You are on page 1of 6

=========================

1037. 1038. ,
to se tie Kekavmenovog Stategikona, prema njemu, Stefan Vojislav je Srbin. Evo i c
itata, bez Rotkovievog istrgavanja i pokuaja prevare:

Tako uradi u Duklji Travunjanin Srbin kapetanu Draa Mihailo, sinu logoteta, i unit
i njegovu vojsku koja je brojala preko 40.000. Pomenuti naime kapetan upavi u Duk
lju opljaka je, a vraajui se zatjee , uao, zaposjednute i bi zar
se bezopasno povue, ali iz nepromiljenosti, bolje rei neiskustva, bi zarobljen.
=========================
Nemanjici
''
=========================
Sredinom 16. stoljea dubrovaki plemi Frano Gunduli izvjetava republici da postoje tri
'srpske zemje' - Raka, Zeta i Hercegovina, trenutno pod osmanlijskom okupacijom.

==========
ustanak u hercegovini 1597
1597. .? 10-12 ,
====
5. oktobra 1592. godine kotorski biskup Hijerominus Ruska izvjetava Vatikan 5. ok
tobra 1592. godine:
"U cijeloj biskupiji ima est paroha, od kojih trojica vre pravoslavne obrede, ne p
riznaju prvjenstvo toj Svetoj stolici niti rimskom Papi, ve kupuju crkvene inove o
d raanskog episkopa na Cetinju, pogrean stav imaju u pogledu ishodita Duha Svetoga,
poriu postojanje istilita, a taj narod prihvata iste one vjerske zablude na koje s
am ja veoma esto u svojim besjedama i opomenama upozoravao da napuste zablude, da
priznaju istinu, i da potuju neprikosnovenu Rimsku crkvu, kao majku i uiteljicu s
vih crkava."
Kotorski biskup 1608. godine izvjetava Kuriju:
Kotorski grad, nekad zvan Askrivijum pod vlau Venecijanaca opkoljen sa svih strana
Turcima i Raanima
Isti pie Vatikanu 5. septembra 1614. godine:
"Broj onih koji primaju Sveto Priee u gradu je oko 1.600. U utvrenju u Perastu oko 1
.200. U okolnim selima ivi 500 Raana tj. Srba, a onih koji ive na teritoriji biskup
ije ima vie od 6.000."
Zadarski nadbiskup Otavijan Garzador 17. Decembra 1624. godine izvjetava o kanons
koj poseti Boki kotorskoj. Pie kako su mu pravoslavni Srbi od Kotora do Budve oda
li veliko potovanje, kako je posjetio srpski manastir svete Marije, kako je jedan
katoliki svetenik iz Patrovia preveo 25 srpskih porodica na katolianstvo, kako je Ko
tor "sa svih strana okruen Srbima izmatcima", dok su Krtole i mnoga druga sela "na
seljena Srbima, koji su najveim dijelom izmatici".
Znai bilo je i pravovjernih (itaj: katolikih) Srba u Boki kotorskoj poetkom 17. vije
ka.
Izvjetaj opata Paskvalija od 5. juna 1627. godine:
"U Lutici, Krtolama i Ljeeviima ima oko 300 pravoslavnih Srba. Njima slue 4 njihova

svetenika. Kada kotorski biskup dolazi kod njih, oni ga dobro primaju, ali im ode,
peru oltare na kojima je sluio i pozivaju njihovog pravoslavnog vladiku da ih po
novo osveti. Ukoliko bi primili rimokatoliku vjeru pomenuti narod i svetenici, to
isto bi, vjerovatno, uinilo i preko 2.000 pravoslavnih Srba u upi grbaljskoj."
1638. godine Franesko de Leonardis zapisuje da se za pravoslavne Srbe u Patroviima,
Crnoj Gori, Ljutici, Krtolama, Ljeeviima, upi i Majinama liturgija slui "na srpskom
jeziku".
Katoliki misionar Franesko de Leonardis javlja 1642. godine da je bio na Cetinju i
kae da "tamonji narod i crkva slave svetog Uroa, kralja srpskoga."
1643. godine katoliki misionar ovani Paskvali biljei za Svetu kongregaciju za propa
gandu vjere:
"U Crnoj Gori ive Srbi izmatici i jeretici. Ima ih oko 7.000 dua."
Za onog ko ne razumije, ovdje pie da su Srbi u Crnoj Gori pravoslavci i muslimani
.
25. marta 1695. godine Kotorski biskup izvjetava Rimsku kuriju:

"Osim reenih 14 sela ima jo tri, naime, Lutica, Krtole i Ljeevii, koji ine oko 1.500 d
ua, od kojih su oko 1.200 pravoslavni Raani koji imaju parohe tu roene, koji samo u
toliko poznaju pravilnik to vre obrede prema pravilima koje je izdao papa Klement
VIII;"
=======
Glavari
===============
" ,
=========================
, 21. 1711: ,
=========================
, 1742, -
=========================
, 1752,
=========================
, , 24. 1756.
=========================
1789, II
=========================
1792. :
=========================
Danilo Petrovic
===============
1714. , :

,
===============
Sava
===============
, , :
.
, :

...
===============
VAsilije:
=============
Evo citata Vasilija, gdje zapisuje sopstvene rijei; upitanju je odgovor upuen Turc
ima na zahtjev iz 1765. godine da plati osmanski hara:
Vi ste, Turci, uzeli Crnogorcima i ostalim Srbima Carstvo, prostrane zemlje i gr
adove, ta hoete od nas koji ivimo u ovim gorama.

