You are on page 1of 5

Volerstin i Monik o drutvenim naukama

od disciplina ka studijama
epistemological reunified world of knowledge
interdisciplinarnost kombinuje discipline kako bi reila neki praktian problem
drutvene nauke kao produkt liberalistike ideologije kako bi tamed and managed opasne
klase
distnikcija izmeu filozofije i nauke zasnovana na Dekartovoj distinkciji izmeu ljudi i
prorode str. 158
dodaj o mnotvu discilina u periodu 1750-1850
insistence on total history
Worldsystems
analysts began to be skeptical about the inevitability of progress.
menjaju. Ovo e prouzrokovati rastui
jaz izmeu intelektualnih pozicija i praksi naunika u
oblasti drutvenih nauka sjedne i formalne organizacije
drutvenih nauka s druge strane.
Oni su smatrali daje konvergencija izmeu delova
drutvenih nauka i delova istorije prema nekoj obuhvatnijoj
drutvenoj nauci bila kreativan pristup koji u
sebe ukljuuje plodno unakrsno obogaivanje i zasluuje
da bude dalje unapreden i razvijen. Drugi su bili manje
uvereni u ono to je postignuto. Oni su smatrali da je
ustupak "interdisciplinarnosti" posluio isto onoliko spaavanju
legitimnosti postojeih disciplina koliko i savladavanju
bledee logike njihove osobenosti. Ovi drugi zalagali
su se za radikalniju rekonstrukciju radi savladavanja
onoga to su doivljavali kao intelektualnu zbrku.
Mnogi od kritiara ogranienosti drutvene nauke
do sada su isticali negativnu stranu svog programa, onu
koja se sastoji u negiranju lanih univerzalizama. Oni su
osporili prikladnost navodno univerzalistikih principa u
izvesnom broju pojedinanih sluajeva, i/ili mogunost
ili poeljnost univerzalizma, a umesto ovoga ponudili
kvazi-disciplinarne kategorije definisane od strane raznih
drutvenih jedinica. Sve do sada, glavni rezultat njihovog
delovanja, u velikoj meri, bio je umnoavanje
partikularizama. Ali mi moramo poi dalje od oiglednog
argumenta da glasovi grupa nad kojima se vlada (i
koji su, zbog toga, do sada, u velikoj meri, ignorisani)
moraju da se priznaju; postoji tei zadatak, zadatak da

109
se jasno pokae na koji nain je ukljuivanje iskustava
ovih grupa fundamentalno za sticanje objektivnog znanja
o drutvenim procesima.
the conceptual categories need to be built up anew.
the two tasks reorienting the strategy of the antisystemic movements and
reorienting the strategy of social science.
unthinking social sciences, str. 57-58 nation is not basic unit of analysis
separacija disciplina nije kontigentna ona je uslov funcionisanja svetskog
sistema
str. 103 the social movements create the intellectual issues that the
historical social science seek to answer. the historical social sciences, in
theorising these issues, create both the tools for, and the barriers to, their
solutions.
inevitability of human progress
development of world-system involves underdevelopment
historical system must represent an integrated network of economic, political
and cultural processes the sum of which hold the system together.
Utopics
str. 10 states never were autonomous entities but rather simply a major
institutional feature of the world-system.
str. 29 1968 dethronement of liberalism
str. 31 antistatism
str . 56 state delegitimisation
str 58 delegitimisation of ideology of inevitable progress that was a major
pillar of world stability for at least two centuries
str 67 end of certainity
the end of the world ...
str. 137 social sciences and racional quest
str. 164 newton model
eurocentrism
str. 192 wsa kao kritika premisa drutvenih nauka i nain unthinking social science
odavde koristi za izazove pardigmi trei svet, area studies
str. 198 perhaps the problem is the entire thought-system of the capitalist world-economy

social role of social sciences


str 221 three cleveages in social sciences undermined after wwII
str 222 institucija drutvenih nauka
newtonian mechanics
str. 236-37 prigoin
str. 246 kriitka interdisciplinarnost samo podupire podelu na discipline
longue dure

Monik
ali univerza lahko nudi

teorijska proizvodnja nije glavni institucionalni cilj ustanova u kojima je mogue proizvoditi
teoriju
diskurs vednosti samoutemeljen posebna vrsta ideolokog diskursa
ideoloki diskurs ima spoljanje arite ideoloku taku utemljenja koja mu daje
konzistentnost
diskurs nauke utemljeujua taka je u njemu samom, koja je ipak uvedena spolja putem
refleksije svoga mesta u ovoj spoljanjosti
ova spoljanjost prvo religiozna prvi srednjovekovni univerziteti
diskurs se utemljuje putem kanoninih tekstova sr. v. univezitet koristi metod disputatio,
ueni dijalog, kao tehnologiju za repordukciju kanoninih tekstova
sa Dekartom i humanistikom filologijom gubi se spoljanje merilo za kononinost tekstova
sada akademska grupa konstituie kanon a kanon akademsku grupu zaarani krug institucije
putem koga se ona reprodukuje daje mo instutucionalnim hijerhijama spoljanjost je
sada nacionalna drava (francuski tip - Napoleon) i nacionalna kultura (nemaki tipHumbolt)
sada se gubi ova nacionalna potpora nacija i drava vie nemaju taku samoutemeljnja
nova postaju tehniki procesi koji reevaju tehnike probleme nacija je sada identitestaka
grupa a nauka tehnika reavanja problema izmeu njih
teorijski autizam
ostaju produktivne samo teorijkse prakse koje imaju svoje kanonine tekstove i da tako mogu
dijalogizirati
Univerzitetni studijski program
javni fakulteti su preuzeli komercijaizaciju studija od privatnih i time upravo napustili dobru
trinu niu
od procesa i struktura ka mikorprocesima i mikroprkasama, seanjima, svakodnevnici
studies kao empiristika paradigma koja svoje predmete uzima iz ideologije str. 387
ranije: pospeiti proizvodnju znanja i njegov prenosu u proizvodnju vrednosti, sada: sama
produkcija znanja postaje produkcija vrednosti
kognitivna produkcija bi trebalo da postene dominatna i da nadodredi sve ostale
unutranja struktura univarziteta se temelji na stalekoj etici kapital se na univerzitetu
oslanja na nekapitalistike stausne odnose iskoriavanja i onemoguava politiku
kompoziciju kognitvne radne snage

podreenost tritu je samo ideologija dananjih univerziteta cilj progon teorije


potrebno je konceptualizovati samu realtivnu autonomizaciju sfera u kapitalizmu i analizirati
njihovu medjusobnu artikulaciju 393
teorija teoretizira svoju vlastu praksu 404
teorija mora konceptualizovati svoje vlastito mesto u drutvenim procesima koje prouava
405
nije dovoljno pokazati da je idologija mistifikacija ve i to zato je nuna mistifikacija 407
uinka : vetaka proizvodnja pomanjkanja znanja uenici se moraju vraati u uionice
kako bi im visokokolska ustanova neogranieno dugo prodavala svoje usluge 421
volerstin na krizu drutvene nauke se odazvale tako to su se drobila na sve manja
sepcijlaizovana polja koja nisu vie komunicirala izmeu sebe
fusnota 44 paradigma 19. veka je utemeljujui mit institucija drutvenih nauka i stoga ima
metrijlanu egzistenciju u tim ustanovama. stoga ne pripada naunim praksama ve njihovoj
ideologiji. on utie na reprodukciju tih institucija
vidi gde volerstin kritikuje postmodernizam pa poni kako je kontradiktoran
teroija nastaje kada naune prakse reflektiraju svoj odnos do drugih drutvenih prkasi ili kada
samoreflektivno teoretizuje svoju vlastitu teorijsku praksu 433
nauka je mogua samo uz istovremenu proizvodnju svoje teorije proizvede i teoriju svoga
teorijskog postupka. i dalje str. 434
str. 437 genijlano sroeno i saeto

Sistem druboslovlja i njegovi uinki


fusnita 7 odlino o strukturalizmu..nema stabilne sinhrone struktre ve je ona uvek rezultat
spajanja elemenata nastaje retoaktivno
kapitalistika autnomna sfera nastaje nastaje rascepom izmeu ekonomije sa drugim
drutvenim odnosima naroito sa statusnim odnosima - - rascep izmeu klase i statusa str.
451
drutvenost bez izvan-drutvenog garanta 463
fusnota 35 istorijski materijalizam je teorija ije mesto zaposeda ideoloko polje drutvenih
nauka

odnos izmeu nauka u drutvenim naukama je unutranji, svaka zasebna nauka se iz


unutranjosti svog polja oslanja na drugu nauku. iz ove unutranje protivrenosti svake
posebne nauke proizilazi spoljanje grananje loginog razvoja sistema. str. 472-73
fusnota 44 altiser misli da je makijaveli prvi prkaticirao odnos izmeu teorijske produkcije i
njenog idoloekog upisa
str 481 paradigma 19. veka je institucionalna egzistenca drutvenih nauka institucionalni
mit drutvenih nauka
str 482 volerstinovi aksiomi se smetaju na mesto epistemolokih rezova i prikrivaju te
rezove
str. 484 ovi rezovi stvraju koncepte istorijskog materijalizma: materijalna egzistencija,
klasna borba i ideologija
str 500 drutvene nauke uzimaju za svoje predmete autonomne sfere
bilo. Politika nauka
kao posebna disciplina ostvarivala je jedan drugi cilj;
oria je opravdavala ekonomiju kao posebnu disciplinu.
Politika ekonomija je kao predmet bila odbaena sa
obrazloenjem da drava i trite funkcioniu, i treba da
funkcioniu, na osnovu razliitih logika. Kao jemstvo na
dugi rok, ovo je logino zahtevalo osnivanje posebnog
naunog prouavanja politike arene. open social sciences str. 24