You are on page 1of 56

cover-index-editorial r4 25/11/2009 07:09 Ì

 ™ÂÏ›‰·1

∆∂ÀÃ√™ 4 ñ O∫∆øµƒπ√™ - ¡√∂ªµƒπ√™ 2009

1974-2009 OÈ ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔÈ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫·È ·ÎfiÌ·:


πÛÙÈÔÏÔ˝·
¢È·ÛΤ‰·ÛË
NÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Gadgets
“Œ¯Ô˘Ì ªÔÓÙ¤ÏÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∆·Í›‰È·
¢È·ÙÚÔÊ‹
Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿” µÈ‚Ï›Ô
∏ ˘Ô„‹ÊÈ· Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ Re-Port
Funny mails

Enzo Ferrari, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÂÓfi˜ ıÚ‡ÏÔ˘ ISSN


ISSN 1791-8758
1791-8758
cover-index-editorial r4 25/11/2009 07:09 Ì
 ™ÂÏ›‰·2
cover-index-editorial r4 25/11/2009 07:09 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

¶ ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆‡¯Ô˜ 04 / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2009
∂∫¢√∆∏™ - ¢π∂À£À¡∆∏™
Ã. ¶·ÁÒÓ˘

06
À¶∂À£À¡√π ™À¡∆∞•∏™
°. §Ô˘ÙÚÈ·Ó¿Î˘
∞. ∆Ú·¯›Ï˘
¢. ∆Ú·¯›Ï˘

¢∏ª√™π∂™ ™Ã∂™∂π™
¢. ¶·ÁÒÓË

ART DIRECTOR
°. ∫·Ó¿Î˘

™À¡∂ƒ°∞∆∂™ ∆∂ÀÃ√À™
∞. °·ÏÈÒÓË
µ. ∞ÚÁ˘ÚÈ¿‰Ë˜
µ. ∫·Ú›˘
¢. ∑¿·˜
∂. ¶·ÁÒÓ˘
∂. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË
EDITORIAL........................................................................................4 π. µ·¯ÏÈÒÙ˘
π. °Ú¿„·˜
√ °∫ƒπ¡π∞ƒ∏™ ..................................................................................5 ¡. °Ú¿„·˜

™À¡∂¡∆∂À•∏ ∆∏™ ¡∆√ƒ∞™ ª¶∞∫√°π∞¡¡∏.....................................6


∂¶πª∂§∂π∞ ∫∂πª∂¡ø¡
∆√ ƒ√§√π ........................................................................................12 ∞. °·ÏÈÒÓË
∫. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË
¡∞À∆π§π∞.........................................................................................16
À¶∂À£À¡√™ ¢π∞¡√ª∏™
°∂¡π∫∞ ¡∂∞ .....................................................................................18
π. µ·¯ÏÈÒÙ˘
∫∞∆∞¡∞§ø∆π∫∞ £∂ª∞∆∞ ...............................................................21
ºø∆√°ƒ∞ºπ∂™
BUSINESS NEWS ..............................................................................22 www.sxc.hu
www.flickr.com
¶ƒ√∂¢ƒ√π ∆∏™ ¡¢...........................................................................28
www.wikimedia.org
TECHNOLOGY NEWS .......................................................................34
¢π∞º∏ªπ™∏
π∞∆ƒπ∫∞ £∂ª∞∆∞.............................................................................36 ∫. ∞Ó·ÛÙÔÔ‡ÏÔ˘

¢π∞∆ƒ√º∏ .......................................................................................38
∂∫∆À¶ø™∏
6 §√°√π °π∞ ¡∞ ∫√πª√ª∞™∆∂ ¶√§À .............................................40 ªÔ˘ÁȷοÎÔ˜ °Ú·ÊÈΤ˜ ∆¤¯Ó˜ √.∂.

£∂ª∞∆∞ π™∆π√¶§√´∞™.....................................................................42 π¢π√∫∆∏™π∞


Re-Port
∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆∞ EMAILS ..................................................................44,45,49
∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆√¡ ENZO FERRARI .....................................................46 ¡√ªπ∫√™ ™Àªµ√À§√™
µ. ¶ÂÙ·Ï¿˜
µπµ§π√∫ƒπ∆π∫∏ .................................................................................48
∆∞•π¢π∞............................................................................................51
¢π∞™∫∂¢∞™∏ ...................................................................................52
¢π∂À£À¡™∏
GADGETS ........................................................................................54 ª›ÓˆÔ˜ 6, ∆∫ 18533, ¶ÂÈÚ·È¿˜

URL
™À¡¢ƒ√ª∂™ ∂∆∏™π∂™ www.re-port.gr
º›ÏÔÈ: 204
E-MAIL
√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ›/∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1004
re-port@re-port.gr

TÚfiÔ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜: ∆∏§∂ºø¡√


ñ ∫·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi: 01107147052976 211 8007678
Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜
FAX
ñ ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ηٷıÂÙËÚ›Ô˘ Ì fax ÛÙÔ 211 7907678
211 7907678

°È· Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙ›Ù ÛÙÔ Re-Port ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ∫π¡∏∆√


ÛÙÔ 211 800 7678 ‹ ÛÙÔ info@re-port.gr 6944 746 554

∆∂ÀÃ√™ 04 05
cover-index-editorial r4 25/11/2009 07:09 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

∂ditor’s Note
ª·›ÓÔ˘Ì ÛÈÁ¿ – ÛÈÁ¿ ÛÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· fiÛÔ ÎÈ ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È
·ÎfiÌ·. ª¿ÏÏÔÓ ·' fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ¤ÚıÂÈ ÁÚË-

∂ ÁÔÚfiÙÂÚ·... ∆· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Î·Ï¿. ∫¿ÔÈÔÈ
ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· 15% ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÏÏ¿ Î·È 15% ·ÓÂÚÁ›·. ∆ËÓ Â›ÛËÌË ·ÓÂÚÁ›·,
·˘Ù‹ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÓÂ. °È·Ù› ˆ˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈۋ̈˜ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÔÈ
Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ ·ÎfiÌ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô‡Ù fiÛÔÈ
ÂÍ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Û ·Ú·›ÙËÛË, Ô‡Ù ÔÈ stage, Ô‡Ù ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ô‡Ù ÔÈ
Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ, Î.Ï.. Î.Ï.. ∞˜ ÌË Ì·˜ È¿ÓÂÈ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË fï˜. °ÈÔÚÙÈÓ¤˜
̤Ú˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ú¤ÂÈ ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì Ì ÂÏ›‰·, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Ì·˜ ›ӷÈ
‰‡ÛÎÔÏÔ, ¤ÛÙˆ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ì ϛÁÔ ıÂÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

∆Ô 4Ô Ù‡¯Ô˜ Ì·˜ Û˘Ì›ÙÂÈ ¯ÚÔÓÈο Ì ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ·
ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹ ÁÂÓÈ-
ÎfiÙÂÚ·. ∆ËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∆Ô˘ 7Ô˘ ·fi ÙÔ
1974 Ô˘ ȉڇıËÎÂ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ¤ÍÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Í‰ÈÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ
ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì·˜ ·ÊȤڈ̷, ÂÓÒ Û ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¤ÎÏËÍË, Ë ¡ÙfiÚ· ª·-
ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ Re-Port ÁÈ· ÙÔ fiÚ·Ì· Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ,
ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ §∞.√.™., ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿-
Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙÔÓ √§¶ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ-
΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜.

™ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ·˘Ùfi Ë ‡ÏË Ì·˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı¤Ì·-
Ù· ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ı¤Ì·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ı¤Ì·Ù· ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ì·˜. ∞fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ‚‹Ì· Î·È Û fiÏÔ˘˜
ÂÛ¿˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜ Î·È ÔÈ
ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û·˜ Î·È ˙ËÙ¿ÙÂ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ "ÙÔÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜".
ªËÓ Í¯ӿÙ ¿ÏψÛÙ ˆ˜ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ı· ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÔÙÈ-
Τ˜ Î·È ÓÔ̷گȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™˘ÓÂÒ˜ οÔÈÔ˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È...

¢Â Ϥˆ ηϤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. £· Ù· Í·Ó·ԇ̠̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ.

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·ÁÒÓ˘

04
cover-index-editorial r4 25/11/2009 07:09 Ì
 ™ÂÏ›‰·5

√... °∫ƒπ¡π∞ƒ∏™

√... °∫ƒπ¡π∞ƒ∏™ 4x4


¶ÂÚ› ™Ô˘ÊÏÈ¿ Î·È ÂÎÏÔÁÒÓ...
™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ È· fiÏÔÈ ÔÈ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ó· ¯Ù˘¿Ù ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ™Ô˘ÊÏÈ¿
ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. 濯ÓÂÙ fiÏÔÈ ÙÔÓ ·Ô‰ÈÔÔÌ·›Ô ÙÚ¿ÁÔ...
∫˘Ú›ˆ˜ ÂÛ›˜, Ù· ÚÒËÓ ÌÂÁ·ÏÔÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÁÈ· Ó· ·ÔÛȈ-
‹ÛÂÙ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ¢ı‡Ó˜, ¿Ù ӷ Ú›ÍÂÙ ÙÔ ÊÙ·›ÍÈÌÔ ·ÏÏÔ‡. §Â˜ ÎÈ ·Ó
ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈÓfiÓÙÔ˘Û·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ù ÙȘ ηڤÎϘ Û·˜...
¶¤Û·Ù fiÏÔÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ Ê¿ÙÂ. ∫·Ó›˜ ‰Â ÛΤÊÙËΠfiÙÈ ÌÔÚ› Ó·
¤ÁÈÓ οÔÈ· ·ÚÂÍ‹ÁËÛË. ∞ÔÎÏ›ÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ó· ÙÔÓ
ÚÒÙËÛ "∆È Ï˜ °ÈÒÚÁÔ, Ó· ¿Ì ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜;", ÂΛÓÔ˜ Ó· ÌËÓ ¿ÎÔ˘Û ‹
Ó· ÓfiÌÈ˙ fiÙÈ ÙÔ˘ › οÙÈ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ·fi Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ÙÔ˘ ·¿ÓÙË-
Û "ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÈ Úfi‰ÚÂ". £¤ÏÂÈ Î·È Ôχ; ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ Ͽη
fï˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ÎÈ
¤Ê˘ÁÂ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ; ∞˘ÙÔ› Ô˘ Ì ÙÔ "¤ÚÁÔ" ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ηÈ
ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘˜ ‰È¤Ï˘Û·Ó ÙË ¡.¢.; ∞ÊÔ‡ ‰Â ʇÁÔ˘Ó ·fi ÌfiÓÔÈ
ÙÔ˘˜, Ì‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ "‚ÔËı‹ÛÂÈ" Ï›ÁÔ Ô Ó¤Ô˜ ‹ Ë Ó¤· ·Ú¯ËÁfi˜;

¶ÂÚ› ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ...
∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰ÂÓ ÂÍÂ-
Ï›¯ıËΠԇÙ fiˆ˜ ‹ÏÈ˙·Ó fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, Ô‡Ù fï˜ Î·È fiˆ˜
ı· ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ◊Ù·Ó fï˜ ¤Ó·
Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο
ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ. ∞Ï¿ ÌËÓ Ì›ÓÂÙ ÌfiÓÔ ÂΛ.
¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

¶ÂÚ› ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ...
Œ¯ˆ ÌÂډ¢Ù› Ì ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ¡¤·˜
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù· ¤ÏÂÁ·Ó ¤ÙÛÈ. ªÂÙ¿ ÙÔ Á‡ÚÈÛ·Ó ÙÔ‡Ì· ÙÔ
Ú¿ÁÌ· Î·È Ù· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ·ÏÏÈÒ˜. ∆ÒÚ· fï˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Ù· Í·Ó·‰Â›-
¯ÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ... ªÂډ‡ÙËη È·.

¶ÂÚ› ÁÚ›˘...
∆ÂÏÈο fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÚˆÛÙ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·; ∆¤ÛÛÂÚȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹ ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇-
ÚÈ·; ¶fiÛÔÈ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÓÔÛ‹ÛÔ˘Ó; ∂›Ó·È ÙÂÏÈο ÂÈΛӉ˘ÓË Ë ÁÚ›Ë ‹ fi¯È; ∞Ó
Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË ˆ˜ Ì·˜ ϤÙ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ
ηٷϿ‚·ÌÂ; ∞Ó Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÎÚ›ÛÈÌ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ ‡ÎÔÏ·
Ó· οÓÂÈ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È Û ȉȈÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›·; ∫·È ÁÈ·Ù› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Âͤ-
Ù·ÛË Ó· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚¿; ª‹ˆ˜ Ó· ηıfiÌ·ÛÙ·Ó fiÏÔÈ ‰‡Ô – ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Û›-
ÙÈ· Ì·˜, Ó· ¤ÚÓ·Á ÙÔ "·̷" Ù˘ ÁÚ›˘ Î·È Ó· ÂÈÛÙڤʷÌ ÌÂÙ¿ ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜
Ì·˜ ‹Û˘¯ÔÈ Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔÈ;

∆∂ÀÃ√™ 04 05
interview dora 25/11/2009 03:34 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

™À¡∂¡∆∂À•∏

¡∆√ƒ∞ ª¶∞∫√°π∞¡¡∏
" Œ¯Ô˘Ì ªÔÓÙ¤ÏÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘
Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿"

™À¡∂¡∆∂À•∏ ∆∏™ µ√À§∂À∆∏ ∞’ ∞£∏¡∞™ ∫∞π À¶√æ∏ºπ∞™


¶ƒ√∂¢ƒ√À ∆∏™ ¡¢ ΢ڛ·˜ ¡∆√ƒ∞™ ª¶∞∫√°π∞¡¡∏

06
interview dora 25/11/2009 03:34 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

§›Á˜ ̤Ú˜ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Á¤˜, Ê¿ÓËΠÙÒÚ·, ‹Ù·Ó ·Ó¤ÙÔÈÌÔ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙȘ
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¡¤·˜ Ù‡¯Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ª¤Û· Û ¤Ó· Ì‹Ó· ˙‹Û·Ì ٷ ÙÂÚÙ›-
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∞Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ı· ›ÛÙÂ Ë ÚÒÙË È· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈ-
Á˘Ó·›Î· ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∆È ÙÔ Ó¤Ô, ÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Ô˘ Ì·˜ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈÂ-
ÙÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Û·˜ ıÓÒ˜, ›‰·Ì ÙËÓ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÏÁËÛ›·
ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Û·˜; ¶ÔȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ stage, ÙȘ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘
ÚÒÙ˜ Û·˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ; ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡.
∞ÎÔ‡ÛÙÂ, ¤¯ˆ ¤Ó· fiÚ·Ì· ÁÈ· ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ¡¤· ¢ËÌÔ- ∂Ófi˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ô˘ οو ·fi ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘
ÎÚ·Ù›· Û ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÌÈ· ÔÚ›· ·ÓÔ‰È- ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ¿ÚÔÓ ¿ÚÔÓ ÙÔ ‰È¿-
΋. ªÈ· ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∏ ‰È΋ ÏÔÁÔ, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ÂÒ‰˘Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞Ô-
Ì·˜ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ÍÂοı·- Ê¿ÛÂȘ Ô˘ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÂÌfi‰È˙·Ó ÌÂ
ÚË. Œ¯Ô˘Ì ٤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ.
∫·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÒÙË. ∞˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ·Ó¿Ï˘-
ÛË ÙˆÓ ·ÈÙÈÒÓ Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó.
¡· ԇ̠ÙÈ ¤ÊÙ·ÈÍÂ. ∆· ËıÈο ·ÙÔ‹Ì·Ù· ÛÙÂϯÒÓ
Ì·˜ Ô˘ Ì·˜ Ï‹ÁˆÛ·Ó fiÏÔ˘˜. √È ·Ï·˙ÔÓÈΤ˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ∏ η̷ڛϷ. ∆· ÛοӉ·Ï·. ∆· ηı˘-
ÛÙÂÚË̤ӷ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ
ÙÔ ËıÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜.
¡· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ì η̛· ÛÎÈ¿ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÔÏÈ-
ÙÈ΋ Ì·˜ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·.
∫·Ù‡ı˘ÓÛË ‰Â‡ÙÂÚË, ÔÈ ÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ̤˜ – ηÈ
fiÛ˜ ·ÎfiÌË ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ‚¿ÛË Ù˘ ¡¢ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ
Î·È ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó – Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·
Û‡ÓÙÔÌ· ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ-
Îfi ÎfiÌÌ· Ì ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ·ÓÙÔ‡. ªÂ ÂÎÚÔÛÒËÛË Œ¯Ô˘Ì ٤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ:
Ù˘ ‚¿Û˘ ·ÓÙÔ‡.
∫·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÚ›ÙË, ÍÂοı·ÚË, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈο - ∞˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋
¢·›ÛıËÙË, ÊÈÏÂχıÂÚË È‰ÂÔÏÔÁ›·. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔ- - ™‡Á¯ÚÔÓÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ·
ÎÚ·Ù›· ›ӷÈ, ÚÒÙ· ·’ fiÏ·, ¿Óˆ ·’ fiÏ· ηÈ
¿Óˆ ·’ fiÏ· ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›- - •Âοı·ÚË, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈο ¢·›ÛıËÙË,
ÓÂÈ: ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ fiÚÁ·- ÊÈÏÂχıÂÚË È‰ÂÔÏÔÁ›·
ÓÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙ›. ∆Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
·˘ÙÔÛÎÔfi˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi Ì·˜.
- ÕÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·
∆ÔÓ›˙ˆ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜: ∆¤ÚÌ· ÛÙÔ Ï·fi ˘Ë-
Ú¤ÙË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞Ó ËÁËıÒ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜,
ı· ͷӷοÓÔ˘Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ˘ËÚ¤ÙË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ™ÙË
¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ì È· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ οı ÙÚfiÔ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó. ¶ˆ˜ ÌÔÚ› fï˜ ÙÔ
ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·. •Âοı·Ú· ÏfiÁÈ·: ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·, ¶∞™√∫ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈ-
ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. §ÔÁÔ‰ÔÛ›· Î·È ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙÈÎÔ‡, fiÙ·Ó ¿ÏÏ· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛ¯Âı› ÚÔÂÎÏÔÁÈο.
Û‡ÛÙËÌ·. ∫·È ÛÙÔ ÎfiÌÌ· fiÏÔÈ ı· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ fiÛ· ›¯·Ì ÂÈ ı· ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó
fiÏÔ˘˜. ∆¤ÚÌ· ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ ·Ú¤Â˜! Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· ·fi fiÙÈ ‹‰Ë ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘ÌÂ. ∏ ̤ڷ
∫·Ù‡ı˘ÓÛË Ù¤Ù·ÚÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ÕÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ Ô˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘
ÎÔÈÓˆÓ›·, Ó¤ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ – ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈ- Ï·˚ÎÈÛÌfi ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ‰ÈÎfi Ì·˜ ηı‹ÎÔÓ Â›Ó·È Ó· ›̷-
ÎÙ¤˜ – Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Í·Ó¿ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ. ŒÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›·. ∏ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ 29˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ηıÔÚ›- ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ŒÓ· Ú¿ÁÌ· ı¤Ïˆ
ÛÂÈ ·Ó ı· ›̷ÛÙ ¤Ó· ÎfiÌÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜ ‹ ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ó· ˘ÔÛ¯ÂıÒ ÛÙȘ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿ÙÈÛÛ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¡ÂÔ-
‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ∏ χÛË ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Í·Ó¿ Ë ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜: ‰Â ı· ¯¿Ûˆ, ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÔ˘Ì ԇÙ ̛·
¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È Ì›·, ·˘Ù‹ Ô˘ ›· Î·È ÛÙÔ Ì¤Ú·. ∞fi ÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ fiÏÔÈ ÛËÎÒÓÔ˘Ì ٷ
™˘Ó¤‰ÚÈÔ: ‰È‡ڢÓÛË Î·È ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ Ì·Ó›ÎÈ· Î·È È¿ÓÔ˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∫·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ›̷-
ΤÓÙÚÔ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¢ÂÓ ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ, Û ϛÁ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ›̷ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ
ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó›˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ӛ΢. Ì›· ÁÚÔıÈ¿. ∫·È ı¤Ïˆ Ó· ÚÔÂȉÔÔÈ‹Ûˆ ÙÔ ¶∞™√∫,
ªÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È Ù˘ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¤¯ÂÙ ·¤Ó·ÓÙ› Û·˜ Ì›· Âӈ̤ÓË Î·È
‰›ÓÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ ӛ΢. ‰˘Ó·Ù‹ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·.

™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Û·˜ ÛÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¡.¢. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ô “Á›ÙÔÓ·˜” Û·˜ ÛÙËÓ “ÔÏ˘Î·ÙÔÈ-
ÚÔÂȉÔÔÈ‹Û·Ù ÙÔ ¶∞™√∫ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ·, ı· Λ·”, Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ οÓÂÙ ·˘Ùfi
¤¯ÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ Ì›· Âӈ̤ÓË Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ¡¤· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô “·ÂÈÏÔ‡Û” ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘
¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο “∆Ô ¡.¢. Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ÌËÓ „ËÊ›ÛÂ-
¿ÚÙÈ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ”. ¶ÔÈÔÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ Ù ÙÔÓ Î. ¶·Ô‡ÏÈ· ÁÈ· ¶Úfi‰ÚÔ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ Û·˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ Î·È Ó· Ô‰ËÁËıԇ̠۠Ӥ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ,
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ “¿ÚÙÈ”; fiÔ˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ¤¯ÂÈ Êı·Ú› ·ÚÎÂÙ¿ ÏfiÁˆ
ª¤Ú· Ì ÙËÓ Ë̤ڷ, ·ÚÈ ¶·ÁÒÓË, ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™˘Ì-
ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ Ï¤Á·Ì ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔ- ʈÓ›Ù Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋;

∆∂ÀÃ√™ 04 07
interview dora 25/11/2009 03:34 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

™À¡∂¡∆∂À•∏

ª¤Û· Û ¤Ó· Ì‹Ó· ˙‹Û·Ì ٷ


ÙÂÚÙ›È· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘
ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ
ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Ô˘ Ì·˜ ÂÎı¤-
ÙÔ˘Ó ‰ÈÂıÓÒ˜, ›‰·Ì ÙËÓ ·Ó¢ı˘-
ÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÏÁËÛ›· ÛÙÔ
ı¤Ì· ÙˆÓ stage, ÙȘ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜
ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡.

∏ ·ÁˆÓ›· ÔÏÏÒÓ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Â›Ó·È ·Ó Ë


ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ı·
‚ÚÂÈ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Âӈ̤ÓË. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ
·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ 1993… ŸÏÔÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ·
ÂÓfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ú¿ÍÂȘ. ¶ˆ˜ ı·
ÙË ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÙ ˆ˜ Ó¤Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÙÂ;
∞ÎÔ‡ÛÙÂ, ·ÚÈ ¶·ÁÒÓË. ∆ËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙËÓ Î¿Óˆ
Ú¿ÍË Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÎÔ‡ÊÈ· ÏfiÁÈ·. ∂ÁÒ
¿ÓÙ· ¤ÎÏÂÈÓ· ÏËÁ¤˜ ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÁ·. √È ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿-
ÙÈÛÛ˜ Î·È ÔÈ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ì ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿.
¢Âı‹Î·Ì ̤۷ ·fi ·ÁÒÓ˜. ª¤Û· ·fi ·ÁÒÓ˜
‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˆÚ·›Ô˘˜. ª·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ
ӛΘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‹ÙÙ˜. ª·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜
Ì·˜ ¯·Ú¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ›ÎÚ˜. ™ÙÈÁ̤˜ Û˘ÁΛÓËÛ˘ ηÈ
fiÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÈÁ̤˜ ·Ó¿Ù·Û˘ fiÙ·Ó Ì ÚÒÙË
ÙËÓ √¡¡∂¢ ÁÈÔÚÙ¿˙·Ì Ì ÙËÓ Á·Ï¿˙È· Ì·˜ ÛËÌ·›·.
◊Ì·ÛÙ·Ó ¿ÓÙÔÙ ̷˙›, ¿ÓÙÔÙ Âӈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈ-
ÓÔ‡˜ Ì·˜ ·ÁÒÓ˜. ∆Ô 1990, ÙÔ 1993, ÙÔ 1996, ÙÔ
2000, ÙÔ 2004, ÙÔ 2007, ÙÔ 2009.

¶ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË Û·˜ ·Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ÂÛ›˜ Ë


Ó¤· ·Ú¯ËÁfi˜;
£· Û‚·ÛÙÒ ÙÔ fiÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÚÈ ¶·ÁÒÓË.

∂Û›˜ ÔÈfi ÚfiÏÔ ı· ‚Ϥ·Ù ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ·


ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹;
∆Ô Ì¤ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÚԂϤ„ÂÈ Î·Ó›˜. ∂Λ-
∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· Ì·˜ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË
ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹.

∫·È ÌÈ·˜ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË. ∆Ô §∞√™ ÛÙËÚ›¯ıËΠ۠‰Èο Ì·˜
∞Ó ıÂÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ¡.¢.,
ÂΛÓÔ˜ ‹/Î·È ¿ÏÏ· ̤ÏË ÙÔ˘ §∞.√.™., ı· ‚ÚÔ˘Ó Ï¿ıË. ¶Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· ¤ÚÂÂ
ÙËÓ “fiÚÙ·” ·ÓÔȯً; Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜, fiˆ˜ Ë
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·fi ÙÔ ÙÈ ı· οÓÂÈ Ô Î.
∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ·Ó¿ÁÎË Û‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜
ÙÔ˘. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ı· ·¢ı˘ÓıÒ Î·È ÂȉÈο Û ÂΛÓÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ÈÎڷ̤ÓÔ˘˜ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Î·È ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿- Ù¿Í˘ ‹ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ
ÙÈÛÛ˜ Ô˘ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Û˘Á΢Úȷο ÚÔ˜ ÙÔ §∞√™. ∏ ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó·
‰È‡ڢÓÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÌÊ›Ï¢ÚË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ
§∞√™ ÛÙËÚ›¯ıËΠ۠‰Èο Ì·˜ Ï¿ıË. ¶Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ù· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜
ı· ¤ÚÂ ӷ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜, fiˆ˜ Ë ·Ó¿ÁÎË
Û‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿Í˘ ‹ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ÁÈ·Ù› ÂÌ›˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó
ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· Ù· ˘ÔÛÙËÚ›- Ì·ÁΈ̤ÓÔÈ. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ï¿ıË
˙Ô˘Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §∞√™ ÁÈ·Ù› ÂÌ›˜ ‹Ì·ÛÙ·Ó
Ì·ÁΈ̤ÓÔÈ. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ï¿ıË Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·Á›ÓÔ˘Ó.
Í·Ó·Á›ÓÔ˘Ó.

08
interview dora 25/11/2009 03:34 Ì
 ™ÂÏ›‰·5

ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ì·È ‚¤‚·ÈË Â›Ó·È fiÙÈ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜


ı· Â›Ó·È ·ÚÒÓ ÛÙÔ ·‡ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏
·Á¿Ë Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË, ·ÔÙÂ- ∏ ̤ڷ Ô˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔ-
ÏÔ‡Ó Ù· ¯¤ÁÁ˘· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ÁÈÎfi ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌfi ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ‰ÈÎfi Ì·˜ ηı‹ÎÔÓ
·‡ÚÈÔ. ™Â fi,ÙÈ Ì ·ÊÔÚ¿, ·Ó ÔÈ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ÌÔ˘
οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· Ì ÂÎϤÍÔ˘Ó Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌ-
Â›Ó·È Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ. ŒÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘ÌÂ
Ì·ÙÔ˜, Â͢·ÎÔ‡ÂÙ·È fiÙÈ ı· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÛÙÂÓ¿ Ì·˙› Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡.
ÙÔ˘ Î·È ı· ıˆÚÒ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ÔχÙÈÌË.

∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË


Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¢·›ÛıËÙÔ˘˜
ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Â›Ó·È ÔÏÏ¿, ÛËÌ·ÓÙÈο
ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÚÔ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Û ÁÂÓÓ·›Â˜
Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ˘ÂÚÙÔÈο. ∞ÓÂÚÁ›·, ¤ÏÏÂÈ„Ë
‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó
Ú·Û›ÓÔ˘, ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘Ô‰ÔÌÒÓ,
¢ڇÙÂÚ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. º˘ÛÈο fiÏ·
¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ.
·˘Ù¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÍÂȉ›Î¢ÛË. ¡· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔ˜,
¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÌfiÓÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∆· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘
·ÚÈ ¶·ÁÒÓË, fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿ÙÈÛÛ˜ ηÈ
ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘-
ÔÈ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ì ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ηÈ
ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2004 ¯¿ıËΠ̛· Ôχ Ì ÂÎϤÍÔ˘Ó Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. ∞ÏÏ¿ Î·È Û’ ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÎÔ- Ûˆ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ê˘ÛÈο Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈ-
ÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ٛÔÙ·. ∏ ¢ı‡ÓË ÂÎÙfi˜ Ú·È¿, ÌÔÓ٤Ϸ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó
·fi ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‚·Ú‡ÓÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÏ· Ù· η˘Ù¿, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈ-
‚·ıÌfi Î·È ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈ- ÙÒÓ.
Ú·È¿ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Û¯¤‰È· Û·˜
Î·È ÙÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ı· ¿ÚÂÙÂ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ
√ ¶ÂÈÚ·È¿˜ Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘, ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Û·˜; ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ
Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ, Ú¤ÂÈ Î·È ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙÔ ¶∞™√∫ ÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô-
·›ÍÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ı¤ÛÂȘ;
·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ¤¯ˆ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘. £· ∏ ÔÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ
Û˘ÌʈӋۈ Ì·˙› Û·˜ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÚÈÓ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë
Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2004, ‰ÂÓ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÎÚ·ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·Ó‡ı˘ÓˆÓ
¤ÁÈÓ·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ¶ÂÈ- ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÌÔ›Ú·Û ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÙÔ ¶∞™√∫
Ú·È¿˜ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ Û fiÏ· Ù· Â›- ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·.
‰· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∫·È ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔÓ ÏËÚÒÓÂÈ Û‹ÌÂ-
·Ó¿Ù˘ÍË, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, fï˜, Ú· Ë ¯ÒÚ·, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÔÏ›-
ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË Ù˜. ∆Ô ÂÌfiÚÈÔ Â›¯Â ·ÁÒÛÂÈ, Ë ·ÁÔÚ¿ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â
Î·È Ê˘ÛÈο ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÎÈÓ-
ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. °È· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÌÚÔÛÙ¿. ‰‡ÓÂ˘Û·Ó, ÂÓÒ ÂÏ‹ÁË ‰ÈÂıÓÒ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜
∞˘Ùfi, Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Â›Ó·È ¿ÌÂÛ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Ì·˜. ŒÚÂ ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 37 ÔÏfiÎÏËÚ˜ Ë̤Ú˜, Ó·
·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂ- ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Î¿‰ÚÔ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜,
ÚÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÁÈ· Ӥ˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ΢ڛ· §Ô‡Î·
ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∫·ÙÛ¤ÏË, Ó· ·Ó·ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ
Î·È Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √§¶ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› χÛË. ∆È ¿ÏÏÔ ·fi
£ÂˆÚÒ fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌfi˜ Û Â›Â‰Ô ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë

∆∂ÀÃ√™ 04 09
interview dora 25/11/2009 03:34 Ì
 ™ÂÏ›‰·6

™À¡∂¡∆∂À•∏

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÌÈ·˜


ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ∏ ÔÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ
·˘Ùfi; ∆Ô Ï¤ˆ Ì χË, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·.
ªÂ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ηٿÊÂÚ ӷ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ
ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÍÈfiÈÛÙË Ô˘ ‰ÂÓ ÙÈÌ¿ÂÈ ÙËÓ
˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘. ªÈ· ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋
ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Á›ÓÔÓÙ·È fiÌËÚÔÈ ÛÙ· ·Ú¿ Ë Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÎÚ·ÙÔ˘
¯¤ÚÈ· Ï›ÁˆÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ.
Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·Ó‡ı˘ÓˆÓ
¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÌÔ›Ú·Û ÚÔÂÎÏÔ-
“ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜” Î·È ÙËÓ
¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Û ¿ÏÏÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô; ÁÈο ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ··Í›ˆÛË ‹ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË; Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·.
∞ÎÔ‡ÛÙÂ, Ë Ó·˘ÙÈÏ›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÂÊ¿-
Ï·ÈÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ·
ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜.
∂›Ó·È, ¿ÏψÛÙÂ, Ô ÈÔ Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜ Î·È Ô ÈÔ ‰ÈÂıÓÔ- ‚·Ú‹ Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂ-
ÔÈË̤ÓÔ˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞ÓÙ›, Ù·È Î·È Ë Â˘·›ÛıËÙË ÏÂ˘Ú¿. ∏ Á˘Ó·›Î· ¡ÙfiÚ·
ÏÔÈfiÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ı- ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ¶ˆ˜ ηٷʤÚÓÂÙÂ Î·È Û˘Ó‰˘¿˙Â-
ÌÈÛË Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡ Ù ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÔÏÈÙÈ΋; ¶ˆ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÛÙÂ
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤ÓÔ ·fi ÂÁ¯ÒÚȘ ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û·˜;
‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË, ÚÔÙ›ÌËÛ Û ÌÈ· Ó‡¯Ù· Ó· ¢ÂÓ Û·˜ ÎÚ‡‚ˆ, fï˜, fiÙÈ fiϘ ÔÈ ¯·Ú¤˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂ-
ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ÓÂȷ΋˜ ˙ˆ‹˜ – ÙÔ Ó· ηı›ÛÂȘ Î·È Ó· ÂȘ ‰˘Ô ‹ÚÂ̘
¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙË- ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ì ٷ ·È‰È¿ ÛÔ˘, Ó· ·›ÍÂȘ Ì ٷ ÂÁÁfiÓÈ·
Ù˜ Û ÙÚ›· ˘Ô˘ÚÁ›·. ª¿ÏÈÛÙ·, ¤Ó· Î·È ϤÔÓ Ì‹Ó· ÛÔ˘ Î·È Ó· Ù· ηÎÔÌ¿ıÂȘ Î·È Ï›ÁÔ, Ó· ·˜ ¤Ó· ÛÈÓÂ-
ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÂÌËı› ·ÚÌÔ‰ÈfiÙË- Ì¿ Ì ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· ÛÔ˘ – fiÏ· ·˘Ù¿ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·
Ù˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó Ì ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜.
Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ∆Ô Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰‡Ó·ÌË
fiÔ˘ ÛÙÔ ÙÔ̤· Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ÌÔ˘, Â›Ó·È ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÓÙ· ÚÔÛÙÚ¤¯ˆ
¯·ı› Ô‡Ù ÌÈ· ̤ڷ. ¶ÚÔÛˆÈο ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹Ûˆ, Ó· ÊÔÚÙ›Ûˆ Ì·Ù·Ú›Â˜ Î·È ¿Úˆ
ˆ˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¡·˘ÙÈ- ‰˘Ó¿ÌÂȘ. √È ÒÚ˜ Ô˘ ÂÚÓÒ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘
Ï›· Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔχÙÈ̘ Î·È ÚÔÛ·-
ıÒ Ó· ÙȘ Ê˘Ï¿ˆ ˆ˜ ÎfiÚË ÔÊı·ÏÌÔ‡.
∆Ô 2006, 2007 Î·È 2008 ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Forbes Û·˜
ÂÚȤϷ‚ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ 100 ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÌÔ˘ ‰È·ı¤Û·-
Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ¶›Ûˆ fï˜ ·fi ÙË ÛÙÈ- ÙÂ Î·È Û·˜ ‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·.

10
interview dora 25/11/2009 03:34 Ì
 ™ÂÏ›‰·7
to roloi r4 25/11/2009 07:14 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

∆√ ƒ√§√π

∂˘ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜


°È· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔ- ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹ÌÔ ¶ÂÈÚ·È¿
ÓÈ¿ ÌˉÂÓÈ΋ ·‡ÍËÛË ÛÙ·
·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË ∆ËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙȘ
¢ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡. 3801/09 ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, ÌÂÙ¿
°È· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, ÌÂÙ¿ ·fi º·ÛԇϷ, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ÙËÓ 631/23-10-09
ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î. ¶·Ó·- ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘, ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙË-
ÁÈÒÙË º·ÛԇϷ, Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ¡fiÌÔ.
η̛· ·‡ÍËÛË ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË, ˘ÏÔÔÈÒ- ªÂ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¡fiÌÔ ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó:
ÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ñ ∆Ș ÔÊÂÈϤ˜ Û ‰fiÛÂȘ
Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Û ÌÈ· ñ ¢È·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ
ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ·›ÙËÛ˘ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË Î·È ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ
Î·È ÂÌÔÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ fiÏ˘. ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30-6-2010.
™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î.
¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ º·ÛԇϷ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇
¿ÏψÓ: ∞ӷηÈÓ›ÛÙËΠÙÔ ∂ȉÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ ¶¤Ú·Ì·
"∆¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ
Ô‡Ù Û ÌÈ· ·‡ÍËÛË ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË Î·È ∆Ô ∂ȉÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ÌÂÙ·-
·˘Ùfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ï·˚ΛÛÙÈÎÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜. ÌÔÚÊÒıËΠ۠¤Ó·Ó ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ Ì¿ıËÛ˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì ȉȷ›-
¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ·˘Ù‹Ó ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∆· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ
ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009. ∆Ô ·ÚfiÓ
Ôϛ٘. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ì¤Û· Û ÌÈ· ÙfiÛÔ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ıÂÚÌ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ¤‰ˆÛÂ Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜,
‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓ˘ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘.
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ÛÙË fiÏË ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛËÌ·›-
Ì·˜, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÏÔÁÈ΋ Ë Î›ÓË- ÓÂÙ·È:
Û‹ Ì·˜. ¡· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ "√ ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜ Â·ÈÓ› Ù¤ÙÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË
ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ Ó· ·Ó·ıÂÚÌ·Óı› οˆ˜ Ë ÔÈÎÔ- ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˘, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ "John
ÓÔÌ›·, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ Greek", Ô˘ ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ηÈ
ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ÔÈ ¯·ÌËÏÔ› ÙfiÓÔÈ.
√˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈ-
ÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ·‡ÍËÛË
ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ. √‡ÙÂ Î·Ó ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÏË-
ıˆÚÈÛÌÔ‡."
√ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ·Îfi
¶¿Óˆ ·fi 6.500 ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÙË-
Î·Ó ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘
√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘
∞ÛÙ·ÎÔ‡, ηıÒ˜ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜
·Ó·˙ËÙ› χÛÂȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈ-
Ú·È¿. ∆Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·Ù¤ÁÚ·„Â
¿ÓÔ‰Ô ÎÂÚ‰ÒÓ Î·Ù¿ 3.507% ÙÔ 2008,
Î·È Ê˘ÛÈο ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÏfiÁˆ
ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹-
ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ∆· ΤډË
ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ÂÎÙÈÓ¿¯ıËÎ·Ó Û 1,21
ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 39.754 ¢ÚÒ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 6
ªÔ˘ÛÈΤ˜ µÚ·‰È¤˜ ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi 238.890 ¢ÚÒ ÙÔ 2007. ∆Ô 2007 Ô ∞ÛÙ·Îfi˜ ÌfiÏȘ ÍÂÎÈ-
ÓÔ‡Û ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∏ ¡∞µπ¶∂ ÙÔ˘ ∞ÛÙ·ÎÔ‡ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÂÍ·Ú¯‹˜ ¤Ó·
Ì §ÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ªÔ˘ÛÈ΋ ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ¤ÚÁÔ, fiÙ·Ó ·Ú·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ Ù˘ ÙÔ
ÛÙÔ ƒ¤ÓÙË 1999, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÏÈÌÂÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÏËÓ ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡. ∆Ô 2007 ÙÔ
ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ÂÓ¤Ù·Í ÙÔÓ ∞ÛÙ·Îfi ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙË-
°È· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ¤ÓÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒ- Ì· §È̤ӈÓ, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ·ıÌfi, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ
ÓÂÈ ‚Ú·‰È¤˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ Û ŒÏÏËÓ˜ ÔÈËÙ¤˜ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÂÌÔÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ. ™‹ÌÂÚ·, ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ·-
ÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Alpha Bank Î·È Ë ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÂÓÒ Ì 10%
§ÔÁÔÙ¤¯Ó˜, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ı¤·ÙÚÔ "π¿Îˆ‚Ô˜
Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ µ·Û›Ï˘ ∫Ô‡ÙÛ˘. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Â›Ó·È ‰È¢-
∫·Ì·Ó¤ÏÏ˘", ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. √È
ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∞∫∞ƒ¶√ƒ∆, ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡.
‚Ú·‰È¤˜ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ÙË
9/11 ¤ˆ˜ Î·È 7/12. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Û fiϘ ÙȘ ÂΉË- Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ∞∂°∂∫, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÏÒÛÂȘ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ∆ËϤʈÓÔ ÁÈ· ÙÔ Úfi- Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ∞∂°∂∫ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔ
ÁÚ·ÌÌ· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: 210 48 ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÛÙËÓ ∞∫∞ƒ¶√ƒ∆ (90%), Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ¯ÚÂÒÓ
30 115. ¿Óˆ ÙˆÓ 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

12
to roloi r4 25/11/2009 07:14 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

∞ÛÊ·Ï‹˜
Û¯ÔÏÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘:
ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ó·˜ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi˜ ıÂÛÌfi˜ ÁÈ·
ÙÔ˘ ™¯ÈÛÙÔ‡ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË

ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂÙ·- ŒÓ·˜ Ó¤Ô˜ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi˜ ÁÈ·


ΛÓËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÏÂÈ- Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎË-
ÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Û˘ ıÂÛÌfi˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ
Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈ-
∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ Ù˘¯›· ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∫ÔÚ˘‰·Ï-
‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÏÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈ-
ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ™¯ÈÛÙÔ‡ ÚÔ˜ Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ Ô˘
ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ Û ‰ËÌfiÙ˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÂÈ-
¢‹ÌÔ˘. ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯Ô- ÌfiÚʈÛË ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔ-
ÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰È¤ÓÂÈÌ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÏÔÁ›Â˜, Û ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ηıÒ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘
ÂȉÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô- ¯¿ÚÙË Ì fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘.
ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘. ∆Ô ¤ÓÙ˘Ô ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ ÍÂΛÓËÛ ÈÏÔÙÈο ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ
¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡, °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 231. ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2007 Ì ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Û ı¤Ì·Ù·
∂Í¿ÏÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ∆Ô ¢∏.∫.∂¶π ·fi ʤÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Â͢ËÚÂÙ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á› ˆ˜ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi
¶·ÓfiÚ·Ì·, ÙÔ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ™¯ÈÛÙÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ™Ù·ıÌfi ΤÓÙÚÔ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂ-
ªÂÙÚfi ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙÔ ÙËÏ.210- ıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ECDL Î·È ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
49.90.515. Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ∏/Y Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ·-
ÓÈÛÌÔ‡ CISCO, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÁψÛ-
ÛÒÓ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÂÍÂÙ·-
ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ µÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ CITY
¶¤Ú·Ì·: ¶ÚfiÏË„Ë ÛÙÔÌ·ÙÈ΋˜ and GUILDS. ™ÙÂϯÒÓÂÙ·È ‰Â ·fi ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ¤ÌÂÈÚ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο
˘Á›·˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ÛÙÂϤ¯Ë, ÂÓÒ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÚË Î·È
‰ˆÚÂ¿Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û ËÏÂÎÙÚÔ-
√ ¢‹ÌÔ˜ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÓÈΤ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜. ™Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÈÌfiÚʈ-
ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· ÚfiÁÚ·Ì- Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ·Ô-
Ì· ÚfiÏ˄˘–ÚÔ·- ÎÏÂÈÛÙÈο ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡,
ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¿ÏÏˆÓ √∆∞, ̤ÏË ÙˆÓ ∂¢∞¶∂
˘Á›·˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· (∫∞¶∏), ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÙÚ›ÙÂÎÓÔÈ,
Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÔχÙÂÎÓÔÈ, ̤ÏË ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÌÂ
∂Î·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ¯·ÌËÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù·
fiÏ˘ ·fi ÙȘ 9 ¤ˆ˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· οو ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ.
ÙȘ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∆Ô ∆¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ˘ÏÔ- ÏËı˘ÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÂÓÒ
ÔÈËı› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›- fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
‰· ÙÔ˘ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ- ÌfiÓÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ‚È‚Ï›ˆÓ.
ÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÂÈ- ◊‰Ë ÛÙÔ Ï‹Úˆ˜ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ site ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘
Ú·È¿ Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ¤¯ÂÈ http://education.korydallos.gr ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ
ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù·
∂Î·›‰Â˘Û˘. ™Â ÂȉÈÎfi VAN Ô˘ ı· ÂÈÛΤÙÂÙ·È Ù· Û¯ÔÏ›· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ˘Ô-
ÙÔ˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÛÊ¿- ‚¿ÏÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ¶ÏË-
ÏÂÈ· Î·È Ì fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂȘ ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈ- ÚÔÊÔڛ˜ Â›Û˘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210-49.79.830
Îfi ÚÔÛˆÈÎfi. Î·È 210, 49.56.717.

£ÂÌÂÏÈÒıËΠÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ·fi ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∫·ÛÈÌ¿ÙË


∂ÊÙ¿ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ∞Û‡ÏÔ˘ Î·È ÌfiÏȘ ¤ÓÙÂη Ì‹Ó˜ ·fi
ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ıÂÌÂÏÈÒıËΠÛÙȘ 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ÙÔ ¢ËÌ·Ú-
¯Â›Ô ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ™Ù·‡ÚÔ ∫·ÛÈÌ¿ÙË ·ÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ‰È΋ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÁË Ô
∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Û ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ӷ ÎÙ›ÚÈ· Î·È Û ·Î·Ù¿ÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜
ÁÈ· Ôϛ٘ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∆Ô Ó¤Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ
˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ı· ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂ
ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ˘·›ıÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘- Ï·Ù›·˜ Ô˘ ı· Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∆¤ÏÔ˜, ηÈÓÔÙÔÌ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎfi, ÂÓÒ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË-
ı› "Ú¿ÛÈÓË Ù·Ú¿ÙÛ·", Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË
Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘.

∆∂ÀÃ√™ 04 13
to roloi r4 25/11/2009 07:14 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

∆√ ƒ√§√π

•ÂΛÓËÛ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ηٷÛ΢‹˜


¢‹ÌÔ˜ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜: ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ¡›Î·È·˜
∞Ô͋ψÛË ÎÂÚ·›·˜
•ÂΛÓËÛ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ‰˘Ô Ó¤ˆÓ ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ù˘
ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜
Ô‰Ô‡ ∆˘¿ÓˆÓ, ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 40 Î·È 45 ·È‰ÈÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ηٷÛ΢‹
˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
™Â ·Ô͋ψÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÎÂÚ·›·˜ ÎÈÓËÙ‹˜
"∞ÙÙÈ΋ 2007 – 2012" ÌÂ Û˘Á-
ÙËÏÂʈӛ·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙËÓ ∆Ú›ÙË 10 ¡ÔÂÌ-
¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ-
‚Ú›Ô˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ °È¿ÓÓ˘ °Ï‡-
·˚Îfi ∆·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜
η˜.
∞Ó¿Ù˘Í˘. ªÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÚ¿-
∏ ·Ô͋ψÛË ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›·
ÙËÛË Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰È·-
ηÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ πÎÔÓ›Ô˘ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË
ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 2.100.000 ¢ÚÒ.
ÎÂÚ·›·˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Û ÔÏ˘fiÚÔÊË
∆Ô Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ ‰˘Ô ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È Û ȉÈfi-
ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∆‹ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó
ÎÙËÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. £· ¤¯ÂÈ ˘fiÁÂÈÔ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 1065 Ù.Ì., ÒÛÙ ӷ
ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜.
Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Û ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘
Î·È Û ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 645 Ù.Ì. Ô˘ ηٷϋ-
ÁÂÈ Û ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ ‰ÒÌ· ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó fiÁÎÔ Ô˘
ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÔÌ·Ï¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ.

¶ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 30.900 _ Û 10 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ


ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ·fi ÙË
¡ÔÌ·Ú¯›· ¶ÂÈÚ·È¿
¶ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜
30.900 _ Û 10 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ
¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙÔ ¶¤Ú·Ì·, ÛÙÔÓ
∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi, ÛÙÔÓ ƒ¤ÓÙË Î·È ÛÙËÓ
∞›ÁÈÓ· ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈ-
‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Â¤‚·-
ÏÂ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ¶ÂÈÚ·È¿, ÌÂÙ¿
·fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›-
ËÛ·Ó, ÙfiÛÔ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ¢È‡-
ı˘ÓÛ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, fiÛÔ Î·È
ÔÈ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ
À¶∂Ãø¢∂.
∆· ÚfiÛÙÈÌ· ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ›Ù ¯ˆÚ›˜ ÙȘ
··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ›Ù ηٿ ·Ú¿‚·Û‹
ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ‹ Î·È Ó· ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó ÔÈÔÙÈ-
ο Î·È ·ÈÛıËÙÈο ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛ‹ÁË-
ÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¢/ÓÛ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¶ÂÈÚ·È¿ ηÈ
Ù˘ ∂À∂¶ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË. °È· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÂÓËÌÂ-
ÚÒıËÎ·Ó ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Ô ÔÈΛԘ ¢‹ÌÔ˜.

¶ÔÏ˘ÌÂÏ‹˜ ∫ÈÓ¤˙ÈÎË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·


ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™·Áο˘ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¶ÂÈÚ·È¿

∆Ë ¢Â˘Ù¤Ú· 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 14.30, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ


Â›ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÂÈÚ·È¿, 12/ÌÂÏ‹˜ ∫ÈÓ¤˙ÈÎË ·ÓÙÈÚÔ-
Ûˆ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™·Áο˘, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ Î·
Yin Yikui, Ë ÔÔ›· η٤¯ÂÈ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∆ËÓ ·ÓÙÈÚÔ-
Ûˆ›· Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ô ¶Ú¤Û‚˘ Ù˘ ∫›Ó·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î. Luo
Linguan, ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¶ÂÈÚ·È¿ (·›ıÔ˘Û· ¢ËÌÔÙÈ-
ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘) Ë ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¢ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È ¢ÈÂ-
ıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Î· ¢¿ÊÓË ªfiÎÔÙ· ™ÎÔfi˜ Ù˘ Â›Û΄˘ Â›Ó·È Ë
·Ú·¤Ú· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÔÔÈË̤ӈÓ
fiÏÂˆÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ™·Áο˘.

14
to roloi r4 25/11/2009 07:14 Ì
 ™ÂÏ›‰·5

ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ


“πˆ¿ÓÓ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘”
∞fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Unesco NÔÌÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ & ¡‹ÛˆÓ Î·È ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Unesco Unity MfiÛ¯·˜

ËÓ ÚÒÙË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiÔ˘

∆ ÔÚΛÛÙËΠÙÔ 1828 ÚÒÙÔ˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘, Ô


πˆ¿ÓÓ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ ÂÈÛΤÊıËΠË
ƒˆÛÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔÓ G.
Lebeder, ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘
ªfiÛ¯·˜, ÙÔÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ UNESCO ƒˆÛ›·˜ S.
Gogolev, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ UNESCO ªfiÛ¯·˜ UNITY
ηıÒ˜ Î·È ÙÚ›· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ °Ú·ÌÌ¿-
ÙˆÓ & ∆¯ÓÒÓ Art Kolokos. ∆ËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘Ófi-
‰Â˘Â ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ UNESCO ¡ÔÌÔ‡
¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ¡‹ÛˆÓ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ
ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ UNESCO ¡ÔÌÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ¡‹ÛˆÓ
Î·È ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜
Ó›Ù˘ Ù›ÌËÛ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ƒˆÛÈ΋˜ ·Ô-
√Ì›ÏˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ∫¤ÓÙÚˆÓ UNESCO
ÛÙÔÏ‹˜, ÙÔÓ ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï °È·Ó-
(WFUCA) Î·È À‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ÓÔ‡ÏË, ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙË ªfiÛ¯· ηıÒ˜ ηÈ
µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋, Î. πˆ¿ÓÓË ª·ÚˆÓ›ÙË. ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ∆‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹
√È ÂÈÛΤÙ˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó ÙÔ˘˜ ∞ÈÁÈÓ‹Ù˜ Ì ÙȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘
ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ŒÏÏËÓ· Ù˘ ªfiÛ¯·˜ Î. Lebeder, ·¤ÓÂÈÌ ÛÙÔÓ Î. ™·ÎÎÈÒ-
ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ô˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙË ÙÔ ÂȉÈÎfi ÙÈÌËÙÈÎfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘
Ù˘ ÙfiÙ ÌÂÁ¿Ï˘ ƒˆÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ªfiÛ¯·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ù˘ “ºÈÏ›·˜”. ∆Ô
ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ڈÛÈο ·ÏÏ¿ ηÈ
™ÙËÓ ∞›ÁÈÓ· ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· ÙÚ›· Û˘Ó¤- ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Art
‰ÚÈ· Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ Kolokos.
UNESCO ªfiÛ¯·˜ (Û ∞›ÁÈÓ·, ¡·‡ÏÈÔ, ¶ÂÈÚ·È¿) ∆· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó
˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªfiÛ¯·˜ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚ - ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ªfiÛ¯·˜ Ë ÔÔ›·, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜
Á·Û›· Ì ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ UNESCO ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ÙÔ˘ 2010, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ¤Ó· ¢ÈÂıÓ¤˜
¡‹ÛˆÓ, Ì ı¤Ì· “πˆ¿ÓÓ˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ Î·È Ë ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ ÛÙÂÏÂ-
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘”. ¯ÒÓ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.
∫·Ù¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘
UNESCO ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ¡‹ÛˆÓ Î·È ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜
Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ √Ì›ÏˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ * ∞fi ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ √ªπ§√À UNESCO
Î·È ∫¤ÓÙÚˆÓ UNESCO (WFUCA), πˆ¿ÓÓ˘ ª·Úˆ- ¡√ª√À ¶∂πƒ∞πø™ & ¡∏™ø¡

∆∂ÀÃ√™ 04 15
naytilia r4 25/11/2009 07:15 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

¡∞À∆π§π∞

∂›ÛÎÂ„Ë µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ˘
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ™ÎÏËÚfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜
ÏÔ›ˆÓ ·fi ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯¤ÚÈ
∆ËÓ ∆Ú›ÙË 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ η٤Ï¢Û ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÁÈ· Â›-
ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÏÔ›Ô ™Â ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ‚Ú›-
"BRAZIL". ∆ËÓ ›‰È· ̤ڷ, ÂÈÛΤÊıËΠÂıÈÌÔÙ˘Èο ÙÔ ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ·fi
¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¶ÂÈÚ·È¿ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜, ÛÂ
ÂÈÎÂÊ·Ï‹ ÙÔÓ ¶ÏÔ›·Ú¯Ô Î. Fernanto Antonio Aralio de fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÂ
Figueiredo Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙËÓ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÈÙÈ- ·ÁÔÚ¤˜ ÏÔ›ˆÓ ·fi ‰Â‡ÙÂÚÔ
ÛÌÔ‡, ¢ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Î. ¢¿ÊÓË ªfiÎÔ- ¯¤ÚÈ, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÍËÚÔ‡
Ù·. ∆Ô ÏÔ›Ô ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ ·fi ÙÔ ƒ›Ô ÊÔÚÙ›Ô˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿
ÓÙ ∆˙·Ó¤ÈÚÔ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi 21 ÏÈÌ¿ÓÈ· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ›Ûˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ù·
ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, Í·Ó¿ ÛÙÔ ƒ›Ô ÓÙ ∆˙·Ó¤ÈÚÔ ÎÈÓÂ˙Èο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ʤÚÔ-
ÓÙ·È Ó· ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ-
ηı‰ڛ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÂ
¶ÏÔ›· Ô˘ "·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ‰¤ÚÌ·" ·ÁÔÚ¤˜ ÏÔ›ˆÓ ÍËÚÔ‡ ÊÔÚÙ›-
Ô˘, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ‡„Ô˜ Â¤Ó‰˘-
¶ÏÔ›· Ô˘ "ÂÎÎÚ›ÓÔ˘Ó" ÌÈ· ÁÏÔÈÒ‰Ë Ô˘Û›· ·fi ÙË Û˘.
Á¿ÛÙÚ· ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·˘Û›ÌÔ˘ ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘
ηٿ 20% ηٷÛ··Û·Ó ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ∆Ô Ó·˘ÏÔÌÂÛÈÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘
ÁÏÔÈ҉˜ ·˘Ùfi ˘ÏÈÎfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ˙ÂÏ·ÙÈÓÒ‰Ë ÌÂÌ- Alliedshipbroking, ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ̤۷ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜
‚Ú¿ÓË Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔÎÔÏÏ¿Ù·È ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ¤ÙÔ˘˜, Ù· ÂÏÏËÓÈο ÂÊÔÏÈÛÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ›¯·Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ
Ì·˙› Î·È fiϘ ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÔÚʤ˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ Û˘Û- 1,97 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ÏÔ›ˆÓ ¯‡‰ËÓ ÍËÚÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ ·fi
ÛˆÚ‡ÔÓÙ·È ÛÙË Á¿ÛÙÚ· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯¤ÚÈ, ¤Ó·ÓÙÈ 1,90 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ ÂÊÔÏÈÛÙÒÓ.
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 151 ÏÔ›· ÙÔ˘
∏ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ·˘Ù‹ ȉ¤·, Ë ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·fi Ù‡Ô˘ ·˘ÙÔ‡, ¤Ó·ÓÙÈ 100 ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.
ÙÔÓ ƒ·Ô‡Ï °Î·ÓÁÎÔ‡ÏÈ ÙÔ˘ Teledyne Scientific in ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛÈÒÓ, ¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔ-
Thousand Oaks ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÓÙ·È Ì·ÎÚ¿ ÚÒÙÔÈ Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÍÂ-
ÙÔ˘, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ÙˆÓ Ù·˙fiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2,7 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. ÁÈ· ÏÔ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ ¤Ó·-
∏¶∞. ∏ ÚÔÛÎfiÏÏËÛË ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÂȉÒÓ ÛÙ· ÙÔȯÒ- ÓÙÈ 2,1 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ. ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ.
Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó·
ȉÈÔÎً٘ ÏÔ›ˆÓ, ‰ÈfiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ 136 ÏÔ›·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷ-
ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌfi οı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∆· Ú¿Á- ÌÂ, 100 Â›Ó·È ¯‡‰ËÓ ÍËÚÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘, 26 ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈ· (Û‡ÓÔÏÔ
Ì·Ù·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤¯Ô˘Ó ÂȉÂÈÓˆı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â¤Ó‰˘Û˘ 651,6 ÂηÙ. ‰ÔÏ.), 9 ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆ-
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ··ÁfiÚ¢ÛË ÂȉÈÎÒÓ ‚·ÊÒÓ Ì ٛˆÓ (68,2 ÂηÙ. ‰ÔÏ.) Î·È ¤Ó· ÏÔ›Ô „˘ÁÂ›Ô (3,7 ÂηÙ. ‰ÔÏ.).
‚¿ÛË ÙËÓ ÙÚÈ‚Ô˘Ù˘ÏÙ›ÓË Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔ- ∆· ÎÈÓÂ˙Èο ÂÊÔÏÈÛÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-
ÛÎfiÏÏËÛË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙË Á¿ÛÙÚ·, ηıÒ˜ ıˆڋıË- ÙËÙ· Û ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ÏÔ›·, ηıÒ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜
Î·Ó ÙÔÍÈΤ˜ ÁÈ· ÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ˙ˆ‹. ™ÙË Ú›˙· ÙÔ˘ ÚÔ- Û ÔÎÙÒ ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈ· (164 ÂηÙ. ‰ÔÏ. ‡„Ô˜ Â¤Ó‰˘Û˘) Î·È ÛÂ
‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, fiˆ˜ Ù· ÔÎÙÒ ÏÔ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ (63,8 ÂηÙ. ‰ÔÏ.).
‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È Ë ¿ÏÁË, ÛÙ· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÚfiÛÊÔÚÔ ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ú¿ ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÈÓÂ˙ÈÎÒÓ Ó·˘ÙÈ-
¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ê˘Ù¿, ÏÈ·ÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÛÙ· ÏÔ›· ÍËÚÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘, Û η̛· ÂÚ›-
ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉ‹ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú·ÛÈÙÈÎÔ› ı·Ï¿ÛÛÈÔÈ ÔÚÁ·- ÙˆÛË ‰ÂÓ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓfiÎÙËÙÔ˘ ÛÙfi-
ÓÈÛÌÔ›. ¶ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÙÔ˘ °Î·ÓÁÎÔ‡ÏÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ UNCTAD, ÙÔ 2008,
‰¤ÚÌ· ÙÔ˘ Ì·˘ÚÔ‰¤ÏÊÈÓÔ˘ (Globicephala melas). ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙ· 3.115 ÏÔ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋
ªÂÙ¿ ·fi ‰ÔÎÈ̤˜ Û ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔÈ· ̤۷ Û ı·Ï·Û- ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 174,57 ÂηÙ. gt, ÂÓÒ ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ Î·ÙÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙËÓ
ÛÈÓfi ÓÂÚfi ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¤ÂÈÙ· ·fi 11 Ë̤Ú˜, Ô Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٿٷÍË Ì 3.303 ÏÔ›· 84,8
·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÔÈÎÈÒÓ Pseudomonas carrageenovora ÂηÙ. gt. ∆Ô ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓfiÎÙËÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ·
Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙË Á¿ÛÙÚ· ›¯·Ó Û˘ÚÚÈÎÓˆı› Ó·˘ÙÈÏ›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 16,81% Ì fiÚÔ˘˜ gt ¤Ó·ÓÙÈ 8,18% ÙˆÓ
ηٿ 100 ÊÔÚ¤˜. ∏ ÔÌ¿‰· ·¤‰ÂÈÍÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ÌÔ- ÎÈÓ¤˙ˆÓ.
Ú› Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· «·ÏÏ¿- ∂ÏÏËÓÈÎÔ› Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ› ·ÎÏÔÈ, ¿ÓÙˆ˜, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ
˙ÂÈ ‰¤ÚÌ·» ÙÔ ÏÔ›Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ Û ÏÔ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈ-
ÙÔ˘˜ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÚÔÛÎÔÏÏÒ- Λ·˜ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ tonnage, Ù· ÔÔ›· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜
ÓÙ·È Û ·˘Ùfi. ÛÙ· ÎÈÓÂ˙Èο ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù·, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ù· ÎÈÓÂ˙Èο
ÏÈÌ¿ÓÈ·.
¶ËÁ¤˜: www.naftemporiki.gr

µ¤‚·È·, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ


·Í›Â˜ ÏÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο, ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÒÛ˘ Î·È ÙˆÓ
Ó·‡ÏˆÓ, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·È Û ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ Î·È ÈÔ Û‡Á-
¯ÚÔÓˆÓ ÏÔ›ˆÓ.
øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ› ·ÎÏÔÈ, ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÌÂ
ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛÈÒÓ ÛÙÔ-
¯Â‡Ô˘Ó ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· "ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜" ÛÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ
ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ Ó·‡ÏˆÓ.

16
naytilia r4 25/11/2009 07:15 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

17Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2009


∏ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ª¿Ó˘
ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÔ¯‹!
www.adoulotimani.gr
www.mani-ekdoseis.gr
ñ ¡¤· - ∂ȉ‹ÛÂȘ - ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ - ∂ΉËÏÒÛÂȘ
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ª¿ÓË Î·È ª·ÓÈ¿Ù˜

ñ ∏ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜


«∞¢√À§ø∆∏ ª∞¡∏» Î·È ÔÏfiÎÏËÚ·
Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ʇÏÏ· ·fi ÙÔ 1Ô Ù‡¯Ô˜,
Û ¤Á¯ÚˆÌË ¤Î‰ÔÛË ÁÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË
Î·È ÂÎÙ‡ˆÛË!!!

ñ ∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «ª∞¡∏ ¯ı˜, Û‹ÌÂÚ·, ·‡ÚÈÔ»

ñ √§∞ Ù· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙË ª¿ÓË Î·È Ù· ‚È‚Ï›·


ª·ÓÈ·ÙÒÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ.
400 Ù›ÙÏÔÈ Û˘Ó¯Ҙ ÂÌÏÔ˘ÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ.
ªÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ (ηϿıÈ ·ÁÔ-
Ú¿˜)

ñ ¢È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ¿ÏϘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜


Ì·ÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜

ñ ∫·È ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· …

∂¶π™∫∂¶∆∂™£∂ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞
∆∏¡ π™∆√™∂§π¢∞ ª∞™
™∆√ ¢π∞¢π∫∆À√
www.adoulotimani.gr
www.mani-ekdoseis.gr
genika nea r4 25/11/2009 07:17 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

°∂¡π∫∞ ¡∂∞

ÃÚ˘Ûfi˜ ∆Ú·ÓÙ¤ÏÏËÓ·˜…
ŒÎÙÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ "·ÈˆÓ›ˆÓ" ™ÙÔ ıÂÚÌfi ÊÈϤÏÏËÓ·, ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈ-
ÔÛ‡Ó˘ Î·È ¶ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÀÔı¤-
∫·È f ∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÛÂˆÓ ¡fiÙÈ·˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, ª¿ÈÎÏ ÕÙÎÈÓ-
CNN ÊÈÏÔͤÓËÛ ٷ ‰¤Î· ÛÔÓ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ "ÃÚ˘ÛÔ‡ ∆Ú·ÓÙ¤ÏÏËÓ·" ·fi ÙËÓ √ÌÔ-
Ï·Ó‹ÙË. ∆Ô ÓÙ¤ÚÌÈ ÌÂÙ·- ÛÔÓ‰›· ¶ÔÓÙÈ·ÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ
͇ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡-√Ï˘- ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚Ú·‚›Ԣ
ÌÈ·ÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ Î. ÕÙÎÈÓÛÔÓ, ÁÈ·Ù› ÚÔÒıËÛ ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙÂȷ΋ µÔ˘Ï‹ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜
¤ÎÙË ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ „‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ Ï·-
∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ¤Ú·Û ÔÌfiʈӷ ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∞ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ
Ó‹ÙË. ™ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ‚Ú›-
ÛÎÂÙ·È Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋
‚Ú·‚Â›Ô Ô Î. ÕÙÎÈÓÛÔÓ, › fiÙÈ Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË "·ÔÙÂÏ› ˘„›ÛÙË ÙÈÌ‹ ÚÔ˜
"Ì¿¯Ë" ÌÂٷ͇ ™¤ÏÙÈÎ Î·È ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘" ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·˜
ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Û˘Ó¤‚·ÏÂ Î·È Ô ÚÒËÓ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›-
¿ÚıÚÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ "¶ÚfiÎÂÈ- Ù¢Û˘, ÿÌÈÏÙÔÓ-™ÌÈı Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË.
Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· √ Î. ÿÌÈÏÙÔÓ-™ÌÈı Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ™Ù·˘-
ÛÙÔ˘˜ Á›Á·ÓÙ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈ- ÚԇϷ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ› ‚Ô˘-
ÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·Ó Î·È Ë ÏÂ˘Ù¤˜ ™ÙÈ‚ °ÂˆÚÁ·Ó¿˜, µ›ÓÈ ∆ÛÈηڤÏÔ, ƒfiÌÈÓ °Î¤Ú·ÁÎÙÈ.
·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ˘¿Ú- ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶ÔÓÙÈ·ÎÒÓ
¯ÂÈ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ÙÔ
™ˆÌ·Ù›ˆÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ∆Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ı· ·ÔÓ›ÌÂÈ
ÂıÓÈÎfi ÛÔÚ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.
√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿
ÛÙË ªÂÏ‚Ô‡ÚÓË, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô "¡›ÎË" ÛÙÔÓ Î. ÕÙÎÈÓÛÔÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜
Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ÂÎÚÔÛˆ› ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, ÏfiÁÔ˘˜
ÂÓÒ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û ÙȘ
·ÓÒÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ
Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∆ڛηϷ: •·Ó¿ ÛÙȘ ÈÔ ¤Í˘Ó˜
™ÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÈÛÔÚÚÔË-
ı›. øÛÙfiÛÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!
΢ڛ·Ú¯Ô˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ 11 ·fi Ù· ÙÂÏ¢-
Ù·›· 12 ÂÁ¯ÒÚÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·". ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›ÎÙ˘Ô ICF, ÙÔ ÔÔ›Ô
∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë Ï›ÛÙ· Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÓÙ¤ÚÌÈ Â‰Ú‡ÂÈ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹
ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Â›Ó·È: ¯ÚÔÓÈ¿, Ù· ∆ڛηϷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 21
1. ™¤ÏÙÈÎ - ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ (™ÎˆÙ›·), ÈÔ ¤Í˘ÓˆÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (Smart21).
2. ƒfiÌ· - §¿ÙÛÈÔ (πÙ·Ï›·), ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ›
3. ªfiη ∆˙Ô‡ÓÈÔÚ˜ - ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ (∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹), Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ ̤ۈ internet ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ (˙ˆÓÙ·Ó‹
4. ∞Ï ∞¯Ï› – ∑¿Ì·ÏÂÎ (∞›Á˘ÙÔ˜),
Û‡Ó‰ÂÛË ˘‹ÚÍ Â›Û˘ ̤ۈ ÙÔ˘ www.trikalacity.gr Î·È ÙÔ˘
5. °·Ï·Ù·Û·Ú¿È - ºÂÓ¤ÚÌ·Í (∆Ô˘ÚΛ·),
www.e-trikala.gr). ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ ÈÔ ¤Í˘Ó˘ ÎÔÈÓfiÙË-
6. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ – ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ (∂ÏÏ¿‰·),
7. ∂Ú˘ıÚfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ – ¶·ÚÙÈ˙¿Ó (™ÂÚ‚›·), Ù·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÌfiÏȘ ÍÂΛÓËÛÂ. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, Ë ÔÔ›· ı·
8. °Ô˘ÈÓÙ¿ÓÙ - ƒ¿˙· (ª·ÚfiÎÔ), Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ·fi ÙȘ 21 ı· ÂÈϯıÔ‡Ó ÔÈ 7 ÈÔ ¤Í˘-
9. ¶·Ï̤ÈÚ·˜ - ∫ÔÚ›ÓıÈ·Ó˜ (µÚ·˙ÈÏ›·) Î·È Ó˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÈ¿.
10. ¶ÂÓÈ·ÚfiÏ - ¡·ÛÈÔÓ¿Ï (√˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë). √È 21 ÈÔ ¤Í˘Ó˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·ÏÊ·‚ËÙÈο
·Ú·Î¿Ùˆ, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Î·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ICF
Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ:

ŒÏ·‚ ÌÈÛıÔ‡˜ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ -Arlington County, Virginia (∏.¶.∞.) ÏËı˘ÛÌfi˜ 210,000
-Ballarat (∞˘ÛÙÚ·Ï›·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 88,000
¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È! -Bescancon (°·ÏÏ›·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 122,000
-Bristol, Virginia (∏.¶.∞.) ÏËı˘ÛÌfi˜ 17,500
ŒÓ·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ·fi ÙÔ πÏÈÓfiȘ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ¤Ï·‚ -Dakota County, Minnesota (∏.¶.∞.) ÏËı˘ÛÌfi˜ 398,500
ÌÈÛıÔ‡˜ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ ·fi ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯Â -Danville, Virginia (∏.¶.∞.) ÏËı˘ÛÌfi˜ 42,000
ÂÚÁ·ÛÙ›. √ Anthony Armatys ›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ÂÚÁ·- -Dublin, Ohio (∏.¶.∞.) ÏËı˘ÛÌfi˜ 40,000
ÛÙ› ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Avaya Inc ÙÔ 2002, -Dundee, Scotland (∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ) ÏËı˘ÛÌfi˜ 142,000
ÛÙ¿ıÌÈÛ fï˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÂÓ -Eindhoven (√ÏÏ·Ó‰›·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 297,000
Ù¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·ÈÙËı›. ∏ ·ÏÏ·Á‹ fï˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·- -Gold Coast City (∞˘ÛÙÚ·Ï›·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 509,000
ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ‰ÂÓ ÂÚ¿ÛÙËΠÛÙË ‚¿ÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ -Moncton, New Brunswick (∫·Ó·‰¿˜) ÏËı˘ÛÌfi˜ 65,000
Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÓÒ Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ -Ottawa, Ontario (∫·Ó·‰¿˜) ÏËı˘ÛÌfi˜ 812,000
Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·Ù·¯ˆÚË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‰Ô- -Porto Alegre (µÚ·˙ÈÏ›·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 1,400,000
Û›·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ó· ÏËÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· -Riverside, California (∏.¶.∞.) ÏËı˘ÛÌfi˜ 291,000
ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ. ∆Ô Ï¿ıÔ˜ ‚Ú¤ıËΠ¯ÚfiÓÈ· -Suwon City (¡fiÙÈÔ˜ ∫ÔÚ¤·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 1,097,000
ÌÂÙ¿, ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 Î·È ÂÓÒ Ô Armatys ›¯Â -Tallinn (∂ÛıÔÓ›·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 400,000
-Taoyuan County (∆·È‚¿Ó) ÏËı˘ÛÌfi˜ 1,950,000
‹‰Ë Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 470,000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. √
-Tel Aviv (πÛÚ·‹Ï) ÏËı˘ÛÌfi˜ 384,400
37¯ÚÔÓÔ˜, Ô˘ ‰ÈοÛÙËΠˆ˜ ¤ÓÔ¯Ô˜ ÁÈ· ·¿ÙË, ·Ú·‰¤-
-Tianjin Binhai New Area (∫›Ó·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 2,020,000
¯ÙËΠÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ÂÈ-
-Trikala (∂ÏÏ¿‰·) ÏËı˘ÛÌfi˜ 52,000
ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. √ ¿Ó‰Ú·˜ -Windsor, Ontario (∫·Ó·‰¿˜) ÏËı˘ÛÌfi˜ 393,400
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â›Û˘ ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÂÍ·ÂÙ‹ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘.

18
genika nea r4 25/11/2009 07:17 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

"∆Ô‡ÚÎÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜…"
∫·ÎÔ› Ô‰ËÁÔ› ·fi ÎÔ‡ÓÈ·;
∞Ó·‰ËÌÔÛȇԢÌ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ∆Ô‡ÚÎÔ˘
Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Engin Ardiç. ∆Ô ªÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Î·ÎÔ› Ô‰Ë-
¿ÚıÚÔ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Sabah Î·È ÛÙË- ÁÔ›, ÂÂȉ‹ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÂÓfi˜
ÏÈÙ‡ÂÈ ÙÔÓ ∆Ô˘ÚÎÈÎfi ÙÚfiÔ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÙÒÛ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Ó¤· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋
Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÛÙȘ 29 ª·˝Ô˘. ™ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿
¿ÚıÚÔ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÁÂÓÂÙÈÎÔ›
·Ï‹ıÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ∫ÂÌ·ÏÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Â‰Ò ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ô‰‹-
Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ηٷÓ›ÍÂÈ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÁËÛË.
·Ú·ÙÂı› ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓÔ, ·fi ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È‡- ∏ ÌÂϤÙË ·Ó·Î¿Ï˘„ fiÙÈ fiÛÔÈ ‰È·ı¤-
ı˘ÓÛË Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Sabah ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÙÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ,
·Ô‰›‰Ô˘Ó, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ,
"∆Ô‡ÚÎÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ È· ÙȘ Ê·ÓÊ¿Ú˜ Î·È ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20% ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·
ÕψÛË, ·ÚÎÂÙ‹ ‚›· ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì·˜..."
ÛÙ· ÙÂÛÙ Ô‰‹ÁËÛ˘ ÛÂ
"∞Ó ÔÚÁ·ÓˆÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì· "£· ¿ÚÔ˘Ì ›Ûˆ ÙËÓ
Û¯¤ÛË Ì fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ
¶fiÏË"…
∞¡ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ̷Τٷ Ì ٷ Ù›¯Ë Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ì ÙȘ ·ÓÔ- ¤¯Ô˘Ó. ∆Ô ·ÓËÛ˘¯Ë-
ϛ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ¶fiÏË… (fiˆ˜ ÂÌ›˜ ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· οÓÔ˘Ì ÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÂÎÙÈ-
οı ¯ÚfiÓÔ!) Ì¿Ù·È ˆ˜, ÙÔ˘-
∞¡ ¤Ó·˜ Ù‡Ô˜ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ fiˆ˜ Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÓÈÎËÊfiÚÔ˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙȘ ∏¶∞,
Ì˘ıÈÎfi˜ ¢ÈÁÂÓ‹˜ ∞ÎÚ›Ù·˜ ¤È·Ó ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ UlubatlÈ Hasan Î·È ÙÔÓ ÁÎÚ¤- ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜
ÌÈ˙ οو… ÙÚÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ (30%)
∞¡ Í·ÊÓÈο ¤Ì·ÈÓ ÛÙËÓ fiÏË Î¿ÔÈÔ˜ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›- ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ú·ÏÏ·Á‹
ÓÔ˜ ¿Óˆ Û ¤Ó· Ï¢Îfi ¿ÏÔÁÔ Î·È ‰›Ï· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˜ ˆ˜ §Ô˘Î¿˜ ¡ÔÙ·Ú¿˜, ˆ˜ ÙÔ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘.
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÚ·ÓÙ˙‹˜ ÎÈ ¤Ì·ÈÓ·Ó ˆ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Ù˘ fiÏ˘… (fiˆ˜ ÂÌ›˜ ∏ ¤Ú¢ӷ ¤ÁÈÓ ·fi ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ˘fi
ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· οÓÔ˘Ì οı ¯ÚfiÓÔ!) ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ó¢ÚÔÏÔÁ›·˜ ™Ù›‚ÂÓ
∞¡ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÌÈ· ¯¿ÚÙÈÓË ∞Á›· ™ÔÊ›· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÈÓ·Ú¤‰Â˜ ·ÏÏ¿ ™Ù·˘- ∫Ú¿ÌÂÚ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚ-
Úfi… ÓÈ·˜-πÚ‚¿ÈÓ Î·È ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi
∞¡ ¤Î·ÈÁ·Ó ÏÈ‚¿ÓÈ Î·È ¤ÏÂÁ·Ó ‡ÌÓÔ˘˜, ı· Ì·˜ ¿ÚÂÛÂ; Cerebral Cortex (∂ÁÎÂÊ·ÏÈÎfi˜ ºÏÔÈfi˜), Û‡Ì-
¢ÂÓ ı· Ì·˜ ¿ÚÂÛÂ, ı· ÍÂÛËÎÒÓ·Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ̤¯ÚÈ Ô˘ ı· ηÏÔ‡Û·Ì ʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ƒfiÈÙÂÚ. ∏ ÌÂϤÙË
›Ûˆ ÙÔÓ Ú¤Û‚Ë Ì·˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÚÔÛÔÌÔȈً
∆fiÙÂ, ÁÈ·Ù› ÙÔ Î¿ÓÂÙ ÂÛ›˜ ·˘Ùfi, οı ¯ÚfiÓÔ;
Ô‰‹ÁËÛ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÎÏ‹ıË-
¶¤Ú·Û·Ó 556 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ (ÙËÓ ÕψÛË) Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ¯ı˜; °È·Ù›
Î·Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂÈÎÔÓÈÎfi fi¯ËÌ· ÛÂ
οı ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹, (Ì' ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ô‡ οÓÂÙÂ) ‰È·ÎËÚ‡ÙÙÂÙ ÛÂ
¤Ó· ‰ÚfiÌÔ Ì ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÚÔʤ˜. ŸÛÔÈ Â›¯·Ó
fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ: "·˘Ù¿ Ù· ̤ÚË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰Èο Ì·˜, ‹Úı·Ì ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤-
ÚˆÓ Î·È Ù· ‹Ú·Ì Ì ÙË ‚›·". ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ, ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÛÛfi-
°È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ¿Ú·Á ʤÚÓÂÙ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÌÈ· ˘fiıÂÛË 6 ·ÈÒÓˆÓ; ÙÂÚÔ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ó· ÌËÓ ÍÂʇ-
ª‹ˆ˜ ÛÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙfi Û·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Êfi‚Ô˜ fiÙÈ Ë ¶fiÏË Î¿ÔÈ· ̤ڷ ı· ÁÔ˘Ó ·fi ·˘ÙfiÓ.
‰Ôı› ›Ûˆ; "ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ, οÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ªËÓ ÊÔ‚¿ÛÙÂ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÓ ÌÂÚÈÎÔ› ËÏ›ıÈÔÈ Ù˘ ∂ÚÁÎÂÓÂÎfiÓ Ú· Ï¿ıË ‹‰Ë ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ Ô‰‹ÁËÛ˘
ÂÚ› fiÚˆÓ ÙÔ˘ 1919. ªË ÊÔ‚¿ÛÙÂ, Ù· 9 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Í¯ÓÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘
Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ 12 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, Î·È ·Ó ·ÎfiÌ· ÙËÓ ¿ÚÔ˘Ó ‰ÂÓ ¤Ì·ı·Ó, Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘", ‰‹Ïˆ-
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ Î·ÙÔÈ΋ÛÔ˘Ó. ∫È ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÕψÛË ÛÂ Ô ∫Ú¿ÌÂÚ, Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÚÈ-
Â›Ó·È ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· Ê·Ó·ÙÈÎÔ› ÌfiÓÔ Ô˘ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏ·. ƒÂ Ï¿Ì‚·Ó·Ó 29 ¿ÙÔÌ·, ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· Ì ÙÔ ÁÔÓ›-
ÛÂȘ, ·Ó Ì·˜ Ô‡Ó fiÙÈ ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û·Ì ÙËÓ ¶fiÏË ÙÚÂȘ ̤Ú˜ Î·È ÙÚÂȘ Ó‡¯Ù˜ ‰ÈÔ Î·È 22 ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi. ∆Ô ÁÔÓ›‰ÈÔ ÂϤÁ¯ÂÈ ÌÈ·
Û˘Ó¯Ҙ ÙÈ ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ; ÚˆÙÂ˚ÓË (BDNF), Ë ÔÔ›· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ
£· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ÌÓ‹ÌË.
¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‹ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜; ∞ÓÙ› Ó· ÂÚËÊ·- ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÙÂÛÙ ÁÈ· Ó· ͤÚÂÈ
Ó¢fiÌ·ÛÙ Ì ÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ ηٷÎÙ‹Û·ÌÂ, ·˜ ÂÚËÊ·Ó¢Ùԇ̠̠·˘Ù¤˜ Ô˘ οÔÈÔ˜ ¿ÌÂÛ· ·Ó ¤¯ÂÈ ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ ÛÙÔ DNA
ȉڇ۷ÌÂ, ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ÙÔ˘, ›Ûˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÏÈο ¤Ó· ›ڷ̷ Ô˘
ŸÏË Ë ∞Ó·ÙÔÏ‹ Â›Ó·È ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙËÓ ‚›· ηٷÎÙË̤ÓË...
Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Á‡Úˆ Ì·˜. "∂›Ì·È ÂÚ›ÂÚÁÔ˜
∞ÎfiÌ· Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÓ
Ó· ÂϤÁ͈ ÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ
(ana=Ì·Ó·, dolu=ÁÂÌ¿ÙË) ·ÏÏ¿ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ϤÍË Ë ∞Ó·-
Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈο ·Ù˘¯‹-
ÙÔÏ‹.
∞ÎfiÌ· Î·È Ë ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ πÛÙ·ÌÔ‡Ï ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ Ì·˜ ϤÂÈ Ô Ebliya Ì·Ù·. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ·Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ù˘¯ËÌ¿-
Celebi "ÂΛ fiÔ˘ ˘ÂÚÙÂÚ› ÙÔ πÛÏ¿Ì" ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙË Ï¤ÍË ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿, ÙˆÓ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ì ÙÔ
·ÏÏ¿ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ "ÂȘ ÙËÓ ¶fiÏÈÓ". Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ", ÚfiÛıÂÛÂ Ô ˘‡-
∂ÓÙ¿ÍÂÈ ÏÔÈfiÓ, ·ÔÎÙ‹Û·Ì ÌfiÓÈÌË ÂÁηٿÛÙ·ÛË, Ù¤ÏÔ˜ Ë ÓÔÌ·‰È΋ ˙ˆ‹ Î·È ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜.
ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô Ï·fi˜ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ¤ÓÙ - ¤ÓÙ ٷ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› §fiÁˆ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘Ì-
Ó· Ì·˜ ÎÔ˘Ó‹ÛÂÈ, ËÚÂÌ‹ÛÙ È·… √È ¯ˆÚÈ¿Ù˜ Ì·˜ ·˜ ·ÚÎÂÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿
‰ÔÏÔÊÔÓÔ‡Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÔÏϤ˜ Ê·ÓÊ¿Ú˜…". Ù˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó ·fi ÌÂÙ·-
ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ¢ڇÙÂÚ˜ ÌÂϤÙ˜.
http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/ardic/2009/05/29/hatirlatmayin_sunu_kefereye

∆∂ÀÃ√™ 04 19
genika nea r4 25/11/2009 07:17 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

°∂¡π∫∞ ¡∂∞

¶ÚˆÙÈ¿ ÁÈ· ŒÏÏËÓ· ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο


"¶Ú¿ÛÈÓË ÎfiˆÛË"
ÛÙË ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· ∫ÔÓÙ·ÚÔ¯Ù˘‹ıËΠ̠·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜
ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
√È ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰Ô› ¿Û¯Ô˘Ó Ú· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ -
·fi "Ú¿ÛÈÓË ÎfiˆÛË" ·Ó¿ÌÂÛ· Û' ·˘Ù¿ Î·È ÙÔ Ã¿Ú‚·ÚÓÙ- Î·È ‚Á‹ÎÂ
Ë ÔÔ›· ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÓÈÎËÙ‹˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÙÚÈÙÔÂÙ‹ µÔÏÈÒÙË ÊÔÈ-
ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹- ÙËÙ‹ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈ-
ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈΛÌÂÓË Î·Ù·- ÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ °ÈÒÚÁÔ ™·ÎÂÏÏ¿ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜
ÛÙÚÔÊ‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ›¯Â Ó· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ› 480 ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˘˜ ˘Ô„Ë-
˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔ˘ Ï·- Ê›Ô˘˜ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÙÔ˘
Ó‹ÙË, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢- ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÂ
Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ô˘ ‰ËÌÔ- ·ÁÎfiÛÌÈÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıË-
ÛȇÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ªfiÓÔ Î ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 25-30 πÔ˘Ï›Ô˘ 2009 ÛÙË µÔ˘‰·¤ÛÙË. √ 20¯ÚÔÓÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜
ÙÔ 3% ÙˆÓ 1.000 ÂÚˆÙË- ·fi ÙÔÓ µfiÏÔ ·¤Û·Û ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ‰È¿ÎÚÈÛË Û ·Î·‰ËÌ·˚Îfi Ï·›ÛÈÔ
ı¤ÓÙˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó "Ï‹- ÌÂٷ͇ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÁÈ' ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·
Úˆ˜ ·ÊÔÛȈ̤ÓÔÈ" ÛÙË ÙÔ˘ ‚Ú·‚‡ÙËΠ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ.
ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË,
ÂÓÒ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„Ë-
Ê›· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- æ¿ÚÈ·… ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜!
› Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ, Ó· ̤ÓÂÈ ÔÏÏ‹ ÒÚ·
οو ·fi ÙÔ ÓÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ô‰ËÁ› ÂÓÂÚÁÔ‚fiÚ· ∆· „¿ÚÈ· Koi Carp Ì ÚԤϢÛË
·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·ÓÙ› Ó· ÂÚ·Ù¿ ‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ- ÙËÓ ∫›Ó·, ÌÔÚ› Ó· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÔÏ-
ÔÈ› ÙË Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ Ϥ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ
Reader's Digest. ∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi Î·È Ô Ding
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙË ‰‹ÏˆÛË ÂÓfi˜ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Feng, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÂÓ˘‰Ú›Ԣ
‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ › fiÙÈ Ë "Ú¿- "Hanzhou" ÛÙËÓ Â·Ú¯›· Zhejiang
ÛÈÓË" ¤ÓÓÔÈ· Â›Ó·È Ì›· "η̤ÓË Ì¿Úη" Î·È Ù˘ ∫›Ó·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ "ÂÍ·ÛÊ·-
fiÙÈ Ë ˘ÂÚÚÔ‚ÔÏ‹ ·fi Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈ- Ï›ÛÂÈ" fiÙÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ „¿ÚÈ· ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÒÛÙ ӷ
Û˘ Ô‰‹ÁËÛ Û "Ú¿ÛÈÓË ÎfiˆÛË". ˆÏËıÔ‡Ó Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· Î·È Ó· ÙÔ˘ ·ÔʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î¤Ú‰Ô˜.
ŒÙÛÈ ‰ÔΛ̷Û ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ· Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ›‰Â Û ¿ÏÏÔ˘˜
Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰›ÓÂÈ ÛÙ· „¿ÚÈ· Koi Carp, Á¿Ï· ÌÂ
ÙÔ ÌÈÌÂÚfi.
ª¤Û· Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi Ù· „¿ÚÈ· fi¯È ÌfiÓÔ Û˘Ó‹ıÈÛ·Ó ÙÔ Á¿Ï· Î·È ÙÔ

¶ËÁ¤˜: www.naftemporiki.gr, www.kathimerini.gr, www.gazzetta.gr, www.zougla.gr


¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿
·Ô˙ËÙÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó
ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÚÈÓ Ù· ¤ÍÈ; Î·È ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·! ∆ÒÚ· È·, Ô 47¯ÚÔÓÔ˜ Feng ¤Û¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·
‰›ÓÂÈ ÛÙ· „¿ÚÈ· ηÓÔÓÈ΋ ÙÚÔÊ‹ Î·È Ù· Ù·˝˙ÂÈ ÌfiÓÔ Ì Á¿Ï·!
∏ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Â›ÛËÌ˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘-
Û˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÚÈÓ Ù· ·È‰È¿ ÊÙ¿-
ÛÔ˘Ó ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ¤ÍÈ ÂÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜
ŸÏ· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏ·…
ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ µÚÂÙ·Ó›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔ-
Ô›ËÛ ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ∫¤ÈÌÚÈÙ˙. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ πÓ‰¤˜ ÌËÙ¤Ú˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÔÈ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó
Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÌÂϤÙË, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÎÙÂÓ¤- ¿ÍÈÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÌÂ… οÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∆ÒÚ· È·, Û οÔȘ
ÛÙÂÚË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 40 ÂÙÒÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì- ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·¯·ÓÔ‡˜ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ·ÎfiÌË ··›ÙËÛË: ÙËÓ
‚¿ÓÂÈ 608 ÛÂÏ›‰Â˜, Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·!
ÛÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∆Ô ÚËÙfi "fi¯È ÙÔ˘·Ï¤Ù·, fi¯È Ó‡ÊË", ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÏfiÁÎ·Ó ÛÙËÓ ·¯·Ó‹ ¯ÒÚ·,
Û¯ÔÏÈ΋˜ ·›ıÔ˘Û·˜ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ¤ÓÙ fiÔ˘ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÛÙÔȯÂȈ‰ÒÓ "ÎÔÌÊfiÚ" fiÏÔ Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È. √È Ì¤Ï-
ÂÙÒÓ, fiˆ˜ ›ıÈÛÙ·È ÛÙË µÚÂÙ·Ó›·, ¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯È- ÏÔ˘Û˜ Ӈʘ ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ "ÚÔÛÊÔÚ¿" ÙÔ˘·Ï¤Ù·˜ ˘„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜,
ÛÙ· ÔʤÏË, ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› Î·È ÂȉÈο Û οÔÈ· ¯ˆÚÈ¿, fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·Ó ˘‰Ú·˘ÏÈΤ˜
ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ!
ÂÈ‚Ï·‚‹˜.
∂ÏÏ›„ÂÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù·˜, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜
√È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ËÏÈ-
·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· "οÓÔ˘Ó ÙËÓ
Λ· ÙˆÓ ¤ÍÈ Ù· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó
·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜" ÛÙË Ê‡ÛË, ÚÈÓ ÙËÓ
ÈÔ "¯·Ï·Ú‹" ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ
·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘, ‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘,
·È¯Ó›‰È, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ· ÓËÈ·ÁˆÁ›·.
ÒÛÙ ӷ ÌË ÙȘ ‚ϤÔ˘Ó, ϤÂÈ Ë
πÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ Ë ·ÁÁÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË
Sumitra Rathi. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ
Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙ· ¤ÓÙÂ, Ô˘
¿ÚÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ,
ÙËÚÂ›Ù·È Â›Û˘ ÛÙËÓ √˘·Ï›·, ÙË ™ÎÔÙ›· ηÈ
Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ∞Ú¯¤˜ Ù˘
ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ÛÙË ‚ÈÎÙÔÚÈ·-
¯ÒÚ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó
Ó‹ ÂÔ¯‹. ∆Ô Û¯ÔÏÂ›Ô ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ
ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ 112.000 ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÁÈ·
¤ÍÈ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Û 20 ÌÂٷ͇ 34 Â˘Úˆ·˚-
Ó· Ï˘ı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ¤ˆ˜
ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ÂÓÒ Û ÔÎÙÒ ¯ÒÚ˜ Ù· ·È‰È¿
ÙÔ 2012, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÀÔ˘Ú-
ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÂÙ¿.
ÁÂ›Ô ∞ÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘.

20
genika nea r4 25/11/2009 07:17 Ì
 ™ÂÏ›‰·5

KATANA§ø∆π∫∞ £∂ª∞∆∞

™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜


ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ
¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ô ÈÔ 7. °È· ·ÁÔÚ¤˜ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ ηÈ

√ ÁÈÔÚÙÈÓfi˜ Ì‹Ó·˜. ÃÚÈÛÙÔ‡-


ÁÂÓÓ·, ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ (·Ó ηÈ
Ù˘Èο ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ),
˘fi‰ËÛ˘, ηχÙÂÚ· Â›Ó·È Ó· ÂÚÈ-
̤ÓÔ˘Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜.
™˘Ó‹ıˆ˜, ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÈÔ ÏÔÁÈΤ˜,
ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÓÔÌ·- ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, fiÙ·Ó Ë ˙‹ÙËÛË
ÛÙÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. °ÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ËÌÂ- ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È.
ÚÔÏÔÁȷ΋ ÛÂÈÚ¿ Ë µ·Ú‚¿Ú·, Ô 8. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·
™¿‚‚·˜, Ô ¡›ÎÔ˜ Î·È Ë ¡ÈÎÔϤٷ, Ë "∫ƒ∞Ã∆∏™". ∞Ó ‰ÂÓ Ù· ‚ÚÔ‡ÌÂ,
ÕÓÓ·, Ô ™‡ÚÔ˜, Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜, Ô §Â˘- ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó "ÂÍ·ÓÙÏËı›", ·˜ ÌË
Ù¤Ú˘ Î·È Ë ∂Ï¢ıÂÚ›·, Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ "ÌϯÙÔ‡ÌÂ" ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÁÔ-
Î·È Ë ¢ÈÔÓ˘Û›·, Ë ∂˘ÁÂÓ›·, Ô ÃÚ‹- Ú¿˜ ¿ÏÏˆÓ ·ÚÔÌÔ›ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ,
ÛÙÔ˜ Î·È Ë ÃÚÈÛÙ›Ó·, Ô ª·ÓÒÏ˘, Ô "ÂÍ›ÛÔ˘ ηÏÒÓ".
™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Î·È Ô µ·Û›Ï˘ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ- 9. ¢È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌ·ÛÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ
¯ÚÔÓÈ¿. ¶ÔÏϤ˜ ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÔÏÏ¿ Î·È ÏËڈ̋˜, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏË-
Ù· ‰ÒÚ·. µÔËı¿ÂÈ Û ·˘Ùfi Î·È Ô ÚÒÛÔ˘ÌÂ, Ì ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ηٷӷ-
13Ô˜ ÌÈÛıfi˜ ‹ fiÙÈ ÂÚÈÛÛ¤„ÂÈ ·fi ψÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ‹ Ì ÙËÓ
·˘ÙfiÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. ÈÛÙˆÙÈ΋ Ì·˜ οÚÙ·. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Â›Ó·È ÏË-
∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ (∫∂¶∫∞), ¤¯ÔÓÙ·˜, ڈ̋ "ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜" Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â¯ıԇ̠ÔÔÈ·-
¿ÓÙ·, ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÏËÌ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÙËÓ ÚÔ- ‰‹ÔÙ ÚfiÛıÂÙË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË.
ÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ‰›ÓÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁ›Â˜, ÚÔ˜ 10. ∞fi ¿Ô„Ë ÛˆÛÙ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘
ÙÔ˘˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÎÂÚ- ∫∂¶∫∞ ›ӷÈ: "ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο Ù˘ ÂÔ¯‹˜". ∂›Ó·È ÈÔ
‰ÔÛÎÔÈο ·È¯Ó›‰È·, Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó, Û ÊÙËÓ¿ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ¿. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋
‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ÌÂÚÈÎÔ› ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙË Ï›·ÓÛË, ÔÚÌfiÓ˜ Î·È Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜
ÌÂÁ¿ÏË Î›ÓËÛË Î·È ˙‹ÙËÛË ·Á·ıÒÓ, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∫·È Ë ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È, οı ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∞˜
ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È, ¿ÓÙ·, ÚÔ˜ ·ÔʇÁÔ˘Ì ٷ ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÚfiÔ˘ ·Ú·-
fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó, ÁˆÁ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÎÙfi˜ ÂÔ¯‹˜. √È ÓÙÔÌ¿Ù˜ Î·È Ù· ·ÁÁÔ˘-
Ì Ôχ ÂÚ›ÛÎÂ„Ë Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ÁÈ· Ó· ÚÔÌË- Ú¿ÎÈ· ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ˘-
ı¢ÙÔ‡Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ·. ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó Î·È ‰Â ‚ÔËıÔ‡Ó, ÛÙË
ÛˆÛÙ‹ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ÌÂÛÔÁÂÈ·-
1. ∞˜ ÌËÓ ÍÂÎÈÓ¿ÌÂ, Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡ ΋ ‰›·ÈÙ·. °È· Ù· ¿ÏÏ· ˘„ËÏfiÙÈÌ· ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο,
ÌËӇ̷ÙÔ˜, ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜. ∏ ˆÚ·ÈÔÔÈË̤ÓË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÎÙfi˜ ÂÔ¯‹˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹, ÛÙȘ ÙÈ̤˜, Ô˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰È·Ê¤ÚÂÈ, ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ- ÁÂÓÈο Â›Ó·È ·Ú·Ï·ÓËÙÈΤ˜ (Û˘¯Ó¿ Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·ı·Ú¿
ÎfiÙËÙ· Î·È ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜. ÌfiÓÔ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ˘Ô‚·ıÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ô˘ ·Ú·-
2. ∞˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ì·˜. ∫¿ÓÔ˘Ì ¤Ó· Ï·ÓÔ‡Ó ÙÔÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹). ∏ ÂÏÏÈÔ‚·Ú‹˜ ˙‡ÁÈÛË Î·È
ηٿÏÔÁÔ, Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ù· ¿ÏÏ· ·Á·ı¿, ÁÈ· οı ¿ÏϘ "ÂÈÓÔ‹ÛÂȘ" ÙˆÓ ˆÏËÙÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ΛÓË-
̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÌËı¢ÙÔ‡ÌÂ. Û˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, Â›Û˘, ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ.
¢ÂÓ ÍÂʇÁÔ˘ÌÂ, ·fi ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ì·˜. ∏ ·ÁÔÚ¿ 11. ∞˜ ÌËÓ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÚfiÊÈÌ·, Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜,
Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈ΋, ÔÈ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÛÙÔÏÈṲ̂Ó˜ Î·È Ë ÁÈÔÚÙÈÓ‹ ‰È¿- Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜, ÁÈ· ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ‰È·ÙÚÔÊ‹
ıÂÛË, Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ, ÛÙËÓ ˘ÂÚηٷӿ- Ì·˜. ∞˜ ÌË ‚È·ÛÙԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ·Ú·ÁÁÂϛ˜, ÁÈ· ÎÚ¤·-
ψÛË. Ù· Î·È ÎÚ·ÙÔ·Ú·Û΢¿ÛÌ·Ù·, ÁÈ· ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ
3. °È· Ù· Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ›‰Ë, ÙȘ Û˘Û΢¤˜, Ù· ÛÙÔÏ›‰È· ÙÚ·¤˙È. ™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ˘¿Ú¯ÂÈ, ¿ÓÙÔÙÂ, Ï‹Ú˘ Â¿ÚÎÂÈ·
Î.Ï., Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· οÓÔ˘Ì ̛· "Ì›ÓÈ" ¤Ú¢ӷ Ù˘ ·ÁÔ- ·Á·ıÒÓ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜, ‰Â
Ú¿˜. ∞˜ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, 2-3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚È·Û‡ÓË.
ˆÏÔ‡Ó ÔÌÔÂȉ‹ ÚÔ˚fiÓÙ·. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ‰È·ÈÛÙÒ- 12. ∞˜ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜, ÛÙÔ
ÛÔ˘Ì ԢÛÈÒ‰ÂȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ÛÙȘ ÙÈ̤˜, Ô˘ ı· Ì·˜ ·ÓÙ·- ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ∂È‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·fi Ù·
Ì›„Ô˘Ó, ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ô˘ ¯¿Û·ÌÂ. ÏÂ˘Î¿ ÎÚ¤·Ù· ‹ Ù· „¿ÚÈ·.
4. ¶ÚÔÙÈÌԇ̠ٷ ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ·ÁÔÚ¿˙Ô˘ÌÂ, ·fi 13. ¶ÚÔÛÔ¯‹, fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì Ô˘ÏÂÚÈο Î·È Á·ÏÔÔ‡-
ÂÒÓ˘Ì· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, fi¯È ·fi Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ Ϙ. ™˘Û΢·Ṳ̂Ó˜ Á·ÏÔԇϘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ∂.∂. Óˆ¤˜
ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÚÔ‡ÌÂ, ÒÛÙ ӷ ·Ô˙ËÌȈ- Î·È Î·Ù„˘Á̤Ó˜, ʤÚÔ˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË (ÛÊ·-
ıÔ‡ÌÂ, Û ÂÚ›ÙˆÛË, Ô˘ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi. ÁÂ›Ô ÚÔ¤Ï¢Û˘, ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó¿ÏˆÛ˘). √È Á·ÏÔԇϘ
5. °È· Ù· Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ, ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È ÂÏ¢ı¤Ú·˜ ‚ÔÛ΋˜, ‰Â Û˘Û΢-
Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙËÓ ÂÙÈΤٷ, (¯ÒÚ· ηٷÛ΢‹˜, Û‡ÓıÂÛË ÚÔ˚- ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‰Â ʤÚÔ˘Ó Û‹Ì·ÓÛË. ∂ϤÁ¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË
fiÓÙÔ˜, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤·) Î·È ÙȘ Ô‰Ë- Î·È ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ, ˘Ô¯ÚˆÙÈο, Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ô-
Á›Â˜ ¯Ú‹Û˘. Ì·ÎÚ˘Óı› Ù· ÂÓÙfiÛıÈ·.
6. √È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Ì·˜ ·Ú¿Û¯Ô˘Ó 14. °È· οı ·ÁÔÚ¿ Ì·˜, ÂÈ̤ÓÔ˘ÌÂ, ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·fi‰ÂÈ-
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘, ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. ͢ ÏËڈ̋˜.

∆∂ÀÃ√™ 04 21
business news 25/11/2009 07:18 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

BUSINESS NEWS

™‡ÛÙ·ÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· 10 "¯Ú˘Û¿" Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·… ÛÙȘ ∏¶∞?


Ì ¤Ó· ¢ÚÒ!
ŒÚ¢ӷ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·
¶Ï¤ÔÓ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ∂Ù·ÈÚ›·˜ CNNMoney ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ÈÔ Î·ÏÔÏËڈ̤Ó˜
¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ∂˘ı‡Ó˘ (∂¶∂), ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Ì¤ÛÔ ÌÈÛıfi, ÙȘ
fiˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ·fi ÙË ™fiÊÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ÏÔÏËڈ̤Ó˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÛÂ
ÙÔ ∞¶∂-ª¶∂, ··ÈÙÂ›Ù·È ÙÔ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÌÈÛıfi Î.Ï. ™ÙÔÓ ÂÈ̤-
Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÚÔ˘˜ ηٿÏÔÁÔ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ· ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓ˜
¢ÚÒ, ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Ì¤ÛÔ ÌÈÛıfi ÂÙË-
··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÎÂÊ¿- Û›ˆ˜, ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎϤ‚ÂÈ Ô ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜
Ï·ÈÔ. ∏ Ì›ˆÛË Ì ·ÔÏ·‚¤˜ 292.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Î·È ·ÎÔÏÔ˘-
ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ıÔ‡Ó Ô ·ıÔÏfiÁÔ˜ - Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ - Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÁÈ· ÙË Ì 222.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ô „˘¯›·ÙÚÔ˜ Ì 177.000
Û‡ÛÙ·ÛË ∂¶∂ ·fi ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ô ‚ÔËıfi˜ ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˘ Ì 157.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÌÂ
2.500 ¢ÚÒ Û 1 140.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ô ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ Ì 129.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜
¢ÚÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ì 117.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ Ì 115.000
‰ÒÛÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ÒıËÛË ÛÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ì 115.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹˜ Ì 114.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·.
ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Ó‡̷, ηٿ
·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜.
∏ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ!
ÎÒ‰Èη ·ÏÔÔÈ› ÙËÓ ÂȯÂÈ-
ÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ∏ "niiu", Â›Ó·È Ë ÚÒÙË
¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÊËÌÂÚ›-
ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ηÈ
ÙÔ ÚÒÙÔ, ÙÔÏÌËÚfi ÌÂÙ·ÚÚ˘ı- ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘
ÌÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓı¿Ú- ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∆È Â›Ó·È Ë
Ú˘ÓÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ "niiu"? ∂›Ó·È Ì›· ÂÊËÌÂ-
Î·È ÙËÓ Ù·¯Â›· ·Ó¿ÚÚˆÛË Ù˘ Ú›‰· Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È
‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›·, Ù˘Ò-
ÓÂÙ·È Î·È ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Î·Ù'
Ô›ÎÔÓ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›.
¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰È·Ó¤ÌÂ-
∆· ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘ Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ
ÁÈ· ÙË ™ÂÚ‚›· µÂÚÔÏ›ÓÔ, ·¢ı‡ÓÂÙ·È
·ÓÔ›ÁÂÈ Ë Fiat ÛÙÔ Ó·Úfi ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi
ÎÔÈÓfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜
™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙ¤˜, Î·È ÛÙÔȯ›˙ÂÈ
¤ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂ- 1,20 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 1,80
Ù·È Ó· ·Ó·ÎÔÈ- ¢ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹
ÓÒÛÂÈ Fiat Ù· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÛÙËÓ
Û¯¤‰È· Ù˘, ÁÈ· ÙÔ °ÂÚÌ·Ó›·.
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙÔ ¶ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È; ∫¿ı ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ "ÛÙ‹ÓÂÈ" ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ fiˆ˜ ÙË ı¤ÏÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ÂÈϤÁÔ-
∫Ú·ÁÎÔ‡Á‚·Ù˜, Û‡Ì- ÓÙ·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (www.niiu.de) ÙȘ ÛًϘ Ô˘ ÂÈı˘Ì›. ªÔÚ› Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ
ʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ, ‰ÈÂıÓ›˜, ÙÔÈΤ˜ ‹ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·È¯Ó›‰È·, ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi
‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÌÏÔÁΘ ‹ ÈÛÙfiÙÔÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ, ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎfi
Ù˘, ™¤ÚÙ˙ÈÔ ª·ÚÙÛÈfiÓÂ. ∏ ‰ÂÏÙ›Ô Î.¿. ∆Ô ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi 500 ÂÚ›Ô˘ ̤۷ ÂÓË̤ڈ-
Fiat ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙË ™ÂÚ‚›·, Û˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ New York Times, International Herald Tribune, ‹ ÔÈ
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ ÛÙÚ·- ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Handelsblatt, Tagesspiegel, Frankfurter Rundschau, Bild... ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÂȉÈÎÔ‡
ÙËÁÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ fiˆ˜ Ë ·ıÏËÙÈ΋ Kicker.de, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë "niiu" ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û˘ÓÂÚ-
πÙ·Ï›·, ÂÓÒ Ë ƒÒÌË ÛÙËÚ›˙ÂÈ Á·Û›·.
Â›ÛËÌ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ηٷÌÂÙÚ¿ ¿Óˆ ·fi ¯›ÏÈÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÂΉÔÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ÊÙ¿-
ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘ ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘˜ 5.000 Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È Ó· ÌÔÚ¤-
µÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘, ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜.
ÛÙËÓ ∂∂. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ∆Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·ÔÙÂÏ› ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· Ù· ¤ÓÙ˘· ̤۷, ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ "niiu" ›ӷÈ
Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ. √È ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜ Ù˘, Ô ŸÌÂÚ¯ÔÊ Î·È Ô Ã¤ÓÙÚÈÎ ∆›ÓÙÂÌ·Ó, 27 ÂÙÒÓ, Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘
∫Ú·ÁÎÔ‡Á‚·Ù˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ
Û‹ÌÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Punto, ÊÔÈÙËÙÈÎfi ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi: Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂΉfiÙ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ó¤ˆÓ ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú·-
ηıÒ˜ Î·È ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓË- ÛÙ› Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÊËÌÂ-
Ù‹Ú˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ú›‰· ÙÔ˘ ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘˜. "∞fi ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì·˜ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ÙÔ ¯·ÚÙ› ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÈÔ
Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›- ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Ì¤ÛÔ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘", ϤÂÈ Ô ŸÌÂÚ¯ÔÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜ ı· ‚ÚÂÈ
Ô˘˜ "ÊÔÚÔ‡Ó" Ù· Û˘ÁÎÂ- ·‹¯ËÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙ¤˜, ηıÒ˜ "ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο
ÎÚÈ̤ӷ ÌÔÓ٤Ϸ. ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ÂÎÛÙÚ·Ù›·, ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜".
∆Ô˘˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÂÈÙ˘¯›·!!!

22
business news 25/11/2009 07:18 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

¶Ï·›ÛÈÔ Computers: ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ˆÏ‹ÛˆÓ

µÂÏÙȈ̤ÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ˆÏ‹-


ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009
Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¶Ï·›ÛÈÔ Computers, Û ۯ¤ÛË
Ì ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÂÓÓ¿ÌËÓÔ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ
˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÙÚ›ÌËÓÔ˘ ÌfiÏȘ
ηٿ 2,6%, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ˘Ô-
Ï›ÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ 12,3% Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ù¿ ¡¤· ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È¿ÎÚÈÛË
14,5%. ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÌÂÈ-
ÒıËΠηٿ 14,9%, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì›ˆÛË ‰È·ÌÔÚ- ∆Ô µÚ·‚Â›Ô ÔÈfiÙËÙ·˜ "J.P. Morgan Elite Quality
ÊÒıËΠÛÙÔ 10,1% Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔ 0,8%. Recognition Award" ÁÈ· ÙÔ 2008 ·¤ÓÂÈÌÂ Ô ‰ÈÂ-
™˘ÓÂ›· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ‹Ù·Ó Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ıÓ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ J.P. Morgan ÛÙËÓ
ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ηٿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË Ì›ˆÛË ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·˘ÙÔÌ·-
Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ. ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ Û ‰ÔÏ¿ÚÈÔ (STP –
™Â Â›Â‰Ô ÂÓÓ·̋ÓÔ˘, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÌ›- Straight Through Processing), Ë ÔÔ›· ÍÂ¤Ú·ÛÂ
ÏÔ˘ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ 10,0%, ÂÓÒ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒ- ÙÔ 99,7%.
ıËΠÛÙÔ 8,6%, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· (EAT) Ó· ÌÂȈı› ηٿ ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ J.P. Morgan, ÙÔ
66,1%. ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛÔÛÙfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂ-
Ú· Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ‹
ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Â˙·. °È· ÙÔ 2008, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 1%
¡¤Ô Jumbo ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·! ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ì ÙË J.P. Morgan ÙÚ·Â˙ÒÓ
ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ∫›ÓËÛ˘ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıË-
∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ï˘Û›‰· ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·Ó ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·¤Û·Û·Ó ·˘Ù‹Ó
Jumbo ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË.
ηٿÛÙËÌ¿ Ù˘ ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›· ÛÙ· "√È Û˘Ó¯›˜ ‚Ú·‚‡ÛÂȘ Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜
Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ Jumbo ÂÁηÈ- ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·È
Ó›·Û ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ηٿÛÙËÌ· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ Ôχ ηϋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘
ÛÙË ™fiÊÈ· Û ÎÔÈÓfi ÎÙ›ÚÈÔ Ì ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ¤Ó‰˘Û˘ Sprider. ∆Ô Ó¤Ô Á›ÓÂÙ·È Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂ-
ηٿÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Ù˘ fiÏ˘ Plovdiv, Ù˘ ‰Â‡ÙÂ- ÛÈÒÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÙË Û˘Ó¯‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË
Ú˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ fiÏ˘ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ™Ù· Ï¿Ó· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿-
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ·ÎfiÌË Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·. ÙˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘
™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ™fiÊÈ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·ÊÂÓfi˜ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜
Î·È ÙÔ ªÔ˘ÚÁο˜. Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙ· ·˘ÛÙËÚfiٷٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÚ·Â-
™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÙÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ·È‰ÈÎÒÓ ÂÓ‰˘- ˙ÒÓ Ì ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÌ‚¤ÏÂÈ· Î·È Î‡ÚÔ˜", ˘Ô-
Ì¿ÙˆÓ Hippoland, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ô ÈÔ "ÛÙÂÓfi˜" ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ÙÚ¿Â˙· Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘.
Jumbo ÛÙË ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ·ÚÔ˘Û›·Û ۯ¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ Â¤-
ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ‰¤Î· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û ¤ÍÈ fiÏÂȘ,
ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÚ›· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÙË ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔÓ
ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙȘ fiÏÂȘ Rousse Î·È Plovdiv. ∂Í·ÁÔÚ¿ Ù˘ Zapp ·fi ÙËÓ Cosmote
°È· Ù· ¤ÓÙ ·˘Ù¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ë Â¤Ó‰˘ÛË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 8
ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·
ÂηÙ. Ϥ‚·.
∏ Cosmote ·Ó·-
ÎÔ›ÓˆÛÂ fiÙÈ ÔÏÔ-
MISKO: Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÂÍ·-
ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ 100%
Ì ÙÔÓ ∞Ï. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘
ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘
Telemobil (Zapp)
H MISKO Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ì›·
·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ
·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÛÂÊ
Cosmote, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ÂÁÎÚ›ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ
∞ϤͷӉÚÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔ
·Ú¯ÒÓ. ∏ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∑app ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â¤Ó-
studio Sidayes.
‰˘ÛË ÁÈ· ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Cosmote ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ·Ó·Ì¤-
∏ ÛÂÈÚ¿ MISKO °Â‡ÛÂȘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜
ÓÂÙ·È Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔ-
Â›Ó·È Â›ÛËÌÔ˜ ¯ÔÚËÁfi˜ ÛÙ· ÛÂÌÈ-
ÔÙÈΤ˜ Ù˘ Cosmote ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË
Ó¿ÚÈ· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ Ô˘ ·Ú·‰›‰ÂÈ
Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ó¤Â˜ ˘ËÚÂۛ˜ mobile broadband, ̤ۈ
Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘
Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ 3˘ ÁÂÓÈ¿˜ Ô˘ ·ÔÎÙ¿, Î·È Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ
Û ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ Ë ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ˘ÁÈÂÈÓfi Ê·ÁË-
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋ Ù˘ ‚¿ÛË, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜
Ùfi Î·È ÔÈ gourmet Û˘ÓÙ·Á¤˜. ∆· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔ-
‰˘Ó·ÌÈο Î·È ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÂÏ·ÙÒÓ. ∏
ÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰È‰·-
Cosmote ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ Ù·¯‡ÙÂÚ·
¯ÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ï‹, ηıËÌÂÚÈÓ‹ Ù¤¯ÓË Ù˘ Ì ˘ÏÈο ‡ÎÔÏ· Î·È ÚÔ-
·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¿ÚÔ¯Ô ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·,
ÛÈÙ¿ ·ÏÏ¿ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙȘ Ì·ÁÂÈ-
ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 6,3 ÂηÙ. ÂÏ¿Ù˜
ÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì˘ÛÙÈο.
Î·È 23% ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ (πÔ‡ÓÈÔ˜ 2009) ̤۷ Û ÏÈÁfi-
ÙÂÚÔ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÔÚÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

∆∂ÀÃ√™ 04 23
business news 25/11/2009 07:18 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

BUSINESS NEWS

∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›·:
ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·

∏ ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›· ÂÂÓ‰‡ÂÈ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈfi Ù˘ ÛÙËÓ


¶¿ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘
ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010, ı· ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ-
ÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘
·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜.
∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ë ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›· ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
•ÂÓÒÓ·˜ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ڷ ·fi 370 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡
ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Vodafone Ù˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Û ∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¶¿ÙÚ·
Î·È §·Ì›· Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∆ËÓ ›‰È·
∆ËÓ ¤ÎÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÏËÚÒ- ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô-
ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô •ÂÓÒÓ·˜ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ¶·È‰ÈÒÓ, Ì¤ÓˆÓ Ù˘, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘
·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ¤ÁË Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË Û ·È‰È¿ Ì ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ.
ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË. √ •ÂÓÒÓ·˜ ÚÔÛˆÚÈ-
Ó‹˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ·È‰ÈÒÓ Ì ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·Ú¿-
Ï˘ÛË, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘
∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ™·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ˘ÔÛÙË-
Ú›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Vodafone, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘
¢ڇÙÂÚÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ À¢ı˘-
ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ
2004 Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ
ÂÚ›Ô˘ 1500 ·È‰È¿. √È Ó·ÚÔ› ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡-
ÌÂÓÔÈ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÁÈ· Ì›· ‚‰Ô-
Ì¿‰· ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ·, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙË-
Ù· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ηÈ
Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Î·È „˘¯·-
ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. µ·ÛÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ •ÂÓÒÓ· Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ë ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ
ÁÔÓ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘-
̤ӈÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ
ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰È·‚›ˆÛË Î·È ÙËÓ
ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·-
Îfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÂÈ ÙÔÓ •ÂÓÒÓ· ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Ô˘
Smirnoff Black: ¯ÔÚËÁfi˜
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ıÂÚ·Â˘Ù¤˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ªfi‰·˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÓÔÛÔÎfi̘, Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜, ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÔÏfiÁÔ˘˜, ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÂȉÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. °È· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Ë Smirnoff Black,
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ˆ˜ ¯ÔÚËÁfi˜, ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰·
ªfi‰·˜, Athens Fashion Week ·fi ÙȘ 22 ¤ˆ˜ ÙȘ
25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √È ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ Athens Fashion
Creta Farm: Ù· ∂Ó ∂ÏÏ¿‰È Week ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ó ÚÒÙÔÈ ÙȘ Ӥ˜
ΤډÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ Ï·ÌÂÚ¤˜ ÂÈ-
ÙˆÓ ·È‰È¿ÙÚˆÓ ‰Â›ÍÂȘ ÁÓˆÛÙÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ.
∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÛÙÔ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ
ª›· ·ÎfiÌ· ‰È¿ÎÚÈÛË Lounge, ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó premium Vodka Smirnoff
ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ÙˆÓ Black, ÛÂÚ‚ÈÚÈṲ̂ÓË Ì ÙÔÓ È‰·ÓÈÎfi ÙÚfio - ÛΤÙË,
·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ ∂Ó ·ÁˆÌ¤ÓË, ÛÙ· ÈÔ ÌÔ‰¿Ù· ÔÙ‹ÚÈ·- ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ
∂ÏÏ¿‰È ¤Ï·‚Â Ë ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ··Ï‹ Ù˘ Á‡ÛË.
Creta Farm, Ì ÙËÓ ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰· ªfi‰·˜, Athens Fashion Week, ·ÚÔ˘Û›·Û ÁÈ·
·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ∂Ó ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ηıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤ˆÓ, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ
∂ÏÏ¿‰È ¶¿ÚÈ˙· Î·È ¶·ÚÈ˙¿ÎÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ- ۯ‰ȷÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi show "Next
΋ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë Generation". ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËηÓ, Â›Û˘,
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ˙ˆÈÎÔ‡ Ï›Ô˘˜ Ì ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ·Ú¿ÏÏËÏ· events, fiˆ˜ Ë ¤ÎıÂÛË "∂ÒÓ˘Ì·", Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ "Night
Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·Ù¿ Ù˘ ·È‰È΋˜ Boutique" ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂȉÈο parties ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ. ∆Ô Athens Fashion
·¯˘Û·ÚΛ·˜. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ ·˘Ù‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıË- Week ÎÔÚ˘ÊÒıËΠ̠ÙÔ Ï·ÌÂÚfi closing party Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏
ΠÂ›ÛËÌ· ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ô˘ ‰ÈÔÚ- Smirnoff Black, Ù·Í›‰Â„ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ìfi‰·˜,
Á¿ÓˆÛÂ Ë Creta Farm ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÚˆÙÔÙ˘›·˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜
∂ÏÏËÓÈ΋ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÛÙȘ 14 √ÎÙˆ- ÛÙÈÏ Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜.
‚Ú›Ô˘ 2009, ÛÙËÓ ∞›ÁÏË ∑·›Ԣ.

24
business news 25/11/2009 07:18 Ì
 ™ÂÏ›‰·5

∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜: ‰È¿ÎÚÈÛË AIESEC – ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›ÎÙ˘Ô ¡¤ˆÓ


ÔÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙË J.P. Morgan

ªÈ· Ó¤· ‰È¿ÎÚÈÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∆Ú¿Â˙·


¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ·¤‰ˆÛÂ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈ-
ÛÙˆÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ J.P. Morgan. ∏ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈ-
Ú·ÈÒ˜ ÙÈÌ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ 2008 Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ªÂٷ͇ 19-22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë AIESEC Hellas ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ÂÚÈÛ-
"J.P. Morgan Elite Quality Recognition
ÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 200 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¤ÓÙÔ-
Award" ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›Ë-
ÓË ÂÌÂÈÚ›· ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 1Ô ÂıÓÈÎfi
ÛË ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ Û ‰ÔÏ¿ÚÈÔ (STP –
Straight Through Processing), ˙<Ë ÔÔ›· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ıËÙ›· 2009-2010.
ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 99,7%. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÚÔÛÒ- ∆Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È "Challenge your World View
Ô˘˜ Ù˘ J.P. Morgan, ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛÔÛÙfi – Live the Experience". ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈ Ó¤ÔÈ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و-
·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Ô˘ ηٿ- ÔÈ Ì ٷ fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜, Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· Ù· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó. ∏
ÊÂÚ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ‹ ÙÔ˘˜ ÙÚ¿Â- AIESEC, fiÓÙ·˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·-
˙·. °È· ÙÔ 2008, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 1% ÙˆÓ Ù‡ÍÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÈ
Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ì ÙË J.P. Morgan ÙÚ·Â- Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ·˘Ù¿. √ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÌÂÈڛ˜ ÛÙ·
˙ÒÓ ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ∫›ÓËÛ˘ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ, ·ÓÙ·-
̤ÏË ÙÔ˘, ˙ÒÓÙ·˜ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi-
ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·¤-
Û·Û·Ó ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË.
ÙËÙ· Ô˘ ÙÔÓ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ.
∂›Û˘, ÛÙȘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙˆÓ
·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú·ÎÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÛÙÔ
Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ù˘ AIESEC. ŸÛÔÈ, ÂÈϤÔÓ, ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ ˘Ô‚ÔϤ˜ ·ÈÙ‹ÛˆÓ
Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.
√È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¿Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÂÚÁ·Û›·
·fi 2-18 Ì‹Ó˜, Û ̛· ·fi ÙȘ 100 ¯ÒÚ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È
Ë AIESEC ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘, Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ¿Óˆ
ÛÙÔ ÎÏ¿‰Ô, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÊÔÈÙÔ‡Ó ‹ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜
Ericsson: ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó, ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÔ-
̤ۈ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Á‹˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Úfi-
ÁÚ·ÌÌ·.
∏ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÚÈ-
™ÙȘ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ·
Ú·ÈÒ˜, Ë ÚÒÙË ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ıËÙ›·˜ 2009-2010 Ù˘ AIESEC ¶·ÓÂÈ-
ÂÓ‰fiÙÂÚ· Ù˘ πÓ‰›·˜, ¯¿ÚË Û ÌÈ· Ó¤· Û˘ÓÂÚ-
Á·Û›· ÌÂٷ͇ Ù˘ Ericsson Î·È ÙÔ˘ Indira ÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜.
Gandhi National Open University (IGNOU). ∏ ∏ ËÌÂÚ›‰· ›¯Â ı¤Ì· "∫·ÈÓÔÙÔÌÈ΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·". √ÌÈÏËÙ¤˜
Ericsson ı· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈ-
3G ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ÌÔ- Ú·ÈÒ˜ Î. ÷ÛÛ›‰ πˆÛ‹Ê Î·È ‰‡Ô ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ¶Ï·›ÛÈÔ Î·È
ÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ˘ÏÈÎfi ÁÈ· Ù· Upstream, ÔÈ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °ÂÚ¿Ú‰Ô˜ Î·È Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÎÂ˙ÂÚÏ‹˜. ∆ËÓ
Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ IGNOU. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ÌÔ- ÔÌÈÏ›· ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ project Meeting Asia °ÂÚÌ·Ó¿ÎÔ˜ °ÈÒÚ-
ÚÔ‡Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì SMS ÛÙ· ÁÔ˜.
ÎÈÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙËϤʈӷ ÁÈ· ÔÈΛϷ ı¤Ì·Ù·. ∏ ËÌÂÚ›‰· ·˘Ù‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi Ù· project Ù˘ AEISEC ¶·ÓÂÈÛÙË-
∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ πÓ‰›·˜ ÍÂΛÓËÛ ÚfiÛÊ·Ù·
Ì›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ European Puzzle Î·È Meeting Asia.
Ó· ÚÔˆı› ÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙË
¯ÒÚ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌfiÏȘ ÙÔ 15 ÙÔȘ ÂηÙfi ÙˆÓ ∆ËÓ ÔÌÈÏ›· ¿ÓÔÈÍÂ Ô Î. ÷ÛÛ›‰, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï˘Û ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂȯÂÈ-
ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏË- ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.
Ï·, Ë πÓ‰›· ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. °ÂÚ¿Ú‰Ô˜ Î·È Ô Î. °ÎÂ˙ÂÚÏ‹˜ Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ
Ì ·ÓÒÙÂÚ· Ù˘¯›·, ÂÓÒ ÙÔ 50 ÙÔȘ ÂηÙfi ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘
ηıËÁËÙÒÓ Û ÎÔÏϤÁÈ· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘.
‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù˘¯›Ô master ‹ PhD. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ô Î. °ÂÚÌ·Ó¿ÎÔ˜ Û˘Ó¤‰ÂÛ ÙËÓ AIESEC Ì ٷ fiÛ· ›·Ó ÔÈ
∆Ô IGNOU ȉڇıËΠÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È
ÛÙË ·ÓÔÈÎÙ‹ Ì¿ıËÛË Î·È ÙË Ì¿ıËÛË ÂÍ ·Ô- Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘
ÛÙ¿Ûˆ˜. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ·Î·‰ËÌ·˚ο
ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ
·ÔÓÔÌ‹ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ, ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Î·È
Ù˘¯›ˆÓ. ∆Ô ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: AIESEC ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜.
·fi ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ÊÔÈ- µÔ‡ÏÁ·ÚË 97 – ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∆ËÏ.: 211 7509047
ÙËÙ¤˜, ÛÙËÓ πÓ‰›· ηıÒ˜ Î·È 34 ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. E-mail: aiesec.papei@gmail.com
Website: www.aiesec.gr

∆∂ÀÃ√™ 04 25
business news 25/11/2009 07:18 Ì
 ™ÂÏ›‰·6

BUSINESS NEWS

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ "√ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ∆ÂÙÚ¿Áˆ-


ÓÔ 19. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Alpha Bank ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
Ù˘ ∞ı‹Ó·˜"

∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÔÌfiÙÈÌÔ˘


ηıËÁËÙÔ‡ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡
ªÂÙÛÔ‚›Ô˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ
¢ËÌ‹ÙÚË ºÈÏÈ›‰Ë , ÌÂ
Ù›ÙÏÔ "√ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ∆ÂÙÚ¿Áˆ-
Project Management Congress 2009
ÓÔ 19" ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë Alpha
Bank ÛÙȘ 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ
∞Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ϤÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ
ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ πÔÓÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘
ÚÔÙ‡ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚¤ÏÙÈÛÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÛÙÚ·-
(Ô‰fi˜ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 12 -
ÙËÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ã·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ŒÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ
14).
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Project Management
∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÎÙËÚ›ˆÓ Ù˘
Office, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜
Alpha Bank, Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÈÎÔ-
ÙˆÓ ŒÚÁˆÓ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÎÏ¿‰Ô˘
‰ÔÌÈÎÔ‡ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ™Ù·‰›Ô˘,
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Project
¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ∫ÔÚ·‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Ô ÂÓÈ-
Management ÌÂ Ù›ÙÏÔ "In search of excellence –
·›Ô˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ Ù˘ Alpha Bank. ¶Úfi-
the advantage of the Project Management Office
ÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ∫Ù‹ÚÈÔ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ (™Ù·‰›Ô˘ 40), ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ πÔÓÈ΋˜
(PMO)".
∆Ú·¤˙˘ (¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 12-14), ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ §·˚΋˜ ∆Ú·¤˙˘
™˘ÓÔÏÈο 12 ηٷÍȈ̤ÓÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂȉÈ-
(¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 45) Î·È ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 41).
ÎÔ› ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi ı·
∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤ÎıÂÛË, fiÔ˘ Ù·
‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÒÓ ˆ˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ‹
ÎÙ‹ÚÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, Ì ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ·ÎÔ-
ˆ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û panel. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ
ÏÔ˘ı› ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ª¤Û· ·fi ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο Û¯¤‰È·, ¯¿Ú-
ÔÌÈÏËÙÒÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Dennis Bolles,
Ù˜, ˘ÏÈÎfi ·Ú¯Â›Ô˘, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ›Ó·Î˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÈÛÙÔ-
Gerald Kendall, Gerald Hill, Jack Duggal, Bruce
Ú›· ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ, Ë ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛË Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹, ÔÈ ÂÂÌ‚¿-
Rodrigues Î·È Ô Dr. Tobias Kuipers.
ÛÂȘ, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È ·fi Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÚfiÛÊ·-
∆Ô Project Management Conference Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·-
ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ï‹„ÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘
ÓÒÓÂÈ ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ŒÚÁˆÓ
‚È‚Ï›Ô˘, ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ fi„ÂȘ Î·È ÔÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘
Î·È ÙËÓ Boussias Communications Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È
ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘.
Û °ÂÓÈÎÔ‡˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜,
∏ ¤ÎıÂÛË, Ì ›ÛÔ‰Ô ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 12-14 Î·È ™Ù·-
‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
‰›Ô˘ 40, Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË 8.00
(Project, Program Managers), Project
- 14.30 Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 8.00 - 14.00 Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi ÙÔÓ
Management Officers (PMO), ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ·Ú·Áˆ-
¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2009 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 2010.
Á‹˜, Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÔÈfiÙËÙ·˜
Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡.
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ª¤ÚÔ˜:
√∆∂ academy
∂∆∂: ÚÔÌÂϤÙË ·Ó¤ÁÂÚÛ˘
Ó¤·˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÛÙÔÓ "∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi"
¶ËÁ¤˜: www.naftemporiki.gr, www.emea.gr, www.imerisia.gr

Bank Management Conference 2009 ™Â ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ¤ÁÎÚÈ-


Û˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·Ú¯ÈÙÂ-
¶·ÚÔ¯‹ ÌÈ·˜ ÔÏÔ- ÎÙÔÓÈ΋ ÚÔÌÂϤÙË ÁÈ·
ÎÏËڈ̤Ó˘ ÂÈÎfi- ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ù˘ Ó¤·˜
Ó·˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÔÈ Ù¤Ú˘Á·˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›ˆÓ
ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈ- ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ "∂˘·Á-
ÛÌÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô- ÁÂÏÈÛÌfi˜", ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô-
̤ӷ, Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Î·È Ó· ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙȘ ∆¯ÓÈΤ˜
·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·ÈÓÔÙfi̘ Ú·ÎÙÈΤ˜ management ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›-
Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·ÓÙ·ÁˆÓÈ- Ô˘ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜
ÛÙÈÎÔ‡ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·, "˘fiÛ¯Ô- ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜.
ÓÙ·È" ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ 9Ô˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋
Û˘Ó‰ڛԢ. ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë ÚÔÌÂϤÙË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È
ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı›
˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¢È¢ı‡Ó- ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¡ÂˆÙ¤ÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›-
ÛÂˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi Bank Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∆Ô˘ÚÈÛÌÔ‡. ∏ ÙÂÏÈ΋ ¿‰ÂÈ· ı· ÂΉÔı› ÌÂÙ¿ ÙË
Management Conference ı· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ Û ٤ÛÛÂÚȘ Ï‹„Ë ÙˆÓ ÂÁÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂ-
ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜. ∆ËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÓˆÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ.
Î·È ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÚԂϤÂÙ·È Û 20
ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË, ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ó¤·˜ ·Í›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ì‹Ó˜ ·fi ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ. ∏ ∂ıÓÈ΋ ∆Ú¿Â˙· ¤¯ÂÈ
ÂÏ¿ÙË Î·È ÛÙËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÙÔ management. ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÔÛfi 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·È
ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ù˘ Ó¤·˜ Ù¤Ú˘Á·˜.

26
business news 25/11/2009 07:18 Ì
 ™ÂÏ›‰·7

ñ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∞ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘
ñ ¶·Ú·‰ÔÛȷο ∫¿ÁÎÂÏ·

ñ ∫ÂÚ·ÌÔÛÎÂ¤˜
ñ ¶ÂÚÈÊÚ¿ÍÂȘ

∞lousystem

§√À∆ƒπ¡∞∫∏™ Ã∞ƒ.
¢ÈÛÙfiÌÔ˘ 75, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ÙËÏ.: 210 4178937, ÎÈÓ.: 6932 247682
proedroi n.d. 25/11/2009 07:19 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

∞ºπ∂ƒøª∞

¶Úfi‰ÚÔÈ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜


1974 – 2009. 35 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·. 6 ¶Úfi‰ÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ 4
‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ·Ó Î·È ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ›. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¤‚‰Ô-
ÌÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË. £· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË Á˘Ó·›-
η ·Ú¯ËÁfi ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈ· ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi; £· ¤¯Ô˘-
Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ·Ú¯ËÁ›·˜ Û ÎfiÌÌ·; ◊ Ì‹ˆ˜ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÂÓfi˜
ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ; ∫È ÂÂȉ‹ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÁÓˆ-
Ú›˙Ô˘Ì ·˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ı˘ÌËıԇ̠ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ.

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘

√ ¡.¢., ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 8 ª·ÚÙ›Ô˘ 1907 ÛÙËÓ


¶ÚÒÙË ™ÂÚÚÒÓ. ºÔ›ÙËÛ ÛÙËÓ ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ¢ÈÎËÁfi-
ÚÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ ¤ˆ˜ ÙÔ 1935, fiÔ˘ ηÈ
ÂÎϤÁÂÙ·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿ µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ™ÂÚÚÒÓ Ì ÙÔ
§·˚Îfi ∫fiÌÌ·. ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ 1936, Â·ÓÂ-
ÎϤÁÂÙ·È. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ
ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ 4˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÂÈ-
ÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ‰ÈÎËÁÔÚ›·. ∆Ô 1946, ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË, Â·ÓÂÎϤÁÂÙ·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜
™ÂÚÚÒÓ.
∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1946 – 1955 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ˘Ô˘Ú-
Áfi˜ ÛÙ· ÂÍ‹˜ ˘Ô˘ÚÁ›·:
- 1946 - 1947: ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜
- 1948: ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ
- 1948 - 1950: ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜.
- 1950: ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘
∆Ô 1951 ÚÔÛ¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ™˘Ó·ÁÂÚ-
Ìfi, ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘.
∆ËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÓÙÚ‡ÙËΠÌÂ
ÙËÓ ∞Ì·Ï›· ∞. ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘.
∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1952-1955 ‰ÈÂÙ¤ÏÂ-
Û ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ
Î·È ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿-
∆ÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1955 ÌÂÙ¿ ‰Ô˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ 1961 ȉڇ-
ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ıËÎÂ Ô √.°.∞. Î·È ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÈ-
¶·¿ÁÔ˘, ¤Ï·‚ ·fi ÙÔ ¶·Ï¿ÙÈ Ù˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë Û˘Ìʈӛ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘
ÂÓÙÔÏ‹ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓË- ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ∂√∫. ∆Ô 1959 Ë
Û˘. ∆ÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ȉڇ- ∫‡ÚÔ˜ ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘
ÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ƒÈ˙ÔÛ·- ·' ÙË µÚÂÙ·ÓÈ΋ ηÙÔ¯‹.
ÛÙÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜ (∂.ƒ.∂.). ™ÙȘ ∆Ô 1963, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÊˆÓ›· Ì ÙÔÓ
ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 1956 Ë ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË µ·ÛÈϤ· ¶·‡ÏÔ, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·-
∂.ƒ.∂. Á›ÓÂÙ·È Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ô Ì·ÓÏ‹˜ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Úˆı˘-
›‰ÈÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™ÙËÓ Úˆ- Ô˘ÚÁ›·. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘,
ı˘Ô˘ÚÁ›· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔ Ë ∂.ƒ.∂. ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋
1963 ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 1958, ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·Ó·¯ˆÚ› ÔÚÈÛÙÈο
1961. ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.
∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ˆ˜ ÚÒÙË ŒÓÙÂη ÃÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1974, ÂÈ-
ÔÎÙ·ÂÙ›· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ∂› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÚ¤ÊÂÈ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Î·È ÛÙÈÎfi ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔÓ Ù‡Ô Î·È
ÁˆÚÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙË Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô
™ËÌ·ÓÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·: «ŒÚ¯ÂÙ·È». ∫·Ù¿ ÙËÓ Â¿ÓÔ-

28
proedroi n.d. 25/11/2009 07:19 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

‰fi ÙÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi °ÎÈ˙›ÎË ÁÈ· ∆ÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1980 Ë µÔ˘Ï‹ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ
ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, Ì ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. £·
·ÔÛÙÔÏ‹ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1985 fiÔ˘ Î·È ·Ô-
ÎÚ›Ûˆ˜ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ê·Û›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÈÙËı› ÚfiˆÚ·, fiÙ·Ó Ô ÙfiÙ Úˆı˘-
ıÂÛÌÒÓ. ™ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ȉڇÂÈ ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·- Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ˘·Ó·¯ˆÚ› ·ÈÊÓÈ-
Ù›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰È·ÛÙÈο, ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· Â·ÓÂ-
Ì ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ‰ËÌÔ- ÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.
„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡ ∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1985-1990 ·›¯Â ·fi οı ÂÓÂÚÁ‹
˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ·ÔÏ‹ÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô.
ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ù˘ ∞‚·Û›Ï¢Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∆ÂÏÈÎfi ∆ÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1990 ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ıËÙ›· ÙÔ˘
ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔ- ˆ˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ
ÎÚ·ÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÔ›· Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ¤ˆ˜ ÙÔ 1995.
ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ›ӷÈ, ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë ∂Í‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹, ηٿ Ù· ÔÔ›·,
ÂÎfiÓËÛË Î·È Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶ÚÔ- ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ:
‰Ú¢fiÌÂÓ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÚÔ- - ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ˘Ô˘ÚÁfi˜,
Û·ÚÌÔṲ̂ÓÔ˘ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ - ‰Âη٤ÛÛÂÚ· ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ηÈ
ÙÔ˘ 1977 ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ͷӿ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ Úˆı˘- - ‰¤Î· ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.
Ô˘ÚÁfi˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ™ÙȘ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1998 ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘
¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ 1980. ÓÔ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÓÙÔÌË ·Ûı¤ÓÂÈ·.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ·ÚÈÔ˜
ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ·Á›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ
ıÂÛÌÒÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ·Ì˘ÓÙÈ- °ÂÒÚÁÈÔ˜ ƒ¿ÏÏ˘
΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ı¤ÛÂ-
ˆ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ̤ۈ Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ Ù˘ ÛÙËÓ, ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛË, ∂ÓÈ·›· ∂˘ÚÒË. ∫·›ÚȘ ·Ú¿ÌÂ-
ÙÚÔÈ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜:
ñ ™ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰›Ô: Ë ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ-
‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ·˘ÍË̤ÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘
° ÛÙȘ 26 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
1918. ∆ÂÏ›ˆÛ ÙË ¡ÔÌÈ-
΋ ™¯ÔÏ‹. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘
ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ıÂÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂ- ˘ËÚ¤ÙËÛ ˆ˜ ¤Ê‰ÚÔ˜ ·Óı˘-
ÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ··Û¯ÔÏ‹Ûˆ˜, ›Ï·Ú¯Ô˜ ÛÙËÓ ∞' √Ì¿‰· ∞Ó·-
¤ÛÙˆ Î·È ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·- ÁÓˆÚ›Ûˆ˜ fiÔ˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎÂ
΋˜ ÎÚ›Ûˆ˜ Î·È Ù˘ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÙˆÓ ÏËıˆÚÈ- Î·È ·Ú·ÛËÌÔÊÔÚ‹ıËÎÂ.
ÛÙÈÎÒÓ ȤÛˆÓ. ¶ÔÏÈÙ‡ıËΠÁÈ· ÚÒÙË
ñ ∞ÍÈfiÏÔÁÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜: ÊÔÚ¿ Î·È ÂÎϤ¯ıËΠ‚Ô˘Ï¢-
ηıȤڈÛË ‰ËÌÔÙÈ΋˜, ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÚÔ- Ù‹˜ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ 1950 Ì ÙÔ
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÎ·È‰Â‡ÛÂ- §·˚Îfi ∫fiÌÌ·. ∂·ÓÂÎϤ¯ıËÎÂ
ˆ˜ Û fiϘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜
ñ ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡: ηٷÛ΢‹ Û‡Á- ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ
¯ÚÔÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Ì ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÙÔ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 1958 ÛÙȘ Ôԛ˜
√Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ Î·È ÙÔ˘ ™Ù¿‰ÈÔ ÙÔ˘ º·Ï‹- ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜.
ÚÔ˘. √ÚΛÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË
ñ ¶ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÊÔÚ¿ ÙÔ 1954 ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔ‰ڛ·˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂ-
˙ˆ‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏË- ˆ˜, Ì Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ ÛÙÚ·Ù¿Ú¯Ë ∞ϤͷӉÚÔ
ÚÔÓÔÌÈ¿˜: ‰È¿ÛˆÛË ÌÓËÌ›ˆÓ ∞ÎÚÔfiψ˜ ¶·¿ÁÔ. ∂› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÂ-
Î·È ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜, ÂÓÙ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·- ‰Ú›·˜, ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ, ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËÎÂ Î·È ¤ÁÈÓÂ
ÛηÊÒÓ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË. ÙÔ ÚÒÙÔ ÙË Ù¿ÍÂÈ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ·Ù› η٤ÛÙË ÙÔ ¿ÌÂÛÔ
ñ ÀÂÚÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰··- fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘
ÓÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ÔÏÂÌÈ΋˜ ‚ÈÔ- ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ.
Ì˯·Ó›·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Ù¤ıË-
ñ ™ÂÈÚ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰fi- Î·Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È È‰Ú‡ıËÎÂ
ÙËÛ Ӥ· ÔÚ›· Î·È ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ıËÓÒÓ.
ÔÏÈÙÈ΋˜: ÚËÍÈΤÏ¢ı· "·ÓÔ›ÁÌ·Ù·" ÚÔ˜ ÙÔÓ ∆Ô 1956-58 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ
·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË ŒÚÁˆÓ Î·È ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›-
(ÚÒÙË Â›ÛÎÂ„Ë ŒÏÏËÓ· ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ
ÛÙËÓ ∂.™.™.¢.), Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈ- ŒÚÁˆÓ, ›‰Ú˘Û ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›·, ‡ÛÙÂÚ·
ÊÂÚÂȷ΋ ˙ÒÓË ÙˆÓ µ·ÏηӛˆÓ Û ‰ÈÌÂÚ¤˜ Â›- ·fi ÂÈÙ˘¯Â›˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ
Â‰Ô (‰È‡ڢÓÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ‚fiÚÂÈÔ˘˜ Á›- ŒÏÏËÓ· ÌÂÁ·ÏÔÂÊÔÏÈÛÙ‹ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË øÓ¿ÛË. ªÈ·
ÙÔÓ˜, ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË È‰›ˆ˜ Ì µÔ˘ÏÁ·Ú›·) ‹ ¿ÏÏË Ôχ ÛÔ˘‰·›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ˆ˜ ˘Ô˘Ú-
ÔÏ˘ÌÂÚ¤˜ (¢È·‚·ÏηÓÈ΋ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ∞ıËÓÒÓ , Áfi˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿ıÂÛË Û °¿ÏÏÔ˘˜
1976), ÂȉÈÎÔ‡˜, Ù˘ ÚÔÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÙÚfi,
ñ ŒÓÙ·ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂√∫, Ë ÔÔ›· Î·È ı· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ ÂÁηٷÏ›-
·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÊıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô
¯ÒÚ·˜. Î·È Â› 20 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔˆıËı›.

∆∂ÀÃ√™ 04 29
proedroi n.d. 25/11/2009 07:19 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

∞ºπ∂ƒøª∞

∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1961-1963 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·) Ì ÙÔ ªÂÁ·ÏfiÛÙ·˘ÚÔ Ù˘ ∆ÈÌ‹˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ
∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ™ÙȘ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1967 ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·Ú¿ÛËÌÔ Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È
¢ËÌÔÛ›·˜ ∆¿Íˆ˜ ‰È¤Ê˘Á ÙË Û‡ÏÏË„Ë Î·È ·fi ÙÔ Û ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ Úˆı˘-
ÛÙ·ıÌfi ‰Ú¿Ûˆ˜ Ù˘ ¯ˆÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Ô˘ÚÁÔ‡˜.
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ °' ™ÒÌ· ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÎÈÓË- ‚) Ì ÙÔ˘˜ ªÂÁ·ÏfiÛÙ·˘ÚÔ˘˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Legion
Ì·ÙÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÙËηÓ. d'Honneur, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ˘ ·¤ÓÂÈÌÂ Ô ÛÙÚ·ÙË-
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔÓ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó Áfi˜ ¡Ù °ÎˆÏ, Î·È L'Ordre Nationale du
ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜, Ê˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ Î·È ÂÎÙÔ›ÛÙËΠÛÙËÓ Merite, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ˘ ·¤ÓÂÈÌÂ Ô ∑ÈÛοÚ
∫¿ÛÔ. ŸÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„Â, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì οı ̤ÛÔ ÙËÓ ¡Ù'∂ÛÙ·›Ó.
·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Á) Ì ÙÔ˘˜ ªÂÁ·ÏfiÛÙ·˘ÚÔ˘˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, πÙ·-
1973 ¤Ï·‚ ÂÓÂÚÁfi ̤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ï›·˜, πÛ·Ó›·˜, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜,
ÚÔηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶··- ∆·˚ϿӉ˘ Î·È ∞‚ËÛÛ˘Ó›·˜.
‰fiÔ˘ÏÔ˘. ∞ÎfiÌ· ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÒÓ˘ÌË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰) Ì ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ·Ú¿ÛËÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ·ÔÓÂÌ‹-
ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ "¶ÔÏÈÙÈο ı¤Ì·Ù·" Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔÓ ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ·ÙÚȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË Î·Ù¿ ÙË
ÙfiÓÔ Ù˘ ·ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ 1940-
ŒÏ·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ 1941, ηıÒ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›-
ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔ‰ڛ·˜, ·Í›ˆÌ· Ô˘ ‰È·Ù‹ÚËÛÂ Î·È Ô˘ ÔϤÌÔ˘ 1947-1949.
ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜
ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1974 Î·È ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1976
·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ fiÔ˘ ÂÈÛËÁ‹ıË- ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞‚¤ÚˆÊ
ΠÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È Â¤‚·ÏÏ ÛÂ
fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ÂÎ·È‰Â‡Ûˆ˜ Î·È ÛÙË ¢ÈÔ›ÎË-
ÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· ∆ڛηϷ ÙÔ 1910, ηٿÁÂÙ·È fï˜
ÛË ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ
ηı·ÚÂ‡Ô˘Û·.
ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1977 ·Ó¤Ï·‚Â
ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1978 ÙÔ
° ·fi ÙÔ ª¤ÙÛÔ‚Ô. ™Ô‡‰·Û ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ §ˆ˙¿Ó˘, ÂÓÒ ·¤ÎÙËÛÂ
ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ¢È‰¿ÎÙÔÚ· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ & ∫ÔÈ-
ÓˆÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘.
˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ∂›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜
¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ¡Ô̿گ˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ÙÔ 1941
˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ô˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔÓ √ÎÙÒ-
(ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜). ¶ÚÈÓ ·Ú·ÈÙËı› ·fi
‚ÚÈÔ 1978 ÙË ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË.
™ÙȘ 8 ª·˝Ô˘ 1980 ÂÎϤ¯ıËΠ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘- ¡Ô̿گ˘, ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ
Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡.¢. Î·È ÙËÓ ÌÂıÂfiÌÂ- ∫ÂÚ΢ڷ›ˆÓ ηٿ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ. ∆Ô 1942,
ÓË ÔÚΛÛÙËΠÚˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ¶·Ú·ÈÙ‹ıËΠÛÙȘ 19 Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙȘ ηÙÔ¯ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·,
√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1981 ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÁÈ· ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È Ê˘Ï·Î›ÛÙËΠ۠ÛÙÚ·Ùfi-
ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 18˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1981. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Â‰Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ∫·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‰Ú·-
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1981 ¤ıÂÛ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÙ‡ÛÂÈ ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, fiÔ˘ ›‰Ú˘ÛÂ
ÔÌ¿‰· ı¤Ì· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È fiÙ·Ó Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙË Ì˘ÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË "∂Ï¢ıÂÚ›· ‹ £¿Ó·ÙÔ˜", Ë
ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡.¢. ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÚÓ‹ıËÎÂ, ·Ú·ÈÙ‹- ÔÔ›· ›¯Â ˆ˜ ·ÚÈÔ ÛÎÔfi ÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·È Ê˘Á¿-
ıËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Ú¤- ‰Â˘ÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ™˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ.
ÌÂÈÓ ·Ïfi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜.
∆Ô ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1987 ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙË
¡.¢. Î·È ‰ÂÓ ÔÏÈÙ‡ıËΠÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘
1989.
⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡.¢.,
∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË, ÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘
1989 Î·È ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1990 Î·È ÂÎϤ¯ıËΠ‚Ô˘Ï¢-
Ù‹˜ ∫ÂÚ·ڷ˜. ªÂ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ
ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡.
∞fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1993 ‰È·ÊˆÓÒÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈ-
ÛÌfi ÙÔ˘ ™ÎÔÈ·ÓÔ‡ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜.
À‹ÚÍ ‚·ı‡Ù·Ù· Â˘Úˆ·˚ÛÙ‹˜ Î·È ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˘.
∞˘Ùfi ÙÔ‡ ÙÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÔ˘
·ÓÙ›·ÏÔÈ fiˆ˜ Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜
§ÂˆÓ›‰·˜ ∫‡ÚÎÔ˜. °È· ÙËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋
ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË, ›¯Â ÙÈÌËı› Ì ÔÏϤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÙfiÛÔ
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.
¶¤ı·Ó ·fi Í·ÊÓÈ΋ ηډȷ΋ ÚÔÛ‚ÔÏ‹, Î·È Ë
Îˉ›· ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 2006
Ì ‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË Î·È ÙÈ̤˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Úˆı˘-
Ô˘ÚÁÔ‡.
∆¤ÏÔ˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ
·Ô‰Ôı› ÛÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ ƒ¿ÏÏË, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ
"ÏÂÙfi" Î·È Â˘ÚÂ‹ ÙÚfiÔ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜
ÙÔ˘, ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ "¿Ú¯ÔÓÙ·" Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜.
Œ¯ÂÈ ÙÈÌËı›:

30
proedroi n.d. 25/11/2009 07:19 Ì
 ™ÂÏ›‰·5

™ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 1946, 1950 Î·È Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
1951 ÂÎϤÁÂÙ·È µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· 1975- 80 Ô˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚfiÓÈÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ·ÔÙÚÂ-
ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1946 – 1952 ÙÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ.
‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙ· ÂÍ‹˜ ˘Ô˘ÚÁ›·: ø˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ÔÚÁ¿ÓˆÛ Û ۇÁ¯ÚÔÓË
- 1949 - 1950: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ÊԉȷÛÌÔ‡ ‚¿ÛË ÙÔ ∫fiÌÌ· Î·È ÙË ¡ÂÔÏ·›· ÙÔ˘.
- 1950: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓ. √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ∆Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂ-
- 1950: ÀÔ˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁ›·˜ ÏÔ˘ ∞‚¤ÚˆÊ ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙÔ
- 1950: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓ. √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∂ÊÔ‰. - ª¤ÙÛÔ‚Ô Î·È ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfiٷٷ. ∂Ó‰ÂÈ-
ªÂÙ·Ê. ÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È:
- 1950 - 1951: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓ. √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ - Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΤÓÙÚÔ˘ ˘Á›·˜ Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿
- 1951 - 1952: ÀÊ/ÚÁÔ˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ / ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ˆÚÂ¿Ó È·ÙÚÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘
¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· - Ë Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡
™ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 1956, 1958, ∫¤ÓÙÚÔ˘
1961, 1963 Î·È 1964 ÂÎϤÁÂÙ·È µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ πˆ·ÓÓ›- - Ë ÂÎÙÂٷ̤ÓË ·Ó·‰¿ÛˆÛË, Ë Î·Ù·Û΢‹ ÊÚ·Á-
ÓˆÓ Ì ÙËÓ ∂ƒ∂. ∞fi ÙÔ 1956 ¤ˆ˜ ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì¿ÙˆÓ Î·È ·ÓÙȉȷ‚ÚˆÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ
1967 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙ· ÂÍ‹˜ ˘Ô˘ÚÁ›·: - Ë Î·Ù·Û΢‹ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ‚Ú˘ÛÒÓ
- 1956: ÀÔ˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁ›·˜ Î·È Î·ÏÓÙÂÚÈÌÈÒÓ
- 1956 – 1958: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ - Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÂÎÎÏËÛÈÒÓ Î·È ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ
- 1958 – 1963: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ - Ë Î·Ù·Û΢‹ ¿Óˆ ·fi 100 Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi
- 1967 (¤ˆ˜ 21/4): ÀÔ˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁ›·˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ
™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜ Ô ∂. ∞‚¤ÚˆÊ ÚÔ- - Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ºÔÈÙËÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ˆÚ¿Ó
Û¿ıËÛ ӷ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È Û›ÙÈÛË ∏ÂÈÚˆÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙË ∞ı‹Ó·.
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ™ÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ ∞‚¤ÚˆÊ
ÎfiÛÌÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰Èˇı˘Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ì˘ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο, ÈÛÙÔÚÈο ηÈ
·Ú¿ÓÔÌÔ˘ Ù‡Ô˘, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Î·È ‰ÈÔ¯¤Ù¢ ÛÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ‚È‚Ï›·. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÎÂÙ¿ ·' ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó
Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂›¯Â Ù·ÎÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ÂÍfiÚÈÛÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο, ÈÙ·ÏÈο, ·Ú·‚Èο,
ÙfiÙ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔ˘Ì¿ÓÈη, È·ˆÓÈο. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È:
ÎÚ·ÙÔ‡Û ÂÓ‹ÌÂÚÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∆Ô ñ Union Douaniere Balkanigue (µ·ÏηÓÈ΋
1973 ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÂψÓÂȷ΋ ¤ÓˆÛ˘). ¶ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô πÓÛÙÈÙÔ‡-
Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ηıÔ- ÙÔ˘ Carnegie ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ 2˘
‰ËÁËÙ‹˜. ‚·ÏηÓÈ΋˜ ‰È¿Û΄˘ µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÙ·ÂÙ›·˜ Â›Û˘, Ô ∞‚¤ÚˆÊ ñ ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÂȘ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÔ‡
·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ, ·Ó·Ù‡Û- ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. µÚ·‚Â›Ô ∞η‰Ë-
ÛÔÓÙ·˜ ·ÚÈ· ÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘. ∆fiÙÂ, Â›- Ì›·˜ ∞ıËÓÒÓ.
Û˘, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ñ ºˆÙÈ¿ Î·È ∆ÛÂÎÔ‡ÚÈ. ÃÚ˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ °·ÏÏÈ΋˜
Ô˘ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ª¤ÙÛÔ‚Ô ·fi ÙÔ 1950 Ì ÙË ∞η‰ËÌ›·˜
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ µ·ÚÒÓÔ˘ ªÈ¯·‹Ï - ∆ÔÛ›- ñ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ª˘Î‹Ó˜ (£Â·ÙÚÈÎfi). ¶·›¯ÙËÎÂ
ÙÛ· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ∂. ∞‚¤ÚˆÊ - ∆ÔÛ›- ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∫¿‚· (1972-73), ÛÙÔ µÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ
ÙÛ·. Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ Î·È ÛÙË ÚÔ˘Ì¿ÓÈÎË ÙËÏÂfiÚ·ÛË
™ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 1974, 1977 Î·È (1975). ∂ÎÚÔÛÒËÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ¢ÈÂ-
1981 ÂÎϤÁÂÙ·È µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Ì ÙËÓ ¡.¢.. ıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ
∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1974 – 1981, Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ªfiÓ·¯Ô (1977)
Ù˘ ¡.¢., Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ∂ıÓÈ- ñ ∫·Ú˘‰È¤˜ ÛÙËÓ ¤ÙÚÈÓË ÁË (£Â·ÙÚÈÎfi). ¶·›¯ÙË-
΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ (1974) ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙ· ÂÍ‹˜ ΠÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∞ÌÈÚ¿Ï (1985-86)
˘Ô˘ÚÁ›·: ñ ŒÎÚËÍË (£Â·ÙÚÈÎfi). ¶·›¯ÙËΠÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∞ÌÈ-
- 1974 – 1981: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓ. ∞̇Ó˘ Ú¿Ï (1987-88).
- 1981: ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È ÀÔ˘Ú-
Áfi˜ ∂ıÓ. ∞̇Ó˘
∆Ô 1981 ÂÎϤÁÂÙ·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. fiÔ˘ ηÈ
·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1984, ·Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘
‹ÙÙ· ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∆Ô˘ ·Ô‰›‰Â-
Ù·È Ô ÙÈÌËÙÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ›ÌÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÙÔÓ ÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1918 ÛÙ· ÷ÓÈ¿
ÔÔ›Ô ‰È·Ù‹ÚËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘, ÙÔ 1990.
™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 1985 Î·È 1989 ÂÎϤ¯ÙËΠ‚Ô˘-
ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙË ¡.¢. ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘
° Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. ∂›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ª·Ú›Î·
°È·ÓÓÔ‡ÎÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ù¤Û-
ÛÂÚ· ·È‰È¿ Î·È ‰Ò‰Âη ÂÁÁfiÓÈ·. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫ÚËÙÒÓ ÌÂ
ø˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Ó¤‰ÂÛ ÙË ıËÙ›· Ì·ÎÚ¿ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∂›Ó·È ·ÓÈ„Èfi˜ ÙÔ˘
ÙÔ˘ Ì ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ ∑˘Ú›¯Ë˜ - §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ô˘ ηıȤ- ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ™Ô‡‰·-
ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. ∂›Û˘ ˘¤ÁÚ·- Û ¡ÔÌÈο, ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ ÛÙÔ
„ ÙË Û˘Ìʈӛ· Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ªÈÏ¿ÂÈ ÁÂÚÌ·ÓÈο, Á·ÏÏÈο
∂.√.∫. (1961). Î·È ·ÁÁÏÈο.
ø˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓ. ∞̇Ó˘ (1974 – 1981) ·Ô- ¶ÔϤÌËÛ ˆ˜ ŒÊ‰ÚÔ˜ ∞Óı˘ÔÏÔ¯·Áfi˜ ÛÙË
η٤ÛÙËÛ ÙÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ ÁfiËÙÚÔ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ª·Î‰ÔÓ›·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ °ÂÚ-
¢˘Ó¿ÌˆÓ, ›‰Ú˘Û ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶ÔÏÂÌÈ΋ µÈÔÌ˯·Ó›· Ì·ÓÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ µ' ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ.

∆∂ÀÃ√™ 04 31
proedroi n.d. 25/11/2009 07:19 Ì
 ™ÂÏ›‰·6

∞ºπ∂ƒøª∞

ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÍË ¯ÚfiÓÈ·.


∂Λ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì fiϘ ÙȘ ·ÓÙȉÈÎÙ·ÙÔÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿-
ÌÂȘ.
™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫·Ú·-
Ì·ÓÏ‹. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ ÙÔ
ºıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 1973 Êı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. º˘Ï·Î›-
˙ÂÙ·È Í·Ó¿ ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜
÷ӛˆÓ. ∞ÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËΠ̠ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Î·È
ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·.
∆Ô 1977 ÂÎϤÁÂÙ·È µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘
ÌÈÎÚÔ‡ ÎÂÓÙÚÒÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ¡ÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ.
∆ËÓ ÕÓÔÈÍË ÙÔ˘ 1978 ÚÔÛ¯ˆÚ› ÛÙË ¡.¢. Î·È ·Ó·-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,
ÙÔ 1980, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ
̤¯ÚÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 1981. ∞fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘
1981 ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1984 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÎÔÈÓÔ-
‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡.¢..
∆ËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1984 ÂÎϤÁÂÙ·È ¶ÚfiÂ-
‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋,
√Ì¿‰·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›·.
™ÙȘ ∂ÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 1989 Ë ¡.¢. ˘fi
ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÂÎϤÁÂÙ·È ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· Ì 44,2%
¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÏfiÁˆ ÙÔ˘
ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘
‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡,
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·-
ÛÙËÓ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ ˆ˜ ËÁÂÙÈÎfi ÛÙ¤- Û›·˜. °È· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘
΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ›‰ÈÔ˜ Úˆı˘Ô˘Ú-
ϯԘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∫Ú‹Ù˘. °È· ÙË ‰Ú¿ÛË
Áfi˜ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∞ıË-
ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Ê˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ Î·È Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜
ÓÒÓ, ∆˙·ÓÓ‹ ∆˙·ÓÓÂÙ¿ÎË. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ∆˙·ÓÓÂÙ¿ÎË
Û ı¿Ó·ÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË
‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Îϛ̷ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÁÈ· Ó·
Ê˘Ï¿ÎÈÛË, ÛÒıËΠ̠·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Ì °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜
ÙÂı› ÔÚÈÛÙÈο Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ‰È¯·ÛÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘
·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· Û˘ÌʈӋıËΠ۠·ÓÒÙ·ÙÔ
ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘.
ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Â›‰Ô. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË
ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1989 Ë
ÙÈÌ‹ıËΠÙÔ 1986 ·fi ÙÔ µÚÂÙ·ÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ.
¡.¢. ÂÎϤÁÂÙ·È Í·Ó¿ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·, Ì ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ
™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙȘ
ÔÛÔÛÙfi 46,19%, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ηÈ
ÚÒÙ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·fi ÙfiÙÂ
¿ÏÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
‰È·Ó¤ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÌÊÈÏ›ˆ-
Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ë √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ∑ÔÏÒÙ·.
Û˘. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô- √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÔÚΛÛÙËΠ¶Úˆı˘-
ÁÚ·Ê‹ Û˘Ìʈӛ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÎÚËÙÈΤ˜ ÂıÓÈÎÈÛÙÈΤ˜ Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙȘ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1990
Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¤˜ ·ÓÙÈÛÙ·ÛȷΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ì ÛÎÔfi ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ó›ÎË Ù˘ ¡.¢. ÛÙȘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ-
ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Î·È ÙËÓ Î¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1990 Ì ÔÛÔÛÙfi
·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ·ÏÏËÏÔÛÊ·Á‹˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÒÓ 46,88%. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ªËÙÛÔÙ¿ÎË Î·Ù¿ÚÙÈÛ ηÈ
ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ‹Ù·Ó Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô ÂÌʇÏÈÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÌÂ
fiÏÂÌÔ˜ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ- ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, fiÚÔÈ Ù˘
΋˜ ηÙÔ¯‹˜. ÔÔ›·˜ Ì·˙› Ì ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ٤ÙÔÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi
ÂÎϤÁÂÙ·È, Û ËÏÈΛ· 28 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚Ô˘- Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ì·ÎÚ¿˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰Ô-
ÏÂ˘Ù‹˜ ÷ӛˆÓ Ì ÙÔ ∫fiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ‹ Ù· Ì‹˜ (ÌÂÙÚfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ‰›ÎÙ˘Ô ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ,
∫fiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ¤ˆ˜ ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ˙‡ÍË ƒ›Ô˘-∞ÓÙÈÚÚ›Ô˘, Î.·.).
∞ÚÈÏ›Ô˘ 1967. ∂›Û˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂ-
∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·È‰Â›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜
ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1951 ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÂÍ' ¿ÏÏÔ˘ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ù˘
∞ÚÁfiÙÂÚ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ù· ÀÔ˘ÚÁ›· ™˘ÁÎÔÈÓˆ- Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì ÂÈ-
ÓÈÒÓ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ. ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘¯›· Û¯¤‰ÈÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ∂Ófi-
ÛÙȘ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ 1963 Î·È ÏˆÓ Ì·˜ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ÂÓÒ ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠÙÔ ‰ÈÂ-
1964. ™ÙȘ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 1965-1966 Â›Ó·È ÀÔ˘Ú- ıÓ¤˜ ·ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¿
Áfi˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡. ÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜.
∆Ô ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·- ªÂÙ¿ ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘
Ù·Ú¯ÒÓ ÛÙȘ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1967, Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È 1993 Î·È ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‹ÙÙ· Ù˘ ¡.¢. ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·fi
·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜. ™ÙȘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ·ÔÓÂÌËı› ÛÙȘ
ÎÚ˘Ê¿ Ì ÏÔÈ¿ÚÈÔ, ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È Êı¿ÓÂÈ 3-11-93 Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÙ›ÌÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫fiÌ-
ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ·. ∞fi ÎÂÈ ı· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ fiÔ˘ Ì·ÙÔ˜.

32
proedroi n.d. 25/11/2009 07:19 Ì
 ™ÂÏ›‰·7

ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı›


ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ
ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÁÈ·
·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ. Œ¯ÂÈ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ·fi ÔÏ-
ÏÔ‡˜ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ıÒÎÔ˘˜.
- 1976 - 1977: ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.
- 1977 - 1980: ÀÔ˘ÚÁfi˜ µÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜.
- 1980 - 1981: ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.
- 1989: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜.
- 1990 - 1991: ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔ‰ڛ·˜.
∂ÍÂϤÁË ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÙÔ 1986. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚËÛ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÚÒÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿-
‰· Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÔÏϤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ
ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ Ù¤¯ÓË, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ηÈ
ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ Œ‚ÂÚÙ ÙËÓ ˘Á›·.
◊Ù·Ó ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡.¢. ·fi ÙÔ 1993 ˆ˜ ÙÔ 1997.
ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1939. ∞ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙËÓ ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ, ˆ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÂ Û˘ÌfiÛÈ· Î·È ‰È·ÛΤ„ÂȘ

° ∞™√∂∂ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ


ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. ∂ÚÁ¿ÛıËΠˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘-
ÏÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÌÔÚÈ΋ ∆Ú¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ηÈ
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. Œ¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈ-
‡ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ¿ÚıÚ· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·Ì‡Ó˘,
·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜.
Œ¯ÂÈ Û˘ÁÁÚ¿„ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ‚È‚Ï›·, fiˆ˜ "∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Ô
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÙ· ¡·˘ËÁ›· ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜ (1966- ∞Ó·ÌÔÚʈً˜", "∏ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ ∫fiÛÌÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È" ηÈ
1974). "∂ÈÚËÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ¡¤· ∂Ô¯‹".
∂ÍÂϤÁË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ∞' ∞ıËÓÒÓ ∂›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜, Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÎfiÚ˜. ∂›-
ÙÔ 1974 Î·È ·fi ÙfiÙ ÂÎϤÁÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ Û˘ Â›Ó·È ÚÒËÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜.

∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜
√ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ
™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1956. ™Ô‡‰·Û ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ∞ıË-
ÓÒÓ Î·È ¤Î·Ó ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Fletcher School
of Law and Diplomacy ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Tufts ÙˆÓ ∏¶∞.
∂›Ó·È ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ª·Î‰ÔÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È
ÈÛfi‚ÈÔ Ì¤ÏÔ˜ – Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ "∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
°. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜".
∆Ô ‰È¿ÛÙËÌ· 1974-1979 ˘‹ÚÍ ËÁÂÙÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘
√.¡.¡∂.¢ Î·È ÂÍÂϤÁË ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÊÔÈÙËÙÈο Û˘Ó‰È-
ηÏÈÛÙÈο fiÚÁ·Ó· Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¢∞¶-¡¢º∫. ‰Â›¯ıËΠÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÔÛÔÛÙfi
∆Ô 1986 ·Ó¤Ï·‚ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÚËÓÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ 45,36%. ŒÏ·‚ ÂÓÙÔÏ‹ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙÔÓ
∫π¶∂∞. Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ- ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÛÙȘ 10 ª·ÚÙ›Ô˘ ÔÚΛÛÙËÎÂ
·˚΋˜ ∂ÓÔÔ›ËÛ˘ "∂˘ÚÒË '92". ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.
∞fi ÙÔ 1984 ¤ˆ˜ ÙÔ 1989 ¿ÛÎËÛ ÙË ‰ÈÎËÁÔÚ›· Î·È ™ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 16˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2007,
·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi "√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Ë ¡.¢., Ì ÔÛÔÛÙfi 41,83% ¤Ï·‚ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÂÓÙÔÏ‹ Û¯ËÌ·ÙÈ-
∆·¯˘‰ÚfiÌÔ˜". ÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™ÙȘ 19
∆ÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1989 ÂÍÂϤÁË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚Ô˘Ï¢- ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÚΛÛÙËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜.
Ù‹˜ ÛÙËÓ ∞’ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÙÔ ™Ù· ıÂÙÈο Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È:
„ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡.¢.. - Ë ÂÈÙ˘¯‹˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘
Œ¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ 2004,
ÙÔ 1989 Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¡.¢.. - Ë Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË
™ÙȘ 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1997, ÂÍÂϤÁË ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ƒˆÛ›·,
ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·fi ÙÔ 4Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ. - Ë ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ¯¿ÚÙË
∆Ô ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1999 ÂÍÂϤÁË ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ̤ۈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÁˆÁÒÓ,
∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Â·ÓÂÍÂ- - Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿Ó ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È Ë ÌË
ϤÁË ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2002. ∆ÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2002, ÂÍÂϤ- ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ ÛÙÔ ¡∞∆√,
ÁË ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜. - Ë ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜
∆Ô 2001 ÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ∂.§.∫. ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¶Úˆ- ªÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009
ÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙ· ¢˘ÙÈο µ·ÏοÓÈ·. ∆Ô Î·È ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ¡.¢. ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÙÔ˘
2003, ÙÔ ∂§∫, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÙÔÓ fiÚÈÛ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.
¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Forum ÁÈ· ÙËÓ ¡∞ ∂˘ÚÒË. ∂›Ó·È Ó˘ÌÊÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙË ¡·Ù¿Û· ¶·˙·˚ÙË Î·È ·Ù¤Ú·˜
™ÙȘ 7 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2004, ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡.¢., ·Ó·- ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ.

∆∂ÀÃ√™ 04 33
technology r4 25/11/2009 07:20 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

TECHNOLOGY NEWS

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠlaptop Ì ‰‡Ô ÔıfiÓ˜


∆Ô ÚÒÙÔ ·ÂÚÔÔÚÈÎfi Ù·Í›‰È ÌÂ
"ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi" η‡ÛÈÌÔ ∏ π·ˆÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Kohjinsha ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤Ó·
laptop Ì 2 ÔıfiÓ˜ LCD 10 ÈÓÙÛÒÓ. ∆Ô laptop Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔıfiÓ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È
∆Ô ÚÒÙÔ Ù·Í›‰È ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ì η‡ÛÈÌÔ Ô˘ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì ÎfiÛÙÔ˜ ÎÔÓÙ¿
ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ- ÛÙ· 500 ¢ÚÒ. £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔÓ 1.6GHz Athlon Neo MV-40 ÂÂÍÂÚÁ·-
‹ıËΠÛÙȘ 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ì ÛÙ‹ Ù˘ AMD ÂÓÒ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ 4GB ÌÓ‹ÌË RAM, 802.11n ·Û‡ÚÌ·ÙË
ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ ∫·Ù¿Ú. "∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù‹ÛË ·ÓÔ›- ‰ÈÎÙ‡ˆÛË, Bluetooth 2.0 Î·È TV tuner. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÔıfiÓË ÙˆÓ 10.1 ÈÓÙÛÒÓ
ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÔÏÔ˝· Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ı· "ÎÚ‡‚ÂÙ·È" ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÒ fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÈ, Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÙÔ
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ", ‰‹ÏˆÛ ÙË ¢Â˘- Kohjinsha laptop ı· ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÛÙ· Ï¿ÁÈ· Î·È Ó· ·˘Í¿ÓÂÈ ¤ÙÛÈ
Ù¤Ú· Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Royal Dutch ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù˘ ˆÊ¤ÏÈÌ˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÛÙËÓ
Shell, ª¿ÏÎÔÌ ªÚ›ÓÙÂÓÙ. "µÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‹‰Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ Kohjinsha laptop
Û ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÒıËÛ˘ ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ GTL
Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η", ÙfiÓÈÛÂ.
∏ Shell ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ·Ú‹Á·Á ¤Ó· "¯·Ú-
Ì¿ÓÈ" η˘Û›ÌÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ 50%
·fi Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÎËÚÔ˙›ÓË (Gas to Liquids - GTL)
Î·È Î·Ù¿ 50% ·fi Û˘Ì‚·ÙÈÎfi η‡ÛÈÌÔ ÎËÚÔ˙›-
Ó˘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıË-
ΠÛÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Airbus A340-800 Ù˘
Qatar Airways. "¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ·
ηÈÓÔÙÔÌ›· Ô˘ Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Û η‡ÛÈ-
Ì· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ fiˆ˜ ÙÔ
ÚÈÔÓ›‰È Î·È ¿ÏϘ ‚ÈÔÌ¿˙˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ-
̘ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÂÚÔÏÔ˝·", ÂÈÛ‹Ì·Ó Ô
ƒ¿ÈÓÂÚ Ÿ¯ÏÂÚ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù‡Ô˘ Ù˘ Airbus.
"™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ Airbus, ÙÔ 30%
ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Ù·
Ù˙ÂÙ ¤ˆ˜ ÙÔ 2030 ı· Â›Ó·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÌÔÚ-
Ê‹˜", Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ.

"°˘ÌÓÔ›" ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÛÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ

OÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘


ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ÏÂfiÓ "ÍÂÁ˘ÌÓÒÓÔÓÙ·È". ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È, Ê˘ÛÈο, ÁÈ·
‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ‹, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ì›· ÌÈÎÚ‹ ı˘Û›· ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Û˘ÏÏÔ-
ÁÈ΋˜ ÙËÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∫·È ÙÔ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô "ÍÂÁ‡Ìӈ̷", Ô˘ ·ÚΛ
ÌfiÏȘ ÌÂÚÈο ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜
Û˘Û΢‹˜ ÂϤÁ¯Ô˘, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· ηٿ fiÛÔ ÂÈ‚¿Ù˘ ʤÚÂÈ
¿Óˆ ÙÔ˘ ÔÏÈÛÌfi ‹ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ‡Ï˜.
∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ó¤Â˜ Û˘Û΢¤˜ Û¿ÚˆÛ˘ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÈÔ ‰ÈÂÈÛ-
‰˘ÙÈΤ˜ ·fi ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ·ÎÙ›Ó˜ Ã, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó -Î·È ÂÍ·ÎÔ-
µÚ¤ıËÎÂ Ë ·¯¯›ÏÂÈÔ˜ Ù¤ÚÓ· ÏÔ˘ı› Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÂÚÔÏÈ̤ӈÓ- Ô
ÙˆÓ Î·ÚÎÈÓÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ; ۈ̷ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜.
√È Ó¤Â˜ Û˘Û΢¤˜ "·ÔηχÙÔ˘Ó", ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÂÈ-
"πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔ- ΛӉ˘Ó· ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ οÔÈÔ˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¿Óˆ
Ó˜ ‚Ú‹Î·Ó Ì›· ıÂÚ·- ÙÔ˘, οÔȘ ÈÔ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ fiˆ˜ Ù· ÂÌÊ˘Ù‡̷ٷ Ô˘ ¯ÚË-
›· Ô˘ ÎÙ˘¿ Ù· ηÚ- ÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜. ∂›Û˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÎÈÓÈο ·ÙÙ·Ú· Î·È ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ "ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ" ÙÔ˘ ÂÈ-
‚Ï¿ÙÂÈ Ù· ˘ÁÈ‹. "µÚ‹- ‚¿ÙË.
ηÌ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙËÓ √È ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ-
·¯›ÏÏÂÈÔ Ù¤ÚÓ· ÙˆÓ ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È "ÔÚÓfi" Î·È Ô‡Ùˆ˜ ‹
΢ÙÙ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ηÚΛ- ¿Ïψ˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ‰È¤ÏıÂÈ Ô ÂÈ‚¿Ù˘ ·fi ÙÔ
ÓÔ˘", ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ÛËÌÂ›Ô ÂϤÁ¯Ô˘.
∆ÂÏ ∞‚›‚ Malka Cohen-Armon. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ™ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi 2, ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ, fiÔ˘
ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙԯ‡ÛÔ˘Ì ٷ ηÚÎÈÓÈο ·ÙÙ·Ú· ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› Ë ÚˆÙÔÔÚȷ΋ Û˘Û΢‹, ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó
¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ì ٷ ˘ÁÈ‹, ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú¿- Ó· ‰È¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂϤÁ¯Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó Ù· ·ÏÙ¿
ÁÔ˘Ì ʿÚ̷η Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔηϤ- ÙÔ˘˜, Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ÙȘ ˙ÒÓ˜ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ó ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó,
ÛÔ˘Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔÓ "Û˘Ì‚·ÙÈÎfi" ۈ̷ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô.
ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜. ∏ ¤Ú¢ӷ ¿Óˆ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂ- H ˘‡ı˘ÓË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, ™¿Ú· ª¿ÚÂÙ,
ÎÚÈ̤ÓÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. ∆· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÌfiÓÔÓ Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ‚ϤÂÈ ÙËÓ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋
ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È· Â›Ó·È fï˜ οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÂÈÎfiÓ· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.
ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο."

34
technology r4 25/11/2009 07:20 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

∆Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘


ÙÔ ‰È·ÂÚÓ¿ÂÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜

∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ Gate Tower ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Osaka Ù˘


π·ˆÓ›·˜ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· 16fiÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂ-
Á¿˙ÂÈ ÁÚ·Ê›·. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÌÔÓ·‰È-
Îfi, Â›Ó·È Ë ÏˆÊfiÚÔ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ̤۷ ÙÔ˘
∆· Groupons Ô˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ 5Ô
Î·È 7Ô fiÚÔÊÔ. ∏ ψÊfiÚÔ˜ Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘
∞fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì¤¯ÚÈ ¤Ó· ¿ÚÙ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË- Hanshin Expressway, ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰ÚfiÌˆÓ Ù·¯Â›-
Ù˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ï¿ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· fiÙ·Ó Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó...ÔÏÏÔ›. ™ÙË ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 239.3 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ô˘
Ï›ÛÙ· ·˘ÙÒÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ϤÔÓ Î·È ÙÔ "΢ӋÁÈ" ÙˆÓ online ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Osaka ÙÔ Kobe Î·È ÙÔ Kyoto.
‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ. ∆Ô ‚·ÛÈÎfi "fiÏÔ" Û ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Groupon, ∆Ô Gate Tower Â›Ó·È Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi Ì ÙÔ ·Ú·-
Ô˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ı· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙·Ì ۷Ó... ÁÎÚÔ˘fiÓÈ (ηٿ ÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ). ÙÛÔ‡ÎÏÈ "΢„¤ÏË", fiÓÔÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ‰fiıËΠÂÍ·È-
√ ÂÓ ÏfiÁˆ fiÚÔ˜ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ group (ÔÌ¿‰·) Î·È Ù›·˜ ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›. ∆È Â›Ó·È
coupon (ÎÔ˘fiÓÈ). ∞ÔÙÂÏ› ÙÔ fiÓÔÌ· Ì›·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓË- fï˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜
Û ÙÔ 2008, ·fi οÙÈ Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó "The Point" (∆Ô ™ËÌ›Ô): Ë ˘Ë- ÙfiÛÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ∏ ȉÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ÂÚÈÔ-
ÚÂÛ›· ·˘Ù‹ ¤‰ÈÓ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚ›˙ÂÛı·È ¯‹˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ·Ó‹Î ÛÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·-
fiÙ·Ó Â‰›ˆÎ·Ó ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÎÔÔ‡, Ì ÌfiÓË ÚÔ¸fiıÂ- Ó›· ͇ÏÔ˘ Î·È ¯·ÏÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ÏÂÁfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô
ÛË ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÙfïÓ. ¶·Ú·‰Â›Á- Meiji (1868-1912) ·ÏÏ¿ Ë ‚·ıÌÈ·›· ÌÂٷΛÓËÛË
Ì·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Û ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ
Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 1.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘ÚÓ¤, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰ËÌÈ- ÂÎʇÏÈÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ∆Ô 1983
Ô˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ 300 ·ÙfïÓ, Ô˘ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ·Ó¿ÁηÛ ̛· ÂÙ·ÈÚ›· ·ÔÊ·Û›ÛıËÎÂ Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηÈ
ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· Û ˙Ò·. ··ÁÔÚ‡ÙËÎÂ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÂÂȉ‹ ›¯Â
√ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ "The Point", ÕÓÙÚÈÔ˘ ª¤ÈÛÔÓ, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÓÙÈÏ‹- ‹‰Ë ۯ‰ȷÛı› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ψÊfiÚÔ˘.
ÊıËΠÙÔ ÂÍ‹˜: οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡- øÛÙfiÛÔ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· Ù· ·Ú·Ù‹-
Û·Ó ÔÌ¿‰Â˜ ηٷӷψÙÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÈÔ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÛÔ˘Ó Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ
ÂÎÙˆÙÈÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ. √È ¯Ú‹ÛÙ˜ ·˘ÙÔ› ‹Á·ÈÓ·Ó Û .¯. ÂÚÈÔ‰Èο ÂÙ·ÈÚ›· Hanshin Expressway ÔÈ Ôԛ˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó
Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ 5 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ì-
ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙË Ì·˙È΋ ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. ʈӛ·.
√ ª¤ÈÛÔÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ·˘Ùfi Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÙÔ ∆Ô 1989, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜, ¤ÁÈÓÂ
ÂÁ¯Â›ÚËÌ¿ ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÛÙ¤ÊÂÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›·. ∆Ô Groupon ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ÁÈ· ÙȘ ψÊfiÚÔ˘˜, ÙˆÓ
ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙË ÛÂÏ›‰· Groupon Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÓfïÓ, ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ·Ó¿Ï·Û˘
(̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 17 fiÏÂȘ Ì Groupon sites Î·È Ô ª¤ÈÛÔÓ ÊÈÏÔ-

¶ËÁ¤˜: www.naftemporiki.gr, www.kathimerini.gr, www.emea.gr, www.reuters.com


Î·È ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÎÙÈ-
‰ÔÍ› Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·˘Ùfi ÛÙÔ 30 ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009) Î·È Ú›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙÚ·› Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘
ÂÈϤÁÔ˘Ó Ì›· ¢ηÈÚ›· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤Ó˜ ÛÙÔ site. ∞Ó ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ Multi-Level Road System ÙÔ
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÂÈı˘ÌËÙfi˜ ·ÚÈıÌfi˜, ÙÔ site ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÈ- ÔÔ›Ô ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÓÔÔÈË̤ÓË Î·Ù·Û΢‹
ÛΤÙË Ó· ÚÔÛηϤÛÂÈ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ∂¿Ó ¿ÏÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı›, ÙfiÙ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌˆÓ Î·È ÎÙÈÚ›ˆÓ.
Ë ·ÁÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο- ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ·ÈÙ‹ıËΠÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÁÎÚÔ˘.
¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ Groupon ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ì ÂÎÙÒ-
ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ¤ÊÙ·Ó·Ó ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ÔÚÈṲ̂-
Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ 50%. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi fï˜ ¤¯Ô˘Ó ÂˆÊÂÏËı› Î·È ÔÈ
Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙˆÛË Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ¤¯Ô˘Ó
ÙÂÏÈο ÂˆÊÂÏËı› ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ Û οÔȘ
ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi.
ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, Ë ˘ËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ Ô˘Ï‹ÛÂÈ 500.000 "ÁÎÚÔ˘fiÓÈ·", ÂÈ-
ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ù˘ ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Û˘ÓÔÏÈο 23 ÂηÙÔÌ-
Ì˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ.

∂ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ Conn-x TV

™Â ‰¤Î· ·ÎfiÌË fiÏÂȘ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ‰È¿-


ıÂÛË ÙÔ˘ Conn-x TV, Ù˘ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋˜
ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÙÔ˘ √∆∂, Ô˘ ϤÔÓ Â›Ó·È
‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û 53 fiÏÂȘ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘
ÕÚÙ·˜, Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘, Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜,
Ù˘ §·Ì›·˜, Ù˘ §Â˘Î¿‰·˜, ÙÔ˘ ªÂÛÔ-
ÏÔÁÁ›Ô˘, Ù˘ ª˘ÎfiÓÔ˘, Ù˘ ¡¿Ô˘Û·˜, Ù˘
¶¿ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜ ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ
Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ
˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Conn-x TV

∆∂ÀÃ√™ 04 35
iatrika r4 25/11/2009 07:21 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

π∞∆ƒπ∫∞ £∂ª∞∆∞

∆Ô ÂȉÈÎfi ÚÔÛÙ·ÙÈÎfi ·ÓÙÈÁfiÓÔ (PSA)


Î·È Ô Î·ÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË
ÙˆÓ ™. ∫·¯Ú›Ï·, ∞ ¶··ÙÛÒÚË *

ÚÔÛÙ¿Ù˘ ·‰¤Ó·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿ÙˆıÂÓ Ù˘ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ PSA (.¯. ˘„ËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ, ‰È·‰Ô¯È΋˜ ·‡ÍË-

√ Ô˘ÚÔ‰fi¯Ô˘ ·ÛÙ˘ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ


·Ó‰ÚÈ΋ Ô˘Ú‹ıÚ·. √È ÚÔÛÙ·ÙÈΤ˜ ÂÎÎÚ›ÛÂȘ
·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û¤ÚÌ·ÙÔ˜, Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ
Û˘) Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ‰ÈÔÚıÈ΋ ‚ÈÔ„›· ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË. Àfi
ÙÔÈ΋ Ó¿ÚΈÛË Î·È Ì ˘ÂÚ˯ÔÁÚ·ÊÈ΋ ηıÔ‰‹ÁË-
ÛË Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ÂȉÈ΋ ‚ÂÏfiÓ· ÓËÌ·ÙÔÂȉ‹ ÙÂÌ¿-
ÙË Ú¢ÛÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÎÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Ú‹ıÚ·. ¯È· ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË, Ù· ÔÔ›· Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÈÛÙÔÏÔÁÈ-
ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ô ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ο ·fi ·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙfiÌÔ. ÃÔÚËÁÂ›Ù·È ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈ΋
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·ı‹ÛÂȘ fiˆ˜ Ë Î·ÏÔ‹ı˘ ˘ÂÚÏ·- Î¿Ï˘„Ë, ηıÒ˜ Ë ‚ÈÔ„›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ‰È· ÙÔ˘
Û›· Î·È Ô Î·ÚΛÓÔ˜. ∏ 14Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎË- ÔÚıÔ‡ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ïԛ̈͢. ∏ ÈÛÙÔÏÔ-
Ú˘¯Ù› ˆ˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ÁÈ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Â› ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡
∏̤ڷ ¶·ı‹ÛÂˆÓ ¶ÚÔÛÙ¿ÙË ˘ÏÈÎÔ‡, Û˘ÓÂÒ˜ Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ‚ÈÔ„›· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ
Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ Ë ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·ÚΛÓÔ˘ ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÛÙ¿ÙË. ŒÙÛÈ,
∂ÏÏËÓÈ΋ √˘ÚÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·È- Â› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ PSA ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Â·Ó¿-
Ú›· (www.haunet.gr) Ú·Á- ÏË„Ë Ù˘ ‚ÈÔ„›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË, fiˆ˜ Î·È Â› ‰È¿-
Ì·ÙÔÔÈ› ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÓËÌÂ- ÁÓˆÛ˘ ÚÔηÚÎÈÓÈÎÒÓ ÈÛÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÏÏÔÈÒÛˆÓ
ÚˆÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. (.¯. ˘„ËÏÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ ÂÓ‰ÔÂÈıËÏȷ΋ ÓÂÔÏ·Û›·
√ ηÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÚÔÛÙ¿ÙË).
·ÔÙÂÏ› ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÙË ªÂ ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ PSA ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Ë ÚÒÈÌË ‰È¿-
‰Â‡ÙÂÚË ÈÔ Û˘¯Ó‹ ·ÈÙ›· ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÙÔÈṲ̂ÓÔ˘ Î·È ‰˘ÓËÙÈο ıÂÚ·‡ÛÈ-
ı·Ó¿ÙÔ˘ ·fi ηÚΛÓÔ ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË. ŒÙÛÈ, Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘
ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ·. PSA ·ÔÙÂÏ› ÂͤٷÛË ÚÔ˘Ù›Ó·˜ Û ¿ÓÙÚ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ
√È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ·ÛıÂÓÒÓ Ì 45-50 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘
ηÚΛÓÔ ÚÔÛÙ¿ÙË ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ˘Ìو̷ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ (screening) ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ú-
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Èı·ÓfiÙËÙ· ·Ó¿- ΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË. √ ÚÔÛ˘ÌˆÌ·ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜
Ù˘Í˘ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Û ۯ¤ÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÂ
Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi. ŸÙ·Ó ·Û˘Ìو̷ÙÈο ¿ÙÔÌ· Ì ÛÎÔfi ÙË ¤ÁηÈÚË ‰È¿ÁÓˆ-
Ë ÓfiÛÔ˜ Â›Ó·È ÂÓÙÔÈṲ̂ÓË ÛË ÌÈ·˜ ÓfiÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Ù˘
ÛÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË ·ÛıÂÓÒÓ Ì ÔÚ›· Ì ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ıÂÚ·›·˜. ¶ÚÔÙ›-
ÈηÓfi ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ÂÈ‚›ˆ- ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË
Û˘, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ È·ÙÚÒÓ. ªÂϤ-
ÚÈ˙È΋ ÚÔÛÙ·ÙÂÎÙÔÌ‹ ‹ Ë Ù˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔ-
·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›·. ∂› ÌÂÙ·ÛÙ·- Û˘Ìو̷ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔ-
ÙÈ΋˜ ÓfiÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙ¿ÙË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ (.¯. ÁÓˆ-
Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ÔÚÌÔÓÔıÂÚ·›· Î·È Ë ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·›·. ÛÙÈÎÔ‡˜, „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜) Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ (.¯. ÔÈÎÔÁÂ-
∆Ô ÂȉÈÎfi ÚÔÛÙ·ÙÈÎfi ·ÓÙÈÁfiÓÔ (PS∞: prostatic ÓÂÈ·ÎÔ‡˜, Ù·ÍÈÎÔ‡˜, Ê˘ÏÂÙÈÎÔ‡˜) ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÂÓÒ
specific antigen) Â›Ó·È Ì›· ÚˆÙ½ÓË Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ˘Á›·˜ ÛÙË
ÌÂÙÚËı› Ì ÂͤٷÛË ·›Ì·ÙÔ˜. ∆Ô PSA ¤¯ÂÈ Ôχ ‰È·‰Èηۛ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÚÔ-
˘„ËÏ‹ ¢·ÈÛıËÛ›· ÛÙËÓ ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Ìو̷ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï˘ı› Î·È Ó·
ÚÔÛÙ¿ÙË, ·ÏÏ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¯·ÌËÏ‹ ÂȉÈÎfi- ÚÔ‚ÏÂÊı› Ì ‚¿ÛË ÔÚÈṲ̂Ó˜ ıˆڛ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔ-
ÙËÙ·, ȉ›ˆ˜ Û ÙÈ̤˜ PSA οو ·fi 10 ng/ml (ÁÎÚ›˙· Ú¿˜ ˘Á›·˜, fiˆ˜ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ
˙ÒÓË). ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·˘ÍËı› Ë ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘Á›·, Ë ıˆڛ· Ù˘ ۯ‰ȷṲ̂Ó˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ηÈ
PSA ÌÔÚ› Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÚÔÏËÙÈ΋˜ ˘Á›·˜.
Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌÔ‡ Î·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ∆¤ÏÔ˜, ÙÔ PSA ·ÔÙÂÏ› Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ ‰Â›ÎÙË ·Ú·ÎÔ-
PSA, ηıÒ˜ Î·È Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË. ∂›Û˘, ÌÔ- ÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ıÂÚ·›·˜
ÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ PSA, ÙÔ Âχ- ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰È·-
ıÂÚÔ Î·È ÙÔ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÙÔ˘ PSA. ∂ÎÙfi˜ ‰Ô¯È΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ PSA ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ˘Ô-
·fi ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ PSA ÙÚÔ‹ ‹ ÌÂÙ¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÈ˙È΋ ıÂÚ·-
ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËı› Î·È Â› ηÏÔ‹ıÔ˘˜ ˘ÂÚ- ›· ÂÓÙÔÈṲ̂Ó˘ ÓfiÛÔ˘, ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÓÙÔ¯‹˜ Â›
Ï·Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË, ÚÔÛÙ·Ù›Ùȉ·˜, ÙÔÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÈ- ÔÚÌÔÓÔıÂÚ·›·˜ ÌÂÙ·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÓfiÛÔ˘. ™Â fiϘ ÙȘ
ÛÌÒÓ (.¯. Ì¿Ï·ÍË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË, ¯Ú‹ÛË ÂÓ‰ÔÛÎÔÈ- ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘
ÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·ıÂÙ‹Ú· ÛÙËÓ Ô˘Ú‹- ·ÛıÂÓ‹ Î·È ÙÔ˘ È·ÙÚÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋ ηÈ
ıÚ·). 梉Ҙ ıÂÙÈο ·˘ÍË̤ÓË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ PSA ı· Ô‰Ë- ÚÔÁÓˆÛÙÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ PSA.
Á‹ÛÂÈ ¿ÛÎÔ· Û ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‚ÈÔ„›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË.
∂› ‡ÔÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ‰·ÎÙ˘ÏÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ * √ Î. ∫·¯Ú›Ï·˜ Â›Ó·È ∂ȉ. √˘ÚÔÏÔÁ›·˜
ÚÔÛÙ¿ÙË (.¯. „ËÏ¿ÊËÛË ÛÎÏËÚ›·˜) ‹/Î·È ‡ÔÙˆÓ & Ô Î. ¶··ÙÛÒÚ˘ Â›Ó·È ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ √˘ÚÔÏfiÁÔ˜

36
iatrika r4 25/11/2009 07:21 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

¢π∞º√ƒ∂™ ™Àª¶∆øª∞∆ø¡ ∞¡∞ª∂™∞


∫∂¡∆ƒ√ À°∂π∞™ µÀƒø¡∞ ™∆∏¡ ∫√π¡∏ °ƒπ¶∏ ∫∞π ∆∏¡ °ƒπ¶∏ A H1N1
∆Ô ÚÒÙÔ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™Àª¶∆øª∞∆∞ ∫√π¡∏ °ƒπ¶∏ °ƒπ¶∏ A H1N1
∞ÛÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
¶˘ÚÂÙfi˜ ∫¿Ùˆ ·fi 39o ∞ÈÊÓ›‰È· ·Ú¯‹ ·fi 39o
¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜. ¶ÔÓÔΤʷÏÔ˜ ◊ÈÔ˜ ŒÓÙÔÓÔ˜

∂‰Ò Î·È 5 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∫Ú˘¿‰Â˜ ªÂÚÈΤ˜ ™˘¯Ó¤˜


Ô‰fi ∫ÔÚ˘ÙÛ¿˜ 3 ÙÔ˘
µ‡ÚˆÓ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ¤Ó· ∫Ô‡Ú·ÛË ◊È· ŒÓÙÔÓË
Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿- ¶ÔÓfiÏ·ÈÌÔ˜ ŒÓÙÔÓÔ˜ ◊ÈÔ˜
‰· ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÛÙÈÎÔ‡
Ù‡Ô˘. ŒÓ· ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ µ‹¯·˜ ◊ÈÔ˜ •ÂÚfi˜ Î·È Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˜
Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜
ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜ ÁÈ· ∫·Ù·ÚÚÔ‹ ŒÓÙÔÓË ◊È·
ÙÔ Ï·fi. ŒÓ· ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ª˘˚ÎÔ› fiÓÔÈ ◊ÈÔÈ ŒÓÙÔÓÔÈ
Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·
ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜ ÛÙÔÓ ¤¯ÔÓÙ· ·Ó¿ÁÎË, Î·È Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ ∫¿„ÈÌÔ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ◊ÈÔ ŒÓÙÔÓÔ
·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. ‘ŒÓ· ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô
Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Ù˘Á¯¿ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÛÙÔ Úfi-
‚ÏËÌ· ÙÔ˘.
√ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎfi˜ / √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi˜ π·ÙÚfi˜ Î·È ‰È‰¿-
ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ª·ÚÈfi-
Ï˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ô ÂÌÓ¢ÛÙ‹˜ Ù˘ ȉ¤·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ηÈ
˘ÏÔÔ›ËÛ ÌÂÙ¿ ·fi ¿ÔÎÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ηٿÊÂÚ ӷ ™·ÚÓ·˙›‰Ë˜ §¿˙·ÚÔ˜
ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· ·Ï·È¿ È·ÙÚ›· ÙÔ˘ µ‡ÚˆÓ· Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô √ÚıÔ‰ÔÓÙÈÎfi˜
ÔÔ›Ô˜ Û ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È Ì›· ΢„¤ÏË ÁÓÒÛ˘
Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜.
∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ
ÙȘ 12 ÙË Ó‡ÎÙ·.
Œ¯ÂÈ ¤ÓÙ ÙÌ‹Ì·Ù·:
·) ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 83 ∆ËÏ.: 210 9370031
‚) ÃÚfiÓÈˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ¡¤· ™Ì‡ÚÓË ∫ÈÓ.: 6974-595750
Á) ™˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˜
‰) ¶·È‰È·ÙÚÈÎfi
 ) √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎfi.
∆· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ, ÙˆÓ ¯ÚfiÓÈˆÓ Î·È Ù˘ Û˘ÓÙ·-
ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì °ÂÓÈÎÔ‡˜ °È·-
ÙÚÔ‡˜. ™ÙÔ ·È‰È·ÙÚÈÎfi ˘¿Ú¯ÂÈ ·È‰›·ÙÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ Ô‰Ô- ∞¡¢ƒ∂∞™ °. ∆ƒ∞Ãπ§∏™
ÓÙÈ·ÙÚÈÎfi, Ê˘ÛÈο Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜. ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜
∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ µ‡ÚˆÓ· ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰ÂοÌËÓË ˘Ô-
¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ˘˜ °ÂÓÈÎÔ‡˜ /
√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi˜ π·ÙÚÔ‡˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ
ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÓÔÛËχÙÚȘ, ÂÈÛΤÙÚȘ ˘Á›·˜ ηÈ
Ì·›Â˜. ∆Ô ı¤Ì· Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ˘Á›·˜ ·›Ú- ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50 ∆ËÏ.: 210 9320424
ÓÂÈ ·ÚÁ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ¡¤· ™Ì‡ÚÓË 17122 ∫ÈÓ.: 6977-459421
Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ô ÔÔ›Ô˜ οıÂ
Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ˆ˜ ÌfiÓÔ ·Ó
È‰Ú˘ıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· ΤÓÙÚ· ˘Á›·˜, ‰ÂÓ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ
ÛÙȘ Ô˘Ú¤˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÁÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ˘Á›·˜ Ô˘
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Û ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ Â›‰Ô.
µ¤‚·È· ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë
Ó¤· ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ˘Á›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÛÙ·- ™π°∞§√À ª∞ƒπ∞
ıÂÚ¿ ‚‹Ì·Ù· Î·È Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ øÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏfiÁÔ˜
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙËÓ
ŒÓˆÛË °ÂÓÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ Î·È Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· °ÂÓÈ-
΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ù·
ÔÔ›· ÌÂϤÙËÛ·Ó ÙÔ ı¤Ì· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı·
‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï·fi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘, Ô˘ π·ÙÚ›Ô: ™ÔÊÔ‡ÏË 40 ¡¤· ™Ì‡ÚÓË
ÓÔÛ›. ∆ËÏ./Fax: 210 9310509
∫ÈÓ.: 6944 940800

∆∂ÀÃ√™ 04 37
diatrofi r4 25/11/2009 07:22 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

¢π∞∆ƒ√º∏

“H ∞ÏÊ¿‚ËÙÔ˜ Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜! “


“ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ·˘Ùfi Ô˘
ÙÚÒÌÂ. ŸÌˆ˜ Ë ıˆڛ· ¿ÂÈ Î·È Ï›ÁÔ ·Ú·-
¤Ú·. ªÔÚԇ̠Â›Û˘ Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘ÌÂ, Ó·
‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Èı·ÓÒ˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÁÈ·-
ÙÚ¤„Ô˘Ì οÔȘ ·Ûı¤ÓÂȘ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·˜
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÚfiÊÈÌ·. ªÂ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù·
¯¿È· Î·È Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ˆ˜ ı·
ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ‹ ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÙÈ̤˜ ÛÙȘ
·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Ì·˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ-
Îfi Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·›ÛıËÛË ˆ˜ οÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È
ÛˆÛÙ¿. √ ηχÙÂÚÔ˜ Î·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜
Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÙ ÙËÓ ˘Á›· Û·˜ Â›Ó·È Ó· ·Ú¯›-
ÛÙ ӷ ÂӉȷʤÚÂÛÙÂ: ¡· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙȘ ¯ÚÂÈ¿-
˙ÂÛÙÂ Î·È ˆ˜ ı· ÂˆÊÂÏËı›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
·fi ·˘Ùfi. ∞˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ÌÔÚ›Ù ӷ
Ù· ‚Ú›Ù ÛÙÔ Ì·Ó¿‚ÈÎÔ Î·È ‰ÂÓ ı· Û·˜ ÎÔÛÙ›-
ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· .

ÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ù· ηÚfiÙ· µÂÚ›ÎÔη: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ∫·ÚÔ‡˙È: ¶ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË,

Ÿ οÓÔ˘Ó Î·Ïfi ÛÙËÓ fiÚ·ÛË, ·ÏÏ¿


ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ Ù· ·‚ÔοÓÙÔ˜ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· ÙÔ˘
ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË, ‚ÔËı¿-
Ó ÙËÓ fiÚ·ÛË, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Î·Ù¿ Ù˘
ÓfiÛÔ˘ ÙÔ˘ Alzheimer Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÁË-
‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, ÂÏ·ÙÙÒ-
ÓÂÈ Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ‚ÔËı¿ÂÈ
ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·ÎÔ‹˜ Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ
ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÔÈ Ì·Ó¿Ó˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÓÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË
ηٷÚ·˛ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ‚‹¯·; °ÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ Ù·
ÎÂÚ¿ÛÈ· ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·¸Ó›· Î·È ÙÔ µÚÒÌË: ∂Ï·ÙÙÒÓÂÈ Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂ- ∫·Ú‡‰È·: ∂Ï·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏË-
̤ÏÈ Û·˜ ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÙÔ ¤ÏÎÔ˜; ÚfiÏ˘, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ÛÙÂÚfiÏ˘, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ,
∞ӷηχ„Ù ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ‰È·‚‹ÙË, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰˘ÛÎÔÈ- ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË, ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿-
ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÁÎÚ¤ÈÊÚÔ˘Ù Î·È ÁÈ·Ù› ÔÈ ÏÈfiÙËÙ· Î·È Ì·Ï·ÎÒÓÂÈ ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· ıÂÛË Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ηÚ-
Á˘Ó·›Î˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÎÔ˘- ‰È·Î¤˜ ·ı‹ÛÂȘ
ÓÔ˘›‰È. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚfiÊÈ- °È·Ô‡ÚÙÈ: ¶ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÙÔ ¤ÏÎÔ˜,
Ì· οÓÔ˘Ó ·ÚfiÌÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ Ù· ÔÛÙ¿, ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ Ù· Â›Â- ∫·ÚfiÙ·: µÔËı¿Ó ÙËÓ fiÚ·ÛË, ÚÔÛÙ·-
Â›Ó·È Î·Ïfi Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Û·˜ ‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·ÓÔÛÔ- ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË
·Ú¤ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â¿Ó ÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ú-
‰ÂÓ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ‚ÚÒÌË Î·È Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ¤„Ë Î›ÓÔ Î·È ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜
ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·Ú¯›ÛÙÂ
Ó· ÙÚÒÙ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÙÚfiÔ, ηıËÌÂ- °ÎÚ¤ÈÊÚÔ˘Ù: ¶ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ηډȷ- ∫¿ÛÙ·Ó·: µÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ·
ÚÈÓ¿, ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË Î‹ ÚÔÛ‚ÔÏ‹, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿,
˙ˆ‹. ‚¿ÚÔ˘˜, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·ÎÔ- ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘,
‹˜, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔ- ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ÂϤÁ-
∞‚ÔοÓÙÔ: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰È·‚‹ÙË, ÛÙ¿ÙË Î·È ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ Ù· Â›‰· ¯ÔÏË- ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË
ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ÛÙÂÚfiÏ˘
‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·ÎÔ‹˜, ∫ÂÚ¿ÛÈ·: ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿,
ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË Î·È ‚ÔË- °Ï˘ÎÔ·Ù¿Ù˜: µÔËı¿Ó ÙËÓ fiÚ·ÛË, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÛÙ·Ì·Ù¿ÓÂ
ı¿Ó ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· Ó· Â›Ó·È ÈÔ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·¸Ó›·, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Î·Ù¿ Ù˘
··Ï‹. ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó Ù· ÔÛÙ¿ ÓfiÛÔ˘ ÙÔ˘ Alzheimer Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÁË-
Ú·ÓÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜
∞ÁÎÈÓ¿Ú˜: µÔËı¿Ó ÛÙËÓ ¤„Ë, ÂÏ·ÙÙÒ- ¢·Ì¿ÛÎËÓ·: Œ¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÁËÚ·ÓÙÈΤ˜ ȉÈfi-
ÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ÚÔ- ÙËÙ˜, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙË- ∫Ô˘ÓÔ˘›‰È: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ
ÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÔ‡Ó Ù·, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ÌÓ‹Ì·, ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË Î·È ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜, ‰˘Ó·-
Ù· Â›‰· ۷ί¿ÚÔ˘ ÛÙÔ ·›Ì· Î·È ÚÔ- Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘ Î·È ÚÔÛٷه- ÌÒÓÂÈ Ù· ÔÛÙ¿, ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÏ·ÓȤ˜ ηÈ
ÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ·fi ·ÚÚÒÛÙȘ ÛÙÔ Û˘ÎÒÙÈ Ô˘Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ηډȷΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ ÚÔÛٷهÂÈ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ηډȷΤ˜

∞Ó·Ó¿˜: ¢˘Ó·ÌÒÓÂÈ Ù· ÔÛÙ¿, ·Ó·ÎÔ˘Ê›- ∂Ï·ÈfiÏ·‰Ô: ¶ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ∫ÚÂÌ̇‰È: ªÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ·
˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÎÚ‡ˆÌ·, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ¤„Ë, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, ÚÔ- ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·Ú‰È·Î‹˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜, ÚÔ-
ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÎÚ·ÙÔÂÏÈÒÓ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ÙÔÓ ‰È·‚‹ÙË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÛÎÔÙÒÓÂÈ Ù·
·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰È¿ÚÚÔÈ· Î·È Ì·Ï·ÎÒÓÂÈ ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ Ù· Â›‰· ¯ÔÏË-

38
diatrofi r4 25/11/2009 07:22 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

ª·Ó¿Ó˜: ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ¶Ú¿ÛÈÓÔ ÙÛ¿È: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛ-


ËÚÂÌÔ‡Ó ÙÔ ‚‹¯·, ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó Ù· ÓÔ, ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ‚ÔËı¿ÂÈ
ÔÛÙ¿, ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·ÎÔ‹˜, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ
ÛÙ·Ì·Ù¿Ó ÙË ‰È¿ÚÚÔÈ· ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È ÛÎÔÙÒÓÂÈ Ù·
‚·ÎÙ‹ÚÈ·
ªÚfiÎÔÏÔ: ¢˘Ó·ÌÒÓÂÈ Ù· ÔÛÙ¿, ‚ÔË- ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÏÈ΋˜ ·Ï¤Ûˆ˜: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿-
ı¿ÂÈ ÙËÓ fiÚ·ÛË, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·Ú- ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘, ÚÔÏ·Ì-
ΛÓÔ, ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÂϤÁ-
‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·, ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó
¯ÂÈ ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË
Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ‚ÔËı¿ÓÂ
ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·ÎÔ‹˜ Î·È ‚ÂÏÙÈÒ-
¡ÂÚfi: µÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜,
ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤„Ë
ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÙÚÒÓ ÛÙ· ÓÂÊÚ¿ ηÈ
Ì·Ï·ÎÒÓÂÈ ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· ƒÔ‰¿ÎÈÓ·: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘ÛÎÔÈ-
ÏÈfiÙËÙ·, ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ,
‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·ÎÔ‹˜,
‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ¤„Ë Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤ-
ÌËÛË ÙˆÓ ·ÈÌÔÚÚÔ˝‰ˆÓ
ÛÙÂÚfiÏ˘ Î·È ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ̇ÎËÙ˜
ƒ‡˙È: ¶ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÚÔÏ·Ì-
§ÂÌfiÓÈ· Î·È Ï¿ÈÌ: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ‚¿ÓÂÈ ÙÔ ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÚÔ-
ηÚΛÓÔ, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÙÚÒÓ ÛÙ·
ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË, οÓÔ˘Ó ÓÂÊÚ¿ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ·Ó·-
ÈÔ ··Ï‹ ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿- ÎÔ‹˜
ÓÂ ÙÔ ÛÎÔÚ‚Ô‡ÙÔ
™ÎfiÚ‰Ô: ∂Ï·ÙÙÒÓÂÈ Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂ-
§¿¯·ÓÔ: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÚfiÏ˘, ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË,
ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·, ‚ÔËı¿- ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÛÎÔÙÒÓÂÈ Ù·
ÂÈ ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, ÚÔÛٷهÂÈ ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ̇ÎË-
ÙËÓ Î·Ú‰È¿, Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·Ô- Ù˜
ϤÌËÛË ÙˆÓ ·ÈÌÔÚÚÔ˝‰ˆÓ
™Ù·Ê‡ÏÈ·: µÔËı¿Ó ÙËÓ fiÚ·ÛË, ¶ÚÔ-
§ÈÓ¿ÚÈ: µÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ¤„Ë, ÚÔÏ·Ì‚¿- Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÙÚ· ÛÙ· ÓÂÊÚ¿, ÚÔ-
ÓÂÈ ÙÔ ‰È·‚‹ÙË, ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿, Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË
‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ
ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ
ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·
ηډȿ
ª¿ÓÁÎÔ: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ,
ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË, Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ ™‡Î·: µÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜,
¡ÙÔÌ¿Ù˜: ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË, ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·ÎÔ‹˜,
ı˘ÚÂÔÂȉ‹, ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ¤„Ë Î·È ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÂÏ·ÙÙÒ-
ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Î·Ù¿ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘,
ÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘ Î·È ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ÂϤÁ-
Alzheimer ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿
¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË
ª·ÓÈÙ¿ÚÈ·: ∂ϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋ ¶·ÓÙ˙¿ÚÈ·: ∂ϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÙËÚȷ΋
›ÂÛË, ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· ¯ÔÏËÛÙÂ- º·ÛfiÏÈ·: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰˘ÛÎÔÈÏÈfi-
›ÂÛË, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ,
ÚfiÏ˘, ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ÚÔ- ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó Ù· ÔÛÙ¿, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÙ·, ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ
Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÒ- ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ·ÈÌÔÚÚÔ˝‰ˆÓ, ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰·
ÓÔ˘Ó Ù· ÔÛÙ¿ ‚¿ÚÔ˘˜ ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ
ηÚΛÓÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÔ‡Ó Ù· Â›‰·
ª¤ÏÈ: ∂Ô˘ÏÒÓÂÈ ÙȘ ÏËÁ¤˜, ‚ÔËı¿ÂÈ ¶ÂfiÓÈ: µÔËı¿ÂÈ ÙËÓ fiÚ·ÛË, ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ Û·Î¯¿ÚÔ˘ ÛÙÔ ·›Ì·
ÛÙËÓ ¤„Ë, ÚÔÛٷهÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ·ÚÙËÚȷ΋ ›ÂÛË, ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ Ù· Â›‰·
¤ÏÎÔ˜, ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÚÔ- ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛ- ºÚ¿Ô˘Ï˜: ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ ÓÔ Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi ÓÔ, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÂÓÈÛ¯‡-
Û‡ÛÙËÌ· Ô˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ËÚÂÌÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÛÙÚ˜
ª‹Ï·: ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÚÔ-
Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·, ·˘Í¿- ¶ÈÂÚȤ˜ ÙÛ›ÏÈ: µÔËı¿Ó ÛÙËÓ ¤„Ë, ºÈÛÙ›ÎÈ·: ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ηÚ-
ÓÔ˘Ó ÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ· Ì·Ï·ÎÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚÂıÈṲ̂ÓÔ Ï·ÈÌfi,
ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ. ‰È·Î¤˜ ·ı‹ÛÂȘ, ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ ·Ò-
ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È ‚ÔËı¿- ÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛ-
Ó ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË Î·È ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó Ù· Â›-
ªÔ‡Ú· (blueberries): ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó
ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ‰· ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘
¶ÔÚÙÔοÏÈ·: ∂ÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈ-
ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÔ‡Ó Ù· Â›‰· ۷ί¿ÚÔ˘ Îfi Û‡ÛÙËÌ·, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛ-
ÛÙÔ ·›Ì·, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ÚÔ- ÓÔ, ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ‰˘Ó·- æ¿ÚÈ: ¶ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ
Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ· ÌÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹ ÙË ÌÓ‹ÌË, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Î·È
ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·”

∆∂ÀÃ√™ 04 39
6 reasons 25/11/2009 07:23 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆∞ ∂-MAIL

ŒÍÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ Ôχ


∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÔÏÔ¤Ó· ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚ˜ ÌÂϤÙ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ fiÛÔÈ
ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÛÈÏÔ˘¤Ù·
ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ó· ÎÔÈ-
ÌÔ‡ÓÙ·È Î·Ï¿ οı ‚Ú¿‰˘, ‰ÈfiÙÈ Ë
¤ÏÏÂÈ„Ë ‡ÓÔ˘ Ì¿˜ ·¯·›ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ ¤Ó· ÎÈÏfi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ - Î·È ÔÈ ÂȉÈ-
ÎÔ› ¤¯Ô˘Ó È· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó
·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘,
ÒÛÙ ӷ ÂÏ·ÙÙˆı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·‡ÍË-
Û˘ ÙÔ˘ ۈ̷ÙÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜. ¶Ò˜ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó fï˜ Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ‡ÓÔ˜ ηÈ
‚¿ÚÔ˜; ∏ ·¿ÓÙËÛË ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÎÚ‡-
‚ÂÙ·È ÛÙȘ ÔÚÌfiÓ˜.

ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· "∆¿È̘" ÙÔ˘ ¶ÔχÏÔÎË Û˘Û¯¤ÙÈÛË


Ÿ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÙÔ ÎÏÂȉ› Â›Ó·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÎÔÈÌfi-
Ì·ÛÙ Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·' fiÛÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·.
§.¯. ÙÔ 1960 Ì›· ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ‡ÓÔ˘ ÂÓfi˜
"∏ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ‡ÓÔ˘ Î·È ‚¿ÚÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ
·Ï‹ fiÛÔ ÂÓ ÚÒÙÔȘ Ê·›ÓÂÙ·È", ϤÂÈ. "√ ÙÚfiÔ˜ ÌÂ
ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔÓ ‡ÓÔ Î·È
ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Â›¯Â ·Ôηχ„ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÙËÓ ·ÁÚ˘Ó›· Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜. ŸÙ·Ó ›̷ÛÙÂ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·Ó ÔÎÙÒ ¤ˆ˜ ÂÓÓ¤· ÒÚ˜ οı ͇ÓÈÔÈ, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Â›Ó·È Ì¤Ú·, Û˘ÓÂÒ˜ Ú¤-
‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ 2000 Û ∏¶∞ ÂÈ Ó· Ê¿ÌÂ. ŸÙ·Ó ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙÂ, Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ͤÚÂÈ
Î·È µÚÂÙ·Ó›· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Ì¤ÛË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È Ó‡¯Ù·, Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÔÏÏ‹
‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ϤÔÓ ÙȘ 7 ÒÚ˜ οı ‚Ú¿‰˘. ∆ËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ê·ÁËÙfi."
›‰È· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛıËΠۯ‰fiÓ Ë ŸÔÈÔ˜ ÍÂÓ˘¯Ù¿ÂÈ, Û˘ÓÂÒ˜, "›ıÂÈ" ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘
Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜. fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi
ªÂ ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿, ‡ÓÔ˜ Î·È ·¯˘Û·ÚΛ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÂΛӘ ÙȘ ÒÚ˜ ·ÓÂ-
Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË. Í¿ÚÙËÙ· ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ ·Ó ¯ÔÚ‡ÂÈ ‹ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ
\øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ fiÙ·Ó ·›ÛıËÌ· Ù˘ ›ӷ˜ Â›Ó·È ·ÚfiÓ. ∫·È fiÙ·Ó Ô ÔÚÁ·ÓÈ-
¿Û¯ÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ‡ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ÛÌfi˜ ÓÈÒÛÂÈ fiÙÈ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ‡ÓÔ˘, ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·˘Ùfi
·›ÛıËÌ· ›ӷ˜, ÂÓÒ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÚÔÊ‹˜, ·˘Í¿ÓÂÙ·È".
ÎÔÈÌ¿Ù·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ∫·È ·˘Ùfi, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÔÚÌfiÓ˜ Ô˘ ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜
Ô͇ÓÔ˘Ó ÙËÓ ›ӷ Î·È Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÔÚÌfiÓ˜ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ë ÔÚÌfiÓË ÙÔ˘ ÛÙÚ˜, Ë ÎÔÚÙÈ-
ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ‡ÓÔ. ªÂϤÙ˜, ÂÍ ¿ÏÏÔ˘, ˙fiÏË, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ fiÛÔÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¤¯Ô˘Ó, Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ì ٷ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· Ó· ·Ú·ÙË-
ηٿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ, ÙÔÓ ÈÔ ˘„ËÏfi ‰Â›ÎÙË Ì¿˙·˜ ÛÒÌ·- ÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ìԇ̠ÁÈ· ‡ÓÔ. ¶ÂÈ-
ÙÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Ú¿Ì·Ù· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ
ªÚ›ÛÙÔÏ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ·Ú·- ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‡ÓÔ˘ ÂÍ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· Â›Â-
ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·È‰È΋ ·¯˘Û·ÚΛ· ‰· Ù˘ ÎÔÚÙÈ˙fiÏ˘ Î·È Ù· ·˘ÍË̤ӷ Â›‰· ÎÔÚÙÈ˙fi-
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ÏÈÁÔÛÙfi˜ ‡ÓÔ˜ ÛÙËÓ ËÏÈΛ· Ï˘ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Â˘ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·¯˘Û·ÚΛ·.
ÙˆÓ 3 ÂÙÒÓ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔχˆÚË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ƒfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÈ ÔÚÌfiÓ˜ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ
ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ÚfiÛÏË„Ë ÙÚÔÊ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÁÎÚÂÏ›ÓË Î·È Ë ÏÂÙ›-
√ ‰Ú ™·¯Ú¿ÓÙ ∆·¯¤ÚÈ, ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ÓË. ªÂϤÙË ÙÔ˘ ‰ÚÔ˜ ∆·¯¤ÚÈ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘
ªÚ›ÛÙÔÏ, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔ- ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ 2-3 ÒÚ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ ‡ÓÔ˜ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó·
Ó˜ ÛÙË µÚÂÙ·ÓÓ›· Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Û¯¤ÛË ·˘ÍËı› ηٿ 15% Ë ÁÎÚÂÏ›ÓË Î·È Ó· ÌÂȈı› ηٿ ÙÔ
ÌÂٷ͇ ‡ÓÔ˘ Î·È ÛˆÌ·ÙÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜. ¶ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜, ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi Ë ÏÂÙ›ÓË. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, fiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚË
Ì¿ÏÈÛÙ·, ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÏÂÙ›ÓË ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ "ÈÛÙ‡ÂÈ" Ô ÔÚÁ·-
Û ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, Ë ÓÈÛÌfi˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÚÔÊ‹˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó·
ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÚÔ- ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ›ӷ˜.
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜. ÕÏϘ ÌÂϤÙ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ fiÙ·Ó ÎÔÈÌ¿Ù·È Î·Ó›˜ ÌfiÏȘ

40
6 reasons 25/11/2009 07:23 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

4 ÒÚ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ù· Â›‰· Ù˘ ÏÂÙ›Ó˘ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·-


ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 19% ¤ˆ˜ 26%, ÔfiÙ ÙÔ
·›ÛıËÌ· Ù˘ ›ӷ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ.

∆È Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙÂ
∆È ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ú·ÎÙÈο fiÏ' ·˘Ù¿; ŸÙÈ fiÔÈÔ˜ οÓÂÈ
‰›·ÈÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÎÔÈÌ¿Ù·È ·ÚÎÂÙ¿, ‰ÈfiÙÈ
‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹
ÏÂÙ›ÓË Î·È ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ›ӷ˜,
˘ÔÓÔ̇ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ·‰˘Ó¿ÙÈÛÌ·.
∏ ›‰È· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹, fï˜, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Î·È ÁÈ·
fiÛÔ˘˜ ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·¯‡ÓÔ˘Ó.
¶fiÛ˜ ÒÚ˜ ‡ÓÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È; "√ÎÙÒ ¤ˆ˜ ÂÓÓ¤· ¶ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ¶ÂÓÛ˘Ï‚¿ÓÈ·
Â›Ó·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ", ··ÓÙ¿ Ô ‰Ú ∆·¯¤ÚÈ. "∫·È ·Ó ·˘Ùfi ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi
·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·Ó¤ÊÈÎÙÔ, ·˜ ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÏÔÈ fiÙÈ ÙÔ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÂÂȉ‹ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÈÔ Ôχ Î·È ÈÔ
fiÛÔ ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ·fi ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ‚·ıÈ¿.
ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ Î·È ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ηٿ¯ÚËÛ˘ Ô˘ÛÈÒÓ 4. ∆ËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ ÂÈχÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·-
̤¯ÚÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜". Ù·. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ §‡ÌÂÎ,
ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘
∆· ÔʤÏË ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÚÈÓ Ï‡ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·˙Ï, Ù· ηٷʤÚ-
ÓÔ˘Ó Ôχ ηχÙÂÚ· ·' fiÙÈ fiÛÔÈ Ì¤ÓÔ˘Ó Í‡ÓÈÔÈ
1. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‡ÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·¯˘-
¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ù· χÛÔ˘Ó.
Û·ÚΛ·. ¶ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÌÂϤÙ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·
5. √ ‡ÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ.
¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ fiÛÔÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È 8 ÒÚ˜ ‹ ÂÚÈÛ-
∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ™Ù¿ÓÊÔÚÓÙ, ÛÙËÓ
ÛfiÙÂÚ˜ οı ‚Ú¿‰˘ Â›Ó·È ÈÔ ·‰‡Ó·ÙÔÈ ·' fiÙÈ
∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô ‡ÓÔ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ
fiÛÔÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È 5 ÒÚ˜ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ª›· ·fi
ÔÚÌÔÓÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÂËÚ¿˙Ô-
·˘Ù¤˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Case Western
ÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·ÚΛÓÔ˘.
Reserve, ÛÙÔ √¯¿ÈÔ, ÌÂٷ͇ 70.000 ÂıÂÏÔÓÙÚÈÒÓ
6. √ ‡ÓÔ˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÌÓ‹ÌË. ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi ÙÔ
Î·È ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ fiÛ˜ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi 5
¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂıÂ-
ÒÚ˜ οı ‚Ú¿‰˘, ›¯·Ó 33% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·- ÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
ÓfiÙËÙ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·¯‡Û·ÚΘ ̤۷ Û 15 ¯ÚfiÓÈ·. ı˘ÌËıÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÌÓË-
2. √ ‡ÓÔ˜ "ÁÂÓÓ¿" ηϤ˜ ȉ¤Â˜. √ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÌÔÓ‡ÛÂÈ, ÙÔ˘˜ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·Ó Ôχ ηϿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ
·ÓıÚÒÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ Úˆ› ÂÊ' fiÛÔÓ ‚‚·›ˆ˜ ›¯·Ó ÎÔÈÌËı›."
fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÚfiÛÊ·ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÌÂϤÙË. ∆Ô ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙÔ:
3. √ ‡ÓÔ˜ ¯·Ú›˙ÂÈ Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ http://georgelaios.blogspot.com

“TÚÂÏfi-∫·Ì¤ÚÔ˜”

∆∂ÀÃ√™ 04 41
istioploia 25/11/2009 07:24 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

π™∆π√¶§√´∞

√ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘
§·ÁÔ˘ÛÒÓ 2009 ‚Ú·‚‡ÙËÎÂ
·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ
∞ıËÓ·›ˆÓ
∆ÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ·-
ıÏËÙ‹ Ù˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜,
∞ÈÌ›ÏÈÔ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘,
‚Ú¿‚Â˘Û·Ó Ô ‰‹ÌÔ˜ ∞ıË-
Ó·›ˆÓ Î·È Ô Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜
ÛÙ·ıÌfi˜ «∞£∏¡∞ 9.84»,
Ô˘ Â›Ó·È Î·È Â›ÛËÌÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ·ıÏËÙ‹. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË
∆Ô ÙÚ›ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡√∂ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘
·ÔÙÂÏ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ §·ÁÔ˘ÛÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Âʤ- ‰‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡È΋ٷ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË Î·È ÙÔ˘
ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÈÔ ‰ËÌÔÊÈ- ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ «∞£∏¡∞ 9.84», £·Ó¿ÛË ∫·Ê¤˙·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú¿-
Ï‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, Ô ·ÁÒÓÔ˜ ÙˆÓ ‚Â˘Û·Ó ÙÔÓ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È ÂÁ¯ÒÚȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿
§·ÁÔ˘ÛÒÓ ÚÔÛ¤Ï΢Û 45 ÛοÊË Û 5 ηÙËÁÔ- Î·È ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ¢ÁÂÓÔ‡˜ ¿ÌÈÏÏ·˜, Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ¿ÏψÛÙ ·ÔʤÚÂÈ ÙÔ
ڛ˜ (ORCI A, ORCI N, IRC I, IRC II, ORC CLUB) Ù· ‚Ú·‚Â›Ô fair play ·fi ÙË ¢√∂.
ÔÔ›· ‹Ú·Ó ÂÎΛÓËÛË ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›·,
ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÛÙ·ıÔ‡˜ Î·È ·ÛıÂÓÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘. ¶ÚÒÙÔ
ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÙÔ BRAVE (IRC I) ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔ ·fi
ÙÔ ALPHA PRIVATE BANK (IRC II) Î·È ÙÔ ALPHA
¶ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜
BANK (ORCI A). ∆ÛÈÌԢΤÏ˘ Î·È ∫·ÚÒÓ˘
ORCI A ™ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ∫·ÙÔ›ÎˆÓ µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘
1 ALSOUMA-ALLIANZ TH. GEORGIADIS ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· 420. ¶‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ 31
2 ZANTINO-WIND P. STROUZAS ÏËÚÒÌ·Ù· ·fi 18 Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó 7 ÈÛÙÈÔ-
3 NEMESIS Z. DIMITRIOU ‰ÚƠ̂˜. ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ∆ÛÈÌÔ˘-
ΤÏ˘ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫·ÚÒÓË ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ∆˙ÈÙ˙ÈÊÈÒÓ ∫·Ï-
ORCI N ÏÈı¤·˜ ÂÓÒ Ë ¡ÂʤÏË ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎÔ˘ - ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˘
1 OLKIS V. BOGAKOS (π√¶√ƒ-¡√∂) η٤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Á˘Ó·ÈÎÒÓ-
2 CHRISTINA II - INDESIT S. KANARIS ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ.
3 NIRITIS G. KALIVIOTIS
∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ηٿٷ͢ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:
ORC CLUB
1 KONTESSA K. TETRIGAS 1. ∞. ∆ÛÈÌԢΤÏ˘ - °. ∫·ÚÒÓ˘ (¡√∆∫),
2 MARA G. DIMAKARAKOS 2. ∞. ª·Î·ÙÛÈ¿˜ - ∆ÚÈ·ÓÙ. ª·Î·ÙÛÈ¿˜ (¡√∆∫),
3 HIMAIRA S. TOROSIS 3. §Ô˘Î. √˘ÏΤÚÔÁÏÔ˘ - °ÚËÁ. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ( √™º¶),
4. ÃÚ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ - ∫. ¶Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ (π√£),
IRC I 5. ¡ÂÊ. ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎÔ˘ - ∞ÈηÙ. ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˘ (π√¶√ƒ-¡√∂),
1 ELLINIX TRAPEZA PEIRAIOS CH. PANAGIOTOU 6. ∞ÈηÙ. ∫·˚Ù·Ù˙›‰Ô˘ - ∂ÈÚ. ¢‹ÌÔ˘ (¡√¶º-π√¶),
2 GANT G. KRIMITSAS 7. °. ∫·Ú˘ÛÙÈÓ·›Ô˜ - ¡. ∫·Ï·Ê¿Ù˘ (¡√∫µ),
3 NIKI CHRISTINA A. THEODORIDIS 8. ¢ËÌ. ¶·Á›‰· - ¶ˆÏ •ËÚ·‰¿ÎË (π√¶),
9. ∫. ∫·˙·ÓÙ˙‹˜ - ™. ÷ÌÂ˙fiÔ˘ÏÔ˜ (¡√£),
IRC II 10. ∞ÓÙ. ∆Û¿Ù·˜ - ∑. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ (√™º¶ -¡√∆∫).
1 KYANH N. KRALLIS
2 ALPHA PRIVATE BANK P. KOURKOULOS
3 ALBATROS II A. MIRMIRIDIS

ISAF Rolex World Sailor 2009


∏ ISAF Î·È Ë Rolex ˆ˜ ¯ÔÚËÁfi˜, ·Ó·ÎÔ›Óˆ-
Û·Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÓÈÎËÙ¤˜, ¿ÓÙÚ· Î·È Á˘Ó·›Î·,
ÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ISAF Rolex World Sailor
of the Year Awards 2009, ÁÈ· ÙÔÓ πÛÙÈÔ-
ÏfiÔ Ù˘ ÃÚÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘ 2009. ∂›Ó·È Ô
‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Torben Grael Î·È Ë ·ÌÂÚÈη-
Ó›‰· Anna Tunnicliffe. °È· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜
·˘Ù‹ „‹ÊÈÛ·Ó 130 ̤ÏË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ πÛÙÈÔÏÔ˚΋˜ √ÌÔ-
ÛÔÓ‰›·˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ ıÂÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÁÂÓÓ‹ıË-
ΠÙÔ 1994 Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÈÌËı› Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘
‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˚΋˜ ÛÎËÓ‹˜.

42
istioploia 25/11/2009 07:24 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi J24


√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ
∆Ô ÛοÊÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ì ΢‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ∆·Á·- ÙÔ "6Ô ∫‡ÂÏÏÔ £ƒÀ§√™"
ÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ϋڈ̷ ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫fiÎÔÚË, ¶ÂÚÈ-
ÎÏ‹ ∞˚‰ÈÓ›‰Ë, ¡›ÎÔ ª·‡ÚÔ, ∞ÓÙÒÓË ∫·Ú·Á›·ÓÓË, °È¿ÓÓË º¿Î· Î·È ª·Ú›Ó·
∆ÛÈÏÈÁΛÚË, η٤Ϸ‚ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi J24 Ô˘ ¤ÁÈÓ ™Ô‡‰·
Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. ªÈ· Ó›ÎË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜
ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·ıÏËÙ¤˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·-
ÎÚ›ÛÂȘ.
∆Ô ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ÛοÊÔ˜ Gunni Ì ΢‚ÂÚÓ‹ÙË
ÙÔÓ Matthias Garzmann, Î·È ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ, ÙÔ ∞ÁÁÏÈÎfi ÛοÊÔ˜ Inmarsat ÌÂ
΢‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔÓ Ian Southworth.
™˘ÓÔÏÈο Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 28 ÏËÚÒÌ·Ù· ·fi 6 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÙËÓ °ÂÚ-
Ì·Ó›· ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, ÙËÓ ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›·, ÙËÓ πÙ·Ï›· ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Î·È ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·.

ªÂ ¤ÍÈ ÈÛÙÈÔ‰ÚƠ̂˜ ÛÙÔ ™·ÚˆÓÈÎfi ÔÏÔÎÏËÚÒ-


ıËΠÙÔ "6Ô ∫‡ÂÏÏÔ £ƒÀ§√™" Ì ‰ÈÔÚÁ·Óˆ-
Ù‹ ÙÔÓ √§Àª¶π∞∫√. √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔÓ
·ÁÒÓ· ÍÂ¤Ú·Û·Ó οı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÊÔ‡
¤ÙÚÂÍ·Ó 144 ·ıÏËÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È
·ÁÒÓ˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó Ì ¿ÚÈÛÙ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Ó-
ı‹Î˜ Î·È Ì ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ÌÂٷ͇ 4 Î·È 5
ÌÔÊfiÚ.
∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜
ÂÍ‹˜:

°ÂÓÈ΋ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ
1Ë ∂ÚÁ›Ó· ∫·Ú‚›· √§Àª¶π∞∫√™
2Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ∆·‚Ô˘Ï¿ÚË π√¶
3Ë ∂‚Âϛӷ ¢ÚÔ‡Áη π√¶

∫ÔÚ·Û›‰Â˜ (1998 Î ÌÂÙ¿)


1Ë ¡·Ù¿Û· °Î·Ú‹ ¡.√. ∞›ÁÈÓ·˜
2Ë ŒÏÂÓ· ¶¤ÙÛ· ¡.√. ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘
3Ë µ¤Ú· ∫·Ï·ÓÙ˙Ë ¡.√. ∞›ÁÈÓ·˜
¶ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ∂π√
ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi ∫·ÙËÁÔÚ›· 2000 Î·È ÌÂÙ¿
1Ë ∞Ï›ÎË Î·Ï·ÓÙ˙‹ ¡.√. ∞›ÁÈÓ·
∆Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë 2Ë °ÂˆÚÁ›· °∫ÏÈ¿ÙË π.√.¶ÔÚÙÔ ƒ¿ÊÙË
ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÈÔÏÔ˚΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›·. 3Ë ∂˘·ÁÁÂϛӷ ∆Ú›ÌË ¡.√. ∞›ÁÈÓ·˜
∞fi ÙÔ 2010 Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ı· ‰ÈÂ-
°ÂÓÈ΋ ·ÁÔÚÈÒÓ
Í¿ÁÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙȘ ηÙËÁÔ-
1Ô˜ πˆ¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÛٷηÚÈ¿˜ ¡.√.∆.∫.
ڛ˜ ŸÙÈÌÈÛÙ Î·È §¤È˙ÂÚ ÌÂ Û˘ÌÌÂ-
2Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ¡.√.∫.µ.
ÙÔ¯‹ 5 ¢ÚÒ ·Ó¿ ·ıÏËÙ‹ Î·È fiÏ·
3Ô˜ ÕÚ˘ •ÂÓ¤ÏÏ˘ ¡.√.∫.µ
Ù· ¤ÛÔ‰· ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈ-
Îfi ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi. ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶·›‰ˆÓ (1998 Î·È ÌÂÙ¿)
∞˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ‹ÚÂ Ë ÁÂÓÈ΋ 1Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ¡.√.∫.µ.
Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂π√ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ- 2Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·‰‹Ì·˜ ¡.√.∆.∫.
‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ 3Ô˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÚÈÏ¿Î˘ √§Àª¶π∞∫√™
Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 86
ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·ÙËÁÔÚ›· 2000 Î·È ÌÂÙ¿
∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂π√ ›¯Â ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· Ó· ÛÙ·Ï› 1Ô˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÚfiÛÔ˜ ¡.√. ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘
ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2Ô˜ ¢Èη›Ô˜ ∫¤ÚÎÔ˘Ï·˜ ¡.√. ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘
ÙÔ˘ 2010, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢- 3Ô˜ ¡È΋ٷ˜ Tokovoi √§Àª¶π∞∫√™
ÛË ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ.
°È ·˘Ùfi Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ·Ï¿ οÔȘ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Û˘Ó¯¿ÚË-
ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È¿Ù·Í˘ „ËÊ›ÛÙËÎ·Ó ÔÌfiʈӷ. Û·Ó ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ √§Àª¶π∞∫√À ÁÈ·
√ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂π√ ÁÈ· ÙÔ 2010 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 7.618.600 _, ÙËÓ ¿„ÔÁË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ‰ÂÓ
ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ηÙÂÙ¤ıË Ô‡Ù ÌÈ· ¤ÓÛÙ·ÛË. ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ
·Ó¿Ù˘Í˘. Â¿ıÏˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› fiˆ˜ ¿ÓÙ·
ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÛÙ¿-
‰ÈÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË.1Ë ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋

∆∂ÀÃ√™ 04 43
istioploia 25/11/2009 07:24 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆∞ ∂-MAIL

ŒÓ· ¿ÙÔÌÔ Á˘Ú›˙ÂÈ Û›ÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·ÚÁ¿, ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ ηÈ
¡∞ °π∞∆π ¢∂¡ ¢π¡√À¡
ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔ˜, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ™Àªµ√À§∂™ ∞¡∆ƒ∂™
ÛÙËÓ fiÚÙ·.
∞¶√ ™∆∏§∂™ ¶∂ƒπ√¢π∫ø¡
°π√™: «ª·Ì¿, ÌÔÚÒ Ó· Û ڈًۈ οÙÈ;»
ª¶∞ª¶∞™: «¡·È ‚‚·›ˆ˜ , ÙÈ Â›Ó·È;» ∞Á·ËÙ¤ °ÈÒÚÁÔ,
°π√™: «ª·Ì¿˜, fiÛ· ·›ÚÓÂȘ ÛÙË ÌÈ· ÒÚ·;»
ª¶∞ª¶∞™: «∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È΋ ÛÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. °È·Ù› ÚˆÙ¿˜ ¤Ó· ∂Ï›˙ˆ Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· Ì ‚ÔËı‹ÛÂȘ! ∆Ș ÚÔ¿Ï-
Ù¤ÙÔÈÔ Ú¿ÁÌ·;» ÚÒÙËÛ ı˘ÌˆÌ¤Ó·. Ϙ, ¤Ê˘Á· ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ
°π√™: «£¤Ïˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ó· ͤڈ. ¶·Ú·Î·ÏÒ ˜ ÌÔ˘, fiÛ· ·›ÚÓÂȘ Û‡˙˘Áfi ÌÔ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ó· ‚ϤÂÈ ÙËÏÂfiÚ·ÛË fiˆ˜
ÛÙË ÌÈ· ÒÚ·;» Û˘Ó‹ıˆ˜. ¢ÂÓ Â›¯· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ¿Óˆ ·fi 500
ª¶∞ª¶∞™: «∂¿Ó Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂȘ ·›ÚÓˆ $50 ÙËÓ ÒÚ·.» ̤ÙÚ· fiÙ·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ οÓÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜
°π√™: «ø¯», ·¿ÓÙËÛ ÙÔ ·È‰›, Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ οو. «ª·Ì¿ ÛÂ Î·È ¤Û‚ËÛÂ. ∆Ô ¿Úηڷ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Î·È ‹Á· Ì ٷ
·Ú·Î·ÏÒ ÌÔÚ›˜ Ó· ÌÔ˘ ‰·Ó›ÛÂȘ $25;» fi‰È· ›Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi
ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi ÌÔ˘.
√ ·Ù¤Ú·˜ ÂÍ·ÁÚȈ̤ÓÔ˜, «Â¿Ó Ô ÌfiÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÛ‡ ÚÒÙËÛ˜ ŸÙ·Ó Ì‹Î· ÛÙÔ Û›ÙÈ ‰ÂÓ ›ÛÙ¢· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘!
›ӷÈ, ÒÛÙ ӷ ‰·ÓÂÈÛÙ›˜ οÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ¤Ó· ∆ÔÓ ‚ڋη ÛÙËÓ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڿ Ì·˜ Ì ÙËÓ ÎfiÚË
·ÓfiËÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹ οÔȘ ¿ÏϘ ·Ë‰›Â˜, ÙfiÙ ӷ ·˜ ηْ ¢ı›·Ó ÛÙÔ ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ Ì·˜. ∂ÁÒ Â›Ì·È 52, Ô Û‡˙˘Áfi˜ ÌÔ˘ 54
‰ˆÌ¿ÙÈfi ÛÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÛÔ˘. ™Î¤„Ô˘ ÁÈ·Ù› Â›Û·È ÙfiÛÔ ÂÁˆÈÛÙ‹˜. Î·È Ë ÎfiÚË ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ Ì·˜ 22. ∂›Ì·ÛÙ ¯ÚfiÓÈ·
¢ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÛÎÏËÚ¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ·È‰·ÚÈÒ‰ÂȘ ÂÈÔ- ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ. ŸÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÙÔÓ ÚˆÙ¿ˆ, ÌÔ˘ ·Ô-
Ï·ÈfiÙËÙ˜.» Î¿Ï˘„ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì·˙› Ù˘ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 6
∆Ô ÌÈÎÚfi ·È‰› ‹Á ‹Û˘¯· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ fiÚÙ·. Ì‹Ó˜. ∆Ô˘ ›· Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ·ÏÏÈÒ˜ ı· ¤Ê¢Á·.
√ Ì·Ì¿˜ οıÈÛ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È Ó¢- ∂›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 6 Ì‹Ó˜ Î·È ÓÈÒıÂÈ
Ú›·˙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¶Ò˜ ÙfiÏÌËÛ ӷ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ¿¯ÚËÛÙÔ˜ Î·È ıÏÈÌ̤ÓÔ˜. ∆ÔÓ ·Á·Ò ¿Ú· Ôχ,
Ó· ¿ÚÂÈ ÌfiÓÔ Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·; ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÚ›Ô˘ ÒÚ·, Ô Ì·- ·ÏÏ¿ ·fi ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ÙÔ˘ ¤ıÂÛ· ÙÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ
Ì¿˜ ›¯Â ËÚÂÌ‹ÛÂÈ Î·È Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È: ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ·fiÌ·ÎÚÔ˜. ¢Â ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÂÈ ÛÂ
Ô˘ Ú¤ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ô ÌÈÎÚfi˜ Ì ٷ $25.00 Î·È ‰ÂÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Á¿ÌÔ˘ Î·È ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ
˙ËÙ¿ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Ôχ Û˘¯Ó¿. ¶‹Á ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ ·˘Ù‹ ÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.
·È‰ÈÔ‡ Î·È ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ fiÚÙ·. ªÔÚ›˜ Ó· Ì ‚ÔËı‹ÛÂȘ?
∂ϤÓË
«∫ÔÈÌ¿Û·È ÁÈÂ ÌÔ˘;» ƒÒÙËÛÂ.
«¢ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ì·È » ·¿ÓÙËÛ ÙÔ ·ÁfiÚÈ.
«™ÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó ,fiÙÈ ›Ûˆ˜ ‹ÌÔ˘Ó ¿Ú· Ôχ ÛÎÏËÚfi˜ Ì·˙› ÛÔ˘ ÓˆÚ›ÙÂ- ∞Á·ËÙ‹ ∂ϤÓË
Ú·» ›Â Ô Ì·Ì¿˜ .«◊Ù·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ë̤ڷ Î·È ¤‚Á·Ï· ÙËÓ ÎÔ‡- ŸÙ·Ó ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î¿ÓÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È Û‚‹ÓÂÈ
Ú·ÛË ÌÔ˘ Û ۤӷ. ∂‰Ò Â›Ó·È Ù· $25 Ô˘ ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ˜ .» ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó·
∆Ô ·È‰› ¤ÙÚÂÍ ηْ ¢ı›·Ó Â¿Óˆ ÙÔ˘ ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜. «™Â ¢¯·ÚÈ- ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. •ÂΛӷ ÂϤÁ¯Ô-
ÛÙÒ Ì·Ì¿!» ÊÒÓ·ÍÂ. ∫·ÙfiÈÓ, ¿ÂÈ ÛÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÙÔ˘ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ ÓÙ·˜ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙÔ ÛˆÏËÓ¿ÎÈ ÙÔ˘
·fi οو οÔÈ· Ù۷ϷΈ̤ӷ ¯Ú‹Ì·Ù·. η˘Û›ÌÔ˘. ∞Ó Â›Ó·È Î·ı·Úfi, ¤ÏÂÁÍ ÙËÓ ÔÏÏ·Ï‹
√ ·Ù¤Ú·˜ ÌfiÏȘ ‚ϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·È‰› ¤¯ÂÈ ‹‰Ë οÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·Ú¯›- ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È Â›Û˘ Ù· ηÏ҉ȷ Ù˘ Á›ˆÛ˘. ∞Ó
˙ÂÈ Ó· Ó¢ÚÈ¿˙ÂÈ. ∆Ô ÌÈÎÚfi ·È‰› ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÛÈÁ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ Ù›ÔÙ ·fi ·˘Ù¿ ‰Â ÛÔ˘ χÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÙfiÙÂ
ÙÔ˘, Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ì·Ì¿ ÙÔ˘. ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈ΋ Ë ·ÓÙÏ›· ‚ÂÓ˙›Ó˘,
«°È·Ù› ı¤ÏÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂȘ ‹‰Ë ÌÂÚÈο;» Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¯·ÌËÏ‹ ·ÚÔ¯‹ ›ÂÛ˘ ÛÙ· ÌÂÎ
·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÈ . „ÂηÛÌÔ‡.
«∂Âȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯· ·ÚÎÂÙ¿, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ¤¯ˆ,» ÙÔ ÌÈÎÚfi ·È‰› ·¿ÓÙËÛÂ. ∂Ï›˙ˆ Ó· Û ‚Ô‹ıËÛ·
«ª·Ì¿, ¤¯ˆ $50 ÙÒÚ·. ªÔÚÒ Ó· ·ÁÔÚ¿Ûˆ ÌÈ· ÒÚ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜
ÛÔ˘; ™Â ·Ú·Î·ÏÒ ¤Ï· ÓˆÚ›˜ ·‡ÚÈÔ Û›ÙÈ . £· ‹ıÂÏ· Ôχ Ó·
Ê¿ÌÂ Ì·˙›.»

√ ·Ù¤Ú·˜ Û˘ÓÙÚ›ÊıËÎÂ. ∞ÁοÏÈ·Û ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÁÈÔ ÙÔ˘ Î·È ÈΤÙ¢ÛÂ


ÁÈ· ÙË Û˘Á¯ÒÚÂÛ‹ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ˘ÂÓı‡ÌÈÛË ÛÂ
fiÏÔ˘˜ Û·˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹-
ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÓ¿Ì ¯ÚfiÓÔ
Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÁÈ· ÂÌ¿˜ , ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘
Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜. £˘ÌËı›Ù ӷ ÌÔÈÚ·ÛÙ›Ù ÂΛÓË ÙËÓ
·Í›· $50 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û·˜ Ì οÔÈÔ˘˜ Ô˘ ·Á·¿ÙÂ.

“∂¿Ó Âı¿ÓÔ˘Ì ·‡ÚÈÔ, Ë Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›·


ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Â‡ÎÔÏ· Ó· Ì·˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹-
ÛÂÈ Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ÒÚ˜.
∞ÏÏ¿ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· & ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ›Ûˆ
ı· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜
ÙÔ˘˜. “

44
istioploia 25/11/2009 07:24 Ì
 ™ÂÏ›‰·5

∫∞¡√¡∂™ √¢∏°∏™∏™ ∂§§∏¡ø¡


¶ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ·ÚÂÍËÁ‹Ûˆ˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ì›· Û·ÚηÛÙÈ-
΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ۯÂÙÈÎfi email Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ¢ڤˆ˜.

ñ ∆· ÊÏ·˜ ÚÔ‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û‚‹ÓÂÈ Ù· ÊÒÙ·, Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜


ΛÓËÛË ÛÔ˘. √ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Ù· ¿ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·
Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÔÙ¤. ·fi ÂÛ¿˜, ·Ó ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ı¤ÛË Û·˜.

ñ ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ñ √ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ô‰ËÁfi˜, ÂÏ·Ù-


Îڷٿ٠·fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ÙÒÓÂÈ ¿ÓÙ· Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· Ó·
ÙÔ ÚÔÔÚ¢fiÌÂÓÔ fi¯ËÌ· ‰ÈfiÙÈ ÛÙÔ ÂÚÈÂÚÁ·ÛÙ› ÔÙȉ‹ÔÙ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹ÛÂÈ
ÎÂÓfi Ô˘ ·Ê‹Û·Ù ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó·
«¯ˆı›» οÔÈÔ ¿ÏÏÔ fi¯ËÌ· ʤÚ- Â›Ó·È ·fi ‚ÈÙÚ›Ó· ̤¯ÚÈ Î·È ÁÎfiÌÂÓ·
ÓÔÓÙ·˜ Û·˜ Û ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË (ÂÓÙfi˜ fiψ˜) Î·È ·fi ·Ù‡¯ËÌ·
ı¤ÛË. ̤¯ÚÈ Î·È ·ÏÏ·Á‹ Ï¿ÛÙÈ¯Ô˘ (ÂÎÙfi˜
fiψ˜).
ñ ŸÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰È·Û¯›ÛÂÙ ¤Ó·
ÎfiÎÎÈÓÔ Ê·Ó¿ÚÈ, ÙfiÛÔ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ñ ª¿ıÂÙ ӷ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ψڛ‰Â˜ ÌÂ
ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘Ûı›Ù ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜. ÿÚȘ ÛÙÔÓ
Ì ¿ÏÏÔ fi¯ËÌ·. ˘Ô˘ÚÁfi Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ë ∂ÏÏ¿‰·
¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË
ñ ¶ÔÙ¤ Ì· ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ›ÛÙ· Ì ÙÚ‡˜-ÎÏÂȉȿ ÔÈ Ôԛ˜
ÙÔ fi¯ËÌ· Û·˜ Û ÈӷΛ‰· "STOP". ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Û η›ÚÈ·
∆· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛËÌ›· ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Ù· ·ÓÙ·Ó·-
‰ÂÓ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙ›- ÎÏ·ÛÙÈο Û·˜.
‰Ú·ÛË Û·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·
ηÚʈıÔ‡Ó» ¿Óˆ Û·˜. ñ ∂›Ó·È ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó·
ÎÔÚÓ¿ÚÂȘ ÌfiÏȘ ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ
ñ ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û ¤Ó· Ê·Ó¿ÚÈ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ›ÛÙ ÚÒÙÔ˜
Û·Ú·‚·Ï¿ÎÈ. √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Û' ·˘Ùfi.
¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ¯¿ÛÂÈ.
ñ ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Î¿ÓÂȘ ¯ÒÚÔ Û ·ÓÙ›ıÂÙ·
ñ ∆Ô ÊÚÂÓ¿ÚÈÛÌ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ fi¯ËÌ· fiÙ·Ó ÎÈÓ›۷È
fiÛÔ ÈÔ ·ÚÁ¿ ÌÔÚ›Ù ÁÈ· Ó· ·ÓÙ›ıÂÙ· Û ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ. √ Ô‰ËÁfi˜
ÛÈÁÔ˘Ú¤„ÂÙ ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹- ·ÎfiÌ· ÏfiÁÔ˘˜. ™·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡Ԣ-
ÙÔ˘ ABS, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ, Ì ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÙË
ı· Û·˜ ·ÓÙ·Ì›„ÂÈ Ì ¤Ó· ¯·Ï·Úˆ- ¿Ú· ÁÈ· Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ìfi‰·.
ÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ Û·˜. °È· Ì ÂÛ¿˜, Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Â›Ùˉ˜.
ÙÔ˘˜ ÌË Î¿ÙÔ¯Ô˘˜ ABS Â›Ó·È ÌÈ· ñ √È ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ Â›Ó·È ÂÈ-
¢ηÈÚ›· Ó· ÙÂÓÙÒÛÔ˘Ó Ù· fi‰È· ñ £˘ÌËı›Ù fiÙÈ Ô ÛÎÔfi˜ οı ΛӉ˘Ó˜. ŒÚ¢Ó˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
ÙÔ˘˜. ŒÏÏËÓ· Ô‰ËÁÔ‡ Â›Ó·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ crash test
ÚÒÙÔ˜ Î·È ı· οÓÂÈ fiÙÈ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÁÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜. ÕÌ· Â›Ó·È ÁÚ·ÊÙfi
ñ ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÚÔÛÂÚÓ¿Ù ·fi ·ÚÈÛÙÂ- ·˘Ùfi. ÛÔ˘, ı· ·˜ ÎÈ ·˜ ÊÔÚ¿˜ ˙ÒÓË...
Ú¿ fiÙ·Ó ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙ ·fi
‰ÂÍÈ¿. ∂›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÁÂÏ¿- ñ ¶¿ÓÙ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Ôχ ñ ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ¿ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÛÙÂÚÂÔ-
ÛÂÙ ηıÒ˜ Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ηÏfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÛ›˜ ı· ʈÓÈÎfi ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Û·˜ Ú¤ÂÈ
Ô˘ ÌfiÏȘ ÚÔÛÂÚ¿Û·Ù ÙÚÔÌ¿- ‚È¿˙ÂÛÙÂ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ˘fi- Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙÔ ÊÔ˘Ï. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ
˙ÂÈ. ÏÔÈÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÚfiÔ ‰È·ÛΉ¿˙ÂÙ ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜
ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Û·˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓÂÙÈο fiÙÂ
ñ ∆· fiÚÈ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·˘ı·›ÚÂÙÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ȉ¤· ÁÈ·Ù› ‹Ú·Ó ÙÔ˘˜ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÚÔÙÂÚ·Èfi-
·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ˆ˜ Úfi- ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ·. ÙËÙ· Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‰È¿‚·ÛË.
Ù·ÛË Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÎÙÂ-
ϤÛÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ñ √È ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ Á˘Ó·›Î˜ Ô‰ËÁÔ›, ñ √È Â˙Ô› Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ Â¯ıÚÔ›
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ϤÓÔ˘Ó, Ì·ÁÂÈÚ‡- ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, ‰ÈfiÙÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó
ñ µÚ›ÛÎÂÛÙ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ψڛ‰· Ô˘Ó, ϤÎÔ˘Ó, Ó· οÓÔ˘Ó sex, Ó· ¯ÒÚÔ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂ-
Ì ÙÚÂÏfi ÌÔÙÈÏÈ¿ÚÈÛÌ· Î·È ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·ı̇-
˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ Ó· ÎÈÓËı›Ù ԇÙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó. ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó
ÂηÙÔÛÙfi. √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ Ù·
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ›Ûˆ ñ ∆Ô ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÎÚ¿ÓÔ˜ ÊÔÚÈ¤Ù·È ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù· Ó· ÂÏ·ÙÙÒ-
Û·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÔÚÓ¿ÚÂÈ Î·È ·Ó·‚Ô- ÛÙÔÓ ·ÁÎÒÓ· ÁÈ· ·ÓÂÍ·ÎÚ›‚ˆÙÔ˘˜ ÛÔ˘Ó ٷ¯‡ÙËÙ·.

∆∂ÀÃ√™ 04 45
ferrari 25/11/2009 07:25 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

∞ºπ∂ƒøª∞

Enzo Ferrari, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÂÓfi˜ ıÚ‡ÏÔ˘


√ Enzo Ferrari ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 18
ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1898 ÛÙË ªfiÓÙÂÓ· Ù˘
πÙ·Ï›·. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, Alfredo Ferrari
›¯Â ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË Ì ̤ٷÏÏ·. ™ÙËÓ
ËÏÈΛ· ÙˆÓ 10 Ô Ferrari ›‰Â ·ÚÎÂÙÔ‡˜
·ÁÒÓ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ ƒ¿ÏÈ ÙÔ˘ 1908
ÛÙËÓ ªÔÏfiÓÈ·, Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Á›ÓÂÈ
Ô‰ËÁfi˜ ·ÁÒÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ŒÏ·‚Â
ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·fi ÙËÓ Ù˘È΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË,
Î·È ÛÙ· ÓÈ¿Ù· ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
∞' ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ Ë Î‡ÚÈ· ÂÓ·-
Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Âٿψ̷ ÙˆÓ
ÌÔ˘Ï·ÚÈÒÓ. ∆fiÛÔ Ô ·Ù¤Ú·˜ fiÛÔ Î·È Ô
·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ ¤ı·Ó·Ó ÙÔ 1916 Ì ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË Ó·
ηٷÚÚ‡ÛÂÈ.

Ô 1918 Ô Ferrari ηٿÊÂÚ ӷ ÂÈ˙‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ÔÛ‡ÚıËΠÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ›ÛÙ˜ ÙÔ

∆ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂȉËÌ›· ÁÚ›˘, Î·È ÚÔÛ¿ıËÛÂ


Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· ·Ú¿ ÙȘ
·Ú¯ÈΤ˜ ·ÔÚÚ›„ÂȘ. À¤‚·Ï ·›ÙËÛË ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË
1932, fiÙ·Ó ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈÔ˜ Dino. ∆Ô
1938, Ë ÕÏÊ· ÙÔÓ ÚÔۤϷ‚ Â›ÛËÌ· ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·-
Ï‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ∆Ô
ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË FIAT, ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ, Î·È ÙÂÏÈο ‹Ú ÌÈ· 1940 Ë ÕÏÊ· ÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË
ı¤ÛË ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ ‰ÔÎÈÌÒÓ Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ- ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ÚÔ-
‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÔÓfiÌ·ÙÈ CMN. ™Â ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ Û¿ıÂÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ÕÍÔÓÔ˜. ∞˘Ùfi ¿ÊËÛÂ
1919 ÛÙÔ Targa Florio, ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ 9Ô˜. ·ÓÂËÚ¤·ÛÙË ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÂÙ·ÈÚ›·
ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ Ugo ÙÔ˘ Enzo Ferrari, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Ë
Sivocci ‚ڋΠÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ Alfa Alfa ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ϤÔÓ ÛÂ
Romeo ÙÔ 1920, Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi Ù˘ ÙËÓ
οÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ ·ÁÒ- ‰¤ÛÌ¢ Û ·Ô¯‹ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Ë
ÓˆÓ. ÂÙ·ÈÚ›· ‚Ú¤ıËΠÚ·ÎÙÈο ¯ˆÚ›˜
∆Ô 1923 ΤډÈÛ ÙÔ °‡ÚÔ ÙÔ˘ Sivocci ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ªÂÙÔÓÔ-
ÛÙË ƒ·‚¤ÓÓ·. ∂Λ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Ì¿ÛıËÎÂ, ¤ÙÛÈ, Û AACF (Auto
ıÚ˘ÏÈÎfi ¿ÛÔ˜ ÈÏfiÙÔ Francesco Avio Costruzioni Ferrari) ηÈ
Baracca Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔÓ Î·Ù·Û··˙ ÂȉÈο ÂÚÁ·Ï›·
Ó·Úfi Ferrari ÙÔ Û‹Ì· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È
ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶ÚÒÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ
¶fiÏÂÌÔ. ◊Ù·Ó ÙÔ ·ÓÔÚıˆÌ¤ÓÔ ¿ÏÔÁÔ
Û ΛÙÚÈÓÔ ·Û›‰·. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ó›ÎË
ÙÔ˘ Ferrari ‹Ù·Ó ÙÔ 1924 ÛÙÔ Coppa
Acerbo ÛÙËÓ ¶ÂÛοڷ, Ì ¤Ó· Alfa
Romeo RL. ∏ Ó›ÎË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Ì·˙› Ì ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ
ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û ·ÁÒÓ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ Ferrari
¤Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ fiÓÔÌ·.
∆Ô 1929 ȉڇÂÈ ÙËÓ Scuderia Ferrari Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ô‰ËÁÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ Alfa Romeo.
∆Ô Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ Ferrari ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË
ÔÌ¿‰ˆÓ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ·ÁÒÓˆÓ.

46
ferrari 25/11/2009 07:25 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ·ÂÚÔÛη-
ÊÒÓ. √ "∫ÔÌÌÂÓÙ·ÙfiÚÂ"
(fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ú·-
ÙÛÔ‡ÎÏÈ ÙÔ˘ Enzo) ‰ÂÓ
¤ÌÂÈÓÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ·‰Ú·-
Ó‹˜: ∫·Ù·Û··Û ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÌÈÁÒ˜ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔΛ-
ÓËÙÔ (Tipo 815), ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÌÂÈÓ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹ÛË ÛÂ
·ÁÒÓ˜ (·Ó Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· "Mille
Miglia" ÙÔ˘ 1940). ∆Ô 1943 Ô Ferrari ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó·

¶ËÁ¤˜: www.capital.gr, www.wikipedia.org, www.ddavid.com, www.ferrarifaqs.com


Ù¤ÛÙËÛ fiÏ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ù˘ Lancia Ì Ferrari. √È
ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ ª·Ú·Ó¤ÏÏÔ, fiÔ˘ Î·È ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ F-1 ÙÔ 1956, 1958, 1961 Î·È 1964
·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∆Ô ÌÈÎÚfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‰ÂÓ ‹Úı·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ӛΘ
ÁϛوÛ ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ÛÙÔ Mille Miglia Î·È ÙÔ Le Mans. ª¿ÏÈÛÙ·, ·fi ÙȘ
∫·Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠÙÔ 1944 Î·È ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËΠÙÔ Û˘ÓÔÏÈο 14 ӛΘ ÛÙÔ Le Mans Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ
1946. ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È 6 ӛΘ ÛÙË ÛÂÈÚ¿
∆Ô 1946 ÙÔ Ferrari Tipo125, ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ 1,5 ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1960-1965.
Ï›ÙÚˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ·ÏÈfi √È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ Ô˘
ÙÔ˘ Ê›ÏÔ G. Colombo. ∆Ô Tipo125 ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ¤‰ÈÓ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘
Grand Prix ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi ÙÔ 1947 ÂÓÒ Ë Ferrari Û˘Ì- ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û ÙÔ 1960. ∆Ô 1963
ÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÚÒÙÔ F-1 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ 18 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ
1950. ∫¤Ú‰ÈÛ ÙÔ 1951 ÙÔ F-1 µÚÂÙ·ÓÈÎfi Grand Prix ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ·fi ÙËÓ Ford ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ·È-
Î·È Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙȘ Ú›· ÙÔ˘. ∆Ô 1965 ı· Â¤ÙÚ„ ÛÙËÓ FIAT Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·
·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ '50. ∂›¯Â Â›Û˘ ÌÈ· Ó›ÎË ÛÙȘ ÌÈÎÚfi ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙËÓ Ferrari, Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Û˘Ì-
ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiÙ·Ó Ë Lancia ÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Û 50% ÙÔ 1969, Î·È ÛÙÔ 90% ÙÔ
·ÔÛ‡ÚıËÎÂ, Î·È Ë ÌËÙÚÈ΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›· Fπ∞∆ ·ÓÙÈη- 1988. √ Ferrari ·Ú¤ÌÂÈÓ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
¤ˆ˜ ÙÔ 1971, Î·È ÂËÚ¤·˙ ÙËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹
Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÙÔ 1988 ÛÙË
Modena Ù˘ πÙ·Ï›·˜.
∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Scuderia Ferrari ΤډÈÛ ÔÏÏ¿ ÚˆÙ·-
ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ F-1 Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ·ÁÒÓˆÓ Michael
Schumacher Ù· ¤ÙË 1999-2004. ∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ È‰Ú˘-
Ù‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Enzo, ‰fiıËΠÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ú·Áˆ-
Á‹˜ ÙÔ˘ 2003-2004 Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiˆ˜ ÙˆÓ
ÌÔÓÔı¤ÛÈˆÓ Ù˘ F-1. ªÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ›‰È· Ï·ÙÊfiÚÌ·
Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ‰›‰˘ÌÔ˘, Maserati MC12, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ› ÙfiÛÔ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰ÚfiÌÔ˘ fiÛÔ Î·È ¤Ó·
·˘ÙÔΛÓËÙÔ GT ·ÁÒÓˆÓ. ªfiÓÔ 399 ÌÔÓ٤Ϸ Enzo
Ferrari ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ˆÏ‹ıËÎ·Ó ÛÂ Û˘Ó-
‰ÚÔÌËÙ¤˜.

∆∂ÀÃ√™ 04 47
f10 places 25/11/2009 07:27 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

Bπµ§π√¶∞ƒ√À™π∞™∏

"∆Ô ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÈ" Ù˘ ∆˙¤ÓÈÊÂÚ ¡ÙfiÓÂÏÈ:


ªÂ ÙËÓ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË

∆Ô ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÈ·˜ ÙÚÈÏÔÁ›·˜.


∞Ú¯Èο ÛΤÊÙËη ˆ˜ ı· ›ӷÈ
‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηٷʤڈ Ó· ‰È·‚¿Ûˆ
¤Ó· ‚È‚Ï›Ô 800 ÛÂÏ›‰ˆÓ… ∫·È
fï˜, Ë ·Ê‹ÁËÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, Ë
ÙÚÔ‹ Î·È Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÔÈ
˘¤Úԯ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜, Û˘ÓÂ·›Ú-
ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Î·È ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜
ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂȘ,
·ÊÔ‡ Û ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ
ÎfiÛÌÔ, Û ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÔ¯‹ ..

ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÁÈ· Ê˘ÏÏ¿ÎÈ· Â›Ó·È ›‰È·. ∆· ηٷʤÚÓÂÈ Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÛÙË

∏ ÌÈ· Á˘Ó·›Î·… ŒÓ· ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô


ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ, ¤ÁÈÓ ÌÔ˘ÌÔ‡ÎÈ Î·È ¿ÓıÈÛÂ. ∏
ÈÛÙÔÚ›· ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ 1888, Ì ÙËÓ ËÚˆ›‰· Ó· ˙ÂÈ Û ÌÈ·
˙ˆ‹ Ù˘ fiÛ· ÔÓÂÈÚ¢fiÙ·Ó Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÔÏÏ¿..
°›ÓÂÙ·È Ë ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ· Î·È Ë ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ Á˘Ó·›Î·. ∂È-
ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ÌÓ‹ÌË
ÊÙˆ¯È΋ Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ∆ËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∆˙·Î Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù˘, Ôχ ÈÛ¯˘Ú‹ ϤÔÓ… ∫·È Û˘Ó·-
ÙÔ˘ ∞ÓÙÂÚÔ‚Á¿ÏÙË. ∏ ºÈfiÓ·… Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÓÙ¿ÂÈ Í·Ó¿ ÂΛÓÔÓ.
ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔÈ ‰Ô˘Ï‡- ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·Á¿˘, Ì ‚·ÛÈ΋ ËÚˆ›‰· ÌÈ· Á˘Ó·›Î·
Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈ˙‹ÛÔ˘Ó. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ı¤ÏËÛË Î·È ÙfiÏÌË,
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÛ·ÁÈÔ‡, ˘Ô̤ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜, Ô˘ ·Ú¿ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙȘ ·Ù˘¯›Â˜,
ηÎÔ˘¯›Â˜ Î·È ÛÎÏËÚ¤˜ Û˘Óı‹Î˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·Ï‡ÂÈ Î·È ˘„ÒÓÂÈ ·Ó¿ÛÙËÌ·, ‰ÂÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ Ù·
οÔÈ· ̤ڷ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚfi Ù˘, Ó· fiÓÂÈÚ¿ Ù˘ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘, ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ‰È΋ Ù˘ Âȯ›ÚËÛË Î·È Ó· ÍÂʇÁÂÈ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ. ∞ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÚÔ‰›‰ÂÙ·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ
·fi ÙËÓ ÊÙүȷ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿. ∫·È ÂΛ Ô˘ fiÏ· ÙȘ ϤÓ fiÙÈ ‰ÂÓ
·È‰ÈÎfi Ù˘ ¤ÚˆÙ·.
˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ‰˘ÛÙ˘¯›·, ÂΛÓË Û˘Ó¯›˙ÂÈ
∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÌÔÓ·‰È΋, Û ٷÍȉ‡ÂÈ
Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿
ÂΛ … µÏ¤ÂȘ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ, ÙËÓ ·Ô‚¿ıÚ·, ÙËÓ ‚Ï¿-
ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘. ∆· ηٷʤÚÓÂÈ, fiÙ·Ó fiÏÔÈ Ù˘ ¤ÏÂ-
ÛÙËÛË, Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÎÔ‡˜ Ù· Ô˘ÏÈ¿ … ·ıˆfiÙËÙ·,
Á·Ó fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·‰‡Ó·Ù·, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆ-
·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÂÏ›‰·.. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓÔ‡˜ ·fi Ù·
ÊÔ˘Á¿Ú·, ÙÔ˘˜ ÔÌȯÏÒ‰ÂȘ, ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ù· Ì· ÛÙ· fiÓÂÈÚ· ·˘Ù¿, ÁÈ·Ù› Ë ÌÔ›Ú· Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÊ˘Ï¿-
ÛÔοÎÈ·, ÙȘ ·Ú¿ÍÂÓ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ô˘ ÍÂÈ ¿ÏÏË Ù‡¯Ë. ∂ΛÓË ÙÔ˘˜ ‰È·„‡‰ÂÈ fiÏÔ˘˜.
ÙÚÈÁ˘Ú›˙Ô˘Ó… ÓÈÒıÂȘ ÙÔÓ Êfi‚Ô, ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ, ÙËÓ ¶·Ú·Ì‡ıÈ; πÛÙÔÚ›· ∞Á¿˘; ª¿ÏÏÔÓ, ªÔÚ›, ¡·È,
‰˘ÛÙ˘¯›·, ÙËÓ ›ӷ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›·, ÙÔÓ ÿÛˆ˜ Î·È fi¯È... ™Â ÂÌ¿˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿.
¤ÚˆÙ·, ÙËÓ ·Á¿Ë, Ù· fiÓÂÈÚ· ‰‡Ô Ó¤ˆÓ. ¶¤Ú· fï˜ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ ·fi ÙÚÈ·-
∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ fiÏ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó… ̤ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÁ¤- ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·, Ù· ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÓÈÒ-
ÓÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ Ù˘… Ù· ¯¿ÓÂÈ fiÏ·. ∫ÈÓ‰˘Ó‡- ıÂȘ fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÏÌ¿˜, ÁÈ·Ù› Ë ˙ˆ‹ ·ÓÙ·Ì›‚ÂÈ ÙÔ˘˜
ÂÈ… ¶Ï¤ÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· fiÓÂÈÚ· ·ÏÏ¿ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó Î·È ÚÔÛ·-
ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË… ÌfiÓË ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ıÔ‡Ó. Ÿˆ˜ ¤ÁÚ·ÊÂ Î·È ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘:
Î·È ‚Ô‹ıÂÈ·.. ºÂ‡ÁÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋… ™˘Ó¯›˙ÂÈ Ì "µ·ıÈ¿ ÛÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘, fiÏ· Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÎÚ·Ù¿Ó ÙÔ
›ÛÌ·, ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÊÒ˜" !
¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚¿Ù·È Ó· ·Ï¤„ÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ. ªÔ˘ ¿ÚÂÛ Ôχ.. ¶¿Ú· Ôχ… ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ı·
ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô fï˜ Ù· ÙÚÈ·ÓÙ·- ·ÁÔÚ¿Ûˆ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ‚È‚Ï›· Ù˘ ÙÚÈÏÔÁ›·˜!

48
f10 places 25/11/2009 07:27 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆∞ ∂-MAIL

∆· 10 Âȉ˘ÏÏȷο ̤ÚË Ó· ˙ÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË

∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Forbes ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏË ¤Ú¢ӷ Î·È ÔÏϤ˜ ÁÓÒ̘ ·fi
ÂȉÈÎÔ‡˜ Û οı ۯÂÙÈÎfi ÙÔ̤·, η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ
10 ȉ·ÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· Ó· ̤ÓÂȘ. ª·ÓÙ¤„Ù ÔÈ· ‚Ú›-
ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ó· Ù˘ Ï›ÛÙ·˜…

10. §ÈÓÙ¿Ô˘, °ÂÚÌ·Ó›·


¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 24.540
∆Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÓËÛ› Ù˘ µ·˘·Ú›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ·
ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘ Î·È Â›Ó·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘
‚È‚Ï›Ô˘ "1000 ª¤ÚË ¶Ô˘ ¶Ú¤ÂÈ ¡· ‰ÂȘ ¶ÚÈÓ
¶Âı¿ÓÂȘ". ¶ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙË §›ÌÓË ∫fiÓ- 8. ªÔÓÙÚfi, ∂Ï‚ÂÙ›·
ÛÙ·Ó˜, ¤¯ÂÈ ı¤· -ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ °ÂÚÌ·-
¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 22.900
Ó›·- ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Î·È ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙȘ
ªËÓ ıˆÚ›Ù ϷÓı·Ṳ̂ӷ fiÙÈ ÔÈ fiÏÂȘ ÛÙȘ ÂÏ‚Â-
ÕÏÂȘ. ∞Ó Ì¤ÓÂȘ ÂΛ, Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÛÔ˘
Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Âȉ˘ÏÏȷο: ÌÔÚ›˜ Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÙÈΤ˜ ÕÏÂȘ Â›Ó·È ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·,
‚¿Úη Î·È Ó· ÂÙ·¯Ù›˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ fiÏË ªÚ¤Ù˙ÂÓ˜ ¿Ú· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ˙‹ÛÂÙ ÂΛ ÙÔ˘˜ ıÂÚÈ-
Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜, Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·ÊÈο ÛÔοÎÈ· ÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∏ ÂÏ‚ÂÙÈ΋ ƒÈ‚Ȥڷ Â›Ó·È ÙÚÔÌÂÚ¿
Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔÓ Î·Ê¤ ‹ ÙÔ ·ÁˆÙfi ÛÔ˘ ηÏfiÁÔ˘ÛÙË, ̤۷ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È Ì ÂÓٷοı·-
‰›Ï· ÛÙË Ï›ÌÓË. ÚÔ ·¤Ú· Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ¿ÓÙ·: ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ÌÔ-
Ú›Ù ӷ οÓÂÙ ÛÎÈ ÛÙȘ ¯ÈÔÓÈṲ̂Ó˜ ÕÏÂȘ, Î·È ÙÔ
9. ªÚÈ˙, µ¤ÏÁÈÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂÙ ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘.
¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 117.200
7. ¡Ù›ÙÛÏÈÓÁÎ, ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›·
∞fi Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ¿Ô„Ë Â›Ó·È Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜:
∂›Ó·È Ô Ï·Ó‹Ù˘ Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜! Œ¯ÂÈ ¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 2.030
ηٷÏËÎÙÈΤ˜ Ì›Ú˜ Î·È ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ È¿ÙÔ Ì ÙȘ ∞Ó ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ·ÎÚÈ‚fi, ›Ûˆ˜ ÙÔ
·Ù¿Ù˜ Î·È Ù· ̇‰È·! ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Û ¤Ó· ÂÚÈ- ¡Ù›ÙÛÏÈÓÁÎ ÛÙÔ ™¿ÛÂÍ Ó· Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ·
‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. fiÛÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ‚ÚÂ-
ŸÛÔÈ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· "∞ÔÛÙÔÏ‹ ™ÙË ªÚÈ˙" Ù·ÓÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘: ηٷÚ¿ÛÈÓ· ¿Úη, Á‹‰·, ÂÓÙ˘-
‰ÂÓ ·ÔÚ›Ù Ô˘ Ë ªÚÈ˙ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙË Ï›ÛÙ·. ˆÛȷο ÎÙ›ÚÈ·, ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ·ÁÚÔÎÙ‹-
ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ, ÓÔÈÎÈ¿ÛÙ ÙËÓ Û DVD Î·È Ì·Ù· Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜
ÚÔÙÔ‡ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÙ ı· ‚ÚÂı›Ù ӷ ÎÔÈٿ٠fiÏÂȘ fiˆ˜ ÙÔ ªÚ¿ÈÙÔÓ, ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ ÙËÓ
·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ µ¤ÏÁÈÔ... ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË Ì ÙË... ÚÔ˘ÛٛΠ˙ˆ‹.

∆∂ÀÃ√™ 04 49
f10 places 25/11/2009 07:27 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆∞ ∂-MAIL

6. ·Ú, ∫ÚÔ·Ù›· 3. ™ÂÓÈfiÓ, °·ÏÏ›·


¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 11.460 ¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 994
∆Ô ÓËÛ¿ÎÈ Ã‚·Ú ÛÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ Â›- ∞Ó ·Ó·˙Ëٿ٠ÌÈ· ‹ÚÂÌË
ÁÂÈÔ˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜. ªÂ ÙË ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ- ˙ˆ‹ Û ÎÏÂÈÛÙ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔ
΋ ÙÔ˘, Ù· ηϷ›ÛıËÙ· ÎÙ›ÚÈ·, Ù· ÛÙÈÏ¿Ù· Ì·Ú Î·È ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ¯ˆÚ›Ô ™ÂÓÈfiÓ
ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ηıÒ˜ Î·È Ù· ÁÚ·ÊÈο ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÚÔ‚¿Ó˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜
Â›Ó·È ·Ïο ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ηı›ÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ! Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÓ›ڈÓ
™‡Ìʈӷ ¿ÏÈ Ì ÙÔ Forbes, ·Ó ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ Û·˜. µÚ›ÛÎÂÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο
‰ÂÓ ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ã‚·Ú, ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È Ù· Ù˘ fiÏ˘ ∞‚ÈÓÈfiÓ, Î·È Ë
ÌÈÎÚ¿ ÓËÛ¿ÎÈ· ÛÙȘ ¢·ÏÌ·ÙÈΤ˜ ∞ÎÙ¤˜ Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜, ˙ˆ‹ Î˘Ï¿ÂÈ ·ÚÁ¿ Î·È Ì ·fiÏ˘ÙË ËÚÂÌ›·. √È Î¿ÙÔÈ-
οÔÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Î·ÙÔÈÎË̤ӷ Î·È ¿ÏÏ· ÎÔÈ Ù˘ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘˜, Ó·
ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙ·. οÓÔ˘Ó ËÏÈÔıÂÚ·›·, Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Ï·-
Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ¯·˙‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ›Ô
ÙˆÓ ÙÚÈÁ‡Úˆ ‚Ô˘ÓÒÓ.

2. §Ô‡Î·, πÙ·Ï›·
¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 90.000
∂‰Ò ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÚÈο Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ "√ ∆·Ï·-
ÓÙÔ‡¯Ô˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ƒ›ÏÂ˚" Î·È ·ÔÙÂÏ›, fi¯È ¿‰Èη, ÌÈ·
·fi ÙȘ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ Ì·˜
¯ÒÚ·˜. ∞Ó Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂȘ Û›ÙÈ ÚÔ˜
ÂÓÔÈΛ·ÛË, ÌÔÚ›˜ ¿ÓÙ· Ó· Ì›ÓÂȘ Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ
‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ó·
΢ÎÏÔÊÔÚ›˜ Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ. "∆Ô È‰·ÓÈÎfi Â›Ó·È Ó·
5. §›ÌÓË ªÏÂÓÙ, ™ÏÔ‚ÂÓ›·
̤ÓÂȘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó·
¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 10.900 ʇÁÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÙÚÈÁ‡Úˆ ÂÚÈÔ¯¤˜" ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ
∞Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÓÔÌ›˙·Ù fiÙÈ Ë ™ÏÔ‚ÂÓ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Forbes.
Ù·ÍȉȈÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜, Í·Ó·ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ! Ÿ¯È
·Ï¿ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙ›˜, ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙÔ Forbes, ·Í›˙ÂÈ Î·È Ó· ̤ÓÂȘ ÂΛ!∆Ô ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi
οÛÙÚÔ ÙÔ˘ ªÏÂÓÙ, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÂÚ›Ô˘
·fi ÙÔ 1004 Ì.Ã., ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ‚Ô˘Ófi Ô˘ ¤¯ÂÈ
ı¤· ÙË Ï›ÌÓË, ÂÓÒ Â›Ó·È ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi Ú¿-
ÛÈÓÔ Î·È ‚Ô˘Ó¿!

4. ¶È¤ÙÚ·Û·ÓÙ·, πÙ·Ï›·
¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 24.600
∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ
fiÏÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∆ÔÛοÓË Ù˘
πÙ·Ï›·˜. ∏ ÌÈÎÚ‹ fiÏË ¶ÈÂÙÚ·Û¤ÓÙ· (ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ
°¤ÓÔ‚· Î·È ÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·) Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· fiÛÔ˘˜
·Á·¿Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·fi ÌfiÓË Ù˘ ȉȷ›-
ÙÂÚ· ÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÁÂÌ¿ÙË Ì ÁηÏÂÚ›. ∞˘Ùfi ‰Â
ÛËÌ·›ÓÂÈ, Ê˘ÛÈο, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì·˙·ÁÈ¿, ÂÌÔÚÈο
ΤÓÙÚ· Î·È ÂÎÏËÎÙÈο ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ì ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÈÙ·-
ÏÈÎfi Ê·ÁËÙfi.

1. ¶¿ÙÌÔ˜, ∂ÏÏ¿‰·,
¶ÏËı˘ÛÌfi˜: 3.000
¶ÔÈ· ªÚÈ˙ Î·È ÔÈ· ∂Ï‚ÂÙ›·; ∆Ô Forbes η٤ÏËÍÂ
ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, fiÙÈ Î·Ì›· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ
ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÌÔ!
∆Ô ÁÈ·Ù› ‰È¿ÏÂÍ·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ¶¿ÙÌÔ, ·fi Ù·
‰Âο‰Â˜ ÓËÛÈ¿, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÁÈ· Ó·
ϤÌ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ‰ÂÓ Ì·˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ. ∑ԇ̠ÛÙË
¯ÒÚ· Ì ÙÔ ÈÔ Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.
∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·fi ÙÔ Forbes. ∞˘Ùfi ·ÚΛ.

50
f10 places 25/11/2009 07:27 Ì
 ™ÂÏ›‰·5

TA•π¢π∞

Kitzbuhel ™ËÌ·›ÓÂÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓ‹ ¢È·ÛΤ‰·ÛË


Ï·ÈÛȈ̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ· ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜

¶ ·fiÙÔÌÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÕÏˆÓ, Ë


·Ó¤ÌÔÚÊË fiÏË Kitzbuhel ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘
∆˘ÚfiÏÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ˘˜
¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·
Ù· ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· Ô˘ ‰È·-
ı¤ÙÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Ï·ÌÂÚfi apres ski ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜
Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·˘ÛÙÚÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ
ÙÔ˘ ·ÏÈÎÔ‡ life style, ÛÙÔ Kitzbuhel Ù· ÂÍ·ÓÙÏËÙÈο
ÚˆÈÓ¿ ÛÎÈ, Û ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô ı·̷ÙÈÎÒÓ
‰È·‰ÚÔÌÒÓ Ì ÏËıÒÚ· ÂÈÏÔÁÒÓ, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È
·fi Ó˘ÎÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ
ÂfiÌÂÓÔ Úˆ›.
™ÙȘ ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ-
ÓÙ·È ÎÔÓÛ¤ÚÙ· Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ, Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Î·˙›ÓÔ Î·È
ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ‰Â›ÓÔ ˘fi ÙÔ
ʈ˜ ÙˆÓ ÎÂÚÈÒÓ.
°È· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ
∆˘ÚfiÏÔ Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ
ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÛÔÚ Î·È Ôԛ˜ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ‰È·ÙË-
ÙˆÓ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Ú‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙË-
ΤÓÙÚˆÓ, fï˜ fiÏÔ ÙÔ ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó·
¯ÚfiÓÔ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÔÏ- ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋
ÏÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜, Â˙Ôfi- ·Ó¿Ù˘ÍË.
ÚÔ˘˜, ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ Î·È Ô‰Ë- ∆Ô «Ù˘ÚÔϤ˙ÈÎÔ ÚfiÙ˘Ô»
Ï¿Ù˜. ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜
°·Ï‹ÓË Î·È ËÚÂÌ›· ÂÈÎÚ·- ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·: ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘
Ù› ÛÙ· ·ÏÈο ÏÈ‚¿‰È· ¯ÒÚÔ˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ηϷÈÛıËÛ›·
Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· fiÚÁÈÔ ¯Úˆ- ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘, ˘„ËÏfi˜
Ì¿ÙˆÓ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ‚·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÙÔ›ˆÓ ÙÔ˘ ÔÚÂÈ-
À¿Ú¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÁÈ· Â˙ÔÔÚ›· Ô˘ ÓÔ‡ fiÁÎÔ˘, ηٿÏÏËÏË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ˘ÏÈο ηٷ-
ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ٷ Û΢‹˜ Î·È ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ˘Ô‰Ô-
ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÙÔ›· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ Ô˘ ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó ¯‹˜ ÛÙÔ ∆˘ÚfiÏÔ Î·È ÔÈ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·fi
ÙfiÛÔ ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Óı¤Ù˜, ·fi ÙÔÓ ªfiÙÛ·ÚÙ ˆ˜ ÙÔÓ ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓÒÙÂÚ˜
™ÙÚ¿Ô˘˜. ™ÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ Kitzbuheler Horn ˘¿Ú¯ÂÈ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ °·ÏÏÈÎÒÓ. ∏ ·Ú¿ÏÏËÏË ·ÁÚÔÙÈ΋
Ô ·ÏÈÎfi˜ ·ÓıfiÎËÔ˜, fiÔ˘ ‰Âο‰Â˜ ›‰Ë ÏÔ˘ÏÔ˘- Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·¤ÙÚ„ ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹
‰ÈÒÓ ·Óı›˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ, ÂÈ‚Ú¿‰˘Ó ÙËÓ ÏËı˘-
ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÛÌȷ΋ ·Ô„›ÏˆÛË ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È
ÙÔ˘ Kitzbuhel, Ù¤ÏÂÈ· ‰È·ÙËÚË̤ӷ ÌÂ۷ȈÓÈο ÎÙ›- ÂÚÈfiÚÈÛ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÊÈÏ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË
ÚÈ·, ÛÙÂÓ¿ ÏÈÓıfiÎÙÈÛÙ· ÛÔοÎÈ· Î·È ÂÚÈÔÈË̤ÓÔÈ ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È Î·Ï·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘,
Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ
ÛÎËÓÈÎfi. ∫Ô˘ÎÏ›ÛÙÈη Û›ÙÈ·, Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù˘ÚÔ- Î·È ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ‰ÈÏ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.
Ϥ˙ÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ‚·Ì̤ӷ Û ·ÛÙ¤Ï ¯ÚÒÌ·Ù· ∆· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ηٷχ̷ٷ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙȘ
«˙ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ó» ÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ˘„Ô̤ÙÚÔ˘, Ì ÛÙ¤Á˜ ∞˘ÛÙÚȷΤ˜ ÕÏÂȘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿
Î·È Í‡ÏÈÓ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÛÔʛ٘ Î·È ˙·ÚÓÙÈÓȤÚ˜ Ì ÏËÚfiÙËÙ·˜ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi-
¿„ÔÁ· ÊÚÔÓÙÈṲ̂ӷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ‰Ô˘.
√È ÕÏÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ›Ûˆ˜ ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÚÂÈÓfi §›ÁÔ ÚÈÓ ¤ÛÂÈ Ë Ó‡ÎÙ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ Kitzbuhel, Ô
fiÁÎÔ, fiÔ˘ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Î·È Ë Ù¯ÓÔ- ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈÎfi˜ ·ÁˆÌ¤ÓÔ˜ ·¤Ú·˜ ÙˆÓ ÕÏˆÓ
ÏÔÁ›· Â¤‰Ú·Û·Ó Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ οÓÂÈ Ù· ÊÒÙ· ·fi ÙȘ ÛÊ˘ÚËÏ·ÙË̤Ó˜ Ï¿Ì˜ ηÈ
Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÛÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÏË- Ù· ÎÂÚÈ¿ Ó· ÙÚÂÌÔ·›˙Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Î·È Ù· ·Ú¿-
ı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ı˘Ú· ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÁÔË-
·Ó¿Ù˘Í˘. Ù›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜.
∏ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Kitzbuhel ‚·Û›ÛÙËΠÛÙÔ ™›ÁÔ˘Ú· ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ-
«Ù˘ÚÔϤ˙ÈÎÔ ÚfiÙ˘Ô» ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÛÌ· ·fi Ù· ηÌ·Ó¿ÎÈ· ÂÓfi˜ ¤ÏÎËıÚÔ˘ Ô˘ Û¤ÚÓÂ-
·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ, Ô˘ ·Ôη- Ù·È ·fi ¿ÏÔÁÔ Î·È Û οÔÈÔ ·Ó‰Ô¯Â›Ô Ï›ÁÔ ÈÔ
ÏÂ›Ù·È Î·È «∞˘ÛÙÚÈ·Îfi ÚfiÙ˘Ô». ¤Ú·, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Á¤ÏÈ· ı· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi
µ·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÙËÚȯı› ÙÔ «Ù˘ÚÔϤ˙È- ÙÔÓ ‹¯Ô ÂÓfi˜ È¿ÓÔ˘.
ÎÔ ÚfiÙ˘Ô» ‹Ù·Ó Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈ- ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È¿ÛËÌË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜
ÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙˆÓ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ Î·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ú·-
∞˘ÛÙÚÈ·ÎÒÓ ÕÏÂˆÓ ·fi ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÔÈ Ì˘ı¤ÓÈÔ˘ Ù˘ÚÔϤ˙ÈÎÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡.

∆∂ÀÃ√™ 04 51
diaskedasi 25/11/2009 07:29 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

¢π∞™∫∂¢∞™∏

Bike & Run Expo 2009. 11 - 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.


8/12/2009, ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜
Cocktail "Grand Marnier ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ
Trophy Greece" 2009/10 ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ÙÔ˘ ÙÚÂ̷͛ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ outdoor ÂÚÈÏ·Ì-
‚¿ÓÂÈ Ë ÙÚÈ‹ÌÂÚË ¤ÎıÂÛË Bike & Run Expo. ™ÎÔfi˜ Ù˘, Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ
ÛÙÔ DA VINCI club
ηٷӷψÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ù¿ÛÂȘ, ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÙȘ ηÈ-
ÓÔÙƠ̂˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ 2010.
∏ ŒÓˆÛË ª¿ÚÌÂÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ
ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘,
ÙÔÓ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Cocktail "Grand Marnier
ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜, ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÔÌ›ÛÙ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘
Trophy Greece" 2009/10 ÛÙȘ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
¤ÎıÂÛ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ï‹ıÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È
2009 ÛÙȘ 12:00 ÛÙÔ Da Vinci Club ÛÙËÓ ∞Á.
ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì-
¶·Ú·Û΢‹ ∞ÙÙÈ΋˜. √ ÚÒÙÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ı·
‚¿ÓÔÓÙ·È: Â›‰ÂÈÍË ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·˜ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ·fi ŒÏÏËÓ˜
ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘
Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ·Ó·‚¿Ù˜, ÙÔ›¯Ô˜ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ ÁÈ· Â›‰ÂÈÍË ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ¿ÛÎËÛË,
"Grand Marnier Trophy" 2009/10 ÛÙËÓ
ÊÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ fiÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ› ·ıÏËÙ¤˜ "·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È"
°·ÏÏ›·. ∆Ô ÊÂÙÈÓfi Grand Marnier Trophy
·ÏÔ‡˜ ¯ÔÌ›ÛÙ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜
2009/20010 ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ Long Drinks ÛÂ
ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Bike & Run Expo ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Â›Û˘
Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÔÚÙÔοÏÈ. ª›· Ù¯ÓÈ΋ ÂÈ-
workshops ÂÈÛ΢‹˜ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ·È¯Ó›‰È· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ·È‰È¿ ÌÂ
ÙÚÔ‹ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÙËÓ ÈηÓfiÙË-
‰ÒÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú·‚‡ÛÂȘ ·ıÏËÙÒÓ, ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ‚ÂÙÂ-
Ù· Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È Ì›· ÂÈÙÚÔ‹ ·fi
Ú¿ÓˆÓ. ∆· ÙÚ›· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÙËÓ
Á¢ÛÈÁÓÒÛÙ˜ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÙÔ
ÚÔÔÓËÙÈ΋ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
¿ÚˆÌ· Î·È ÙËÓ Á‡ÛË. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı·
ÚÔ·„ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘
International Bartenders Association
(I.B.A.). ∫¿ı ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ
Ì›· ÚˆÙfiÙ˘Ë Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· Long Drink ÁÈ·
4 ÔÙ‹ÚÈ·, Ô˘ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 cl
Grand Marnier Cordon Rouge, ÛÂ Û˘Ó‰˘·-
ÛÌfi Ì ÔÚÙÔοÏÈ (ˆ˜ ¯˘Ìfi˜ ‹ Á·ÚÓÈÙÔ‡Ú·).
∞ÈÙ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 ¡ÔÂÌ-
‚Ú›Ô˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ
www.hba-net.gr. √È ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ÂχıÂÚ· ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘
ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ
ÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ Ï¤ÍË "Grand". ™ÙÔ Grand
Marnier Trophy ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó
fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ÚÙ¤ÓÙÂÚ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘
‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Barmen ∂ÏÏ¿‰Ô˜
ÂÓÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ-
ÛˆÈο ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Ï›· Ì·Ú ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·-
Û΢‹ ÙÔ˘ Long Drink.

The Revenge Of The Nerd@Bios, 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘

∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Bios Î·È Ë


a:formal ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ŒÏÏËÓ˜ DJs ηÈ
·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘
urban ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ηıÒ˜
Î·È ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜.
∏ ‚Ú·‰È¿ ı· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ live ÌÔ˘ÛÈ΋
Ì DJ sets Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ fi¯È
ÌfiÓÔ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈ-
Ù¤¯Ó˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ·
Ï·ÙÊfiÚÌ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‰È΋
ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈÔ-
ÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi fiÛ· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë Ó˘¯ÙÂÚÈ-
Ó‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∆Ô Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈ̤ÓÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ target
group ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó¯›-
˙Ô˘Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋
Ô˘ ·ÎÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ
ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.

52
diaskedasi 25/11/2009 07:29 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ "ª¿ÏÏÈÓ˜ ÎÔ‡ÎϘ CITY Bar welcomes


ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘" city TOP Bartenders

∆· ·È‰È¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ÓÔ˘‰ˆÙ¤˜ ÎÔ‡ÎϘ ªarot· Ì ͇ÏÈÓË ∞fi ÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú·, 10 ·fi
‚¿ÛË ·fi ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌÔ ˘ÏÈÎfi, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚÒÌ· Î·È ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ bartenders Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÚÔ˘-
Ì Ӌ̷ٷ, Ì·ÏÏÈ¿, ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ· ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ Ù· ÈÔ ‰ËÌÔ-
·ÈÒÓ, ¤Ï· Î·È fiÙÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚÂÈ¿- ÊÈÏ‹ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙÔ City Bar ÛÙÔ ∫Ôψ-
˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó. ™ Ó¿ÎÈ, ·fi ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ªËÓ ¯¿ÛÂÙÂ
ÙȘ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈ- ÙÔ ÈÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi cocktail event!
Ù¯ÓÔ‡ÔÏË, ¶ÚfiÙ˘Ô ¶·È-
‰ÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∆¤¯Ó˘ & ¢ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›·˜ (210 4514888),
¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ƒ¿ÏÏË 104 &
∞ÓÙˆÓ›Ô˘ £ÂÔ¯¿ÚË, ÛÙÔÓ
¶ÂÈÚ·È¿.

∫›ÓËÛË Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË ÛÙÔ Present Body

ª·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡, Û˘ÓÂȉËÙ‹˜ ΛÓËÛ˘ Î·È ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘ Î·È ÂÛÙ›·Û˘ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘
ηıÒ˜ Î·È Û˘Ó‰ڛ˜ ۈ̷ÙÈ΋˜ „˘¯ÔıÂÚ·›·˜ Î·È ÛÈ¿ÙÛÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. Yoga. Pilates. Contact Improvisation (¯ÔÚfi˜ -
ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜). Bhuto (ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÔÚfi˜).
Present Body. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÛÙÔ ª¿ıËÌ· Bodywork. ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ™‡ÓıÂÛ˘ Î·È ∞˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡,
Present Body Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Î·È Î·Ï¿ ÂÎ·È- Body-Mind Centering, ºˆÓ‹ Î·È ∫›ÓËÛË, °ÈfiÁη Î·È ¿ÏÏ·.
‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ηıÒ˜
Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô Î¿ıÂ Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯ˆÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙÔ Â›‰Ô˜
ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ
‹/Î·È Û˘Ó‰ÚÈÒÓ. ™Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÔÈ È‰È·›ÙÂ-
Ú˜ ·Ó¿ÁΘ, ۈ̷ÙÈΤ˜ ηÈ
„˘¯ÈΤ˜, ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ Âο-
ÛÙÔÙ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘ ηıÒ˜
Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Û ‚Ȉ̷ÙÈ΋
‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∆·
Ì·ı‹Ì·Ù· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÂ
ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ηıÒ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ-
̷ٛ˜ ‹ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ËıÔÔÈÔ‡˜
Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Û ¿ÙÔÌ· Ô˘
·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔÓ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·˘Ùfi ̤۷ ·fi ÙË
ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙËÓ
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘.
™ÙÔ Present Body ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ
ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È:

∆∂ÀÃ√™ 04 53
gadgets r4 25/11/2009 07:47 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

GADGETS

∆Ô nuvi Ù˘ Garmin ¤ÙÛÈ


ŒÚ¯ÂÙ·È ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô PSP!
fiˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÙ ͷӷ‰Â›! ∏ Sony ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·
ÌÈ· ÂȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ PSP, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Á˘Ó·ÈΛÔ
ÎÔÈÓfi. ∆Ô Ó¤Ô PSP ‰Â ı· ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙ· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·-
™Â Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·- ÎÙËÚÈÛÙÈο ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ‹‰Ë ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √È
Ù·, ¤Ú· ·fi ÙÔ Ó· Û·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË. ∏ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ
ÂÙ·ÈÚ›· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÚfiÛıÂÙÔ module, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈ- Î·È ÙÔ software.
ÙÚ¤ÂÈ ÛÙË Û˘Û΢‹ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ∆Ô Ó¤Ô PSP ı· ¤¯ÂÈ ÏÈÏ¿ ¯ÚÒÌ·, ÂÓÒ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ı· ÂÚÈÏ·Ì-
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ nuvi ı· Â›Ó·È ¯Ú‹- ‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ game Hannah Montana. °È· fiÛÔ˘˜ ‰Â ÁÓˆÚ›-
ÛÈÌÔ ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ηıÔ‰‹ÁËÛË. ˙Ô˘Ó, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÌÈ·˜ Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˘ Ó·ÓÈ-
∆Ô module Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙË ı‡Ú· OBD-II ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÌÈ· ÎÔ¤Ï· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Úˆ›
·' fiÔ˘ ·›ÚÓÂÈ Î·È Ú‡̷, ÂÓÒ Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ nuvi Ì·ı‹ÙÚÈ· Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ pop star, Ë ÔÔ›· οÓÂÈ ıÚ·‡ÛË ÛÙËÓ
Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Bluetooth. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ∞ÌÂÚÈ΋.
‚ϤÂÙ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ú‡ˆÓ ÎÏ, ÂÓÒ ∫·ÏÒ˜ Ó· ÔÚ›ÛÂÈ...
ı· ¤¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÔÚ›˙ÂÙÂ Î·È ÙÈ̤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ
nuvi ı· Û·˜ ÂȉÔÔÈ› - .¯. ·Ó ˘Âڂ›Ù ¤Ó· fiÚÈÔ Î·Ù·Ó¿-
ψÛ˘ η˘Û›ÌÔ˘.

¶ËÁ¤˜: www.t3mag.gr, www.kathimerini.gr

Ÿ¯È ¿ÏϘ ¯·Ì¤Ó˜ Ì›Ú˜


™·˜ ¤¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ ÔÙ¤ Ó· „¿¯ÓÂÙ ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ Ì›Ú·˜ Ô˘ ÌfiÏȘ ¤¯ÂÙ ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ Ô˘ıÂÓ¿ ̤۷ ÛÙÔ
Û›ÙÈ; ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ˙‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË, Ó· ›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ë Ì›Ú· Û·˜ ı· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ÚÔ-
ÂȉÔÔ›ËÛË. ¡·, fï˜, Ô˘ ¤Ó·˜ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· gadget ÂȉÈο ÁÈ' ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË.
√ Beer Pager ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ¤Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙË Ì›Ú· Û·˜ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜
remote. ŸÙ·Ó, ÏÔÈfiÓ, ¤ÚıÂÈ Ë ·ÔÊÚ¿‰· ÒÚ· Ô˘ ı· „¿¯ÓÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÙ ӷ οÓÂÙÂ Â›Ó·È Ó· ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘-
Ì› Î·È ·Ó Ë Ì›Ú· Û·˜ Â›Ó·È Û ·fiÛÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ 20 ̤ÙÚ·, Ô ÂȉÈÎfi˜ ‹¯Ô˜ ı· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û' ·˘Ù‹.
∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·: ÙÔ ÎÔ˘Ì› Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ CLICK Ì ÌÂÁ¿Ï· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ŒÙÛÈ, ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Û·˜ ÍÂʇ-
ÁÂÈ, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÙ ÈÂÈ ÚÈÓ.

54
gadgets r4 25/11/2009 07:47 Ì
 ™ÂÏ›‰·3
gadgets r4 25/11/2009 07:47 Ì
 ™ÂÏ›‰·4