V , ,

,
, , :

, ,

,
' ' :

,
,
,
!
,
!
,
,
,
!
===========
: , ,
===========
Simeon Piscevic
============
,

, :
=====
"Pre nekoliko vekova, Turci su krenuli iz Mal Azije sa eljom da osvoje svet za sv
og proroka Muhameda... U Evropi, uspeli su da se probiju sve do kapija Bea i poko
re sve narode u Jugoistonoj Evropi, osim nekoliko grupa ilavih Srba koji su nali ut
oite u planinskim vrletima od kojih je sada sainjena mala kraljevina Crna Gora."

Frederik Mur, National Geographic, 1913. godine


=============
, 12. arciepiskopus sclavensis
1551. , Archiepisc
, VII ,
, 1702. Diocleciensis, totiu
(14. 1870)
: Archiepiscop
61 ,
=========================

I
======================
- , 1796, I
10

" -

- I, , , , 19. 1878. ,
, ,

- , 31. 1804. I ,
, . ,
- , 1822. :
,

- I , 1. 1828, :
, ,
49 :

" ,
:

" , ,
1829.
evo njegovog pisma francuskom generalu Bradi od 3. marta 1798. godine:
Nemogui razumjeti potenjeje pismo Vaega Prevoshoditeljstva 12 isla tekuega marta pisan
o, potrebno mi bjee da na na slovenosrpski jezik bude prevedeno. Toga radi, ono je
poslah u Budvu Jakovu Stefanoviu Podgori, koga ste Vi izvoljeli vidjeti u mojemu
domu.
==========
Danilo Petorovic
92.:


88. : "

======================

-------------- 1864.
======================
. , ,

, VII ,
, , , ,
, . ,

, .

.
XI , ,

, , ,

...

...
:
, ,
!

, ,
,
,
, , . 69, 21. 1919

Jedan anonimni putopisac iz 1851. godine e navesti: Dvoglavi orao, to ga je osniva d


rave, srpski junak Ivo Crnojevi, nosio na svome titu, grb je vladiin (B. Pavievi, Jed
zanimljiv lanak o Njegou iz 1851. godine, Glasnik cetinjskih muzeja, knj. VII, Ceti
nje, 1974, str. 193).
iz pera Ivana Crnojevia, hrisovulj iz 1482. godine:I potraih granice svetoga Nikol
e Vranjinskoga i obretoh sve po imenu nepomjerne, kako piu hrisovulje svetih srps
kih careva, koji su gdje to zapisali i priloili tome svetome hramu.
Marko Miljanov "Cojstvo i Junastvo":
U devetnaestom veku Crnu Goru nazivali smo srpskom Spartom, a to nije bas slucaj
no uporedjenje. Sa tih prostora su Dorci dosli na Peloponez i izgradili Spartu.
Prilikom jedne proslave Matice Srpske u Novom Sadu, knjaz Nikola je poslao teleg
ram ove sadrzine: "Srpska Sparta - Srpskoj Atini!"
Mihailo Ivanovic
Mi smo Crnogorci politiki narod koji je svoju dravu stvorio sopstvenom snagom i ouv
ao je u najmunije doba istorije nae rase. Nemamo ambicije da budemo srbijanski okr
ug, ili ma ija provincija. Crna Gora je vazda bila srpska i mora ostati srpska, a
li sa najvie prava, jer u jedinstvo unosi najvie zasluga, a najmanje dugova, trai s
amo ravnopravnost, i to u interesu jedinstva sa Srbijom i ostalima, provincijama
bive Austrougarske monarhije.
MIlovan Djilas
========================
Stvaranje nacije u Crnoj Gori, poelo je itavo stoljee kasnije nego u Srbiji...
Proces formiranja crnogorske nacije i dan-danji traje, a u ovome ratu posebna cr
nogorska individualnost,
ispoljavanje nacionalne svijesti i nacionalne osobenosti, najotrije su doli - do
izraza! Ovaj rat, u izvjesnome smislu,
oznaava kulminacionu taku procesa formiranja Crnogoraca u posebnu naciju, posebnu
nacionalnu individualnost.
Po plemenskoj tradiciji oni se osjeaju, a i jesu Srbi: srpska plemena u Srednjem
vijeku,
srpska raja, srpski narod pod Turcima, ali su oni u nacionalnom pogledu danas i
neto posebno,
svoje, crnogorsko - kao to i npr. Srbi iz Srbije nijesu Crnogorci i ne osjeaju se
takvima.
Mi komunisti nijesmo za federalnu Crnu Goru ni iz kakvih "politikih" razloga...
Niti mi cijepamo Srpstvo. Mi smo za to, jer smo uvjereni, znamo da to hoe crnogor
ski narod,
a on hoe da se osjea, jer jeste neto posebno, posebni, drukiji "Srbi" od svih Srba -

Crnogorci.
-----------------------Ba sam ja, ponajprije pozvan svojim poloajem u oblasti ideja i vlasti, izvrio neodri
va teoretska obrazlaganja crnogorske nacije. Ali ni tada nijesam mislio da Crnog
orci nijesu Srbi - varijetet srpske narodnosti.
=================
Slavko PErovic
Ovo [citirana ultra-nacionalistika propaganda Jevrema Brkovia] je objavljeno u bro
ju dva faistikog crnogorskog smea koje se zove "Crnogorski knjievni list". [..] Sada
se namjerno [govorei o tzv. "dukljanskim spisima"] u Crnoj Gori proizvodi faizam
na antisrpskoj osnovi.