowiem ludmi staj si, bezkrytyczni na og
czytelnicy tego, datowanego na V wiek p.n.e., Pisma od Boga? Odpowied na pytanie o
kulturotwrcz, rol Biblii uwany czytelnik moe znale w Ksidze Wyjcia, w opisie zdarze
jakie si rozegray wrd ydw zgromadzonych pod gr Synaj. Na tej to bowiem grze Mojesz
dosta od boga Jahwe Pismo, w postaci wyrytego na Kamiennych Tablicach Dekalogu. I wypadki
potoczyy si dokadnie tak, jak przewidzia to krytykujcy techniczne wynalazki boga Thota, egipski
krl-mdrzec Tamuz: uzewntrznienie na pimie przykazania nie zabijaj spowodowao, e
kierowana przez Mojesza ydowska elita lewitw przestaa od wewntrz rozumie co to
przykazanie oznacza. Podniecona Pismem elita ta rzucia si by mordowa tych swych braci i
synw, ktrzy nie ugili karkw przed autorytetem witych Znakw wyrytych na kamieniu.
Czy zatem Biblia jest dzieem rk staroytnych mdrcw, czy te obliczonym na naiwno
czytelnika, prymitywnym wytworem zwyrodniaych ambicji mdrkw Syjonu, ktrzy od tysicy
lat utrudniaj wspycie ydw z innymi narodami? Umiejcy kojarzy fakty badacz Pisma
witego bez trudnoci dostrzee, e kady sukces materialny Ojcw Zaoycieli Izraela wiza si z
popenieniem przez tyche Patriarchw mniejszego lub wikszego oszustwa lub wistwa: Abraham
gromadzi majtek udajc, e jest bratem, a nie mem piknej Sary; Jakub udaje przed
bogosawicym go ojcem, e jest jego pierworodnym synem Ezawem; Mojesz za o czym
bdziemy szerzej pisa by zrobi karier proroka pozoruje przed ludem, e ma prywatne kontakty
z bogiem Jahwe. Co wicej, ten dziaajcy za porednictwem Mojesza bg Jahwe tak czsto zaleca
ydom rabunek dorobku zarwno materialnego jak i kulturowego innych narodw, e naley
go utosami ze staroytnym BOGIEM GRABIEY, ktry od niepamitnych ju czasw usiuje
zapanowa nad caym widzialnym wiatem. (Std wanie Jezus nazwa Boga Ojca ydw Szatanem,
a gnostycy traktowali starotestamentowego Boga jako symbol ZA.)
W niniejszym eseju zainteresowanie autora skupione jest na socjotechnice poczyna wyznawcw
starotestamentowego Jahwe, na podpatrzeniu i, jak nakazywa to Jezus swoim uczniom,
rozgaszaniu po dachach zasad funkcjonowania staroytnej, religijnej wsplnoty dla grabie/y,
przez Koci okrelanej eufemizmem Ludu Boego. Tych technik oddziaywania na .poln /aislwo
jest zaledwie kilka i ju w Prologu autor chciaby zwrci na iii.- uwai-r ( mo/, najwaniejsz by
nie powiedzie wit zasad postpowania, wprowadzon do religii Izraela przez Patriarch
Jakuba, jest maskowanie haniebnych w swe j istocie poczyna za pomoc szaty sownej
wypoyczonej z opisu czynw szlachetnych. Wyraenie na przykad Lud boy jest szat sown
zakrywajca obrzydliwo postpowania sekty staroytnych zodziei ziemi, a tytu Pismo wite
winien kademu uwanemu czytelnikowi przypomina, e w tej Ksidze bdzie si czyta nie o
szlachetnoci, ale o podoci czynw popenionych przez Nard Wybrany i to poczwszy od
historii wyrzucenia z ojcowizny Ezawa, a po zamordowanie zgodnie z Prawem Chrystusa.
Praktykowanej przez prorokw oraz kapanw Izraela zasadzie odwracania do gry nogami obrazu
czynw ich przodkw jest powicone w Wojnie bogw bardzo duo uwagi. Przygotowujc ten
2

esej autor powici nieco mniej uwagi socjotechnice okrutnych ofiar, za pomoc ktrych kapani
oraz prorocy i to nie tylko u ydw zwykli ugruntowywa spoeczn akceptacj
zdeformowanego przez nich obrazu wiata. Ot z punktu widzenia fizjologii oraz psychologii,
zoenie krwawej ofiary z koza ofiarnego w nadziei czy to na odkupienie winy czy na
wkupienie si w laski boga jest form podwjnego morderstwa: na zewntrz zabija si li tylko
wskazanego przez boga czowieka, grup spoeczn, lub w zastpstwie zwierz; od wewntrz za,
uczestnicy lego rytualnego mordu oczyszczaj swe sumieniu (.czyli zabijaj swe wspomnienia)
wywoujce u nich poczucie winy zwizane z dokonanymi wzgldnie zamierzonymi czynami.
W Biblii najlepszego przykadu oczyszczenia sie, poprzez zabjstwo rytualne, dostarczya druyna
mojeszowych Lewitw, mordujc pod gr Synaj tysice wyznawcw Zotego cielca. Poprzez ten
akt ludobjczy Chwaa Szlachetnego Izraela wzrosa co najmniej w dwjnasb: z jednej strony
oczyszczono Izrael z ludzi mogcych przypomina innym, e grabie Ziemi Obiecanej jest czynem
niemoralnym,. z drugiej za strony Lewici bardzo skutecznie przerzucili na wyznawcw Cielca
odium posdze o chciwo, ktrym to grzechem dusze Lewitw byy napenione przecie bez
reszty.
Kult zatem kozia ofiarnego przez proroka Izajasza zwanego take barankiem boym dziki
celowemu i najzupeniej szczeremu zakamywaniu obrazu rzeczywistoci, nobilitowa (i to zarwno
w oczach wiata zewntrznego jak i w osobistym, wewntrznym mniemaniu) obrzydliwe w swej
istocie poczynania Narodu Wybranego, czynic z jego co znamienitszych przedstawicieli niezwykle
agresywnych BEZGRZESZNYCH BANDYTW. Mile Bogu uczynki tych staroytnych nadludzi
w ten sposb sawi w Biblii Psalm 32:
Bogosawiony (zbrodniarz), ktremu odpuszczono wystpek,
Ktrego grzech zosta zakryty,
Bogosawiony czowiek, ktremu Pan nic poczytuje winy.
A w duchu jego nie ma obudy.
Porwnujc przydatno poszczeglnych religii dla zrozumienia otaczajcej nas rzeczywistoci,
naley autorytatywnie stwierdzi, i kady kult, polegajqcy czy to na dokonywaniu, czy te na
symbolicznym tylko celebrowaniu okrutnych ofiar, jest z samej swej definicji religi majc na celu
zakamanie obrazu wiata.
Oczywicie w Ewangeliach Nowego Testamentu nie ma apoteozy kultu ofiarnego, a i sam Jezus,
modlc si w nich aby ka zostaa mu oszczdzona, nie chcia czyni z siebie dobrowolnej jak
baranek ofiary. Pogask ide zmazywania grzechw za pomoc krwi baranka boego zaszczepiy
komunom wczesnochrzecijaskim Listy wysyane przez w. Pawa. W tych upozorowanych na
pastersk troskliwo listach, nie tylko powtrzona zostaa mdro Psalmu 32 sawicego
przestpcw obdarzonych lask Pana. Sformuowana w nich rake zostaa podstawowa dla
chrzecijastwa idea, e bez kani Chrystusa nie byoby zbawienia[*].
O Ewangelii goszonej przez w. Pawa bdziemy mwi szerzej w zaczonych do niniejszego
eseju przypisach oraz w Epilogu. Tutaj ograniczymy si do uwagi, e wprowadzajc do istniejcej ju
wczeniej religii chrzecijan kult ofiary oraz kani Chrystusa, w. Pawe automatycznie przerobi
chrzecijastwo na wyranie pogask, agresywn religi, dc do totalnego zakamania
rzeczywistoci. Osobie wprawnej w logicznym kojarzeniu idei nie trudno jest dostrzec do czego
sprowadza si Dobra Nowina goszona przez w. Pawa. Ot wedug Listw tego
samozwaczego apostoa, chrzecijanie winni wierzy, e Bg Ojciec skaza na haniebn mier na
3

krzyu swego jedynego Syna, po to aby odkupi (tzn. zmaza, zamaskowa) swe wasne grzechy
Boga Stworzyciela.
Gdyby ziemski, zwyky ojciec postpi ze swoim dorosym synem na podobiestwo Boga w.
Pawa, to bymy powiedzieli, e jest on czowiekiem niezwykle podym. I z tego wanie powodu
kady mylcy chrzecijanin patrzc na krzy winien dostrzega nie dobro, ale PODO BOGA,
Stworzyciela Izraela, ktry jest odpowiedzialny za ten akt zbrodni w majestacie Prawa.
Odwrotnoci postpowania podego jest postpowanie SZLACHETNE i tutaj bez trudnoci mona
wskaza na prawdziwego Ojca duchowego Jezusa. Ot dziki odkryciom rkopisw z Qumran w
roku 1947, wiat si dowiedzia, e sekta esseczykw, z ktr sympatyzowa Jezus, bya pod silnym
wpywem helleskiego pitagoreizmu. Poniewa pod wpywem pitagorejczykw pozostawa rwnie
Platon, ktrego nauki s w duym stopniu zbiene z pniejszymi naukami Ewangelii, wic na
zakoczenie Prologu warto przypomnie te nieskomplikowane, ale za to SZLACHETNE IDEE,
ktre wskutek rozkwitu w Europie pawowego chrzecijastwa ulegy w nowoczesnym wiecie
zupenemu prawie zapomnieniu.
Po pierwsze, wedug wierze pitagorejczykw, ludzie mieliby si odradza w tej samej postaci w
cyklach duszych zazwyczaj ni 200 lat. Zmartwychwstanie zatem kogo w cigu zaledwie dni
trzech bdce podstaw wiary Sw. Pawa jest rzecz mao istotn, bo i tak wszyscy z czasem
si odrodz w tej samej postaci. Co wicej, postulowana cykliczno procesw bio-cywilizacyjnych
odsuwa prawie w nieskoczono spekulacje na temat mitycznej pracy Boga Stworzyciela.
Po drugie za, w odwrotnoci do ydw, ktrzy wykorzystujc kult ofiarny praktykowali
amputacj swych niewygodnych sumie**, pitagorejczycy co dzie wieczr mieli obowizek
analizowania swych wczeniejszych czynw. Prowadzio to do rozwoju ich pamici, a zatem i
sumienia: Gwnym celem tych obrachunkowych zabiegw byo oczywicie doskonalenie etvczne
jednostki zwizane nierozcznie z doskonaleniem zdolnoci umysowych. nabywaniem wiedzy, z
twrczym ksztatowaniem otaczajcej rzeczywistoci (Zarys Historii Religii, str. 354). Mona zatem
uoglni, e judaizm by i jesl kultem amnezy, zapominania swych grzechw, pitagoreizm za
kultem anamnezy, platoskiego przypominania sobie niemiertelnych idei stwrczych.
I wanie ten pitagorejski model ycia trzeba koniecznie przypomnie, jeli si mamy wyzwoli od
obowizkowej dzisiaj, dewastujcej zarwno ludzkie dusze jak wiat zewntrzny, pracowitej
bezmylnoci jak narzucili ludzkoci przedsibiorcy i intelektualici, wywodzcy sw liberaln
kultur bezgrzesznego bandytyzmu od kanonu postpowania biblijnych Lewitw.
Zakopane, maj 1995
** Pod koniec wieku XX stalimy si wiadkami amputacji ludzkich sumie na masow wrcz
skal. W Polsce w przeprowadzeniu tego zabiegu najzwyklejszego wrcz odmdania specjalizuje
si Unia Wolnoci, ktrej czonkowie (zazwyczaj byli dziaacze PZPR), oczycili si ze swych win,
fachowo je zrzucajc na komunistw. I uywajc sw staroytnego hochsztaplera w. Pawa z Igo Listu do Koryntian, nowo nawrceni Unici mogliby rzec bez adnej w swym sercu obudy:
Umarlimy dla skaonego komunizmu, wzbudzeni i to w jednej chwili, w oka mgnieniu
zostalimy dla nieskazitelnej Europy (to znaczy Pienidza). Przy okazji wasnego oczyszczania si
z grzechw, dysponujca gigantycznym aparatem propagandy, nowoczesna, ponadnarodowa Unia
Lewitw, na drodze do ZIEMI OBIECANEJ kapitalizmu, skutecznie wymordowaa Polakw
pami o beztroskim yciu w DOMU NIEWOLI, czyli komunizmie.

BG WEWNTRZNY PRZECIW ZEWNTRZNEMU BOGU


dialogu Fajdros Platon ustami Sokratesa przypomnia starodawny, egipski mit, wskazujcy na
zagroenie dla ludzkoci, jakie niesie za sob wynalazek pisma: Ono sprowadzi na umysy tych,
ktrzy si go naucz, zapomnienie, gdy zaniechaj wiczenia pamici, poniewa zdajc si na zapis
bd przypominali sobie od zewntrz, pod wpywem obcych znakw, nie za od wewntrz, pod
wpywem wasnych; uczniom za zapewni namiastk mdroci, nie za mdro prawdziw. Stajc
si bowiem zbieraczami wielu mdroci bez nauki, wydadz si ludmi o wielkiej wiedzy, cho na
og stan si nieukami trudnymi w obcowaniu. Zamiast mdrcami, stan si mdrkami.Jacek Saij
susznie zauwaa, e ten naturalny bg Platona wykonywa (i wykonuje) wewntrz czowieka prac
na ksztat demiurga, porzdkujc panujcy w nim chaos, wydobywajc na zewntrz wysze cechy
czowieka i uciskajc jego cechy nisze (np. podania seksualne, egoizm, zazdro, czy te ch
materialnej dominacji). Ten naturalny bg znany by w Grecji na dugo przed Pitagorasem oraz
Platonem i to niewtpliwie jego kapani kazali wyry na froncie wityni w Delfach sawny napis
yvco9t aea-oxov Poznaj samego siebie.
Praktycznie nieobecna w Starym Testamencie zasada Poznaj samego siebie, a poznasz Wszechwiat
i Bogw staa si podstaw nauk zarwno greckiego Sokratesa, jak i hindusko-nepalskiego Buddy, a
take i yjcego w odlegych Chinach Konfucjusza. Wedug pozostajcego pod eseskopitagorejskim wpywem Jezusa z Nazaretu, ten wewntrzny bg by wiatem, ktre poprzez ludzki
organ wzroku, od wewntrz iluminowao czowieka (Oko twoje bdzie wiec ciaa twego).
Zgodnie z popularnym pogldem, wedug ktrego czowiek zosta stworzony na obraz i
podobiestwo Boga, Jezus z Nazaretu by synem Boga wiata (Jan 8,12), ktrego mitologia grecka
utosamiaa zarwno z Erosem, zakochanym w piknie, jak i Heliosem, ktry wszystko widzia i
wszystko wiedzia.
W swym zbiorze esejw Jacek Salij podkrela, e pogaski, grecki Najwyszy Bg Zeus (ktrego
okiem na wiat by Helios) podlega wyszym od siebie zasadom logiki i (przyrodniczej)
koniecznoci. Natomiast Bg Biblii jest bogiem absolutnie transcendentalnym () moe on czyni
cuda. Zdolno do czynienia cudw wytwarza aur Wszechpotgi wok biblijnego boga Jahwe.
Niemniej blisze przygldnicie si tym cudom demaskuje prawdziwe, oszukacze oblicze
biblijnego boga.
C bowiem jest to cud? Jest to zjawisko nadprzyrodzone, polegajce na zamaniu praw przyrody,
wzgldnie na zamaniu praw logiki. Jeli bg wewntrzny czowieka jest demiurgiem
wymagajcym od niego cigego doskonalenia znajomoci zarwno praw logiki jak i praw przyrody,
to biblijny Jahwe wanie przez to, e robi cuda by (i jest!) najzacieklejszym wrogiem boga
wewntrznego kadego mylcego czowieka. Wedug wyznawcw platoskiego Zeusa-Heliosa,
cuda potrafi robi tylko kuglarze oraz oszuci, erujcy na ludzkiej naiwnoci[]. (Warto
przypomnie, e brak wiary w cuda wystpuje nie tylko u Platona, ale take u Buddy i u
Konfucjusza.)
W ramach trwajcej ju od ponad trzech tysicy lat Wojny bogw, wyznawcy boga
wewntrznego, okrelani w literaturze jako Homo sapiens, winni przyjrze si uwaniej
starotestamentowemu Jahwe bo ten wanie, oszukaczy bg zewntrzny doprowadzi w
przeszoci, w sposb logiczny, do wszystkich kolejnych nieszcz Izraela. Wraz za z
popularyzacj Biblii pod koniec wieku XX-go, podobne nieszczcia powinny spa na inne narody,
ktre zatruy si kultem Jahwe.
Ot wedug Biblii, Jahwe by stwrc, czyli kim podobnym do egipskiego boga stwrcy Ptaha.
Staroytni Grecy kojarzyli Ptaha z wasnym, podrzdnym bogiem Hefajstosem, ktry midzy innymi
5

ulepi pierwszych ludzi z gliny oraz by stwrc pomagajcych mu w pracy automatw. Co wicej,
Jahwe bg ognia, po wielokro powtarza w Biblii, i jest bogiem Zazdrosnym i te dwa atrybuty
(ogie i zazdro) s take przymiotami kulawego i brzydkiego Hefajstosa.
Zarwno staroytni, jak i wspczeni Badacze Pisma niezwykle rzadko dostrzegaj inn, istotn
cech boga Jahwe. Jest ni krtkowzroczno a nawet prawie lepota widoczna wyranie ju na
samym pocztku Ksigi Rodzaju. Bg bowiem pyta Kaina Dlaczego twoja twarz jest smutna?,
Ce uczyni z bratem twoim?. Gdyby Jahwe tak jak Helios by bogiem wszystko
wiedzcym i wszystko widzcym to nie musiaby zadawa takich gupich pyta. Bdc za
krtkowzrocznym i niedomylnym, Jahwe od pocztku stworzenia wiata zdaje si y omamami
dotyczcymi jego wasnego stworzenia: patrzc na czowieka, ktrego bg zrobi na swj wasny
obraz i podobiestwo, ten bg dojrza, e wszystko co uczyni byo bardzo dobre. Tymczasem
jednak Synowie wiata widz, i szczeglnie to stworzenie potrafi by wyjtkowo parszywe.

MAMON BOGIEM JAKUBA-IZRAELA


Kolejnych, interesujcych informacji na temat przymiotw biblijnego Pana dostarczaj jego rozmowy
najpierw z Jakubem, a potem z Mojeszem. Przylepy bowiem bg, zamiast poprowadzi swj lud do
przyrzeczonej mu, bezpiecznej ziemi, gdzie bdzie jad do syta, ewidentnie zaprowadzi rodzin
Jakuba-Izraela do domu niewoli, jakim dla ortodoksyjnych ydw sta si Egipt. Ci za naiwni,
ktrzy dali si skusi Mojeszowi na wypraw do Ziemi Obiecanej, zamiast kosztowa
przyrzeczonego im mleka i miodu, zostawili swe koci cznie z Mojeszem na pustyni, gdzie
by tylko cier i oset (I Moj. 35, 18).
Popatrzmy zatem na zachowanie si biblijnego Jakuba, ktrego do dzisiaj zarwno ydzi jak i
chrzecijanie uwaaj za godny do naladowania przykad mdrca. Ot ten Jakub w
przeciwiestwie do swego bliniaczego brata Ezawa by niezwykle asy na dobra doczesne. By
zdoby te dobra, Jakub jakesz susznie nazwany przez boga Izraelem specjalizowa si w
najrozmaitszych podstpach i oszustwach: gdy jego starszy brat Ezaw wrci zmczony i godny z
polowania, to za misk soczewicy miosierny Jakub zaatwi sobie zrzeczenie si przeze praw
pierwordztwa; gdy jego ojciec na staro olep, to Jakub wraz ze sw matk spiskowa, jak tego
LEPEGO OJCA oszuka i otrzyma ode przezna-czone dla starszego brata bogosawiestwo.
Jakub-Izrael sta si biblijnym wzorem zachowania si nowoczesnego Homo economicus. Midzy
innymi zasyn on z tego, e robi interesy wydajce si mu by korzystnymi z jego osobistym,
prywatnym bogiem sukcesu: I zoy ten Jakub lub i powiedzia: Jeeli Bg bdzie ze mn i bdzie
mnie strzeg w drodze, w ktr si udaj, i da mi cheb na pokarm i szat na odzienie. I powrc w
pokoju do domu ojca mego, to Pan bdzie bogiem moim (I Moj. 28,20-31).
To ukryte w Biblii zdanie oddaje sam istot RELIGII IZRAELA: czowiek naprawd pobony czci
tylko takiego boga, ktry jest mu w stanie zapewni nie tylko bezpieczestwo, ale take dobrobyt
oraz spoeczny presti[]. (To wanie wskutek tej wewntrznej pustki ortodoksyjnego judaizmu
moliwe s byskawiczne mutacje przystosowawcze ydw, ktrych pierwowzoru dostarczy
faryzeusz Szawe, znany lepiej pod ksyw Sw. Pawa; w dobie obecnej takie mutacje
przystosowawcze wystpuj wrcz masowo, zamieniajc pra-gncych si utrzyma u oba
komunistw w liberaw, wzgldnie zaartych ysenkistw w przekonanych neodarwinistw
bdziemy o tym zjawisku pisa na kocu.)
Z tekstu Biblii wynika, e bg Jakuba-oszusta na dalsz met oszuka swego podopiecznego. Liczna
bowiem rodzina Jakuba-Izraela (cztery kobiety i a 14 dzieci) niezbyt dugo cieszya si
zgromadzonymi przez ni majtnociami. Wkrt6

ce po staniu si czowiekiem sukcesu, Jakub ze sw rodzin zosta przez BOGA NAJWYSZEGO


(czyli Boga znajcego si na prawach natury) zmuszony do porzucenia ziemi swego ojca i do
najzwyklejszej emigracji za chlebem. Biblia nie tumaczy dlaczego do emigracji z ndzy zostay
zmuszona rodzina Jakuba, powszechnie uwaanego za mdrego, i dlaczego rodzina jego mao
ambitnego brata H/.awa (cho trzy ony, to tylko 5 dzieci) ten gd na swej nieurodzajnej, grzystej
ziemi przetrwaa. Ci jednak, Co Patrz Na wiat, czyli synowie legendarnego sowiaskiego
wiatowida, znaj odpowied na t zagadk. Ot Jakub zbyt pilnie pracowa, starajc si, zgodnie z
nakazem Boga, mnoy i panowa nad ziemi i nad wszyskim co si na tej ziemi porusza. W
rezultacie tej pracy sta si si on tak bogaty (I Moj. 36, 7), e hodowane przeze dla prestiu owce i
woy zaczy doszcztnie wyera yzne pastwiska tak jak si to obserwuje i dzisiaj, wrd
podkrelajcych iloci byda swj spoeczny presti, plemion afrykaskiego Sahe- lu. W wypadku
za dugotrwaej suszy, zbyt wypasane pastwiska ulegaj gwatowanej lateryzacji i upustynnieniu. Ta
atwo przewidywalna klska ywioowa tylko w sabym stopniu dotkna Ezawa, ktry wyranie nie
dba o swe bogactwo, a i w grach, w ktre zosta przez swego brata zepchnity, byo zawsze wicej
opadw ni na nizinach.
Mwic w sposb symboliczny, emigracj za chlebem Jakuba-Izraela do Egiptu spowodowa,
kompletnie niedostrzegany przez tego Izraela, Najwyszy Bg Przyrody, ktrego wspczeni
Jakubowi Egipcjanie utosamiali z Ozyrysem. (Pniej, w czasach ptolomejskich, ten Bg
Najwyszy przyj nazw Serapisa, czyli Ozyrysa-Apisa. Mieszkajcy w Egipcie Grecy uwaali tego
Boga Jedynego za poczenie najlepszych cech a piciu bogw greckich: nie tylko Zeusa i Heliosa,
ale take Posejdona, Asklepiosa, Hadesa i Dionizosa.)

UCIECZKA MOJESZA Z ZIEMI IZRAELOWI OBIECANEJ


W rodzinie Jakuba-Izraela mona zauway stopniowe potgowanie si negatywnych aspektw
ludzkiej osobowoci, a take potgowanie si po okresach przejciowych sukcesw
prawdziwych i dugotrwaych KAR BOYCH, jakie spaday na coraz bardziej niewiadom
obrzydliwoci swego postpowania Izrael.
Wedug Biblii, Jakub ze sw rodzink (jego matka, wuj oraz ona Rachela) dokonywali li tylko
maych, wewntrzrodzinnych oszustw oraz kradziey. W nastpnych pokoleniach, niektrzy synowie
Izraela zachowuj si ju jak rasowi gangsterzy. Przykadem takiego rozwoju duchowego jesl
obrzydliwy w swym pomyle spisek obrzezacw, dziki ktremu udaje sic synom Jakuba
wymordowa mczyzn i zagrabi posiadoci plemienia ksicia Chamora. (Warto przypomnie, e
pretekstem do tego aktu podstpnego bandytyzmu bya prba honorowego zaagodzenia konfliktu
midzy rodzinami, inki wybuch po porwaniu i zgwaceniu przez syna Chamora crki Jakuba Diny.
Znajc zachowanie si przodka Jakuba, Abrahama, ktry podstawia kolejnym wadcom sw on
Sar dla zdobycia korzyci materialnych, naley przypuszcza, e bracia Diny celowo wypucili sw
siostr by uwioda syna ksicia i spowodowaa konflikt midzy rodzinami.)
Ta umoralniajca historia, demonstruje z jednej strony mechanizm pojawiania si u niektrych synw
Izraela faszywej wiadomoci ktr to istotn cech mentalnoci uduchowionych gangsterw
doskonale opisa w kilkadziesit wiekw pniej Karol Marks. Z drugiej strony, wykorzystanie
rytualnej obrzezki dla celw spiskowych pozwala zrozumie ukryte znaczenie tego rytuau bdcego
dla ydw znakiem przymierza z bogiem: ot zwyczaj naci skry oraz tatuay na ukrytych
czciach ciaa jest od niepamitnych czasw rozpowszechniony wrd czonkw tajnych zrzesze (a
nawet i zwykych gangw) na caym wiecie! U plemion szlachetnych bowiem -jak na przykad
7

wrd amerykaskich Indian tatuae i nacicia skry, oznaczajce przynaleno klanow,


usytuowane byy nie na miejscach ukrytych, ale na najbardziej widocznych czciach ciaa,
zwaszcza na twarzy.
(Na pomys obrzezki Abraham wpad w czasie gocinnego pobytu w imponu- jcvym mu pod
wzgldem cywilizacyjnym Egipcie. O braku napletka, u zdajcych si posiada tajemn moc
egipskich kapanw, Abraham dowiedzia si zapewne dziki swej onie Sarze, ktr chytrze
podsun faraonowi w celu maestwa. Choroby, jakie wskutek tego maestwa wyniky w
otoczeniu faraona a take pniej, w analogicznej sytuacji, w otoczeniu krla Abmila- cha
niedwuznacznie wskazuj, e Sara, w trakcie jej wczeniejszych maestw zarazia si rzerzczk.
To wanie ta, bezobjawowa u wielu kobiet, przerwleka choroba wywoaa jej dugotrwa
bezpodno a take okresow bezpodno on i niewolnic krla Abmilacha. Skdind jest to
imponujce, jak niewielu komentatorw Pisma witego dostrzego, e zaoycielem Narodu, Ktry
Uzna Si Za Wybrany, by staroytny, wdrowny sutener, ktry zgromadzi spory majtek dziki
pracy swej ony, wyspecjalizowanej w najstarszym zawodzie wiata.)
W ramach typowych dla potomkw sprawiedliwego Abrahama zabaw rodzinnych, starsi synowie
Jakuba sprzedali niewygodnego im, modszego brata Jzefa do niewoli w Egipcie. Z czasem w tej
egipskiej niewoli znalaza si caa rodzinka Izraela. Pocztkowo, dziki bezinteresownym
staraniom wybaczajcego braciom Jzefa, izraelici mieli w Egipcie doskonae warunki yciowe.
Egipt to bya dla nkanego godem Izraela ziemia rzeczywicie mlekiem i miodem pynca. Historia
jednak ydw w Egipcie potoczya si dokadnie na odwrt do ich marze. Po krtkim okresie
dostatku, nie chccy si integrowa z Egipcjanami ydzi, zamiast sta si Panami ziemi do ktrej
przyszli jako gocie, stali si jej niewolnikami. Mona poda dwa proste mechanizmy pojawienia si
tego zupenie niezrozumiaego dla historykw Izraela stanu rzeczy.
Po pierwsze, Egipcjanie mogli, w sposb najzupeniej mechaniczny, wykorzysta czysto
ekonomiczn metod Jzefa by doprowadzi do poddastwa niewygodnych im ydw. (W ten
sposb Jzef, sw piln prac dla faraona, ju zza grobu wpdzi w niewolnictwo sw wasn
rodzin.)
Po drugie, Biblia wskazuje, e wywodzca si od Szymona i Lewiego ga Izraela miaa
dziedziczn, przeklinan przez legendarnego Jakuba, predyspozycj do gwatu, sadyzmu oraz
najrozmaitszych knowa. Na t genetyczn predyspozycj, musia si niewtpliwie nakada
kulturalny nakaz mnoenia si bez umiaru i panowania nad ziemi, a take powtarzana z pokolenia
na pokolenie Pami o Przymierzu, wedug ktrego Abraham (i jego potomkowie) mieli posi
ziemi w ktrej byli przychodniami (I Moj. 17, 8). Tak wic zarwno natura jak i kultura potomkw
sprawiedliwego Abrahama popychaa ich do podstpnych poczyna majcych na celu opanowanie
goszczcego ich kraju (II Moj. 1, 10).
Nie naley si zatem dziwi, e pocztkowo przyjanie nastawieni Egipcjanie zaczli si ba ydw,
stosujc wobec nich rodki represyjne, jakie w XX wieku w wielu krajach stosowano wobec
czonkw mafii, zmuszanych brutalnie do karnych, cikich robt[]. lepy Bg Izraela doprowadzi
zatem, w sposb logiczny, do rozkrcenia si spirali nienawici midzy ydami a ludnoci
miejscow. W pewnym momencie, wierzcy w posannictwo swego narodu, ambitny terrorysta z
rodziny Lewitw imieniem Mojesz, zabi wyzyskujcego Lud Boy urzdnika faraona. Uciekajc
za przed kar, na wiele lat musia emigrowa z Egiptu. I to wanie w trakcie tych wdrwek
politycznego zbiega odkry on, e poza Egiptem istniej yzne, nadajce si do kolonizacji tereny,
zwiedzane ju przez jego pra-przodka Abrahama-sutenera. Poniewa za Mojesz-morderca zosta
wdroony we wszystk mdro Egipcjan (Dz. 7, 22) wic zna wiele sekretnych, kapaskich
sztuczek, za pomoc ktrych potrafi zaimponowa zarwno swym ziomkom, jak i (mia nadziej)
narodom, ktre Izrael mia zamiar wytpi bd zniewoli (V Moj. 7, 1-2).
8

Do najwaniejszych za, imponujcych nie tylko ydom, ale take racjonalnym Grekom oraz
Rzymianom, nauk egipskich naleaa wiedza kuglarska: dobrze wyszkolony kapan potrafi
skutecznie nabiera sw klientel, stwarzajc pozory, e jest w stanie czyni cuda i e ma kontakty z
siami nadprzyrodzonymi. (To wanie dziki swym obserwacjom, dokonanym w czasie podry do
Egiptu, Platon wpad na pomys opowieci o kapanach manipulujcych cieniami w pieczarze;
pniej, ju w czasach rzymskich, wrogowie chrzecijanjak na przykad zwalczany przez
Orygenesa Celsus twierdzili, e nie tylko Mojesz, ale i inny mesjasz Izraela, nazwiskiem Jezus
Chrystus, uczszcza w swej modoci do egipskiej szkoy cudw.)
Jako dowd cudownej opieki boga Jahwe nad Izraelem, Biblia przytacza a siedem plag egipskich.
Wedug Jzefa Kellera, te cuda byy zwykymi, naturalnymi zjawiskami, ktrych pojawienie si
Mojesz umiejtnie przypisa bogu Jahwe. Ostatni za plag egipsk (mier pierworodnych) Keller
tumaczy w nastpujcy sposb: Tej nocy przez Egipt przeszed Jahwe, prawdopodobnie w postaci
dzielnej druyny Jozuego i Kaleba, zabijajc wszystkich pierworodnych Egipcjan. Ale domy
Izraelitw, pomazane krwi, omija.
Jak dla pniejszych chrzecijan, wychowanych w duchu w. Pawa o czym bdziemy pisa w
Aneksie podstawowym aktem wiary bya (jest) wiara w zmartwychwstanie Chrystusa (I Kor. 15,
14), tak dla ortodoksyjnych ydw podstawowym cudem (tzn. oszustwem) potwierdzajcym opiek
Jahwe nad Narodem Wybranym, jest historia przejcia such stop rozlewisk Morza Czerwonego.
Pamitam bowiem z lekcji katechezy, gdzie w wieku lat dwunastu, e to otworzenie si morza przed
uciekajcymi ydami bardzo mi zaimponowao.
To jednak, co wydaje si by zjawiskiem cudownym dla dwunastolatka, w wieku dorosym wydaje
si by banaln sztuczk egipsk wykorzystujc naiwno czytelnikw Biblii. Dla dobrze
wyksztaconego geofizyka a jest nim niej podpisany, chrzecijaski advocatus diaboli
sprawa jest bowiem banalna. Ot jak podaje Biblia Tysiclecia, w Zatoce Suezkiej rnica midzy
przypywem a odpywem dochodzi a do 3,30 metra. Mojesz ze swym ludem wedug Biblii ucieka
w nocy, a wic w okresie odpywu, za gonice go, cikozbrojne rydwany wojsk egipskich musiay
grzzn w mokrym piasku, pozostajc w strefie zagroonej a do penego dnia (co potwierdza
Biblia), kiedy to musia nastpi przypyw. W dodatku, nad morzem w nocy wieje wiatr od ldu
odpychajc fale od wybrzea, za w dzie jego kierunek si odwraca, wzmagajc efekt przypywu.
Jeli zatem Mojesz wybra dla tej przeprawy moment nowiu (a jest w Biblii wzmianka, e z
przepraw zwleka), to by to moment w ktrym oba zjawiska si nawzajem spotgoway, dajc efekt
cudu. (O miejscu nad Zatok Suezk, w ktrym wystpowa ten cud, Mojesz wiedzia
prawdopodobnie od czasu gdy przebywa w tym rejonie w okresie swj poprzedniej ucieczki z
Egiptu.)
Wykorzystywanie forteli oraz nieostronoci wroga nie jest w czasie wojny niczym grzesznym:
wystarczy przypomnie, jak zapady si w wod, zwabione przez Aleksandra Newskiego do bitwy na
zlodowaciaym jeziorze, cikozbrojne wojska Kawalerw Mieczowych. Mojesz jednak nie
przyzna si swemu ludowi, e to wcignicie cikozbrojnych wojsk faraona w stref przypywu
morza, to by prosty, wojenny podstp. Na odwrt, wymachujc sw, wypoyczon w Egipcie,
kuglarsk lask, Mojesz pozorowa przed wasnym ludem, e to bg Izraela otworzy przed ydami
a potem zamkn przed Egipcjanami Morze Czerwone.
Wedug nauk Jezusa Chrystusa, ten, kto oszukuje w sprawach maych, bdzie i oszukiwa w
sprawach wielkich. Za Rzeczy Wielkie, jakie Mojesz wnis do wiatowej kultury, to s, jak to
niedawno z dum podkreli poeta Henryk Grynberg z Londynu, MONOTEIZM oraz DEKALOG.
Gdy jednak przypatrzymy si bliej temu wkadowi w wiatow cywilizacj, to okazuje si, e jest to
wkad nie tylko zrabowany innemu narodowi, ale te i dodatkowo zatruty jadem plemienia
9

mijowego (Mat. 23, 33). Na temat ydowskiego monoteizmu Jzef Keller pisze w nastpujcy
sposb: Z Mojeszem wi si pocztki monoteizmu. Zetkn si z nim w okresie swej modoci w
Egipcie. Umia jednak wysnu waciwe wnioski z niepowodze reformy Echnatona. Nie wiza
kultu jednego Boga tylko z pewnymi koami, .lecz z caym swym ludem. (Monoteizm obowizujcy
przez pewien czas w Egipcie polega na kulcie wiata, czyli Soca-Atona, std faraon Ehn-aton.)
Wedug wiata (czyli Ewangelii) Jezusa Chrystusa, to co dla (wikszoci) ludzi wydaje si by
piknym, obrzydliwoci jest dla Boga. A zatem populistyczny monoteizm Mojesza, jest w swej
istocie Kultem Boga Obrzydliwego, przez wyznawcw Platona traktowanego jako Przestpca: ten
bowiem grecki filozof zauway na dugo przed Jezusem, e to co jest popularne, jest w swej istocie
przestpcze.
[*] Wystpujca w Ewangelii w. Jana nauka Jezusa, e , jeeli ziarno obumrze, to obfity plon
wydaje jest wyranie skopiowana przez Ewangelist z popularnego w staroytnoci przesdu,
przytoczonego w chronologicznie poprzedzajcym Ewangeli w. Jana, I Licie do Koryntian: to
co siejesz, nie oywa jeli nie umrze. Jest to oczywicie trywialny bd poznawczy,
charakterystyczny dla staroytnych mdrkw, ktrzy jak w. Pawe zwykli sdzi po
pozorach. Takiego bdu nie popeni ani Sokrates, ani Budda, ani inni prawdziwi mdrcy
staroytnoci. (Patrz te ,Epilog.)
[] Naley tu doda, e ludzie samodzielnie mylcy traktuj biblijne cuda li tylko jako symbole
pewnych zjawisk spoecznych i pewnych zachowa. Np. cud Jahwe, polegajcy na zabiciu
wszystkich pierworodnych Egipcjan, winien by traktowany jako symbol zacho-wania si ydw w
Egipcie; cuda za Jezusa, polerujce na uzdrawianiu lepych, czy te chodzeniu po wodzie, naley
traktowa jako symbole owiecajcej dziaalnoci a take pewnoci wiary pierwszych
chrzecijan.
[] Wewntrzn pustk oficjalnej religii Izraela dostrzega doskonale Jezus Chrystus, ktry
namiewa si z faryzeuszy udajcych, e su Bogu (prawdziwemu) a w rzeczywistoci sucych
Mamonie. T sam cech dostrzeg te w wiek pniej cesarz Hadrian, ktry w czasie swej podry
do Aleksandrii w licie do szwagra zamieci genialn wrcz uwag: W tym miecie wielu bogatych
ydw i chrzecijan czci Serapisa (o ktrym to bogu za chwil), a waciwie czci jedynego boga
jakim jest pienidz.
[] Inaczej natomiast potoczya si historia rodziny brata Jakuba, Ezawa zwanego Edomem. W cigu
tych kilkuset lat, gdy rodzina Izraela pracowicie znosia kamienie na budow znienawidzonych
egipskich wity, piramid oraz spichlerzy, potomkowie wydziedziczone-go przez Izrael Ezawa
zdyli zaoy w grach Edomu dynasti krlewsk. Z czasem, jak podaje Biblia Tysiclecia, ten
Edom-Ezaw (Jezus?) zasyn na caym Bliskim Wschodzie ze swych mdrcw. Gdy za Izrael, za
czasw stawnego krla Dawida-grabiecy, napad na bratni Edom, to jego krl Hadad bez trudu
znalaz, na czas podporzdkowania Edomu Izraelowi, schronienie w Egipcie, gdzie jego rodzina bya
traktowana na rwni z rodzin faraona I Kri. 11. 14-25.
NAJWIKSZA HABA GATUNKU HOMO SAPIENS
Mojesz zna dobrze praktykowan w Egipcie, kapask zasad, e rzeczy ktre maj by uznane za
wane, naley komunikowa wiernym w odpowiedniej scenerii[1], najlepiej za w oprawie z sil
pozornie nadprzyrodzonych. Wlaz on zatem na zakazan dla innych, wysok gr na pustyni Synaj,
gdzie a 40 dni czeka, aby z Dekalogiem pojawi si wrd ludu dopiero w momencie rzadkiej na
pustyni burzy, wrd piorunw i grzmotw. Jak to jednak informacj przekaza on potomnym, w
tej rzeczywicie imponujcej scenerii?
10

Pierwszy nakaz Dekalogu brzmi: Nie bdziesz mia innych bogw obok mnie [...] Bo ja jestem
bogiem zazdrosnym i karz wystpek ojcw na synach do trzeciego i czwartego pokolenia. Ot
zazdro nie naley do uczu piknych ani szlachetnych. Ten czsto powtarzany przez Bibli
przymiotnik wskazuje, e dla Mojesza obcym bogiem by wanie bg wewntrzny, o ktrym
mwilimy na wstpie. Ten to bg prawdziwy przez Platona okrelany jako Eros pobudza
ludzi iluminowanych nim do szukania w wiecie pikna, logiki oraz harmonii. W zasadzie cay tekst
Starego Testamentu (za wyjtkiem pism powstaych pod pod wpywem helleskim) potwierdza tez,
e Jahwe oraz jego kapani byli miertelnymi wrogami wanie naladowcw boga przyjani i
prawdy. (Platon w Uczcie podaje tak midzy innymi charakterystyk Erosa: On chody serc
ludzkich rozprasza, on je ciepem okrasza; on agodno pomnaa, gwatowno umarza; on wzbudza
przyja, ostudza nieprzyja, dla dobrych askawy, dla mdrych ciekawy; on dla bogw cud, dla
straconych dziw, dla wybranych skarb. W nim wykwintny wdzik () on bogw radoci, on ludzi
piknoci, ozdob.)
Tez o genetycznej wrcz wrogoci kapanw Izraela do Erosa najlepiej ilustruj wyjtki z
podsumowywujcej Stare Przymierze Ksigi Malachiasza: Uprzykrzylicie si Panu swymi mowami
[...] tym, e mwicie: Kady czowiek le czynicy jest miy oczom Pana, w takich ludziach ma on
upodobanie. Albo: Gdzie jest Bg, sprawiedliwy sdzia? 2, 17; Czy Ezaw nie by bratem
Jakuba? a Ja jednak umiowaem Jakuba, Ezawa za miaem w nienawici 1, 2-3.
Dla nie-ydw wskazwk dlaczego Ezaw zosta znienawidzony moe by uwaga H. Graetza
zamieszczona w jego ksice Historia ydw, niedawno wznowionej w Polsce. Wedug tego
autora, Ezaw by po prostu dziki czyli nie-cywilizowany. Jahwe zatem przedstawia si jako BG
MATERIALNEJ CYWILIZACJI, ktry kocha i kocha tylko ludzi przedsibiorczych i
pracowitych, choby nawet byli oszustami jak biblijny Jakub-Izrael. Z kolei Ezaw, swymi cnotami
szlachetnego przebaczania i odwagi myliwego, nie mg przecie przyczyni si do budowy
najmniejszego nawet domku[2], bdcego symbolem cywilizacji pod kad szerokoci geograficzn.
A zatem za swj brak chciwoci i pracowitoci zosta Ezaw przez Jahwe-Labora (Hefajstosa) na
zawsze przeklty (patrz take Aneks IV).Jak Jahwe, bg Izraela, nienawidzi ludzi szlachetnych (co
zreszt doskonale przedstawi William Szekspir w sztuce Kupiec z Wenecji), tak jednoczenie za
wszelk cen stara si promowa zachowania najbardziej pode, jak chociaby to sawne, bezmylne
rozmnaanie si na obraz i podobiestwo krlikw, wzgldnie panowanie nad ziemi na obraz
dewastujcych wszystko, lepych i uciekajcych od sonecznego wiata termitw. (Najlepiej to pode
zachowanie si boga Jahwe ilustruje tak zwany Dekalog Rytualny umieszczony w Ksidze Wyjcia
34, 14-26: w sposb trywialnie logiczny wynika z niego, e zazdroni na obraz i podobiestwo ich
Pana kapani, po to tylko maj wymusza kult ich prywatnego boga, aby ich witynie a zatem
oczywicie i oni sami - obfitowali w bogate dziesiciny)
Przykazanie drugie (Nie bdziesz wzywa Jahwe, boga twego nadaremno, bo Jahwe ukarze tego, kto
wzywa jego imienia na prno) na pierwszy rzut oka wydaje si by redundancj (powtrzeniem,
wzmocnieniem) przykazania pierwszego. Sugeruje ono bowiem, i Pan jest tak Wszechmocny, e nie
ma co mu zawraca gowy bahostkami. Jednak logiczna analiza tego przykazania a zatem analiza
dokonana wedug wskaza platoskiego Boga Najwyszego demonstruje co zupenie
odwrotnego, a mianowicie, e wszechmoc Jahwe jest li tylko pozorowana: jeli si bowiem wezwao
tego boga na pomoc i on nie pomg, to jest to tylko dowd, e si go wzywao nadaremno, za co si
bdzie ukaranym. To przykazanie daje po prostu zakamuflowan, niewtpliwie podpatrzon w
Egipcie, wskazwk dla kapanw e aby wezwa Jahwe w sposb skuteczny, to naley z gry
wiedzie, e skutek tej inwokacji bdzie pozytywny (tak wanie postpi Mojesz, ktry fachowo
wezwa Jahwe aby otworzy mu i zamkn Morze Czerwone). Jeli jednak kapan wie z gry, e
podane przeze zjawisko wystpi niezalenie od wezwania Jahwe, to ma on wiadomo, e ten
bg jest tylko atrap. To wanie drugie przykazanie zdradza judaizm jako religi zupenie laick,
11

obliczon li tylko na tumanienie wiernych bogiem. (Przytaczany powyej prorok Malachiasz


rozpacza, e wierni skadaj Panu oszukacze dziesiciny. A przecie jeli Jahwe by (jest?) bogiemoszustem, to jest rzecz ewidentn, e wierni rewanowali si narzuconemu im bogu poprzez rwnie
oszukacze dary. Jak pisze Malachiasz, te ofiary skaday si z tego co zrabowane, lepe, chore i
chrome. Dla osoby spostrzegawczej to s wanie atrybuty boga Izraela.)
Przykazanie trzecie podkrela niewolniczy charakter Narodu Wybranego (przez sze dni
bdziesz pracowa, za sidmego dnia bdziesz odppoczywa Poniewa przez sze dni uczyni
Jahwe niebo, ziemi etc.). Kapanom (Mojeszowi?) w tym przykazaniu nie chodzio bynajmniej o
witowanie w szabat, ale dokadnie na odwrt o uwicanie niewolniczego zwyczaju, e a sze
dni w tygodniu to s dni pracy. (W innych, mniej niewolniczych cywilizacjach wit jest o wiele
wicej. Na przykad w Nepalu do dzisiaj, mniej wicej co trzeci dzie to wito. W wielu za krajach
islamu urzdy s zamknite ju od pitku w poudnie a do poniedziaku.)
Z tego trzeciego przykazania wynika, e Jahwe jest bogiem pracy, przez nowoczesnych
psychoanalitykw (Freud, Fromm) okrelanym jako LABOR. (Jak ju pisalimy, w greckim
aeropagu bogw, jedynym, podrzdnym bogiem, ktry pracowa i tworzy najrozmaitsze przedmioty,
by obrzydliwy i zazdrosny Hefajstos.) Do
czego jednak bya potrzebna Mojeszowi i jego kapanom ta ustawiczna praca? Obrzydliwy dla
prawowiernych ydw, chrzecijaski advocatus diaboli zdaje si sugerowa, e Mojasz by,
podobnie jak jego przodek Jakub-oszust, izraelit umysowo bardzo prostym, ktry pozostawa pod
urokiem wysoko zurbanizowanej, silnie rozwinitej pod wzgldem ekonomicznym, cywilizacji
Egiptu. Ten prorok- prostak chcia li tylko zamiany rl spoecznych w cywilizacji bdcej jak gdyby
zwierciadlanym odbiciem cywilizacji Egiptu: to obrzezani ydzi mieli przej rol (obrzezanych)
egipskich kapanw, dyrygujc podlegymi sobie narodami[3] nie one bd panowa nad Tob,
ale ty bdziesz nad nimi panowa (V Moj. 15, 6). O tym kopiowaniu Egiptu bdziemy jeszcze pisa.
Jest i czwarte przykazanie Dekalogu czcij ojca i matk twoj. Na pozr jest to rzecz ewidentna:
dzieci zazwyczaj czcz swych rodzicw. Jeli jednak wprowadza si rzecz tak ewidentn do
oficjalnego Prawa (Tory) to oznacza to, e dzieci Izraela miay nienajlepsz opini o swych rodzicach
i przodkach: bdc bowiem nich blisko, dostrzegay nikczemno ich ycia: albo byli ci rodzice
niewolnikami pracy oraz bezmylnego prawa, albo rabusiami jak sawny krl Dawid, albo
pospolitymi kombinatorami jak ich praojciec Jakub. Fakt odgrnego zadekretowania posuszestwa
synowskiego przypomina konstytucyjne zabezpieczenie przywdczej roli partii komunistycznej w
Polsce, co nastpio dopiero w 1976 roku, dokadnie w momencie gdy parti t od wewntrz zacza
cechowa kompletna pustka.

ODWRACAJCE OBRAZ RZECZYWISTOCI OKULARY POZNAWCZE


yskusja z jednym ze znanych krakowskich judaistw wskazaa autorowi na jeszcze jeden, tragiczny
wrcz aspekt zbyt prostego zrozumienia prawa czcij ojca swego. Ot w plemionach nalecych do
gatunku Homo sapiens, gdy przywdca klanu zapada na starcze niedostwo, to albo sam o to prosi,
wskazujc nastpc, albo rada starszych samodzielnie deklaruje go ubezwasnowolnionym. W
warunkach za zagroenia plemiennego bytu co czsto si zdarzao u yjcych w Arktyce
Eskimosw osoby zniedoniae same przy-spieszay sw mier, dobrowolnie odczajc si od
rodzin, byle tylko uatwi przeycie ich nastpcw.

12

Biblia wskazuje, e tego mdrego, a nawet i szlachetnego zwyczaju nie byo u ydw. W tej sytuacji
niedorbki prawa zwyczajowego, izraelici uznali za wane, bdnie udzielone, przez lepego ze
staroci Izaaka, bogosawiestwo dla synw. Poniewa Prawo (Tora) zabraniao korygowania
jakichkolwiek bdw przywdcw plemiennych, wic kapani Izraela jak cytowany powyej
Malachiasz jak bezmylne katarynki powtarzali, e bogu miym jest Jakub-oszust, za
znienawidzonym jest wielkoduszny Ezaw. To wychowanie przez Prawo powodowao, e kady
czowiek uczciwy i mylcy jak chociaby Jezus Chrystus prawowiernym ydom
automatycznie wydawa si by oszustem godnym znienawidzenia.
Wymuszone za przez cig lektur Ksigi, odwrcenie si do gry nogami spoecznych
wyobrae o wiecie i ludziach, w kocu zemcio si wrcz straszliwie na samym Izraelu. W
sytuacji wielkiego zagroenia kultury odwracajcych okularw ze strony Rzymu, w rwne sto lat
po mierci Chrystusa, pojawi si nareszcie prawdziwy, zapowiedziany przez Mojesza, Mesjasz.
Zbawicielem tym by Bar Kochba Syn gwiazdy (Dawida). Jego czas nadejcia wyliczy na
podstawie ksig, wyspecjalizowany w ewangelicznym dostrzeganiu komara a poykaniu wielbda,
powszechnie uznany za mdrca rabin Ben Akiba. Oczywicie po kilku latach sukcesw, Mesjasz
okaza si by zwykym demagogiem i nieudolnym przywdc, ktry doprowadzi staroytny Izrael
do totalnej samozagady. Nieliczni ydzi, ktrzy przeyli ten holocaust nazwali go potem Bar Chosba
,,Syn kamstwa. I t rzecz trzeba jeszcze raz powtrzy: to wanie zawarte w witej Ksidze,
nieludzko sztywne, sadystyczne wrcz PRAWO, ktre przez tysiclecia zabraniao (zabrania?)
sprostowania trywialnego poznawczego bdu, doprowadzio do staroytnego holocaustu (okoo
milion zabitych) narodu, ktremu erujcy na ludzkiej gupocie kapani-lewici wmwili, e jest
Wybrany.

ZODZIEJ POD SZTANDAREM NIE KRADNIJ


Kolejne przykazania Dekalogu (Nie zabijaj, nie cudzo, nic kradnij itd.) s realizowane w
sposb najzupeniej naturalny przez prawic kad spoeczno: przecie nawet wrd bezrozumnych
zwierzt nie zabijaj jest zazwyczaj przestrzegane wewntrz gatunkw znanym jest chociaby
przysowie, i kruk krukowi oka nie wykol. (Nie cudzo obserwuje si tylko wrd gatunkw
monogamicznych, szczeglnie wrd ptakw). Umieszczenie tak ewidentnych przykaza w
sztucznym prawie ilustruje tylko jak zawzicie okradali si nawzajem, cudzooyli i zabijali
czonkowie Narodu Wybranego. (Bo to przecie sam zaoyciel tego Narodu, Jakub, w sposb
skuteczny poda wasnoci, ktre formalnie miay nalee do jego brata; syn Jakuba Ruben
regularnie cudzooy z naonic swego ojca Bilh; za Aron zabi swych dwch braci z okazji
wykorzeniania kultu cielca, ktrego zreszt sam odla ze zota.) Co oznaczao prawo nie zabijaj dla
Mojesza, to najlepiej oceni po jego czynach: nie do, e prorok ten rozpocz sw religijn karier
od zabjstwa Egipcjanina, to natychmiast po zejciu z gry Synaj z przykazaniami Dekalogu,
potrzaska te Kamienne Tablice, zebra wiern mu druyn Lewitw-mordercw i wyrn a trzy
tysice swych braci i blinich (II Moj. 32, 27-29). Pretekstem do tego pierwszego w historii Izraela
holocaustu by fakt, e ci bezbronni, znienawidzeni przez proroka ludzie, odwa- yli si taczy,
piewa oraz gosi chwa Pana przed otarzem nie tego boga, ktrego zamierza narzuci Izraelowi
ambitny egipski kuglarz.
Jeli chodzi o prawo nie kradnij to Mojesz podobnie jak w przypadku prawa nie zabijaj
cierpia na rozdwojenie jani. Przecie to on sam namwi swych rodakw by ukradli, czyli
poyczyli na wieczne nie oddanie, naczynia, kosztownoci oraz szaty od swych najbliszych
egipskich ssiadw (co po hebrajsku oznacza blini) przed ucieczk izraelitw z Egiptu III Moj. 3,
21-22).
13

Wedug Biblii, sawne Kamienne Tablice z Prawem, otrzymane przez Mojesza od boga na Synaju,
byy zapisane z dwch stron (II Moj. 32, 15). Co byo na nich napisane po stronie wewntrznej i
co zwykym ludziom zazwyczaj nie jest znane ujawni Mojesz wiernym mu Lewitom w Ksidze
Powtrzonego Prawa. Zdemaskowa si on w niej przy okazji jako herszt zwykej Bandy Boga
podniecanej nadziej upu, jaki znajd w Ziemi Obiecanej: A gdy Pan, twj Bg, wprowadzi ci do
ziemi [...] ktr przysig da tobie [...] z domami penymi wszelkich dbr, ktrych nie gromadzie,
[...] winnice i sady oliwkowe, ktrych nie sadzie, to jednak bdziesz z nich jad do syta V Moj.
6, 10-11. Warto tu przypomnie, e najsynniejszy krl Izraela, Dawid, w istocie wsawi si tym, e
by znanym na caym Bliskim Wschodzie zbjc. Zupi on midzy innymi bratni Edom-Ezaw, czego
Mojesz zabroni robi (I Sam. 27, 8-12; I Krl. 18,12-13).
Patrzc z szerokiej perspektywy poznawczej, w Dekalog, bdcy podstaw Starego Prawa, by po
prostu li tylko mask kamuflujc grabiecze intencje, z pocztku tylko Izraela, a potem i innych,
powtarzajcych Dziesi Przykaza jak bezmylne katarynki, Narodw Wybranych. Uywajc
znanego biblijnego porwnania, to Prawo byo rodzajem wypolerowanej jak zwierciado
TARCZY[4] odbijajcej zarzuty wrogw Narodu (wzgldnie Narodw) Wybranego, e jego (ich)
intencje s zgoa odwrotne do goszonych hase. Ten podstp poznawczy kapanw Izraela wietnie
dostrzega Chrystus: na frontonie jerozolimskiej wityni byy wykute w kamieniu Prawa Dekalogu,
za w jej wntrzu urzdowaa przysowiowa Jaskinia Zbjcw.
Dekalog zatem, zamiast przyczynia si do wewntrznego rozwoju ludzkiej osobowoci, od
dosownie pierwszych chwil jego sformuowania zacz wydawa OWOC MIERCI I HABY:
pierwszego masowego, rytualnego mordu w imi Dekalogu dokonali wierni swemu wodzowi Lewici,
zabijajc wrd ydw ludzi zabawy; ostatniego za ludobjstwa na bezbronnych ludziach zabawy
gwnie ydach chasydzkich i Cyganach dokonali w imi tego samego Prawa, wierni Hitlerowi
SS-mani.
Na zakoczenie tego smutnego rozdziau pozwol sobie przypomnie chrzecijanom, w jaki sposb
zostao obalone Stare Prawo. Ot po prostu, ten zewntrzny Dekalog, nie uwzgldniajcy w ogle
istnienia duszy rozumujcej u czowieka, zosta przez Jezusa, w zmowie z niektrymi kapanami,
skrcony do dwch, wyranie wymagajcych introspekcji nakazw: Bdziesz miowa Pana Boga
swego (wewntrznego) z caego serca swego i z caej duszy swojej [...], a bliniego swego jak siebie
samego (uk. 10, 27). Nietrudno tutaj dostrzec, e w tej ewangelicznej scenie, nawoujcej
czonkw marnotrawnego Izraela do powrotu do grona Narodw Rozumnych, zarwno Jezus jak i
tajemniczy uczony w zako-nie, ktry formu tego Nowego Prawa wypowiedzia, byli Tajnymi
Wsppracownikami, nie boga Jahwe, Zazdrosnego o sw wadz Mikrocefala, ale obcego
oficjalnemu Izraelowi, uniwersalnego, Rozumujcego Boga. Ten wanie Bg kaza wyry na
frontonie wityni w Delfach mordercz dla judaizmu zasad poznaj samego
siebie. Bowiem to z Hellady, a nie z zakleszczonej w ambitnej bezmylnoci Palestyny, pochodzi
ten Bg Uniwersalnego wiata, w dawnej Grecji zwany nie tylko Heliosem, ale i Erosem Stwrc,
zakochanym bezgranicznie w matce ziemi Gai. Tego wanie, dionizyjskiego boga szlachetnoci,
czczono za czasw Jezusa w nieodlegej od Jerozolimy Aleksandrii pod imieniem Serapisa. I tego
Boga Chrystus by niewtpliwie Tajnym Agentem[5], celnie zreszt rozpoznanym i
unieszkodliwionym przez Wielki Sanhedryn Izraela.
(Odnonie do przykazania nie kradnij warto przytoczy najnowsz anegdot. Ot niej podpisany
advocatus diaboli dopiero latem *94 wpad na icie diaboli- czny pomys, e geneza Dekalogu tkwi
w znanym chwycie sprytnego zodzieja, ktry pierwszy zaczyna krzycze nie kradnij by odwrci
od siebie uwag. W kilka tygodni po tym odkryciu, rzeczony advocatus diaboli otrzyma z Kanady
wydan w 1993 r. ksik Noama Chomskyego Year 501. Jej autor propaguje dokadnie t sam
ide, tylko w jego przypadku chodzi o genez nie tyle staroytnego Dekalogu, ile Nowoczesnych
14

Praw Czowieka, tak obecnie egzaltowanych przez Stany Zjednoczone. Anegdota ta wskazuje, e nie
lubicy cudw Bg Uniwersalny potrafi jednak stwarza identyczne neuronalne skojarzenie u
wyznawcw oddzielonych od siebie o cay ocean. Ani bowiem Chomsky ukrad to skojarzenie ze
sprytnym zodziejem od Gogoczowskiego, ani na odwrt. Cho obaj myliciele oczywicie, sdzc z
ich tekstw, s bardzo pobonymi, tak zwanymi jezuickimi ydami)

ZOTE FETYSZE JUDAIZMU


Zaoyciel Izraela Jakub, pomimo swego grzechu chciwoci by czowiekiem na tyle rozumnym, e w
swym poegnalnym proroctwie ostrzeg Izrael przed potomkami swych dwch synw gangsterw:
Szymon i Lewi, bracia, narzdziami gwatu byy ich miecze. Do ich zmowy (obrzezacw) si nie
przycz, z ich knowaniem nie zcz mej sawy; gdy w gniewie swym mordowali ludzi i w swej
swawoli kaleczyli bydo. Przeklty ten ich gniew, gdy by gwatowny i ich zawzi-to, gdy bya
okruciestwem (I Moj. 49. 5-7).
Pomimo przeklestwa rzuconego przez Jakuba, przywdc ydw w Egipcie zosta zapalczywy i
mciwy Mojesz, bdcy potomkiem Lewiego zarwno ze strony ojca jak i matki (II Moj. 2, 1). Ten
specjalizujcy si w ciganiu na Egipt najrozmaitszych plag, uzurpujcy sobie przywdztwo (IV
Moj. 16, 13) prorok, narzuci ydom sw rodzin Lewitw jako kast kapask, przechowujc
ewangeliczne klucze poznania. Mojesz zrobi take z czci swej, znanej z okruciestwa rodziny,
co w rodzaju Suby Bezpieczestwa Wewntrznego, pilnujcego aby Izrael nie wyama si spod
narzuconego mu prawa. I to wanie ta Rodzina Lewitw zacza si zawodowo trudni ciganiem
kolej-nych plag i nieszcz na Izrael, dokadnie tak jak to wskazali im Mojesz i Aron[6],
organizujc plagi najpierw wrd Egipcjan, a potem wrd swych wspplemiecw, ktrzy dali si
nabra na wypraw do Ziemi Obiecanej.
Pierwszymi ofiarami terroru rodziny Lewitw, stao si tysice bezbronnych ydw
wymordowanych przed otarzem Zotego Cielca. Z tych czcicieli Zotego Cielca zrobiono z czasem
powszechnie znany symbol ludzkiej chciwoci, cho jest to ewidentne poznawcze oszustwo. C
bowiem oznacza kult cielca a dokadnie byka ktrego posg, pamitajcy jeszcze Egipt ydzi
wykonali ze zota, bezinteresownie oddajc na jego odlanie swe wasne ozdoby? Bya to kopia
jednego z centralnych bstw Egipskich, byka Apisa, symbolizujcego nie tylko biologiczn si, ale
take odwag oraz witalno. W Egipcie bg Apis, czsto zreszt czczony w postaci ywego
zwierzcia, zwizany by z kultem Stwrcy, boga Ptaha, a take z kultem Soca, ktrego tarcz
umieszczano (take na rycinach ilustrujcych sceny biblijne w czasach nowoytnych) midzy jego
rogami. Wedug mitu, po swej mierci byk Apis reinkarnowa si w Ozyrysa, uniwersalnego boga
przyrody, a take i boga dionizyjskiej kultury. (Std w czasach ptolemejskich kult Serapisa, czyli
Ozyrysa-Apisa.)
Zrzucenie na wyznawcw Zotego Cielca winy za grzech chciwoci w sposb do skuteczny
oczycio Izrael od narzucajcych si oskare o ch grabiey Ziemi Obiecanej. Ci wymordowani
przez Lewitw ludzie zabawy stali si zatem biblijnym kozem ofiarnym zoonym na otarzu
BOGA CYWILIZACJI WIECZNEGO DOBROBYTU, ktrej budow rozpocz wychowany w
cywilizacji Egiptu kuglarz Mojesz.
Kim by, w istocie swej duszy, Mojesz oraz jego kapaska rodzina Lewitw, najlepiej da si
oceni po wprowadzonych przez t kast przedmiotach kultu Jahwe. Wszystkie te przedmioty miay
by wykonane ze zota bd okute zot blach, wyranie na wzr znienawidzonego przez Mojesza
cielca. Do tych sakralnych przedmiotw naley przede wszystkim Zoty wiecznik. (wiecznik ten
15

niewtpliwie zosta wykuty w kuniach Hefajstosa, a ogie do zosta wykradziony olimpijskim


bogom przez Prometeusza.) Ten Siedmioramienny wiecznik reprezentuje Sztuczne wiato,
owietlajce zarwno histori, jak i przysze perspektywy Narodu Wybranego. Ten atrybut kultu
radykalnie odrnia Izrael od wszystkich kultw pogaskich, w ktrych rdem wiata byy
przedmioty naturalne, przede wszystkim Soce.
Ze zota bd okute zotem miay by i inne przedmioty kultu: st ofiarny, puchary oraz
Skrzynia Przymierza. Podobnie jak i wiecznik, te sakralizowane przedmioty codziennego uytku
wskazuj, e Boga w judaizmie symbolizuj uatwiajce ycie, czysto uytkowe wytwory ludzkiej
pracy. Niewidzialny zatem bg nie jest symbolizowany, jak w innych religiach, ani przez istoty ywe,
takie jak ludzie, zwierzta czy drzewa, ani nawet martwe wytwory natury, w rodzaju soca, gr, czy
te rzek. Jest to po prostu czysty fetyszyzm technicznych uatwie yciowych, w tym przede
wszystkim pisma.

TRUMNA BOGA PRZYRODY


Oprcz Ksig zapenionych martwym Pismem, w staroytnym judaizmie niezwyk rol odgrywaa
Zota Skrzynia, nad wiekiem ktrej kapani wchodzili w kontakt z ich bogiem. (Std ortodoksyjni
ydzi winni by zwani Skrzyniowiercami gdy bd pozorowali, bd rzeczywicie wierzyli, e
Jahwe znajduje si w zbudowanej na jego cze skrzyni. To wierzenie uksztatowao si pod
wpywem religii Egiptu, wedug ktrej bogowie wchodzili w zbudowane na ich cze posgi.)
limy, egipski mit zwizany ze skrzyni, wskazuje czym bya w swym ukrytym zamierzeniu ta
Skrzynia wiadectwa[7]. Ot Mojesz nienawidzi egipskiego boga Ozyrysa-Apisa i bezporednio
po wymordowaniu wyznawcw Zotego Cielca dokona aktu rytualnego bogobjstwa, palc posg
cielca i wysypujc jego prochy do miejscowego potoku. Natomiast wedug mitu egipskiego,
nienawidzcy Ozyrysa, jego brat Set (Kain?) podstpnie zamkn swego brata w skrzyni-trumnie,
ktr wyrzuci do Nilu. W tym staroytnym kontekcie Ark Przymierza naley traktowa jako
trumn BOGA YWEJ PRZYRODY, za religi mojeszow jako specyficzny klej czcy
SPOECZNO NEKROFILI, miujcych Kamienne Ciao zamknitego w skrzyni boga[8].
(Istnieje take przypisywana Erosowi legenda, wedug ktrej w Arce Przymierza byy zamknite
Weksle Dunicze oraz Papier(us)y Wartociowe, dajce ydom niezwyk wadz nad innymi
narodami.) Ta, dostrzegalna tylko dla dobrych obserwatorw, cecha religii Starego Testamentu,
tumaczy w zasadzie cao historii zarwno staroytnego Izraela, jak i historii narodw
nowoytnych, ktre opary sw kultur na wiadectwie Zabjstwa Boga Przyrody. Nekrofilia
oznacza bowiem mio do rzeczy ywych zamienionych w martwe i w zgodzie z tym rodzajem
mioci, zarwno przykazania Dekalogu, jak i inne prawa Tory, zmierzaj w swej istocie do
zamiany ludu boego w rodzaj martwych od wewntrz kukie-automatw. Czynnoci yciowe
tych automatw s do dzisiaj przerywane, w celu ich regeneracji, co sidmy dzie, za w okresie
ycia podaj one za jedynym, materialnym bodcem zysku, w Biblii zamaskowanym
eufemizmem mleka i miodu. (To wanie biblijni ydzi s modelem ludzi jednowymiarowych, o
ktrych ca ksik napisa w 1964 roku niemiecko-amerykaski filozof Herbert Marcuse.)
Nekrofilia jest form psychopatii i t cech wida wyranie wrd rodziny Lewitw, do ktrych
nalea Mojesz. Ten wdz, za najmniejsze nawet uchybienie wobec Narodu Wybranego zwyk
kara nie wedug ustanowionej przez niego zasady oko za oko, ale wedug ulubionej przez
Lewitw zasady za podbite oko, naley roztrzaska gow. (Nota bene: t zasad Lewitw
stosowali nie tylko SS-mani w stosunku do narodw podbitych przez Niemcy, ale i nowoczesny
Izrael w stosunku do Palestyczykw podejrzanych o terroryzm.) Kim by naprawd Mojesz, twrca
16

nie tylko judeochrzecijaskiej, ale i muzumaskiej cywilizacji, wskazuje jego Pie Nekrofila,
bdca jednym z najobrzydliwszych wiadectw ludzkiej kultury:
Krwi upoj strzay moje,
a miecz mj naje si misa.
Krwi polegych i pojmanych,
z nieczesanych gw wrogw (VMoj. 2,42)
Pniej, tego typu pieni sadystw wystpuj w prawie wszystkich, zamieszczonych w Starym
Testamencie, Ksigach Prorokw.

NIE SDCIE, E NIE BDZIECIE SDZENI


Zaoyciel Izraela Jakub, w swym poegnalnym bogosawiestwie przewidywa, e rodzina jego
syna Dana bdzie dla Izraela sdzi, zdolnym go kara (I Moj. 49, 16-18). Potomkowie Dana (ze
strony matki!) w istocie prbowali bluni przeciw bogu jakiego narzuci Izraelowi Mojesz.
Szybko jednak byli oni uspokajani za pomoc ukamieniowania (II Moj. 24, 11 ta
starotestamentowa wzmianka jest jak gdyby prefiguracj nowotestamentowego ukrzyowania Jezusa
a take ukamieniowania w. Szczepana). Kapani mojeszowi bowiem, prawdopodobnie na wzr
kapanw egipskich, zostali doskonale przez Mojesza zabezpieczeni przed jakkolwiek krytyk ich
kultu i to zarwno z zewntrz, jak i od wewntrz ich sitwy.
Przed atakiem pochodzcym z zewntrz najlepszym obroc dla nich byo Prawo (Tora) nakazujce
bezwzgldnie mordowa kadego cudotwrc i faszywego proroka (V Moj. 13, 2-17). Poniewa
za sam Mojesz by cudotwrc i faszywym prorokiem, wic kady prorok prawdziwy musia
bluni przeciw bogu Mojesza, przez co automatycznie skazywa si bd na wygnanie, bd na
ukamieniowanie (tak wanie byo ze w. Szczepanem). Z kolei jaki na szersz skal bunt wrd
kapanw by niemoliwy, gdy wyznawszy publicznie sw niewiar w Pana, automatycznie
pozbawiliby si oni rodkw do ycia: Prawo bowiem nakazywao, by kapani utrzymywali si li
tylko ze ciganych w imieniu tego Pana dziesicin. By za y godnie z tyche dziesicin, ci
niezdolni do innej pracy kapani musieli si specjalizowa w pozorowanym (lub nawet szczerym)
goszeniu Chway Boej oraz Chway Narodu Wybranego. Te pracowite wysiki starajcych si
zarobi na swe ycie kapanw, doprowadziy do tego, e uduchowiajce Bibli tekskty stay si tak
sugestywne (Pan Zastpw, Wywysza ci bd Boe, mj Krlu itd.), e ludzie mao
spostrzegawczy czytajc Pismo wite nie s w stanie zauway, jak banda zwykych rabusiw staje
si ludem boym. (W ten sposb da si na przykad otumani przez to Pismo w. Augustyn, ktry
na podstawie zachowania si ydw w Egipcie wysnu wniosek, e i chrzecijanom wolno upi i
okrada inne, pogaskie kultury De doctrina christiana II, 60-61).
W rezultacie takiego prawnego zabezpieczenia, teokracja Izraela izolowaa si prawie doskonale12
od jakiejkolwiek krytyki. Jeli bowiem przydarzay si jakie nieszczcia Narodowi Wybranemu, to
oczywicie nie z winy kapanw i ich Prawa, tylko z winy ludzi, ktrzy czy to niezbyt dokadnie
wicili szabat, czy to jak krl Salomon wbrew Prawu mieli si eni z pogankami i czci
innych bogw. Oczywicie takie Prawo zaduszajce u ludzi jakkolwiek ch poznawczego
samodoskonalenia si, musiao doprowadzi do kompletnego, agresywnego skretynienia zarwno
narkotyzujcych si Pismem witym kapanw, jak i hodowanych przez tych kapanw owieczek.
17

W momencie za zetknicia si Izraela z twrcz kultur hellesk, zostaa w sposb oczywisty


zagroona najwitsza dla ydw wiara w Wyszo Narodu Wybranego oraz wiara w Wyszo
jego Pana nad innymi bogami.
W tym wanie okresie pojawiy si masowo w Izraelu pisma apokaliptyczne, stanowice summum
wyksztaconej przez kapanw mojeszowych, witej psychopatii. Jzef Keller streszcza te
charakterystyczne, nekrofilne pisma w sposb nastpujcy:
Wrg bdzie upokorzony i pobity, a Izrael zdobdzie nad nim panowanie [...] Za gwnego wroga
apokaliptyka ydowska uwaa oczywicie Rzym, dlatego przeciw niemu kieruje ostrze nienawici.
Obraz jego klski przedstawia w barwach tak strasznych i okrutnych, e a wzdraga si przed
udziaem ludu izraelskiego w tych okropnociach. Lud wybrany bdzie raczej obserwatorem,
przygldajcym si z luboci pohabieniu swych wrogw.
Oczywicie historia potoczya si dokadnie na odwrt do mesjanistycznych oczekiwa Narodu
Wybranego. Zamiast przyglda si kani i pohabieniu Rzymian, wiat antyczny przyglda si
nie z nekrofiln luboci, ale z biofilnym obrzydzeniem kani i pohabieniu skretyniaych pod
wpywem ich wasnej pracy poznawczej ydw. (Warto tutaj przypomnie, e ydw byo wtedy
okoo 5 milionw, czyli prawie tyle samo co Rzymian w liczcym 60 milionw mieszkacw
Imperium Romanum.)
12 Prawdziwy Prorok si w kocu jako przebi w lzraelu i by nim Jezus Chrystus, ktry publicznie
wyklina kapanw-lewitw sowami We, plemi mijowe. Oczywicie i on zosta przez tyche
kapanw skazany na mier. llo przepisw Tory, dotyczcych likwi-dacji niewygodnych
prorokw, jest tak wielka, e naley sdzi, e w podobny jak Jezus sposb zgino w Izraelu setki, a
moe i tysice ludzi samodzielnie mylcych. Kapani nie mieli bowiem zwyczaju zostawia po
takich pacyfikacjach ladw na pimie, czego przy-kadem jest chociaby historia Jezusa nie
odnotowana w ogle w oficjalnych kronikach Izraela.

POWRT BOGA YWEGO WIATA


Jak pisalimy wczeniej, rozkwitajce dziki samo-pohabieniu si Izraela chrzecijastwo odcio
si od wszystkich Praw Mojesza, pozostawiajc z judaizmu tylko wiar w istnienie Jedynego
Boga. (Trzeba tutaj jeszcze raz przypomnie, e rozumna zasada mioci do istot ywych jak do
siebie samego[9] znana bya zarwno Egipcjanom jak i Hindusom na dugo przed Mojeszem.
Nienawidzcy zwierzt Mojesz t zasad celowo ograniczy li tylko do czonkw wasnej mafii
Pana.) Wraz z Jezusem historia religii jak gdyby cofna si o 1400 lat wstecz, do czasw faraona
Echnatona, ktry prbowa narzuci Egiptowi rzdy widzcych mdrcw w oparciu o kult solarny.
Ten powrt do pre-judaizmu wida zarwno w przedmiotach liturgicznych, jak i w podstawowych
obrzdach chrzecijastwa.
Z czasw egipskich (a pniej judajskich) niewtpliwie pozostaa u chrzecijan pamitka po odzi
boga soca Re, zota skrzynka zwana tabernaculum, w ktrej przechowuje si CIAO I KREW
YWEGO BOGA. Zoty, siedmioramienny wiecznik, symbolizujcy wiato Sztuczne iluminujce
Nard Wybrany, przez chrzecijan zosta zamieniony na Zot Monstrancj, bdc przedmiotem
posiadajcym wyranie ksztat promieni otaczajcych soce. I wanie ta monstrancja jest symbolem
powrotu do kultu solarnego, gdy taki sam symbol mona zobaczy midzy rogami znienawidzonego
przez Mojesza byka Apisa. W monstrancji jednak miejsce soca jest puste i w to miejsce wkada si
hosti, symbolizujc Ciao Chrystusa. Monstrancja zatem demonstruje, e socem jest tene
Chrystus, ktry powinien by bogiem wewntrznym kadego chrzecijanina. W chrzecijastwie
odrodzi si te inny mit pogaski, ktry by nie tylko niezrozumiay, ale nawet i znienawidzony
przez ogarnitych nekrofili wyznawcw Jahwe Boga Pracy Wytwarzajcej Przedmioty
18

Codziennego Uytku. Jest nim biofilny mit o cyklicznym zmartwychwstawaniu Ozyrysa, boga ywej
przyrody. Ten egipski Ozyrys (Serapis) w religii chrzecijan reinkarnowa si w
zmartwychwstajcego (co roku, na Wielkanoc) Chrystusa.

ZMARTWYCHWSTANIE HEFAJSTOSA BOGA PRACY


Jak w perskiej historii niekoczcej si walki boga wiatoci i Dobra (Ahuramazdy Erosa) z
bogiem Ciemnoci i Za (Arymanem Szatanem Laborem), biofilny kult dionizyjskiego boga
wewntrznego ju po kilku stuleciach zosta zagroony, zwaszcza w Europie Zachodniej, przez
powrt wywodzcego si z judaizmu kultu boga zewntrznego sukcesu. Do zmartwychwstania
tego kultu przyczyniy si dwa, pocztkowo wydajce si by niewielkimi, grzechy pierworodne
dogmatyki chrzecijaskiej.
Po pierwsze, ze zwykej chciwoci wadzy, pierwsi biskupi Rzymu doczyli do Nowego Testamentu
pomimo ostrzee syna biskupa z Synopy, Marcjona Testament Stary. Pretekstem byo, e to w
tej Ksidze zostao zapowiedziane przyjcie Mesjasza. (Zapomniano jednak, e Jezus wyranie
stwierdzi, i nie jest zapowiedzianym przez prorokw Izraela Mesjaszem z rodu Dawidowego
Mat. 22,42-45).
Po drugie, z podobnej chciwoci wadzy religijnej, samozwaczy[10] aposto w. Pawe zatru
pocztkujce chrzecijastwo caym szeregiem mojeszowych, kotuskich zasad moralnych,
spychajc jednoczenie na margines, istotny dla Jezusa, platoski kult precyzji poznawczej.
(Wykorzystujc analogi bardzo popularn w Polsce koca XX wieku, advocatus diaboli postuluje,
e Szawe w. Pawe zachowa si jak legendarny Konrad Wallenrod judaizmu, ktry nie potrafic
zniszczy chrzecijastwa od zewntrz, przeszed jako przyjaciel do obozu wroga, zatruwajc
skutecznie chrzecijastwo jadem faryzeuszy.) Poniewa, aby opacao si zmartwychwsta w tej
samej zewntrznie postaci, naleao umrze w kwiecie wieku, wic w. Pawe nobilitowa
mimochodem mordercw Jezusa zgodnie z Prawem, czyli kapanw Izraela. Z tego za faktu
mona wycign kolejny logiczny wniosek: nobilitujc, zezwalajcy na godne zmartwychwstanie
Jezusa, haniebny postpek mojeszowych kapanw, w. Pawe nobilitowa automatycznie i samego
siebie z okresu kiedy przeladowa chrzecijan i skaza na mier, potencjalnego przecie w
przyszoci konkurenta do wadzy duchowej w gminie chrzecijaskiej, hellenistycznego
wolnomyliciela Sw. Szczepana. W wietle Ewangelii, w. Pawe zachowa si jak przebiegy wkameleon, ktry uksiwszy miertelnie prawdziwego przywdc, zmieni kolor skry i przej po nim
przywdztwo*.
Dziki ewangelizacyjnej pracy w. Pawa, zupenie nie zrozumiae dla niego, platoskie nauki
Jezusa zostay zepchnite na margines. Idcy za ladem tego apostoa Ojcowie Kocioa znaleli z
jednej strony pretekst by uzna wszystkich ydw (a nie tylko kapanw-lewitw) za bogobjcw, a z
drugiej sami zaczli egzaltowa wrd ludu, pod nazw kultu Drogi Krzyowej, szczegy
kocowych, mczeskich chwil Jezusa. Z czasem judajska nekrofilia zamanifestowaa si i u
chrzecijan, w postaci powszechnej mioci do boego trupa pohabionego na krzyu. (Warto
przypomnie, e pierwsi chrzecijanie wrcz nienawidzili wizerunku krzya.)
Krzy jako symbol chrzecijastwa spowodowa dalsze spotgowanie si patologii tej religii: koci,
najwyraniej przejmujc rol ycie mczy tak jak Jezus, ktry z rozkazu kapanw oraz Rzymian,
by mczony przez krtk chwil w czasie Drogi Krzyowej. Z czasem t umiowan mk pask
kapani chrzecijascy zwaszcza protestanccy utosamili z zabijajc w czowieku dusz
rozumujc, codzienn, profaniczn prac, wykonywan ku chwale tego samego co u staroytnych
19

ydw martwego boga Labora-Mamona. kapanw antycznego Izraela, zacz naucza, e ludzie
powinni si sami przez cae ycie mczy tak jak Jezus, ktry z rozkazu kapanw oraz Rzymian, by
mczony przez krtk chwil w czasie Drogi Krzyowej. Z czasem t umiowan mk pask
kapani chrzecijascy zwaszcza protestanccy utosamili z zabijajc w czowieku dusz
rozumujc, codzienn, profaniczn prac, wykonywan ku chwale tego samego co u staroytnych
ydw martwego boga Labora-Mamona.

DWA OBLICZA NEOJUDAIZMU


Wskutek rozpowszechnienia si w XV wieku dziki wynalazczoci oraz pracy znajomoci
technik drukarskich, pojawi si w najbardziej zurbanizowanych krajach europejskich Neojudaizm,
zapominajcy o wszystkich dionizyjskich naukach Platona. Ten popularny typ religii panuje do
dzisiaj, zwaszcza w dominujcych wiat kulturalnie Stanach Zjednoczonych, wystpujc w dwch,
pozornie przeciwstawnych sobie formach ANTYSEMITYZMU oraz FILOJUDAIZMU.
Klasyczny antysemityzm jest normaln reakcj ludzi umysowo prostych, na bezrozumn
gloryfikacj Nienawici do innych kultur goszon przez Stary Testament: Doszcztnie zniszczycie
wszystkie miejsca na wysokich grach, na pagrkach i pod kadym zielonym drzewem gdzie suyy
swoim bogom narody ktrymi zawadniecie. Zburzycie ich otarze, potuczecie ich pomniki,
popalicie wite drzewa, porbiecie ich podobizny rzebione i zetrzecie ich imi z tego miejsca V
Moj. 12, 3-4, a take II Moj. 34, 13 i V Moj. 7, 5.
Nowoczesny antysemita, jakiego wzorem sta si ju w XVI wieku reformator Martin Luter, odczyta
z przetumaczonej przeze na niemiecki Biblii t nauk mojeszow z rwnie psychopatycznym
zaciciem, tylko e z intencj zastosowania jej do ydw: Pod ich bonice naley podkada ogie, a
kto moe, niech dorzuca do niego smoy i siarki. Kto dorzuciby do tego piekielnego ognia, uczyniby
dobrze. A czego nie chwyci si ogie, potrzeba przysypa grubo ziemi, aeby aden czowiek nigdy
nie zobaczy kamyka lub ula z tego. Tak samo trzeba poama i zniszczy ich domy, a ich samych
jak cyganw pozamyka pod dachem lub w chlewie, aby wiedzieli, e nie s panami wiata.
Ten uduchowiony program reformatora chrzecijastwa, zrealizowa w czterysta lat pniej inny
niemiecki mesjasz, Adolf Hitler15, ktry dodatkowo, zgodnie z zaleceniem Mojesza (V Moj. 7, 2-3)
wytraci prawie doszcztnie zarwno ydw jak i Cyganw jacy nieopatrznie znaleli si na
ziemiach zajtych przez Tysicletni Rzesz.
Inna forma neo-judaizmu rozpowszechnia si na Wyspach Brytyjskich. Ot w tym, izolowanym od
reszty Europy kraju, po samobjczej wojnie Dwch R, zabrako starej arystokracji by kontynuowa
w spoeczestwie bardziej szlachetne wzorce zachowania. W sytuacji pustki ideowej, wrd
nowobogackiej angielskiej elity nastpio co, co mona by nazwa spontanicznym odnowieniem
Starego Przymierza. Tak wanie zachowywa si purytaski dyktator 01iver Cromwell, ktry w
Biblii szuka natchnienia, jak naley zorganizowa pastwo i w zwizku z tym zreformowa je na
wzr mojeszowy. Podobnie jak i on zachowywali si i inni, wpywowi przedstawiciele wczesnej
elity: znany angielski oszust finansowy (a jednoczenie i twrca naukowego pozytywizmu) Roger
Bacon, twierdzi wrcz, e Anglicy wywodz si od jednego z zaginionych plemion Izraela16, a
zatem zgodnie z Bibli cay wiat dla Anglikw; jak gdyby powtrzeniem historii rozbjniczych
wypraw krla Dawida (ktry u siebie w domu uchodzi za szlachetnego) bya awanturnicza historia
morskiego pirata, Francisa Drak, ktry w rodzinnym kraju uhonorowany zosta tytuem lorda.

20

Patrzc z perspektywy Starego Testamentu mona zauway, e caa historia nowoczesnej Anglii
a pniej i Stanw Zjednoczonych stanowi rodzaj rekapitulacji (powtrzenia) dziejw
staroytnego Izraela. Ot istot Starego Przemierza jest Konkordat, jaki z bogiem zawar najpierw
Abraham, a potem Jakub oraz Mojesz: ten bg mia zrobi z nich i z ich potomkw Nard Wybrany,
majcy zagwarantowan cig dostaw mleka i miodu; oni za i ich potomkowie mieli w zamian
za t usug wywysza imi Pana (oraz Izraela) wrd innych bogw oraz innych narodw. Tak te
w skrcie wygldaj dzieje nowoczesnej cywilizacji anglosaskiej, ktr za wzr dla innych narodw,
ju u progu Owiecenia, postawi znany ze swej krtkowzrocznoci francuski intelektualista
Monteskiusz w dziele O duchu praw. Z czasem ilo dzie wywyszajcych Pastwo prawa
Zacza gwatownie rosn, gdy mechanizm produkcji tych uduchowionych pism by i jest
taki sam jak u staroytnych ydw: niezdolni do innej pracy intelektualici (dawniej zwani lewitamikadzielnikami) pracowicie wywyszaj klas redni jako nowy Nard Wybrany, ta za Klasa
Posiadaczy, w zamian za to wywyszenie, wynagradza kadzcych jej intelektualistw za pomoc
stypendiw, angay uniwersyteckich oraz innych honorw.

15 Jest rzecz dobrze znan, e Hitler w swej ideologii wzorowa si na ideologii syjonisty-cznej,
ktrej tajemna potga wyranie go fascynowaa tak jak kiedy fascynowaa Mojesza tajemna
potga egipskich kapanw, ktrych w skrytoci imitowa. Najlepszy za portret psychologiczny tego
Wodza Narodu Wybranego (i jego pierwowzoru Mojesza) mona znale w ksice Hermana
Reuschinga Rozmowy z Hitlerem. Portret ten zosta w nastpujcy sposb streszczony przez
Gazet Wyborcz z wrzenia 1994: Mamy portret psychopaty, ogarnitego licznymi idee fixe,
czowieka sabej woli, penego kompleksw, ktremu w cudowny sposb udao si zwie wielki,
nard niemiecki (wzgldnie: ydowski). Ale i obiecywa niemao: panowanie nad wiatem,
tysicletni Rzesz (wzgl. Izrael), Lebens- raum (Ziemi Obiecan) i status Ubermenscha (Narodu
Wybranego). Niemcom (ydom) to odpowiadao, gdy w skrytoci ducha s oni przewiadczeni o
wasnej wyszoci kulturalnej, cywilizacyjnej i wszelkiej innej.
16
W Anglii istnieje do dzisiaj Anglo-Israel Identity Society udowadniajce identyczno
Anglikw z ydami. Patrz artyku na ten temat w ,Dzi 8/93, s. 61-62.
[1] Warto w tym miejscu przypomnie, e i Jezus Chrystus, by uwiarygodni swe posannic-two
wrd przygotowanych przez Bibli na cuda ydw, te stosowa podobne chwyty reklamowe:
zgodnie z biblijn przepowiedni wjecha na ole do Jerozolimy,, by uzdrowi-cielem itd Jednak
przepowiedzianym potomkiem krla Dawida nie by, a pomimo to nim zosta (Mat. 1,1). Jest to
przykad jeszcze jednego biblijnego cudu.
[2] Domek (hebr. tabernacle w. Namiot) jest obiektem kultu w kadej cywilizacji buruazyjnej.
Wywodzcy si z judaizmu kult domkw (skrzy boga) osign swe apogeum we wspczesnej
cywilizacji liberalnej. Anglojzyczni skrzyniowiercy albo inaczej Ludzie skrzyni podobnie
jak staroytni ydowscy kapani, wchodz w kontakt ze swym Bogiem jedynym tylko w otoczeniu
fetyszyzowanych przez nich skrzyniopodobnych przedmiotw: nie tylko przed ekranem Komputera
oraz przed okienkiem Banku, ale take w supermarketach, samochodach, a nawet i w klozetach.
[3] Trzeba zauway, e to typowo niewolnicze marzenie o odwrceniu si rl spoecznych z okresu
400-letniej niewoli w Egipcie, wedug Biblii ydom udao si zrealizowa tylko raz, w cigu 40etnich rzdw Salomona: Ca ludno pozosta z Amorytw, Chetcjczykach etc. Salomon
zaprzg do robt niewolniczych Z Izraelitw za nikogo nie skaza na niewol, gdy byli oni
wojownikami i jego podwadnymi, jak rwnie wodzami przybo-cznymi I Krl. 10, 20.

21

[4] Innym przykadem magicznej TARCZY OCHRONNEJ jest Miedziany W, jedyny amulet o
postaci zwierzcej, jaki nakaza sporzdzi Mojesz. Spojrzenie na tego Sztucznego Wa
automatycznie pono osabiao moc jadu wy naturalnych, ktre ksay Nard Wybrany (IV Moj.
21,8). Za taki wanie amulet naley traktowa Kamienne Tablice, na ktre spojrzenie skutecznie
osabiao ,jad oskare wobec Izraela o chciwo i sadyzm. Zasady funkcjonowania takich
amuletw Mojesz pozna prawdopodobnie w czasie swej inicjacji kapaskiej w Egipcie. Patrzc
za z pozycji staroytnego, egipskiego kapana, nowoytny krucyfiks jest niczym innym, jak takim
wanie amuletem, chronicym chrze-cijaskie owieczki przed jadem uksze wa jakim jest
ywy Chrystus. Ilustracj skutecznoci tego amuletu jest historia zachowania si Wypraw
Krzyowych oraz Zako-nu Krzyackiego.
[5] Spisek Jezusa z niektrymi uczonymi ydami polega na celowym opuszczaniu przez nich
zdania z Ksigi Powtrzonego Prawa, ktre bezporednio poprzedzao przytoczony powyej nakaz
mioci Boga (V Moj. 6, 5). To zapomniane przez chrzecijan zdanie niedwuznacznie wskazuje, e
Izrael mia czci jako Jedynego, prywatnego boga mojeszo-wych kapanw (V Moj. 6, 2-4).
[6] To wanie brat Mojesza Aron, dziaajc jak nowoczesny prowokator, odla ze zota posg Cielca
n Moj. 32, 4.
[7] Pomys z Ark Przymierza pochodzi oczywicie z Egiptu, gdzie w trakcie procesji religijnych
noszono specjaln d (ark), w ktrej podrowa po niebie bg soca Re. Prawdopodobnie w
czasie swej inicjacji kapaskiej w Egipcie Mojesz zauway, e Egipcjanie nadaj tej zwykej odzi
(arce) cechy metafizyczne. Wprowadzi wic podobny kult pocztkowo z doskonaym skutkiem i
to nawet militarnym do religii Izraela, przy czym Boa Skrzynia (Arka) zostaa odpowiednio
pomniejszona, by uatwi jej transport w warunkach pustynnych.
[8] Jest interesujcym, e egipski bg-stworzyciel Ptah, ktrego w pierwszym okresie kultury
egipskiej mona by utosami w greckim Stworzycielem poprzez mio Erosem, pod koniec
Nowego Pastwa by moe pod wpywem obserwacji zachowania si dzieci Stworzyciela czyli
ydw przybra posta monstrualnego kara, utosamianego przez Grekw z Hefajstosem,
Stworzycielem (rzeczy) poprzez prac. Taki bg-karze mieciby si w Skrzyni przymierza
zaprojektowanej przez Mojesza II, 10-22.
[9] Zasada mioci do istot czujcych wynika samorzutnie z pogaskich wierze w reinkarnacj
duszy ludzkiej take i w postaci zwierzcej. Wedug na przykad wierze hinduskich, kopic psa
mona nieopatrznie kopn swego wasnego przodka; bd nawet w yciu przyszym samego
siebie.
[10] Na temat istotnej rnicy midzy Ewangeliami a Listami w. Pawa istnieje bogata literatura
(patrz Keller, Kosidowski etc.). Sama posta w. Pawa, jako faryzeusza obud-nika jest jak gdyby
prefigurowana w Ewangeliach: gdy Pawe chwali si, e pracowalimy we dnie i w nocy, to Jezus
szydzi z niego kto przyoy rk do puga, nie dla tego Krlestwo Boe; gdy w. Pawe
bezustannie podruje, zakadajc i umoralniajc gminy chrzecijaskie, to Jezus pomstuje Biada
wam, e obchodzicie ziemi i morze aby znale wspwyznawc, a znalazszy go, czynicie go
stokro gorszym ni uprzednio. Takich przykadw mona poda wicej (Patrz Epilog).

22

CZTERY WIELKIE OSZUSTWA CYWILIZACJI


W Nowym Jeruzalem prawie prehistoryczny Dekalog jest rwnie gorco czczony jak w Jeruzalem
starym (patrz najnowsza seria filmw Romana Kielowskiego na ten temat). Starajcy sie jak
najbardziej przypodoba bogu intelektualici dorzucili do tego Starego Prawa CZTERY WIEKIE
ZASADY, przed ktrych nadziemsk wrcz potg zdaje si dzisiaj korzy ludzko na caej
planecie. Te cztery (sztuczne) wiata cywilizacji popularny we Francji intelektualista Krzysztof
Pomian streci w zaledwie siedmiu sowach:
1 Demokracja; 2 Wolny Rynek;
3 Nauka i Technika; 4 Spoeczestwo Laickie.
Tym Najwikszym Przykazaniom Cywilizacji naley powici kilka zda, gdy podobnie jak
Dekalog su one zamaskowaniu intencji oraz czynw zgoa odwrotnych od tych deklarowanych.
Jeli chodzi o spoeczestwo laickie, to jest to tylko eufemizm, dla okrelania spoeczestw, w
ktrych jedynym bogiem jest Materialny Sukces. (Z takim przecie bogiem zawar przymierze
legendarny Jakub-Izral.) Spoeczestwo laickie jest w kontekcie cywilizacji zachodniej jedynie
pretekstem dla krucjaty pastw najbogatszych, okrelanych w skrcie jako G-7, przeciw dzikim i
pogaskim krajom, w ktrych rzdz bd brudne ajatollachy, bd obudne katolickie klechy,
bd te jeszcze, gnbicy prywatn inicjatyw oraz system bankowy komunici. Tak jak w
staroytnej Teokracji Izraela, w ktrej przedmiotami kultu byy uatwiajce ycie wytwory pracy, tak
i we wspczesnej Technokracji G-7, przedmiotem kultu jest nieustanny wzrost gospodarczy, majcy
na celu nasycenie Ziemi tymi wanie, umiowanymi przez boga symbolicznego Izraela,
martwy-mi protezami cywilizacji.
Nauka, nad ktrej prawomylnoci czuwaj dzisiaj uczeni-lewici, te jest cakowicie
podporzdkowana jedynemu bogu jakim jest komercyjny sukces. Z tego powodu na milczenie,
ndz i spoeczn mier skazywani s dzisiaj bluniercy, ktrzy odwaaj si - by uy sw
proroka Malachiasza naprzykrza si Panu mwic, e sukces komercyjny odnosz tylko teorie
oparte na bzdurze, za te logicznie spjne i obserwacyjnie uczciwe s spychane w niebyt. Przykadem
takiego zachowania uczonych lewitw jest sprawa sformuowanych ju dwiecie lat temu przez
Lamarcka[1] Praw Biologii. Nikt z lewitw o tych prawach nie chce sysze, gdy usyszaby
wrcz straszne rzeczy o biologicznych skutkach bawochwalonej przez tyche kadzielnikw
cywilizacji.
Jak gdyby summum poznawczych osigni Nowego Jeruzalem s prace amerykaskiego
psychologa B. F. Skinnera. Wedug mdroci tego godnego nastpcy rabina Ben Akiby, w imi
mioci bliniego naley dy do cakowitego wykorzenienia u ludzi czowieka wewntrznego,
homunculusa, czyli dokadnie tej platoskiej duszy poznajcej, ktr tak usilnie starali si
rozbudzi u uczniw zarwno Sokrates jak i Jezus. (Jezus mawia nawet, e nie tych naley si ba,
co zabijaj ciao, ale tych co zabijaj dusz. Jest to jednoznaczne oskarenie, skierowane pod
adresem zarwno staroytnego judaizmu, jak i nowoczesnego liberalizmu, o zbrodni wiksz nawet
ni ludobjstwo. Obie te bowiem religie staraj si zamieni ludzi w wymarzone przez Mojesza
kuky-roboty, zdolne li tylko do niszczenia wszystkich, nie dajcych si zagospodarowa przez
Cywilizacj Techniki oraz Rynku, przejaww swobodnego ycia.)
Taki kierunek rozwoju nowoczesnej nauki, majcy wyranie na celu zniszczenie u ludzi boga
wewntrznego przewidzia ju dwiecie lat temu Wolfgang Goethe w powieci Doktor Faustus. W
23

ksice tej opisana zostaa historia swoistego przymierza jakie zawar ambitny naukowy kuglarz ze
swym prywatnym bogiem o nazwisku Mefistofeles: w zamian za sprzeda diabu swej duszy, dr
Faustus (symbolizujcy nowoczesne, mafijne - wzgldnie masoskie stowarzyszenie uczonych)
mia uzyska wadz nad wiatem. Dla ludzi posiadajcych dusz poznajc, to Nowe
Przymierze[2] uczonych-kuglarzy jest po prostu odtworzeniem Przymierza Starego: przecie to
egipski uczony-kuglarz Mojesz, w zamian za sprzedanie duszy Izraela bogu o nazwisku Jahwe,
mia otrzyma od tego boga Ziemi Obiecan. W wietle rzuconym przez Wolfganga Goethe,
Kamienne Tablice z Dekalogiem przygotowa dla Mojesza sam Mefistofeles, wystpujcy
podwczas pod pseudonimem Jahwe. Potwierdzi to zreszt Chrystus, ktry utrzymywa, e Ojcem
prawowiernych ydw jest diabe Jan 8, 44.

DEMOKRACJA I WOLNY RYNEK W KRAJU LEWITW-KADZIELNIKW


Rozbrzmiewajce od kilku lat na caym wiecie przykazanie Bdziesz si gono modli do Wolnego
Rynku z caego serca swego i z caej duszy swojej[3] jest rwnie podniose jak przykazanie
Demokracji. Dobrzy jednak gracze giedowi wiedz, e dysponujce ogromnymi funduszami
rekiny z atwoci s w stanie manipulowa, oraz okrada z wkadw, tysice maych giedowych
potek. W sumie wolny kapita, w sposb niejako automatyczny, ulega kumulacji w rkach
wyspecjalizowanych w przechwytywaniu tego kapitau jednostek bd organizacji. Inaczej mwic,
prywatyzacja gospodarki jakiegokolwiek kraju oznacza pojawienie si spoeczestwa o wyranie
dwch szybkociach: biblijne mleko i mid dostaje si ponadnarodowym mafiozom-filantropom,
otoczonym wianuszkiem wdziczcych si do nich intelektualistw; przysowiowy za pot i zy
zapewnie si zas szerszej populacji, ktr intelektualici w Biblii zwani kadzielnikami
pracowicie udz elektronicznymi miraami Ziemi Obiecanej. O tych banalnych, acz skrywanych
przed opini publiczn mechanizmach spoecznych pisa w poowie XIX wieku Karol Marks i pod
koniec wieku XX powtarza te banalne prawdy Noam Chomsky.
W poowie wieku XIX francuski publicysta Maurice Joly napisa niechtnie dzisiaj przypominany
pamflet Dialog w piekle Makiawela z Monteskiuszem[4]. Przewidywa w nim, e pod mask
liberalizmu bardzo szybko dojdzie do wadzy despocja: bd to jedynowadcy (jak Napoleon HI w
wczesnej Francji), bd w formie jeszcze bardziej zamaskowanej godnoci grupy mafijnej (jak to
sugeruje w przednmowie do wznowionego w 1968 roku Dialogu francuski publicysta Francois
Revel). I wanie dziaalnoci tych wspczesnych, ponadnarodowych zwizkw (wzgldnie
Fundacji) ludzi Prawa warto si bliej przyjrze.
Okazj do takiego wejrzenia w gb duszy elity intelektualnej, ktra bd ju rzdzi, bd ma
zamiar przej duchow kontrol nad wiatem, byo ponadnarodowe spotkanie, powicone
niepotrzebnej pamici (La memoire vaine), zorganizowane w czerwcu 1994 przez ekumeniczne
stowarzyszenie Znak oraz Instytut Francuski w Krakowie. W trakcie tego spotkania, powiconego
metodom wykorzeniania u ludzi a zwaszcza u elit pamici o narodowych urazach z
przeszoci, bardzo interesujc deklaracj zoy Adam Michnik, znany intelektualista, odznaczony
w Paryu, w 1990 i 1991 roku, tytuem Europejczyka, a nawet i yda Roku. Ten rzeczywicie
ponadnarodowy Bojownik o Wolno i Demokracj, w Krakowie stwierdzi z naciskiem, i jako
demokrata serbski, domaga si usunicia (demokratycznie przecie wybranego i potwierdzonego)
prezydenta Serbii, Slobodana Miloszevica. Jeli tego nie da si zrobi inaczej, to nawet si. Mwic
jzykiem prostym, wedug prawdziwych demokratw demokracja jest ustrojem susznym tylko
wtedy, gdy w nim rzdz swoi[5].

24

Ta charakterystyczna wypowied Adama Michnika ktry jako intelektualista cieszy si


niezwykym wziciem w mass mediach, nie tylko we Francji, ale i w Stanach Zjednoczonych
wskazuje e pomimo szeroko rozpropagowanego mitu o braku spisku, istniej jednak potne pod
wzgldem ekonomicznym siy, ktre najwyraniej pragn sta si legendarnym Narodem
Wybranym, panujcym nawet nad najmniejszym na Ziemi robaczkiem. (Erich Fromm twierdzi, e
tym wyranie umysowo chorym siom, ni si Nowe Stworzenie wiata, na obraz i podobiestwo
Stworzenia jakiego dokona biblijny bg w cigu 6 dni pracy)
W Europie Wschodniej, niekwestionowanym przywdc tych ukrytych, ponadnarodowych si
finansowo-intelektualnych jest amerykaski miliarder George Soros, ktry w ksice Uratowa
demokracj na Wschodzie, przyznaje si otwarcie, i nieobce s mu idee mesjaskie, do bliskie
zreszt ideom Banku wiatowego. Nie interesuje nas tutaj dociekanie, kto na tej Nowej Ziemi
jak j piknie nazwa papie Jan Pawe II w encyklice o ludzkiej pracy bdzie spija mid, a kto
bdzie yka zy. Wanym jest tylko to, co ju dzisiaj winni czyni Synowie wiata, zanim kolejny,
Mesjasz, czyli syn kamstwa, doprowadzi kolejny Nard Wybrany do kolejnej, wiatowej
katastrofy.
Zrobi za trzeba rzecz wrcz banaln. Po prostu naley wykorzysta program, ktry przygotowa
jeden z uczestnikw ekumenicznego spotkania w Krakowie. Alain Filken- kraut w ksice o
niepotrzebnej pamici: trzeba po prostu wykorzeni z ludzkiej pamici wanie Stary Testament.
Jest to bowiem najbardziej zatruta ksiga wiata. Przecie, patrzc w sposb wiaty, mdrcy,
ktrzy od tysicy lat utrzymuj, e Bg umiowa Jakuba-oszusta, za znienawidzi przebaczajcego
Ezawa[6] powinni ju od tysicy lat znajdowa swoje miejsce tam, gdzie w kadym cywilizowanym
kraju trzyma si oszustw i psychopatw! (Biblijne Zastpy Pana wydaj si zatem by w istocie
przeogromne. Do tych, przybranych w szpitalne koszulki, kaftaniki bezpieczestwa oraz wizienne
szatki, niebiaskich zastpw, naley przecie nie tylko komplet prorokw Starego Testamentu, ale
i spora liczba Ojcw Kocioa, nic mwic ju o Reformatorach.)
Naley te zapomnie ca haniebn dla Homo sapiens histori liberalizmu i darwinizmu i
powrci do chlubych dla gatunku ludzkiego, nauk dionizyjskich: platonizmu, marksizmu oraz
lamarckizmu. Wtpi jednak naley, e nowoczeni lewici, czyli Stranicy wityni, oddadz bez
oporu Klucze Poznania, ktrymi podstpnie zawadnli. W tej hipotetycznej sytuacji naley postpi
dokadnie tak, jak to niedawno zaproponowa Adam Michnik: jeli si nie da tego zrobi w inny
sposb, to Kupcw ze wityni Poznania naley wyrzuci si. Nie naley si przy tym przejmowa
rzymsk maksym Nec Hercules contra plures, gdy to wanie Herakles oczyci Stajnie Augiasza.

Aneksy

I. CUDA BOGA CO ZNIKA I ZMARTWYCHWSTAJE

Badacze Pisma od lat dokadaj wysikw, aby udowodni, e Stary Testament zapowiada nadejcie
Chrystusa. Poza jednak marginesowymi wzmiankami (np. o tym, e Ezaw z czasem si wyrwie z
poddastwa wobec Jakuba-Izraela) to przecie w Biblii opracowanej przez Lewitw pod ktem
bezustannej gloryfikacji sukcesw Czcicieli Skrzyni, nie moe by takich przepowiedni. Uczciwi
historycy wiedz, e program dla dziaalnoci ewangelicznego Syna Boego zosta przygotowany nie
na grze Synaj, gdzie Mojesz dogada si z Jahwe dokadnie tak, jak w wieki pniej dr Faustus z
Mefistofelesem. Ten program powsta na mitycznym Olimpie. Historia kochajcego pikno i prawd
boga-czowieka zostaa bowiem ju na piset lat przed pojawieniem si Ewangelii spisana przez
25

Platona w Uczcie. Sokrates przedstawia w tym dialogu taki oto wzr przyszego bohatera religii
chrrzecijan: Jest to wieczny biedak; () jak potyrcze wyglda i boso chodzi, bezdomny () dachu
nigdzie nie ma nad gow, bo taka ju jego natura po matce, e z bied chodzi w parze. Ale po ojcu,
goni za tym, co pikne i co dobre, odwany zuch, tgi myliwy, zawsze jakie wymyla sposoby, do
rozumu dy, da sobie rady potrafi, a filozofuje cae ycie, straszny czarodziej, truciciel czy sofista;
ani to bg, ani czowiek. I jednego dnia to yje i rozkwita, to umiera i znowu z martwych powstaje,
bo jest w nim natura ojcowska.
W tym micie, przypomnianym na pocztku chrzecijastwa przez Orygenesa, bg-czowiek Eros
zrodzi si z tsknoty zwykej, ludzkiej Biedy do Dostatku. W przypadku interesujcej nas historii
Jezusa z Nazaretu matk-bied bya bieda ydowska: zarwno bieda materialna (bo lud, w superbogatym, staroytnym Izraelu by podobnie biedny jak robotnicy w super-bogatej Anglii XIX wieku);
bya to te bieda umysowa (bo lewici-faryzeusze, przechwyciwszy klucze poznania, sami nie
weszli, a i inym wej nie dawali). Boskim ojcem dla Jezusa-Erosa by grecki Dostatek-Dionizos,
ktry upojony nektarem w czasie Uczty Bogw zdrzemn si, co pozwolio ydowskiej Biedzie
zbliy si do i pocz, dziki temu zblieniu, bkarta Erosa. (Nie ma zatem susznoci
Orygenes, twierdzcy e czowiek-bg nie mg si narodzi z rozpusty.) Historia Jezusa jest po
prostu powtrzeniem historii boga-czowieka, zaplanowanej przez Platona na kilka wiekw przed
Chrystusem. Dzisiaj histori tego cudu naley opowiedzie w cisych terminach nauki biologii,
ktrej podwaliny pooy dwiecie lat temu Lamarck, a w wieku XX rozwin Jean Piaget w postaci
nauki epistemologii genetycznej. Wedug tego, zmarego niedawno uczonego z Genewy, genetyczna
pami wszystkich zachowa kulturalnych kumuluje si w ludzkim genomie przekazywanym,
zgodnie z reguami Mendla, z pokolenia na pokolenie. Uzewntrznianie odziedziczonych odruchw
suy ich wzmacnianiu, nie uzewntrznianie powoduje atrofi, czego skutki dziedziczy si jak to
susznie podkreli Mojesz w Dekalogu przez nawet trzy do czterech pokole. (Te dane o
dziedziczeniu cech nabytych Mojesz uzyska prawdopodobnie od kapanw Egiptu, znanych z
precyzyjnych obserwacji, nie tylko w dziedzinie astronomii.)
Zjawisko powtarzania przez kolejne pokolenia, zarwno cnt jak i grzechw popenionych przez
przodkw, pod koniec wieku XIX znany niemiecki biolog Ernst Haeckel nazwa prawem
rekapitulacji, albo prawem biogenetycznym. To prawo tumaczy w sposb racjonalny nie tylko
pitagorejski mit o przekazywaniu i doskonaleniu si dusz szlachetnych (wzgldnie podych) z
pokolenia na pokolenie. Tumaczy ono take cuda zwizane ze znan nam wszystkim histori
Chrystusa, bdcego jednoczenie i bogiem i czowiekiem.
Ot sdzc po jego czynach, Jezus by owocem szczerej, niezaakceptowanej oczywicie przez
syncy z kotustwa Izrael, mioci ydwki Marii do tego onierza (a cilej oficera) rzymskiego
pochodzenia greckiego, o ktrym mamy wzmianki zarwno w Talmudzie jak i u Orygenesa.
Fizyczny ojciec Jezusa posiada zatem za sob wielowiekow kultur hellesk i odziedziczone przez
Jezusa geny ojcowskie spowodoway, i samorzutnie przysta on w modoci do kultywujcej
tradycje pitagorejskie sekty esseskiej, ktrej nauki pniej sani propagowa. Natomiast matka
Jezusa, Maria pochodzia prawdopodobnie z odtrconej przez lewitw i dlatego biednej
rodziny Dana. Ta za rodzina, ju od czasw legendarnego Jakuba, miaa cigle odradzajcy sic
wrd jej czonkw jak wskazuje Biblia, ze szkod dla nich samych zwyczaj krytykowania
Izraela[7]. Ze skrzyowania si za tych dwch natur, dionizyjskiej po unii 1 .,biedno ydowskiej
po matce, |narodzi si Jezus, ni to bg, ni to czowiek (Jeli za chodzi o cud dziewictwa Marii, to
przecie i w staroytnoci rzecz doprawdy banaln byo unasiennienie bez utraty dziewictwa.)
Najwaniejsza jednak dla chrzecijan jest sprawa cudu zmartwychwstania. ktry Jezus-Eros sam
zapowiada w sowach prawie identycznych ze sowami Sokratesa: krtki czas, a nie ujrzycie mnie i
znw krtki a ujrzycie (Jan 16, 16). Zatem to na gruncie poprzedzajcego chrystianizm platonizmu
naley tumaczy ten cud. Jak twierdzi sam Jezus, by on Synem Boym nie w swej zewntrznej
26

POSTACI (personie, masce), ale w swej ukrytej ISTOCIE (substancji, hipostazji). Jego za istot
bya specyficzna struktura pocze neuronalnych w korze mzgowej, bdca rdem wiata,
ktre przekazywa swym uczniom. Po wielokrotnym nawietleniu przez niego, ci uczniowie
zaczynali wieci dokadnie (ub prawie dokadnie) takim samym wiatem co ich mistrz.
Dowodem za na zmartwychwstanie (oywienie si) u tych uczniw, prawie identycznej co u mistrza,
struktury neuronalnej, s napisane ponad p wieku po jego mierci Ewangelie. Po prostu bg Eros
zacz si manifestowa w innych, iluminowanych przez niego osobach, tak jak Jezus by
iluminowany zarwno przez geny jak i przez kultur przez jego poprzednie wcielenie ErosaSokratesa, ktrego uczniem by Platon.
Interesujcym jest fakt, e w przeciwiestwie do Ewangelistw, w Listach w. Pawa, napisanych
przecie duo wczeniej ni Ewangelie, nie daje si odnale podobnego wiata pochodzcego od
Erosa: pomimo bowiem, i w. Pawe si zarzeka, e caoci jego dziaania kierowaa mio, to z
innych fragmentw Listw jest ewidentnym, i chodzio mu o
mio do pracy, a wic do Labora, a nie do Erosa. w. Pawe-Szawe by czystym produktem
wielowiekowej, faryzejskiej (lewickiej?) tradycji bogatych ydw; z tego powodu podzia na
zewntrzn posta oraz ukryta istot by dla niego niezrozumiay. w. Pawe po prostu nie
odziedziczy po przodkach odpowiednich do zrozumienia tego predyspozycji neuronalnych. Dlatego
zrobi on, zgodnie z mojeszowa tradycj budowy imponujcych pozorw, z Jezusa Chrystusa
boga, ktry w dokadnie tej samej postaci jak umar z dziurami w rkach i w boku, ale bez
poamanych goleni, co si przydarzyo innym powieszonym wraz z nim otrom to i
zmartwychwsta[8]. I w t bzdur w. Pawe nakazywa wierzy w swych sugestywnych Listach,
bo (jak twierdzi Platon) bzdura zawsze si dobrze sprzedawaa, a zatem dobrze suya umacnianiu
autorytetu nowej religii. Patrzc w sposb platoski, w. Pawe odrzuci z judaizmu jego zewntrzn
szat czyli Prawa Mojesza, zatruwajc jednoczenie rodzce si chrzecijastwo kotusk istot
(substancj) tej mojeszowej religii. Ta za, ukryta przed mao spostrzegawczymi ludmi istota
religii Homo economicus zmartwychwstaa w ostatnich wiekach wanie dziki pracy w. Pawa
w nowoczesnej, zewntrznej szacie Liberalnego Pastwa Prawa.

II. LISTY I DYSKUSJE NA TEMAT WOJNY BOGW


M. W. (Mark Wegierski)
Kanada
Szanowny Panie,
Otrzymaem od Pana teologiczny list i moliwie krtko odpowiadam na krytyk mej postawy.
1) Napisaem m Wojn Bogw jako rodzaj poznawczej Igraszki z diabem. (Bya taka
ksieczka pira Leszka Koakowskiego; Koakowski skdind, po przegldniciu mej Wojny
stwierdzi to co i Pan, e za ostro pisz. Trudno, taka ju moja genetyczna natura.)
2) Jak Pan pisze, profesjonalici mogliby mnie z atwoci zredukowa do neonazisty (np. na
podstawie zdania, e Hitler kopiowa Mojesza tworzc mit Lebensraumu dla Narodu Wybranego).
Profesjonalici wpisuj si zatem w opisywany przez Chomskyego etos mafii zodziei, ktrzy
dla odwrcenia od siebie uwagi, pierwsi zaczynaj krzycze apa zodzieja!.
3) A tak w ogle, to ja si przecie nie zajmuj ydami, tylko wytworem ich pracy poznawczej w
postaci Biblii. Istnieje oczywicie hipoteza, e podobnie jak Protokoy Mdrcw Syjonu w wieku
XX, tak i Stary Testament w V wieku p.n.e. napisali zamaskowani w Babilonie wrogowie ydw, w
27

celu ich pohabienia oraz wyrzucenia w przyszoci z Palestyny, Faktem jest, e ten ..plan udao si
zrealizowa w II wieku n.e. i nie ulega wtpliwoci, e to biblijne nauki Mojesza spowodoway
wczesny holocaust ydw.
4) Pisze Pan, e ma odwaga jest gupia. Zgadzam si. Przypominam przy okazji, i wedug tez
judaizmu, odwaga z definicji jest nie tylko gupia ale i przstpcza: odwaga bowiem moe narazi
wyznawc judaizmu na przedwczesna mier, w wyniku ktrej zamiast obowizkowego panowania
nad ziemi, bdzie on w te| ziemi gni.
(Historia biblijnego Mojesza poucza, e jakakolwiek odwaga, np. przeciwstawiania si jemu, bd
jego bogu - jest przejawem przestpczej gupoty. Mojesz sam zawsze zabija swych nieblinich, bd podstpem, bd gdy byli oni bezbronni. To on wanie nauczy Anglikw i
Amerykanw likwidowa nie- blinich na przykad Indian, czy ostatnio Irakijczykw za
pomoc subtelnych, ludobjczych metod nie wymagajcych w ogle odwagi.)
5) Przy okazji pisanego na zamwienie artykuu o POLSKIM FRYMARKU okreliem si jako
starotestamentowy yd z pokolenia Ezawa itd. Jeli kto na tej podstawie zacznie mi wmawia, e
jestem antysemit to zrobi z siebie durnia, albo jeszcze gorzej.
6) W przypadku znienawidzonego przez Boga Ezawa odwaga popaca. Sam widziaem jak Adam
Michnik uciek z kawiarni li tylko na dwik mego nazwiska.
7) Rozmawiaem z I. K. na temat przyczyn, dla ktrych judaizm jest (a raczej by) religi tak trwa.
Zgodzi si on ze mn, e kretynizm jest niemiertelny. W Nowym Testamencie poznawcz podstaw
tego niemiertelnego kretynizmu przypomnia w. Pawe w Licie do Rzymian 4,8:
Bogosawiony zbrodniarz, ktrego grzechy nie zostay zdemaskowane
To wanie z tymi, doskonale zamaskowanymi obiektywn nauk oraz prawami czowieka
przestpcami czeka nas w niedalekiej przyszoci rozprawa i to nie tylko w Jugosawii, ale i w
Polsce. Wg Chomskyego take i w Kanadzie.
Pozostaj z biblijno-rewolucyjnymi pozdrowieniami,

M.G.

DYSKUSJA
Kolejny dialog sokratyczny M.G. z A.W. (Andrzejem Wierciskim) doprowadzi do interesujcych
wnioskw:
1)
Argument A.W., e Bg Wszechmocny jest w stanie przekracza prawa fizyki (tzn. czyni
cuda) jest logicznie zasadny jeli zaoymy; e te prawa zostay stworzone, a nie e s wieczne (patrz
pkt. 4).
2)
Argument M.G. e Bg Doskonay nie jest w mocy przekracza praw logiki te jest
zasadny: te prawa s bowiem nagminnie przekraczane czy to przez niedoukw, czy przez
demagogw bd oszustw. Jeli Bg upodobni si do tych kreatur, to przestanie by Istot
Doskona. Nie moe zatem istnie Stwrca Logiki, stojcy ponad t Logik.
3)
Prawa logiki (matematyki) musz by zatem Doskonaym, Najwyszym Bogiem. Jest to
postulat znany Grekom ju od czasw Pitagorasa. Prawa te maj nie tylko natur platoskich
niemiertelnych idei, ale take posiadaj moc stwrcz.
28

4)
To logika bowiem stworzya w umyle ludzkim koncept Boga Wszechmogcego. (Patrz
pkt. 1; z tzw. teorematu Goedla e aden system nie potrafi si w caoci sam zdefiniowa
wynika na przykad, e jeli prawa fizyki zostay stworzone, to ich Stwrca posiada Informacj
wiksz ni jego dzieo.)
5)
Z punktu widzenia logiki czyli Boga Najwyszego Pismo wite, zarwno Starego
jak i Nowego Testamentu, jest gniotem. (Za wyjtkiem oczywicie hellenistycznych Ksig
Koheleta i Syracha oraz Ewangelii.) Niemiertelna popularno Biblii tkwi w fakcie, e schlebia
ona zarwno prnoci jak i brakowi spostrzegawczoci jej czytelnikw.
6)
A oto dowd krtactwa Twrcw Pisma witego. Najpierw Biblia stwierdza (Ks. Rodz.),
i wszystko co stworzy, podobao si Bogu. Potem (Ks. Wyjcia, Pwt., Malachiasz, w. Pawe w
Licie do Rzymian) powtarzaj esencjonan dla Pisma ide, e Bg umiowa plemi JakubaIzraela, za bliniaczym Ezawem (i reszt ludzkoci) wzgardzi a nawet i znienawidzi. Z tego
argumentu wynika logicznie, e:
a/ Bg Mojesza, Malachiasza, w. Pawa i im podobnych prorokw by istot nie w peni
rozwinit umysowo, znienawidzi bowiem to, co wczeniej uzna za dobre;
b/ Spoeczno, w ktrej karier zrobili tak logicznie niespjni prorocy musiaa ju wczeniej by
pozbawiona odruchw racjonalnego mylenia;
c/ W staroytnoci takim Narodem Wybranym Do Uwierzenia W Bzdur okazao si by plemi
Izraela, ktrego Ojcowie Zaoyciele Zarwno Izaak jak i Jakub byli lepcami w momentach
najwaniejszych decyzji dotyczcych przyszoci ich rodu.
7)
Podobne jak u staroytnego Ludu Boego, objawy krtkowzrocznoci (a nawet i lepoty),
pojawiy si w czasach nowoytnych u rozczytujcych si w Biblii, neotenicznie udziecinnionych
protestantw. W czasach najnowszych, biblijna Choroba Oczu, rozpowszechniona w Nowym
Testamencie przez Listy w. Pawa pozujcego na namiestnika Chrystusa, dotkna take
katolikw, zwaszcza w Polsce.
8)
W konkluzji naley stwierdzi, i nie jest prawd, e czowiek pod wzgldem ewolucyjnym
jest gatunkiem udanym. Na odwrt, wywoana Materialn Cywilizacj (m. In. Pismem witym)
ewolucyjna atrofia (neotenia) ludzkich organw poznania doprowadzia do znikczemnienia ludzkich
odczu (i odruchw) moralnych.
Mr.ATMANANDA
Poland
(fragmenty)
Szanowny Kolego,
Ucieszy mnie bardzo list od Pana, bo w obecnej epoce Ambitnego Bezmzgowia coraz trudniej
napotka istoty rozumujce. Majc chwil czasu, odpowiadam szerzej na Paskie zastrzeenia oraz
komentarze.
1) Bardzo celna jest Paska opinia, e ydzi zabili Jezusa, a Pawe z Tarsu go umierci Pozwol
sobie rozpowszechni j wrd znajomych. Od siebie dodam, i ydzi (a cilej izraelici) rozpoczli
29

wojn religijn z gatunkiem Homo sapiens ju w momencie wygnania z ojcowizny legendarnego


Ezawa.
2) Z Pana Listu wynika, e sprawa Praw Logiki (matematyki), ktre musz by Doskonaym,
Najwyszym Bogiem wymaga dodatkowych wyjanie. Ja LOGIK defi-niuj jako zbir zasad
poprawnego mylenia (nauczanych zreszt w szkole). Te zasady nigdy si nie zmieniy. Identycznie
wyglda sprawa zasad MATEMATYKI: z podstawo-wych tautologii l + l= 2il+0=l wyprowadza si
cao operacji matematycznych do jakich zdolny jest komputer.
3) Logika ma moc stwrcz, to dziki niej doszlimy na przykad do wniosku, e na poziomie
submikroskopowym stany fizyczne mona opisa tylko za pomoc terminw probabilistycznych.
4) Wskazane przez Pana, popularne dzisiaj ekstrapolowania wyjanie probabilistycznych na
zjawiska makroskopowe jest ewidentnym bdem logicznym. Napisaem na ten przemilczany temat
par prac, z ktrych jedn, Atrapy i paradoksy nowoczesnej biologii jako podarunek witeczny
Panu przesyam.
5) Czesaw Miosz, recenzujc niedawno (Tyg. Powsz. 50/94) ksik Lwa Szastowa Ateny i
Jerozolima podkreli, e etos staroytnych izraelitw podobny by do zachowania si czowieka
podziemnego (czyli kogo w rodzaju lepego kreta) zbuntowanego przeciw prawu, e 2 + 2 = 4.
(A zatem, w sonecznym wietle Logosu Aten, chory na misologos, bezrozumny wyznawca
judaizmu jest nawet nie ryjcym w ciemnociach kretem, ale zwykym KRETYNEM.)
. 6) Obecnie, w ramach re-judyzacji naszej kultury, jestemy prawie bezsilnymi wiadkami szturmu
kretw a cilej Kretynw we wszystkich dziedzinach naszego zbiorowego ycia.
Socjotechniczn podstaw obecnych sukcesw tego biblijnego Ludu boego celnie opisa niejaki
Robert Collier (pseudonim?) w ksice Bogactwo w zasigu rki wydanej przez Polska Direct, w
1994 roku.
7) Collier susznie podkrela, e ustawiczne chwalenie POWIKSZA wychwalan ide Boga. Idea ta
z czasem zaczyna dominowa nad spoecznoci bezmylnie j wychwalajc. Gone, bezustanne
chwalenie Boga Wszechmogcego stwarza bowiem spoeczn iluzj czyli pozoruje e i na jego
chwalc (sug boego) te spada cz boskiej Mocy. Umiejtnie wyolbrzymiajc obraz tego
BOGA SOWNEJ ATRAPY, mona skutecznie zamaskowa zarwno umysowe kalectwo jak i
grabiecze intencje ludu boego
8) Wedug Ewangelii (czyli te Pisma, ktre stanowi jednak antidotum na inne biblijne teksty)
pragnienie bogactwa oraz panowania nad ziemi rozbudza w ludziach Szatan, np. kuszc Jezusa tym
miraem a przez 40 dni na pustyni. Logicznie zatem to znaczy z punktu widzenia Boga (Logosa)
Najwyszego znaczna cz (wikszo!) pism Starego i Nowego Testamentu jest dzieem
misologos, czyli Dzieci Szatana. To wanie, w niniejszym ,Licie do Atmanandy chciaem
wykaza.
c.b.d.o.
M.G.

30

III. POYTKI Z BARANKA BOEGO


(Wyjtek z artykuu Sie sterben, so Israel kann Leben Umarli, aby mg y Izrael
napisanego na 50-lecie wyzwolenia obozu w Auschwitz)
(Pisalimy ju wczeniej), e wedug Biblii a jest to Pismo, za ktrego rozpowszechnianie grozi w
czasach stalinowskich Guag dla obdarzonego ask Boga izraelity nawet najbardziej ohydne
podstpy, kradziee oraz gwaty byy przez Boga nie poczytane, a nawet i wskazane, jako metoda
zdobycia Ziemi Obiecanej, a z czasem i panowania nad caym wiatem.
Takie nastawienie ydw do wiata musiao oczywicie wzbudza niech i podejrzliwo do Izraela,
co byo przeszkod w realizacji planw zleconych mu przez Boga. Kapani tej religii opracowali
jednak doskona, icie diaboliczn metod, za pomoc ktrej potrafili nie tylko zneutralizowa, ale i
obrci na sw wasn korzy, pobudzan przez nich samych nienawi narodw, ktre zamierzali
opanowa i zniszczy.
Metoda ta bya rozwiniciem staroytnego kultu koza ofiarnego: Bg Izraela bowiem ju na samym
pocztku Ksigi Rodzaju wskaza, e wyej ni ofiar z podw rolnych, ceni sobie krwaw ofiar z
pierworodnych zwierzt zoon mu przez Abla. Co wicej, wywyszy on Abrahama nad innych
ludzi, kac mu zoy ofiar ze swego pierworodnego syna. T metod zmazywania wasnych
grzechw i znajdywania aski w oczach Boga rozwin do perwersji jeden z najznamienitszych
profesjonalistw z mojeszowej Jaskini Zbjcw, zwany Izajaszem. Wedug niego najlepszym
sposobem dla zdobycia dla Narodu Wybranego boego bogosawiestwa bya dobrowolna ofiara ze
sugi boego, ktrego umiejtnie si podstawiao wrogom Izraela w celu sprowokowania jego kani
i egzekucji. (Oczywicie dobrowolno tej ofiary bya taka sama jak dobrowolno krokw
skazaca idcego na krzy lub szafot, wzgldnie owcy prowadzonej do rzeni.) Dosownie, wedug
Biblii: (sug boego) udrczono, lecz sam da si gnbi jak baranek na rze prowadzony Jeli
on wyda ycie na ofiar za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przeduy (jego) potomstwo
posidzie narody oraz zaludni opuszczone miasta. (Ksiga Izajasza, 53,7-10.)
I wanie wedug tego diabolicznego schematu, przygotowanego okoo 550 lat przed Chrystusem,
rozegraa si w wieku XX najpierw tragedia Zagady, a potem farsa Zmartwychwstania Izraela. Plan
boy wyglda bowiem nastpujco: w Europie Wschodniej w XIX wieku rozmnoyli si jak
gwiazdy na niebie biedni ydzi zwani chasydami, czyli pobonymi. Byli oni czyci i niewinni jak
wymagao Pismo, a w dodatku ustawicznie narkotyzowali si wychwalaniem dobrego Pana Izraela.
Dziki temu opiumowaniu si religi stali si oni gupimi jak przysowiowe barany, czyli zwierzta
idealnie nadajce si na ofiar za grzechy Izraela. Z drugiej za, zachodniej strony Europy bogaci
ydzi stworzyli ambitny, nowoczesny ruch syjonistyczny, ktry do tego stopnia rozbudzi nienawi
do ydw w oglnoci, e wyranie niedowartociowany w Europie i rwnie ambitny jak syjonici,
nard Niemcw da posuch propagandzie Hitlera, e to on a nie Izrael jest Narodem Wybranym i e
w zwizku z tym ma on PRAWO DO EKSTERMINACJI (V Moj. 7,2) ludw stojcych na jego
drodze do triumfu. W trakcie oczyszczania Ziemi Niemcom Obiecanej, wytpiono bardzo wielu
ydw (Polacy byli przewidziani w dalszej kolejnoci). Dziki za tej, odpowiednio nagonionej,
ofierze ze sug boych, zaledwie w dwa lata po likwidacji obozu w Auschwitz doszo do
cudownego zmartwychwstania pastwa Izrael, gdzie zgodnie z proroctwem Izajasza ydzi zajmowali
opuszczone w popiechu przez Palestyczykw miasta! ()

IV. OTIUM I NEGOTIUM W OPOWIECIACH BIBLIJNYCH


Starotestamentowa opowie o braterskiej zawici Jakuba wzgldem Ezawa warta jest bliszej
analizy. Tkwi w niej bowiem klucz do zrozumienia istoty naszej przedsibiorczej, nowoczesnej
cywilizacji. Ot wedug Biblii Ezaw by zrcznym myliwym, yjcym w polu. Jakub za by
31

czowiekiem spokojnym, mieszkajcym w namiocie. Izaak miowa Ezawa, bo ten przyrzdza mu


ulubione potrawy z upolowanej zwierzyny. Rebeka natomiast kochaa Jakuba. W sumie, Ezaw by
odwanym i penym ycia Synem Ojca, za Jakub niemra-wym, dekujcym si w namiocie
maminsynkiem (dosownie! pniej podobna rnica postaw pojawi si midzy Jezusem
czowiekiem k i pl a w. Pawem, czowiekiem miasta).
Ezaw wedug prof. Andrzeja Wierciskiego znaczy gotowy wzgldnie kompletny, gdy by on w
peni uksztatowanym czowiekiem (i zwierzciem); potrafi si on obywa nawet bez chronicego go
namiotu. Ten wyranie gardzcy gospodark nierb by typem staroytnego arystokraty,
okrelanego po acinie jako otium (najlepsi, po grecku aristos). Zupenie inaczej zachowywa si
jego bliniaczy brat Jakub, ktry by przykadem platoskiego naturalnego niewolnika, czyli
czowieka idcego w lad (tak wg Wierciskiego tumaczy si sowo Jakub) za naturalnym panem
jakim by Ezaw. W staroytnoci ludzi pokroju Jakuba okrelano jako negotium (przedrostek neg
oznacza zaprzeczenie), czyli ludzi interesu std pochodzi uwielbiane dzisiaj sowo negocjowa,
czyli kupczy, handlowa.
Wysiadujcy w namiocie jak staropolska, wojskowa ciura Jakub by w istocie niezwykle
przedsibiorczy: by zdoby podan przeze gospodark wyudzi prawa pierwordztwa od swego
brata i oszuka ojca; by zarobi na upragnion przeze on prze kilkanacie lat tyra u oszukaczo
kupczcego swymi crkami, swego wuja, pasterza Labana. (Ezaw-nierb oczywicie na swe ony nie
musia zarabia, gdy na niego, jako na mczyzn kompletnego, kobiety same leciay.)
Biologiczna niekompletno (wzgldnie udziecinnienie) nosi nazw neotenii. R nice w
kulturze kompletnego czowieka jakim by Ezaw, w porwnaniu z neotenicznie niedorobionym
Jakubem s bardzo istotne.
Po pierwsze, Ezaw jako zrczny myliwy by czowiekiem PRZYGODY, pogodzonym z tym, e
w yciu bdzie czsto niedojada. Wysiadujcy za w namiocie Jakub by czowiekiem STRACHU,
modlcym si aby go w yciu nie spotkaa adna przygoda (co uwidocznione zostao w jego
Przymierzu z Bogiem).
Po drugie mylistwo, cho na zewntrz oznacza zabijanie zwierzt, to jednak w ukryciu
oznacza samodoskonalenie si (zwaszcza doskonalenie wzroku) zarwno owcy jak i unikajcej
myliwych zwierzyny. (Obserwuje si to nawet i dzisiaj, ju po wynalezieniu obrzydliwej dla
prawdziwych myliwych broni palnej.) Pasterstwo ma za cechy dokadnie odwrotne: na zewntrz
pasterz zdaje si opiekowa swym stadem, za w ukryciu hoduje on zwierzta po to by je w sposb
atwy zabija, co ydzi robili i robi w szczeglnie okrutny, rytualny sposb. Pasterstwo jest
zawodem niezwykle nudnym i po-zbawionym elementw przygody, oznaczajcym biologiczne
upodlenie si zarwno pasterza jak i zniewolonych przez niego zwierzt.
Po trzecie, gince dzisiaj kultury zbieracko-owieckie od razu odczuwaj nadeksplo- atacj swych
terenw i w zwizku z tym maj dalekowzroczne zwyczaje ograniczajce przerosty ich wasnych
populacji. Te zwyczaje s obce krtkowzrocznym kulturom pa-sterskim, ktre w celu
rekompensacji swej niekompletnoci podobnie jak rodzina biblijnego Jakuba dla podniesienia
swego prestiu zwyky wypasa maksymalnie wielkie stada. To bezmylne zachowania si
spoeczestw pasterskich ju w czasach prehistorycz-nych zamienio pokryt podwczas sawann
Sahar w pustyni i ten proces wyjaawiania ziemi przez hodowl dla prestiu trwa w Afryce do
dzisiaj.
Jest te i czwarta, bardzo istotna rnica midzy pasterstwem a owiectwem. Ot myliwy w
peni yje w przyrodzie i ma zwyczaj czczenia tej PRZYRODY jako swego boga. Pasterz dokadnie
na odwrt, wszystko co robi jest wymierzone PRZECIW NATURZE: spoeczestwa yjce z
32

hodowli d do cakowitego wytrzebienia zwierzt dzikich, nie tylko drapienych ale i


trawoernych, podbierajcych pokarm dla ich stad; Huculi w Karpatach jeszcze w XX wieku
wypalali niepotrzebne im lasy, by zwikszy rozmiary swych pastwisk na pooninach. Jest zatem
zrozumiaym, e tylko wrd nawykych do ujarzmiania w ten sposb przyrody, krtkowzrocznych
plemion staroytnych pasterzy moga si zrodzi podstawowa dla Biblii iluzja, e czowiek moe w
peni zapanowa nad ziemi i nad wszystkimi na niej zwierztami. (Oczywicie eksterminujc po
drodze wszystkie inne, nie dajce si udomowi, rodzaje istot ywych.)
Pasterstwo w sposb naturalny idzie w lad za mylistwem, gdy polega ono na udomowieniu
nadajcych si do eksploatacji zwierzt podobnie zreszt jak zmuszajce czowieka do
niewolniczej pracy rolnictwo, ktre idzie w lad za mao wydajnym zbierac-twem uytecznych dla
czowieka rolin. Kultura judaizmu, wanie przez to, e za wzr dla spoeczestwa stawia
zachowanie si nie naturalnych panw (synw pierworodnych), ale idcych za nimi w lad
imitatorw, od samego pocztku jest od wewntrz martw KULTUR IMITACJI. Praktycznie za
caa wychowawcza rola kapanw tego kultu sprowadza si do niedopuszczenia do odkrycia, e
chodzi tutaj o wlokc si od tysicleci histori gigantycznej bzdury, majcej zapewni kapanom
podane przez nich bogactwo oraz presti.
Kolejnym po Jakubie, idcym w lad bohaterem Biblii by Mojesz, ktry tak dobrze si nauczy
imitowa egipskich kapanw, e a wyzu ich z prawa do historycznego pierwordztwa religii
monoteistycznej. I tak jak jego praojciec Jakub, ktry z otium zrobi negotium, tak i Mojesz egipsk
ide arystokratycznych rzdw WIDZCYCH MDR- . COW przeksztaci w totalitarny reim
interesownych, NIE-WIDZCYCH (LEPYCH) GUPCW. Ci za mojeszowi gupcy i
wodzowie lepi a jest to autorytatywna opinia Jezusa Chrystusa w zaledwie sto lat po mierci
tego WIDZCEGO proroka doprowadzili do doszcztnego starcia domu Izraela z powierzchni globu.
Po tym historycznym wydarzeniu, ziemia a przez ptora tysica lat odpoczywaa od prb
sterroryzowania jej (udomowienia) za pomoc pracy i lichwy uprawianej przez przedsibiorczy
lud boy, uwielbiajcy jak jego praojciec Jakub przesiadywa w zamknitych i bezpiecznych
pomieszczeniach. Wraz jednak z urbanizacj nowoczesnej Europy, w znarkotyzowanych Pismem
witym, protestanckich krajach Zachodu, odrodzia si buruazyjna elita ciurw, ktra skutecznie
posza w lad za europejsk arystokracj, wyrzucajc t warstw prniacz z jej dziedzictwa.
Dzisiaj, po wypdzeniu z Europy komunistw wrd ktrych ukryli si uwielbiajcy przygod
potomkowie Erosa (Ezawa) nieroba wiat wydaje si by bliszym ni kiedy-kolwiek spenieniu
si proroctw Abidiasza i Zachariasza z przed dwudziestu szeciu wiekw: Nie pozostanie nawet
szcztku z domu (yjcego z miecza) Ezawa, A Pan (Jakuba kupca Izraela) bdzie krlem
nad ca ziemi.
Dziki rozszyfrowaniu ukrytych znacze niektrych sw kabay, mona si domyle jakie jest
prawdziwe imi zeranego przez ambicj Pana Izraela. Ot sowo kupiec (negotium, czyli
Jakub) ma symbol 666 czyli jest rwnowane sowu bestia. I wanie te totalnie
skomercjalizowane LUDZKIE BESTIE, w Ewangeliach zwane wilkami w skrach owiec, przejy
obecnie oczywicie w imi Dekalogu oraz Praw Czowieka praktycznie totaln wadz nad
Ziemi.

33

EPILOG
czyli o Ewangelii (Wszech)Mocy Bzdury
O roli w. Pawa w deformacji idei chrzecijaskich pisalimy ju do duo. Tutaj, w zakoczeniu
Spisku Bogw, chcielibymy zwrci uwag na znany specjalistom fakt, e nauki zawarte w jego
Listach s prawie dokadn odwrotnoci wskaza Ewangelii. Najwyraniej to wida w
zaleceniach dotyczcych metod poznania (gnozy) oraz kultywowania nauk, a wic w sprawach dla
religii najwaniejszych. Gdy Jezus naucza oko bdzie wiec ciaa twego, to w. Pawe ustanawia,
e postpujemy wedug wiary, a nie wedug widzenia; gdy Jezus zaleca swym uczniom, by z jego
nauk chodzili nie do pogan, ale do owiec, ktre poginy z domu Izraela, to przedsibiorczy Pawe
na odwrt, obchodzi morze i ziemi, aby wrd pogan pozyska wspwyznawc, a pozyskawszy
go, uczyni go po stokro gorszym ni uprzednio.
Z punktu widzenia Logiki (czyli dla pitagorejczykw i nie tylko dla nich Boga Najwyszego),
najistotniejsze przekazy w. Pawa, cznie z jego hymnem o mioci, s antytez nauczania
Jezusa, nic mwic ju o naukach Platona czy Arystotelesa. Ten zreszt aposto zadeklarowa sic
otwarcie jako wrg racjonalnego mylenia: A mowa moja i zwiastowanie moje nie byy goszone w
przekonywujcych sowach mdroci, lecz objawiay si w nich Duch (judeokretynizmu?) i Moc
(Antychrysta?). Albowiem (moje?) Krlestwo Boe zasadza si nie na sowie (Logosie), lecz na
(Wszech)Mocy (ludzkiej gupoty) I Kor. 2,4 i 4,20. Z Wszechmoc Bzdury czciciele Chrystusa
Nauczajcego (a wic nie Ukrzyowanego) zwykli walczy za pomoc argumentw logicznych,
znienawidzonych przez prorokw, o ktrych Jezus mawia, i wszyscy ktrzy przyszli przede mn
a zatem i Mojesz i Izajasz s zodziejami i rozbjnikami (Jan 10,8). Jeli zatem, na podstawie
zawartoci jego Listw, zdefiniujemy w. Pawia jako Anty-Chrysta, to ju bardzo atwo przyjdzie
nam rozpozna metod jak on zastosowa by omami pierwszych chrzecijan.
Ot po zamordowaniu zgodnie z prawem w. Szczepana, idcy w lad tego apostola w. Pawe
(jak niegdy jego praojciec Jakub) przywdzia eklezjastyczn szat wyeliminowanego przeze
konkurenta. Wykorzystujc autorytet tej szaty namiestnika Chrystusa, zwiastowa naiwnym i nie
znajcym tajnikw Biblii mieszkacom Koryntu, przygotowan duo wczeniej przez proroka
Izajasza (53, 8-10) ewangeli (dosownie!), e Chrystus umar za grzechy nasze, e zosta
pogrzebany, i e trzeciego dnia zmartwychwsta (I Kor. 15, 1-4).
Dla osoby literacko wyksztaconej, nawykej do teatralnych sztuczek z niemiertelnoci, taka dobra
nowina brzmi jak znane opowiadanie o tym, e zabili go (na krzyu) i (z grobu) uciek. Co wicej,
dla uzasadnienia swej tezy o zmartwychwstaniu Chrystusa w. Pawe posuguje si argumentem, e
to co si sieje, nie oywa jeli nie umrze (I Kor. 15, 36). I wanie ten biologiczny argument
wskazuje, e nasz pozorowany aposto przekonywa! i siebie i innych do uwierzenia w najzwyklejsz
bzdur: przecie przed kiekowaniem ziarno jest tylko pozornie martwe, co implikuje, e i Jezus, albo
pozornie umar na krzyu, albo jego zmartwychwstanie byo pozorowane przez uwielbiajcych go
wyznawcw.
Z tej ewangelii pozorw w. Pawe wywid ca, wzorowan na Izajaszu, teologi:
- po pierwsze postulowa on, e poprzez mier Chrystusa na krzyu nastpio samoczynne
odkupienie grzechw wszystkich tych, ktrzy w ofiar z baranka boego uwierzyli. W istocie
natomiast nastpio wkupienie si, wierzcych w t bzdur chrzecijan, w zwalczany przez Jezusa
grzech zakamywania rzeczywistoci. Tym grzechem zinstytucjonalizowanej obudy obcione s
bowiem z definicji wszystkie obrzdy wykorzystujce tak zwanego koza ofiarnego. (Patrz
Prolog.)
34

- Po drugie, bdc uczniem proroka Izajasza, w. Pawe gosi pogld, e wzorowane na kani
Chrystusa, mczestwo i mier chrzecijan bdzie owocowa rozkwitem myli chrzecijaskiej. W
praktyce jest jednak dokadnie na odwrt: myl oraz postpowanie chrzecijaskie rozwija tylko
obecno dobrze wyksztaconych nauczycieli; przedwczesna za eliminacja Nauczyciela stwarza
okazj do wykorzystania jego (nie chcianego zreszt Mt. 26, 39) mczestwa jako nawozu pod
rozkwit idei oraz zachowa zupenie sprzecznych z jego intencjami. Przykadem tutaj jest rozkwit
ewangelii pozorw w. Pawa na nawozie z mczestwa Jezusa oraz w. Szczepana. (Jak
pisalimy to w Aneksie III Umarli, aby mg y Izrael, rekonstrukcja nowoczesnego, wyranie
faszyzujcego pastwa Izrael staa si moliwa dziki nawozowi z mczestwa milionw ydw
chasydzkich, wrcz wrogich imperialnym ambicjom Izraela.)
- Po trzecie, dziki rozreklamowaniu ju w staroytnoci misji apostolskiej w. Pawa, wielu
prostolinijnych chrzecijan, zamiast nosi w swym wntrzu nauki Chrystusa, zaczo nosi
nieustannie w swym ciele konanie Jezusa, aby objawio si w tym ciele ycie Jezusa (II Kor. 4,10).
Oczywicie z naladownictwa konania i banalnej w staroytnoci mierci na krzyu nic dobrego nie
mogo wynikn. Ta bowiem ideologia wyzbywania si samego siebie (wyniszczania, gr. kenozy),
oprcz bezmylnego zadrczania si oraz utraty zdolnoci fizycznych i umysowych, nie prowadzi do
adnych wyszych stanw wiadomoci. (Zauway to ju Budda na kilka wiekw przed
Chrystusem.) Do rozwoju osobowoci prowadzi natomiast metoda cigych wysikw oraz wicze
(gr ascezy) i t metod, znan nie tylko pitagorejczykom, ale wszystkim przedstawicielom Homo
sapiens, stara si upowszechnia w Izraelu Jezus. Tego ewidentnego pogastwa, opartego by uy
sformuowania Listu do Koryntian na przekonywujcych sowach Logosu czyli Mdroci,
szczerze nienawidzi ambitny kretyn jakim by w. Pawe. Za pomoc swej podstpnej ewangelii
umierania dla wiata by zmartwychwsta w Chrystusie, stara si on nie dopuci do wyzwalania
(samowykupywania) si chrzecijan. I to zarwno ze stwarzanych przez Pismo szlachetnych iluzji,
maskujcych postpki dawidowych bezgrzesznych bandytw, jak i z grzeszcego prnoci
postpowania chrzecijaskich samoudrczycieli. Zaszczepiona przez w. Pawa, obsesja
umartwiania si (co oznacza dosownie: upodabnianie si do trupa), doprowadzia ju w pierwszych
wiekach po Chrystusie do zbiorowych obka, manii samobjczych, samookalecze oraz do
spoecznej plagi kretynizmu. W tym wanie czasie pojawio si samo sowo kretyn, wywodzce si
od chrtien, chrzecijanin. Jeden z uwaniejszych obserwatorw tej staroytnej, masochistycznej
subkultury, platonik Celsus (cytowany przez Orygenesa VII, 68) stara si uwiadomi chrzecijan, i
czcz oni nie boga, nie demona, lecz trupa. (Ta celna obserwacja dotyczca natury naszej religii
zostaa sformuowana na kilka wiekw przed wprowadzeniem krzya a MARTWYM Jezusem jako
oficjalnego symbolu chrzecijastwa.)
Nawrt fali masowych obka, inspirowanych Listami w. Pawia, nastpi w epoce Renesansu,
dziki wynalazkowi Gutenberga oraz oilkryciu przez Martina Lutra MOCY zawartej w tych
wanie martwych zabytkach judeochrzecijaskiego rkopimiennictwa. Tym razem zasad
umartwiania si, oraz wyzbywania si samego siebie by upodobni swe ycie do trwajcego
kilkanacie godzin konania Chrystusa, protestanci zaczli realizowa za pomoc PRACY, ktr w
staroytnoci uwaano za zajcie godne niewolnikw. Ta za, coraz bardziej zrutynizowana i
zmechanizowana praca, me tylko zaczta zamienia jej wykonawcw w bezduszne, od wewntrz
martwe automaty, ale i spowodowaa narastajce z kadym wiekiem spustoszenie (kenoz) ywego
organizmu ziemskiej biosfery.
Na kocowy wynik tej nowej automatyzacji czowieka ktr wielu dzisiejszych apostow
industralizmu pojmuje jako now ewangelizacj nie trzeba bdzie dugo czeka. Ludzie zdolni
jeszcze do formuowania swych idei w znienawidzonych przez w. Pawa, przekonywujcych
sowach logiki, potrafi przewidzie totaln katastrof z tak sam atwoci z jak Jezus
przewidywa zagad, skretyniaej dziki samozakamaniu si judaizmu, Jerozolimy.
35

[1] Warto w tym miejscu przypomnie, e spychan dzi w niebyt, lamarckowsk teori ewolucji
imitowa Karol Darwin, robic z niej NAUKOW ATRAP, wyranie przyczy-niajc do
przedsibiorczego skretynienia walczcych o byt nowoczesnych spoeczestw. Karol Darwin, ktry
pomys na ksik O powstaniu gatunkw znalaz w lekturze Ksigi (powstania) Rodzaju, w
swej dziaalnoci poznawczej przypomina troch staroytnego Mojesza, ktry z idei monoteizmu
okrad wspczesnych mu egipskich kapanw, czynic z kultu boga jedynego RELIGIJN
ATRAP, pobudzajc przedsibiorcze skretynienie walczcych o byt ydw.
[2] La nouvelle alliance jest to tytu wydanej w 1979 roku ksiki laureata Nagrody Nobla w
dziedzinie fizyki Illi Prigogina, napisanej wsplnie z filozofem Urszul Seghers. W Polsce
produktem tego Nowego Przymierza Uczonych jest wydana w 1994 roku ksikaStefana
Amsterdamskiego Tertium non datur Trzeciej drogi nie ma.
[3] Wolny Rynek jest dzisiaj symbolem Boga zewntrznego dyktujcego ludziom mod, sposb
ycia oraz wewntrzne wyobraenia o wiecie. Bg ten rzdzi (zwaszcza na Zachodzie) w sposb
rwnie despotyczny, jak kapani Jahwe rzdzili staroytaym Izraelem. Pierwowzorem za Wolnego
Rynku w yciu duchowym Narodu Wybranego byo to przyta-czane na wstpie Przymierze JakubaIzraela z bogiem, ktren to kontrakt wydawa si by oboplnie korzystny: Ty wywyszysz imi
moje (Izraela) a ja ciebie (boga) wywysz.
[4] W pamflecie tym, ironizujc na temat Monteskiusza, Makiawel stwierdza, e Prawem dzisiaj
jest grabie pod przykryciem zasad. Zauwaa on te, e powstae w wyniku rewolucji, zimne
spoeczestwa handlowe, upodobniy si do spoeczesh\>a ydowskiego, ktre stao si dla nich
modelem. Tak wic i dla Jolyego pami po Nowym Testamencie ju w XIX wieku zostaa
przyduszona przez ambitnie imitowan nauk Testamentu Starego.
[5] Miloszevic zasuy sobie na nienawi rodziny Michnika-Sorosa-Finkelkrauta w kwietniu
1990 roku, gdy osobicie sabotowa dobrze poznany przez Polakw program reform ekonomicznych.
To wyamanie si z obozu reform bg to znaczy Pienidz ukara wybuchem wojny domowej
w byej Jugosawii. Jeden z czoowych misjonarzy tego boga, prof. Jeffrey Sachs, podrowa
nawet specjalnie do Sowenii by nakoni miejscowy rzd do secesji.
[6] Oczywicie i w. Pawe, powoujc si na Malachiasza oraz Mojesza, gorliwie wierzy, e
niecny postpek Jakuba nie by aktem motywowanej chciwoci woli tego Jakuba, ale aktem woli
Boga. (Listdo Rzzymian, 9,13-16; z takiej uduchowionej interpretacji wynika m. in., e i
ukamienowanie w. Szczepana nie byo wyrazem wolnej woli sprawcw tego morderstwa wrd
nich i w. Pawa ale rezultatem woli Boga.) W czasach nowoyt-nych ten judajski kretynizm
reformator Kalwin podnis do rangi Teorii Predestynacj, za w czasach najnowszych, wychowany
w tradycji kalwiskiej B. F. Skinner, w sposb naukowy odkry brak wolnej woli u czowieka. Ten
naukowy bcwalizm jest summum czterech tysicy lat rozwoju judeochrzecijariskiej religii.
[7] Naley sdzi, e i wymienieni w niniejszym eseju Karol Marks, Maurice Joly, Erich Fromm,
Herbert Marcuse i Noam Chomsky te pochodz z tej gazi plemienia Izraela, bd nawet z rodziny
mdrca Ezawa.
[8] W Ewangeliach wyranie wida stopniowy rozwj mitu o zmartwychwstaniu w ciele. Jak
wzmiankuje Biblia Tysiclecia, w chronologicznie pierwszej Ewangelii w. Marka, albo w ogle nie
ma opisw spotka zmartwychwstaego Mistrza z uczniami, albo jest to krtka, sztucznie brzmica
wzmianka. Podobnie te jest u w. Mateusza. Duszy opis spotka ze Zmartwychwstaym znajduje
si u w. ukasza, gdzie uczniowie nie potrafi jednak rozpoznawa Mistrza z twarzy. Ten zalek
36

mitu powsta prawdopodobnie pod wpywem wieloletniego obcowania ukasza ze w. Pawem w


trakcie jego podry misyjnych. Pracowicie goszony przez w. Pawa mit o zmartwychwstaniu
zacz z czasem y wasnym yciem i u w. Jana, w 80 lat po mierci Jezusa, apostoowie, wci nie
potraficy rozpozna z twarzy swego Mistrza, wkadaj ju w palce w dziury po jego ranach. Przed
Chrystusem w zmartwychwstanie z (zewntrznego) ciaa wierzya kasta faryzeuszy do ktrej nalea
w. Pawe i to dziki jego pracy ewangelizacyjnej ten istotny faryzeizm pojawi si u chrzecijan.
Naley te przypuszcza, e cud spotkania przez Szawa-Pawa zmartwychwstaego Jezusa na
drodze do Damaszku, by chronologicznie pierwszym przypadkiem spotkania ze Zmartwychwstaym.
Dopiero pniej, zafascynowani manifestowan w Listach arliw wiar w. Pawa Ewangelici
a zwaszcza autorzy Ewangelii pniej kompilowanych doczyli opisy podobnie cudownych
spotka zmartwychwstaego Mistrza ze swymi, nieyjcymi ju w momencie powstawania tych
opowieci, uczniami.
Posted in POLSKIE TEKSTY, religia zombie | Leave a comment
Maciarewizm jako model powstawania chrzecijaskiego kotuna
Posted on 23 April 2013 by admin
Sztuczny Chrystus i sztuczny wiat ktry On tworzy
http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/04/18/maciarewizm-jako-model-powstawania-religijnegokoltuna/
1. Czy Czowiek z Similaun to mistyfikacja?
Trzeciego kwietnia a wic w dwa dni po primaaprilisowej w tym roku rocznicy
Zmartwychwstania Paskiego, mj brat (z zawodu tumacz z wielu jzykw) podzieli si ze mn
wiadomoci, e mia w rkach ksik o tym, e sawny czowiek z Similaun, czyli
zmumifikowane ludzkie trucho znalezione przed 22 ju laty na lodowcu w dolinie Oetztal w Tyrolu,
to bya lokalna inscenizacja, zrobiona w celu zwikszenia zainteresowania turystw t alpejsk
dolin. Przez nastpny dzie byem w podry i nie miaem dostpu do internetu by zweryfikowa t
rewelacj.

W literaturze pojawio si przypuszczenie, e widoczne powyej, zmumifikowane szcztki czowieka


sprzed 5 tysicy lat, zostay w ukryciu przetransportowane z peruwiaskich Andw i zakopane w
alpejskim lodowcu. (Heim, M. and Nosko, W., Die ztal-Flschung: Anatomie einer archologischen
Groteske, Rowohlt Verlag, 1993.)
37

W tym, bezporednio po-Wielkanocnym okresie, zawarty w mej gowie SYSTEM ASOCJACYJNY,


dziaajcy na czysto chemicznej zasadzie czenia si nawzajem pobudzonych jednoczenie
sygnaami centrw neuronalnych, dokona automatycznego skojarzenia usyszanej od mego brata
Macieja rewelacji o komercyjnym pochodzeniu czowieka z Similaun z mym, spisanym kilka dni
wczeniej WIELKANOCYM SOWEM, przytaczajcym tez wrednych mahometan, e zarwno
Umczenie jak i Zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu, w okresie Paschy przed 1980 laty, to by
rezultat komercyjnego geszeftu zaoycieli sekty chrzecijan. dnych sawy i innych profitw ludzi
zwanych faryzeuszami, robicych biznes wrd niewiele mylcej wczesnej gawiedzi Imperium
Romanum. (Jak to gosi przed 324 laty ukarany przez publiczne cicie gowy i spalenie trucha,
onierz i filozof Kazimierz yszczyski: Religia zostaa ustanowiona przez ludzi bez religii, aby
ich czczono.)

2.Maciarewizm jako model mechanizmu powstania antycznej religii chrzecijan


Jeli chodzi o znalezisko czowieka z lodu sprzed 5300 lat, to informacje na jego temat wydaj si
by bardzo dobrze potwierdzone. Natomiast historia zmartwychwstania w ciele Jezusa z Nazaretu
przed 1980 laty, jak si dokadnie czyta Nowy Testament, ma wyranie charakter iluzji wzgldnie
nawet zwykej plotki rozpuszczanej przez apostow. Ta plotka, ktra wedug profesora Tomasza
Wcawskiego zostaa zrodzona na tak zwane (kotuskie) zamwienie spoeczne, wraz z upywem
stuleci nabraa cech nie kwestionowanej prawdy. Jak taka zamiana bzdury w dogmat wity
postpuje, doskonaego przykadu dostarcza goszona przez sekt Maciarewicza teoria zamachu na
prezydencki samolot pod Smoleskiem 3 lata temu. Jeli maciarewiczowski zesp parlamentarny,
oraz wspierajce jego poczynania katolickie agencje, bd tak dynamicznie jak dotd dziaa dalej, to
za 10 lat ju nie jedna trzecia, ale dwie trzecie ludnoci Polski bdzie wicie przekonana, e 10
kwietnia 2010 roku nad feraln brzoz w Smolesku wydarzy si cud wybuchu zainstalowanej w
lewym (i tylko lewym!) skrzydle prezydenckiej tutki bomby (patrz Anatomia kamstwa M.
Setlaka w Angorze z 21 kwietnia br; w internecie mona sobie poczyta, jak kto ma czas, krytyk
artyuu Michaa Setlaka Anatomia kamstwa
http://lubczasopismo.salon24.pl/jeremiasz/post/493536,przeglad-lotniczy-miazdzy-siebie, oraz jego
odpowied na t krytyk: Anatomia kamstwa, akt drugi:
http://www.plar.pl/NewsImg/101/m&md.htm).
Masy ludzkie s bowiem z NATURY niezwykle atwowierne i tutaj nic nowego nie wymylam.
Podobn opini na temat zachowania si chrzecijan gosi, w Prawdziwym Sowie napisanym
przed okoo 1830 laty, rzymski filozof Celsus, ktry zauway: Przewrotni ludzie wykorzystujc ich
(chrzecijan) atwowierno i gupot robi z nimi, co chc Mdro, wedug nich (przywdcw
chrzecijan), jest zem w wiecie, a dobrem gupota.
3. Co na temat Zmartwychwstania twierdzi Lucyfer, przez teozofw utosamiany z bratem
Chrystusa?
W istocie, w Listach Apostoa Pawa do atwo mona znale obszerne fragmenty potwierdzajce
i programowa gupota jest podstawow cech etyki chrzecijastwa (np. 1 Kor. 1, 21), dumnie
odrniajc ludzi WIARY od jednostek odwaajcych si myle w sposb oparty na logicznym
wnioskowaniu. W mym osobistym przypadku ten przynoszcy mi wewntrzne wiato Lucyfer
czyli cakiem materialny SYSTEM ASOCJACYJNY KORY MZGOWEJ coraz silniej mnie
przekonuje, e zmartwychwstaniu w ciele, 1980 lat temu Jezusa z Nazaretu, to ewidentne,
zamraczajce umys zmylenie. Bowiem jak si wczy do analizy tego zjawiska nasz zwyky system
asocjacyjny to:

38

zaczynamy sobie uwiadamia, e po tych kilku godzinach katorgi drogi krzyowej, a nastpnie po
kilkudziesiciu godzinach letargu w grobie, umczony Jezus mg ewentualnie odzyska cz swych
si i przez kilka nastpnych tygodni, by zdolnym do okazjonalnego pokazywania si swym uczniom.
To jest biologicznie moliwe i pisaem o tej moliwoci w Czy Christus Rex to zombie?. Gdzie
jednak, w tym smutnym dla po zmartwychwstaniu okresie On mieszka i kto go ywi, czyby nie
sta si On wtedy bezwoln ju ludzk kuk, wykorzystywan, w celach propagandowych, przez
swych oprawcw?
Blisza lektura Ewangelii sugeruje, e w ogle to nie by Jezus, ktrego apostoowie wczeniej
znali. Nie potrafili oni bowiem rozpozna swego Nauczyciela ani z twarzy ani po gosie, a przecie to
On sam im wczeniej wskaza, e owce swego Pasterza rozpoznaj wanie po jego gosie ja kiedy
potrafiem rozpozna koleg, ktrego nie widziaem od lat 30, li tylko syszc jego gos gdy
rozmawia odwrcony do mnie tyem! Na pozr umoralniajca za historyjka o niewiernym
Tomaszu, przekonywujcym si do Zmartwychwstaego, poprzez wkadanie palca w blizn w boku
jakiej nie znanej mu wczeniej postaci, to bajka dobra dla chrzecijaskich dzieci, ktre nie kojarz,
e aposto-niedowiarek umiejscowienie tej rany Chrystusa mg zna tylko z relacji osb trzecich.
4. Bg jest Mioci do czowieka czy aby na pewno?
Koronnym za wiadectwem czyli po acinie testimonium e to nie znany nam z Ewangelii
Jezus z Nazaretu zmartwychwsta, s Listy w. Pawa pretendujcego, e mia on osobisty kontakt
ze Zmartwychwstaym, kontakt bardzo podobny do tego, jaki z Jezusem miewaa siostra Faustyna w
pocztku wieku XX-go. Ot jest taka znana ju od czasw Arystotelesa zasada psychologicznobiochemiczna, mwica e czowiek ma w swej gowie (intelekcie) tylko to, co wczeniej swymi
zmysami dostrzeg i co na podstawie tych dozna sobie potrafi wyobrazi. Siostra Faustyna
wyobraaa sobie, e Jezus Chrystus da, by zostao zaoone nowe zgromadzenie goszce na cay
wiat kult Miosierdzia Boego. Bo o tym, e Bg jest mioci syszaa bezustannie od
otaczajcego j kleru. Aposto Pawe z kolei, po wielokro sysza od hellenistw, ktrych za jego
czasw byo w Jerozolimie bardzo wielu i do ktrych coraz czciej przystawali izraelici, e
najwikszym z bogw jest Eros, posiadania ktrego to boga ydzi poganom po prostu zazdrocili. A
zatem, by speni zapotrzebowanie na ask bo wczesnej chrzecijaskiej kotunerii, w 1 List do
Koryntian wszczepi on wzorowany na mowie Agatona z dialogu Uczta Hymn o Mioci ktr to
platosk wstawk dbajcy o swe dobro chrzecijaski kler ze entuzjazmem podchwyci, goszc urbi
et orbi, e Bg jest mioci.
A tymczasem wrg wszelkiej obudy, Jezus cytowany w Ewangeliach wrcz zaleca apostoom
nienawi do bliskiej rodziny (k. 14, 26), nie mwic ju o jego stosunku do dominujcych w
Izraelu faryzeuszy w rodzaju Szawa/Pawa, ktrym nie szczdzi epitetw w rodzaju we, plemi
mijowe!. Ten samozwaczy aposto jest znany z tego, e naucza prawie wszystkiego na odwrt
ni Jezus. Ja pisaem o tym ju blisko 20 lat temu w Wojnie bogw, w szerzej znanej w Polsce
literaturze mamy na ten temat opracowanie Karlheinza Deschnera. Dotyczy to w szczeglnoci
wyranie lucyferycznych uwag Jezusa o tym, e oko jest wiec ciaa twego oraz jego, wci
aktualnej opinii o uczonych w Pimie ktrzy przechwycili klucze (do wityni) Poznania. Sami nie
weszli, a innym wej zabraniaj (k 11, 52 ). No i jak Jezus znany z Ewangelii wskazywa na
ptaki niebieskie, ktre nie siej, nie orz i nie zbieraj do gumien, a jednak Bg ywi je (MT. 6,
26), tak dbajcy o moralno chrzecijaskiej trzody Aposto gosi dokadnie na odwrt
napominamy was w Panu Jezusie Chrystusie Kto nie chce pracowa, niech te nie je (2 Tes. 3,
10-12).
5. Jak zmieni si gatunek ludzki pod wpywem (bez)myli apostoa Pawa?

39

Mieszkajcy od lat w Teksasie, byy solidarnociowiec, pan Roman Kafel skomentowa me


Wielkanocne Sowo opini o Zmartwychwstaniu pira angielskiego pisarza Gilberta Keith
Chestertona. Koczy si ona nastpujc sentencj:
Rzymianie zacignli zbrojn stra w obawie przed zamieszkami i prb odzyskania ciaa. Raz
jeszcze te naturalne czynnoci miay swoj naturaln symbolik () W tym miejscu pogrzebano
teologie i filozofie, bogw, herosw i mdrcw. Uywajc wielkiego rzymskiego zwrotu, moemy
powiedzie o nich, e niegdy yli. Ale tak jak mogli jedynie y, tak mogli jedynie umrze, i oto
leeli martwi. Trzeciego dnia przyjaciele Chrystusa, ktrzy przyszli na miejsce o wicie, znaleli grb
pusty i kamie odsunity na bok. Na rne sposoby uwiadomili sobie nowy cud, ale nawet oni
ledwie pojmowali, e wiat skona tej nocy. To, na co patrzyli (pozbawiony ycia grobowiec etosw
staroytnoci MG), naleao ju do pierwszego dnia nowego stworzenia, z nowym niebem i now
ziemi, a Bg na podobiestwo ogrodnika znw przechadza si po ogrodzie, nie w chodzie
wieczoru, lecz poranka. Za: Wiekuisty Czowiek, FRONDA, ss. 333-336.
Powysza poezja bogatego w wyobrani Anglika brzmi bardzo piknie. Sugeruje ona, e by w
bdzie polski skrupulatny historyk antyku Tadeusz Zieliski twierdzcy, e RELIGIA ANTYCZNA
JEST WACIWYM STARYM TRESTAMENTEM CHRZECIJASTWA (patrz komentarz M. S.
Kamierzaka). Wedug Chestertona ta wanie religia, zarwno Hellady jak i Egiptu, podobnie jak i
filozofia bogw, herosw i mdrcw zostaa wyprniona z ycia przez anty-biologiczny cud
Zmartwychwstania na Wzgrzu Golgota. Pod narkotycznym wpywem tego Misterium nastpio
masowe wyprnienie mzgw chrzecijan z praktycznie wszystkich kulturowych zdobyczy Antyku
co jest rzecz znan, chrzecijanie nawet zapomnieli o tym, e Ziemia jest okrga i e
Wszechwiat jest wieczny, bez pocztku ani koca tak jak to twierdzi Arystoteles oraz stoicy, a
ostatnio i niej podpisany fizyk-ewolucjonista, oraz astrofizyk Roger Penrose.
W propagowanej tutaj lucyferycznej perspektywie, caa dta teologia zbawienia metod Jezusa z
Nazaretu udrczenia i z grobu wyprowadzenia to oszukaczy produkt staroytnych szamanwiluzjonistw, wywodzcych si ze specjalizujcego si w takich sztuczkach hebrajskiego kleru. Jak to
celnie zauway Amerykanin David Icke Ta sama istota (hebrajski bg Ojciec) ktra stworzya
problem (grzech pierworodny), zaoferowaa ludziom wyjcie (Zbawienie), ktre pod przykrywk
pomocy jest jedynie narzdziem do manipulacji i zniewolenia (przez pasoytnicze Sugi boe).
6. Stary i Nowy Testament hebrajskiego Boga Mioci Rozboju
Jeli bowiem Chrystus czyli dosownie pomazaniec boy ktrego przedstawicielem na wiat jest
Kler wity, jest (nowo)tworem SZTUCZNYM, to jego sudzy w sposb logiczny musz ten
SZTUCZNY BYT coraz bardziej nam przyblia. Std wanie si wzi ten bezkrytyczny kult
usztuczniajcej ycie techniki, te nowoczesne i po-nowoczesne patologie obkaczego dzisiaj
rozwoju bankowoci, ekonomii, hipermarketw oraz telekomunikacyjnych autostrad. Std te si
wzia i ta sztuczna boa mio, zwana po grecku agape, ktr ociekaj wszystkie naszych
klechw publiczne wystpienia. (Patrz mowa z okazji niedawnej Drogi Krzyowej papiea
Franciszka: podajmy drog krzya, kroczmy, niosc w sercu to Sowo mioci i przebaczenia.
Idmy, oczekujc Zmartwychwstania Jezusa, ktry nas tak bardzo kocha. Cay jest mioci! Co za
bezwstydny, bezmylny bekot dochodzcy ze Stolicy Apostolskiej!)
Z tego co mj wewntrzny lucyfer si doczyta i to nie midzy wierszami, ale wprost z Pisma
witego, to hebrajski (habiru znaczy bandyci) bg JAHWE JEST BOGIEM ROZBOJU. W Starym
Testamencie ten rozbj (np. Ex. 12:35-36) Narodu Wybranego odbywa si pod oson (tarcz
odbijajc wszelkie podejrzenia) Dekalogu, w Nowym Testamencie Szawe/Pawe w swych
Listach zaproponowa, pod oson krzya, globaln krucjat przeciw caemu wiatu, a Chrystus
pooy pod swe stopy wszystkich swoich wrogw (1 Kor. 15, 25). Doskonale zrozumieli t sugesti
40

Krzyowcy, malujc uodporniajce ich na wszelakie oskarenia o chciwo i bestialstwo, krzye na


tarczach, paszczach oraz chorgwiach swych hufcw Chrystusa.
Wspczenie nowi krzyowcy (NATO + Izrael, czyli dwjpastwo USrael) uprawiaj Rozbj
Codzienny w skali caego globu pod oson tarczy z Praw Czowieka oraz Holokaustu. Wci jest
to ta sama koncepcja grabiey pod przykryciem Zasad jak to dowcipnie uj Maurice Joly w
Dialogu w piekle Makiawela z Monteskiuszem z roku 1864, pniej przerobionego na Protokoy
Mdrcw Syjonu.
Czy jest jaka droga wycofu z coraz bardziej SZTUCZNEJ PRZYSZOCI, jak oferuje nam tak
zwany Zachd? I to Zachd zarwno w jego wersji laickiej z cakowicie sztucznymi zwizkami
partnerskimi, genetycznie modyfikowan ywnoci oraz zapadnianiem in vitro jak i w jego wersji
religijnej kultu Holokaustu coraz wyraniej zastpujcego misterium Krzya Paskiego. Post
modernistycznego kultu barbarzyskiej, antycznej ofiary z baranka boego stwarzajcego podstaw
dla Nowej Wiary Zbaraniaej Ludzkoci w Izraela tysicletnie wiatowadztwo?

Herb kardynalski Stanisawa Dziwisza, z szecioramienn Gwiazd Dawida dominujc krzy na


Giewoncie. Czy nie jest to symboliczne wskazanie na kierunek duchowy w jakim Katolicka Polska
dzisiaj si rozwija?
Poniej zamieszczam wywiad, jakiego niedawno udzieli serbskiej telewizji rosyjski genera Leonid
Iwaszow (Poznaem go osobicie w Moskwie w grudniu 2009 roku; Iwaszow w czerwcu 1999 roku
dowodzi batalionem wojsk rosyjskich w Boni, ktry cichaczem zaj strategiczne lotnisko koo
Pristiny w Kosowie, zanim dotary tam zwyciskie oddziay NATO po 3 miesicach bombardowa
Jugosawii.) Ot Leonid Iwaszow, ktry obecnie jest prezesem rosyjskiej Akademii
Geopolitycznych Problemw twierdzi, e NATO TO ROZBJNICZA ARMIA rzezimieszkw na
usugach wiatowych centrw finansowych. I dodaje, e to KULTURA PRAWOSAWIA jest
jedyn, zdoln zachowa bogactwo kulturowe naszej Planety (a zatem i kultur chisk i hindusk i
t katolicko-indiask Ameryki Poudniowej) przed ANGLOSASK ZBJECK
GLOBALIZACJ:
http://www.beoforum.rs/forum-prenosi-beogradski-forum-za-svet-ravnopravnih/449-general-ivasovcrna-gora-ulaskom-u-nato-postaje

41

T interesujc wypowied prezesa AGP, byy pose z ramienia Samoobrony, Mateusz Piskorski z
ECAG oceni jako nieco zbyt optymistyczn. Bo w rzeczy samej, genera Iwaszow marzy o
powrocie do nieco tylko zmodyfikowanego modelu ZSRR. To formalnie ateistyczne pastwo
stanowio oparcie dla cakiem znacznej iloci pastw o ustrojach niezalenych od anglosaskiej
oligarchii, zachowujcych zatem sw narodow a nawet i religijn esencj, jak chociaby Polska w
trwajcym przez cae 45 lat okresie PRL-u. Poniej wmontowaem krtki filmik z defilady
Tysiclecia 22 lipca 1966 roku w Warszawie. Filmik ten ilustruje, e ze wszystkimi swoimi
gomukowskimi niedostatkami, wczesna Polska zarwno militarnie jak i kulturowo uomkiem w
wiecie wtedy nie bya. A, jak to kto w Internecie napisa, ogldajc te obrazki z czasw
sierminego Gomuki, za si w oku krci:
https://www.youtube.com/watch?v=Af-l5c3CDAs
Jeli za chodzi o ten prawosawny rys byego ZSRR, to warto przypomnie, e zarwno Jzef
Stalin jak i jego kolega, w pewnym okresie premier ZSRR, Ormianin Anastas Mikojan swe mode
lata spdzili w seminarium duchownym w Tyflisie, ktra to jezuicko-prawosawna instytucja okazaa
si by kuni kadr dla przyszej WKP(b). Podejrzewa si nawet, e jezuici z Tyflisu w sposb
spiskowy uatwili Soso Dugaszwili, ktry w ich zakadzie spdzi a siedem lat nie zdajc
egzaminw kocowych, wkrcenie si we wadze kompartii na Zakaukaziu. (Patrz Taczca na
portalu prawda2.info; ta hipoteza wyglda troch tak jak ta moja, sugerujca e to jerozolimski
Sanhydryn na pocztku naszej Ery uatwi, w sposb ukryty, pilnemu uczniowi rabina Gamaliela o
imieniu Saul zostanie najwyej cenionym, 13 apostoem Zmartwychwstaego Chrystusa.)
No i oczywicie, w literaturze mona znale nie tylko jezuicki ortodoksyjny, ale i polski (dosownie)
rys fizjognomii Jzefa Stalina. Jest nim niezwykle podobiestwo tego gruziskiego wodza do
generaa, podrnika i przyrodnika Mikoaja Przewalskiego, arystokraty polskiego pochodzenia,
ktry czasami bywa i w Tyflisie, w ktrym przez duszy czas mieszka jego rodzony brat.

A zatem sursum corda, jeszcze Polska nie zgina pod Gwiazd Rozboju Dawida wiecc nad
Giewontem!
(P)ozdrowienia
Marek Gogoczowski

Zakopane, 17 kwietnia A.D. 2013


42

Post Scriptum.
Wedug informacji Mieczysawa S. Kamierzaka, Antoni Macierewicz Izaak Singer polonofob,
dywersant, wspzaoyciel KOR komandosi, ydokomuna-trockici, marksici [KOR powsta z
najbardziej antypolskich struktur partyjnych: WKP(b), KPZU, KPU(b), KPB(b), KPF,
KPD(Niemiec), MOPRu.]; wspzaoyciel ZChN Zjednoczenie Chrzecijasko-Narodowe. Celem
partii ZChN nie jest dziaanie dla dobra narodu, wrcz przeciwnie, zgodnie z martynistycznym
programem ZChN ma kanalizowa wszelkie inicjatywy narodowe, i co gorsza kompromitowa ten
kierunek polskiej myli politycznej. Zakon Martynistw, szczeglnie wyspecjalizowany w
antykatolickiej dywersji kierunku Masonerii Okultystycznej Regularnej; Ochrzczony w obozie dla
internowanych w upkowie koo Komaczy w Bieszczadach, chrzci ks. Miska.
Posted in POLSKIE TEKSTY, religia zombie | Leave a comment
Sowo o teologii Zbawienia metod Jezusa udrczenia
Posted on 1 April 2013 by admin
Wielkanocne Sowo o teologii Zbawienia metod Jezusa z Nazaretu udrczenia
- czyli o cudzie zamiany smutku w rado (i podoci w cnot) na via Dolorosa w Jeruzalem
Otrzymaem w tym roku wiele, nadesanych poczt elektroniczn, ycze Wielkanocnych.
Z obowizku emerytowanego (od ac. emeritus czyli zasuonego) filozofa, do dobrze si
orientujcego w kulturze Antyku, wypada mi na nie odpowiedzie zgodnie z duchem tego Antyku. A
w szczeglnoci zgodnie z duchem jego najwybitniejszych przedstawicieli: Sokratesa (znanego
gwnie z dialogw Platona), Arystotelesa oraz Epikura, ktrego idee rewitalizowa Karol Marks
Karol w wieku XIX z dobrze znanym skutkiem w wieku ubiegym.
W szczeglnoci Krzysztof Fedon mj byy student ze Supska napisa:
ycz Wesoych wit i aby odgrywana co roku przez Jezusa Chrystusa bolesna mka na krzyu,
wzita za kocow faz letargu bd anabiozy budzcej si do ycia przyrody, w kocu przeamaa
ucisk tej przydugiej zimy.
Takie zrozumienie historii Mki oraz Zmartwychwstania Paskiego jest cakowicie biologiczne:
zima zarwno dla rolin jak i dla zwierzt to czas trudnego dla nich przetrwania (w kracowych
wypadkach anabioz zwanego), po ktrym nastpuje Wiosna, doskonale widoczny goym okiem
wybuch si yciowych Przyrody. I std wanie staroytni Egipcjanie czcili zapewne na wiosn
wito Zmartwychwstania Ozyrysa, za czasw Jezusa z Nazaretu zwanego Serapisem, bogiem
Jedynym w Egipcie 2 tysice lat temu.
Tak te i ja przez wiele dekad odbieraem w sposb biologiczny to Wielkanocne Misterium
Zmartwychwstania: po okresie, kiedy niszczone przez otoczenie pogldy czy nawet cakiem
materialne byty oywione, jak na przykad narody trafi na sprzyjajce ku temu warunki, nastpuje
ich rewitalizacja i rozkwit: by wskaza tutaj chociaby na filozofi Arystotelesa, przez ponad tysic
lat zwalczan przez Ojcw Kocioa. Zostaa ona schrystianizowana w kocu przez w. Tomasza
w wieku XIII by przez nastpnych lat kilkaset sta si oficjaln doktryn Kocioa skutecznie
hamujc rozwj fizyki (ale nie biologii)..
Jednak przy bliszym, profesjonalnym zapoznaniu si z teologi przez Koci nam wykadan,
okazao si e mit o Jezusa zmartwychwstaniu w ciele w Wielk niedziel Paschy, ma nie tylko
antybiologiczny ale i ewidentnie kryminogenny charakter. Na taki wredny charakter wit
Wielkanocy wskazuje choby otrzymany przeze mnie, przed kilku laty, maszynopis tekstu

43

zatytuowanego I Bg rozpoczyna dialog przysanego mi przez emerytowanego (od ac. emeritus


czyli zasuonego) ksidza proboszcza Jana Kurdybelskiego z Wrocawia.
Ot przyjaciel ksidza Jana, Mieczysaw S. Kazimierzak z Wrocawia napisa mi z okazji
Wielkanocy AD 2013:
Zdrowych i pogodnych dni witecznych, bo Chrystus prawdziwie zmartwychwsta. Jeden by tylko
prawdziwy przeom w historii wiata, ktry przedzieli j na dwie epoki: byo nim objawienie si
Boga w osobie Chrystusa ks.kanonik Jan Jakub Kurdybelski, jeden z kapelanw cywilizacji
aciskiej.
Mj dobry znajomy ksidz Kurdybelski od lat prbuje z mizernym skutkiem wrd hierarchii
kocielnej propagowa tez ubiegowiecznego historyka Antyku, Tadeusza Zieliskiego, e Jezus z
Nazaretu by przedstawicielem kultury helleskiej w zdominowanym przez Rzymian Izraelu.
(Ksika Hellenizm a judaizm z 1927 roku, wznowiona niedawno w Polsce.) Jeli jednak chodzi o
podstawowe dla chrzecijastwa Misterium Paschalne Zbawienia, metod Jezusa z Nazaretu
Umczenia, nie odbiega on w swej interpretacji tego Cudownego Zdarzenia, od kanonu jaki recytuj
wszyscy ksia. Cytuj z I Bg rozpoczyna dialog:
Jak pisze w. Pawe w Licie do Rzymian: Gdzie jednak wzmg si grzech, tam jeszcze obficiej
rozlaa si aska, aby jak grzech zaznaczy swoje krlowanie mierci, tak aska przejawia swe
krlowanie przez sprawiedliwo wiodc do ycia wiecznego, przez Jezusa Chrystusa (5, 29-21).
T tajemnicz wspzaleno aski i grzechu w ekonomii zbawienia, dostrzeg w. Augustyn i ukaza
ja w ordziu wielkanocnym, ktre po dzie dzisiejszy stanowi najcenniejsz per misterium
paschalnego (tutaj tekst aciski tego ordzia). aden doktor Kocioa, aden teolog, aden z wielkich
mistykw dopuszczonych do ogldania tajemnic Boych w nadzwyczajnym wietle, jakim
dodatkowym zmysem duszy, jakimi bg obdarowuje najwikszych witych, nie odway si
wypowiedzie takich sw, jakie Augustyn napisa w swym sawnym hymnie-ordziu:
O zaiste konieczny by grzech Adama,
Ktry zosta zgadzony mierci Chrystusa!
O szczliwa wina, skoro j zgadzi taki wielki Odkupiciel!
Uwicajca sia tej (Wielkiej) nocy
Oddala zbrodnie, z przewin obmywa,
Przywraca niewinno upadym, a rado smutnym,
O zaiste bogosawiona noc,
W ktrej czy si niebo z ziemi,
sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.
Grzech pojawi si w zaraniu dziejw. T prawd (?) oddziedziczon po Starym Testamencie, przej
w. Pawe i uczyni j gwnym tematem swej misji. ()
Tyle ksidz Jan Kurdybelski o biblijnej genezie wit Wielkiej Nocy. To misterium Oddalajce
zbrodnie i przywracajce niewinno upadym uczony w Pimie, faryzeusz Szawe, szerzej znany
44

jako w. Pawe, po prostu skopiowa z satanistycznych obrzdw wityni na Wzgrzu Syjon.


Nocnych, paschalnych obrzdw, polegajcych na zrzucaniu zbrodni popenionych przez klientw tej
JASKINI ZBJCW na niewinne baranki boe, a nawet i na ludzi ofiarnych (Kp. 27, 29). Te
niewinne istoty na Wzgrzu witynnym wykrwawiano, mordowano i spalano ku uciesze
hebrajskiego Pana Zastpw.
http://www.goisrael.pl/tourism_pol/Tourist%20Information/Christian%20Themes/Details/Strony/Via
%20Dolorosa%20%20%20chr.aspx .
Tymczasem wredni muzumanie twierdz, e obchodzone przez chrzecijan z naboestwem
Misterium Pasyjne i historia Zmartwychwstania to wszystko ydowski pic, lipa i fotomonta.
I mnie, jako zasuonemu (emeritus) filozofowi Przyrody, z tym pogldem wypada si nie tylko
zgodzi, ale i go propagowa. Szczeglnie wrd katolickiego polactfa trzymanego w jarzmie filokryminalnej bezmylnoci przez jego ydowski kler uwielbiony. (Ten kler 30 marca 1689 roku na
Rynku w Warszawie kaza ci i spali krwawice zwoki byego jezuity, filozofa i walecznego
rycerza Kazimierza yszczyskiego, za to i odway sie on w skrytoci napisa, e Religia zostaa
ustanowiona przez ludzi bez religii po to, aby ich adorowano pobono zostaa wprowadzona
przez bezbonych.)
Z tekstu Koranu bowiem wynika, e stojcym z daleka apostoom tylko bowiem si zdawao, e na
krzyu powieszono Jezusa. Muzumanie nawet mi podesali, bdcy przedmiotem ich wiary mit z
ktrego wynika, e zapewne traktujcy z sympati Jezusa Piat tak pokombinowa, e na sawnym
krzyu suby Cesarstwa powiesiy zdrajc Judasza, za trzech wczesnych strw bezpieczestwa
(anioy Michael, Gabriel i bodaje Ibrahim) skrycie wyekspediowao Jezusa, przez wschodnie okno
Ogrjca, bez adnej niepotrzebnej mki wprost do nieba.
Czy nie jest to historia pikniejsza i bardziej zgodna z sensem sprawiedliwoci, od tej naszej
okrutnej i bezmylnej paplaniny o krzyowaniu czowieka, ktry odway si mwi prawd o
odwiecznej hipokryzji ydowskich skrybw i Uczonych ktra to hipokryzja wedug Koranu to
GRZECH PIERWORODNY ludzkoci. Jak pamitam, przed kilku laty moim studentom filozofii na
Akademii Pomorskiej ta islamska interpretacja ostatnich dni proroka Jezusa, syna Miriam,
przypada bardzo do gustu.
Z Wielkanocnymi, bynajmniej nie oddalajcym zbrodni i nie przywracajcym niewinnoci
upadym, yczeniami zdrowia psychicznego,
Wasz Czciciel Bezbonego Epikura (oraz bogini mdroci Ateny)
www.markglogg.eu
(Jako teksty uzupeniajce warto poczyta (http://kritikos.pl/?art=Czy_Christus_Rex_to_Zombie
oraz http://wiernipolsce.wordpress.com/2010/12/15/czy-christus-rex-to-zombie/
A take ju tegoroczny tekst Semper in altum,
http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/01/15/semper-in-altum-w-bagnie-miasta-na-wzgorzusyjon/#comment-29280,, a zwaszcza ostatni do komentarz dyl(a) czyli Krzysztofa Fedona.)
Spisane w Noc ydowskiego Sabatu (soboty) Paschy, 30 marca 2013 dokadnie w 224 lata po
publicznej egzekucji, na rozkaz kleru, podsdka brzeskiego Kazimierza yszczyskiego
Posted in Obce teksty, POLSKIE TEKSTY, religia zombie | Leave a comment

45