HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

TAJUK 1 PENGUKURAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN
1.1 Konsep Penilain, Pengukuran dan Pengujian Pengujian


Proses mengukur pencapaian pelajar yang dilakukan secara ujian bertulis/ lisan. Proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab, atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar.

Pengukuran

• •

Proses mengukur pencapaian pelajar yang meliputi pelbagai kaedah, seperti pemerhatian, ujian bertulis dan ujian lisan. Proses untuk mendapatkan penjelasan secara numerik (melalui angka) tentang sebanyak mana individu/pelajar mempunyai sesuatu ciri yang diukur dengan menggunakan alat tertentu”. Proses menentukan sejauh mana seseorang individu memiliki ciri-ciri tertentu.

Penilaian

• •

Proses menafsir hasil pengukuran untuk menentukan pencapaian pelajar, seperti gred atau punca kelemahan pelajar. Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai, mutu, kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara. Prosedur penilaian Persediaan – Pentadbiran – Pemeriksaan Jawapan – Analisis Ukuran – Interpretasi dan Tindakan Susulan.

1.2 Aras Ukuran
Skala Nominal Skala Ordinal

Skala nominal ialah skala yang dianggap paling mudah dan mempunyai ketepatan yang paling rendah.

• • •

Ukuran bersifat ordinal pula memberikan nilai pemeringkatan. Data disusun terendah kpd tertinggi @lemah kpd cemerlang. Nombor atau kategori ukuran asal pembolehubah mengikut susunan drpd kecil kpd besar@drpd kategori baik kpd lebih baik. Kategori yang digunakan bagi mengkelaskan data ordinal adalah saling eksklusif. Ukuran yang diguna menunjukkan pemeringkatan secara logik. Ukuran mempunyai pemberat, iatu setiap kategori mempunyai pemberat yang kurang atau lebih berbanding kategori lain.

Skala ini mengkategorikan pembolehubah berdasarkan persamaan dan memberikan nama kepada pembolehubah berkenaan. • • Setiap ahli hanya dimiliki oleh satu kategori sahaja, Nombor yang mewakili setiap kategori tidak mempunyai nilai pemeringkatan, tetapi dianggap sebagai nama kategori sahaja. Pengkelasan data asal kepada data nominal bersifat satu kepada satu.

Skala Sela • Data jenis ini mempunyai ciri pemeringkatan dan perbezaan bagi setiap unit sela yang sama nilai. • menunjukkan perbezaan antara beberapa kategori dan ia boleh menunjukkan kesamaan dalam unit ukuran yang digunakan.

Skala Nisbah

Skala yang mempunyai semua ciri skala sela dan juga nilai mutlak. Dalam skala nisbah nilai sifar (0) adalah kosong.


Kategori mengkelaskan data sela adalah saling eksklusif. Ukuran menggambarkan susunan pemeringkatan secara logik. Ukuran mempunyai pemberat, iaitu sesuatu ukuran lebih kecil @lebih besar daripada yang lain. Ukuran bernilai arbitrari (tidak mutlak). Nilai sifar (0) juga adalah arbitrari. Perbezaan ukuran bernilai sama bagi semua perbezaan ukuran.

• •

1

HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

Contoh Pelajar ikut etnik atau jantina

Contoh skala Likert

Contoh perbezaan suhu, markah

Contoh wang, jarak dan tinggi

1.3 Tujuan Penilaian di Bilik Darjah

Diagnosis
• maklum balas kepada guru tentang tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar • maklum balas tentang masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran Guru: mengubah strategi pengajaran, supaya ia lebih bersesuaian dengan keperluan pelajar atau mengulang pelajaran dengan menggunakan strategi yang sama

Pencapaian
• maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ingin disampaikan guru. Pihak sekolah: akan dapat menentukan keupayaan keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki untuk tindakan selanjutnya

Pemilihan dan Penempatan

TUJUAN PENILAIAN
Tujuan Lain

Bimbingan dan Kaunseling

Menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran.


Tingkatkan motivasi pelajar untuk belajar Kenal pasti kelemahan dan memperbaiki kelemahan

memilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesuatu kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka

• •

menentukan kesediaan pelajar input kepada guru tentang keberkesanan pengajarannya maklum balas tentang kemajuan dan pencapaian anak-anak kepada ibu bapa

Guru: memberi bimbingan, tunjuk ajar atau kaunseling untuk menangani masalah pelajar lemah dengan cara yang lebih berkesan.

menempatkan pelajar mengikut aliran

maklumat kpd pihak penggubal dasar

2

HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

TAJUK 2 OBJEKTIF PENGAJARAN
Objektif Domain Kognitif - Pemikiran Pelajar
Berasaskan kpd Taksonomi objektif Domain kognitif Bloom

5 Peringkat 1. Pengetahuan - daya ingatan
keupayaan mengingat fakta, idea, pendapat, prinsip, prosedur dan peristiwa yang berlaku Ciri-ciri soalan berasaskan pengetahuan ialah:

OBJEKTIF DOMAIN AFEKTIF - SIKAP DAN NILAI (1) Penerimaan
kesediaan kesedaran seseorang/penerima untuk menerima sesuatu yang ingin disampaikan.

(2) Gerak Balas
seseorang akan bertindak balas terhadap rangsangan yang diterima disebabkan dia mempunyai motif tersendiri untuk berbuat demikian.

• •

Mengingat pengetahuan sama dgn pengajaran guru. Tidak perlukan ubah pengetahuan dalam bentuk baru. Jawapan dapat ditentukan betul atau salah. Gunakan perkataan siapa, apa, di mana, bila, beri definisi,

(3) Penilaian
seseorang itu memahami nilai sesuatu perbuatan yang dilakukannya kepada masyarakat. Terima semua nilai, Pilih nilai tertentu, Komitmen

takrifkan, huraikan, labelkan, padankan, namakan, nyatakan

2. Kefahaman
keupayaan pelajar menjelaskan pengetahuan secara yang bermakna dalam bentuk tulisan, lisan atau simbol tertentu

• • • • •

Menterjemah – Terjemah tanpa ubah makna asal Menafsir - Tafsir idea dlm bentuk tersurat @ tersirat Mengekstrapolasi - buat telahan/ inferens peristiwa masa hadapan berdasarkan maklumat yang diberi/diterima Perlukan bahan atau alat komunikasi dan nyatakan kefahaman sendiri. Gunakan huraikan, bandingkan, nyatakan, bezakan, anggarkan, terangkan, berikan contoh, tulis semula,

(4) Organisasi
seseorang itu boleh menyusun semua nilai yang diterimanya kepada satu sistem yang lebih praktikal. Konsepsualisasikan nilai, menyusun nilai

(5) Perwatakan.
seseorang itu mematuhi sesuatu sistem nilai dan sanggup mengamalkannya sebagai satu cara hidup.

rumuskan

3. Aplikasi
keupayaan gunakan konsep, prinsip, teori, hukum, prosedur dan kaedah am dlm situasi khusus dan situasi am Sebut semula masalah lama →Tentukan prinsip, kesesuaian & had → selesaikan masalah baru & berikan alasan. Ciri-ciri soalan proses mental aplikasi.

OBJEKTIF DOMAIN PSIKOMOTOR KEMAHIRAN FIZIKAL

(1) (2) (3) (4) (5)


3 frasa-guna prinsip,selesai masalah, dlm situasi baru. kaitan masalah situasi baru x sama masalah yg dibincang dlm bilik darjah. Perkataan pilih, buat, Kirakan, tunjukkan, laksanakan, sediakan, kaitkan, selesaikan, gunakan

4. Analisis
keupayaan memecahkan sesuatu perkara kepada unsur-unsur kecil dan memperlihatkan pertalian antara unsur-unsur tersebut. Analisis unsur, Analisis hubungan, Analisis prinsip • Soalan memerlukan fikiran kritik, bukan mengulang pengetahuan yang dipelajari.

(6) (7)

Perkataan seperti mengapa,kenapa, apakah faktor, buatkan rumusan, buktikan

5. Sintesis
Keupayaan gabungkan unsur-unsur dan bahagian-bahagian supaya sesuatu dokumen itu menjadi lebih berstruktur, tersusun menyeluruh. Penyampaian, himpunan, cadangan

Persepsi - Dapat menjelaskan, dapat melukis, dapat membayangkan. Persediaan - Dapat menjelaskan secara terperinci, dapat mengingat cara, dapat membetulkan cara. Pergerakan Terkawal - Dapat melakukan, dapat menunjukkan, dapat mengawal pergerakan. Pergerakan Mekanistik - Dapat meniru pergerakan, dapat melakukan Pergerakan Kompleks - Dapat melakukan gerakan dengan cekap, dapat lakukan gerakan dengan licin, dapat lakukan gerakan secara automatik. Pergerakan Suaian - Dapat melakukan gerakan dengan licin dalam keadaan yang berbeza. Pergerakan Ciptaan - Dapat melakukan gerakan baru dalam keadaan tertentu, dapat melakukan gerakan dengan gaya tersendiri.

OBJEKTIF DOMAIN SOSIAL PERHUBUNGAN SOSIAL PELAJAR.
(i) Berhubung - menunjukkan tingkah laku membuat kontak (ii) Berkomunikasi - memberi @ menerima mesej (iii) Melibatkan diri - mengambil bahagian dalam sesuatu aktiviti berkumpulan (iv) Berunding - berbincang dengan ahli-ahli kumpulan (v) Berkerjasama - berkerjasama dengan ahli-ahli kumpulan (vi) Menghakim - bertindak untuk mendamaikan


• •

Soalan bebas dijawab dari segi isi atau masa. Hasilnya dinilai oleh “pengguna” Soalan kreatif masalah tiada terperinci, galak kreativiti.

Perkataan ramalkan, hasilkan, tuliskan, cadangkan apa akan berlaku.

6. Penilaian
keupayaan menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu

3

HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

diketahui pelajar.

• • •

Soalan situasi perkara baru uji proses mental peringkat penilaian. 3 bahagian: apa yang dinilai, arahan tindak balas dan kriteria yang digunakan. Perkataan pertimbangkan, taksirkan, tentukan, pertahankan.

sesuatu keadaan (vii) Memulakan -memulakan aktiviti berkumpulan yang baru (viii) Menukar - menukarkan gaya hidup ahli-ahli kumpulan.

TAJUK 3 JENIS UJIAN DAN PENILAIAN
3.1 Jenis-Jenis Ujian UJIAN PENCAPAIAN Tujuan: 1. Mengukur sejauh mana seseorang pelajar dapat menguasai tajuk-tajuk yang telah diajar guru yang meliputi pengetahuan, kefahaman dan aplikasi 2. Menentukan kesediaan pelajar untuk memulakan tajuk baru dan mengenal pasti masalah yang dihadapi pelajar bagi tajuk-tajuk yang diuji. 2 Jenis Ujian: • Ujian rujukan norma - membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan pelajar-pelajar lain. - meliputi sukatan pelajaran yang lebih luas, seperti UPSR. • Ujian rujukan kriteria - membandingkan pencapaian pelajar dengan beberapa kriteria tertentu. - seperti kemahiran menyelesaikan masalah matematik bagi tajuk pecahan. UJIAN KECERDASAN Tujuan: mengukur kecerdasan mental seseorang individu atau perbezaan antara individu. UJIAN PRESTASI Tujuan: Mengukur keupayaan/kecekapan pelajar melakukan sesuatu tugas yang melibatkan manipulasi objek yang kongkrit dan memerlukan para pelajar membuat beberapa tugasan lain sebagai ukuran tambahan. Diuji dengan kaedah bebas: 1. Pemerhatian atau laporan kendiri untuk mendapatkan maklumat daripada pelajar. - Pemerhatian - semasa pelajar melaksanakan tugas yang diberikan, - laporan kendiri - pelajar akan menilai diri sendiri melalui soal selidik tertentu, yang dapat menilai prestasi dirinya. 2. Menggunakan objek adalah sesuai untuk mudah diuji utk menguji prestasi pelajar-pelajar yang bermasalah pertuturan. UJIAN DIAGNOSTIK Tujuan: Mengenal pasti masalah yang dihadapi pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk menentukan punca-punca yang menyebabkan masalah itu berlaku. Dijalankan secara soal jawab, inventori, pemerhatian dan tugasan dari semasa ke semasa. Ciri-ciri ujian diagnostik: • Tiada skor @ gred kepada pelajar. • Dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. • Laporan ujian dibuat dalam bentuk profil perkara yang belum dikuasai pelajar. UJIAN BAKAT Tujuan: Membuat telahan tentang bakat atau keistimewaan yang dimiliki oleh pelajar. Dua kumpulan:

-

berasaskan kepada kajian besar-besaran berasaskan kepada keperluan tertentu

4

HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

UJIAN PERSONALITI Tujuan: Mengukur personaliti pelajar, seperti sikap, pendirian, nilai, minat dan motivasi. Diukur melalui: Alat-alat psikologi yang berbentuk ujian, inventori, indikator atau indeks. Guru mengukur personaliti pelajar:

-

Inventori laporan kendiri dan inventori sosiometrik - secara lisan atau secara bertulis menggunakan borang soal selidik atau senarai semak. Teknik Pemerhatian - apa yang dibuat oleh pelajar dalam situasi tertentu.

3.2 Jenis-Jenis Penilaian Perbezaan Antara Penilaian Rujukan Norma Dan Kriteria

Perbezaan Antara Penilaian Formatif Dan Sumatif

5

HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

3.3 Kaedah Pengukuran Pengukuran sesuatu konstruk/pembolehubah (seperti pencapaian akademik, personaliti, sikap, kemahiran) boleh dibuat melalui: Kaedah Pemerhatian Kaedah Lisan Kaedah secara memerhati dan merekod apa yang dilakukan oleh seseorang dan orang-orang lain yang berkenaan serta keadaan di sekelilingnya. Pemerhatian tidak-sistematik • secara rawak/terbuka, • tidak ditumpukan kepada tingkah laku tertentu. Ia biasanya tidak boleh diulang dan maklumat yang diperoleh boleh dijadikan panduan untuk pemerhatian sistematik. Pemerhatian sistematik Pemerhati menetapkan tingkah laku yang ingin diperhati Pemerhati mengira kekerapan dan lama sesuatu tingkah laku itu berlaku. Batasan

Pengumpulan maklumat secara lisan dan merekod apa yang maklumkan oleh individu yang menjadi subjek dan oleh orang-orang lain yang berkenaan tentangnya. Temu bual terbuka - melalui perbualan yang tidak tertumpu kepada set soalan tertentu Temu bual berstruktur - melalui perbualan tertumpu kepada set soalan tertentu.

Skala penaksiran merujuk kepada teknik mendapatkan maklumat dengan menggunakan satu set soalan yang memerlukan seseorang memberi jawapan dalam skala tertentu, seperti skala Likert atau anggaran kekerapan. Batasan

• •

Pentafsiran terhadap tingkah laku mungkin tidak tepat -Pemerhatian memerlukan masa yang panjang dan wujud kesan pemerhatian itu sendiri kepada orang yang diperhatikan (expectancy).


Pentafsiran terhadap t/l mungkin tidak tepat pemerhatian memerlukan masa yang panjang Ingatan menjadi tidak tepat apabila jarak masa adalah lama antara peristiwa yang berlaku dengan temu bual

• • •

Kaedah Pertimbangan Profesional (Professional Judgement)

Maklumat yang diberi mungkin tidak benar. Kaedah Penulisan pengumpulan maklumat yang biasa digunakan untuk mendapatkan ukuran bagi sesuatu konstruk.

 Pengumpulan maklumat melalui pendapat
ahli/kumpulan profesional yang mempunyai

6

HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

kepakaran dalam bidang tertentu, apabila penilai tidak mempunyai kepakaran tersebut.

• • •

 Kepakaran yang diperlukan mungkin dalam bidang
pendengaran, penglihatan, masalah pembelajaran, pemulihan bacaan dan sebagainya. Kaedah Potfolio

Kaedah ini mengunakan teknik penulisan sebagai respons kepada satu set soalan ujian atau satu set pernyataan soal selidik. Respons yang ditulis menjadi rekod kepada maklumat yang diberikan oleh subjek tentang dirinya atau orang-orang lain yang berkenaan. Ujian merujuk kepada teknik mendapatkan maklumat daripada jawapan kepada satu set soalan untuk mengukur pencapaian tertentu; manakala soal selidik/inventori adalah teknik mendapatkan maklumat daripada jawapan kepada satu set pernyataan tertentu. Maklumat daripada ujian dapat dibahagikan kepada dua (2) jenis, iaitu

 Kaedah pengumpulan maklumat melalui pendapat
penilai terhadap satu set hasil kerja pelajar.

 Pengumpulan hasil kerja pelajar yang berkait
dengan pengetahuan/kemahiran yang ingin dinilai. Kelebihan:  Penilaian biasanya dibuat bagi objektif pengajaran yang lebih tinggi (analisis, sintesis,penilaian).

 Penilain ini juga sesuai untuk menilai
kecekapan/keberkesanan strategi yang dipilih dan kemahiran yang diguna untuk menghasilkan sesuatu objek,

 Kuantitatif - markah ujian  Kualitatif - berasaskan kepada dua rujukan,
iaitu - Membandingkan markah pelajar dengan markah pelajar lain (Penilaian Rujukan Norma)

 Penilaian ini menggalakan kerjasama/kerja
berkumpulan antara pelajar bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik serta melatih pelajar untuk berfikir dan membuat refleksi tentang kerja yang mereka lakukan. Kelemahan: Penilaian ini menjadi tidak sah jika

-

Membandingkannya dengan kriteria tertentu (Penilaian Rujukan Kriteria).

 hasil kerja yang dikumpul tidak sesuai dengan aspek
yang hendak dinilai

 hasil kerja tersebut bukan karya asli pelajar  penilainya bukan pakar dalam aspek dinilai.

TAJUK 4 PEMBINAAN ITEM UJIAN
4.1 Jadual Penentuan Ujian  Panduan kepada guru tentang sukatan pelajaran yang perlu diajar dan objektif pengajaran yang perlu dicapai pelajar. Dari segi pula, JPU akan menjadi  panduan kepada guru dalam pembinaan item ujian supaya item-item yang dibina merangkumi semua kandungan pengajaran daripada awal hingga akhir.  JPU seharusnya dibina seawall mungkin, misalnya sebelum kita memulakan pengajaran.

4.1.1

Langkah Pembinaan JPU

Jumlah soalan penting kerana mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan sesuatu ujian. Jumlah soalan mesti cukup untuk mewakili  kandungan pengajaran  domain objektif pengajaran  peringkat objektif pengajaran yang hendak diukur.

7

HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

Sukatan pelajaran perlu dianalisis untuk menentukan kepentingan tiap-tiap tajuk kandungannya • skop dan kedalaman pengajaran • pendekatan yang telah diambil • kepentingan bandingan antara tajuk • kompleksiti sesuatu tajuk • masa peruntukan tajuk pengajaran

Bagi menentukan jenis soalan yang sesuai, kita perlu menentukan

domain objektif pengajaran (kognitif, psikomotor, afektif atau sosial) peringkat objektif pengajaran yang ingin diukur.

Objektif pengajaran dianalisis untuk menentukan pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji dan pada tahap kesukaran mana ia perlu diuji JPU mengandungi dua paksi Paksi Kandungan Paksi Objektif Pengajaran Pengetahuan Objektif Kognitif Kemahiran Objektif Psikomotor Afek/Perasaan Objektif Afektif

4.1.2

Kepentingan JPU JPU yang dibina dengan baik akan membantu penggubal kertas ujian dan pembina item/soalan ujian. Antara kepentingannya ialah: • kertas ujian dapat digubal secara sistematik; • kesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran adalah terjamin; • taburan soalan mengikut tajuk adalah seimbang; • ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran; dan • aras kesukaran

4.2 Langkah Am Penyediaan Item Ujian
(1) meyediakan JPU - supaya item-item ujian yang dibina itu mewakili keseluruhan kandungan pelajaran mengikut domain dan peringkat objektif pengajaran yang ditentukan sebelum pengajaran dimulakan (2) menulis item ujian - ringkas dan mudah difahami, jawapan berkaitan pengetahuan/kemahiran yang spesifik daripada tajuk pengajaran tertentu, arahan jelas (huruf besar), unit dan ketepatan ukuran (3) menyemak item ujian – Arahan tepat, bahasa yang mudah difahami, Soalan cukup dan seimbang, tidak mengandungi petanda jawapan. (4) menilai item ujian – Arahan dan bahasa mudah difahami, jelas dan maklumat yang cukup, Soalan cukup dan seimbang, Jawapan mengikut kehendak dan masa cukup utk jawab. (5) membuat kajian rintis terhadap keseluruhan item - tentang kesesuain item-item kepada pelajar yang setara dari segi keupayaan dengan pelajar sasaran 4.3 Pembinaan Item Objektif 76

• •

Item/soalan yang mempunyai jawapan tepat/tertentu/spesifik Mempunyai jawapan tertentu
Pembinaan Item Beraneka Pilihan 3 bahagian Pembinaan Item Betul-Salah • sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar menentukan sama ada pernyataan yang diberikan adalah betul atau salah/palsu. 8 Prinsip 1. Arahan hendaklah jelas 2. Pernyataan hendaklah ditulis secara padat, jelas

stimulus - bahagian soalan yang mengandungi maklumat khusus di mana soalan itu didasarkan, mungkin berbentuk teks, grafik, jadual atau perbualan. stem/badan soalan - bahagian soalan yang mengandungi tugasan dan biasanya berbentuk

8

HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

ayat lengkap, ayat tidak lengkap atau soalan

jawapan pilihan - bahagian soalan yang mengandungi jawapan pilihan, yang biasanya berbentuk angka, simbol, frasa, gambar rajah atau jadual

9 Prinsip 1. Arahan hendaklah jelas 2. Soalan dan semua jawapan hendaklah ditulis secara padat, jelas 3. Perkataan sepunya tidak diulang-ulang 4. Jawapan pilihan secara yang menarik 5. Taburan jawapan betul perlu dibuat secara rawak 6. Jawapan pilihan perlu ditulis sama panjang, 7. Kurangkan Jawapan berbentuk “Semua di atas” atau “Tiada satu pun di atas” 8. Aras kesukaran setiap soalan perlu setara 9. Jawapan pilihan boleh disusun mengikut abjad, nilai nombor atau tahun Pembinaan Item Mengisi Ruang Kosong • sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar memberi jawapan pendek yang tepat • 2)bahagian, iaitu stimulus (jika ada) dan pernyataan yang mengandungi ruang kosong untuk diisi pelajar. 6 Prinsip 1. Arahan hendaklah jelas 2. Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat, jelas 3. Aras kesukaran setiap soalan perlu setara 4. Perkataan yang dikosongkan hendaklah terdiri daripada perkataan yang penting sahaja 5. Elakkan terlalu banyak ruang kosong dalam sesuatu pernyataan/ayat 6. Ruang kosong hendaklah ditempatkan di penghujung pernyataan/ayat, supaya perkataan yang dikehendaki jelas kepada pelajar 4.4 Pembinaan Item Subjektif

3. Taburan jawapan betul dan salah perlu dibuat secara rawak 4. Aras kesukaran setiap soalan perlu setara 5. Pernyataan yang jelas betul @ jelas salah 6. Elakkan pernyataan betul lebih panjang daripada yang salah 7. Elakkan perkataan “selalu” atau “tidak pernah” dalam pernyataan 8. Bilangan pernyataan yang betul hampir sama dengan bilangan pernyataan yang salah

Pembinaan Item Padanan • Sesuai untuk mengukur kefahaman dan keupayaan pelajar mengaitkan fakta dan konsep. • Terdiri daripada 2 set maklumat (perkataan, konsep, prinsip atau pernyataan) yang perlu dipadankan 6 Prinsip 1. Arahan hendaklah jelas 2. Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat, jelas 3. Aras kesukaran bagi setiap perkaitan perlu setara 4. Pernyataan mempunyai perkaitan tepat dengan padanannya supaya pelajar dapat mengenal pasti padanan tersebut 5. Elakkan terlalu banyak perkataan dalam sesuatu maklumat 6. Bilangan padanan tidak terlalu banyak

• • 4.4.1

Jawapan terbuka dan ubjektiviti dalam jawapan
Sesuai untuk mengukur tahap kognitif yang lebih tinggi, seperti mengukur penguasaan menganalisis, mensintesis, membuat pertimbangan, menilai dan membuat keputusan, yang memerlukan kemahiran berfikir

Prinsip Am Penyediaan Item Subjektif

(1)

Penulis semak sukatan pelajaran dan objektif pengajaran, supaya soalan yang dihasilkan menepati sukatan pelajaran dan objektif pengajaran tersebut. (2) Arahan hendaklah jelas tentang panjang jawapan dan sama ada pelajar perlu menjawab dalam kertas soalan (mengisi ruang kosong) atau dalam kertas jawapan. (3) Soalan hendaklah ditulis secara padat, jelas

(4)

Aras kesukaran setiap soalan perlu setara

9

HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

(5)

Soalan ditulis supaya pelajar dapat membayangkan kerangka struktur yang memandu pelajar menjawab (6) Tentukan permarkahan untuk memudahkan penyediaan skema jawapan. Lebihkan soalan berjawapan pendek (1/2 muka surat) daripada soalan berjawapan panjang (2-3 muka surat), supaya lebih banyak soalan boleh diberikan. Kata Tugas Item Subjektif kata kerja yang terdapat pada sesuatu item yang fungsinya ialah untuk menyatakan tugas yang perlu dibuat oleh pelajar semasa menjawab sesuatu item/soalan. 1 Analisiskan Membuat pernyataan terperinci tentang suatu aspek atau perkara yang dikomunikasikan. 2 Anggarkan Memberikan nilai kuantitatif yang dianggap sesuai dengan keadaan yang ditetapkn dengan menggunakan satu pengetahuan tertentu. 3 Apakah Memberi maklumat yang khusus atau spesifik. 4 Bagaimanakah Memperihalkan, memberi penerangan tentang cara, keadaan, langkah atau kejadian. 5 Bandingkan Menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkara. 6 Berapakah Memberi kuantiti. 7 Bezakan Menyatakan kelainan, ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara. 8 Bilakah Menyatakan masa atau waktu. 9 Binakan Membuat sesuatu dengan menggunakan kaedah ataualat tertentu. 10 Bincangkan Memberi penerangan daripada pelbagai aspek. Pembinaan Item Esei Berjawapan Pendek Beri peluang kepada pelajar menyampaikan pendapat, hujah atau idea sendiri. Amat sesuai untuk mengukur pengetahuan, kefahaman dan aplikasi/penyelesaian masalah mudah, yang turut melibatkan kemahiran berfikir. Dibina supaya jawapannya menjadi lebih objektif daripada soalan esei berjawapan terbuka. Jawapan terbatas, pemeriksaannya dapat diselaraskan dengan mudah, dapat meningkatkan kebolehpercayaan soalan tersebut. Menyediakan skema jawapan yang merangkumi semua jawapan yang mungkin. Pembinaan Item Esei Berjawapan Terbuka • Pelajar merancang dan memberi jawapan secara bebas • Amat sesuai untuk mengukur konstruk, yang memerlukan pelajar menggunakan beberapa kemahiran seperti menginterpretasi, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. • Membolehkan pelajar mempamerkan proses pemikiran kritis dan kreatif. • Sukar dijawab dan juga diperiksa Kelebihan Esei Berjawapan Terbuka Masalah / kekangan Esei Berjawapan Terbuka • pemeriksa terlatih untuk memerika • masa yang panjang untuk memeriksa jawapan berbanding item objektif • masa yang panjang untuk pelajar menulis jawapan; dan • pelajar menulis secara jelas dan boleh dibaca (readble).

(7)

4.4.2

4.4.3
• • • • • 4.4.4

4.4.5 Kelebihan dan Kekangan antara Jenis Item Ujian Perbandingan ialah dari segi: • keupayaan mengukur kebolehan pelajar • keluasan persampelan kandungan • kecepatan menyedia soalan • keobjektifan pemeriksaan • kemudahan diperiksa mesin • mengelak daripada tekaan

10

HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful