You are on page 1of 2

Nhn nh KQXS min Trung ngy 29-9-2015 th con s p nht c kh nng xut

hin trong kt qu x s min trung ca hm nay.

Cp nht kt qu xo so mien nam - KQXSMN hng ngy.


Mi cc bn xem li kt qu x s min trung ngy hm qua:

XSMT - Kt qu x s Tha Thin Hu - XSTTH : c bit v 91


XSMT - Kt qu x s Ph Yn - XSPY : c bit v 19
Xem kt qu Xsmt hom nay hng ngy.
Gi chng ta xem kt qu ca tun trc nh:

Theo d on ca ti ngy hm nay th l t cc tnh min trung l:


D oan XSMT - X s k Lk - XSDLK:
L t : 54 45
D oan XSMT - Qung Nam - XSQNM :
L t : 09 90
ng k xem Mobiclip ca chng ti. |
Chc cc bn may mn!!!