You are on page 1of 15

CUTI PNS

A.

Dasar :

a.
b.
c.

PP. No. 34 Tahun 2976 tentang Cuti PNS


SE. Ka. BAKN No. 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS
KMA No. 234 Tahun 1987 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS dalam Lingkungan Dep. Agama.

B.

Pengertian
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

C.

Tujuan :

1.
2.
D.

Untuk memberikan kesempatan istirahat bagi PNS dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rokhaninya.
Untuk kepentingan PNS yang bersangkutan

Macam-macam Cuti

1.

Cuti Tahunan

2.

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas Cuti Sakit.
1 2 hari, memberitahukan secara lisan / tertulis kepada PYB
> 2 14 hari, mengajukan Permintaan cuti dilampiri SK dari dokter
> 14 hr 6 bl, mengajukan Permintaan cuti dilampiri SK dokter yang ditunjuk pemerintah.
> 18 bulan belum sembuh, diuji kesehatan oleh TPK
PNS Wanita yang gugur kandungan berhak cuti sakit 1,5 bulan
Pegawai Negeri Sipil yang sakit karena kecelakaan dinas berhak cuti sakit sampai sembuh

Cuti Bersalin

4.

Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun ybs dapat diambil dalam tahun berikutnya paling lama 18 hari kerja termasuk
cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan
Cuti tahunan yang tidak diambil dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih, dapat diambil dalam tahun
berikutnya maksimum 24 hari kerja, termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan
Cuti tahunan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannnya, maka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling
lama 14 hari
Cuti Tahunan tidak diberikan bagi PNS yang menduduki jabatan edukatif, seperti Guru, Dosen dan Pengawas Pendidikan.

Cuti Sakit

3.

PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 hari
kerja
Cuti tahunan dapat diambil secara terpecah-pecah dengan ketentuan setiap bagian tidak boleh kurang dari 3 hari kerja

PNS wanita berhak atas cuti bersalin untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga
Untuk Persalinan anak ke empat dst, apabila telah mempunyai hak, Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat menggunakan cuti
besar atau cuti di luar tanggungan Negara.
Lamanya cuti persalinan adalah satu bulan sebelum dan dua bulan setelah persalinan

Cuti Besar

5.

Setiap PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar selama 3
(tiga) bulan, termasuk cuti tahunan dalam tahun ybs.
Cuti besar yang tidak diambil oleh PNS yang bersangkutan tepat pada waktunya, dapat diambil pada tahun-tahun
berikutnya, tetapi keterlambatan pengambilan cuti besar itu tidak dapat diperhitungkan untuk pengambilan cuti besar yang
berikutnya
Apabila ada kepentingan dinas yang mendesak maka pelaksanaan cuti besar dapat ditangguhkan untuk paling lama 2 (dua)
tahun. Dalam hal yang demikian maka waktu penangguhan itu dihitung penuh untuk perhitungan hak atas cuti besar
berikutnya.
Cuti Alasan Penting

PNS dapat cuti karena alasan penting untuk paling lama 2 bln. Lamanya cuti karena alasan penting hendaknya ditetapkan
sedemikian rupa, sehingga benar-benar hanya untuk waktu yang diperlukan saja
Yang dimaksud cuti karena alasan penting adalah cuti karena :

6.

Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a di atas meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum
yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal itu.
Melangsungkan perkawinan pertama .
Alasan penting lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

Cuti Di Luar Tanggungan Negara

Cuti diluar tanggungan negara dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 th secara terusmenerus dan adanya alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak
CLTN bukanlah hak, karena itu permintaan cuti tsb dapat dikabulkan atau ditolak oleh PYB

E.

Selama menjalankan cuti PNS menerima penghasilan penuh, kecuali cuti besar dan cuti di luar tanggungan Negara (CLTN).
Selama menjalankan cuti besar, penghasilan berupa gaji dan tunjngan keluarga diberikan penuh, sedangkan tunjangan jabatan
tidak diberikan.
Selama menjalankan CLTN, PNS tidak menerima penghasilan dari Negara.

Yang Berwenang Menerbitkan SK Cuti.


Di lingkungan Kementerian Agama, Pejabat yang diberi wewenang memberikan cuti PNS adalah sebagai berikut :
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten berwenang memberikan semua jenis cuti kepada PNS di lingkungannya .

Kepala KUA, Kepala MAN/MTsN/MIN hanya diberikan wewenang memberikan cuti kepada PNS di lingkungannya sepanjang
yang menyangkut :
a) Cuti tahunan

b)
c)
d)

G.

CLTN diambil untuk waktu paling lama 3 tahun dan apabila ada alasan penting dapat diperpanjang untuk paling lama satu
tahun
Selama menjalankan CLTN, PNS yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali dalam hal PNS wanita
menjalankan CLTN untuk persalinan yang keempat dan seterusnya .

Penghasilan PNS selama menjalankan Cuti

F.

CLTN hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PYB setelah mendapat persetujuan Ka BKN

Cuti Sakit
Cuti Bersalin
Cuti karena Alasan Penting

Untuk Cuti Besar dan CLTN untuk persalinan keempat dan seterusnya bagi PNS pada KUA, MAN/MTsN/MIN didelegasikan
pada Kepala Kankemenag Kabupaten.

FORMAT BLANKO USULAN CUTI PNS

LAMPIRAN II : SURAT EDARAN KEPALA BADAN


ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL

: 01/SE/1977
: 25 PEBRUARI 1977

.
Hal

: Permintaan Cuti Tahunan

Bantul, .........................................................

Kepada
Yth. __________________________
__________________
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

NIP

Pangkat/golongan

Jabatan

Satuan Organisasi

Dengan ini mengajukan permintaan Cuti Tahunan untuk tahun selama ............(...............................) hari kerja,
terhitung mulai tanggal .................................... sampai dengan .......................................
Selama menjalankan cuti, alamat saya adalah di ...........................................
.....................................................................................................................................................................................
Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
Hormat saya,

Pemohon
_____________________________
NIP
CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN

CATATAN/PERTIMBANGAN
ATASAN LANGSUNG

Cuti yang diambil dalam tahun yang bersangkutan :

1. Cuti tahunan
2.
3.
4.
5.
6.

Cuti Besar
Cuti Sakit
Cuti Bersalin
Cuti karena Alasan Penting
Keterangan lain

__________________________________
NIP

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG


MEMBERIKAN CUTI

__________________________________
NIP

LAMPIRAN IV : SURAT EDARAN KEPALA BADAN


ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL

: 01/SE/1977
: 25 PEBRUARI 1977

.
Hal

: Permintaan Cuti Besar

Bantul, ......................................................

Kepada
Yth. __________________________
__________________

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama

NIP.

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan

Satuan Organisasi

Dengan ini mengajukan permintaan Cuti Besar*) selama ......................................., karena saya telah bekerja
secara terus menerus selama .......................................... tahun, terhitung mulai tanggal .......................................
sampai dengan tanggal .......................................
Selama menjalankan cuti besar alamat saya di ...........................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
Hormat Saya,
Pemohon

..
NIP.
CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN

CATATAN/PERTIMBANGAN
ATASAN LANGSUNG

____________________________________
NIP.

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG


MEMBERIKAN CUTI

____________________________________
NIP.
.
*) Cuti Besar dalam rangka : .

LAMPIRAN VI: SURAT EDARAN KEPALA BADAN


ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL

: 01/SE/1977
: 25 PEBRUARI 1977

Hal

: Permintaan Cuti Sakit*)

Bantul, .........................................................

