You are on page 1of 2

Nhn nh KQXS min Bc ngy 29-9-2015 th con s p nht c kh nng xut

hin trong kt qu x s min bc ca hm nay.

Xem kt qu Xo so truc tiep nhanh nht.|


Mi cc bn xem li kt qu x s min bc ngy hm qua:

Kt qu x s min bc hm qua: c bit v 61


Cp nht kt qu xo so mien nam - KQXSMN hng ngy.
Gi chng ta xem kt qu ca tun trc nh:

Kt qu x s min bc tun trc: c bit v 20


p dng thm bng m v dng ca cc con s:

Bng dng: 1-6 , 2 -7 , 3 - 8 , 4 - 9 , 0 - 5


Bng m: 1 - 4 , 2 - 9 , 3 - 6 , 5 - 8 , 0 - 7
Chng ti xin d on kt qu XSMB ngy hm nay:
Bch th l t v hm nay: 85
L t lt: 29
Cp nht ket qua xo so hng ngy nhanh nht.
Chc cc bn may mn!!!