P. 1
Parlement_BABVI-20100308 (1)

Parlement_BABVI-20100308 (1)

|Views: 13|Likes:
Published by Jeroen de Miranda

More info:

Published by: Jeroen de Miranda on Mar 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2010

pdf

text

original

Tweede Kamer der Staten-Generaal vaste commissie voor BZK

Postbus 20018
2500 EA 'S-GRAVENHAGE
(070) 373 8037
"' ..
on. kenmerk
Voortgang dienstverlening, BABVI/U201000511
regeldruk en informatiebeleid
Geachte heer/mevrouw,
Vereniging van
Nederlandse Gemeenten
bijlage(n)
08 maart 2010
Gemeenten werken hard aan de verbetering van dienstverlening, de vermindering van regeldruk en de
daarvoor randvoorwaardelijke modernisering van de informatiehuishouding. Via deze brief informeren
wij u over de actuele stand van zaken op deze onderwerpen, geven we aan wat wij gaan doen en
vragen uw aandacht voor een aantal zaken die door het Kabinet opgepakt moeten worden.
Dienstverlening draalt om mensen
In 2005 hebben wij onze ambities op het terrein van publieke dienstverlening beschreven in de visie
Jorritsma. Ten behoeve van de nieuwe collegeperiode 2010-2014 hebden wij de balans opgemaakt en
ons de vraag gesteld of we op koers zitten om de gestelde ambities te
Wij zijn in veel gevallen voor burgers, bedrijven en instellingen de eerste nabije overheid. We vonnen
daarmee het visitekaartje voor de totale overheid. Om die rol optimaal te kunnen vervullen, vinden wij
het van belang dat juist wij onze dienstverlening op orde hebben. Via het Nationaal
Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) nemen we onze verantwoordelijkheid bij
het realiseren van een gemeenschappelijke basisinfrastructuur voor del elektronische overheid ten
behoeve van moderne dienstverlening.
Met het realiseren van het NUP zijn we er echter niet. Om ook in de toekomst een goede publieke
dienstverlener te zijn moeten we ons blijven inzetten om de basis op orde te houden. Deze basis
omvat naast techniek, ook aspecten als organisatieverandering, cultuur en gedrag en houding van
medewerkers. Onze ambities treft u aan in bijgevoegde coalitieakkoordpassage (bijlage 1). De
komende jaren investeren we in mensgerichte, snelle, zekere en persoonlijke dienstverlening. Dit
geven we vraaggericht vanuit levensgebeurtenissen vorm. We beseffen ons hierbij dat we onderdeel
uitmaken van ketens met publieke en niet-publieke partners die samen
l
mensen bedienen. Alleen zo
treffen mensen nooit de verkeerde deur.
VNG Postbus 30435. 2500 GK Den Haag Tel 01().373 83 93 WNW.vng.nl
Stand van zaken basis op orde en lastenreductIe
In bijlage 2 treft u een overzicht van de sland van zaken van 'de basis op orde' . Hierbij is het van
belang onderscheid te maken in de status van ontwikkeling van voorzieningen. Bij voorzieningen die
gereed zijn en passen bij de behoefte van gebruikers zien we een opvallende stijging op het gebied
van implementatie, aansluiting en gebruik. Denk hierbij aan GBA als basisregislratie (405 gemeenten
aangesloten) , DigiD (395 gemeenten aangesloten) en Kadaster, Kleinschalige Topografie en Digitaal
Klanldossier (alle gemeenten aangesloten). Voorzieningen die in de ontwikkeling vertraging hebben
opgelopen danwel niet af zijn leiden direct tot een ander beeld. De functionaliteit sluit niet altijd aan bij
onze gebruikswensen of het perspectief van hoe een bouwsteen zich verhoudt tot de eigen
gemeentelijke visie op dienstverlening is onvoldoende helder. Een voorbeeld hiervan is
mijnoverheid.nl. We concluderen dat er bij de diverse voorzieningen in een te laat stadium over
implementatie wordt nagedacht en dat er door de minister van BZK strakker gestuurd moet worden op
een nauw samenhangend en werkend stelsel van basisregistraties. Deze komt nu te verkokerd tot
stand. Verantwoordelijkheden van partijen binnen het stelsel moeten worden benoemd en formeel
bekrachtigd. Via onze globale schets van het stelsel van basisregistraties hebben we een bijdrage
geleverd. We zullen dit ook blijven doen. Realisalie van het stelsel is van belang om te borgen dat
gegevens overheidsbreed en in samenhang worden gebruikt, dat de kwaliteit op orde is en mensen
adequaat bediend kunnen worden.
We hebben werk gemaakt van lastenreductie. Deze is voor 40 geselecteerde producten geraamd op
I
10,5 miljoen uur en € 23 miljoen per jaar. 80% van de lasten zit in 20% van de producten. De meeste
lasten qua uren worden veroorzaakt door het maandelijkse rechtmaligheidformulier bijstand (Rotjes),
de WMO, de kwijtschelding van belastingen, bezwaarschriften en parkeren. Op deze domeinen
hebben wij in 2009 oplossingen uitgerold die zullen l eiden tot een daling van 25% eind 2010. T.a.v. de
WMO is echter door de wetswijziging per saldo een lastenstijging te meten. De meeste financiele
lasten voor burgers zitten in de bestemmingsplan- vrijstelling (€ 3,8 miljoen) en de
monumentenvergunning (t 6,8 miljoen). Als gevolg van de nieuwe WRO zouden er minder
bestemmingsplanvrijstellingen moeten komen. De vrijstelling blijft wel even duur. Op het gehele
domein Bouw is VROM actief om de administratieve lasten te verlagen. Veel maatregelen zullen
gekoppeld worden aan de invoering van de Wabo. De implementatie hiervan is echter vertraagd. Dit
betekent dat er op dit domein nog geen grote stag gemaakt kan worden in merkbare lastenreductie. Dit
is een gemiste kans.
Hoewel de 1-meting nog niet is uitgevoerd leiden voorzichtige berekeningen tot de conclusie dat wij de
reductiedoelstelling zullen behalen. Daarnaast leiden verbeteri ngen in de uitvoering van de regelgeving
(gebruik van e-formulieren, beperking van de uitvraag van bewij sstukken aan de klant, inzet van
mediation) ook tot een forse lastenverlaging in kosten en tij d voor mensen.
Wat hebben gemeenten nodig?
Om voort te kunnen maken moeten wij binnen de volgende condities kunnen werken:
• Het Kabinet moet meer inhoudelijk regie voeren over nieuwe initiatieven vanuit
vakdepartementen, zowel waar het gaat om ICT, als om het ontwikkelen van wetgeving.
Zo wordt voorkomen:
a. 'eilandregelgeving' : in de regelgeving van de centrale overheid worden dezelfde
begrippen in verschillende wetten verschillend gedefinieerd (het begrip 'vermogen' is
bijvoorbeeld in de Wet werk en bijstand anders gedefinieerd dan in de Wet op de
inkomstenbelasting, hetgeen heel veel extra werk tot gevolg heeft zoals de Rotjes)
b. 'eilandautomatisering': bij gemeenten staan twee computers met scanapparatuur
naast elkaar om pasfoto's van burgers te scannen (voor reisdocumenten en
rijbewijzen). De funct ionaliteit komt 95% overeen maar de wetten bijbehorende bij
betJeft Voortgang dierI$Nerlening, repeldruk en informatiebeleid datum 04 mllln 201 0
"
deze uitvoering komen van verschillende ministeries
c. 'eilandtoezicht': ondernemers krijgen bezoek van toezichthouders die allemaal een
klein onderdeel als vakgebied hebben en nauwelijks elkaar informeren
d. 'eilandprojecten': voordat het NUP gestalte kreeg, ontvingen gemeenten zeer geregeld
nieuwe projecten uit 'Den Haag' met nieuwe aanspreekpunten met vele verplichtingen
en met verschillende deadlines. Het NU? brengt daar nu lijn in. Deze lijn is ook nodig
voor andere terreinen, niet alleen voor ICT -projecten.
• We dringen aan op standaard toepassen van een bestuurlijke- en informatiekundige
uitvoeringstoets bij nieuwe bereids- en/of wetsvoorstellen vanuit het Rijk met een aanzienlijke
ICT -component. Duidelijkheid vooraf over aspecten als aansluiting op overheidsbrede
standaarden, haalbaarheid, financiering van beheer en implementatieaanpak voorkomt
onverwachte vertraging of herstelwerkzaamheden achteraf.
• Gebruikers moeten meer worden betrokken bij de realisatie van landelijke bouwstenen voor de
elektronische overheid. Tevens dient er heldere sturingsinformatie beschikbaar te komen over
de ontwikkeling, acceptatie, implementatie, gebruik en continuïteit van bouwstenen.
• eZK moet regie pakken bij het neerzetten van een werkend stelsel van basisregistraties, zowel
beleidsmatig als meer in beleidsuitvoerende zin.
• Er dient aandacht en regie te zijn op rijksniveau voor lastenstijging die tot stand komt door
nieuw rijksbeleid en wetgeving, bijvoorbeeld op gebied van WMO en WRO.
Ik verzoek u bovenstaande punten mee te nemen in het AO op 10 maart 2010.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
-
mr. R.J.J.M. Pans,
voorzitter directieraad
03
Bijlage 1 - Voorbeeldtekst coalitieakkoord gemeenten
H Wij maken de komende vier jaar werk van een slimme organisatie van onze dienstverlening. Wij dragen
daarmee uit dat mensen bij ons centraal staan. Het ondersteunen van huh zelfredzaamheid, vanuit
wederzijds vertrouwen tussen overheid en burgers, bedrijven cn instellingen, staat daarbij voorop. We
stellen ons daarvoor de volgende doelen:
1. Mensgericht
De vraag van mensen staat centraal in ons handelen. WIJ nemen de ruimte om oplossi ngsgericht te werken
en staan hier voor als gemeentebestuur. Persoonlijke benadering staat voorop.
Wij zoeken binnen de grenzen van wetgeving inventieve oplossingen. Wij blijven overbodige regels
schrappen en heffen onnodige indieningsvereisten op. Ons gedrag is er op gericht mensen snel, vriendelijk
en goed te helpen. Wij ondersteunen onze medewerkers hierin cn maken onze organisatie hiervoor klaar.
2. Snel & Zeker
Wij zorgen ervoor dat burgers, bedrijven en instellingen hun zaken snel en zeker kunnen regelen. Wij
praten en schrijven in begrijpelijke taal en geven hen online inzicht in de gegevens die de overheid van hen
heeft. Wij werken eraan hen eigenaar te laten zij n van hun persoonlijke gegevens.
We houden alle bestaande communicatiekanalen open, zodat mensen kunnen kiezen wat bij hen past
Ongeacht het kanaal krijgt men het goede antwoord. Wij maken werk van één digitale kluis waa r mensen
zelf hun gegevens kunnen beheren.
3. Samenwerking
Wij richten onze dienstverlening zo in dat levensgebeurtenissen centraal staan. Onze dienstverlening is
voor iedereen toegankelijk en bereikbaar; altijd de juiste deur! Wij werken hiervoor samen met andere
instanties.
4. Eenmalige uitvraag gegevens
Eenmaal bekende gegevens vragen wij niet nogmaals. Wij verwachten dit ook van andere
overheidsorganisaties en spreken hen daarop aan. Dit betekent dat gebruik van de basisregistraties
standaard is en wij waar mogelijk pro-actief diensten aanbieden.
5. Transparant en aanspreekbaar
Wij gebruiken service normen en dragen deze uit We vergelijken ons met andere gemeenten via
www.waarstaatjegemeente.nl.
De investeringen die wij hiervoor moeten doen leveren ons baten op in de vorm van vertrouwen van onze
burgers en het sneller en beter bereiken van maatschappelijke doelstellingen. Waar we daarvoor onze
organisatie verbeteren, zijn ook efficiencyvoordelen te behalen.
Zo geven we invulling aan onze positie van meest nabije overheid, nu en in de t o e k o m s t ~
belr'ft Voortgang dl, ..... lVerI,n; ng. regeldruk en Informallelleleld datum 04 maar12010
Bijlage 2 - stand van zaken basis op orde
Vraaggerichte processen
Regelhulp.nl
Berekenuwrecht.nl
Antwoord voor bedrijven
MensCentraal/ Werkpleinen
(meedoen met) LEAF
(meedoen met) een pilot van VNG en/of KING
van
basis registratie
op
Status
©
©
@
@
©
©
©
VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel 070-373 83 93 III/WW_Y!'\!l_nl
Afspraak Stand van zaken
1-1-2011 alle gemeenten voor de Wmo 184 gemeenten aangesloten; 52% van de
aangesloten op Regelhulp burgers heeft via gemeente toegang
Website is gerealiseerd
Overheden stell en voor eind 2010 Enkele pil ots gestart . Gepersonaliseerde
gepersonaliseerde webdiensten beschikbaar webdiensten nog niet mogelijk in afwachti ng
tot EZ e-herkenning heeft gerealiseerd
50 gemeenten aangesloten op Menscentraal.
Ontwikkeling MensCentraal irt werkpleinen is
vertraagd vanwege beperkt commitment
UWV
In 2010 beproeven van 2 life-events Pil ots in voorbereiding
Activiteit in voorbereiding
moeten terugmelden hebben een aanwijzing I aangesloten. In afwachting tot BZK de
aangevraagd aansluiting GBA-TMV op de generieke TMF
reali seert
open van
Topograf ie
open van
op en
Kadaster
op en van
op en van
Aansluiten op en gebruik van de
Basisregistrati e Personen (GBA+ANI)
over
basisregistraties
van
op en gebruik van generieke
stelselvoorzieningen en infrastructuur
(digikoppeling, digimelding, GOB)
op
op
©
©
©
©
van
©
©
betreft VOO<1gang dienstverlening, regeldruk eB inlormatiel.>eleid datum 04 maart 201 0
1-7-2011 verplicht gebruik door alle
overheidsdiensten
op
1-1-2011 alle gemeenten zijn aangesloten op
en gebruiken de BRT
en
hebben ondersteuning gemeenten
geïntensiveerd (adhv knelpuntenanalyse door
VNG) .
1-1-2013 alle gemeenten zijn aangesloten en I Project in voorbereiding
gebruiken BGT (afhankelij k van wetgeving)
1-1-2010 start aansluiten. Start I Landelijke voorzieningen zijn
verplicht uiterlijk 2014
op ANI nader te
afhankelijk van wetgeving
over
onderdelen van het stelsel, de werking van
het stelsel en de besturing
1-1-2010 zij n alle basisregistraties
aangesloten en ontsloten via de
Digikoppeling (OSB)
gemeenten
nog
niet beschikbaar, hierdoor kan invoering in de
knel komen
van van
het stel sel gaat voor gemeenten teveel uit
van de losse bouwstenen (basisregistrati es)
en te wei nig van de samenhang
over
I- standaard, de standaard sluit onvoldoende
aan op de bestaande basisregistraties, voor
gemeenten is onduidelijk hoe digikoppeling
zich verhoudt tot bestaande koppelvlakken.
Proef loopt in enkele gemeenten
voor eind 2010 hun eigen I Aansluiten van gemeenten gestart.
gepersonaliseerde webdiensten beschi kbaar Ondui delijk hoe MijnOverheid zich verhoudt
tot gemeentelijke portalen
'"
nemen van een
op orde op basis van de
©
webrichtlijnen
van online diensten
((;)
_ en tracing van
antwoorden
Inrichting van organisatie, gedrag en
houding
Status
Inzet van mediation
©
Vermindering en afschaffing van regelgeving
©
belreft VOOfl9ang dienstverlening, regeldruk en inlormaliebeleid datum 04 maart 2010
gemeenten
operationeel live. In totaal 41 gemeenten
informatie via gemeentelijke KCC's ontsloten. I hebben een 14+nummer ingevoerd.
het kader van EU-dienstenrichtlij n)
1-1-2011 voldoen overheidswebsites aan
webrichtlijnen
65% van
online beschikbaar
van
burgers alleen via DigiD
Afspraak
' 1-1-201 1 25% vermi ndering regelgeving
'"
Vanwege technische en organisatorische
complexiteit is doelstelling verschoven naar
1-1-2011
op
implementatie is vertraagd
scoren
en noodzaak van w.r. bij gemeenten
onvoldoende bekend
Stand van zaken
Ruim 40 gemeenten gebruikt mediation ihkv
het BZK programma mediati onvaardigheden.
Diverse andere gemeenten passen mediation
toe, met name irt gemeentelijke belasti ngen
In 98% van de gemeentelijke college-
programma's zijn afspraken gemaakt over
vermindering regelgeving, inclusief middelen
Opleiding en training van medewerkers ihkv
koploperstrategie
©
;1
Project in voorbereiding
Werken aan cultuurveranderi ng ihkv
koploperstrategie
©
Project in voorberei ding
Organisatieveranderi ng (o.a. inrichten KeC,
©
Op basis van i-teams: 386 gemeenten
inrichten MidOffice, inrichten en gebruik eMS, hebben een realisatieplan opgeleverd,
DMS, Antwoord ContentcoHectie, Zaakgericht inclusief goedkeuri ng door raad en middelen.
werken)
Normering en
verantwoordelijkheidstoedeling
Status Afspraak Stand van zaken
Gebruik van een kwali teitshandvest
©
VNG heeft model kwaliteitshandvest en
minimumnormen in voorbereiding. 138
gemeenten hebben een handvest in gebruik.
Meedoen met www.waarstaatjegemeente.nl
©
250 gemeenten doen mee met de
onderzoeken
Duidelij ke en transparante kl achtenafhandeling
©
In aanvulling op wettel ijke verplichtingen
kiezen veel gemeenten voor vroegtij dige inzet
van mediation
VaststeHen en voldoen aan gemeentelijke
©
VNG heeft model en minimumnormen in
branchenormen voorbereiding
betreft Voortgang dienstverl ening. regeldn .... en i nlormatiebele!d dalum 04 maan 2010
'"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->