Kepada
Yth. __________________________
__________________
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

NIP

Pangkat/golongan

Jabatan

Satuan Organisasi

Dengan ini mengajukan permintaan Cuti Sakit selama ......... (.......................................................) hari/bulan**),
karena saya menderita sakit/gugur kandung/mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas
dan kewajiban**) sesuai dengan surat keterangan dokter/bidan*) terlampir.
Demikian, atas terkabulnya permintaan dimaksud kami ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Pemohon

_______________________________
NIP.

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN

CATATAN/PERTIMBANGAN
ATASAN LANGSUNG

___________________________________
NIP.

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG


MEMBERIKAN CUTI

___________________________________
NIP.
*) Dilampiri surat keterangan dokter
**) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VIII : SURAT EDARAN KEPALA BADAN


ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL

: 01/SE/1977
: 25 PEBRUARI 1977

.
Hal

: Permintaan Cuti Bersalin

Bantul, ...................................................

Kepada
Yth. __________________________
__________________
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

NIP

Pangkat/golongan

Jabatan

Satuan Organisasi

Dengan ini mengajukan permintaan Cuti Bersalin untuk persalinan yang ke ......... / Cuti di Luar Tanggunan
Negara untuk persalinan*), terhitung mulai tanggal ...............................................
Selama menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara, alamat saya adalah di : .....................................................
.....................................................................................................................................................................................
Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
Hormat saya,

Pemohon

_______________________________
NIP.

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN

CATATAN/PERTIMBANGAN
ATASAN LANGSUNG

___________________________________
NIP.

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG


MEMBERIKAN CUTI

___________________________________
NIP.
*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XII: SURAT EDARAN KEPALA BADAN


ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL

: 01/SE/1977
: 25 PEBRUARI 1977

Hal

: Permintaan Cuti karena Alasan Penting

Bantul, .........................................

Kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul
di Bantul
1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

NIP

Pangkat/golongan

Jabatan

Satuan Organisasi

Dengan

ini

mengajukan

permintaan

Cuti

(....................................................................)
tanggal

karena

Alasan

Penting

hari/bulan*),

..............................................

selama

terhitung

s.d.

..............
mulai

....................................

karena : ...................................................................
.............................................................................................................................................................................
2.

Alamat

saya

selama

menjalankan

Cuti

karena

Alasan

Penting

adalah

di : .......................................................................................................................................................................
.....
3.

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
Hormat saya,
Pemohon

________________________
NIP.

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN

CATATAN/PERTIMBANGAN
ATASAN LANGSUNG

____________________________
NIP.

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG


MEMBERIKAN CUTI

____________________________
NIP.
*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XV: SURAT EDARAN KEPALA BADAN


ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL

: 01/SE/1977
: 25 PEBRUARI 1977

.
Hal

: Permintaan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Bantul, ...................................................

Kepada
Yth. __________________________
__________________
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

NIP

Pangkat/golongan

Jabatan

Satuan Organisasi

Dengan

ini

mengajukan

permintaan

Cuti

di

Luar

Tanggungan

Negara

selama

............

(............................................) hari/bulan**), terhitung mulai tanggal ............................................... dengan alasan


sebagai berikut :
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Selama menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara, alamat saya adalah di : .....................................................
.....................................................................................................................................................................................
Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.
Hormat saya,
Pemohon

_______________________________
NIP.

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN

CATATAN/PERTIMBANGAN
ATASAN LANGSUNG

___________________________________
NIP.

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG


MEMBERIKAN CUTI

___________________________________
NIP.

H.

FORMAT BLANKO SURAT IZIN CUTI

LAMPIRAN III : SURAT EDARAN KEPALA BADAN


ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL

: 01/SE/1977
: 25 PEBRUARI 1977

SURAT IZIN CUTI TAHUNAN


Nomor :

1. Diberikan cuti tahunan untuk tahun .. kepada Pegawai Negeri Sipil :


Nama

NIP

Pangkat/Gol

Jabatan

Satuan Organisasi

Selama ......... (.................................. ) hari kerja, terhitung mulai tanggal .......................................... sampai dengan
tanggal ......................................... dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

Sebelum menjalankan cuti tahunan wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya.

b.

Setelah selesai menjalankan cuti tahunan wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja
kembali sebagaimana biasa.

2. Demikianlah surat izin cuti tahunan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bantul, .............................................
Kepala

____________________________

NIP.
Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul


2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji

LAMPIRAN V : SURAT EDARAN KEPALA BADAN


ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL

: 01/SE/1977
: 25 PEBRUARI 1977

SURAT IZIN CUTI BESAR


Nomor :

1. Diberikan Cuti Besar kepada Pegawai Negeri Sipil :


Nama

NIP

Pangkat/Gol

Jabatan

Satuan Organisasi

Selama ............... (.........................) hari/bulan*), terhitung mulai tanggal


tanggal .............................................. dengan ketentuan sebagai berikut :

................................ sampai dengan

a. Sebelum menjalankan Cuti Besar wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau pejabat lain
yang ditunjuk.

b. Selama menjalankan Cuti Besar tidak berhak atas tunjangan jabatan.


c. Setelah selesai menjalankan cuti besar wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali
sebagaimana biasa.

2. Demikianlah surat izin cuti besar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, ...................................................
Kepala

_______________________________
NIP.
Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul


2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji

LAMPIRAN VII : SURAT EDARAN KEPALA BADAN


ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL

: 01/SE/1977
: 25 PEBRUARI 1977

SURAT IZIN CUTI SAKIT


Nomor :

1. Diberikan Cuti Sakit kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama

NIP

Pangkat/Gol

Jabatan

Satuan Organisasi

Selama ............ (..........................................) hari/bulan*), terhitung mulai tanggal ...................................sampai dengan


tanggal ..................................................., dengan ketentuan setelah berakhir jangka waktu cuti sakit tersebut, wajib
melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.
2. Demikian surat ijin cuti sakit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, ..
Kepala

_______________________________
NIP.
Tembusan :
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul

2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji

LAMPIRAN IX : SURAT EDARAN KEPALA BADAN


ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL

: 01/SE/1977
: 25 PEBRUARI 1977

SURAT IZIN CUTI BERSALIN


Nomor: Kd.12.02/1/Kp.08.2/

/2012

1. Diberikan cuti bersalin kepada Pegawai Negeri Sipil :


Nama

: LAILA MAFTUHAH, S.Pd.I

NIP

: 19831124 200604 2 013

Pangkat/Gol. Ruang

: Penata Muda, III/a

Jabatan

: Guru Pertama MTs Hasyim Asy'ari Piyungan

Satuan Organisasi

: Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul

Terhitung mulai tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan 2 (dua) bulan setelah persalinan, dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Sebelum menjalankan cuti bersalin, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya
atau pejabat lain yang ditunjuk.
b. Segera setelah persalinan yang bersangkutan supaya memberitahukan tanggal persalinan kepada
pejabat yang berwenang memberi cuti.
c. Setelah menjalankan cuti bersalin wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja
kembali sebagaimana biasa.
2. Demikian surat ijin cuti bersalin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 27 November 2012


Kepala,

Drs. ABDUL MADJID, M.A.


NIP 19591103 199103 1 001

Tembusan :
1. Kepala Seksi Mapenda Kantor Kemenag Kab. Bantul
2. Pengawas Sekolah Madya Mapel PAI Tk. SLTP/SLTA Kab. Bantul
3. Kepala MTs Hasyim Asy'ari Piyungan
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji

LAMPIRAN XIII : SURAT EDARAN KEPALA BADAN


ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR
TANGGAL

: 01/SE/1977
: 25 PEBRUARI 1977

SURAT IJIN KARENA ALASAN PENTING


Nomor :

1. Diberikan Cuti karena Alasan Penting kepada Pegawai Negeri Sipil :


Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan

Satuan Organisasi

Selama .. (.) hari, terhitung mulai tanggal . sampai dengan tanggal


. dengan ketentuan sebagai berikut :

1.

Sebelum menjalankan cuti karena alasan penting wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau
pejabat lain yang ditentukan

2.

Setelah selesai menjalankan cuti karena alasan penting wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan
bekerja kembali sebagaimana biasa.

2. Demikian surat ijin cuti alasan penting ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul,
Kepala,

_____________________________
NIP.
Tembusan :
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul

2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji