You are on page 1of 24

ADMINISTRACINIAI

TEISINIAI
SANTYKIAI

Teisini santyki samprata


Pagal teiss teorij:
teisiniai santykiai - tai teiss normomis
sureguliuoti visuomeniniai santykiai, kuri
dalyviai turi valstybs garantuotas subjektines
teises ir teisines pareigas.
A.Vaivila
teisiniai santykiai tai teiss normomis ar
teiss principais sureguliuoti ir dl to sozializuoti
moni santykiai, kuri dalyviai tarpusavyje
susaistyti privalomos abipusi teisi ir pareig
pusiausvyros, kuri gina valstyb.

Teisini santyki poymiai:


Teisiniai

santykiai atsiranda tik teiss


norm pagrindu.
Teisiniai santykiai yra faktinio, realaus
visuomeninio santykio teisin iraika.
Teisinis santykis yra teiss normos
gyvendinimo (realizavimo) forma (bdas),
nes teisinis santykis tai veikianti teiss
norma.
Teisiniai santykiai yra visuomenini
santyki dalyvi vairs ryiai (teiss ir
pareigos).

Administracini teisini santyki


samprata
Administraciniai-teisiniai

santykiai yra
teisini santyki ris, skirtinga savo
pobdiu, juridiniu turiniu bei santykio
subjektais.
Administraciniai-teisiniai santykiai - tai
administracins teiss normomis
reguliuojami visuomeniniai valdymo
santykiai, kuriuose alys veikia kaip teisi
ir pareig turtojai. ias konkretaus
santykio alis nustato ir garantuoja
atitinkamos administracins teisins
normos.

Administracini byl teisenos


statymo 2 straipsnio 16 dalis:
Administraciniai-teisiniai santykiai
statymais ir kitais teiss norminiais
aktais reglamentuoti visuomeniniai
santykiai, atsirandantys vykdant
viej administravim.

Administracini-teisini santyki

ypatumai

Administraciniai-teisiniai santykiai susiklosto specifinje


socialinio gyvenimo sferoje valstybiniame valdyme
(vieojo administravimo sferoje).
Administraciniuose-teisiniuose santykiuose visuomet
tam tikr iraik atranda vieas - teisinis t.y.
valstybinis interesas.
Administraciniams-teisiniams santykiams bdingas
privalomasis, specialusis subjektas.
Administraciniai-teisiniai santykiai paprastai atsiranda
vienos alies iniciatyva, t.y. antrosios alies sutikimas ar
noras iems santykiams atsirasti neturi reikms.
Tarp administracinio-teisinio santykio ali galimi ginai.
Administracini-teisini santyki ali atsakomyb,
esant teiss norm reikalavim paeidimui, atsiranda
ne prie kit paeidimo subjekt, o tiesiogiai prie
valstyb, atstovaujam atitinkamos institucijos arba
kompetentingo pareigno.
Administracini teisni santyki alys yra nelygiateiss.

Administracini teisini santyki


struktra

1.
2.
3.

Administracini teisini santyki


struktra - tarpusavyje susijusi
teisinio santykio btin element
visuma.
Administracini-teisini santyki
struktros elementais yra:
subjektai;
objektas;
turinys.

Administracini teisini santyki


subjektai

Administracins

teiss subjektas ir
administracini teisini santyki subjektas
santykis?

Administracini

teisini santyki subjektais yra


visi asmenys, kuriems administracins teiss
normos suteikia teises ir pareigas valdymo
funkcijoms gyvendinti.

Btinas

subjekt poymis - subjektikumo, t.y.


teiss normomis nustatyto galjimo bti teisini
santyki subjektu.

Administracini

teisini santyki dalyvi


subjektikumas turi du elementus: administracin
teisnum ir administracin veiksnum.

Administracini teisini santyki


objektas

Administracini-teisini

santyki objektas yra


tam tikras teiss subjekt elgesys, veiksmai,
kuri dingstis gali bti materials daiktai,
kultrins ir dvasins vertybs ir pan.

Administracini-teisini

valinis moni elgesys.

santyki objektas yra

Administracini teisini santyki dalykas


-materialus ar dvasinis pasaulis, subjektyvs
interesai, dl kuri teiss subjektai tampa
administracini teisini santyki dalyviais .

Administracini teisini santyki


turinys

Teisini

santyki turinys - tai teisini


santyki dalyvi (subjekt) subjektins
teiss ir teisins pareigos.

1)

teisinis turinys (subjektins teiss ir


teisins pareigos);
2) faktinis (materialinis) turinys, tai yra
teisinio santykio dalyvi faktinis poelgis,
kuriame gyvendinamos subjektins
teiss ir teisins pareigos.

Subjektin

teis - tai teisinio


santykio dalyvio (subjekto)
galimas (leistinas) elgesys, skirtas
gyvendinti savo interesus. Tai
teiss akto suteikta elgesio
galimyb.

Teisin

pareiga - tai teisinio santykio


dalyvio privalomas elgesys, skirtas kito
dalyvio interesams tenkinti. Juridin
pareiga - tai teiss normoje numatytas
teisinio santykio subjekto privalomo
elgesio variantas.

Subjektins teiss ir teisins pareigos


santykis?
Pastarieji elementai negali egzistuoti kaip
atskiri teisiniai reikiniai.
Negali bti subjektins teiss, jeigu jos
negarantuoja tesin pareiga.
Negali bti teisins pareigos, jeigu ji nra
skirta subjektinei teisei gyvendinti.
Teisinio santykio turin sudaro subjektins
teiss ir teisins pareigos kaip visuma
(formalus turinys) ir pastarj
gyvendinimas (faktinis turinys).

Administracini teisini
santyki rys

Pagal ryi tarp santykio ali pobd:


1. Vertikals administraciniai teisiniai
santykiai
2. Horizontals - administraciniai teisiniai
santykiai,

Pagal tikslo siekimo kryptis (pagal tikslin


paskirt):
1.

Pozityvs administraciniai teisniai


santykiai, Deliktiniai administraciniai
teisniai santykiai,

Pagal subjekt pobd:

administraciniai teisiniai santykiai


skirstomi santykius, susiklostanius
tarp:
valstybinio valdymo institucij;
santykius, atsirandanius tarp valstybs
institucij ir tarnautoj;
santykius, susiklostanius tarp valstybinio
valdymo institucij ir visuomenini
organizacij;
santykius, susidaranius tarp valstybinio
valdymo institucij (pareign) ir piliei.

Pagal konkret turin:


1. Turtiniai administraciniai teisiniai
santykiai Neturtiniai administraciniai
teisiniai santykiai (dominuojantys)

Pagal gynimo bd:


1.

Administraciniai teisiniai santykiai


ginami administracine tvarka
(administracin procedra)

2.

Administraciniai teisiniai santykiai


ginami teismine tvarka (tarnybinis
ginas)

Administracini teisini santyki atsiradimo,


pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai
JURIDINIAI (TEISINIAI) FAKTAI
VYKIAI

VEIKSMAI

TEISTI

TEISINIAI
AKTAI

TEISINIAI
POELGIAI

NETEISTI

Administracini teisini santyki


atsiradimo, pasikeitimo ir
pasibaigimo prielaidos:
1) atitinkamos administracins teiss
normos buvimas (visuomeninio santykio
tvirtinimas administracins teiss
normomis)
2) subjekt teisnumas ir veiksnumas
(teisinis subjektikumas)
3) juridiniai faktai