You are on page 1of 56

cover-index-editorial r5 17/12/2009 10:27 Ì

 ™ÂÏ›‰·1

∆∂ÀÃ√™ 5 ñ ¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2009 - π∞¡√À∞ƒπ√™ 2010

∞ÊȤڈ̷:
ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ,
°ÈÔÚÙÈÓ‹ ¢È·ÎfiÛÌËÛË ¶‡ÚÚÔ˜ ¢‹Ì·˜
"∞˘Ùfi Ô˘ ¤Ì·ı· ÛÙË ˙ˆ‹,
Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Ù· ·Ú·Ù¿ˆ…"

∫Ô˘Ú·ÌȤ˜
Vs ªÂÏÔ̷οÚÔÓÔ
∏ Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÁÏ˘ÎÒÓ...

∏ ·Ó‰ËÌ›· ÙÔ˘…
GummyBear

ISSN
ISSN 1791-8758
1791-8758
cover-index-editorial r5 17/12/2009 10:27 Ì
 ™ÂÏ›‰·2
cover-index-editorial r5 17/12/2009 10:28 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

¶ ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆‡¯Ô˜ 05 / ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2009 - π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010
∂∫¢√∆∏™ - ¢π∂À£À¡∆∏™
Ã. ¶·ÁÒÓ˘

06
À¶∂À£À¡√π ™À¡∆∞•∏™
°. §Ô˘ÙÚÈ·Ó¿Î˘
∞. ∆Ú·¯›Ï˘
¢. ∆Ú·¯›Ï˘

¢∏ª√™π∂™ ™Ã∂™∂π™ & ¢π∞º∏ªπ™∏


¢. ¶·ÁÒÓË

ART DIRECTOR
°. ∫·Ó¿Î˘

™À¡∂ƒ°∞∆∂™ ∆∂ÀÃ√À™
∞. °·ÏÈÒÓË
µ. ∞ÚÁ˘ÚÈ¿‰Ë˜
µ. ∫·Ú›˘
∂. ¶·ÁÒÓ˘
∂. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË
π. µ·¯ÏÈÒÙ˘
™À¡∂¡∆∂À•∏ ¶Àƒƒ√À ¢∏ª∞.........................................................................6
π. °Ú¿„·˜
∆√ ƒ√§√π .......................................................................................................9
∫. ∞Ó·ÛÙÔÔ‡ÏÔ˘
40 Ã√¡π∞ ¶§∞π™π√ .......................................................................................12 ¡. °Ú¿„·˜

√ ¶∂πƒ∞π∞™ ∆∏™ ¢∂∫∞∂∆π∞™ ∆√À '50 ..............................................................13


∂¶πª∂§∂π∞ ∫∂πª∂¡ø¡
Ã∏™∆√™ Ã∞ƒπ∆√™: √ ¶∂πƒ∞π∞™ ∫∞π √π ∂∫§√°∂™ ∆√À 2010 ...........................14
∞. °·ÏÈÒÓË
°∂¡π∫∞ ¡∂∞ ....................................................................................................16 ∫. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË
∞¶§∞ ª∞£∏ª∞∆∞ ª∞¡∞∆∑ª∂¡∆ ................................................................19
À¶∂À£À¡√™ ¢π∞¡√ª∏™
TECHNOLOGY NEWS ......................................................................................20
π. µ·¯ÏÈÒÙ˘
GADGETS........................................................................................................22
™À¡∂¡∆∂À•∏ °. ∆™∞¶ƒ√À¡∏ (WIND)..............................................................24 ºø∆√°ƒ∞ºπ∂™

™À¡∂¡∆∂À•∏ ª. Ã∞ƒ∞§∞ª¶À™ (VERYNICE) ..................................................26 www.sxc.hu


www.flickr.com
Ãπ™∆√À°∂¡¡∞ ™∆√¡ ∫√™ª√ ........................................................................28
www.wikimedia.org
XMASS@WORK ...............................................................................................33
°π√ƒ∆π¡∏ ¢π∞∫√™ª∏™∏..................................................................................34 π¢π√∫∆∏™π∞
Re-Port
™∞∫Ã∞ƒø¢∏™ ¢π∞µ∏∆∏™ ∫∞π ∫À∏™∏ .............................................................36
BUSINESS NEWS..............................................................................................40 ¡√ªπ∫√™ ™Àªµ√À§√™
∂¶π§∂°√¡∆∞™ ¶∞π¢π∫∞ ¶∞πáπ¢π∞ .................................................................44 µ. ¶ÂÙ·Ï¿˜

∫√Àƒ∞ª¶π∂™ Vs ª∂§√ª∞∫∞ƒ√¡√À ............................................................46


¶ƒ∞°∞ (∏ ¶√§∏ ∆√À ã∂™) ...........................................................................48
GUMMYBEAR .................................................................................................52
¢π∂À£À¡™∏
FASHION .........................................................................................................54 ª›ÓˆÔ˜ 6, ∆∫ 18533, ¶ÂÈÚ·È¿˜

URL
™À¡¢ƒ√ª∂™ ∂∆∏™π∂™ www.re-port.gr
º›ÏÔÈ: 204
E-MAIL
√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ›/∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1004 re-port@re-port.gr

TÚfiÔ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜: ∆∏§∂ºø¡√


ñ ∫·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi: 01107147052976 211 8007678
Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜
FAX
ñ ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ηٷıÂÙËÚ›Ô˘ Ì fax ÛÙÔ 211 7907678
211 7907678

°È· Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙ›Ù ÛÙÔ Re-Port ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ∫π¡∏∆√


ÛÙÔ 211 800 7678 ‹ ÛÙÔ info@re-port.gr 6944 746 554

∆∂ÀÃ√™ 04 05
cover-index-editorial r5 17/12/2009 10:28 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

∂ditor’s Note
º›Ï˜ & º›ÏÔÈ,

∂ ∆Ô 2009 ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ì·˜ ·Ô¯·ÈÚÂÙ¿. ªÂ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÁÚ›˜ ÙÔ˘.
∆Ș ηϤ˜ Î·È ÙȘ ηΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Ì·˜ ¿ÊËÛÂ. ∂›Ó·È Ë ÒÚ· ÙˆÓ ·ÔÏÔÁÈ-
ÛÌÒÓ, ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘
¤Ú¯ÂÙ·È. ∂›Ó·È fï˜ Î·È Ì¤Ú˜ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜. ª¤Ú˜ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘. ∂›Ó·È Ë ÒÚ· Ô˘
ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· Ó· Ìԇ̠‰˘Ó·Ù¿ ηÈ
·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙÔ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·fi οı ¿Ô„Ë 2010.

™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù‡¯Ô˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ì ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ηÈ


ÂÔÚÙ·ÛÙÈο. ºÈÏÔÍÂÓԇ̠ÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ ۇ̂ÔÏÔ Î·È ÚfiÙ˘Ô. ∆ÔÓ ¶‡ÚÚÔ
¢‹Ì·, ¤Ó· ¿ÓıÚˆÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Î·È Ì·¯ËÙ‹. ŒÌ·ı· ÛÙË ˙ˆ‹ Ó· ÌËÓ Ù· ·Ú·-
Ù¿ˆ, ı· Ì·˜ ÂÈ. ∫·È ı· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì ·fiÏ˘Ù· Ì·˙› ÙÔ˘.

∆Ș ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜ Ë̤Ú˜ ı· Û·˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÚıÚ· ÁÈ· ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Îϛ̷


ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ
ÙÚ·¤˙È Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ Ë "Ìfi‰·" ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ.

∆¤ÏÔ˜ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 39 ϤÌ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ ¯Úˆ-
ÛÙ¿ÌÂ. ™Â fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

∂‡¯ÔÌ·È Î·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·,


˘Á›·,
¤Ó· Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ ¯·Ú¤˜
Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ó· ‰È·„‡ÛÔ˘Ì ÙȘ "∫·ÛÛ¿Ó‰Ú˜"

ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿ Î·È Î·Ï¿ Ì˘·Ï¿ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜…

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·ÁÒÓ˘

04
cover-index-editorial r5 17/12/2009 10:28 Ì
 ™ÂÏ›‰·5
interview dimas 17/12/2009 10:31 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

™À¡∂¡∆∂À•∏

¶Àƒƒ√™ ¢∏ª∞™
“·˘Ùfi Ô˘ ¤Ì·ı· ÛÙË ˙ˆ‹,
Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Ù· ·Ú·Ù¿ˆ”
™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙË ¢¤ÛÔÈÓ· ¶·ÁÒÓË, despina@re-port.gr
∆È ÏfiÁÈ· Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÏÔÁ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ıÏËÙ‹. ŒÓ· ÚfiÙ˘Ô.
ªÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ÔÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË ‹Ù·Ó Ë Â˘Á¤ÓÈ· ÎÈ Ô ÙÚfiÔ˜
Ô˘ Ì·˜ Ì›ÏËÛÂ, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Î·È Ô˘ÛÈ҉˘.

∂‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Â›ÛÙ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ- ‰ÈÒÓ Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ·, Û›ÁÔ˘Ú· ı·
΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÕÚÛ˘ µ·ÚÒÓ. ¶ÔÈfi˜ Â›Ó·È Ô ‚ÁÔ˘Ó Î·È Ù·Ï¤ÓÙ·. £· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È Ù· ٷϤÓÙ· Ù·
·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·; ÔÔ›· ı· οÓÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· ÔÌ¿‰·, ÌÈ· Ó¤· dream
√ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó·- team. ∞ÏÏ¿, fiˆ˜ ›·, ·Ó ηٷʤÚÔ˘ÌÂ Î·È ÂÙ‡-
‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›·. ◊Úı·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯Ô˘Ì ӷ ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì ٷ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì ·È‰È¿ ηÈ
·È‰È¿ ÛÙ· ۈ̷Ù›·. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì Û ηٷʤÚÔ˘Ì fiÛÔ ÈÔ ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ Á›ÓÂÙ·È, Ó·
fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ۈ̷Ù›·, fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂ- οÓÔ˘Ó ¿ÚÛË ‚·ÚÒÓ, Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ı·
ÚÔ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠̠ÙËÓ ¤ÓˆÛË Ô‡Ù ÔÈ ‚ÁÔ˘Ó Î·È ÔÈ 10 ‹ 15 Ô˘ ı· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó.
ÁÔÓ›˜, Ô‡Ù ÙÔ ·È‰È¿ Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙÔ ¿ıÏËÌ·. √‡ÙÂ
ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ì·˜ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ·Ó·- ∆È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ‰›ÓÂÙ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ·Û¯Ô-
‚ÔÏÈο. ∂›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ͤÚÔ˘Ì Ô˘ ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÓÙ·È ‹ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ¿ÚÛË
ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙÂ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ·. ‚·ÚÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi.
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¿ÚÛË ‚·ÚÒÓ, Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó
∫·È ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; ¶ÔÈfi Â›Ó·È ÙÔ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó, Ó· ÌËÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ¿ıÏËÌ·
"¯Ú˘Ûfi" Ô˘ ı· ı¤Ï·Ù ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ·fi ÙË ·˘Ùfi Û ·Ê‹ÓÂÈ ÎÔÓÙfi, ÁÈ·Ù› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ
ı¤ÛË ·˘Ù‹; ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ÿÛ·-›Û· Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ
∆Ô ¯Ú˘Ûfi ÁÈ· ̤ӷ ı· Â›Ó·È Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì ٷ Á˘ÌÓ·- ‰ÂÓ Û ·Ê‹ÓÂÈ ÎÔÓÙfi ·ÏÏ¿ Î·È Ì ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÛÙ‹ÚÈ· Ì ·È‰È¿. ¡· ʤÚÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ ÎÔÓÙ¿ Á›ÓÂÈ, ÔÈ ÔÚÌfiÓ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ô˘ οÓÂÈ
ÛÙ· Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÙÚfiÔ ¿ÚÛË ‚·ÚÒÓ Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛȘ Î·È ÙÚÈÏ¿ÛȘ ·fi ·È-
˙ˆ‹˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯Ú˘Ûfi ÁÈ· ̤ӷ. ‰È¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó ¿ÏÏ· ·ıÏ‹Ì·Ù·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÁÂÓÈ-
ÎfiÙÂÚ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘
°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Î¿ÓÂÙ ·ÚÎÂÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔÓ ı· οÓÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È·
ÙÔ̤· Â͇ÚÂÛ˘ Ó¤ˆÓ ٷϤÓÙˆÓ. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ ˆ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ˘Á›· Î·È ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È
ÌÔÚԇ̠ӷ Í·Ó·‚Á¿ÏÔ˘Ì ̛· Ó¤· "dream ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË È· ÁÈ· Ù· Ó¤· ·È‰È¿. ¶Ú¤-
team"; ÂÈ Ù· Ó¤· ·È‰È¿ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi,
∫ÔÈÙ¿ÍÙ ӷ ‰Â›ÙÂ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂȉÈο ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∞ı‹Ó· Î·È Ë
Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì ·È‰È¿ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ì ÏËıÒÚ· ·È- £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

06
interview dimas 17/12/2009 10:31 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

∞˜ Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ϛÁÔ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∆Ú›· ¯Ú˘Û¿


Î·È ¤Ó· ¯¿ÏÎÈÓÔ Û √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. ∂›ÛÙÂ
Ô ÌfiÓÔ˜ ·ÚÛÈ‚·Ú›ÛÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ
ηٷʤÚÂÈ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ŒÏÏË-
Ó·˜ ·ıÏËÙ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ∞˘Ù¿ fï˜ ‰ÂÓ
¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÂÓÒ ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÈ
‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜. ªÔÚ›Ù ӷ ͯˆÚ›ÛÂÙÂ
οÔÈ· (‹ οÔȘ) ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Î·È ·fi
ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÂÚ¿Û·Ù ÛÙËÓ
ηÚȤڷ Û·˜;
™·Ó ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ‰ÂÓ ı· ͯ¿Ûˆ ÔÙ¤ ÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿-
‰· ÙÔ˘ 1992 Î·È ÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∞˘Ù¤˜
ÙȘ ‰˘Ô... ÙËÓ ÚÒÙË Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ∞fi ÎÂÈ Î·È
¤Ú· ‰ÂÓ ı· ͯ¿Ûˆ Î·È ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘
¤Ú·Û· fiˆ˜ Î·È Ù· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›·. ŒÎ·Ó· ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜
¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ Î·È ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜.
™ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ¯Ù‡ËÛ· ÚÈÓ ·fi
ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙÔÓ Î·Úfi Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËη Ì ÂÓ¤ÛÂȘ.
À‹Ú¯·Ó Î·È ÔÈ ¿Û¯Ë̘ ÛÙÈÁ̤˜, ¿ÏÏ· ·˘Ùfi Ô˘ Ϥˆ
Î·È ÛÙ· ·È‰È¿ ÌÔ˘ Î·È ÁÂÓÈο, Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘
¤Ì·ı· ÛÙË ˙ˆ‹, Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Ù· ·Ú·Ù¿ˆ. ∫·È ·˘Ùfi
ηٿÊÂÚ· Ó· ÙÔ ¤¯ˆ ̤۷ ·fi ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ∞˘Ùfi
ÌÔ˘ ÙÔ ‰›‰·ÍÂ Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜.

¶ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜


·‰ÂÏÊÔ‡˜ Ì·˜ ‰Ò... ª¿ÏÏÔÓ Ó· ÙÔ˘˜ ·ԉ¯ÙÔ‡-
Ì ÚÒÙ· ÁÈ·Ù› Â‰Ò ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ Û·Ó Ó·
Â›Ó·È Í¤ÓÔÈ.

∞˘Ù¿ fiÏ· ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏ¿…


∂›ÛÙÂ Î·È Ì·Ì¿˜!
∂›Ì·È 4 ÊÔÚ¤˜ ·Ù¤Ú·˜! Œ¯ˆ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ·È‰¿ÎÈ. ∂›Ó·È
̈ڿÎÈ… ÙÒÚ· Â›Ó·È 7 ÌËÓÒÓ.

¡· Û·˜ ˙‹ÛÂÈ!
¡· ›ÛÙ ηϿ!

™·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Â›ÛÙ ʛϷ-


ıÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫. ¶ˆ˜ ÚԤ΢„Â Ë "·Á¿Ë"
·˘Ù‹;
ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ·›˙ˆ Ì ʛÏÔ˘˜ ÌÈ·
Ì ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∂›Ó·È Ôχ ˆÚ·›Ô
¿ıÏËÌ· ·ÏÏ¿ ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌÂ Î·È ·˜ ÌËÓ ÎÔÚÔ˚‰Â˘-
fiÌ·ÛÙÂ… ∫·È ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙËÓ
¶Ôχ ˆÚ·›Ô Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ÁÈ· ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∆ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›ÛÙ ԇ̠fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ·ıÏËÙÈÛÌfi˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ı¤Ïˆ Ó·
ϤÔÓ ·ıÏËÙ‹˜ ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜; ªÂ Ù· ÎÚ›Óˆ ‹ Ó· Ù· ηٷÎÚ›Óˆ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ʛϷ-
ÙÈ ·Û¯ÔÏ›ÛÙ ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û·˜; ıÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ¤¯ˆ Á›ÓÂÈ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜
∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· Ù˘ ÕÚÛ˘ ÌÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿ Î·È ¶·ÔÎÙ˙Ô‡, ¿ÏÏ·
µ·ÚÒÓ, Â›Ó·È Ì›· ı¤ÛË Â˘ı‡Ó˘. £¤ÏÂÈ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÚ¤- ÂËÚ¿ÛÙËη Î·È ·fi Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ ™·Ï-
ÍÈÌÔ Ôχ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Â›Û·È Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÙÛ›‰Ë, ÙÔÓ ÚÒËÓ √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË Ù˘ ÕÚÛ˘ µ·ÚÒÓ.
fiÛÙÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 96 ۈ̷Ù›· Û fiÏË ÙËÓ ∫·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È "¿ÚÚˆÛÙÔ˜" ¶·ÔÎÙ˙‹˜. ∆Ô Î·Ïfi ÌÂ
∂ÏÏ¿‰·… £¤ÏÂÈ Ôχ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· Ó· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì fiÏ·
›̷ÛÙ Û ¤Ó· ηÏfi ÛËÌ›Ô. ªÈ· ‰È¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ì ˘ÁÈ‹ Î·È ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ. ¢ËÏ·‰‹ ͤÚÔ˘ÌÂ
·˘Ù‹. ªÈ· ¿ÏÏË Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ì·È ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ·fi ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ‰ÂÓ ˆÚˆÓfiÌ·ÛÙÂ. ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘-
Ù˘ ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜… Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi Ù· Á‹‰·.
¢ÂÓ ÙÔ ‹ÍÂÚ· ·˘Ùfi…
¡·È.. ∆È ¿ÏÏÔ Ó· Û·˜ ˆ… ∂›Ì·È Ù·Á̷ٿگ˘ ÙÔ˘ ™ÙË ÃÂÈÌ¿ÚÚ· ËÁ·›ÓÂÙÂ;
∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡. ™˘¯Ó¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ËÁ·›Óˆ οı ¯ÚfiÓÔ.

∆∂ÀÃ√™ 05 07
interview dimas 17/12/2009 10:31 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

™À¡∂¡∆∂À•∏

À‹Ú¯·Ó Î·È ÔÈ ¿Û¯Ë̘ ÛÙÈÁ̤˜,


¿ÏÏ· ·˘Ùfi Ô˘ Ϥˆ Î·È ÛÙ· ·È‰È¿
ÌÔ˘ Î·È ÁÂÓÈο, Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ùfi
Ô˘ ¤Ì·ı· ÛÙË ˙ˆ‹,
›Ó·È Ó· ÌËÓ Ù· ·Ú·Ù¿ˆ.

∂ÁÒ Â›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi


¿ÓÔÈÍ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙË ÃÂÈÌ¿Ú· Î·È ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›. °›ÓÔÓÙ·È ‚‹Ì·Ù· ¿ÏÏ· ÚÒÙ· ·fi fiÏ· Ú¤-
ÂÈ Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÂΛ Ó· ·Á·-
¿Ì ÈÔ Ôχ ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ¡· ÌËÓ ·Ú·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ
ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ Á›ÓÔ˘Ó ¤ÎÙÚÔ·.

∆Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· ÙË ÌÂÈÔÓfiÙË-


Ù· ‹ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘;
™›ÁÔ˘Ú· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ¿ÏÏ· ı· ÌÔ-
ÚÔ‡Û ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ·Ú¿ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·
Î·È ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ µfiÚÂÈÔ ◊ÂÈÚÔ,
·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ
Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·.

ªÂ ÔÈfi ÙÚfiÔ; ¡· Á›ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÈÔ


ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο;
∞˘Ùfi Ô˘ ‡¯ÔÌ·È ™›ÁÔ˘Ú· ·˘Ùfi ÂÓÓÔÒ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê‹Óˆ ˘·ÈÓÈÁÌÔ‡˜.
∞fi ·˘Ù¿ fï˜ Ô˘ Ì·ı·›Óˆ Â›Ó·È fiÙÈ ¤ÊÙÔ˘Ó
Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÏÂÊÙ¿ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· fiˆ˜
Â›Ó·È ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿! Ú¤ÂÈ.

∆ÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÈ ı· ı¤Ï·Ù ӷ
∆È ÂÈÎfiÓ˜ ¤¯ÂÙ ·fi Ù· ·È‰Èο ¢¯Ëı›Ù ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘
Û·˜ ¯ÚfiÓÈ·; ¤Ú¯ÂÙ·È;
Œ¯ˆ ·Ó·ÊÂÚı› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ¢¯ËıÒ ÛÂ
·È‰Èο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ◊Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏ· fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ
·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ· fiˆ˜ Î·È ÔÏÏÒÓ „ËÏ¿! ™›ÁÔ˘Ú· ÂÚÓ¿Ì ‰‡ÛÎÔ-
Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÌÔ˘. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ ‹Ù·Ó Ϙ ÛÙÈÁ̤˜ Û·Ó Ï·fi˜. ªÂ fiÏ·
‰‡ÛÎÔÏ·… ÷›ÚÔÌ·È fï˜ Ô˘ Ù· ·˘Ù¿ Ô˘ ·Îԇ̠¤¯Ô˘Ì ÙÚÔ-
¤Ú·Û·, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ÂÎÙÈÌ¿˜ ηχÙÂÚ· ÌÔÎÚ·ÙËı› Î·È Ì ÙËÓ ÁÚ›Ë Î·È
Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Î·È ÙÔ Ò˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο... ∂‡¯ÔÌ·È ÙÔ
Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. ∂ÎÙÈÌÒ 2010 Ó· Ù· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì fiÏ·
Î·È ‰ÂÓ Í¯ÓÒ ÔÙ¤ ÂΛӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿ Î·È Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì ÌÂ
Î·È ‰ÂÓ Í¯ÓÒ ·fi Ô‡ ÍÂΛÓËÛ·. οÔÈÔ ÙÚfiÔ. ∂‡¯ÔÌ·È ˘Á›· Ó·
¤¯Ô˘ÌÂ… ÀÁ›· ¿Óˆ ·fi fiÏ·
¶ÔÈ¿ Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë Â˘Ù˘¯›· ¤Ú¯Â-
ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ¯Ú‹Ì·.
οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ·fi '‰ˆ ÁÈ· Ó·
‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Ì·˜ ∫‡ÚÈ ¢‹Ì· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘
ÂΛ; Û·˜ ‡¯ÔÌ·È ˘Á›· Î·È Î¿ıÂ Â˘Ù˘¯›·.
∂ÁÒ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈ- ŸÙÈ ÂÈı˘Ì›Ù ÁÈ· ÂÛ¿˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔ-
Ó‹ÛÔ˘Ì ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏ- Á¤ÓÂÈ· Û·˜, Ù· ·È‰¿ÎÈ· Û·˜. ¡·
ÊÔ‡˜ Ì·˜ ‰Ò... ¢¯ËıÒ Î·È ¤Ó· ¤ÌÙÔ ·È‰¿ÎÈ;
Ÿ¯È ÙÂÏÂÈÒÛ·ÌÂ Â‰Ò Â›Ì·ÛÙÂ!
¶Ôχ ηϿ Ù· ϤÙÂ!
ª¿ÏÏÔÓ Ó· ÙÔ˘˜ ·ԉ¯Ùԇ̠ÚÒÙ· ∆¤ÛÛÂÚ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿!
ÁÈ·Ù› Â‰Ò ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ Û·Ó Ó· ∆¤ÛÛÂÚ·! ¡·È!
Â›Ó·È Í¤ÓÔÈ. ™›ÁÔ˘Ú· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ¿Ú·
ÔÏÏ¿ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÊÙ·›Ó ÔÈ ™·˜ ‡¯ÔÌ·È fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È Û·˜
µÔÚÂÈÔËÂÈÚÒÙ˜. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÒ È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë µfiÚÂÈÔ˜ ◊ÂÈÚÔ˜ Â›Ó·È ‚Ô‹ıÂÈ·. ¡· ›ÛÙ ηϿ!

08
to roloi r5 17/12/2009 10:34 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

∆√ ƒ√§√π

∞Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ¤ÓÙË ∆Ô °ã ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶ÂÈÚ·È¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ


‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· YOGA
∞Óı›˙ÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙËÓ Â˘·›ÛıËÙË ¯ˆÚÔÙ·-
ÍÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂Ï·ÈÒ- ∆Ô °ã ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰ÈÔÚÁ·-
Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú- ÓÒÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· YOGA, Ù·
¯›·˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Á. π. ƒ¤ÓÙË Ó· ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ÔÈÎÔ¤- ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢È·ÌÂ-
‰ˆÓ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 5.000 ÂÚ›Ô˘ Ù.Ì. Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ οı ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi ÙȘ
Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ 19.00 Ì.Ì. ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 21.00 Ì.Ì.
¯ÒÚÔ Ú·Û›ÓÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ™ÙÔ °ã ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â›Û˘
¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ¤ÓÙË ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜
ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ù· Û˘ÓÔÏÈο ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ·Ú¿ÚÙËÌ· ‰·ÓÂÈÛÙÈ-
2.666.585,00 f Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ·È‰È΋˜ Î·È ÂÓËÏ›-
··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ∂∆ ª¶∂∆√¡ ΈÓ, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 10:00 .Ì.
ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Î·È ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 14:00 Ì.Ì.
28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÌÈÛıˆ-
̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜
ÂÙÔ›ÌÔ˘ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘- √ÌÈÏ›· ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶. º·ÛԇϷ ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘
Ì· ÁÈ· ¤Ó· ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È
ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. ªÂ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¤ÚÁˆÓ ∫. µÔÏ·Ó¿ÎË ÛÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi ªÔ˘Û›Ô
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ¡ÔÌ·Ú¯›· Î·È ¢‹ÌÔ˜
·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎË- √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ º·ÛԇϷ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘
ÛË ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ¤ÎıÂÛ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ŒÏÏËÓ· ı·Ï·ÛÛÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∫ˆÓ-
‰ËÌfiÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ µÔÏ·Ó¿ÎË, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÏ¿‰Ô˜
Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ §·Ûηڛ‰Ë, ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ:
∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙Ô˘Ì ·ÔÙÂÏ› ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Û ¤Ó·Ó
˙ˆÁÚ¿ÊÔ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ Ì ÙÔ ¯ÚˆÛÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ı·Ï·ÛÛÔ-
ÁÚ·Ê›· Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ·ÔηÏÂ›Ù·È Ô «·Ù¤Ú·˜» Ù˘. ∆ÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ
µÔÏ·Ó¿ÎË.
√ ¶ÂÈÚ·È¿˜, ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘,
Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ‰ÂÈ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Ó· ˙ÂÈ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ fiÏË
·˘Ù‹, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÂÚ·Á·Ô‡ÛÂ.
ŒÚÁ· ÙÔ˘ ›¯·Ó ˆ˜ ı¤Ì· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, οÙÈ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ
·Á¿Ë ÙÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ·ÏÏ¿
Î·È ÁÈ· ÙËÓ fiÏË.
∂‰Ò ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙ· 1895 ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ™¯ÔÏ‹
∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, fiÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜.
∏ ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ›,
ÛÙËÓ Ô˘Û›·, ¤Ó· ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô
·˘ÙfiÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ-ÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡.
™˘Á¯·›Úˆ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘
ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ' ·˘Ù‹Ó Î·È ‰ÂÛ̇ÔÌ·È fiÙÈ ÙfiÛÔ, ˆ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘
·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ º·ÛԇϷ˜ ı· Â›Ì·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜.

√ ƒÔÙ·ÚÈ·Ófi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·-


Û›· Ì ÙÔ˘˜ ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÔ‡˜ √Ì›ÏÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘-
¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ Î·È Ã·ÏΛ‰Ô˜, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 28
¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ·Ú¿‰ÔÛ·Ó ™¯ÔÏÈÎfi ÂÍÔ-
ÏÈÛÌfi Û ‰‡Ô ™¯ÔÏ›· Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜, ÙÔ˘
∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË Î·È ÙˆÓ µÈٿψÓ.

√ ƒÔÙ·ÚÈ·Ófi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ


ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÍÔ-
ÏÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô §¿Ï·˜ ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘
∏Ï›·˜. ∆Ô ˘ÏÈÎfi ı· ·Ú·‰Ôı› Û‡ÓÙÔÌ·.

∆∂ÀÃ√™ 05 9
to roloi r5 17/12/2009 10:34 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

∆√ ƒ√§√π

¶¤Ú·Ì·: À„ËÏfiÙÂÚ· Ù· Ù¤ÏË µÂÏÙ›ˆÛË ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ


ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û ¶ÂÈÚ·È¿, ¡›Î·È· Î·È ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘


∞‡ÍËÛË ϤÔÓ ÙÔ˘ 25% ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Û ¤ÍÈ ·ıÏËÙÈΤ˜
ÙÂÏÒÓ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Â¤‚·ÏÂ Ô ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ì¿-
¢‹ÌÔ˜ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009, Û ÌÈ· ÛÎÂÙ Î·È ‚fiÏÂ˚ Û ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜
ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‡ÚÂÛ˘ ÂÈϤÔÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙË ϤÔÓ ÔÏ˘ÏËı›˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘, ÛÙÔÓ

ËÁ¤˜: ‰ÂÏÙ›· Ù‡Ô˘ ‰‹ÌˆÓ, www.naftemporiki.gr, www.kathimerini.gr


Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ Â͢Á›·ÓÛ‹˜ ÙÔ˘. ¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙË ¡›Î·È· Î·È ÛÙÔÓ ∫ÔÚ˘-
√ˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠۯÂÙÈο, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰·ÏÏfi ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ¶ÂÈ-
Ù¤ÏË Â›Ó·È ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ, Ô √§¶, Ú·È¿, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ
ÔÈ ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ʤÚÈÌÔÙ, Ù· Ó·˘ËÁ›·, Ù· ÂÓÂÚÁ¿ ÙÔÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi
ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ µπ.¶∞. Î·È Ù· ‰Âο‰Â˜ ۈ̷Ù›· Î·È ·ıÏËÙÈ-
™¯ÈÛÙÔ‡. ÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡-
√ ¢‹ÌÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.
fiÙÈ ·Ú¿ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ∆· ¤ÚÁ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÍ ÔÏÔ-
ÎÏ‹ÚÔ˘ Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰ÂÓ ·‡ÍËÛ ٷ ‰ËÌÔÙÈο
Ì ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
Ù¤ÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜.
·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙ›ÛÂÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·-
‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ù·
ÓËÛÈ¿.
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ÓÔÈÎÙfi Á‹Â‰Ô ∂∞∫ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡,
ÙÔ °‹Â‰Ô ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ¡›Î·È·˜, ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì¿-
ÛÎÂÙ ∫·ÌÈÓ›ˆÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì¿ÛÎÂÙ – ‚fiÏÂ˚ «¶.
™·Ï¤·˜» ¶ÂÈÚ·È¿, ÙÔ Á‹Â‰Ô Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ 5Ã5 ÛÙ· µÔÙÛ·Ï¿ÎÈ·
¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ ·ÓÔÈÎÙfi Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ¶ÂÈÚ·È¿.
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·ıÏË-
ÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·-
Û›· Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹
‰‡Ô ÁË¤‰ˆÓ ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ Î·È ÂÓfi˜ beach volley ‡„Ô˘˜ 1,8 ÂηÙ.
¢ÚÒ, Û ·Ú·Î›ÌÂÓÔ ÙˆÓ º˘Ï·ÎÒÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ¯ÒÚÔ.

£¤Ïˆ Ó· ¢¯ËıÒ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ-


Ù˜ ηϿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ¤Ó· ÂÏȉÔÊfi-
ÚÔ 2010. ∂Ï›˙ˆ Ë Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ʤÚÂÈ
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ χÛÂȘ Î·È fi¯È
ÌfiÓÔ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. £¤ÙÔÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ
Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Î·È Ù˘ fiψ˜
¿Óˆ ·fi ÌÈÎÚÔÛ˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÚÔÛˆÈ-
Τ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ. ∂‡¯ÔÌ·È Â›Û˘ ÛÙÔ Re-port
ηϋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ‰È·- °È· ÙȘ ÕÁȘ ∏̤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ÂÓ·ÓıÚÒÈÛ˘ ÙÔ˘
‰ÚÔÌ‹, ‰ÈfiÙÈ Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÚÂÈ¿- ÃÚÈÛÙÔ‡ ‡¯ÔÌ·È ÔÏfi„˘¯· Ã√¡π∞ ¶√§§∞, ÁÂÌ¿Ù· ÀÁ›·, ∂˘Ù˘¯È-
˙ÂÙ·È ¤Ó· ÔÈÔÙÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, Ô˘ Ó· ·Ô- Ṳ̂ӷ Î·È ∂ÈÚËÓÈο. ∆Ô Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ 2009 Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·ÏËıÈ-
ÙÂÏ› ‰›·˘ÏÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. Ó¿ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜
¶ÂÈÚ·È¿.
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷ڛÙÔ˜ ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È
¶ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ §∞.√.™. ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜
∞ã ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ & ¡‹ÛˆÓ µ·Û›Ï˘ π. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜

10
plaisio-resvanis 17/12/2009 10:36 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

∂‡¯ÔÌ·È ÔÏfi„˘¯· Û ÂÛ¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜


∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÙÔ 2010

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒÂÛ‚¿Ó˘
¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ - ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘
plaisio-resvanis 17/12/2009 10:42 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

BUSINESS NEWS

1969 - 2009: 40 ¯ÚfiÓÈ· ¶Ï·›ÛÈÔ Û 40 ϤÍÂȘ

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜
ËÌÂÚÔÌËӛ˜
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·
Ô˘ ¶§∞π™π√À
1986
√ ÚÒÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
TURBO-X Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ›ٷÈ
ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ οı ÂÏ¿-
ÙË.

1995
√È ÚÒÙ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ̤ۈ
ηٷÏfiÁˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋
·ÁÔÚ¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
·fi ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘
¶§∞π™π√À. ŒÓ·˜ ηٿÏÔÁÔ˜
¶§∞π™π√ Û οı Û›ÙÈ Î·È ™·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙË "Á¤ÓÓËÛ‹" ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ Û‚‹ÓÂÈ Ù·
ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÎÂÚ¿ÎÈ· ÙÔ˘, ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·, ϤÍÂȘ. ™·Ú¿ÓÙ· ϤÍÂȘ, Ô˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·
ÂȉÒÓ Û 24 ÒÚ˜. ηıfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘.
∞fi ÙÔ ÌfiÏȘ 10 Ù.Ì. ¶Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 1969 ÛÙËÓ Ô‰fi ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 24, Ì ›‰Ë ™¯Â‰›Ô˘ & ÷Ú-
1996 ÙÔˆÏ›Ԣ, ̤¯ÚÈ ÙË ¡Ô 1 Û‹ÌÂÚ· ÂÙ·ÈÚ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ & ∂ȉÒÓ °Ú·Ê›Ԣ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿-
∆Ô ÚÒÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ‰·, Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›·, ÙËÓ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ™·Ú¿ÓÙ· ¯Úfi-
ÙÌ‹Ì· ˆÏ‹ÛÂˆÓ Û ÂÈ- ÓÈ· ÂÊË‚È΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ Î·È ¿ıÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ̤۷ ·fi Ù· ‰Èο Û·˜ Ì¿ÙÈ·!
¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∫¿ı Âȯ›ÚËÛË √ ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ 40 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 40 Ë̤Ú˜, Ì ‰È·-
– ÂÏ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ οı ‚‰ÔÌ¿‰·, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì 40 ·›Û٢٘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÛÂ
ÚÔ˚fiÓÙ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ∂ȉÒÓ °Ú·Ê›Ԣ, ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È æËÊȷ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜!
¿ÓıÚˆÔ Ì¤Û· ÛÙÔ
°È· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÂÂÙÂÈ·ÎÒÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó·˜ ÂȉÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜,
¶§∞π™π√ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
Ô˘ ı· ‰È·ÓÂÌËı› Û 500.000 ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ·fi Ù· ηٷ-
ϤÔÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚÔÛˆÈ΋
ÛÙ‹Ì·Ù· ¶Ï·›ÛÈÔ, ÂÓÒ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ Ì ڷ‰ÈÔʈÓÈο ÌËӇ̷ٷ &
Â͢ËÚ¤ÙËÛË.
¯ÔÚËÁ›Â˜, Î·È Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ Ù‡Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÔÈ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙˆÓ Î·Ù·-
ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ www.plaisio.gr ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÔÛÌËı› ·Ó¿ÏÔÁ·, Ì ÙȘ 40 ϤÍÂȘ, Ô˘
1999 ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ 40¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.
www.plaisio.gr. ∆Ô ÚÒÙÔ
Û˘ÓÂ¤˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ηٿ-
ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋
·ÁÔÚ¿.

2002
∆Ô ÚÒÙÔ Superstore
Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ-
¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘
¤Ó·˜ ˘ÂÚ¯ÒÚÔ˜ 2.500 Ù.Ì.
Û 3 Â›‰·.

2005
∆Ô ÚÒÙÔ ÔÏ˘Î·Ó·ÏÈÎfi
ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ
ÛÙË ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒ-
Ë Â›Ó·È ÙÔ ¶§∞π™π√ Ù˘
µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜.

12
peireas-istror 50ies 17/12/2009 10:49 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

¶∂πƒ∞π∞™

√ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ÛÙË 10ÂÙ›· ÙÔ˘ ’50


fiˆ˜ ÙÔÓ ¤˙ËÛ· Î·È ÙÔÓ ı˘Ì¿Ì·È ª¤ÚÔ˜ 4Ô

ÙÔ˘ ª·ÓÒÏË ¶·ÁÒÓË

¶ÂÈÚ·È¿˜ ÙÔ˘ '50 ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ ÂÚÁ·ÙÔ‡Ô-

√ ÏË. √ ηı¤Ó·˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Ó· ˙‹ÛÂÈ fiˆ˜


ÌÔÚÔ‡ÛÂ. ÕÏÏÔ˜ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÛÙË
‚ÈÔÙ¯ӛ·, ÛÙË Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÎÏ.
ª¤Û· Û ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ Ï·Ófi‰ÈÔÈ ÌÈÎÚÔˆ-
ÏËÙ¤˜ Ô˘ ¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙË Á‡Ú· ‰È·Ï·ÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ
Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÙÔ˘˜ Ì ʈӤ˜ Ì·ÎÚfiÛ˘ÚÙ˜ Ô˘
‰‡ÛÎÔÏ· ÙȘ ηٷϿ‚·ÈÓ˜. ªfiÓÔ Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi
Ì¿ı·ÈÓ˜ ÙÈ Ô˘ÏÔ‡ÛÂ Ô Î·ı¤Ó·˜.
¶Ôχ ÓˆÚ›˜ ͢ÓÔ‡Û˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜: Ô Á·Ï·Ù¿˜, Ô
„·Ú¿˜, Ô Ì·Ó¿‚˘, Ô Î·Ú‚Ô˘ÓÈ¿Ú˘, ‡ÚÈÓ· ÁÈ· ÙÔ
Ì·ÁοÏÈ, ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ· ÎÏ. ÕÏÏÔ˜ Ì ηÚÔÙÛ¿ÎÈ ‹
οÚÔ Ô˘ ÙÔ ¤ÛÂÚÓ ¿ÏÔÁÔ, ¿ÏÏÔ˜ Ì ÙÔ ·Ó¤ÚÈ ‹
ÙÔÓ Ù·‚¿ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ¿ÏÏÔ˜ Ì ηϿıÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ
ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ. ∆Ô
¯ÂÈÌÒÓ· ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó Î·È ÙÔ "˙ÂÛÙfi ۷ϤÈ", ̤۷
Û ¯¿ÏÎÈÓ· ‰Ô¯Â›· Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ۷ÌÔ‚¿ÚÈ. Ì·Î¿ÏË ‹ ÙÔÓ ‚ÔËıfi ÙÔ˘. ∏ Û˘Û΢·Û›· ÁÈÓfiÙ·Ó
Û ¯·ÚÙÔÛ·ÎԇϘ Î·È ÙÔ Î¿ı ›‰Ô˜ ˙˘ÁÈ˙fiÙ·Ó Î·È
∏ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÎÔÛÙÔÏÔÁ›ÙÔ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ·. √ Ì·Î¿Ï˘ Ì ÙÔ
Ù· Ì·Î¿ÏÈη. ¢È¤ıÂÙ·Ó Î¿ı ›‰Ô˘˜ Ê·ÁÒÛÈÌ· ÌÔχ‚È ÛÙÔ ·˘Ù› ‹Ù·Ó ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·ÚÈıÌÔÌ˯·Ó‹.
ÂÎÙfi˜ ·fi ÎÚ¤·˜, „¿ÚÈ Î·È ÔˆÚÔÏ·¯·ÓÈο. ŸÏ· £˘ÌfiÙ·Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ οı ›‰Ô˘˜ Î·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜
¯‡Ì· Î·È Ô Î¿ı ÂÏ¿Ù˘ Â͢ËÚÂÙ›ÙÔ ·fi ÙÔÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙË ¯·ÚÙÔÛ·ÎԇϷ Û˘Ó‹ıˆ˜.
ªÔÓ¿‰· ‚¿ÚÔ˘˜ ›¯·Ì ÙfiÙ ÙËÓ Ôο Ë ÔÔ›· ˘Ô-
‰È·ÈÚÔ‡Ù·Ó Û 400 ‰Ú¿ÌÈ· Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ ÛÂ
1,28 ÎÈÏ¿. ∆Ô ÎÈÏfi ηıÈÂÚÒıËΠˆ˜ ÌÔÓ¿‰·
‚¿ÚÔ˘˜ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1950. ∆·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì·Î¿ÏÈη ‹Ù·Ó Ì·Î·ÏÔÙ·‚¤ÚÓ˜.
∆· ‚Ú¿‰È· ¤‚ÏÂ˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÈ-
ÙÔÓÈ¿˜ Ô˘ Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· οÔÈÔ˘
›‰Ô˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÈ ‹Á·ÈÓ·Ó Ó· ÈÔ˘Ó Î·È Ù·
ÔÙËÚ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜. ∆Ș ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ·˘Ùfi
ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙ· fiÚıÈ· Ì ÌÂ˙¤ οÙÈ Úfi¯ÂÈÚÔ ÛÂÚ‚ÈÚÈ-
Ṳ̂ÓÔ ÛÙÔ Ï·‰fi¯·ÚÙÔ. ªÂ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Û¯Ô-
Ï›·˙·Ó ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Î·È ¤Ï˘Ó·Ó fiÏ· Ù· ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·.

ªÂÁ¿ÏË ¤Ú·ÛË Â›¯·Ó ÙfiÙÂ Î·È ÔÈ ‰ÔÛ¿‰Â˜ (Ï·-


Ófi‰ÈÔÈ Ï·ÛȤ) Ô˘ Ô˘ÏÔ‡Û·Ó Ì ‰fiÛÂȘ Î·È ÙȘ
ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. √ οı ‰ÔÛ¿˜ ÙÔ ÌfiÓÔ
ÂÊfi‰ÈÔ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÏÔοÎÈ Ì ٷ ÔÓfi-
Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ÙȘ ‰fiÛÂȘ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ
ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ. ∏ Ôχ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈÓfiÙ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ˘
¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙȘ ÎÔ¤Ï˜ Ó· Û¯Ô-
Ï¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó: ÌÈ˙Ô‡ ‰È¿ÊÔÚ·, οÏ-
ÙÛ˜ Ó¿ÈÏÔÓ Ô˘ ‹Ù·Ó Ôχ Ù˘ Ìfi‰·˜, ηÏÏ˘ÓÙÈ-
ο, ÊÔڤ̷ٷ, ÚÔÏfiÁÈ·. ŸÏ· Ì ‰fiÛÂȘ Î·È Ë ÏË-
ڈ̋ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ì›· Ô˘ Û¯fiÏ·ÁÂ
ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÁÈÓfiÙ·Ó Î¿ÙÈ Û·Ó ·˙¿ÚÈ.

¶ÔÏϤ˜ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ


¶ÂÈÚ·È¿. ∆ÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ '50.

∆∂ÀÃ√™ 05 13
xaritos 17/12/2009 10:47 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

¶∂πƒ∞π∞™

√ ¶ÂÈÚ·È¿˜ Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2010


ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÷ڛÙÔ˘*

O ¶ÂÈÚ·È¿˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚÔÓ›˙Ô˘Ó Î·È Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË
Ì·˜, ÔÏÏ¿ ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜. √ ¶ÂÈÚ·È¿˜ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈο, ·ÏÏ¿ ÔÏÈ-
ÙÈÛÙÈο, ÔÈÎÈÛÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤¯ÂÈ ·ÁȈı› Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔÈ-
΋˜ ËÁÂÛ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙ›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¢ÈfiÙÈ ·Ú¿ ÙÔ˘˜ 6
‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ¤Ó·Ó ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙÔÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë, ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜
‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÓÔ̷گȷÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Î·È Ù· ¢.™. ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ-
ÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ, Ë fiÏË Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó,
·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚ›· Ù˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô, fiÙÈ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ
ηχÙÂÚÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ô˘ ¤Ú·Û ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È
Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë ™Î˘Ï›ÙÛË Ì ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· 25%, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÃÚ‹ÛÙÔ˜
∞ÁÚ·›‰Ë˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ¶··Û‡ÚÔ˘ Ì 11%, Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ §ÔÁÔı¤Ù˘ (5%), Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘
º·ÛԇϷ˜ (4%) Î·È Ô ∞. ∞Ó‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (2%). µÏ¤ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ Public Issue, ‰ËÌÔ-
ÛÈÂ˘Ì¤ÓË ÛÙËÓ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹, ÛÙȘ 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2008.

∆Ô ¡·˘ÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ-


ο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Ë Û˘ÛÙ·ı›۷ ·fi
ÙÔÓ ¢‹ÌÔ, ÚÔ ÂÙÒÓ, ‰È··Ú·Ù·Íȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ¤¯ÂÈ
ͯ·Ûı›. ∆ËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë ∞ıËÓ·˚΋ ÙÚÈ‹Ú˘ ‚Ú›ÛÎÂ-
Ù·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¶. º·Ï‹ÚÔ˘, ·ÓÙ› Ó· ›ӷÈ
ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ∆Ô ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ê˘ÙÔ˙ˆÂ›,
·Ú¿ ÙȘ ¿ÔÎÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›-
Ô˘.
∏ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÙˆÓ ·ÛÙÈ-
ÎÒÓ ˘ÏÒÓ ¤ÌÂÈÓ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ
·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘. ŒÊı·Û·Ó ¤ˆ˜ ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì·-
ÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ fiψ˜, Ì Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
Î·È ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÛÙËÓ πˆÓÓ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ ∆˙¿ÓÂÈÔ. ∞Ó‹-
ÎÔ˘ÛÙË Î·È ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· Â˘Ù˘¯Ò˜
‰ÂÓ ¤Ú·ÛÂ.
∆Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì· Ù˘ Âχۈ˜, ‹ fi¯È, ÙÔ˘ ∆Ú·Ì ÛÙÔÓ
¶ÂÈÚ·È¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË. Œˆ˜
Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì›· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ÓÔ̷گȷ-
ª›· fiÏË Û ·Ú·ÎÌ‹ Îfi Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ Ó·
™ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÔÈ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ʇÁÔ˘Ó Û˘ÓÂ- ¤¯Ô˘Ó ÂÂÍËÁËı› Ï‹Úˆ˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·˚Îfi Ï·fi Ù· ÏÂ-
¯Ò˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, Ô ¶‡ÚÁÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·ÍÈÔ- ÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ∏ ‰Â ·Ṳ̂ÓÔ˘Û· ÂÈÌÔÓ‹ Ù˘ ∆Ú·Ì
Ô›ËÙÔ˜, Ù· ¶ÔÛÂȉÒÓÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·‰ÈÂΉÈÎË- ∞.∂. Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÚÔηٷ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ·Ô-
ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, Ë Ãƒø¶∂π ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÛÙ›· ÛÎÔ˘- Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ¶ÂÈÚ·˚΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο
ȉÈÒÓ, ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘- ÚÔηÏ›, fiˆ˜ Î·È Ë Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘
Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘, Ô √™∂ ı¤ÏÂÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Î·È Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ·Ú¿ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÚ‹-
˘ÂÚÙÔÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi, ÂÍ·Ê·Ó›- ÛÂȘ. ∆È ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛÂ Î·È ¿ÏÏ·Í·Ó Í·ÊÓÈο ÁÓÒÌË;
˙ÔÓÙ·˜ ηْ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÌÔÚÈ΋ ∏ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ·˘ÍË-
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û ·ÎÙ›Ó· ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ı› ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë Â›ÛËÌ· ˘ÔÁÂ-
∆Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ÔÈ ÁÚ·Ì̤ÓË, Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, Û˘Ìʈӛ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜
ÔÔ›ÔÈ Â΂ȿ˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Ù˘ ∂§.∞™. ¤ÌÂÈÓÂ
‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ, ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿, Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. ∏ ‰Â ‰ËÌÔÙÈ΋
ηٷӷψÙÒÓ. √È Â˘ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ √§¶ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Îfi‚ÂÈ ÎÏ‹ÛÂȘ
ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜. √È Î·È ˆ˜ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, ‚ÔχÔÓÙ·˜
ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ΢ÓËÁÈÔ‡ÓÙ·È ·Ú¿Ù˘· ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ, Ê˘ÛÈο Î·È Ï‹ıÔ˜ ËÌÂÙ¤ÚˆÓ. ∆ÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›‰·-
·ÊÔ‡ ÁÈ· Ù· ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈο ¯¿ÏÈ· ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡ ¢ı‡- Ì ÙËÓ ¢.∞. Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ
ÓÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ Î·È fi¯È ÔÈ ÓfiÌÈÌÔÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ï‹ ·Ú¯‹ Ó· Û˘Ó¯ÈÛı›.
οÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ 280 ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛÂ Ë ÓÔÌ·Ú¯›·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘

14
xaritos 17/12/2009 10:47 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

Pulse, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÈ- ∏ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘
Ú·ÈÒ˜ ÛÙȘ 29 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¿Óˆ ¶fiψ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ
·fi ÙÔ 50% ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ÓÔÈÒıÔ˘Ó ·Ó·ÛÊ·Ï›˜, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ¢ÈfiÙÈ Ó·È ÌÂÓ Ô ÂοÛÙÔÙ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ηÈ
ÂÓÒ ÙÔ 40% ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙfiÛˆÓ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È Ù· ·ÈÚÂÙ¿ Î·È ·ÓÙÈÚÔ-
ÔÏÏÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ∂˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ûˆ¢ÙÈο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ·ÏÏ¿ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰‹ÌÔ, ÙËÓ ÓÔÌ·Ú¯›·, ÙËÓ ÙˆÓ ‰ÚÒÓÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, Ì·˙› Ì ٷ
ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÁÂÓÈο fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜
ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Û ‰Ú¿ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Ûˆ˜ ÙˆÓ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiψ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó
·ıÔÁÂÓÂÈÒÓ Ù˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡Ûˆ˜. ∏ Ôχ-ÔÏÈÙÈ- ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ¯¿Ú·ÍË Î·È ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
ÛÌÈ΋ Ô˘ÙÔ›· Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ù¤ÏÔ˜. ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜.
∞ÓÙ› Ó· ¯‡ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ fiÏÔÈ Ì·˙› ÎÚÔÎԉ›ÏÈ·
∂›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌ· ˙ˆÓÙ·ÓÔ›; ‰¿ÎÚ˘· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÁÈ· ÙËÓ
À¿Ú¯ÂÈ, ÂÓ Ù¤ÏÂÈ, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ‰›‰ÂÈ ÛËÌ·Û›·, Ó·
·Ú·ÎÌ‹˜; À¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ∞˘Ùfi fï˜
¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì χÛÂȘ ÛÙȘ ··ÈÙ› fiÚ·Ì·, Û¯¤‰ÈÔ Î·È ‚Ô‡ÏËÛË. √È ‰ËÌÔÙÈΤ˜
Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛıԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2010 ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÚˆÙÔ-
ÈÛ¯ÓÔ‡˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ó· ›̷ÛÙ ·ÚˆÁÔ› ‚Ô˘Ï›Â˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì ηÈ
ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ÌÔ- Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ
ÚÔ‡ÌÂ. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ı¤ÏÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È fi¯È ¢¯ÔÏfiÁÈ·. Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË
£¤ÏÂÈ Ó· ˙ÂȘ Î·È Ó· ̤ÓÂȘ ÛÙËÓ fiÏË, fi¯È Ó· ÙËÓ Û Â›Â‰Ô ¢‹ÌÔ˘ (ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi˜;) Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ-
ÂÁηٷÏ›ÂȘ ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÁÈ· Ó· ·˜ ÛÙËÓ °Ï˘- ·˜.
Ê¿‰· ‹ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ·. ∫·È ÂΛ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ
£· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÌÈÎÚԉȷ¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ̤ÙÚÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó. √ §·˚Îfi˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜
ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÙÔ˘ Î. ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘. √È 8.100 ¶ÂÈ-
∞ÁÚ·›‰Ë, οÙÈ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ú·ÈÒÙ˜ Ô˘ Ì·˜ „‹ÊÈÛ·Ó ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜
·Ú¯‹ ÙÔ˘ Î. º·ÛԇϷ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó Î·È ÂÌ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡ÌÂ
·ÔʇÁÔ˘ÌÂ Î·È ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÊÔ‚›Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘˜.
Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË
Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ fiψ˜, ÊÔ‚›Â˜ Ô˘ ¢‰ÔÎÈ- * Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷ڛÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ (ª.µ.∞.),
ÌÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. √ ȉȈÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. ÛÙËÓ ∞’ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ & ¡‹ÛˆÓ,
‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÎÂÈ·, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÂÓÒ ÙÔ 2002 ‹Ù·Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜
¯ıÚfi˜ Ù˘ fiÏÂÒ˜ Ì·˜. ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜.

∆∂ÀÃ√™ 05 15
genika nea r5 17/12/2009 10:51 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

°∂¡π∫∞ ¡∂∞

∂›Ó·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô… "·È‰›"


∞Û‡ÌÊÔÚÔ˜ ÁÈ· ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›· Ô
ŒÓ·˜ Ú¿ÛÈÓÔ˜ ·ÚÎÔ‡‰Ô˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ∞ı·Ó·Û¿Î˘ ·ÏÏ¿ Ô Gummy
ªÔ˘ÚÁο˜ – ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË Bear, ηٷÚÚ›ÙÂÈ Ì˘ıÈο ÚÂÎfiÚ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤ÌÔÈ·˙·Ó ·Î·-
Ù¿ÚÚÈÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·! O ·ÍÈÔÏ¿ÙÚ¢ÙÔ˜ Gummy Bear ˆ˜ ÙÔ
∏ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜, ƒˆÛ›·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ı· ¤¯ÂÈ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 500.000
µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ·ÓÙ›Ù˘· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·!!!
ªÔ˘ÚÁο˜ – ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ Â›Ó·È ·Û‡Ì-
ÊÔÚË ÁÈ· ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ‰ÂÓ ÚÔ·Û›˙ÂÈ
Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ù˘, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘Ú-
Áfi˜ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, Î. ªfiÈÎÔ ªÔÚ›ÛÔ‚. ∏
Û˘Ìʈӛ· ı· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙËÓ
·Ô˘Û›· ÚfiÓÔÈ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ô¯ÒÚË-
ÛË ·fi ·˘Ù‹ οÔÈ·˜ ·fi ÙȘ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂ-
Ó˜ Ï¢ڤ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ô Î. ªÔÚ›ÛÔ‚
Ô ·ÁˆÁfi˜ Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁ›·
ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÁο˜ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.
∏ Û˘Ìʈӛ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ
‰‡Ô ¯ÒÚ˜, ηıÒ˜ Ë ƒˆÛ›· Ô˘Ï¿ÂÈ ÙÔ
ÂÙڤϷÈfi Ù˘ Ì ٷ ‰Èο Ù˘ ÏÔ›· Î·È ÎÂÚ-
‰›˙ÂÈ ·fi ·˘Ùfi, ÂÓÒ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Û·Ó Ó·
·ÔÎÙ¿ ËÁ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡-
ÔÏË, ÙÔ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, ÙÔ ÌÂٷʤÚÂÈ Ì ٷ ÿڂ·ÚÓÙ ËÈfiÙÂÚË Ë ·Ó‰ËÌ›· Ù˘ ÁÚ›˘ ∏1¡1
ÏÔ›· Ù˘ Î·È ÎÂÚ‰›˙ÂÈ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘
µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, Î. °ÎÂfiÚÁÎÈ ¶ÂÚ‚¿ÓÔ‚ Î·È Ô ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ PloS Medicine
˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈ- ¤ÎıÂÛË Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘
ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÍÂΛÓËÛ·Ó Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÿڂ·ÚÓ٠ηÈ
ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜, Ë ÔÔ›· ÙÔ˘ µÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘Áηٿ- π·ÙÚÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ
ıÂÛË Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜. "∂Ì›˜ Û˘Ó¯›- fiÙÈ Ë ·Ó‰ËÌ›· Ù˘ ÁÚ›˘ ∏1¡1
˙Ô˘Ì ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜, ÙË ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ˘‹ÚÍ ÏÈÁfiÙÂ-
ƒˆÛ›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÚÔ ‰ÚÈÌ›· ·’ fiÙÈ ˘ÔÏÔÁÈ˙fi-
Û˘Ìʈӛ· ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·ÊÙ› ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÛÙË Ù·Ó ÛÙȘ ∏¶∞. ∂›Ó·È ¤Ó· ηÏfi Ó¤Ô", ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ª·ÚÎ §›ÛÈÙ˜, ηıËÁË-
ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙ› ÙË µÔ˘Ï- Ù‹˜ È·ÙÚÈ΋˜ ÛÙÔ Ã¿Ú‚·ÚÓÙ. "Œˆ˜ ÙÒÚ· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηٷÌÂ-
Á·Ú›·", ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ªÔÚ›ÛÔ‚. ÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÁÚ›˘ Î·È ‹Ù·Ó ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÛËÌ·Û›·˜
Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ì fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤-
ÓˆÓ", ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ È·ÙÚÈ΋˜ ÛÙÔ Ã¿Ú‚·ÚÓÙ.
ªÂÙ¿ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘, "Â˘Ù˘¯Ò˜ ÌÔÈ¿-
˙ÂÈ ˆ˜ Ô Èfi˜ ›¯Â Ì›· Ì¿ÏÏÔÓ ÈÛ¯Ó‹ ¤ÓÙ·ÛË", ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹˜, Ô
ÔÔ›Ô˜ ‚·Û›˙ÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ ¤ÎÚË͢
Ù˘ ÁÚ›˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ. "√È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜
Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡ ∏1¡1 ·˘Ùfi
ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ¯ÂÈÌÒÓ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·
ÎÈÓËı› Û ̛· „·Ï›‰· Ô˘ ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi ¤Ó· Â›Â‰Ô Î·ÙÒÙÂÚÔ
ÙˆÓ 36.000 ÓÂÎÚÒÓ, Ô˘ ÚÔηÏ› ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ë ÎÏ·ÛÛÈ΋ ¯ÂÈ-
ÌÂÚÈÓ‹ ÁÚ›Ë ÛÙȘ ∏¶∞, ¤ˆ˜ ¤Ó· Â›Â‰Ô ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ" ·˘ÙÔ‡
ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. §›ÛÈÙ˜.
Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. §ÈÛÈÙ˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î·ÓÔ-
ÓÈ΋ ÁÚ›Ë ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ù· ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ Ô Èfi˜
∏1¡1 Â›Ó·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È Ó¤Ô˘˜.

¶Ï‹ÚˆÛ ·ÎÚÈ‚¿ ÙË Û·Ì¿ÓÈ·

ªÂ ÚfiÛÙÈÌÔ 40.000 ‰ËÓ·Ú›ˆÓ (ÂÚ›Ô˘ 600 ¢ÚÒ) ÙÈ̈ڋıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, Boris Tadic, ηÈ
‰‡Ô ·ÎfiÌË ™¤Ú‚ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ, ÂÂȉ‹ ‹È·Ó Û·Ì¿ÓÈ· ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ù˘ ÂıÓÈ-
΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, ÛÙȘ 10
√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, Ë ›‰È· ÔÈÓ‹ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¡ÂÔÏ·›·˜ ηÈ
∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ µÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ, ›ӷÈ
·Ú¿ÓÔÌË Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÚÈÓ ·fi,
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi οÔÈ· ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô Tadic, ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ
‰ÈηÛÙ‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔfiÏ, ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÚfiÔÛË, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È!!!

16
genika nea r5 17/12/2009 10:51 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

√ ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˜ "·Úη‰fiÚÔ˜"!!!
¶¤Ù·Í·Ó ÓÙÔÌ¿Ù˜
ŒÍˆ ·fi ÙÔ Bristol Zoo Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ˘¿Ú- ÛÙËÓ Sarah Palin
¯ÂÈ ¤Ó· ¿ÚÎÈÓÁÎ ÁÈ· 150 ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È 8
ψÊÔÚ›·. °È· 35 ¯ÚfiÓÈ·, Ù· Ù¤ÏË ÛÙ¿ı- ŒÓ·˜ ¿Ó‰Ú·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıÂÈ Î·ıÒ˜ ¤Ù·Í ‰‡Ô
Ì¢Û˘ ÙÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ¤Ó·˜ Ôχ ÓÙÔÌ¿Ù˜ ÛÙËÓ Sarah Palin Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó
¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. ∆· Ù¤ÏË ·˘Ù¿ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ‚È‚Ï›· Ù˘,
Â›Ó·È 1 ϛڷ ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È 5 ϛژ Û Mall ÛÙËÓ Minnesota. ∫·Ì›· ·fi ÙȘ ÓÙÔ-
ÁÈ· ψÊÔÚ›·. °È· 35 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„Â Ì¿Ù˜ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯·Ó ÙËÓ ÚÒËÓ ˘Ô„‹ÊÈ·
Ô‡Ù ÌÈ· Ë̤ڷ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÓÙÔÌ¿Ù˜ ¯Ù‡ËÛ·Ó
οÔÈ· ̤ڷ fï˜ ‰ÂÓ Í·Ó·ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ. ¤Ó· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ. √ ‰Ú¿ÛÙ˘
ŒÙÛÈ Ë ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ˙ˆÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΋Ô˘ ›Ûˆ˜ ηÙËÁÔÚËı› ÁÈ· Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ·ÛÙ˘ÓÔ-
οÏÂÛ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ˙‹ÙË- ÌÈ΋˜ ·Ú¯‹˜.
Û ӷ ÙÔ˘˜ ÛÙ›ÏÔ˘Ó ¿ÏÏÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∆Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤Î·ÓÂ
οÔÈ· ¤Ú¢ӷ Î·È ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ‹Ù·Ó ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘
˙ˆÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΋Ô˘. √ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi˜ ΋Ô˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ fiÙÈ Ô
˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‹Ù·Ó ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∆Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·¿ÓÙË-
ÛÂ, fiÙÈ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÔÙ¤ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘
¢‹ÌÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜ ›¯Â ÚÔÊ·ÓÒ˜
ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ì˯¿ÓËÌ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈˆÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. ∫·È ÛÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ·, ·ÏÒ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î¿ı ̤ڷ, Ì·˙‡ÔÓÙ·˜ Ù· Ù¤ÏË ÛÙ¿ı-
Ì¢Û˘, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ 400 ϛژ ÙËÓ Ë̤ڷ, ÁÈ· 35 ¯ÚfiÓÈ·. ÀÔı¤-
ÙÔÓÙ·˜ 7 Ë̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ¿Óˆ ·fi 5 Âη-
ÙÔÌ̇ÚÈ· ϛژ! ∫·È ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘.
* ª‹ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Î·È ÔÈ ‰‹ÌÔÈ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ "‰ˆÚ¿Ó"
parking;

∂Í·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÂÌ‚fiÏÈ· √ ∆˙Ô˘ÏÈ¿ÓÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜


·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜
∂Ì‚fiÏÈ· ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ӷ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ οı ·È‰ÈÔ‡ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ƒ›Ô
·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi
ÂÚÈÔ‰ÈÎfi NewScientist. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¿ÓÔÈÍ ÌÂÙ¿ √ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ƒÔ‡ÓÙÈ
ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÛÌÒÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ "ÚԂϤ- ∆˙ÈÔ˘ÏÈ¿ÓÈ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› ÙÔ ƒ›Ô ÓÙÂ
Ô˘Ó" Â¿Ó ¤Ó·˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ÙË ¯ÔÚ‹- ∆˙·Ó¤ÈÚÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÛÊ·Ï‹˜ fiÏË Î·È ÚÔ-
ÁËÛË ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î¿ÔÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. ¶·ÚfiÙÈ ÛʤÚÂÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. ∞˘Ùfi˜ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›·
Û fiÏÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ›‰È· ÂÌ‚fiÏÈ· ÛÙȘ ›‰È˜ ÔÛfiÙËÙ˜, ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ı· ‰Â›ÍÂÈ
fiÏÔÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ 5-20% ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂÌ‚Ô- ÛÙÔ˘˜ µÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘˜ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂȈı›
ÏÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ Ë·Ù›Ùȉ·˜ µ Î·È ÙÔ 2-10% Ô˘ ÂÌ‚ÔÏÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ÈÏ·- Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ∆˙Ô˘ÏÈ¿ÓÈ
Ú¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÔÚÊÈ- ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ƒ›Ô Î·È ¤Î·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
ÛÌÒÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ¯·ÌËÏ‹ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÁÈ· Ó· ηٷÔÏÂÌËıÔ‡Ó Ù· Ó·ÚΈÙÈο Î·È ÙÔ
ÂÓfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÚ¿ÊÈÎÈÓÁÎ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ™¤ÚÙ˙ÈÔ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛٷ٢ٛ Ï‹Úˆ˜ ∫·ÚÌ¿Ï, ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÙÔ˘ ƒ›Ô ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ
ηٿ οÔÈÔ˘ ÈÔ‡. fiÙÈ Ô ∆˙Ô˘ÏÈ¿ÓÈ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó
¤Ó· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯Ô˘Ó fiÏË ÙËÓ
Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ô˘ ϤÓ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û ı¤Ì·Ù·
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi
fiÛ· ¤Î·Ó ˆ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ÙÔ
‰È¿ÛÙËÌ· 1994-2002 ÔfiÙÂ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ
ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ-
ÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘.

∆∂ÀÃ√™ 05 17
genika nea r5 17/12/2009 10:52 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

°∂¡π∫∞ ¡∂∞

To ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞˚ µ·Û›ÏË ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î·

ªÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜
Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Î·˜. ÃÈÔÓÈṲ̂ӷ ‚Ô˘Ó¿, Ï·ÈÛȈ̤ӷ Ì ¤Ï·Ù· Î·È ÊˆÙÈṲ̂ӷ
Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ „›Ú˜, ·Ú·Ì˘ı¤ÓȘ ηٷÛ΢¤˜ Û ÌÈÎÚ¤˜
‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ- ·fi ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ηÙÔÈ˘, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ¯ÈÔÓ¿ÓıÚˆˆÓ,
Ù·Ú¿Ó‰Ô˘˜ ̤¯ÚÈ ÂÏ¿ÊÈ· ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È Ù· ‰¿ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¤ÏÎËıÚÔ ÙÔ˘
∞Ë µ·Û›ÏË- ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙË ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ¶·Ú·Ì˘ıÔ¯ÒÚ·.
∆Ô "¶·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ÕÁÈÔ˘ µ·Û›ÏË" ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ
ÙÔ˘ ÕÁÈÔ˘ µ·Û›ÏË, ÙÔ ∫·Ì·Ó·ÚÈfi Ì ÙÔ ÚÔÏfiÈ, ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ì ٷ ͈ÙÈο,
ÙÔÓ Î¿‰Ô Ì ٷ ͈ÙÈο- ÌÈ· ηٷÛ΢‹ Ì ÙÚ›· ͈ÙÈο Î·È ‰‡Ô ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ·
Ï·ÈÛȈ̤ӷ Ì ο‰Ô˘˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ‰ÒÚ·- Î·È ÙÔÓ ª·ÓÈ-
Ù·ÚfiÎËÔ, ÌÈ· ηٷÛ΢‹ Ì 4-5 Ôχ¯ÚˆÌ· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
√ ηχÙÂÚÔ˜ ∞˚ µ·Û›Ï˘ ‡„Ë.
ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ηٿÁÂÙ·È
·fi ÙÔ... ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ

ŒÓ·˜ ∞ÁÈÔ‚·Û›Ï˘ ·fi ÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ ·Ó·-


‰Â›¯ÙËÎÂ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ‰È·-

ËÁ¤˜: www.emea.gr, www.naftemporiki.gr, www.kathimerini.gr


ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ∞˚-µ·Û›ÏË Ô˘
‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ™Ô˘Ë‰›·.
√ ∆˙›ÌÈ ∆Û·Ó, 44 ÂÙÒÓ, ΤډÈÛ ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ
¿ÏÏÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔÓ
Ù›ÙÏÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ fiÏË
°ÎÂÏ›‚·ÚÂ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∞ÚÎÙÈÎfi ∫‡ÎÏÔ. √È
‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·
fiˆ˜ ·ÁÒÓ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ì ¤ÏÎËıÚ· Ô˘ Ù·
¤ÛÂÚÓ·Ó Ù¿Ú·Ó‰ÔÈ Î·È ·Ó¿‚·ÛË Î·ÌÈÓ¿‰·˜. √
∆Û·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Ì¿ÁÔ˜ Î·È ÕË µ·Û›Ï˘ ‰Ò
Î·È 17 ¯ÚfiÓÈ·.

¡¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿Î·Ì„˘ ∆Ô Á‹Â‰Ô Ô˘ ÂÈϤÂÈ


Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜
ÁÈ· ÙËÓ È·ˆÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ™ÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË, ÛÙËÓ Marina Bay, ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Á‹Â-
‰Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈϤÂÈ. ∂›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù¤ÙÔÈ· ηٷÛ΢‹ ÛÙÔÓ
∏ È·ˆÓÈ΋ ÎfiÛÌÔ. Œ¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 120 ̤ÙÚ· Î·È Ï¿ÙÔ˜ 83. ªÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙÔ
΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·- ‚¿ÚÔ˜ 9,000 ÂÚ›Ô˘ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ù·Û΢¿ÛÔ˘Ó ¯ÚÂÈ-
ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ¿ÛÙËÎ·Ó 13 Ì‹Ó˜
ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ¤Ó·
Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿-
η̄˘ Ù˘ ÔÈÎÔ-
ÓÔÌ›·˜, Û˘ÓÔÏÈ-
ÎÔ‡ ‡„Ô˘˜
24.400 ‰ÈÛÂη-
ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÁÂÓ (184 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ), ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›-
ˆÓ Ù· 7.200 ‰ÈÛ. ÁÂÓ (54,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) ı·
‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ¿ÌÂÛ˜ ‰·¿Ó˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ
Dow Jones Newswires, ¤Ó·˜ ÚfiÛıÂÙÔ˜ ÚÔ-
¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‡„Ô˘˜ 4.200 ‰ÈÛ. ÁÂÓ ı· ‰Ôı›
ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∆·
È·ˆÓÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ù·
̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ
·ÁÔÚ¿ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ Â›ψÓ
Ô˘ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË
̤ÙÚˆÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ‹‰Ë, fiˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ
·ÁÔÚ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∆Ô ˘fiÏÔÈÔ
ÔÛfi, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 17.000 ‰ÈÛ.
ÁÂÓ, ı· ‰Ôı› ÁÈ· ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ, ‰¿ÓÂÈ· Î·È ‰È¿-
ÊÔÚ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.

18
management 17/12/2009 10:57 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

∂¡¢π∞º∂ƒ√¡∆∞ ∂-MAIL

∞Ï¿ ª·ı‹Ì·Ù· ª¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ

1
ª¿ıËÌ· 1o "£· ‰ÒÛˆ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· Û·˜ ·fi ÌÈ· ÂÈı˘Ì›·".
ŒÓ·˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ì·›ÓÂÈ ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë "∂ÁÒ ÚÒÙÔ˜, ÂÁÒ ÚÒÙÔ˜" ÂÙ¿ÁÂÙ·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈ-
Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÌfiÏȘ ‚Á·›ÓÂÈ. ∂ΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¯Ù˘¿ Ë Îfi˜. "£¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È ÛÙȘ ª·¯¿Ì˜, Ó· Ô‰ËÁÒ ¤Ó·

3
fiÚÙ·. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘Ï›ÁÂÈ ÌÈ· ÂÙÛ¤Ù· speed-boat ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ˆ η̛· ¤ÓÓÔÈ·." ¶Ô˘Ê, ηÈ
Á‡Úˆ Ù˘ Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ. ∞ÓÔ›ÁÔ- ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ. "∂ÁÒ ÙÒÚ·, ÂÁÒ ÙÒÚ·" ÂÙ¿ÁÂÙ·È Ô
ÓÙ·˜, ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ÙÔ Á›ÙÔÓ·. ¶ÚÈÓ ·ÚıÚÒÛÂÈ ˆÏËÙ‹˜. "£¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È ÛÙË Ã·‚¿Ë, Í·ψ̤ÓÔ˜
ϤÍË, Ô °È¿ÓÓ˘ Ô Á›ÙÔÓ·˜ Ù˘ ϤÂÈ: "£· Û ÌÈ· ·Ú·Ï›· Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ì·Û¤Ú ÌÔ˘, ÌÈ·
ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ 800 ∂˘ÚÒ ·Ó... ·Ê‹ÛÂȘ ÙËÓ ·Ù¤ÏÂȈÙË ÚÔÌ‹ıÂÈ· ·fi ¶›Ó· ∫ÔÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ
ÂÙÛ¤Ù· Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·. ∞ÊÔ‡ ÙÔ ¤ÚˆÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘". ¶Ô˘Ê, ¿ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜. "√.∫.
ÛΤÊÙËΠÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹, Ë Á˘Ó·›Î·, ·Ê‹- Â›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÛÔ˘" ϤÂÈ ÙÔ Ù˙›ÓÈ ÛÙÔÓ ª¿Ó·Ù˙ÂÚ. √
ÓÂÈ ÙËÓ ÂÙÛ¤Ù· Î·È ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÔÏfiÁ˘ÌÓË ª¿Ó·Ù˙ÂÚ Ï¤ÂÈ: "£¤Ïˆ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ›Ûˆ ÛÙÔ
ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ °È¿ÓÓË. ªÂÙ¿ ·fi Ï›Á· ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ Á‡̷".
ÏÂÙ¿, Ô °È¿ÓÓ˘, ‚Á¿˙ÂÈ 800 ∂˘ÚÒ, Ù˘ Ù· ∏ıÈÎfi ¢›‰·ÁÌ·:
‰›ÓÂÈ Î·È Ê‡ÁÂÈ. ¶¿ÓÙ· Ó· ·Ê‹ÓÂȘ ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÛÔ˘ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ
∏ Á˘Ó·›Î· Ù˘Ï›ÁÂÈ ¿ÏÈ ÙËÓ ÂÙÛ¤Ù· Î·È ÚÒÙÔ.
Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ. √ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙË ÚˆÙ¿ ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó
Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ··ÓÙ¿ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô °È¿ÓÓ˘ Ô Á›ÙÔÓ·˜.
"øÚ·›·", ϤÂÈ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜, "™Ô˘ › ٛÔÙ· ÁÈ· Ù· ª¿ıËÌ· 4Ô
800 ∂˘ÚÒ Ô˘ ÌÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ;" ŒÓ· ÎÔÚ¿ÎÈ Î·ıfiÙ·Ó ÛÂ
∏ıÈÎfi ¢›‰·ÁÌ·: ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó·
∞Ó ÌÔÈÚ¿˙ÂÛ·È ÎÚ›ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ· fiÏË ÙË Ì¤Ú·.
ΤډԘ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÛÔ˘, ÌÔÚ› Ó· Â›Û·È Û ŒÓ·˜ Ï·Áfi˜ ÙÔÓ ÚˆÙ¿ÂÈ:
ı¤ÛË Ó· ·ÔʇÁÂȘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ¤ÎıÂÛË! "ªÔÚÒ Ó· οÙÛˆ ÎÈ ÂÁÒ

4
Û·Ó ÎÈ ÂÛ¤Ó·, Î·È Ó· ÌËÓ
οӈ Ù›ÔÙ· fiÏË ÙË
ª¿ıËÌ· 2Ô Ì¤Ú·;"
ŒÓ·˜ ηıËÁËÙ‹˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜ ÚÔÛʤÚıËΠӷ Ô‰ËÁ‹- ∆Ô ÎÔÚ¿ÎÈ ··ÓÙ¿: "º˘ÛÈ-
ÛÂÈ ÌÈ· Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ÙÔ˘, Â›Û˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ıÂÔÏfi- ο, ÁÈ·Ù› fi¯È;" ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ
ÁÔ, Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›- οıÂÙ·È Î·È Ô Ï·Áfi˜ ÛÙÔ
Ô˘. ª·›ÓÂÈ Ë Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Î·ıÒ˜ ¯ÒÌ· οو ·fi ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È ¯·Ï·ÚÒÓÂÈ. ªÈ· ·ÏÂ-
οıÂÙ·È, ÛËÎÒÓÂÙ·È Ï›ÁÔ Ë ÊÔ‡ÛÙ· Ù˘ Î·È ·Ôη- Ô‡ ˉ¿ÂÈ Î·È ÙÚÒÂÈ ÙÔ Ï·Áfi.
χÙÂÈ Ù· fi‰È· Ù˘. √ ¿ÓÙÚ·˜ ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· Ùڷο- ∏ıÈÎfi ¢›‰·ÁÌ·:
ÚÂÈ. ∞ÊÔ‡ ΤډÈÛ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, °È· Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· οıÂÛ·È fiÏË Ì¤Ú·, ¯ˆÚ›˜ Ó·
‰ÈÛÙ·ÎÙÈο ¿ψÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÁfiÓ·Ùfi Ù˘. ∏ οÓÂȘ Ù›ÔÙ·, Ú¤ÂÈ Ó· οıÂÛ·È "Ôχ „ËÏ¿".
Á˘Ó·›Î· Á˘Ú›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ϤÂÈ: " ™˘Ó¿‰ÂÏÊ ı˘Ì¿Û·È
ÙÔÓ „·ÏÌfi 129;" √ ¿ÓÙÚ·˜ ‰·ÁÎÒıËÎÂ. ªÂÙ¿ ·fi
Ï›ÁÔ fï˜ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ ÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Î·È Í·Ó·¿ψ- ª¿ıËÌ· 5Ô
Û ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. ∏ Á˘Ó·›Î· Â·Ó¤Ï·‚Â: "™˘Ó¿‰ÂÏÊÂ, ªÈ· Á·ÏÔԇϷ

2
ı˘Ì¿Û·È ÙÔÓ „·ÏÌfi 129;" √ ¿ÓÙÚ·˜ ·ÔÏÔÁ‹ıËÎÂ: ÎÔ˘‚¤ÓÙÈ·˙ ÌÂ
"™˘ÁÓÒÌË, Û˘Ó·‰¤ÏÊÈÛÛ·, ·ÏÏ¿ Ë Û¿Úη Â›Ó·È ¤Ó· Ù·‡ÚÔ. "£·
·‰‡Ó·ÙË". ‹ıÂÏ· ¿Ú· Ôχ
ªÂ Ù· ÔÏÏ¿ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜. ∆ÔÓ Ó· ·Ó¤‚ˆ ÛÙËÓ
·Ô¯·ÈÚÂÙ¿ Î·È Î·Ù‚·›ÓÂÈ. ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ô ÎÔÚ˘Ê‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
¿ÓÙÚ·˜ ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ „·ÏÌÒÓ Î·È „¿¯ÓÂÈ Ó· ‰¤ÓÙÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ
‚ÚÂÈ ÙÔÓ 129. ¢È·‚¿˙ÂÈ: "¶ÚÔ¯ÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ¤¯ˆ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·"

5
„¿Í „ËÏ¿, ı· ‚ÚÂȘ ÙË ‰fiÍ·". ϤÂÈ Ë Á·ÏÔԇϷ. "°È·Ù› ‰ÂÓ ÙÚˆ˜ Ï›ÁÔ ·fi Ù·
∏ıÈÎfi ¢›‰·ÁÌ·: ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÌÔ˘" ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Ù·‡ÚÔ˜ "Â›Ó·È ÁÂÌ¿-
∞Ó ‰ÂÓ Â›Û·È Î·Ï¿ ÏËÚÔÊÔÚË̤ÓÔ˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο". ∏ Á·ÏÔԇϷ ÙÚÒÂÈ Ï›ÁË
ÛÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ¯¿ÛÂȘ ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›·. ÎÔÚÈ¿ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Ù˘ ¤‰ˆÛ ·ÚÎÂÙ‹ ÂÓ¤Ú-
ÁÂÈ· ÁÈ· Ó· ·Ó‚› ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÎÏ·‰› ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘.
∆ËÓ ÂÔ̤ÓË, ·ÊÔ‡ ¤Ê·Á ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÎÔÚÈ¿,
ª¿ıËÌ· 3Ô Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·Ó‚› ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÏ·‰› ÙÔ˘
ŒÓ·˜, ˆÏËÙ‹˜, ¤Ó·˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘. ∆ÂÏÈο ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ì¤Ú·, ·ÊÔ‡ ¤Ê·ÁÂ
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È Ô ÌfiÏÈÎË ÎÔÚÈ¿, ηٿÊÂÚ ӷ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹
ª¿Ó·Ù˙ÂÚ ‹Á·ÈÓ·Ó ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘. ¢ÂÓ ¤Ú·Û ÔÏÏ‹ ÒÚ· fï˜ ηÈ
ÁÈ· Á‡̷, fiÙ·Ó ‚Ú›- ¤Ó·˜ ΢ÓËÁfi˜ ÙËÓ ÂÓÙfiÈÛÂ Î·È ÙËÓ ÛÎfiÙˆÛÂ.
ÛÎÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¤Ó· ∏ıÈÎfi ¢›‰·ÁÌ·:
·ÏÈfi Ï˘¯Ó¿ÚÈ. ∆Ô ÙÚ›‚Ô˘Ó Î·È ∆· "Ûηٿ" ÌÔÚ› Ó· Û ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹,
‚Á·›ÓÂÈ ¤Ó· Ù˙›ÓÈ. ∆Ô Ù˙›ÓÈ Ï¤ÂÈ: ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Û ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÂΛ."

∆∂ÀÃ√™ 05 19
technology r5 17/12/2009 10:58 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

TECHNOLOGY NEWS

¡¤Ô, ÚˆÙfiÙ˘Ô ÙÛÈ ·fi ÙËÓ Intel

¶ÚˆÙfiÙ˘Ô ÙÛÈ ·fi ÙËÓ Intel


Labs ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË
ÙˆÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ÙˆÓ ÙÛÈ, Ù˘ ÂÈ-
Intracom Telecom: ™‡Ì‚·ÛË k3,5 ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ηٷӿψÛ˘
ÂηÙ. Ì ÙËÓ Telecom Srbija ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂ-
ٛ˜.
™‡Ì‚·ÛË, ‡„Ô˘˜ 3,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ë ÔÔ›· ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ∂˘Ú˘- ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ Ù˘ ∞Ú¯È-
˙ˆÓÈ΋˜ ¶ÚfiÛ‚·Û˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ADSL2/2+, ÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Intel (IA) ÂÓۈ̷و̤-
˘¤ÁÚ·„Â Ë Intracom Telecom Ì ÙËÓ Ó˜ Û ¤Ó· chip ˘ÚÈÙ›Ô˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ (CPU) -
Telekom Srbija. ∏ Intracom ı· ÚÔÌËı‡ÛÂÈ 48 ˘Ú‹ÓˆÓ (cores) - ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ›ÛË Ì ‰‡Ô Ù˘È-
ÙËÓ Telecom Srbija Ì ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÎÔ‡˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ Ï·ÌÙ‹Ú˜ ÂÓfi˜ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡.
Û˘Û΢‹ ¢ڢ˙ˆÓÈ΋˜ ÚfiÛ‚·Û˘, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ √È ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ ¤Í˘ÓÔÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤-
Ù˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ·ÔÙÂÏÂ- Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó "fiÚ·ÛË"
ÛÌ·ÙÈο ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂ- ÒÛÙ ӷ ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.
ÛÈÒÓ fiˆ˜ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô
(Broadband Internet), ÙËÏÂʈӛ· (VoIP) ηÈ
ÙËÏÂfiÚ·ÛË (IPTV), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ¯·Ú-
ÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ "triple-play" ˘Ë-
ÚÂÛÈÒÓ. ∆Ô ¤ÚÁÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı›
Kingston Technology:
̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009. ÔÈ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 2010 ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÌÓ‹Ì˘

√ John Tu, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ™˘ÓÈ‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ Kingston Technology, Û¯Ô-


Ï›·Û ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÌÓ‹Ì˘ ÙÔ
™˘ÓÂÚÁ·Û›· Intracom - IBM 2010. ∏ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Solid State Drives (SSDs), Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜
ÙÔ˘ USB 3.0 Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ DDR3, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ÛÙ·ıÂ-
™˘Ìʈӛ· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚ- ÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÌÓ‹Ì˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó
Á·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ™˘ÓÔÙÈο ÚԂϤÂÈ:
Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ - ∞˘Í·ÓfiÌÂÓË Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ SSD
χÛÂˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ - ÔÈ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ SSD ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÙÔ 2010
ÙÂψÓ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È Û ¿ÏϘ - ∏ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ SSD ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È, Ì ÙÔ ÂÓ‰Â-
ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ˘¤ÁÚ·„·Ó Ô fiÌÈÏÔ˜ Intracom IT ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ 1 Terabyte Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ‹‰Ë ÂÊÈÎÙfi.
Services Î·È Ë IBM. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ - Ô 2010 ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ usb
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘- sticks.
ÍË Î·È ÚÔÒıËÛË ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ÔÏÔÎÏËڈ̤- - Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ cloud computing ı·
ÓˆÓ Ï‡ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ηχÙÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙Èο ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Âfi-
Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÌÂÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ.
ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Û ıÂÛÌÈÎfi, Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi Î·È - ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ¯ÚËÌ¿-
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Â›‰Ô. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ÙˆÓ
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‹‰Ë ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·- - ÀÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ DDR3
Û›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ·ÍÈÔÔÈ› ÙËÓ ‚·ıÈ¿ - SuperSpeed USB 3.0 Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ı·
ÁÓÒÛË Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ Ù· 4,8 GB/sec, ‰ËÏ·‰‹ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÙÂψÓ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ·fi Ì›· ı‡Ú· USB 2.0.
χÛÂȘ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜.

√È µÚÂÙ·ÓÔ› ÍÂ̤ÓÔ˘Ó ·fi... ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ

∏ µÚÂÙ·Ó›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÚfiÎÏËÛË, ·ÊÔ‡


Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÙÔ 2015 ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› fiÏÔÈ
ÔÈ ‰˘Ó·ÙÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·ÚÈıÌÒÓ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ! √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ
οÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÈÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ, ·ÏÏ¿
·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ÔÈ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜!

20
technology r5 17/12/2009 10:58 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

ŒÚ¢ӷ:
¶·¯‡Û·Úη ·È‰È¿ ÏfiÁˆ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜

ªÂÚÈο ·È‰È¿ Á›ÓÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·¯‡Û·Úη, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÚÈ-


Ṳ̂ӷ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ DNA, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÙËÓ ›ӷ
ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì Ӥ· ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ. ∏ ÌÂϤÙË ¤ÁÈÓÂ
·fi ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫¤ÈÌÚÈÙ˙ (˘fi ÙË ‰Ú. ™·Ú¿Ê º·ÚÔ‡-
ÎÈ) Î·È ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Wellcome Trust Sanger Î·È ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ
ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Nature. √È µÚÂÙ·ÓÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·Ó¤Ï˘Û·Ó ÙÔ DNA 300 Ôχ Symantec:
·¯ÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ‚Ú‹Î·Ó ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ Ë ·Ô˘Û›· ·fi ÙÔ ¯ÚˆÌfiÛˆ- Ӥ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ¶ÚÔÛÙ·Û›·
Ì· 16 ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹- ÙˆÓ ∂˘·›ÛıËÙˆÓ ¢Â‰Ô̤ӈÓ
Ì·Ù·, ÂÂȉ‹, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ê·ÈÚ› ¤Ó· ÁÔÓ›‰ÈÔ (ÙÔ SH2B1), ÙÔ ÔÔ›Ô
Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚÌfiÓË ÏÂÙ›ÓË Ô˘ ÂϤÁ-
∏ Symantec ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË Symantec
¯ÂÈ ÙËÓ fiÚÂÍË. ∏ Û˘Ó¤ÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ì ·˘Ù‹ ÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ ·Óˆ-
Data Loss Prevention 10, ·ÓÔȯً Ï·ÙÊfiÚÌ·
Ì·Ï›· Â›Ó·È Û˘Ó¯Ҙ Ôχ ÂÈÓ·Ṳ̂ӷ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÚÒÓÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ·.
∂ÓÒ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¤Ú¢Ó˜ ›¯·Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (DLP), ÚÔ-
ÁÔÓ›‰È· Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·¯˘Û·ÚΛ· fiÙ·Ó ÛʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ
˘ÔÛÙÔ‡Ó ‚Ï¿‚Ë, Ë Ó¤· ¤Ú¢ӷ ·Ó·˙‹ÙË- ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ DNA ·ÒÏÂÈ·˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∫·ıÒ˜ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›
Ô˘ ÂÌϤÎÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÔÓ›- ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘˜
‰È·. ∆Ô ÁÂÓÂÙÈÎfi ÛÊ¿ÏÌ· ÛÙÔ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ÙÔ
¯ÚˆÌfiۈ̷ 9 ·ÊÔÚ¿ Û˘ÓÔÏÈ- DLP ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ··Ú·›ÙËÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
ο ÂÓÓ¤· ÁÔÓ›‰È·. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ∆Ô Symantec Data Loss Prevention 10 ÂÈÙÚ¤-
¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÈ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó encryption
¤Ú¢ӷ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË
Î·È enterprise rights management (ERM) ‚·ÛÈ-
ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÔ-
Ṳ̂ӷ ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È ÛÙȘ
Ú› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Î·È
¿ÏÏˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈ˜ χÛÂȘ Ù˘ Symantec.
·¯˘Û·ÚΛ·. ∏ ·¯˘Û·ÚΛ· ¤¯ÂÈ ÚˆÙ›-
ÛÙˆ˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÙ› Ì ÙÔ ÛÙÈÏ ˙ˆ‹˜,
΢ڛˆ˜ ÙËÓ ·Óı˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ηÈ
ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ¿ÛÎË- ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Ú·ÓÙ¿Ú
Û˘, fï˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Í¿- Ù˘ ∂ªÀ ·fi ÙË Space Hellas
ÓÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· fiÙÈ
ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒ-
ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÂÙÈ΋
·ÈÙÈÔÏÔÁ›·.

ËÁ¤˜: www.emea.gr, www.naftemporiki.gr, www.kathimerini.gr


∆ÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ú·ÓÙ¿Ú Ù˘ ∂ªÀ
ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞Ó‰Ú·‚›‰·˜, ÙÔ˘ ÀÌËÙÙÔ‡, Ù˘
§¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë

VIA Space Hellas.


¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ
·Ó·‚¿ıÌÈÛË-„ËÊÈÔÔ›ËÛË Î·È Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ-

DEI ÍË ÙÔ˘ ÔÌÔ‡ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ


‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÂÚ·ÈÒÓ (Pedestal) ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ
ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÒÓ radar.
™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·Í›·˜ ÂÚ› Ù· 1,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ,
°À¡∞π∫∂π∞ À¶√¢∏ª∞∆∞, ∆™∞¡∆∂™, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ ÛÙÔ
¢∂ƒª∞∆π¡√ ƒ√ÀÃ√ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, Â›Ó·È Ë ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈ-
ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ú·ÓÙ¿Ú ÁÈ·
ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·-
ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ-
ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜.
∞°π√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 15 ¶∂πƒ∞π∞™ ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘
fiÁÎÔ˘ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ÂÂ-
ÍÂÚÁ·Û›·, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ
∆∏§. 210 4114666 ÏÔÈ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋˜
www.via-dei.com.gr ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ù˘ ∂ªÀ, ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ-
ÁÓÒÛˆÓ.

∆∂ÀÃ√™ 05 21
wind 17/12/2009 11:03 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

BUSINESS NEWS

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∆Û·ÚÔ‡ÓË,


¢È¢ı˘ÓÙ‹ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ WIND ∂ÏÏ¿˜.

Û›· Ù˘ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜, ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘


Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Â˘·›ÛıËÙˆÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·Ëڛ˜.
°È· ÙË WIND ∂ÏÏ¿˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË ÛËÌ·›ÓÂÈ
Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔ-
ÏÔ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Á›ÓÂÙ·È ¶ƒ∞•∏.

∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û·˜ ·˘Ù‹ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ


ıÂÛÌfi οÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û·˜. Ÿˆ˜ ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∆·Í›‰È ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ
Ù˘ ÁÓÒÛ˘». £¤ÏÂÙ ӷ Ì·˜ ›Ù ‰˘Ô ÏfiÁÈ·?
™ÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘
ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜, Ë WIND ÚÔÛ·ı› Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ
ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È „ËÊÈ·Îfi ¯¿ÛÌ· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÁÈ· fiÛ·
·fi ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜
Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‹ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ·fi Ê˘ÛÈΤ˜
ηٷÛÙÚÔʤ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈ-
Ó‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ 2001 ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·-
ÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ηÈ
‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ·Ú¤-
∫‡ÚÈ ∆Û·ÚÔ‡ÓË ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ- ¯ÂÈ ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈ-
΋ Ù˘ WIND ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂∫∂; ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÛÌfi, fiˆ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, scanners ηÈ
ÙÔÌ›˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û¯ÔÏÂÈfi. º¤ÙÔ˜,
Ë WIND fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂∫∂; οÓÔ˘Ì ¤Ó· ‚‹Ì· ÈÔ ¤Ú· Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÛÙË
™ÙËÓ WIND ∂ÏÏ¿˜, Â‰Ò Î·È 16 ¯ÚfiÓÈ·, Ë ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÊÈ·ÎÒÓ Ù¿ÍˆÓ.
∂˘ı‡ÓË ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔ- ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë WIND ¤¯ÂÈ ÂÊԉȿÛÂÈ Ì Ù¯ÓÔÏÔÁÈ-
Ê›·˜ Ì·˜ Î·È ‚·ÛÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ù˘ Îfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Û˘ÓÔÏÈο 320 Û¯ÔÏ›·, ·fi 12
ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Ì·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ- ÓÔÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ, Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, Ù·
΋˜. ªÂ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ Ì‹Ó˘- ÷ÓÈ¿, ÙÔ µfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÙË ƒÔ‰fiË Î·È ÙËÓ
Ì· «™ÙËÓ ¶Ú¿ÍË» ˘ÏÔ- •¿ÓıË, ÙË ªÂÛÛËÓ›· Î·È ÙË ºıÈÒÙȉ·, ÂÓÒ
ÔÈԇ̠¤Ó· ¢ڇ ʤÙÔ˜ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È 12 Û¯Ô-
Ï¿ÓÔ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ï›· ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘
Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡ ∞Ú牛·˜ Ô˘ ϤÔÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô-
¿ÍÔÓ˜: ˘‡ı˘ÓË ÓÙ·È Û ۇÁ¯ÚÔÓ˜ „ËÊȷΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, ·ÊÔ‡
ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙË- ÂÍÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ Ù¯ÓÔÏÔ-
Ù·, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Á›· ÙÔ˘ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡ ›Ó·Î·
Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·. smartboard. ∆Ô Ì¿ıËÌ· Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂ-
¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi- Ù·È Ì ÙÔ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ›Ó·Î· ÂÓÂÚÁÔÔÈ›
¯Ô˜ Ù˘ WIND Â›Ó·È fiÏË ÙËÓ Ù¿ÍË, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹
Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË ‰È¿‰Ú·ÛË Ì ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘-
·fiÏ˘ÙË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÈÎfi. µÔËı¿ Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘, ÙˆÓ ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ Î·È ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ú¿ÍË Î·ıÒ˜ Î·È Ó·
ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘, ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÔÎÙÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ
ÚÔÛÊÔÚ¿ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfi- ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ηıÒ˜ ·ÏÏËÏÂ-
ÙËÙ·˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂÈ- ȉÚÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÂ
ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÂfiÌÂÓÔ Â›Â‰Ô ÙÔ
ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Û˘Ó‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Ì ÙÔ
ÏÂ˘Ú¿ Ë ·ÂÈÊÔÚ›·, Ë ‚ÈÒÛÈÌË ‰¿ÛηÏÔ.
·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·Ô- √ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ fiÛÔ
ÙÂÏÔ‡Ó ıÂ̤ÏÈÔ Ï›ıÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ- ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ
ο ˘‡ı˘Ó˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ì·˜. ÒÛÙ ӷ ϤÌ fiÙÈ «∆·
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘ÌÂ Î·È ·È‰È¿ ÓÈοÓ»?
˘ÏÔÔÈԇ̠‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ¶Ôχ Î·È ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘ÌÂ
‚·ÛÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ fiˆ˜ ˘Ô- ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜.
ÛÙ‹ÚÈÍË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÎÛÙÚ·ÙÂÈÒÓ, ÚÔÛÙ·- «∆∞ ¶∞π¢π∞ ¡π∫∞¡∂» Â›Ó·È ÌÈ·

24
wind 17/12/2009 11:03 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ WIND Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¤ÚÛ˘ ˆ˜ ÌÈ·


·ÓıÚÒÈÓË ·Ï˘Û›‰· ·Á¿˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜
ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ˜ ¢ËÌ‹ÙÚË
¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë Î·È £Ô‰ˆÚ‹ ¶··ÏÔ˘Î¿. ∆ËÓ ÂÚ·Ṳ̂-
ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌ‹-
ÙÚË ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë Î·È ÙÔ £Ô‰ˆÚ‹ ¶··ÏÔ˘Î¿ ¤ÊÙ·ÛÂ
Ù· 24.600p, ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÛÎÔÔ‡˜ ‰‡Ô ÎÔÈÓˆÊÂÏÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ
Â¤ÏÂÍ·Ó: ÙÔ Ã·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¶·È‰È΋˜ ¶ÚÔ-
ÛÙ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ
∞ÙfiÌˆÓ Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜.
º¤ÙÔ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ¤Ó· ‚‹Ì· ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿, Ì ÙËÓ
ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ì¿ÛÎÂÙ. ∏ WIND ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi ı· ÚÔÛʤÚÂÈ 100p ÁÈ· οı ηϿıÈ
(ÙÚ›ÔÓÙÔ-‰›ÔÓÙÔ ‹ ‚ÔÏ‹) ÙÔ˘ £Ô‰ˆÚ‹ Î·È ÙÔ˘
¢ËÌ‹ÙÚË, ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶Úˆ-
Ù·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. º¤ÙÔ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È
ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, fiÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ SKODA •∞¡£∏™ Î·È ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË,
Ë WIND ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô
2009-2010: 300p ÁÈ· οı ÁÎÔÏ Ô˘ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÔÈ
ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ Superleague. ∆Ô ÔÛfi Ô˘
ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘
·fi Ù· ÁÎÔÏ Ô˘ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ SKODA
•∞¡£∏™ ı· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ µ.
∂ÏÏ¿‰Ô˜/ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· •¿Óı˘ ÂÓÒ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù·
Ù¤ÚÌ·Ù· Ô˘ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ı· ·Ô-
‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȉÈÎÒÓ ¶·È‰ÈÒÓ «∑ˆÔ‰fi¯Ô˜ ¶ËÁ‹»
Î·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȉÈÎÒÓ ¶·È‰ÈÒÓ «ÕÁÈÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ.

∆· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Â›Ó·È ϤÔÓ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜.


∆· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· WIND ı· Á›ÓÔ˘Ó fiÏÔ˜ ¤Ï͢
ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔ-
ÏÔÁ›·˜. ∆È Î›ÓËÙÚÔ ı· ¤¯Ô˘Ó fï˜ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·˜
Ê›ÏÔÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ
¤Ó· ηٿÛÙËÌ· WIND?
∆· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· WIND ¤¯Ô˘Ó ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡- ÔÈԇ̠ÌfiÓÔ ÁÈ· ʈÓËÙÈΤ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó·
ÙÂÚÔ ‰ÒÚÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ʤÙÔ˜ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. °È·Ù› ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ‹ ‚›ÓÙÂÔ, Ó· ·ÔıË·-
Ì οı Ӥ· Û‡Ó‰ÂÛË Ô˘ οÓÂÈ Ô ÁÔÓÈfi˜ ÛÙ· ÔÈÎÔ- ÛÔ˘Ì ÛËÌÂÈÒÛÂȘ, Ó· ÏÔËÁËıԇ̠ÛÙÔ Internet, Ó·
ÓÔÌÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÈÓËÙ‹˜-ÛÙ·ıÂÚ‹˜ & internet ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘ÌÂ
WIND, Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· WIND ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ. √È ËÏÂÎÙÚÔ-
ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·˜ Ê›ÏÔ˘˜ ¤Ó· Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi CD ÁÈ· ÚÒÙË ÓÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Internet
ÊÔÚ¿ Ì·˙› Mazoo & the Zoo Î·È ∑Ô˘˙Ô‡ÓÈ· Ì·˙›, ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÔʤÏË ÛÂ
ÌfiÓÔ ·fi ÙË WIND, fiÔ˘ ı· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 12 ÙÚ·ÁÔ‡- fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ô˘
‰È· Î·È 2 video clips. ¤¯Ô˘Ó Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ Internet Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ùo 1,5 ‰È˜
ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2008. ∏ ∂˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·
¶fiÛÔ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓË Â›Ó·È Ë WIND Û ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi ηÈ
ı¤Ì·Ù· ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ·ÏÏ¿ ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Ë Î·Ï‹ ÂÈ-
Î·È ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ·È‰È¿ Î·È ¤ÊË‚Ô˘˜ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ ·È‰È¿ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÒÛÙ ӷ
ÌÈ·˜ Î·È ϤÔÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ÙËÏÂ- ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
ÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ ¿ÚÔ¯Ô˜? ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·È ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÌËӇ̷ٷ Î·È Ó·
√È ˘ËÚÂۛ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ , Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Â¿Ó ÔÙ¤ Á›ÓÔÓÙ·È ı‡Ì·Ù· ·ÂÈÏÒÓ,
Internet Î·È ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚ-
·ÚÈ· ÂÚÁ·Ï›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ê‹˜. ™˘Ì‚Ô˘Ï‡ԢÌ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÚfiÙ˘-
·fi Ì·˜ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙËÓ · ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ fiÙ·Ó ·˘Ù¿ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ¯ÚË-
ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜ ›Ù ·˘Ù¤˜ ÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Î·È ÙÔ Internet. ∏
·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ›Ù ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ٷ ·È‰È¿ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ó·È
Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë Û˘Ó¯‹˜ Úfi- ηıÔÚÈÛÙÈ΋. ∆Ô˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó Ù·
Ô‰Ô˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ‰È›ۉ˘ÛË Ù˘ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÂÓ‹ÌÂÚÔ˘˜ ÁÈ· ÔÙÈ-
¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ó¤Â˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰‹ÔÙ ٷ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯Ú‹-
ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.∆Ô ÎÈÓËÙfi Û˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·È Ù˘ ÏÔ‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜
ÙËϤʈÓÔ ·ÔÙÂÏ› Ì›· Û˘Û΢‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔ- ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô.

∆∂ÀÃ√™ 05 25
gadgets r5 17/12/2009 11:01 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

GADGETS ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË ∫·Ú›Ë, vagelis@re-port.gr

LG GD910
∆Ô LG GD910 Watch
Phone Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ 3G
ÚÔÏfiÈ - ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ
·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Ì Ù¯ÓÔÏÔ-
Á›· ·Ê‹˜ Î·È ÚÔËÁ̤ӷ
Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.
ºÔÚ¤ÛÙ ÛÙÔÓ Î·Úfi ÙÔ˘
¯ÂÚÈÔ‡ Û·˜ ÙË ¯ÂÈÚÔÔ›Ë-
ÙË Û˘Û΢‹ Ù˘ LG ηÈ
·ÏÏ¿ÍÙÂ ÌÈ· ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÎÈÓË-
ÙÔ‡ Û·˜. ¢ÂÓ ı· ÙÔ Í¯¿-
ÛÂÙÂ fiÙÂ È· ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹
ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ‰ÂÓ ı· ÙÔ „¿¯ÓÂÙ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë
Û·˜ ‹ ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· fiÙ·Ó Û·˜ ηÏÔ‡Ó.
∞Ï¿ ÊÔÚ¤ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ Î·È ÂÈÎÔÈ-
ÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ!
H ÚˆÙÔÔÚȷ΋ Û˘Û΢‹ LG GD910 ¤Ó· ·Ïfi ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘ Û·˜ ÛÙÔ
WatchPhone ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔıfiÓË ·Ê‹˜ 1.43", ¿Óˆ ‹ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÔıfiÓ˘.
VGA camera, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· videoÎÏ‹Û˘, ∞ÎfiÌ·, Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Ì¤Ûˆ USB ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈ-
Ù·¯‡ÙËÙ· Ï‹„˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ 7.2 Mbps ÛÙ‹ Û·˜ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ›Ù ÙȘ Â·Ê¤˜ Û·˜ ηÈ
(ÌfiÓÔ Û·Ó modem Û ۇӉÂÛË Ì ∏/À), ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ÌÂٷʤÚÂÙÂ
·ÓÔȯً ·ÎÚfi·ÛË, Â›Ó·È ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙËÓ ·Ú¯Â›· ‹¯Ô˘ mp3 ÛÙ· 100MB Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜
˘ÁÚ·Û›· Î·È ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ʈÓËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÌÓ‹Ì˘, Î·È ÂÁηٷÛÙ‹ÛÙÂ Û·Ó ‹¯Ô ÎÏ‹-
ÂÓÙÔÏ‹˜ Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· Û˘. Ÿˆ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÏfiÁÈ· ¯ÂÈÚfi˜, ÙÔ GD910 ‰È·-
·ÁÁ›ÍÂÙ ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Û·˜. ı¤ÙÂÈ ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙÔ ÓÂÚfi ηٷÛ΢‹ (water resistant) ηÈ
¶¤Ú· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÙÔ GD910 ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÂÈϤÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· flight mode ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ô¯ˆÚÈ-
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ªÔÚ›Ù ӷ ‰È·Ï¤ÍÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÎÙÒ ÚÔ- ÛÙ›Ù ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Ô‡Ù ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
Ûfi„ÂȘ – „ËÊÈ·ÎÔ‡ Î·È ·Ó·ÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙÈÏ – Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ì ٷÍȉÈÔ‡ Û·˜!

POWERMAT – "°È· Ó· ÌËÓ Ì¤ÓÂÙ ÔÙ¤ ·fi Ì·Ù·Ú›·"


∂¿Ó ÚÔÙÈÌ¿Ù ¤Ó· Ù·ÎÙÔÔÈË̤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Î·È ‰ÂÓ Û˘Ì·ı›Ù ٷ ÔÏÏ¿ ·Î·-
Ù¿Ûٷٷ ηÏ҉ȷ ÙfiÙ ı· Û˘Ì·ı‹ÛÂÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹
Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· PowerMat. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÓÙÔ›-
˙ÂÈ Ì¤Ûˆ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ RFID ÙËÓ Û˘Û΢‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ¿Óˆ
ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Ì ηٿÏÏËÏÔ Ú‡̷, ÚÔ-
ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÔÚÙÈÛÙ› Ë Ì·Ù·Ú›· Ù˘. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·Ì›· ·Ô-
χو˜ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ηÏ҉ȷ, ηıÒ˜ ÙÔ Powermat ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ
·Ú¯‹ Ù˘ Ì·ÁÓËÙÈ΋˜ Â·ÁˆÁ‹˜. ∆Ô PowerMat ÌÔÚ› Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÈ
Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤-
ÓÔ˘ ÙÔ˘ iPhone Î·È iPod, ÂÓÒ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¤˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
Û˘Û΢¤˜ BlackBerry.
∂ÈϤÔÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÊÔÚËÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· PowerMat, Ô˘ ·Ó·‰È-
ÏÒÓÂÙ·È Ôχ ‡ÎÔÏ·, È¿ÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÒÚÔ (›Û· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜
ÂÓfi˜ ÔÚÙÔÊÔÏÈÔ‡), Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ÌÂٷʤÚÂÙ ̷˙› Û·˜,
fiÔ˘ Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ.

22
gadgets r5 17/12/2009 11:01 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

∏ Microsoft ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ Project Natal


∏ Microsoft ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ Û¯¤‰ÈÔ Ì ÙËÓ
Έ‰È΋ ÔÓÔÌ·Û›· Project Natal, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
¤ÎıÂÛ˘ E3 Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ Los Angeles. H Ù¯ÓÔ-
ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÍÈÔÔÈËı›
ÛÙÔ Xbox, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó·
ÌÂÙ·ÊÂÚı› Î·È ÛÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜.
ªÂÙ¿ ÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ηÈ
gameplay Wii Ù˘ Nintendo, ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ
ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ video games.
∆Ô Natal Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ Xbox Ô˘
οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Ù˘ οÌÂÚ·˜. H οÌÂÚ· ÂÍ·Ï›ÊÂÈ ÙËÓ
·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘. H ÚfiÙ˘Ë ·Ù¤ÓÙ·
¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘
¯Ú‹ÛÙË, ÙˆÓ ÌÔÚÊ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘
ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘
ʈӋ˜. ∂ÈϤÔÓ, ÌÔÚ› Ó·
·ÓȯÓ‡ÛÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ ·ÏËıÈÓÒÓ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ›̷ÛÙ ÛÙË ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ‹ ÙÔ˘ gaming ‹ ÙÔ˘ Internet. ™Â ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·fi
Û ÂÓÙÔϤ˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ê˘ÛÈΤ˜ ÙÒÚ· ‰Â ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ٷ fiÚÈ· ·Ó¿-
·ÏÏ¿ Î·È ÊˆÓËÙÈΤ˜. ÌÂÛ· Û' ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜".
∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈ- ∆¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ٷ ÚÒÙ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È·

¶ËÁ¤˜: http://www.T3Mag.gr/, http://www.kathimerini.gr/, http://www.pcw.gr/, http://e-pcmag.gr/, http://blogs.sch.gr/,


ı› Â›Ó·È ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ¯Ú‹ÛÙË Ì ÙÔ Project Natal.
controller οÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Î·È ∆Ô ÚÒÙÔ Â›Ó·È ÙÔ "Ricochet" ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¤Ó·
fiÏË Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ·È¯Ó›‰È ·ÚfiÌÔÈÔ Ì Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô˘
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ game Î·È ··ÈÙ› ·fi ÙÔÓ ·›¯ÙË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ
ÙÔÓ ·›ÎÙË Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ
·fi ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛˆÛÙ¿ ÙȘ Ì¿Ï˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ

http://hellas.lge.com/, http://www.mobilecenter.gr/, http://www.critics.gr/, http://www.powermat.com/


ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â›Ó·È ÙÔ "Paint Party" Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ù¤¯Ó˘
Û ÚÒÈÌË ÌÔÚÊ‹ ·ÎfiÌ·, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ fiÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÔÚÌ› ÙÔ˘ ·›¯ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ·È¯ÓȉÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ï¿‚ÂÈ ¤Ó· Úˆ- ˆ˜ ÈÓ¤ÏÔ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ "Milo", Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¯Ú‹-
ÙfiÙ˘Ô. ŒÙÛÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË Î·È ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ¤Ó· ÂÈÎÔÓÈÎfi ·ÁfiÚÈ.
ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ¤ÙÔÈÌÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Ó· ÂÎÌÂ- √ Milo Â›Ó·È ¤Ó· ÂÈÎÔÓÈÎfi «·È‰›» ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ··-
Ù·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ÓÙ¿ÂÈ Û fiÛ· ÙÔ˘ ϤÙÂ Î·È ı· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÚÔ-
∏ ÚfiÙ˘Ë Û˘Û΢‹ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ì›· οÌÂÚ· RGB, ÛÒÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÚÔ‹ Ù˘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·˜. ∏ Ù¯ÓÔ-
¤Ó·Ó ·ÈÛıËÙ‹Ú· ‚¿ıÔ˘˜ Î·È ¤Ó· ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ ÏÔÁ›· ÙÔ˘ Project Natal fï˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Â‰Ò. ∏
ÌÈÎÚfiʈÓÔ Ì·˙› Ì ÙÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘Ù‹ ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙË ÊˆÓ‹
ÂÙ·ÈÚ›·˜. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ «Natal Project» ˘ÔÛÙË- ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË Û ÂȉÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ Microsoft.
Ú›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Û΢‹ ı· ʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ª¤Ûˆ Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Project Natal, o
·ÓıÚÒÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ Ì ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ Ô‡ÙÂ Î·Ó Â›¯·Ó Milo ı· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·fi fiÛ· ¤¯ÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ
Ê·ÓÙ·ÛÙ› ÔÙ¤. Ì·˙› ÙÔ˘, ÂÓÒ ı· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘
√ Marc Whitten, ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Xbox Live, ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜ ·ÓÙ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘
› fiÙÈ ÙÔ Project Natal ı· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙË ÎÈÓ‹ÛÂȘ. √È ÂÈÎÔÓÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ›Ûˆ˜ ÙÂÏÈο Ó·
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ remote control Î·È Û ¯ÒÚÔ˘˜ ¤Ú· ·fi ÌÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·’ fiÙÈ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·-
ÙÔ gaming. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Streaming Media West ÛÙ·Ó...
show, ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ
ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ: "Ì ¤Ó· ÎÔ‡ÓËÌ· ÙÔ˘ ηÚÔ‡ ÌÔ˘ ı· ∞Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÙÔ
·ÏÏ¿˙ˆ ηӿÏÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ªÂ ÙË ÊˆÓ‹ ÌÔ˘ Project Natal ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ
ı· ‚¿˙ˆ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ó· ·›˙ÂÈ. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ 2010.

∆∂ÀÃ√™ 05 23
business news 5 17/12/2009 11:05 Ì
 ™ÂÏ›‰·8

BUSINESS NEWS

¶√§À ∫∞§√.GR ! (VERYNICE.GR)


™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ 2020 A.E.
(2020 advertising, 2020 movies, verynice.gr Î·È veryniceday.gr).

¶ÂÚȉȷ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÈÓÙÂÚÓÂÙ
Û˘Ó·ÓÙ‹Û·ÌÂ ¤Ó· "verynice site"
Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÈ
ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ
Î·È È‰ÈˆÙÒÓ.
ª·˜ ÚÔͤÓËÛ ÂӉȷʤÚÔÓ
Ë ÂÌÔÚÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘.

Ù˘·. ∂›Û˘ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ


ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÌÈÎÚfi ‹ ÌÂÁ·-
χÙÂÚÔ site Î·È Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘
̤۷ ·fi ÙÔ internet. ªÔÚ› Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔÓ ÚÔ˜
‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘, Ó· Ú·ÁÌ·-
ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Û ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜
ÂÓÒ ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÂÈ Î·È ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú· Ó· ÙÔ˘
‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ¤Ó· Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·Ê‹-
ÌÈÛ˘ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂȘ. √È
ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ (Ú·‰ÈÔʈÓÈο Î·È ÙËÏÂÔ-
ÙÈο ÛÔÙ, ÂÙ·ÈÚÈο video) ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·È-
Ú›· ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ì·˜ "2020 movies" Ô˘
∫‡ÚÈ ÷ڷϿÌÔ˘˜, Ì·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›Û·Ù ÙÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ È‰ÈfiÎÙËÙÔ studio Î·È ÏÂÈ-
verynice.gr ˆ˜ ÙÔ "∂ÏÏËÓÈÎfi marketing shopping ÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ.
mall". £· ı¤Ï·Ù ̷˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi; £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ Û ‰Âο‰Â˜ ¿ÏϘ ·ÚÔ¯¤˜
To verynice.gr Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ "supermarket Î·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ̤۷ ·fi ÙÔ site ·ÏÏ¿ Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘" ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÛËÌÂ›Ô ı¤Ïˆ Û˘ÓÔÙÈο Ó· ‰Â›Íˆ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÙËÓ ·ÌÂ-
°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÂÈ- ÛfiÙËÙ·, Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜
ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÚÔ‚Ô-
Ï‹˜ Ù˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì ٿÍË Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û ¤Ó· ¿ÌÂÛ· ¶ÔÈfi˜ „ˆÓ›˙ÂÈ ·fi ÂÛ¿˜; ¶ÂÏ¿Ù˜ Û·˜;
Î·È Â‡ÎÔÏ· ÚÔÛÂÏ¿ÛÈÌÔ site. ™Â ¤Ó· Ôχ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ- ŸÔÈÔ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ‚ÚÂÈ ¿ÌÂÛ·, ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÔÈÎÔ-
ÛÙÈÎfi ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË ·ÔÙÂÏ› ÓÔÌÈο ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚÁ·Ï›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∆Ô Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ
ÁÈ· ȉÈÒÙ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤Ó· Ôχ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÂÊfi- ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ôχ ¢ڇ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi
‰ÈÔ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Î·È ÂͤÏÈ͢. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÊfi‰ÈÔ ·Ú¤¯Ô˘Ì ȉÈÒÙ˜ Î·È ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈ-
Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ÛÌÔ‡˜. ∏ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ›ӷÈ
¶ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ·Ó¿ÁΘ
ÔÚ›· ÌÈ·˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ verynice.gr ·ÍÈÔ- ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ fiÛÔ Î·È ÏÈ·ÓÈ΋˜. ∆Ô ÂӉȷʤÚÔÓ
ÔÈ› ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ internet ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Â›Ó·È fiÙÈ ·ÚÎÂÙ¿ ˘ÏÈο Â›Ó·È ÁÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÔÌ·‰ÔÔÈ-
Û ۯ‰fiÓ 2.000 ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘. Ë̤ӷ Ì ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ. ŒÙÛÈ ÁÈ· ·Ú¿-
£¤Ïˆ Ó· Û·˜ ‰ÒÛˆ ÌÂÚÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ª¤Û· ·fi ‰ÂÈÁÌ· ·Ó οÔÈÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤Ó· Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‹
ÙÔ verynice.gr ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ Ù· ÂÙ·ÈÚÈο ËÌÂÚ›‰· ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Û˘Ó‰ڛԢ ‰È¿ÊÔ-
ÙÔ˘ ¤ÓÙ˘·, Ó· ÂÈϤÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο layout Ú· ¤ÙÔÈÌ· ·Î¤Ù· Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÌÔÚ› Ó·
Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÂÓÙ‡Ô˘ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ, ·Ê›Û˜,
ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó ÙÛ¿ÓÙ˜ Î·È ÌÏÔÎ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ, ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ „ËÊȷΤ˜
ıÂÏ‹ÛÂÈ Ï·ÛÙÈΤ˜ ‹ ¯¿ÚÙÈÓ˜ Û·ÎԇϘ ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ‰È·Óı›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·ıÒ˜ ηÈ
‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ù· ÏÔÁfiÙ˘· Ù˘ ÂÙ·È- ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Î.Ï.. ∞˘Ùfi
Ú›·˜ ÙÔ˘ ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È·ÊÔÚÂ- ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÊÔÚ¤· Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ-
ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Û˘Û΢·Û›·˜ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘Û΢¿- ÛÌfi ÙÔ˘, ÂÓÒ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ È‰¤Â˜ Î·È ÂÚÂı›-
˙ÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘. ªÔÚ› Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ ÂȉÈο ÛÌ·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∫·Ù¿ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·
stands ÚÔÒıËÛ˘, ÈӷΛ‰Â˜ Û‹Ì·ÓÛ˘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÂÎıÂÛȷο ÂÚ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÂÙ·ÈÚÈ-
Ù‡ˆÓ Î·È ¯·ÚÙÈ¿ ÂÚÈÙ˘Ï›ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ÏÔÁfi- ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Âԯȷο ÚÔ˚fiÓÙ· Î.Ï.. ŸÛÔ ·ÁÔ-

26
business news 5 17/12/2009 11:05 Ì
 ™ÂÏ›‰·9

Ú·ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ÁÈ·


οÔÈÔ ¢‹ÌÔ ¿ÏÏ· ÙfiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ·ÓÂ-
ÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË, ÌÈ· ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÚÁ¿Óˆ-
ÛË Î·È ¤Ó·Ó ȉÈÒÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÊÔÚÙÈÛÙ› ÙËÓ Â˘ı‡ÓË
‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.
∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÂÍ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÛÂ
ÁÚ·Ê›ÛÙ˜, ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·ÙÂÏȤ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜
Û ÙÔÌ›˜ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ. ∂ÌÔÚ¢fiÌ·ÛÙ ÂȉÈο ¯·Ú-
ÙÈ¿ Ù· ÔÔ›· Îfi‚Ô˘Ì Û fiÙÈ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÂÈı˘Ì› Ô ÂÏ¿-
Ù˘, ÂÓÒ ÂÌÔÚ¢fiÌ·ÛÙÂ Î·È Áο̷ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ fiˆ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈο Ê¿ÎÂÏ· Î·È ÂÍÂ˙ËÙË̤ӷ
‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ‰ÒÚ·.
∆Ô ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÔÏϤ˜ ÂÈ- Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡
ÏÔÁ¤˜, Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Ì Ӥ˜ ȉ¤Â˜, Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· Ù˘
ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ site ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∞fi ÂΛ ηÈ
ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ¤Ú· ÚÔÛ·ıԇ̠̠ÙË ÛÂÈÚ¿ Ì·˜ Ó·
ÎfiÔ Ì ·ÓÙÈηٷ‚ÔÏ‹ ‹ ̤ÛÔ Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ οÚ- ‰È¢ڇÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋. °È·
Ù·˜. ŸÔÈÔ˜ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔ ÂÈı˘Ì› ÌÔÚ› Ó· ÂÈÎÔÈÓˆ- ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ÙË ¯Ú‹ÛË
Ó‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ ÒÛÙ ӷ ÂÓË- ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯·ÚÙÈÒÓ ÁÈ· Ù· ¤ÓÙ˘·,
ÌÂÚˆı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ù˘¯fiÓ ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ. Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈ-
ÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÂÓÒ Ì¤Û·
ŸÓÙ·˜ ÌÈ· Ó¤· ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ô ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈԇ̠ÙËÓ
ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ηٷӿψÛË ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ Ì ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋
ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ÙÔ internet ıˆÚ›Ù fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁ- ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ.
Ì‹˜ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈο Î·È ÂÙ˘¯Ë̤ӷ
‚‹Ì·Ù·; °È·Ù› Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ verynice;
∞Ó Î·È Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009 Î·È ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∏ ÏËÚfiÙËÙ·, Ô ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜, Ë ÔÈÎÈÏ›·, Ë ¿ÌÂÛË
ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜, ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È Ë ÂÈ‚›ˆ- ÙËÏÂʈÓÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Û οıÂ
ÛË, Ë ‰È΋ Ì·˜ ÂÙ·ÈÚ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰È¢ڇÓÂÙ·È Û˘ÛÙË- ·ÔÚ›· Î·È ÂÚÒÙËÛË, Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÚÔ˚fi-
Ì·ÙÈο Î·È ÌÂıÔ‰Èο. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ¤Ó· ‚·ıÌfi Û ÓÙˆÓ, ÔÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÙÂÏÈο Ë ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·
·˘Ù‹ ηı·˘Ù‹ ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÔ˘ ˆ˜ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÈÔ Â‡ÏÔÁË ÂÈÏÔÁ‹.
·ÚÔ¯ÒÓ, Î·È Û ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ı· Û·˜ ˆ ·Ï¿ fiÙÈ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó ‰ÂÓ
ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙԇ̠ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÛÔ‚·Úfi- ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ‰È·‰È-
ÙËÙ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÂÏ¿- ÎÙ˘·Î‹ Î·È ÌË, ÁÈ· ¤Ó·Ó ȉÈÒÙË ‹ Âȯ›ÚËÛË Ó· ÌÔÚ›
Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ë Ó· ‚ÚÂÈ Ì·˙Â̤ӷ ÙfiÛ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· ηÈ
ÛˆÛÙ‹ Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë Â˘ÎÔÏ›· ¯Ú‹Û˘
ηٷӷψÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, Î·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‚Ú‹Î·Ó ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÚÔÛÈÙfi ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÍÔÈÎÂÈ-
Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û fiϘ Ù˘ ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·- ˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. °È· οı ÚÔ˚fiÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÙfiÙËÙ˜. ʈÙÔÁڷʛ˜, ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ηÈ
∏ ‰˘ÛÈÛÙ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚ-
·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓÈ¤Ù·È Ì·ÎÚ¿Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÓÒ Û ¤Ó· ÊÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË. ∞Ó ‰ÂÓ Ì ÈÛÙ‡ÂÙ ͷӷÎÔÈ-
ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰È¢ÎÔχ- Ù¿ÍÙ ÙÔ site…
ÓÂÙ·È Î·È ·ÏÔÔÈ› ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘. ªÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚ›-
ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÈ̤˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î¿ÙÈ ∆Ô Ì¤ÏÏÔÓ
ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó¿- ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÈ-
ÁÎË. ÕÏψÛÙ ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈο ÎÂÓ¿ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋
·fi ÙÔ verynice Â›Ó·È ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿ Ì·˜ ˆıÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯË
ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ‚fiÏÙ·˜ ÁÈ· ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÂ Û˘Ó·Ê‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ◊‰Ë
Ù· „ÒÓÈ·. ∞˘Ùfi Ì·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ. ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Û Ôχ ÌÈÎÚfi ¯ÚfiÓÔ, ›Ûˆ˜, ÙÔ ÏË-
Ú¤ÛÙÂÚÔ site ¿Óˆ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÙÔ Á¿ÌÔ
∂Û›˜ Î·È ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ; Î·È ÙË ‚¿ÙÈÛË, ÙÔ "VERYNICEDAY.GR" . ªÂ ¿Óˆ ·fi
°ÂÓÈÎÒ˜ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ÌÈ· ÂÔ¯‹ 2.000 online Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È Û˘ÛÙË-
fiÔ˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û fiÏ· Ù· Â›‰· Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤- Ì·ÙÈο ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó Ï‹ÚË Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î·Ù¿-
ÓË. √ÈÎÔÓÔÌ›· Û ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜, ÛÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÔ ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙ ÌÔÚ›Ù ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù Á‡Úˆ ·fi
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ∏ ¢·ÈÛıË- ÙÔ˘˜ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ∏ ·˘Í·-
ÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ¿Ô„Ë ÂÚÁ·- ÓfiÌÂÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ internet ηıÒ˜ Î·È Ë ‰È΋ Ì·˜ Û˘ÓÂ-
Û›·˜, ÌÈ·˜ Î·È ÙfiÛÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Ì·˜ ‰È·‰È- ¯‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ηۛ˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜ Ì ·Ó¿ÁΘ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂȘ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›·
ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ verynice Èı·ÓfiÓ Î·È Û ¿ÏÏ·
‰˘Ó·Ù¤˜ Û·Ù¿Ï˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÂˆÊÂÏÂ›Ù·È ÙÂÏÈ- ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. £· ¤ÏÂÁ· ·ÏÏËÁÔÚÈο fiÙÈ ‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ
ο ÌfiÓÔ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÂÌÂÈÚ›· ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ Û·Ó ¤Ó· ÂÈ‚·ÙÈÎfi ηڿ‚È Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ
Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚ÂÏÙÈ- Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ·fi ÙÔ fiÌÔÚÊÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Û·˜. ∂Ï›˙Ô˘Ì ÔÈ ÂÈ-
ÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË Ì ISO 9001 ‚¿Ù˜ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Î·È Ô ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì·ÎÚ‡˜.

∆∂ÀÃ√™ 05 27
xmas afieroma 17/12/2009 11:20 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

∞ºπ∂ƒøª∞

∆È Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ∫fiÛÌÔ


Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·;
∆· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ƒÒÌË ·fi ÙÔ 336 Ì.Ã. √È ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ 25 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi
Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Â¤ÏÂÍ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· Ó· Û˘Ì›ÙÂÈ Ô ÂÔÚÙ·-
ÛÌfi˜ Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ì ÙËÓ ·Á·ÓÈÛÙÈ΋ ڈ̷˚΋ ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ
ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ ËÏÈÔÛÙ·Û›Ô˘. ∆· ¤ıÈÌ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÚÔ-
¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÔÏϤ˜ ËÁ¤˜. ™ÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi ÎfiÛÌÔ, Ù· ™·ÙÔ˘ÚÓ¿ÏÈ· (Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∫ÚfiÓÔ˘)
Ô˘ ÁÈÔÚÙ·˙fiÙ·Ó ÛÙȘ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ‹Ù·Ó Ë Ì¤Ú· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ‰ÒÚˆÓ. ∏ 25Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›-
Ô˘, Â›Û˘, ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ Ë Ì¤Ú· Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ª›ıÚ·. ∆ËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ
Ó¤Ô ÚˆÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ (1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘), Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙfiÏÈ˙ ٷ Û›ÙÈ· ÙÔ˘ Ì ηÏψÈÛÙÈο Ê˘Ù¿
Î·È ÊÒÙ· Î·È ¤‰ÈÓ ‰ÒÚ· ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜. ™Â ·˘Ù¿ Ù· ¤ıÈÌ· ÚÔÛÙ¤ıËηÓ
Î·È Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο Î·È Î¤ÏÙÈη ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈο ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ fiÙ·Ó ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜
ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙË °·Ï·Ù›·, ÙË µÚÂÙ·Ó›· Î·È ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË. ∞˜ ‰Ô‡Ì ·Ó·Ï˘ÙÈο fï˜
οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ¤ıÈÌ·.

28
xmas afieroma 17/12/2009 11:20 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

∞°°§π∞
°È· ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Ô ∞˚ µ·Û›Ï˘ ·ÏÏÈÒ˜ ϤÁÂÙ·È Î·È
"¶·Ù¤Ú·˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ" (Father
Christmas).. ∆· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‰ÂÓ Ê‡-
ÁÔ˘Ó Ì ÙÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô, ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ
·Ú¿‰ÔÛË Ú¤ÂÈ Ó· Ù· Ú›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ Î·È ·Ó
ÂÍ·ÙÌÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ê‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·ÌÈÓ¿‰· ÙfiÙÂ
Û›ÁÔ˘Ú· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘˜!
∆ËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ù· ·È‰È¿ ÎÚÂ-
ÌÔ‡Ó Ù· ηÏÙÛ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ, ÙËÓ fiÚÙ· ‹ ÛÙ·
fi‰È· ÙÔ˘ ÎÚ‚·ÙÈÔ‡ ÁÈ· Ó· Ù· ‚ÚÔ˘Ó ÁÂÌ¿Ù· ÌÂ
ÌÈÎÚ¿ ‰ˆÚ¿ÎÈ· fiÙ·Ó Í˘Ó‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Úˆ›. ∂ȉÈο
ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ÙÔ˘ °ÈÔÚÎÛ¿ÈÚ, ÙÔ ¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿-
ÙÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· οı ¶·Ú·ÌÔÓ‹
ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ∏ ηÌ¿Ó· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ¯Ù˘¿
¤ÓıÈÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ °¤ÓÓËÛË
ÙÔ˘ πËÛÔ‡ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯Ù‡ËÌ· Á›ÓÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜
Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·.

∞À™∆ƒ∞§π∞
∞˘ıÂÓÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· "οϷÓÙ· ˘fi
∞À™∆ƒπ∞
ÙÔ Êˆ˜ ÙˆÓ ÎÂÚÈÒÓ" "Carols by Candlelight", ηٿ
∆Ô ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È "Silent Night, Holy
ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 250.000 ¿ÙÔÌ· Û˘ÁÎÂ-
Night" ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ
ÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÁÈ· Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó Ù·
∞˘ÛÙÚ›· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∞fi ÙËÓ ÙÂÏ¢-
οϷÓÙ·, È·Ṳ̂ÓÔÈ ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¤Ó·
Ù·›· ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È
ÎÂÚ›! ∆Ô ¤ıÈÌÔ ·˘Ùfi ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1937, fiÙ·Ó ¤Ó·˜
·Ú·‰ÔÛȷο ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È
·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, Ô ¡fiÚÌ·Ó ª·Ó-
ÎÂÚÈ¿. ∫¿ı ∫˘Úȷ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·Ó¿‚Ô˘Ó Î·È
Θ, ›‰Â ÌÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· Ó· οıÂÙ·È ÌfiÓË
¤Ó· ·ÎfiÌË ÎÂÚ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∆·
Ù˘ ÙËÓ ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ Ù·
‰ÒÚ· ÛÙ· ·È‰È¿ Ù· ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Ô ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÌÂ
οϷÓÙ· ·fi ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ÂÓÒ ¤Ó· ÎÂÚ› ¤Î·ÈÁÂ
‚ÔËıfi ÙÔ˘ ÙÔÓ Krampus ÛÙȘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.
ͯ·Ṳ̂ÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ. ∆Ô 1938, ÙËÓ
¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, οÏÂÛ ·fi ÙÔ Ú·‰Èfi-
ʈÓÔ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ªÂÏ‚Ô‡ÚÓ˘ Ó· Û˘ÁÎÂ- µ√À§°∞ƒπ∞
ÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ∫‹Ô˘˜ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ηٿ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¤ıÈÌÔ "Ï·ÓÙÔ˘‚¿ÓÂ" ÌÈ· Ë̤ڷ
Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ó· ÙÚ·- ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ fiϘ ÔÈ
ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È! ·Ó‡·ÓÙÚ˜ ÎÔ¤Ï˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÂÙÔ‡Ó Ù· ‰·¯Ù˘-
Ï›‰È· ÙÔ˘˜, ‚ÚÒÌË Î·È ÎÚÈı¿ÚÈ (Ù· ۇ̂ÔÏ· Ù˘
ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜) Û ¤Ó· η˙¿ÓÈ ÁÂÌ¿ÙÔ ÓÂÚfi ·fi
οÔÈ· ËÁ‹. ŸÏ· Ù· ‰·¯Ù˘Ï›‰È· Â›Ó·È ‰Â̤ӷ ÌÂ
ÎfiÎÎÈÓË ÎψÛÙ‹ Û ¤Ó· Ì·ÙÛ¿ÎÈ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ∆·
‰·¯Ù˘Ï›‰È· ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÂÚfi fiÏË ÙË Ó‡¯Ù·, οو
·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ›, ÔÈ
ÎÔ¤Ï˜ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Î·˙¿ÓÈ Î·È Î¿ÔÈ·
·fi ÙȘ ËÏÈÎȈ̤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ϤÂÈ ÛÙȘ
ÎÔ¤Ï˜ ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜.

°∞§§π∞
√ Père Noël, Ô Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ ÕÁÈÔ˜ µ·Û›Ï˘,
Ù·Íȉ‡ÂÈ ¿ÓÙ· Ì ÙÔÓ ‚ÏÔÛ˘Úfi Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¶ÂÚ
ºÔ˘Ù¿ÚÓÙ (Pere Fouettard), Ô ÔÔ›Ô˜ "ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ù·
ÙÂÊÙ¤ÚÈ·" ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó ηÏfi˜ Î·È ÔÈÔ˜ fi¯È ηÈ
‰›ÓÂÈ Ù· ‰ÒÚ· ÙÔ˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂٷ͇ 24 ÚÔ˜ 25
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.
∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Û¯Â‰fiÓ Î¿ı Û›ÙÈ
ÛÙË °·ÏÏ›· ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ê¿ÙÓË (creche), Ë ÔÔ›· ·›˙ÂÈ
ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜, Ë ÔÔ›· ‰È·ÎÔ-
ÛÌÂ›Ù·È Ì ·Á·ÏÌ·Ù¿ÎÈ· ·fi ËÏfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È
"ÌÈÎÚÔ› ¿ÁÈÔÈ" (santons) Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ÛÂ
ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ fiÏË ÛÙË ¡. °·ÏÏ›· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ
¯ÚfiÓÔ. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ·˘Ù‹ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·
Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∞Á›· √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙÔ˘˜ ‚ÔÛÎÔ‡˜
Î·È ÙÔ˘˜ Ì¿ÁÔ˘˜, ÔÈ Ù¯ӛÙ˜ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó Î·È
·Á·ÏÌ·Ù¿ÎÈ· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÓÙfiÈˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·-
ÎÚÈı› ÁÈ· οÔÈ· Ú¿ÍË ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ȉȷ›ÙÂÚ·

∆∂ÀÃ√™ 05 29
xmas afieroma 17/12/2009 11:20 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

∞ºπ∂ƒøª∞

ÙËÛË Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙË µËıϤÌ,


Û˘Óԉ›· Ù˘Ì¿ÓˆÓ Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙË ÌÂÙ·-
ÊÔÚ¿ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Î·È ÙÔ˘ πˆÛ‹Ê ·fi Û›ÙÈ ÛÂ
Û›ÙÈ, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ Ù· οϷÓÙ· Î·È ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜
ηٷʇÁÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞Á›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ·
ÛÂÈÚ¿ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ··ÓÙ‹ÛˆÓ, ÔÈ fiÚÙ˜ ·ÓÔ›-
ÁÔ˘Ó Î·È Ë ