You are on page 1of 29

Ter herinnering aan

Jacobus Johannes Potgieter
en al die onskuldige moeders
en kinders wat in die
Pietersburg konsentrasiekampkerhof
begrawe lê

Kopiereg © 1998 deur
E. Swardt
Inhoud

‘n Kort oorsig van die oorlog 3
Oorsake van die oorlog 3
Die ultimatum 3
Die Boere offensief 3
Boer suksesse 3
Die Britse opmars 4
Die tweede fase 4
Die Britse antwoord 4
Die konsentrasiekampe 4
Vrede van Vereeniging 7

Soutpansberg kommando 8
Die Noordelike grens 8
Modderrivier tot Paardeberg 9
Die stryd in Natal 10
Generaal Christiaan Beyers en die stryd in die Noorde 11

Pietersburg konsentrasiekamp 13
Oprigting 14
Inbring van vroue en kinders 14
Toestande in die kamp 14
Verskuiwing van die kamp 16
Bevolkings getalle in die kamp 16
Sterftes in die kamp 17
Die naamlys van sterftes 18
Onaangetekende grafte 18
Die kamp ná die oorlog 19

Ere rol 21
Bronne 28

Graag wil ek my dank betuig aan die Pietersburg/Polokwane Plaaslike Oorgangsraad
vir die hulp en bystand wat hulle aan my verleen het met die navorsing.
‘n Kort oorsig van die oorlog

Oorsake van die oorlog
Sedert die ontdekking van goud aan die rand was die Transvaal oorstroom deur
fortuinsoekers vanuit Europa. Swak toestande aan die rand het aanleiding tot baie
griewe gelei en verhoudings tussen President Paul Kruger en die “Uitlander” het gou
versleg. Toe die Uitlanders begin aandring op stemreg in die Transvaal het Paul
Kruger sy voet neergesit. Die Uitlanders het die Transvaalse burgers in getalle oortref
en Paul Kruger het gevrees dat hulle die regering van die Transvaal sou oorneem
indien hulle stemreg sou kry.

In 1895 het die Uitlanders in opstand gekom en ‘n poging tot ‘n militêre oorname was
deur Jameson gelei, met die ondersteuning van Cecil John Rhodes, die Eerste Minister
van die Kaap Kolonie. Alhoewel deur die Transvaalse magte die opstand maklik
onderdruk het, het sake daarna net versleg. Verskeie pogings tot vreedsame
onderhandeling het daarna skipbreuk gelei. Milner was vasberade om alles in sy
vermoë te doen om seker te maak dat die ryk goudvelde van die Transvaal in Britanje
se hande sou val.

Die ultimatum
Nadat onderhandelinge om stemreg aan die Uitlanders te verleen nie die gewenste
resultate opgelewer het nie, het Lord Milner Britse magte na die Kaap Kolonie laat
kom en sy magte op die grens met die Transvaal versterk. Paul Kruger het op 9
Oktober 1899 ‘n ultimatum aan die Britse Koningin gestuur, waarin hy dit duidelik
gestel het dat hy hierdie opbou van magte as ‘n daad van aggressie beskou en, indien
die magte nie onmiddellik terug getrek word nie, sal hy dit as ‘n verklaring van oorlog
beskou. Nadat Brittanje geweier het om verder oor die saak te onderhandel, is oorlog
op 11 Oktober verklaar.

Die Boere offensief
Die Vrystaat het in bondgenootskap met die Transvaal opgetree. Die gesamentlike
magte het hulle aanval op vier verskillende fronte toegespits. Eerstens is magte na die
noordelike grense van die Transvaal gestuur om aanvalle vanuit Botswana en
Rhodesië af te weer. Tweedens is magte na Mafikeng gestuur om die Britse magte
daar buite aksie te stel. Volgens is groot hoeveelhede burgers na Kimberley gestuur
om die stad van Kimberley te beleër en om die Britse magte vanuit die Suide te stuit.
Laastens is ‘n groot mag na Natal gestuur om die opmars van Britse soldate vanaf
Durban te stuit. Die stede van Mafikeng, Kimberley en Ladysmith is deur die Suid-
afrikaanse magte beleër, maar nie een van hierdie stede kon ingeneem word nie.

Boer suksesse
Binne die eerste vier maande van die oorlog het die Boeremagte groot suksesse
behaal. Nadat die Britse opmars vanuit die Kaap Kolonie die Boere by Belmont,
Graspan en Modderrivier terug gedryf het, het die Boere ‘n geskiedkundige
oorwinning by die slag van Magersfontein behaal. In dieselfde week as die slag van
Magersfontein is die Britte by Stormberg en Colenso ook ‘n verpletterende neerlaag
toegedien.
Die Britse opmars
Na die aanvanklike suksesse deur die Suid-afrikaanse magte het die Britte baie
versterkings ingevoer. Die uiteindelike Britse magte was byna 450,000 man sterk,
teenoor die ongeveer 55,000 burgers van die Transvaal en die Vrystaat. Met hierdie
geweldige oormag het die Britte eers die stede van Kimberley en Ladysmith bevry.
Die Boere is ‘n baie gevoelige nekslag toegedien by die slag van Paardeberg, waar
ongeveer 4,000 burgers gevange geneem was. Ná die bevryding van Kimberley en
Ladysmith het die Britte hul opmars voortgesit en eers Bloemfontein en daarna
Pretoria op 5 Junie 1900 beset.

Die tweede fase
Die verlies van die Republieke se hoofstede het egter nie die oorlog tot ‘n einde
gebring nie. Die Boere het hul taktiek verander en ‘n guerrillaoorlog begin voer. Die
kommando’s het met meer ywer en deursettingsvermoë verder geveg. Die
Boeremagte is baie meer beweeglik gemaak deur die groot treine waens agter te laat
en die oorlog verder gevoer met net hul perde en hul Mausers. Die Boere het nou
vanuit die huise geveg. Hulle het niks kos saamgedra wanneer hulle op hul
strooptogte uitgegaan het nie. Om so beweeglik as moontlik te bly het hulle slegs die
wapens wat hulle kon dra saamgeneem op veldtogte en daarna weer na hul huise toe
terug gekeer vir die aanvulling van ammunisie en kos.

Die Britse antwoord
Aan die einde van 1900 het die Britte het na ‘n plan begin gesoek om die oorlog te
beëindig. Die koste van die oorlog het nou in die miljoene begin hardloop en het ‘n
verleentheid vir Brittanje word.

Kitchener het gereken dat hy die Boere se verskaffing lyne sou moes afsny as hy die
oorlog wou beëindig. Verder wou hy ook die moraal van die vegtende burgers
afbreek. Sy plan was eenvoudig. Hy het die Boere van die plase verdryf deur die plase
af te brand en die families bymekaar gemaak. As deel van sy plan het hy die swartes
bewapen om die families op die plase aan te val en te plunder.

Die konsentrasiekampe
Die Britte het aan hierdie families “beskerming” aangebied. Hulle het al die vroue en
kinders bymekaar gemaak en hulle in konsentrasiekampe geplaas. Die
konsentrasiekampe is reeds in 1900 deur Veldmaarskalk Lord Roberts, toe die Britse
hoofaanvoerder, gestig, en later deur sy opvolger, Generaal Lord Kitchener, uitgebrei.
Konsentrasiekampe was orals oor die land opgerig. Kitchener het nie veel tyd gemors
met die beplanning van die kampe nie. Rantsoene was minimaal en elke kamp het net
een doktor gehad.

Die eerste twee kampe was gestig deur ‘n militêre kennisgewing op 22 September
1900, by Bloemfontein en Pretoria, om beskerming te verleen aan die families van die
Boere wat vrywillig oorgegee het. Daar was uiteindelik ongeveer 50 kampe, waarin
ongeveer 110,000 blankes en 107,000 swartes aangehou was. Siektes, in besonder
masels, het in die kampe uitgebreek gedurende 1901 en aangesien daar onvoldoende
doktors en mediese hulp was, het die dodetal in die kampe skokkend hoog geraak. Die
hoogtepunt in die dodetal was in Oktober 1901, toe daar 326 per duisend, per jaar in
die Transvaalse kampe, en 401 per duisend, per jaar in die Vrystaatse kampe
omgekom het.

Aanvanklik het Kitchener die konsentrasiekampe verdeel in vier klasse. Eerstens vir
die families wat oorgegee het, of wat ingebring was vir beskerming, tweedens ter
beskerming van die families wat as informante opgetree het, derdens vir diegene wie
se plase as basis kampe deur die Britse magte gebruik was, en laastens vir diegene wie
se plase as opslagplekke deur die Britte gebruik sou word.

Hierdie onderskeidings sou binnekort mee weggedoen word, en families van vegtende
Boere was ook ingebring en Boere wat self oorgegee het, is ook in die kampe
aangehou.

Afsonderlike kampe was vir die swartes gehou. In sommige gevalle was swart
bediendes toegelaat om by hulle werkgewers te bly, maar gewoonlik was hulle in
lokasies langs die kampe aangehou. Swart mans het as arbeiders of wagte gewerk.

Toe Engeland berigte ontvang het van die omstandighede in die kampe, het Kitchener
die berigte botweg ontken. Die Britse publieke opinie en ‘n verslag van ‘n kommissie
wat deur die regering aangestel was, het sekere verbeterings in die administrasie van
die kampe afgedwing, en die oordrag van beheer oor die kampe van militêre hande na
siviele hande het ook gehelp. Altesame het ‘n geskatte 27,927 blankes, waarvan 1,676
hoofsaaklik ouer mans, 4,177 vroue en 22,074 kinders onder 16 jaar, asook ongeveer
14,154 swartes, gesterf as gevolg van die swak ligging, swak administrasie van die
kampe, onvoldoende rantsoene en siektes.

Alhoewel menigte glo dat Kitchener sorgvuldig die mees afgryslike plekke uitgesoek
het om die kampe op te rig, is dit in die algemeen aanvaar dat nie veel dinkwerk in die
beplanning van die kampe ingegaan het nie en die ligging daarvan was glad nie
werklik hoog op die lys van prioriteite gewees nie. Aanvanklik het die Britte gebruik
gemaak van bestaande fasiliteite en geboue om huisvesting aan die gevangenisse te
verskaf. Hierdie fasiliteite het gou onvoldoende geraak en die kampe moes verskuif
word.

Soms het die keuse geval op ‘n plekkie wat uit die pad was en nie lastig vir die oorlog
aktiwiteite sou word nie, maar die meeste van die tyd het die keuse op enige oop stuk
grond naby aan ‘n spoorlyn geval.

Vele stories oor die swak ligging van die kampe is oorvertel. Die kamp by Standerton
was op die koudste moontlike plek op die dorp opgerig, reg langs die rivier wat
gewemel het van die muskiete. Baie ander kampe, soos Irene, Balmoral en
Middelburg, was ook op die winderigste en koudste moontlike plekke opgerig. Die
Merebank kamp was weer reg bo-op ‘n moeras opgerig.

Die Britte het nie vir voldoende wasplek en toilet geriewe beplan vir die vinnig
groeiende gaste lys van die kampe nie. Higiëniese omstandighede het vinnig agteruit
gegaan en siektes het uitgebreek. Party kampe het geen wasplekke gehad nie en die
dames moes soms in reënpoele bad.
Die meeste mense was in wit en kakie tente gehuisves. In die meeste kampe was daar
‘n tekort aan tente en ‘n aantal families moes saam geleef het, somtyds tot 20 mense
in ‘n enkele tent. Wanneer mense in die kampe aangekom het, was hulle dikwels in
die oopte gelos vir ‘n aantal dae, totdat tente vir hulle gevind kon word. Baie kampe
het nie genoeg beddens gehad nie en mense moes op die grond geslaap het.

Kos rantsoene was totaal onvoldoende en baie het van honger gesterf. Die Britte het
die plan uitgedink om die rantsoene van families, wie se mans steeds geveg het, met
die helfte te verminder, met die hoop dat dit hulle sou dwing om oor te gee. Die Britte
het al die gesonde beeste geslag om die Britse troepe te voer, en die gevangenisse in
die kampe was gelaat met die siek en ongesonde vleis. Nadat mense in die Pietersburg
kamp gekla het, is die vleis vervang met geblikte soutvleis. ‘n Hele aantal gevalle is
aangemeld waar gebreekte glas en vishoeke in die geblikte vleis gevind is. Die soort
van ding is egter darem nie op ‘n groot skaal aangemeld nie. ‘n Moontlike
verduideliking hiervan is dat die mense terug in Engeland die kos in enkele gevalle
gesaboteer het om die verlies van geliefdes te wreek.

Die Britte het een doktor vir elke kamp aangestel. In party kampe moes een doktor na
meer as 4,000 mense omsien. Hospitaal geriewe het glad nie bestaan nie. Die families
van die Boere wat steeds in die kommando’s was, is dikwels laer prioriteit gegee
wanneer hulle mediese hulp moes kry. Die hospitale het gou ‘n reputasie van doods
huise gekry. Medisyne was totaal onvoldoende, en gerugte het somtyds die rondte
gedoen dat die medisyne selfs vergiftig was. So het die jong Jacobus Potgieter, wat op
tienjarige ouderdom saam met sy moeder en 6 jonger broers en susters in die
Pietersburg kamp was, later oorvertel hoe hy met een geleentheid met opset ‘n bottel
medisyne laat val en gebreek het om te verhoed dat dit aan sy jonger sussie gegee kon
word.

Die lys van dorpe waar kampe opgerig was is soos volg:

Transvaal

Balmoral Barberton
Belfast Heidelberg
Irene Johannesburg
Klerksdorp Krugersdorp
Meintjieskop (Pretoria) Middelburg
Nylstroom Pietersburg
Potchefstroom Standerton
Vereniging Van der Hoven's Drift (Pretoria)

Vrystaat

Aliwal-Noord Bethulie
Bloemfontein Brandfort
Harrismith Heilbron
Kromellenboog Kroonstad
Ladybrand Norvalspont
Orange River Springfontein
Vredefort Winburg
Natal

Colenso De Jagersdrift
Eshowe Howick
Isipingo Jacobs
Ladysmith Mooi River
Merebank (naby Durban) Pietermaritzburg
Pinetown Wentworth (Durban)

Kaapkolonie

Oos Londen Kimberley
Kubusi Mafikeng
Port Elizabeth Volksrust
Vryburg Uitenhage

Vrede van Vereeniging
Die Britse taktiek het die Boere uiteindelik op hul knieë gedwing. Ten April 1902 het
die Suid-afrikaanse magte besluit om onderhandelinge met Brittanje aan die gang te
sit om die oorlog te beëindig. Die leiers het by Vereeniging bymekaar gekom, waar
die Engelse voorwaardes bespreek is. Op 31 Mei 1902 is die vredesooreenkoms
uiteindelik onderteken en die Suid-afrikaanse republieke is onder Britse gesag
gedwing.
Soutpansberg kommando

Die Noordelike grens
Die dag voor die uitbreek van oorlog was al die burgers van die Soutpansberg en
omliggende gebiede bymekaar geroep en dit is aan hulle duidelik gestel dat sake met
die Britse regering sodanig versleg het dat oorlog sou kom tussen die Afrikaner en die
Britse. Die burgers het opdrag ontvang om die volgende dag op kommando te gaan.

Die regering van die Suid-afrikaanse Republiek het dit goed geag om ‘n kommando
van sowat 1,700 man na die noordelike grens te stuur om die Republiek te beskerm
teen ‘n aanval vanuit hierdie gebied. Generaal F Grobler het die bevel geneem oor
hierdie kommando’s, wat van die Soutpansberg en Waterberg distrikte afkomstig was.

Generaal Grobler se opdrag was om die hele gebied skoon te maak van enige
bedreiging van Britse troepe en alle spoor en telegraaf verbindings tot by Bulawayo te
vernietig. Daar was egter nooit ten volle gehoor gegee aan hierdie opdrag nie, en
Generaal Grobler het hom slegs bepaal by die verdediging van die grense.

Op die oggend van 12 Oktober 1899 het die eerste skermutselinge by die
Krokodilrivier plaasgevind. Toe die Boere die Britte se kamp vanaf die rantjie op hul
perde bestorm, was daar totale verwarring in die Britse kamp. Dit was moeilik om die
vyand te sien tussen die ruie bosse, maar die Boere het tot reg in die middel van die
vyand se kamp in gestorm. Die vyand het verward op vlug geslaan. Vier Britse
soldate is daar gedood en vele meer is gevange geneem. Daar was geen ongevalle aan
die Boere se kant. Nadat die Britte gevlug het, het die Boere die perde gebuit wat die
vyand agter gelaat het in hul haas om te vlug.

Die Boere het onmiddellik hul sukses opgevolg deur die vlugtende vyand te agtervolg.
Die Britte het in die rigting van Tuli gevlug, om hul by die groter Britse mag van
Kolonel Plummer te voeg. Op pad na Tuli het die vlugtendes by ‘n Britse patrollie
met ‘n ossewa aangesluit. Die Boere het hulle ingehaal en na ‘n kort bombardement
het die Britte na ‘n huis in die nabyheid gevlug. Die Boere het die ossewa, wat met
kos gelaai was, gebuit.

Die Boere het die huis waarin die vyand skuiling gesoek het met kanonvuur gestook,
totdat dit uitmekaar begin val het, waarop die vyand weer op vlug moes slaan.
Aangesien dit toe al reeds laat in die dag was het die Boere besluit om die
agtervolging eers die volgende dag voort te sit. Nog nege waens, gelaai met kos en
ammunisie, tesame met die muile en osse is gebuit en deur die Boere terug na die laer
geneem. Vier Britse soldate was swaar gewond. Geen ongevalle was aan die Boere se
kant aangemeld nie.

Al die vyandige troepe in die omgewing het gedurende die nag na Tuli gevlug. Die
Boere se spioene het die volgende dag die gebied deeglik gefynkam, maar kon geen
vyandelike troepe in die gebied vind nie.

Die Soutpansberg kommando het die Britse magte aan die grens tot by Tuli terug
gedryf, waar die Britte, onder die bevel van Kolonel Plummer onverhinderd gebly het.
Toe die onmiddellike gevaar van ‘n aanval uit hierdie gebied afgeweer is, is die
Soutpansberg kommando in drie verdeel. Generaal Grobler het die bevel behou oor ‘n
klein groepie wat agter gebly het om die grens te beskerm. Die ander het per trein na
die Suide gereis waar ‘n groot deel van die Soutpansberg kommando by Cronje
aangesluit het naby Kimberley, terwyl die res na Natal gegaan het om aan die gevegte
daar deel te neem.

Diegene wat aan die Noordgrens agtergebly het, het vir bykans ‘n jaar byna glad nie
aktief aan die oorlog deelgeneem nie.

Modderrivier tot Paardeberg
Die Soutpansberg burgers het net betyds in die Kaap Kolonie aangekom om deel te
neem aan die Slag van Modderrivier op 28 November 1899. Daar het die Suid
Afrikaanse magte die eerste van ‘n reeks groot oorwinnings oor die Britse magte
behaal. Die Soutpansberg burgers het posisies ingeneem saam met Cronje se manne in
die loopgrawe op die suidelike banke van die Rietrivier. Hulle het die strook tussen
Bosmansdrif en die plek waar die Rietrivier en die Modderrivier ontmoet het gedek.
De la Rey het met ongeveer 800 Transvalers aan hulle regterkant, by die
spooroorgang gelê. Sommige burgers het aan hulle linkerkant in die lang gras tussen
die Rietrivier en die Modderrivier stelling ingeneem om die oorgang by Bosmansdrif
te dek. Generaal Prinsloo en die burgers van die Oranje-Vrystaat het die gebied aan
die westekant van De la Rey se manne gedek, vanaf die brug, tot by Rosmeadsdrif.
Die perde was agter die manne in die skuiling wat die styl rivier banke verskaf het
versteek. ‘n Paar kanonne is agter die manne geplaas, aan die noordekant van die
Rietrivier. Die res van die kanonne was langs die spoorlyn geplaas, om die oop gebied
voor De la Rey te dek.

Vroeg die oggend van 28 November het die eerste skote geklap. Aanvanklik het die
Boere die oorhand gehad deur die Britte teen die grond vas te pen, maar later in die
dag het die Britte daarin geslaag om by Bosmansdrif deur te breek. Na sononder het
Generaal De la Rey opdrag gegee om terug te trek na die Magersfontein heuwels.

Nadat die Britte weer terug getrek het om kragte bymekaar te maak, het die Boere hul
ingegrawe by Magersfontein. Gedurende die veldslag wat daar plaasgevind het op 11
Desember 1899, het die Soutpansberg kommando hul posisie baie dapper verdedig.
Die hoof mag van ongeveer 2,500 man was in die loopgrawe, wat vanaf Mertonhalte
vir ongeveer drie myl na oos, al langs die suidelike voet van die Magersfontein
koppies, tot by ‘n lae heuwel, gegrawe was. Die Boere was goed versteek in die
loopgrawe. Die loopgrawe was tussen 60 en 200 tree voor die rif en een en ‘n halwe
tree tot twee tree diep. Daar was klein forte, wat goed gekamoefleer was, al langs die
loopgrawe gebou, vanwaar die Boere kon vuur op die vyand in enige plek in die hele
gebied voor hulle. ‘n Deel van die Soutpansberg kommando het in ‘n posisie byna
teenaan die spoorlyn gelê. Dit was die plek waar Cronje verwag het dat die vyand sou
probeer om deur te breek.

Die res van die Soutpansberg kommando was saam met die Klerksdorp en
Potchefstroom kommando’s, met die hulp van ‘n klompie Vrystaters, op die regter
vleuel, sowat 25 myl noord van die Modderrivier stasie en 3 myl vanaf die spoorlyn.
Hulle lyne het in ‘n noordwestelike rigting gelê, met slegs ‘n paar loopgrawe en klein
skanse. Daar was ongeveer 1,500 man op hierdie vleuel, onder die bevel van Generaal
Andries Cronje, die broer van Generaal Piet Cronje.

Op 10 Desember het die Britte die Soutpansberg kommando met kanonvuur gestook,
sonder om enigeen te wond of te dood. Al die Boere het dapper in hul skuilings gebly
en op die Britte gewag. Die volgende oggend het die Britte nog in die stik donker na
Kimberley begin op marsjeer, reg in die lokval in wat die Boere aan hul gestel het.
Wat daarop gevolg het, is reeds in menigte boeke as ‘n geskiedkundige oorwinning
vir die Boere beskryf.

Ongeveer om twaalf uur die middag het Cronje aan die Soutpansberg kommando
opdrag gegee om aan die linkervleuel, waar die Britte byna deurgebreek het, hulp te
gaan verleen. Hulle het tot die linkervleuel se hulp gehaas en die vyand bestorm. Die
aanval was so effektief dat die vyand onmiddellik omgedraai en gevlug het. ‘n
Grootskaalse terugval het onder die vyand begin. Hierdie dapper aanval het die
weegskaal sodanig in die Boere se guns geswaai dat die uiteindelike oorwinning baie
groot sou wees.

Na die slag van Magersfontein het die Britte by Modderrivier op versterkings gewag,
voordat hulle weer hul opmars voort gesit het. Die Soutpansberg kommando het die
posisie by Scholsnek verdedig, maar die Britse mag van ongeveer 40,000 troepe was
te veel vir die Suid Afrikaanse magte gewees en Generaal Cronje was teen 15
Februarie 1900 genoodsaak om opdrag aan die Boere te gee om terug te trek.

Die Britte het die vlugtende Boere agterna gesit en op 18 Februarie by Paardeberg
vasgekeer. Daar is baie lede van die Soutpansberg kommando as krygsgevangenes
geneem en na St. Helena gestuur. Diegene wat ontsnap het, het vir ‘n kort tyd na
Soutpansberg terug gekeer, voordat hulle weer by die gevegte in Natal gaan aansluit
het.

Die stryd in Natal
Terwyl ‘n gedeelte van die Soutpansberg kommando aan die gevegte by Modderrivier
en Magersfontein deelgeneem het, het die res van die Soutpansberg kommando in
Natal geveg. Op 13 Desember 1899 is die Soutpansberg kommando saam met die
Boksburg kommando na Boskop gestuur. By die aanskoue van die groot Britse mag
het hulle egter terug geval en Boskop opgegee. Die Soutpansberg kommando het
daarna baie dapper geveg in die Slag van Colenso op 15 Desember, waar die Britse
mag ‘n groot knou toegedien is.

Net soos wat die geval was by Kimberley, was die Britse magte in Natal ook te groot
vir die Suid Afrikaanse magte en moes hulle eweneens uiteindelik terugval. Na die val
van Bloemfontein en Pretoria, het die Soutpansberg kommando terug getrek en hulle
by die magte in Warmbad aangesluit.

Generaal Christiaan Beyers en die stryd in die Noorde
Generaal Christiaan Frederik Beyers het in September 1900 die bevel geneem oor die
hele gebied noord van die Pienaarsrivier. Hier was die burgers afgesny van enige
kontak met die res van die Boeremagte. Die Soutpansberg kommando was besig om
uitmekaar te val toe Generaal Beyers deur die regering daarheen gestuur. ‘n Groot
aantal was reeds in Paardeberg gevangene geneem, terwyl vele aan die noordgrens
byna glad nie aan die gevegte deelgeneem het nie. Ná Generaal Beyers se verskyning
op die toneel was daar egter gou wesenlike verbetering te bespeur.

Beyers het aan die burgers gewys dat hy ‘n baie dapper man en ook ‘n uitstekende
leier was. Alhoewel hy nooit amptelike opleiding in die krygskuns ontvang het nie,
het hy verstaan hoe om ‘n aanval te lei en hoe om die beste gebruik te maak van die
omgewing. Op 26 September 1900 het hy die burgers aangespoor tot nuwe hoogtes
deur die voorbeeld op die slagveld te stel gedurende ‘n aanval op die Britse kamp by
Pienaarsrivier.

Die Boere het in Warmbad weerstand teen die vyand gebied en hulle vir maande terug
gehou. Uiteindelik het Paget in November na Pienaarsrivier terug getrek om kragte te
herwin. Die Boere het Warmbad, in die Waterberg distrik, behou as voorste
gevegsfront.

Paget het sy tweede veldtog na die noorde op 29 Maart 1901 begin. Hierdie keer het
hy ‘n weermag van ‘n redelike sterkte gehad. Die Boere het nie veel weerstand gebied
nie toe Paget die opmars van 170 myl vanaf die Pienaarsrivier na Pietersburg begin
het en op 8 april het Paget Pietersburg ingeval.

Op pad na Pietersburg het die Britte alles wat hulle hul hande op kon lê na Pretoria
terug gevat. Vroue en Kinders was na die konsentrasiekampe geneem en beeste was
na Pretoria geneem om aan die Britse weermag kos te verskaf. Alles wat hulle nie op
die treinwaens kon laai nie was dood gemaak of afgebrand. Huise, plase en landerye
was alles verwoes.

Colenbrander en Plummer is toe in beheer gelaat van die operasie om die res van die
Noord Transvaalse platteland op te ruim. Plummer het die lengte van die
Olifantsrivier beset om te keer dat die Transvaalse regering na die noorde kon
ontsnap. Die Soutpansberg gebied was ‘n groot uitgestrekte gebied, onvriendelik en
onbekend aan die Britte. Hulle magte was te min om die hele gebied te dek. Om sake
vir hulle makliker te maak het hulle toe die swart stamme in die Noord Transvaal
bewapen.

Toe die Britte Pietersburg ingeval en geplunder het, het hulle die vroue en kinders na
‘n konsentrasiekamp geneem. Die Boere was te min om die sterk Britse mag te keer.
By aanskoue van die oorweldigende Britse mag het baie burgers hul eie kommando’s
verraai en na de vyand oorgeloop.

Op 30 April 1901 het die Britte by Heanertsburg met die Boere slaags geraak, waarna
die Boere na Wolkberg uitgewyk het om dáár hul basis op te rig.

Die Soutpansberg kommando het baie dapper geveg in baie moeilike omstandighede.
Die gebied was baie groot om te verdedig en die mag het aanvanklik uit nie meer as
400 burgers bestaan nie. Met die verloop van tyd is baie gevangene geneem, terwyl
baie ander moeg vir die gevegte geraak het en na die Britte oorgeloop het. Teen Mei
1902 was daar nog maar slegs ongeveer 60 burgers in die kommando oor.
Maar net ‘n klein groepie van die kommando het perde gehad. Weens die perdesiekte
wat daardie tyd van die jaar baie straf geheers het, moes meer as die helfte van die
burgers te voet gaan.

Die oorlogstaktiek wat die Britte in hierdie gedeelte aan die dag sou lê het ook baie
kritiek uitgebring. Om hul getalle aan te vul, het die Britte baie gebruik gemaak van
die plaaslike swart bevolking en van Boere wat oorgeloop het. Die sogenaamde
National Scouts, wat bestaan het uit joiners, het aan die burgers probleme veroorsaak,
aangesien hulle die gebied goed geken het. Die verskroeide aarde beleid en die
wegvoering van die vroue na die konsentrasiekamp het die Boere ook sonder enige
kos en skuiling gelaat. Dikwels het die Britse magte Boere summier doodgeskiet
nadat hulle in ‘n geveg oorgegee het, aangesien hulle sou reken dat dit te veel moeite
sou wees om krygsgevangenes in bewaring te neem. Die Britte het die nie vegtende
plaaslike swart bevolking ook van gewere voorsien en hulle opdrag gegee om die
plase te plunder en die mense te verdryf.

Al hierdie probleme het egter net die handjievol burgers wat oorgebly het des te meer
vasberade gemaak

Tussen April 1901 en September 1901 is die gevegte hoofsaaklik suid van Pietersburg
gevoer. Die meeste van die tyd het die Britte die oorhand gehad aangesien hulle te
veel in getalle was vir die handjievol Boere. Beyers het egter wel sommige suksesse
behaal, soos byvoorbeeld die keer toe hy die trein tussen Potgietersrus en
Naboomspruit met dinamiet laat ontspoor het en op ‘n geleentheid wat hy daarin
geslaag het om ongeveer 700 beeste by die vyand naby Warmbad te buit.

In September 1901 het Beyers na Malipspoort terug geval, vanwaar hy die res van die
oorlog sy aanvalle geloods het. Die Boere het ‘n groot terugslag beleef toe Veldkornet
Tom Kelly na die Laeveld moes vlug. Beyers het met 200 berede man tot Kelly se
hulp gegaan, maar Kelly het toe al reeds oor die Portugese grens gevlug en hom aan
die Portugese oorgegee.

In Januarie 1902 het ‘n handjievol dapper Boere uit die Britte se aanhouding ontsnap
en hulle by Beyers se kommando gevoeg. Dieselfde maand het Beyers met 40 manne
die konsentrasiekamp in Pietersburg bestorm en sowat 150 man bevry. Baie van
hierdie mans het egter weer na die Britte oorgeloop en die vyand gewaarsku teen
Beyers se planne. Dit het veroorsaak dat Beyers se aanval op Pietersburg die volgende
oggend misluk het.

Nadat Beyers ‘n suksesvolle reis na die Laeveld uitgevoer het om hul kos aan te vul,
het hy in Maart ‘n beleg op Fort Hendrina gedoen. Die Britte het egter daarin geslaag
om Beyers se manne te verdryf. Die Britte het die vlugtende kommando agterna gesit
en ‘n hele paar skermutselinge het plaasgevind. Die kommando het tot in die
Wolkberg gevlug, waar hulle die Britte goed terug gedryf het.

By sy terugkeer na Malipspoort het Beyers die boodskap ontvang dat hy na
Vereeniging moes gaan om aan die vredesonderhandeling deel te neem. Gedurende sy
afwesigheid van die kommando het die Britte daarin geslaag om die oorblywende
Boere by Malipspoort te omsingel. Die gevegte het daar vir ‘n tyd voortgeduur, maar
op 10 Mei 1902 is die laaste 61 burgers van die Soutpansberg kommando gevange
geneem. Hierdie burgers is na die Umbilo krygsgevangenekamp in Durban geneem,
waar hulle gehou was totdat hulle ná die vrede van Vereeniging weer vrygelaat is.
Pietersburg konsentrasiekamp

Oprigting
Kort nadat Plummer in April 1901 in Pietersburg aangekom het, is die Pietersburg
konsentrasiekamp opgerig. Die kamp is op 11 Mei amptelik geopen. Die eerste sewe
sterfgevalle is ook reeds in Mei aangemeld. Hierdie kamp moes vir die hele
Soutpansberg distrik nod van Marabastad dien. Persone suid van Marabastad is na die
Nylstroom kamp gestuur.

Nie al die mense wat in die Pietersburg konsentrasiekamp aangehou was het almal
van hierdie omgewing gekom nie. Heelwat mense van Pretoria en ander plekke in die
Transvaal is in die kamp opgeneem. Daar is self ‘n persoon wat van so ver as die
Kaapkolonie kom in die sterftelys aangeteken. Dit is waarskynlik dat hierdie persone
na die Noorde gevlug het en hier deur die Britte vasgekeer en gevange geneem is.
Baie van die Soutpansberg distrik se mense is ook weer na Irene naby Pretoria
gestuur.

Inbring van vroue en kinders
Oor die inbring van die vroue en kinders na die kamp word van die droewigste
verhale van die oorlog vertel. Plummer het die plaaslike swart bevolking met wapens
voorsien en hulle opdrag gegee om so veel mense as moontlik bymekaar te maak in na
die kamp te bring.

Hierdie mense het met ‘n vrye hand die weerlose vrouens en kinders op die plase
aangeval, gemoor en geplunder. In enkele gevalle het Generaal Beyers van die mans
na die plase gestuur om die vroue te beskerm, maar die oormag swartes het hierdie
mans gedwing om uiteindelik aan die Britte oor te gee en om beskerming vir hul
families teen die aanvalle te vra.

Waar daar nie mans was om die families te beskerm nie, is die plase afgebrand en die
vroue moes met hul kinders, sonder klere en komberse die veld in vlug. Gevalle is
aangemeld waar die mense rondgestamp was en met assegaaie in die bors gesteek is.
Self gevalle van verkragting van die vroue is aangemeld. In een geval word vertel hoe
dat die vroue, kinders en siekes vir nege dae deur die swartes aangehou is voordat
hulle op waens gelaai is. Hulle was eers vir ‘n tyd deur die Laeveld gevoer, voordat
hulle uiteindelik na Pietersburg geneem is. Ander vroue het vertel hoe hulle per voet
na Pietersburg moes vlug om vir beskerming teen die aanvalle by die Britte te vra.

Die wreedste verhale van die Britse optrede is ook van alle ander dele in die land
vertel. In een geval is ‘n jong vrou wat skaars 24 uur gelede geboorte aan ‘n baba
geskenk het, met geweld uit die huis gejaag voordat die Britte die huis afgebrand het.
Die Britse soldate het selfs die kombers wat haar moeder om haar wou draai om haar
teen die koue te beskerm ru by haar afgeneem.

Toestande in die kamp
Die eerste 113 mense wat aan die begin van Mei 1901 ingebring was, was eers in
dorpshuise gehuisves. Na ongeveer een maand is hulle verskuif na die kamp teen ‘n
sanderige bult, tussen die spoorlyn wat van Pietersburg na Pretoria loop, die
Sterklooprivier en die hoofpad na Potgietersrus. Die kamp, met 300 tente, was met
doringdraad omring. Wagte het ‘n aantal blokhuise rondom die kamp beman om te
verseker dat niemand maklik kon ontsnap nie.

Een groot tent was as hospitaal gebruik, nog ‘n tent was as stoorplek ingerig en een
tent het as administratiewe kantoor diens gedoen. Later is nog vier groot tente as
hospitale ingerig om die geweldige hoë aantal siekes te versorg. Daar was in totaal
slegs 28 beddens in die hospitaal.

Een groot tent is ook as skool en kerk gebruik. Daar was op ‘n tyd meer as 600
leerlinge met slegs 2 gekwalifiseerde onderwysers. Tien kampinwoners het ook
bygestaan met die onderrig, wat alles in Engels plaasgevind het.

In elke tent het van 4 tot 6 families gewoon. Die tente was oud en stukkend en het
weinig beskutting verleen teen die koue wintermaande. Die meeste mense het die
geleentheid gehad om komberse en skoon klere bymekaar te maak toe hulle na die
kampe gebring is nie. Die mense het dus erg gely.

Die lewe in die konsentrasiekamp was vol smart. Jacobus Potgieter het na die oorlog
sy herinneringe van die dae in die kamp soos volg beskryf: “Ek onthou die smartlike
dae, die dae van trane en die dae van geween. Ja, geen enkele dag – o ja, selfs byna
geen enkele uur van ‘n enkele dag – gaan verby sonder dat jy die geween en geklaag
hoor en ook die gebede van die dierbare moeders, broers en susters wanneer die
kinders na die lyktent gedra word, terwyl andere met ‘n eselwa na die graf aangery
word.”

Die mense het aan vele siektes gely. Elke tent waar jy ingeloer het kon jy siek mense
sien lê. Selfs volwassenes het gesterf van die masels. Die mense was magteloos. Al
wat hulle kon doen was om te bid. Elke dag en nag het die mense tot die Here gebid
om hul kinders te spaar.

Behalwe vir die tyd wat die mense gerou het, was daar baie min gewees om die mense
in die kamp besig te hou. Die Boere wat die Britte goedgesind was toesig oor die
kamp gehou het. Hulle het die vroue beveel om heel dag te werk. Die vroue moes die
tente skoonmaak, om die tente uitvee en bossies rondom die tente in in die strate
tussen die tente skoffel. Om die reënwater te keer het die vroue slote om die tente
gegrawe. Die vroue wat geweier het om te werk is by die kantoor aangekla en dan na
kampe buite die Transvaal weggestuur.

Die mans wat as krygsgevangenes aangehou was moes die harder hande arbeid verrig
het. So het Jacobus Potgieter vertel hoe hy elke dag die dooies begrawe het. Hy het
eke dag na die lyktent gegan om die name van die dooies op te neem. Die name het
hy op ‘n stukkie papier geskryf en dit voor op die bors van die lyk met ‘n speld
vasgesteek. Daarna het hy die name in sy sakboek geskryf en die lengte en breedte
van die lyke geneem en vir eke lyk ‘n graf gegrawe volgens sy grote. Dan het hy die
naam van die lyk op ‘n stukkie papier geskryf en dit in die oop graf gegooi. Wanneer
die lyke by die kerkhof aangekom het, het hy elke lyk in die graf geplaas.

Die rantsoene wat in die begin maande in die kamp voorsien was, was skokkend. Die
vleis was baie maer en besmet met siektes. Die beesvleis was besmet met vuursiekte
en die skaapvleis besmet met hartswater. Nadat die mense gekla het is die siek beeste
en skape dood gemaak en begrawe. Die mense het daarna geblikte vleis gekry. Die
mense het geen vars groente gekry nie.

Aan die begin was daar geen water in die kamp voorsien nie. Mevrou J.J. Coetzee het
vertel hoe die vroue water in die Sandrivier moes gaan skep en oor die treinspoor dra.
Eendag het ‘n trein ‘n jong meisie wat water gedra het dood getrap. Later het die
Britte water voorsien met waens.

Vuurmaakhoud was eweneens ‘n groot probleem gewees. Mevrou Coetzee het vertel
hoe eke tent slegs 2 stukke steenkool per dag gekry het om kos mee gaar te maak.
Daar was geen hout of steenkool beskikbaar vir verhitting nie. Elke dag het daar
waens uitgegaan om hout te gaan haal. Die mense wat die hout gaan haal het kon die
een helfte van die hout vir hul self hou, terwyl die ander helfte aan die ander mense in
die kamp uitgedeel is. Hierdie waens het ook ‘n geleentheid geskep aan die burgers
om te ontsnap.

Verskuiwing van die kamp
In Januarie 1902 het ‘n groep van sewe mans ‘n geleentheid waargeneem om te
ontsnap. Hulle het een oggend saam met die waens gegaan wat hout gaan haal het.
Hierdie sewe mans was: die twee broers Jacobus Johannes Potgieter (Kotie) en
Christiaan Johan Potgieter (Krisjan), AJ Van Jaarsveld (Oom Albert), SJ de Beer
(Sagrys), JH Venter (Jan), C Harmse (Stoffel) en W van der Gijft (Willie).

In sy navorsingstuk meld SJ Lee dat hierdie mans aan Generaal Beyers die berig
gegee het om die kamp aan te val en die ander burgers ook te bevry. Dit is egter nie
waar nie, aangesien die sewe mans die konsentrasiekamp op 18 Januarie verlaat en op
24 Januarie eers by die kommando op Malipspoort aangesluit. Generaal beyers het
vroeg in Januarie sy vesting in Malipspoort verlaat om kos en voorraad te gaan soek.
Sy reis na Warmbad en Nylstroom het niks opgelewer nie en hy en veertig burgers het
toe, op pad terug na sy wegkruipplek, die konsentrasiekamp by Pietersburg op 23
Januarie aangeval.

Beyers het 150 man uit die Britse kamp bevry, nadat hy vir kampsuperintendent
Tucker en die Britse personeel vir ‘n nag aangehou het. Die volgende dag het hy ‘n
aanval op Pietersburg probeer, maar dit het skipbreuk gelei aangesien ‘n paar manne
hulle verraai het en die Britte gewaarsky het.

Generaal Beyers se aanval het die Britte laat besef dat die kamp nie behoorlik
beskerm kon word nie en die aangehoudenes is eers na Colenso en daarna na
Pinetown verskuif.

Die vroue van die mans wat ontsnap het is na die Merebank konsentrasiekamp in
Durban geneem. Die vrouens is met hul kinders in stinkende perdewaens gelaai. Die
reis na Merebank het 7 dae geduur. Die kinders het baie siek geword in die
voortdurende reën. Hulle rantsoene is toe met die helfte verminder.
Bevolkings getalle in die kamp
Volgens die opnames wat die Britte gemaak het, het die kamp se bevolkingsgetal in
Augustus 1901 3,713 bereik. Getalle word aangegee slegs tot Januarie 1902, waarna
die kamp verskuif is. Aangesien enkele sterfgevalle egter nog steeds in Februarie
aangeteken is, word aangeneem dat die kamp eers vroeg in daardie maand ten volle
ontruim was.

Bevolkings getalle in die Pietersburg konsentrasiekamp

4000

3000

2000

1000

0
Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan
1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901

Na die sluiting van die vredesverdrag van 31 Mei 1902 is die kamp weereens in
gebruik geneem om burgers wat vanaf die krygsgevangenekampe en ander
konsentrasiekampe na hul huise terug gekeer het te huisves. Daar is egter geen
amptelike syfers bekend oor die bevolkingsgetalle gedurende hierdie tydperk nie.

Sterftes in die kamp
Die hoogste getal sterftes wat in een maand voorgekom het was 197 in Augustus,
indien die datums in die naamlys getel word. Die Britse bronne dui 184 sterfgevalle

Sterftes in die Pietersburg konsentrasiekemp

200
150
100
50
0
Mei 1901

Jul 1901
Aug 1901
Jun 1901

Jan 1902
Okt 1901

Fe 1902
Sep 1901

Des 1901
Nov 1901

vir hierdie maand aan. Die verskil in die getalle aangedui is toeskryfbaar aan die
aantal grafte wat nie in die Britse rekords aangeteken is nie, soos verduidelik in die
afdeling oor onaangetekende grafte hieronder.

‘n Ontleding van die sterftelys dui ook dat kinders onder 16 ongeveer 80% van die
sterftes uitmaak, terwyl vrouens bo 16 meer as 10% van die sterftes uitmaak. Die
kindersterftekoers van die Pietersburg konsentrasiekamp in September was deur
Emily Hobhouse aangedui as 1,212 per duisend per jaar, wat abnormaal hoog was.
Hierdie syfer is byna vier keer so hoog as die syfer van 326 sterftes per duisend per
jaar, wat deur Hobhouse aangedui was as die gemiddeld vir al die kampe in die
Transvaal. Indien die sterftes teen hierdie koers aangehou het, sou die hele
bevolkingsgetal in minder as tien maande uitgewis gewees het. Jacobus Potgieter
meld dat hy tot sestien of sewentien kiste op een dag moes begrawe.
‘n Totaal van 49 persone se adres word aangedui as “Burgerskamp, Pietersburg”, wat
daarop aandui dat hulle in die konsentrasiekamp gebore is en daar gesterf het. 3 Van
hierdie persone se ouderdom, soos op die lys gemeld, dui egter daarop dat hulle
gebore is voordat die kamp gestig is. Daar was wél predikers en teologiese studente in
die kamp, wat kinders gedoop het. Vyftien persone is begrawe sonder dat hulle
gedoop was.

Die naamlys van sterftes
Die naamlys van sterfgevalle in die Pietersburg konsentrasiekamp wat hierby ingesluit
is, is opgestel van verskeie bronne. Gedurende die oorlog het die Britte die
sogenaamde “blouboek” opgestel waarin alle statistieke in verband met die
konsentrasiekampe aangeteken was. Ná die oorlog het die Assistent Plaaslike
Magistraat van Pietersburg, A.C. Hatfield hierdie bron gebruik om die naamlys van
sterfgevalle op te stel, wat op 16 Desember 1908 uitgegee is met die geleentheid van
die onthulling van die gedenkteken op die begraafplaas deur Generaal C.F. Beyers.
Datums van afsterwe, soos aangedui op die lys wat hierby ingesluit is, is hoofsaaklik
van hierdie bron geneem.

In 1972 het S.J. Lee ‘n opname van die grafstene gedoen. Hy het sekere verskille
uitgewys waar die sterfdatums wat op die grafstene voorkom verskil van die datums
op die sterftelys.. Albei datums word op die aangehegte lys aangedui.
Geboortedatums word op die aangehegte lys aangedui slegs waar die datum gevind is
op Lee se opname. Die leser kan egter in die meeste gevalle die geboortedatums by
benadering bereken deur te verwys na die ouderdom van die persone.

Jacobus Johannes Potgieter was vir ‘n tydperk as krygsgevangene in die
konsentrasiekamp aangehou. Gedurende hierdie tydperk het hy die lyke begrawe en al
die name in sy dagboek aangeteken. Datums van begrafnis, soos op die aangehegte lys
aangedui, is hoofsaaklik vanuit hierdie bron geneem. Daar is gevalle waar die
sterfdatum soos aangedui later is as die datum van begrafnis.

Die verklaring vir die verskille tussen die Britse datums en die datums van die ander
bronne is moontlik dat die Britte somtyds agter geraak het met die administrasie en
sterfte sertifikate is eers na die tyd uitgereik

Die spelling van name en vanne verskil in heelwat gevalle tussen die verskillende
bronne hierbo genoem. Waar moontlik is die aangehegte lys met inligting van al
hierdie bronne aangevul en spelling van name en vanne gekorrigeer.

Onaangetekende grafte
Verskillende getalle word aangegee vir die totale sterfgetalle in die kamp. Die getal
wat die Britte amptelik in hul blouboek aangeteken het is 631, terwyl die naamlys,
wat in 1908 deur A.C. Hadfield vergelyk is met die register, 657 name insluit. S.J. Lee
het in 1972 ‘n telling van die grafte uitgevoer en tot die slotsom gekom dat die
naamlys van 1908 ook nie volledig is nie. Lee se opname dui die name van 5 persone
aan wat nie aangeteken is nie, maar hy meld wel dat daar vele ander grafte is wat nie
grafstene gehad het nie, en daarom kon hy nie sodanige name insluit nie. Jacobus
Johannes Potgieter, wat ‘n opname van grafte vir die tydperk vanaf 1 Augustus tot 11
Oktober 1901 gemaak het, werp effens lig op sommige van hierdie ongemerkte grafte,
en hy dui ook 12 name aan wat nie in die naamlys opgeneem is nie. Die totale
naamlys van sterfgetalle in die konsentrasiekamp, soos wat hier aangegee sal word,
bevat dus 674 name. Dit is egter moontlik dat daar nog ander name ook kon wees, wat
nooit opgeteken is nie.

Toe Lee sy opname van grafte in 1972 gemaak het, het hy een graf gevind waar drie
persone waarskynlik reeds voor die amptelike opening van die kamp saam begrawe is.
Die grafsteen van hierdie graf het aangedui dat die graf behoort aan Oom Koot
Harmse en twee kinders wat op 2 Desember 1899 daar begrawe was.

Hervestiging van die burgers
Nadat die oorlog op 31 Mei 1902 beëindig was, het die Britse regering begin om die
gevangenisse van die konsentrasiekampe op hul plase te hervestig. Die Pietersburg
konsentrasiekamp is vir hierdie doel weer op 10 Augustus heropen. Die
krygsgevangenisse wat vrygelaat is, was ook na die konsentrasiekamp gebring
voordat hulle vry gelaat was. Voordat hulle kon gaan, moes hulle egter ‘n dokument
teken waarin hulle trou sweer aan die Britse ryk: “The bearer, JJ Potgieter has been
released from prison of war camp Umbilo on signing that he acknowledge terms of
surrender and becomes a British subject.”

Daar was onmiddelik begin met die vrylating van die mense. Baie moes egter nog in
die kamp agter bly totdat alle prosedures afgehandel kon word. In Desember 1902
was daar nog steeds 194 mense in die kamp. Weeskinders is na die Irene kamp
gestuur. Die kamp is uiteindelik op 7 Februarie 1903 finaal gesluit verklaar deur die
Britse ryk.

Die kamp ná die oorlog
Na die oorlog het die konsentrasiekampkerkhof die Afrikaners voortdurend herrinner
aan die wreedheid van die oorlog. In 1908 is die kerkhof opgeknap en Generaal
Beyers het ‘n gedenknaald in die kerkhof onthul, waarop die volgende woorde
verkyn:

Ter
Gedachtenis
Aan
De 650 Vrouwen en Kinderen
Gestorven
In het Concentratie Kamp
Van Mei 1901 tot Feb. 1902
Edele Moeders en Dochters

Zy riepen niet; Zy klaagden niet;
Zy verduurden; Zy lyden;
Zy kwynden weg als was voor de hitte hunner beproevingen;
Zy stierven, maar met de woorde op
de lippen tot man en zoon en volk.
“Blyft Getrouw”

Onthuld door Z.ed Gestr. Genl. Beyers
Op 16 Dec. 1908
Die kerhof is in 1938 weer opgeknap en ‘n groot plegtigheid is by die kerhof gehou
om saam te val met die ossewatrek. Pietersburg se kultuurraad het daarna die kerkhof
gereeld versorg, met die hulp van die Voortrekkers wat die gras geskoffel het. Die
grafte is toe met beton versterk en gemerk. Die Pietersburgse Feestekommitee het elke
jaar ‘n kranslegging in die kerkhof gehou. Die toestand van die kerkhof het egter met
tyd baie verswak. In 1956 het Raddslid Deetlefs byvoorbeeld die toestand van die
kerhof as “betreurenswaardig” beskryf. Die verswelging van die kamp deur die
stedelike ontwikkeling was “skrikwekkend”.

In November 1969 het die Stadsraad besluit om die oorskot van die gestorwenes in
die kerkhof op te grawe en in ‘n gesamentlike grafkelder by die Suidelike ingang tot
Pietersburg te begrawe. Hierdie besluit het gou baie kritiek uitgelok en SJ Lee het die
voortou geneem om die herstel en opknapping van die kerhof te bepleit. In Maart
1972 het Lee sy baie volledige verslag gepubliseer, wat die deurslag gegee het tot die
behoud van die kerkhof. In Junie 1973 het die Stadsraad die besluit van 1969 herroep
en om die restourasie aan die Suid-afrikaanse Raad vir Oorlogsgrafte oor te dra.

Vir tien jaar het daar egter niks gebeur aangaande die restourasie van die kerkhof nie.
SJ Lee het die swak toestand van die kerkhof weereens onder die mense se aandag
gebring. Die Historiese Komitee het die restourasie van die kamp met erns aangepak
en baie organisasies byeen gebring om verbeterings aan te bring. By die ingang tot die
kerkhof is waardige hekke opgerig, behoorlike omheining is aangebring en ‘n
Gedenkplein is opgerig, waar al die grafstene wat nog bestaande gebly het aangebring
is, saam met ‘n gedenkplaat met die name van die gestorwenes.

Vandag word die kerkhof onderhou en goed versorg deur die Pietersburg/Polokwane
Plaaslike Oorgangsraad.
Ere rol

1. Paul PJ Vorster van Leydsdorp, ouderdom 12 jaar , Sterf 11 May 1901
2. Elizabeth H Marais nee Bekker van Haenertsburg, ouderdom 23 jaar , Sterf 14 May 1901
3. Naam onbekend Marais van Pietersburg, ouderdom 2 dae, Sterf 15 May 1901
4. Erasmus Vorster van Leydsdorp, ouderdom 5 maande , Sterf 22 May 1901
5. Frans J Haman van Grootplaats, Spelonken, ouderdom 64 jaar , Sterf 22 May 1901
6. Salome M Van Staden van Pienaarsnek, Straaipoort, ouderdom 1 jaar 8 maande , Sterf 25 May 1901
7. Anna S Muller van Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar , Sterf 29 May 1901
8. Catrina W Alberts nee Venter van Welgevonden, Houtbosch, ouderdom 28 jaar , Sterf 04 Jun 1901
9. Maria MP Viviers van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 4 maande , Sterf 06 Jun 1901
10. Petronella CA Els van Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar 7 maande , Sterf 06 Jun 1901
11. David E Combrink van Mahelaskop, Spelonken, ouderdom 23 jaar , Sterf 08 Jun 1901
12. Anna J Eloff van Louis Trichardt, ouderdom 7 jaar 6 maande , Sterf 08 Jun 1901
13. Naam onbekend Dohl van Mara, ouderdom 2 maande , Sterf 08 Jun 1901
14. George RF Moolman van Kareebos, Rhenosterpoort, ouderdom 13 jaar 6 maande , Sterf 09 Jun 1901
15. Caterina EF Bosch nee Moolman van Kareebos, Rhenosterpoort, ouderdom 36 jaar , Sterf 09 Jun 1901
16. Anna ME Oosthuizen van Zandfontein, Matala, ouderdom 17 dae, Sterf 10 Jun 1901
17. Cornelia F De Beer nee Coetzee van Zandfontein, Pretoria, ouderdom 28 jaar , Sterf 11 Jun 1901
18. Gerhardus P Pretorius van Louis Trichardt, ouderdom 13 jaar , Sterf 12 Jun 1901
19. Philippus C Potgieter van Rooipoort, Marabastad, ouderdom 1 jaar , Sterf 12 Jun 1901
20. Naam onbekend Van Der Berg van Louis Trichardt, ouderdom 2 dae, Sterf 12 Jun 1901
21. Johanna S Macdonald van Vrischgewaagd, Houtbosch, ouderdom 3 maande , Sterf 13 Jun 1901
22. Beatrice Badenhorst van Wegraakbosch, Haenertsburg, ouderdom 3 jaar 6 maande , Sterf 13 Jun 1901
23. Davis HJ Roux van Louis Trichardt, ouderdom 64 jaar , Sterf 14 Jun 1901
24. Leonard J Grobbelaar van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 8 dae, Sterf 14 Jun 1901
25. Annie Opperman nee Nel van Zandfontein, Louis Trichardt, ouderdom 23 jaar , Sterf 15 Jun 1901
26. Stephanus J Combrink van Machelaskop, Spelonken, ouderdom 25 jaar , Sterf 15 Jun 1901
27. Wilhelmina P De Bruin nee Vorster van Kalkbank, Malitiesland, ouderdom 22 jaar , Sterf 16 Jun 1901
28. Aletta S Olivier van Middagzon, Spelonken, ouderdom 4 jaar , Sterf 16 Jun 1901
29. Gert A Oelofse van Rooigrond, Spelonken, ouderdom 44 jaar , Sterf 17 Jun 1901
30. Francina S Botha van Louis Trichardt, ouderdom 18 jaar , Sterf 18 Jun 1901
31. Hester S Hattingh van Nooitgedacht, Laeveld, ouderdom 9 jaar , Sterf 18 Jun 1901
32. Dirk CJ Van Schalkwijk van Rondebosch, Houtbosch, ouderdom 2 jaar , Sterf 19 Jun 1901
33. Partick H Cloete van Louis Trichardt, ouderdom 10 jaar 6 maande , Sterf 19 Jun 1901
34. Peter F Van Greenen van Pretoria, ouderdom 15 jaar , Sterf 19 Jun 1901
35. Andries H Olivier van Bokfontein, Magaliesberg, ouderdom 7 jaar , Sterf 20 Jun 1901
36. Elsie JJ Theron nee Naude van Graskraal, Laeveld, ouderdom 45 jaar , Sterf 20 Jun 1901
37. Hendrina Dockrell van Elandshoek, Buffelsberg, ouderdom 3 jaar 6 maande , Sterf 20 Jun 1901
38. Carl J Van Schalkwijk van Pietersburg, ouderdom 5 maande , Sterf 20 Jun 1901
39. Philip VC Vorster van Kalkbank, Malitiesland, ouderdom 10 jaar , Sterf 21 Jun 1901
40. Salomina F De Jager nee Hames van Vlakfontein, Laeveld, ouderdom 50 jaar , Sterf 22 Jun 1901
41. David S Van Dyk van Louis Trichardt, ouderdom 3 maande , Sterf 22 Jun 1901
42. Martha L Van Der Berg nee Schutte van Louis Trichardt, ouderdom 37 jaar , Sterf 23 Jun 1901
43. Petrus J Van Rensburg van Doornfontein, Marabastad, ouderdom 3 jaar , Sterf 23 Jun 1901
44. Naam onbekend Van Der Gryp van Paardeplaats, Haenertsburg, ouderdom 3 maande , Sterf 24 Jun 1901
45. Aleda A Stolz van Rietvlei, Pretoria, ouderdom 7 jaar , Sterf 23 Jun 1901
46. Frederick C Grobler van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 56 jaar , Sterf 24 Jun 1901
47. Willem TJ Botha van Poortjie, Marabastad, ouderdom 45 jaar , Sterf 25 Jun 1901
48. Cornelius JJ Barkhuizen van Voetpad, Houtbosch, ouderdom 8 dae, Sterf 26 Jun 1901
49. Johannes WP Espach van Louis Trichardt, ouderdom 9 jaar , Sterf 26 Jun 1901
50. Peter A Wademan van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar 6 maande , Sterf 26 Jun 1901
51. John C Van Staden van Pienaarsnek, Straaipoort, ouderdom 11 jaar , Sterf 28 Jun 1901
52. Frnas JJ Du Preez van Louis Trichardt, ouderdom 73 jaar , Sterf 27 Jun 1901
53. Lizzie, M Venter van Cyferfontein, Spelonken, ouderdom 2 jaar , Sterf 28 Jun 1901
54. Anna K Krige van Boschkoppies, Spelonken, ouderdom 2 jaar , Sterf 28 Jun 1901
55. Johanna M Eybers nee Oelofse van Boschkoppies, Spelonken, ouderdom 64 jaar , Sterf 28 Jun 1901
56. Dina G Henlen nee Fourie van Langverwacht, Spelonken, ouderdom 72 jaar , Sterf 28 Jun 1901
57. Neeltjie EP Potgieter nee Botha van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 67 jaar , Sterf 28 Jun 1901
58. Gysbert Venter van Dordrecht, Kaapkolonie, ouderdom 21 jaar , Sterf 29 Jun 1901
59. John H Botha van Waterval, Marabastad, ouderdom 50 jaar , Sterf 29 Jun 1901
60. Olof A De Meyer van Louis Trichardt, ouderdom 3 jaar , Sterf 29 Jun 1901
61. Sarel J De Meyer van Louis Trichardt, ouderdom 7 maande , Sterf 29 Jun 1901
62. Paul J Smith van Pretoria, ouderdom 1 maande , Sterf 30 Jun 1901
63. Christiaan Cloete van , Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar 6 maande , Sterf 02 Jul 1901
64. Martha MDJ Rousseau van Russouw, Laeveld, ouderdom 2 jaar , Sterf 03 Jul 1901
65. Hendrik Van Graan van Roodepoort, Krugersdorp, ouderdom 23 jaar , Sterf 06 Jul 1901
66. Petrus J Scheepers van Vrischverwacht, Laeveld, ouderdom 61 jaar , Sterf 07 Jul 1901
67. Theunis J Van Der Schiff van Sterkstroom, Magatosberg, ouderdom 46 jaar , Sterf 07 Jul 1901
68. Jacobus D Venter van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 19 dae, Sterf 09 Jul 1901
69. Sesanna M Scholtz nee Viljoen van Roodepoort, Krugersdorp, ouderdom 35 jaar , Sterf 10 Jul 1901
70. Hendrik J Peterse van Klipdam, Rhenosterpoort, ouderdom 7 maande , Sterf 10 Jul 1901
71. Pertus J Jacobs van Waterval, Marabastad, ouderdom 39 jaar , Sterf 11 Jul 1901
72. Christina WE Viljoen van Mapochsland, ouderdom 1 jaar 4 maande , Sterf 11 Jul 1901
73. Sessana MG Venter van Doornlaagte, Rhenosterpoort, ouderdom 9 maande , Sterf 12 Jul 1901
74. Chris JP Appelgrijn van Driefontein, Spelonken, ouderdom 6 jaar , Sterf 12 Jul 1901
75. Gerson, B Scholtz van Roodepoort, ouderdom 8 jaar , Sterf 12 Jul 1901
76. Martha, MA Botha van Poortjie, Marabastad, ouderdom 38 jaar , Sterf 13 Jul 1901
77. Theunis L Herbst van Schoongesacht, ouderdom 12 jaar , Sterf 14 Jul 1901
78. Susanna LCM Van Schalkwijk van Louis Trichardt, ouderdom 17 jaar , Sterf 14 Jul 1901
79. Gordon M Deetlefs van Houtboschberg, ouderdom 3 jaar 6 maande , Sterf 18 Jul 1901
80. Annie W Ogilvie van Pilgrims Rest, Spelonken, ouderdom 1 jaar 8 maande , Sterf 15 Jul 1901
81. Carl CL Erasmus van Pietersburg, ouderdom 2 jaar , Sterf 15 Jul 1901
82. Louisa MJ Van Rensburg van Houtboschberg, ouderdom 18 jaar , Sterf 16 Jul 1901
83. Francina E Ferreira van Schoemansdal, Louis Trichardt, ouderdom 52 jaar , Sterf 16 Jul 1901
84. Lucas W Albasini van Matomehoek, Koedoesrivier, ouderdom 7 maande 15 dae, Sterf 16 Jul 1901
85. Elizabeth E Botha van Wakkerstroom, Groot Spelonken, ouderdom 2 jaar , Sterf 17 Jul 1901
86. James N Ogilvie van Pilgrims Rest, Spelonken, ouderdom 9 jaar , Sterf 17 Jul 1901
87. Johanna CC De Waal van Vrischgewacht, Marabastad, ouderdom 1 jaar 2 maande , Sterf 18 Jul 1901
88. Jane J Marse van Rhenosterpoort, ouderdom 7 jaar 6 maande , Sterf 18 Jul 1901
89. Johannes M Van Der Berg van Louis Trichardt, ouderdom 14 jaar , Sterf 19 Jul 1901
90. Marthinus J Venter van Doornlaagte, Rhenosterpoort, ouderdom 63 jaar 6 maande , Sterf 19 Jul 1901
91. Willem JH Bezuidenhout van Rietvlei, Groot Spelonken, ouderdom 5 jaar , Sterf 20 Jul 1901
92. Jacobus P Breedt van Enkeldoorn, Houtbosch, ouderdom 12 jaar , Sterf 20 Jul 1901
93. Cornelius Lus van Haenertsburg, ouderdom 1 jaar 1 maande , Sterf 19 Jul 1901
94. Stephanus M Potgieter van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 1 jaar 2 maande , Sterf 21 Jul 1901
95. Hendrik J Hattingh van Nooitgedacht, Laeveld, ouderdom 20 jaar , Sterf 21 Jul 1901
96. Johannes A Breedt van Enkeldoorn, Houtbosch, ouderdom 14 jaar , Sterf 20 Jul 1901
97. Philip S Jacobs van Nooiensboom, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 9 maande , Sterf 21 Jul 1901
98. Magdalena E Venter nee Coetzee van Doornlaagte, Rhenosterpoort, ouderdom 64 jaar 9 maande , Sterf 21 Jul
1901
99. Wynand JJ Van Rensburg van Rietvlei, Spelonken, ouderdom 8 jaar , Sterf 21 Jul 1901
100. Louis C Reed van Mooihoek, Laeveld, ouderdom 5 jaar 6 maande , Sterf 21 Jul 1901
101. Elizabeth A Bezuidenhout van Rietvlei, Spelonken, ouderdom 1 jaar 3 maande , Sterf 22 Jul 1901
102. Petrus J De Vaal van Vrischgewach, Marabastad, ouderdom 3 jaar , Sterf 22 Jul 1901
103. Magdalena A Van Rensburg van Rustfontein, Spelonken, ouderdom 12 jaar , Sterf 22 Jul 1901
104. Naam onbekend Callaghan van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 12 dae, Sterf 23 Jul 1901
105. Peter J De Blanche van Benjamin, Spelonken, ouderdom 6 maande , Sterf 22 Jul 1901
106. Elizabeth Moller van Bittervlei, Rhenosterpoort, ouderdom 18 jaar , Sterf 23 Jul 1901
107. Daniel P Roux van Louis Trichardt, ouderdom 9 maande , Sterf 22 Jul 1901
108. Carl S Du Preez van Bastionsrust, Malietsiesland, ouderdom 7 jaar , Sterf 23 Jul 1901
109. Susan S Lordan van Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar , Sterf 23 Jul 1901
110. Maria C Grobbelaar van Goodhope, Spelonken, ouderdom 5 jaar , Sterf 23 Jul 1901
111. Naam onbekend Bosch van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 2 maande 15 dae, Sterf 23 Jul 1901
112. Willem A Van Niekerk van Driefontein, Groot Spelonken, ouderdom 1 jaar 9 maande , Sterf 23 Jul 1901
113. Magareta J Van Schalkwijk van Ruigtevlei, Klein Spelonken, ouderdom 20 jaar , Sterf 24 Jul 1901
114. Johanna B Espach van Louis Trichardt, ouderdom 1 maande , Sterf 24 Jul 1901
115. Henry J Mijnhardt van Doornfontein, Johannesburg, ouderdom 17 jaar , Sterf 24 Jul 1901
116. James J Scott van Middazon, Spelonken, ouderdom 2 jaar , Sterf 25 Jul 1901
117. Anna S Dreyer van Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar 9 maande , Sterf 25 Jul 1901
118. Anna C Espach nee Van Zijl van Louis Trichardt, ouderdom 39 jaar , Sterf 25 Jul 1901
119. Sesara ESJ Van Rensburg van Rietvlei, Spelonken, ouderdom 10 jaar , Sterf 25 Jul 1901
120. Johannes FJ Van Rensburg van Rietvlei, Spelonken, ouderdom 6 jaar , Sterf 25 Jul 1901
121. Helena G Breedt van Enkeldoorn, Houtbosch, ouderdom 15 jaar , Sterf 25 Jul 1901
122. Johan H Macdonald van Rosendal, Laeveld, ouderdom 12 jaar , Sterf 25 Jul 1901
123. Jacoba M Bronkhorst van Driefontein, Groot Spelonken, ouderdom 2 jaar 6 maande , Sterf 26 Jul 1901
124. JS Smith nee Beukes van Schoemansdal, Magatosberg, ouderdom 21 jaar , Sterf 26 Jul 1901
125. Theunis Snijman van Turffontein, Marabastad, ouderdom 1 maande , Sterf 26 Jul 1901
126. Magdalena S Erasmus van Enkelbosch, Malietsieland, ouderdom 16 jaar , Sterf 26 Jul 1901
127. Philippus L Van Schalkwijk van Ruigtevlei, Magatosberg, ouderdom 14 jaar , Sterf 26 Jul 1901
128. Hester M Nel van Louis Trichardt, ouderdom 1 maande , Sterf 27 Jul 1901
129. Rachael CE Olivier van Altijdmooi, Laeveld, ouderdom 7 jaar , Sterf 27 Jul 1901
130. Mathijs J Potgieter van Klipdam, Rhenosterpoort, ouderdom 14 jaar , Sterf 27 Jul 1901
131. Pertrus J Marx van Rhenosterpoort, ouderdom 9 maande , Sterf 27 Jul 1901
132. Ella Raaths van Haasbult, Spelonken, ouderdom 10 maande 15 dae, Sterf 27 Jul 1901
133. Aletta S Potgieter van Duivelskloof, Laeveld, ouderdom 2 maande , Sterf 27 Jul 1901
134. Johannes J Viljoen van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 11 jaar , Sterf 27 Jul 1901
135. Rudolph A Buitendach van Blinkwater, Houtbosch, ouderdom 2 jaar , Sterf 27 Jul 1901
136. Johan H Olivier van Bloemtuin, Buffelsberg, ouderdom 2 jaar 9 maande , Sterf 28 Jul 1901
137. Stephanus M Venter van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 3 jaar 9 maande , Sterf 27 Jul 1901
138. Hendrietta WJ Dockrell van Elandshoek, Laeveld, ouderdom 5 jaar , Sterf 28 Jul 1901
139. Peter H Venter van Diggersrest, Laeveld, ouderdom 15 jaar , Sterf 27 Jul 1901
140. Jacoba W Goosen van Enkeldoorn, Houtbosch, ouderdom 19 jaar , Sterf 28 Jul 1901
141. Marthinus J Botha van Mostertshoek, Noutbosch, ouderdom 8 maande , Sterf 28 Jul 1901
142. Jacoba A De Necker van Benjamin, Spelonken, ouderdom 2 jaar , Sterf 28 Jul 1901
143. Anna CC Bosch van Sterkstroom, Spelonken, ouderdom 1 jaar 2 maande , Sterf 28 Jul 1901
144. Dirkje J De Jager nee Cronje van Pisangkop, Laeveld, ouderdom 49 jaar , Sterf 29 Jul 1901
145. Dirk PJ Van Schalkwijk van Brandhoek, Houtbosch, ouderdom 2 jaar , Sterf 28 Jul 1901
146. Marthinus J Venter van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 2 jaar , Sterf 29 Jul 1901
147. Barend J De Jager van Kalkbank, Rhenosterpoort, ouderdom 10 jaar , Sterf 28 Jul 1901
148. Magdalene C Lubbe van Veekraal, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 4 maande , Sterf 29 Jul 1901
149. Ferdinant P Bezuidenhout van Eschtre, Houtbosch, ouderdom 3 jaar , Sterf 29 Jul 1901
150. Gert vd B Grove van Eschtre, Houtbosch, ouderdom 1 maande 8 dae, Sterf 29 Jul 1901
151. Willem F Lottering van Louis Trichardt, ouderdom 42 jaar , Sterf 28 Jul 1901
152. Jan JP Van Wyk van Insect, Spelonken, ouderdom 8 jaar 6 maande , Sterf 29 Jul 1901
153. Hendrik J Erasmus van Louis Trichardt, ouderdom 22 jaar , Sterf 30 Jul 1901
154. Matilda, C Venter van Doornlaagte, Rhenosterpoort, ouderdom 6 maande , Sterf 29 Jul 1901
155. Maria S Smith van Dieplaagte, Laeveld, ouderdom 2 jaar , Sterf 30 Jul 1901
156. Jacobus F Promnitz van Houtboschdorp, ouderdom 1 jaar , Sterf 30 Jul 1901
157. Rudolph PG Dreyer van Boomplaats, Laeveld, ouderdom 10 jaar , Sterf 30 Jul 1901
158. Christiana WE Strijdom nee Viljoen van Derdepoort, Pretoria, ouderdom 27 jaar , Sterf 29 Jul 1901
159. William A Marx van Zandrivier, Rhenosterpoort, ouderdom 2 jaar , Sterf 29 Jul 1901
160. Erasmus J Oberholzer van Kleinwonder, Pienaarsnek, ouderdom 4 jaar 10 maande , Sterf 30 Jul 1901
161. Johan D Dinkelman van Rietpot, Rhenosterpoort, ouderdom 4 jaar , Sterf 30 Jul 1901
162. Heila M Botha van Buitenhaagvonden, Marabastad, ouderdom 3 jaar , Sterf 31 Jul 1901
163. Johan H Hugo van Huisbokspuit, Laeveld, ouderdom 5 jaar 6 maande , Sterf 31 Jul 1901
164. Adrian J Marais van Matebaskraal, Rhenosterpoort, ouderdom 11 maande , Sterf 30 Jul 1901
165. Johanna HGD Van Schalkwijk van Rightevlei, Magatosberg, ouderdom 8 jaar , Sterf 30 Jul 1901
166. Isabella W Van Niekerk van Houtbosch, ouderdom 6 maande , Sterf 31 Jul 1901
167. Dederick J Hattingh van Nooitgedacht, Laeveld, ouderdom 52 jaar , Sterf 30 Jul 1901
168. Anna M Hattingh van Nooitgedacht, Laeveld, ouderdom 15 jaar , Sterf 30 Jul 1901
169. Cornelia F Erasmus van Laeveld, ouderdom 2 jaar 6 maande , Sterf 30 Jul 1901
170. Martha L Van Der Berg van Louis Trichardt, ouderdom 6 jaar , Sterf 31 Jul 1901
171. Cornelia F De Vaal van Vrischgewag, Laeveld, ouderdom 11 jaar , Sterf 31 Jul 1901
172. Susanna PR Botha van Huisbokspuit, Laeveld, ouderdom 3 jaar , Sterf 31 Jul 1901
173. Martha C Van Der Merwe van Waterval, Pietersburg, ouderdom 2 maande , Sterf 31 Jul 1901
174. Gertruida H Swart van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 2 maande , Sterf 31 Jul 1901
175. Catrina C Venter van Driefontein, Groot Spelonken, ouderdom 3 jaar , Sterf 31 Jul 1901
176. Jacobus JH Esterhuizen van Enkeldoorn, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 4 maande , Sterf 01 Aug 1901
177. David J De Vaal van Vrischgewag, Marabastad, ouderdom 5 jaar , Sterf 01 Aug 1901
178. Johanna S De Meyer van Roodeput, Rhenosterpoort, ouderdom 1 jaar 9 maande , Sterf 01 Aug 1901
179. Cornelus L Van Schalkwijk van Brandhoek, Houtbosch, ouderdom 18 jaar , Sterf 01 Aug 1901
180. Sarel L De Fortier van Vaalpunt, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 10 maande , Sterf 01 Aug 1901
181. John J Visser van Pisangkop, Laeveld, ouderdom 5 jaar , Sterf 01 Aug 1901
182. Albertus Seegers van Rietpot, Rhenosterpoort, ouderdom 1 jaar 3 maande , Sterf 02 Aug 1901
183. Johannes G Venter van Klipspruit, Houtbosch, ouderdom 11 maande , Sterf 01 Aug 1901
184. Helena C Lottering van Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar , Sterf 01 Aug 1901
185. Marthinus J Venter van Weltevreden, Rhenosterpoort, ouderdom 6 jaar , Sterf 02 Aug 1901
186. Hendrik LJ Bronkhorst van Welgevonden, Groot Spelonken, ouderdom 7 maande , Sterf 02 Aug 1901
187. Marthinus W Van Wyk van Insect, Laeveld, ouderdom 1 jaar 6 maande , Sterf 02 Aug 1901
188. Johannes Smith van Verzeerken, Magobaland, ouderdom 2 maande 15 dae, Sterf 02 Aug 1901
189. Hermina Catrina Steyn van Magobaberg, ouderdom 11 jaar , Sterf 03 Aug 1901
190. Jacobus N Appelgrijn van Middazon, Spelonken, ouderdom 32 jaar , Sterf 03 Aug 1901
191. Martha MJ Smith nee Jacobs van Rietfontein, Houtbosch, ouderdom 26 jaar , Sterf 02 Aug 1901
192. Anna CE OR ACAM Du Preez van Sterkstroom, Magatoberg, ouderdom 11 maande , Sterf 02 Aug 1901
193. Susanna J Van Schalkwijk van Brandhoek, Houtbosch, ouderdom 2 jaar , Sterf 03 Aug 1901
194. Pieter C Venter van Mooifontein, Rhenosterpoort, ouderdom 2 jaar , Sterf 03 Aug 1901
195. Aletta S Venter van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 3 jaar , Sterf 03 Aug 1901
196. William O'Leary van Rhenosterpoort, ouderdom 57 jaar , Sterf 03 Aug 1901
197. Theodorus A Appelgrijn van Middagzon, Spelonken, ouderdom 4 maande , Sterf 03 Aug 1901
198. Johan Johannes P Brummer van Tierkloof, Laeveld, ouderdom 13 jaar , Sterf 03 Aug 1901
199. Cornelis J Van Rensburg van Doornfontein, Marabastad, ouderdom 1 jaar 7 maande , Sterf 04 Aug 1901
200. Christina CM Venter van Driefontein, Spelonken, ouderdom 1 jaar 2 maande , Sterf 03 Aug 1901
201. Martha C Lottering van Kalkhout, Pitersburg, ouderdom 10 jaar , Sterf 04 Aug 1901
202. Andries H Potgieter van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 8 jaar , Sterf 03 Aug 1901
203. Izak Van Der Merwe van Waterval, Buffelsberg, ouderdom 17 jaar , Sterf 04 Aug 1901
204. Anna Viljoen van Derdepoort, Pretoria, ouderdom 3 jaar , Sterf 03 Aug 1901
205. Hendrik W Botha van Hansfontein, Laeveld, ouderdom 4 jaar , Sterf 04 Aug 1901
206. Carolina MA Nel van Luxmondy, Laeveld, ouderdom 2 jaar , Sterf 04 Aug 1901
207. Dorothea C Rutven van Grijsappel, Laeveld, ouderdom 1 jaar 3 maande , Sterf 04 Aug 1901
208. Hendrik C De Vaal van Vrischgewaagd, Marabastad, ouderdom 6 jaar , Sterf 04 Aug 1901
209. Martha MM Verster van Doornspruit, Klein Spelonken, ouderdom 1 jaar 8 maande , Sterf 05 Aug 1901
210. Peter J Collins van Rondefontein, Houtbosch, ouderdom 3 jaar 6 maande , Sterf 04 Aug 1901
211. Cornelia JF Lubbe van Veekraal, Houtbosch, ouderdom 10 jaar 6 maande , Sterf 04 Aug 1901
212. Anna S Smith van Rietfontein, Houtbosch, ouderdom 6 jaar 6 maande , Sterf 04 Aug 1901
213. Nicolas J Grobler van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 18 dae, Sterf 05 Aug 1901
214. Frans Petrus Van Wyk van Haenertsburg, ouderdom 2 jaar , Sterf 04 Aug 1901
215. Maria M Van Der Gryp van Wonderboom, Houtbosch, ouderdom 11 maande , Sterf 05 Aug 1901
216. Francina M Potgieter nee Degeven van Rooipoort, Pietersburg, ouderdom 19 jaar , Sterf 04 Aug 1901
217. Anna MM Richard nee Rabi van Louis Trichardt, ouderdom 51 jaar , Sterf 04 Aug 1901
218. Dirk JJ Suube van Lotsgrond, Haenertsburg, ouderdom 1 jaar 1 maande , Sterf 04 Aug 1901
219. Petrus J Dreyer van Boomplaats, Laeveld, ouderdom 4 jaar , Sterf 04 Aug 1901
220. Gideon A Olivier van Middagzon, Spelonken, ouderdom 1 jaar 6 maande , Sterf 05 Aug 1901
221. Zacharias J Jonker van Enkeldoorn, Houtbosch, ouderdom 8 jaar , Sterf 05 Aug 1901
222. Marageretha GL Van Schalkwijk van Brandhoek, Houtbosch, ouderdom 9 jaar , Sterf 05 Aug 1901
223. Josef H Kelder van Vrischgewaagd, Laeveld, ouderdom 3 jaar , Sterf 06 Aug 1901
224. Theodorus E Botha van Slaapkoppies, Laeveld, ouderdom 11 jaar , Sterf 05 Aug 1901
225. Johannes Matys Roux van Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar , Sterf 07 Aug 1901
226. Dirk J Buitendach van Blinkwater, Houtbosch, ouderdom 3 jaar , Sterf 07 Aug 1901
227. Carl H Buitendach van Blinkwater, Houtbosch, ouderdom 7 jaar , Sterf 07 Aug 1901
228. Frantz Fehrns van Haenertsburg, ouderdom 11 maande , Sterf 07 Aug 1901
229. Maria J Dockrell van Elandshoek, Laeveld, ouderdom 9 jaar , Sterf 07 Aug 1901
230. Hester D Olivier nee De Jager van Vlakfontein, Laeveld, ouderdom 19 jaar , Sterf 07 Aug 1901
231. Frederick J Macdonald van Vrischgewaagd, Laeveld, ouderdom 7 jaar , Sterf 07 Aug 1901
232. Stoffelina S Moller van Bittervlei, Rhenosterpoort, ouderdom 14 jaar , Sterf 07 Aug 1901
233. Anna JC Strijdom van Kalkfontein, Rhenosterpoort, ouderdom 5 jaar , Sterf 07 Aug 1901
234. Maria Fransiena Hattingh van Boschhoek, Laeveld, ouderdom 11 jaar , Sterf 08 Aug 1901
235. Willem Hendrik S Stroebel van Tierkloof, Laeveld, ouderdom 1 jaar 9 maande , Sterf 08 Aug 1901
236. Frederick GA Wolmarans van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar 6 maande , Sterf 08 Aug 1901
237. James Van Wyk van Slaapkoppies, Laeveld, ouderdom 1 jaar 2 maande , Sterf 08 Aug 1901
238. Louisa D Adendorff van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar 4 maande , Sterf 08 Aug 1901
239. Isabella W Van Niekerk nee Botha van Haenertsburg, ouderdom 27 jaar , Sterf 08 Aug 1901
240. Frederick W Van Der Gryp van Wonderboom, Houtbosch, ouderdom 3 jaar , Sterf 08 Aug 1901
241. Naam onbekend Du Plessis van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 1 dae, Sterf 09 Aug 1901
242. Carl Nefki van Mooifontein, Laeveld, ouderdom 13 jaar , Sterf 09 Aug 1901
243. Maria Lydia Van Der Gryp van Wonderboom, Houtbosch, ouderdom 5 jaar , Sterf 09 Aug 1901
244. Willem T Botha van Schraalhaus, Laeveld, ouderdom 5 jaar , Sterf 09 Aug 1901
245. Jacobus HC Lus van Haenertsburg, ouderdom 4 jaar , Sterf 10 Aug 1901
246. Hester Jacoba Venter van Flipspruit, Houtbosch, ouderdom 5 jaar , Sterf 10 Aug 1901
247. Johannes Arnoldus Breedt van Kleingenoeg, Pienaarsnek, ouderdom 8 maande , Sterf 10 Aug 1901
248. Cornelia M Bosch van Kareebos, Rhenosterpoort, ouderdom 3 jaar , Sterf 10 Aug 1901
249. Elsie M Duvenhage van Deput, Rhenosterpoort, ouderdom 23 jaar , Sterf 10 Aug 1901
250. Susara M Rutven van Grijsappel, Laeveld, ouderdom 2 jaar 6 maande , Sterf 10 Aug 1901
251. Catarina Willemiena Stroebel van Tierkloof, Laeveld, ouderdom 3 jaar 6 maande , Sterf 11 Aug 1901
252. Francois BR Lotrie van Geen vaste adres, ouderdom 19 jaar , Sterf 10 Aug 1901
253. Gert Johannes Lubbe van Veekraal, Houtbosch, ouderdom 18 jaar , Sterf 10 Aug 1901
254. Susana CW Kelder van Vrischgewaagd, Laeveld, ouderdom 1 jaar 3 maande , Sterf 11 Aug 1901
255. Johannes PH Botha van Boschkloof, Spelonken, ouderdom 13 jaar , Sterf 10 Aug 1901
256. Grace T Smith van Pietersburg, ouderdom 13 dae, Sterf 11 Aug 1901
257. Christoffel J Bosch van Pisangkop, Spelonken, ouderdom 34 jaar , Sterf 11 Aug 1901
258. Lourens F Van Greunen van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar 9 maande , Sterf 11 Aug 1901
259. Johannes PH Snijder van Louis Trichardt, ouderdom 6 jaar , Sterf 11 Aug 1901
260. Philip R Botha van Nooienstroom, ouderdom 8 jaar , Sterf 11 Aug 1901
261. John Barcley van Leydsdorp, ouderdom 7 maande , Sterf 11 Aug 1901
262. Patrick H Venter van Louis Trichardt, ouderdom 11 maande , Sterf 12 Aug 1901
263. John D Wentzell van Kortfontein, Laeveld, ouderdom 5 jaar , Sterf 12 Aug 1901
264. Cornelis J Bezuidenhout van Rietkolk, Marabastad, ouderdom 5 maande , Sterf 12 Aug 1901
265. Johannes Hendrik Van Wyk van Slaapkoppies, Laeveld, ouderdom 3 jaar , Sterf 12 Aug 1901
266. Thomas Cumming van Broedersdraai, Houtbosch, ouderdom 49 jaar , Sterf 10 Aug 1901
267. Sannah Grobler nee Duvenhage van Cyferkuil, Rhenosterpoort, ouderdom 27 jaar , Sterf 12 Aug 1901
268. Johannes F Petzer van Klerksdorp, ouderdom 1 jaar 5 maande , Sterf 12 Aug 1901
269. Maria Magdalene Botha van Boschhoek, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 4 maande , Sterf 12 Aug 1901
270. Gertrina Janitta J Van Wyk van Leydsdorp, ouderdom 4 jaar , Sterf 13 Aug 1901
271. Susanna C Collins van Rondefontein, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 5 maande , Sterf 12 Aug 1901
272. John Johannes P Botha van Waterval, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 7 maande , Sterf 12 Aug 1901
273. Adolph Buys van Mara, ouderdom 1 jaar 4 maande , Sterf 12 Aug 1901
274. Alwijn PB Bottman van Kortani, Laeveld, ouderdom 1 jaar 3 maande , Sterf 12 Aug 1901
275. Willem M Van Niekerk van Haenertsburg, ouderdom 2 jaar , Sterf 13 Aug 1901
276. Jacobus M Dames van Sterkspruit, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 6 maande , Sterf 13 Aug 1901
277. Gert Cornelis Botha van Gemsbokspruit, Houtbosch, ouderdom 8 jaar , Sterf 13 Aug 1901
278. Cornelia EA Van Der Gryp van Wonderboom, Houtbosch, ouderdom 1 jaar , Sterf 13 Aug 1901
279. Maria ME Alberts van Welgevonden, Houtbosch, ouderdom 2 jaar , Sterf 13 Aug 1901
280. Barent J Strydom van Derdepoort, Pretoria, ouderdom 2 jaar 6 maande , Sterf 13 Aug 1901
281. Petronella D Bezuidenhout van Rietkolk, Marabastad, ouderdom 3 jaar , Sterf 13 Aug 1901
282. Johan Dawid Voster van Platrand, Laeveld, ouderdom 4 jaar , Sterf 18 Aug 1901
283. Catrina Magrieta Venter van Driefontein, Houtbosch, ouderdom 9 jaar , Sterf 15 Aug 1901
284. Philip Cornelis Duvenhage van Louis Trichardt, ouderdom 11 jaar , Sterf 14 Aug 1901
285. Peter George Muller van Afenshoek, Laeveld, ouderdom 9 jaar , Sterf 15 Aug 1901
286. Jacoba Fiendriekie Venter van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 1 jaar 11 maande , Sterf 15 Aug 1901
287. John H Louis Venter van Middagzon, Spelonken, ouderdom 1 jaar 11 maande , Sterf 15 Aug 1901
288. Freddie Bekker van Mara, ouderdom 6 jaar , Sterf 16 Aug 1901
289. Aletta S Welcome van Mara, ouderdom 1 jaar , Sterf 16 Aug 1901
290. Anna SM De Necker nee Van Wijk van Louis Trichardt, ouderdom 46 jaar , Sterf 16 Aug 1901
291. Pieter Johannes Potgieter van Wakkerstroom, Groot Spelonken, ouderdom 3 jaar , Sterf 16 Aug 1901
292. Zacharias Johannes Harmsen van Rietfontein, Bloedrivier, ouderdom 5 jaar , Sterf 17 Aug 1901
293. George Botha van Slaapkoppies, Laeveld, ouderdom 15 jaar , Sterf 16 Aug 1901
294. Hendry R Collins van Luinsklip, Houtbosch, ouderdom 2 jaar 8 maande , Sterf 17 Aug 1901
295. Anthony M Rousseau van Rossouw, Laeveld, ouderdom 3 jaar 6 maande , Sterf 18 Aug 1901
296. Petronella E Van Schalkwijk van Rautenberg, Laeveld, ouderdom 4 jaar 10 maande , Sterf 18 Aug 1901
297. Willem A Grobler van Pisanghoek, Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar , Sterf 17 Aug 1901
298. Hendrik Willem Alberts van Welgevonden, Houtbosch, ouderdom 7 maande , Sterf 19 Aug 1901
299. Philip L Van Niekerk van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar , Sterf 19 Aug 1901
300. Naam onbekend Grobler van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 19 dae, Sterf 19 Aug 1901
301. Glandina M Van Jaarsveld van Lotsgrond, Houtbosch, ouderdom 2 jaar , Sterf 19 Aug 1901
302. Anna D Jacomiena Lombaard van Klipspruit, Haenertsburg, ouderdom 2 jaar 6 maande , Sterf 19 Aug 1901
303. John George Duvenhage van Louis Trichardt, ouderdom 6 jaar , Sterf 19 Aug 1901
304. Johannes A Wentzel van Kortfontein, Laeveld, ouderdom 1 jaar 10 maande , Sterf 20 Aug 1901
305. Maria Johanna Botha nee Minaar van Leeuwfontein, Pretoria, ouderdom 76 jaar , Sterf 20 Aug 1901
306. Frans Jacobus Viljoen van Louis Trichardt, ouderdom 46 jaar , Sterf 20 Aug 1901
307. Pieter Daniel Du Preez Roux van Magatosland, ouderdom 6 jaar , Sterf 20 Aug 1901
308. HLL Van Der Berg van Poortjie, Marabastad, ouderdom 79 jaar , Sterf 20 Aug 1901
309. Isabella Eliesabetha Du Preez van Bergplaats, Houitbosch, ouderdom 8 maande , Sterf 21 Aug 1901
310. Maria JM Dockrell nee Vorster van Elandshoek, Laeveld, ouderdom 27 jaar , Sterf 20 Aug 1901
311. Petrus (Pieter) Johannes Bosch van Louis Trichardt, ouderdom 4 jaar , Sterf 21 Aug 1901
312. Johannes (Jan) George Cloete van Kareebos, Rhenosterpoort, ouderdom 5 jaar , Sterf 21 Aug 1901
313. Christiana M Jones van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 2 dae, Sterf 21 Aug 1901
314. Frederick Hendrik Gerhardus Hefer van Marabastad, ouderdom 2 jaar 9 maande , Sterf 22 Aug 1901
315. Daniel Jacobus Pieterse van Driefontein, Spelonken, ouderdom 12 jaar , Sterf 22 Aug 1901
316. Abraham J Viviers van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 8 maande , Sterf 22 Aug 1901
317. Jacobus Johannes C Van Wyk van Onbekend, ouderdom , Sterf 22 Aug 1901
318. Willem Adolph Faurie van Matebaskraal, Rhenosterpoort, ouderdom 10 maande , Sterf 22 Aug 1901
319. Louis JC Alberts van Haenertsburg, ouderdom 1 jaar 7 maande , Sterf 22 Aug 1901
320. Cornelia FH Knoetze van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 15 jaar 3 maande , Sterf 22 Aug 1901
321. Petrus Philipus Potgieter van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 6 maande , Sterf 22 Aug 1901
322. Magdalena Roux van Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar , Sterf 22 Aug 1901
323. Hermanus (Gebertus) Lombard van Duivelskloof, Laeveld, ouderdom 4 jaar 6 maande , Sterf 22 Aug 1901
324. Nella T (Janleta) Lottering van Macabiesberg, Krokkedilrivier, ouderdom 32 jaar , Sterf 22 Aug 1901
325. Petrus Buys van Mara, ouderdom 1 jaar 8 maande , Sterf 23 Aug 1901
326. Petrus (Pieter) Willem Wentzel van Zwartkopjes, Laeveld, ouderdom 7 jaar , Sterf 23 Aug 1901
327. Elizabeth Maria Harper van Geen vaste adres, ouderdom 14 jaar 6 maande , Sterf 24 Aug 1901
328. Philippus C Eloff van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar , Sterf 24 Aug 1901
329. Cornelius H Vercueil van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar 8 maande , Sterf 24 Aug 1901
330. Frans Petrus Viviers van Sterkfontein, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 2 maande , Sterf 24 Aug 1901
331. Cecilia A Du Toit van Wood River, Rhenosterpoort, ouderdom 4 jaar , Sterf 24 Aug 1901
332. Walter McQ Ashton van Uitkijk, Laeveld, ouderdom 6 jaar , Sterf 24 Aug 1901
333. Sina M Mitchell van Haenertsburg, ouderdom 2 jaar , Sterf 25 Aug 1901
334. Hendrika F Peters van Pietersburg, ouderdom 2 jaar 6 maande , Sterf 25 Aug 1901
335. Abrahamma C Viljoen van Weltevrede, Laeveld, ouderdom 17 jaar , Sterf 25 Aug 1901
336. Frederick C Du Preez van Malietiesland, ouderdom 5 jaar , Sterf 26 Aug 1901
337. Lawrens AS Du Plessis van Waterval, Marabastad, ouderdom 5 jaar 6 maande , Sterf 26 Aug 1901
338. John J Du Toit van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 13 dae, Sterf 25 Aug 1901
339. Andries PJ Lombaard van Haenertsburg, ouderdom 11 maande 15 dae, Sterf 25 Aug 1901
340. Albertus SJ Van Jaarsveld van Haenertsburg, ouderdom 4 jaar , Sterf 25 Aug 1901
341. Adriana C (Driena ) Bezuidenhout van Rietkolk, Marabastad, ouderdom 4 jaar , Sterf 27 Aug 1901
342. Jan George Devenaar van Geluk, Magatosberg, ouderdom 37 jaar , Sterf 27 Aug 1901
343. Christina HJ Wademan nee Devenaar van Pietersburg, ouderdom 20 jaar , Sterf 27 Aug 1901
344. Ana M Potgieter van Zandfontein, Louis Trichardt, ouderdom 15 jaar , Sterf 27 Aug 1901
345. Maria Willemiena C Brummer van Haenertsburg, ouderdom 1 jaar , Sterf 27 Aug 1901
346. Petrus Johannes Snijman van Doornkraal, Pietersburg, ouderdom 2 jaar 3 maande , Sterf 28 Aug 1901
347. Hester Maria Venter nee Venter van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 30 jaar , Sterf 28 Aug 1901
348. Barent J Olivier van Nooifontein, Buffelsberg, ouderdom 5 jaar 8 maande , Sterf 27 Aug 1901
349. Hester SL Beukes van Haenertsburg, ouderdom 9 maande , Sterf 27 Aug 1901
350. Johannes H De Beer van Fredericksdal, Laeveld, ouderdom 1 jaar 11 maande , Sterf 27 Aug 1901
351. Elisabetha M Van Wyk van Weltevrede, Houtbosch, ouderdom 7 jaar , Sterf 28 Aug 1901
352. Johannes P Breedt van Klein genoeg, Pienaarsnek, ouderdom 3 jaar , Sterf 29 Aug 1901
353. Cornelus Johannes F Bremmer van Stampblokfontein, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 3 maande , Sterf 29 Aug
1901
354. Alwijn PB Snijman van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 3 maande , Sterf 29 Aug 1901
355. Jeremiah Richards van Louis Trichardt, ouderdom 48 jaar , Sterf 29 Aug 1901
356. Sannie C Potgieter van Doornhoek, Spelonken, ouderdom 2 jaar 7 maande , Sterf 28 Aug 1901
357. Francina G Macdonald van Rosendal, Houtbosch, ouderdom 9 maande 15 dae, Sterf 30 Aug 1901
358. Jacoba J Grobler van Cyferkuil, Rhenosterpoort, ouderdom 2 jaar 9 maande , Sterf 30 Aug 1901
359. Susana JC Venter van Kalabasfontein, Houtbosch, ouderdom 2 jaar 6 maande , Sterf 31 Aug 1901
360. Martha MM Lubbe van Veekraal, Houtbosch, ouderdom 6 jaar , Sterf 31 Aug 1901
361. Louis M Combrinck van Spelonkwater, Spelonken, ouderdom 6 jaar , Sterf 31 Aug 1901
362. Willem A Botha van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar 3 maande , Sterf 31 Aug 1901
363. Willem A Marais van Matebaskraal, Pietersburg, ouderdom 6 maande , Sterf 31 Aug 1901
364. John N Bosch van Kareebos, Rhenosterpoort, ouderdom 8 jaar , Sterf 01 Sep 1901
365. Willem J Snebbe van Haenertsburg, ouderdom 6 jaar , Sterf 01 Sep 1901
366. Franz Eloff van Waterval, Magatosberg, ouderdom 5 maande , Sterf 01 Sep 1901
367. Jacobus M Viljoen van Duivelskloof, Laeveld, ouderdom 7 jaar 10 maande , Sterf 01 Sep 1901
368. Gerhardus P Brits van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 3 jaar , Sterf 02 Sep 1901
369. Daniel JH Breedt van Enkeldoorn, Houtbosch, ouderdom 5 jaar , Sterf 02 Sep 1901
370. Gerhardus Devenaar van Louis Trichardt, ouderdom 14 jaar , Sterf 02 Sep 1901
371. David S Grobler van Pisangkop, Spelonken, ouderdom 3 jaar 8 maande , Sterf 02 Sep 1901
372. Carl FP Schuardt van Pietersburg, ouderdom 7 jaar 6 maande , Sterf 02 Sep 1901
373. Mara SE Lotz van Haenertsburg, ouderdom 16 jaar , Sterf 03 Sep 1901
374. Jacoba JW Schaap van Pietersburg, ouderdom 2 jaar 3 maande , Sterf 03 Sep 1901
375. Alwyn PB Naude van Christiaansrust, ouderdom 1 jaar 11 maande , Sterf 03 Sep 1901
376. Janetta H Groblaar van Tafelklip, Houtbosch, ouderdom 13 jaar , Sterf 04 Sep 1901
377. Appel CF Ternooy van Houtbosdorp, ouderdom 2 jaar 6 maande , Sterf 04 Sep 1901
378. Johanna S Buitendach van Blinkwater, Houtbosch, ouderdom 16 jaar , Sterf 03 Sep 1901
379. Philip S Jacobs van Cyferkuil, Rhenosterpoort, ouderdom 4 jaar , Sterf 04 Sep 1901
380. Conrad J Van Der Berg van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar 11 maande , Sterf 05 Sep 1901
381. Bertha M Grobler van Rhenosterpoort, ouderdom 1 maande 14 dae, Sterf 05 Sep 1901
382. Hendrik AP De Bruin van Hartebeesfontein, Marabastad, ouderdom 7 maande , Sterf 05 Sep 1901
383. Johanna PM Potgieter nee Booysen van Pietersburg, ouderdom 20 jaar , Sterf 05 Sep 1901
384. Alwyn Petrus J Boltman van Kortani, Laeveld, ouderdom 2 jaar 3 maande , Sterf 05 Sep 1901
385. Hester M Venter van Kleinfontein, Spelonken, ouderdom 10 jaar , Sterf 05 Sep 1901
386. Aletta LE Van Wyk van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 16 jaar , Sterf 06 Sep 1901
387. Christiaan L Viviers van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 2 jaar 6 maande , Sterf 06 Sep 1901
388. Magartha JM Viljoen van Duivelskloof, Laeveld, ouderdom 2 jaar , Sterf 06 Sep 1901
389. Louis Potgieter van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 4 jaar , Sterf 06 Sep 1901
390. Florence Schleichter van Haenertsburg, ouderdom 16 jaar , Sterf 07 Sep 1901
391. Alida A Van Rooyen van Pietersburg, ouderdom 7 maande 15 dae, Sterf 07 Sep 1901
392. Anna CM Jansen van Chaniespoort East, ouderdom 8 maande , Sterf 07 Sep 1901
393. Hendrik J Du Toit van Woodriver, Rhernosterpoort, ouderdom 5 jaar , Sterf 08 Sep 1901
394. Jacobus C Van Zyl van Bloemtuin, Rhenosterpoort, ouderdom 11 maande 15 dae, Sterf 07 Sep 1901
395. David HJ Roux van Louis Trichardt, ouderdom 6 jaar , Sterf 08 Sep 1901
396. Amercusia Cornelia Lotz van Haenertsburg, ouderdom 3 jaar 9 maande , Sterf 07 Sep 1901
397. Hester J Kloppers van Doornspruit, Klein Spelonken, ouderdom 4 maande , Sterf 07 Sep 1901
398. Joachim PJ Van Rensburg van Kleinfontein, Spelonken, ouderdom 3 maande , Sterf 08 Sep 1901
399. Pieter JL Venter van Driefontein, Spelonken, ouderdom 6 maande , Sterf 08 Sep 1901
400. Barbara J Grobler van Grobler, Spelonken, ouderdom 2 jaar , Sterf 10 Sep 1901
401. David HJ Van Der Lith van Louis Trichardt, ouderdom 57 jaar , Sterf 09 Sep 1901
402. Daniel J Venter van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 7 jaar , Sterf 10 Sep 1901
403. Sesarah E Bosch van Kareebos, Rhenosterpoort, ouderdom 11 jaar 9 maande , Sterf 10 Sep 1901
404. Neeltjie EP Botha nee Potgieter van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 35 jaar , Sterf 12 Sep 1901
405. Alida S Roos van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 2 maande 19 dae, Sterf 12 Sep 1901
406. Alida H Schleesher van Haenertsburg, ouderdom 19 jaar , Sterf 12 Sep 1901
407. Hester M Combrinck van Spelonkwater, Spelonken, ouderdom 18 jaar , Sterf 12 Sep 1901
408. Aletta Sophia Olivier van Middagzon, Spelonken, ouderdom 3 jaar , Sterf 12 Sep 1901
409. Sybrandt C De Fortier van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 10 dae, Sterf 12 Sep 1901
410. Stephanus AC Peterse van Driefontein, Spelonken, ouderdom 7 jaar , Sterf 12 Sep 1901
411. Ragel CW Duvenhage van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 7 jaar , Sterf 13 Sep 1901
412. Patric H Cloete van Louis Trichardt, ouderdom 14 jaar , Sterf 13 Sep 1901
413. Willemiena Raaths van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 1 dae, Sterf 11 Sep 1901
414. Maria J Swanepoel van Driefontein, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 9 maande , Sterf 14 Sep 1901
415. Matheus J Pieterse van Driefontein, Spelonken, ouderdom 5 jaar , Sterf 13 Sep 1901
416. Johanna Maria Cloete nee Pijpers van Louis Trichardt, ouderdom 31 jaar , Sterf 15 Sep 1901
417. Pieter B Cloete van Louis Trichardt, ouderdom 3 maande , Sterf 16 Sep 1901
418. Charles M Wienand van Haenertsburg, ouderdom 2 jaar , Sterf 16 Sep 1901
419. Nicholaas J Wienand van Haenertsburg, ouderdom 8 maande , Sterf 16 Sep 1901
420. Carolina Botha nee Whittaker van Louis Trichardt, ouderdom 28 jaar , Sterf 25 Sep 1901
421. John Botha van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 4 dae, Sterf 16 Sep 1901
422. Maria PJ Botha nee Botha van Boschkloof, Spelonken, ouderdom 57 jaar , Sterf 16 Sep 1901
423. Hendrina Maria Pieterse van Driefontein, Spelonken, ouderdom 3 jaar , Sterf 17 Sep 1901
424. Hendrik J De Bruine van Kalkbank, Rhenosterpoort, ouderdom 3 jaar , Sterf ong. 17 Oct 1901
425. Neeltjie FP Botha van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 15 jaar , Sterf 17 Sep 1901
426. Paulus Jacobus Roos van Palmietfontein, Pietersburg, ouderdom 2 jaar , Sterf 18 Sep 1901
427. Daniel J Venter van Burgherkamp, Pietersburg, ouderdom 2 jaar , Sterf 18 Sep 1901
428. Jacobus F Steyn van Hakdoorndraai, Rhenosterpoort, ouderdom 2 jaar , Sterf 19 Sep 1901
429. Abel J Schoeman van Louis Trichardt, ouderdom 16 jaar , Sterf 19 Sep 1901
430. Hendrik JJ Venter van Malitsisland, ouderdom 7 jaar 10 maande , Sterf 20 Sep 1901
431. Theunis J Du Plessis van Waterval, Marabastad, ouderdom 9 maande , Sterf 21 Sep 1901
432. Johannes H Boshof van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 1 maande 15 dae, Sterf 22 Sep 1901
433. Louw G Botha van Louis Trichardt, ouderdom 5 jaar 6 maande , Sterf 23 Sep 1901
434. Joseph CL Botha van Louis Trichardt, ouderdom 2 jaar , Sterf 23 Sep 1901
435. Piet Buys van Mara, ouderdom 35 jaar , Sterf 23 Sep 1901
436. Petrus J Alberts van Welgevonden, Houtbosch, ouderdom 2 jaar 6 maande , Sterf 23 Sep 1901
437. Johanna HM Foort nee Muller van Louis Trichardt, ouderdom 53 jaar , Sterf 23 Sep 1901
438. Johan (of John) Lotz van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 2 maande 3 dae, Sterf 24 Sep 1901
439. Pieter S Grobler van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 2 maande , Sterf 23 Sep 1901
440. Martha MM Venter van Zevenfontein, Spelonken, ouderdom 5 jaar 8 maande , Sterf 25 Sep 1901
441. Cornelius S Beukes van Grijsappel, Laeveld, ouderdom 2 jaar , Sterf 25 Sep 1901
442. Maria J Dreyer van Louis Trichardt, ouderdom 8 jaar , Sterf 25 Sep 1901
443. Johannes S Smith van Pretoria, ouderdom 2 maande , Sterf 26 Sep 1901
444. Maria L Walkenshaw van Aleengenoeg, Marabastad, ouderdom 6 jaar , Sterf 27 Sep 1901
445. Eliza J Van Der Merwe van Waterval, Buffelsberg, ouderdom 3 jaar , Sterf 27 Sep 1901
446. Aletta Sophia Potgieter van Doornspruit, Spelonken, ouderdom 3 maande , Sterf 27 Sep 1901
447. Jacobus L Burman van Doornkraal, Pietersburg, ouderdom 19 jaar , Sterf 27 Sep 1901
448. Jacomina E Van Der Lith van Het Recht, Buffelsberg, ouderdom 52 jaar , Sterf 28 Sep 1901
449. Johanna C Nel van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 1 maande , Sterf 30 Sep 1901
450. Hester MA Viljoen van Platrand, Laeveld, ouderdom 2 jaar 4 maande , Sterf 30 Sep 1901
451. Marthinus J Helder van Vrischgewaagd, Laeveld, ouderdom 55 jaar , Sterf 01 Oct 1901
452. Maria aS E Venter nee Rensburg van Kleinfontein, Spelonken, ouderdom 58 jaar , Sterf 01 Oct 1901
453. Sannah Buys van Mara, ouderdom 1 jaar , Sterf 02 Oct 1901
454. Martha Venter nee Van Wijk van Maletzisland, ouderdom 35 jaar , Sterf 03 Oct 1901
455. Sesarah M Strydom van Wonderboom, Pretoria, ouderdom 9 jaar , Sterf 04 Oct 1901
456. Anna EC Nayer van Masheitiesberg, Laeveld, ouderdom 10 maande , Sterf 04 Oct 1901
457. Catrina F Peters nee Combrinck van Pietersburg, ouderdom 29 jaar , Sterf 03 Oct 1901
458. Hester C Venter nee Potgieter van Driefontein, Spelonken, ouderdom 33 jaar , Sterf 04 Oct 1901
459. Catrina E Schutte van Letabadrif, Laeveld, ouderdom 7 maande , Sterf 05 Oct 1901
460. Naam onbekend Obeet van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 1 maande 21 dae, Sterf 07 Oct 1901
461. Andries A Van Der Schijf van Louis Trichardt, ouderdom 9 jaar , Sterf 06 Oct 1901
462. Francis Joubert van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 1 maande , Sterf 07 Oct 1901
463. Anna Roos van Spitzkop, Rhenosterpoort, ouderdom 4 maande , Sterf 07 Oct 1901
464. MJ Petzer van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 2 maande , Sterf 08 Oct 1901
465. Rosalinda Hefer van Marabastad, ouderdom 9 maande , Sterf 09 Oct 1901
466. Mattijs J Botha van Weltevrede, Rhenosterpoort, ouderdom 16 jaar , Sterf 09 Oct 1901
467. John Hofmeyer van Goedgedacht, Rhenosterpoort, ouderdom 33 jaar , Sterf 10 Oct 1901
468. Marthina JJ Du Preez nee Degenaar van Bastionsrust, Rhenosterpoort, ouderdom 23 jaar , Sterf 10 Oct 1901
469. Louisa SM Van Der Walt van Bloedrivier, Marabastad, ouderdom 44 jaar , Sterf 12 Oct 1901
470. Anna C Botha nee Fetzgerald van Schraalhaus, Laeveld, ouderdom 33 jaar , Sterf 12 Oct 1901
471. Catherina M Vorster nee Bronkhorst van Nooitgedacht, Spelonken, ouderdom 35 jaar , Sterf 13 Oct 1901
472. Hester JCC Grobbelaar van Louis Trichardt, ouderdom 1 jaar 3 maande , Sterf 13 Oct 1901
473. Petronella M Van Schalkwijk van Rautenberg, Laeveld, ouderdom 10 jaar , Sterf 13 Oct 1901
474. Jacobus P Kriel van Kalkbank, Maletzisland, ouderdom 4 maande 15 dae, Sterf 14 Oct 1901
475. Hendrina J Van Der Walt van Bloedrivier, Marabastad, ouderdom 30 jaar , Sterf 15 Oct 1901
476. Anna C De Beer van Exatre, Houtbosch, ouderdom 10 maande , Sterf 15 Oct 1901
477. Andries H Potgieter van Wakkerstroom, Spelonken, ouderdom 11 maande , Sterf 16 Oct 1901
478. Philip LV Nel van Ingomst, Pietersburg, ouderdom 7 maande , Sterf 16 Oct 1901
479. Louis J Nel van Zoetfontein, Marabastad, ouderdom 17 jaar , Sterf 16 Oct 1901
480. Bekker van Zoetfontein, Marabastad, ouderdom 7 maande , Sterf 16 Oct 1901
481. Maria P Appelgrijn van Boschkloof, Spelonken, ouderdom 5 jaar , Sterf 17 Oct 1901
482. Adrian Vis van Pietersburg, ouderdom 41 jaar , Sterf 17 Oct 1901
483. Maria M Smith van Schilderkranz, Houtbosch, ouderdom 1 jaar 4 maande , Sterf 18 Oct 1901
484. Johanna A Kruger van Turffontein, Hollandsdrift, ouderdom 6 maande , Sterf 18 Oct 1901
485. Johannes H Bosch van Pisangkop, Spelonken, ouderdom 3 jaar 6 maande , Sterf 19 Oct 1901
486. David J Peterse van Magatosberg, Spelonken, ouderdom 25 jaar , Sterf 21 Oct 1901
487. Chrisina H Stemsman van Bloemfontein, Laeveld, ouderdom 1 jaar 8 maande , Sterf 21 Oct 1901
488. Anna C Brink van Brinksrust, Rhenosterpoort, ouderdom 4 maande , Sterf 22 Oct 1901
489. Catrina, F Jones van Goedehoop, Haenertsburg, ouderdom 2 jaar , Sterf 22 Oct 1901
490. Anna S Vorster van Mashutesberg, Laeveld, ouderdom 3 jaar , Sterf 23 Oct 1901
491. Wilhelmina P Grobler nee Du Preez van Schoemansdal, Louis Trichardt, ouderdom 63 jaar , Sterf 23 Oct 1901
492. Magtild M Slabberts van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 2 maande , Sterf 24 Oct 1901
493. Willem Strydom van Derdepoort, Pretoria, ouderdom 4 jaar 11 maande , Sterf 24 Oct 1901
494. Benjamin Knight van Mara, ouderdom 4 jaar , Sterf 24 Oct 1901
495. Duurs Buys van Mara, ouderdom 13 jaar , Sterf 25 Oct 1901
496. Jacobus van Mara, ouderdom 2 jaar , Sterf 26 Oct 1901
497. Hendrina W Venter van Voetpad, Houtbosch, ouderdom 2 jaar , Sterf 26 Oct 1901
498. Hester JJ Grobbelaar nee Botha van Louis Trichardt, ouderdom 27 jaar , Sterf 27 Oct 1901
499. Josephus JJ Van Rensburg van Rustfontein, Spelonken, ouderdom 16 jaar , Sterf 28 Oct 1901
500. Cornelia JGJ Vorster van Nooitgedacht, Spelonken, ouderdom 1 jaar 5 maande , Sterf 28 Oct 1901
501. Johanna H Jacobs van Geluk, Spelonken, ouderdom 11 jaar , Sterf 30 Oct 1901
502. Anna M Schoeman van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 4 maande , Sterf 31 Oct 1901
503. Gert Andries Oelofse van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 1 maande 14 dae, Sterf 03 Nov 1901
504. Gesie Buys van Mara, ouderdom 60 jaar , Sterf 04 Nov 1901
505. Johannes Hendrik L Voster van Nooitgedacht, Spelonken, ouderdom 4 jaar , Sterf 05 Nov 1901
506. Cornelia Elisabeth Steyn van Burgerskamp, Pietersburg, ouderdom 5 maande , Sterf 05 Nov 1901
507. Jacobus Armans H Colyn van Zoekmekaar, Spelonken, ouderdom 6 jaar , Sterf 06 Nov 1901
508. Catrina R Oosthuizen nee Voslouw van Lodewyksvlei, Rhenosterpoort, ouderdom 77 jaar , Sterf 07 Nov 1901
509. Rudolph Philip Page van Nooiensboom, Houtbosch, ouderdom 5 jaar , Sterf 07 Nov 1901
510. Jacobus Adriaan Marais van Matebaskraal, Pietersburg, ouderdom 8 jaar , Sterf 07 Nov 1901
511. Francina Susara E Ferus van Rietfontein, Houtbosch, ouderdom 3 jaar , Sterf 08 Nov 1901
512. Jacob Pieter D Gruudleugh van Haenertsburg, ouderdom 4 jaar , Sterf 08 Nov 1901
513. Magdalena MAH Olivier van Bloemfontein, Laeveld, ouderdom 4 jaar , Sterf 08 Nov 1901
514. Cornelia F De Beer van Schraalhaus, Laeveld, ouderdom , Sterf 08 Nov 1901
515. Michaal Andries Venter van Voetpad, Houtbosch, ouderdom 7 maande , Sterf 09 Nov 1901
516. Susanna MAA Schnell nee Harmisun van Enkeldoorn, Houtbosch, ouderdom 26 jaar , Sterf 10 Nov 1901
517. Jacobus F De Beer van Schraalhaus, Laeveld, ouderdom 27 jaar , Sterf 10 Nov 1901
518. Maria De Beer nee Fetzgerald van Schraalhaus, Laeveld, ouderdom 27 jaar , Sterf 10 Nov 1901
519. Gottfried J Lombaard van Duivelskloof, Laeveld, ouderdom 8 jaar , Sterf 11 Nov 1901
520. Petronella Susara C Botes nee Venter van Onverwacht, Pietersburg, ouderdom 38 jaar , Sterf 10 Nov 1901
521. A De La Rey, Sterf ong. 03 Aug 1901
522. Anamagrieta De Jager, Sterf ong. 04 Aug 1901
523. Anna Sophia Smith, Sterf ong. 05 Aug 1901
524. Frans Visser, Sterf ong. 07 Aug 1901
525. M (or HD) Olivier, Sterf ong. 08 Aug 1901
526. Naam onbekend Combrink, Sterf ong. 11 Aug 1901
527. Jacobus Pertus Botha, Sterf ong. 11 Aug 1901
528. Roedolf Toerien, Sterf ong. 11 Aug 1901
529. Alwyn Petrus Holdman, Sterf ong. 13 Aug 1901
530. J Grobler, Sterf ong. 13 Aug 1901
531. Naam onbekend Grobler, Sterf ong. 03 Sep 1901
532. (C) Lus, Sterf ong. 05 Sep 1901
533. Hendrik W Du Preez, Sterf ong. 05 Sep 1901
534. Maria Rautenbach, Sterf ong. 05 Sep 1901
535. Naam onbekend Grobler, Sterf ong. 06 Oct 1901
536. Halbo Jacobs, Sterf ong. 26 Oct 1901
537. Neeltjie EP Botha
Bronne

Gepubliseerde bronne:
Scholtz, GD: Generaal Christiaan Beyers en die stryd in die Noorde (Gedenkalbum)
Pakenham, T: The Boer War (Ball, Johannesburg, 1979)
Scholtz, GD: Generaal Christiaan Frederick Beyers (Voortrekkerpers, Johannesburg,
1975)
Doyle, AC: The Great Boer War (McClare, London, 1902)

Ongepubliseerde bronne:
Potgieter JJ: Manuskrip
Lee, SJ: ‘n kort geskiedkundige oorsig
Beijers, Generaal C.F.: Korte Geschiedenis van de Konsentrasie-kamp
National Monuments Council: List of burials in the Pietersburg Concentration Camp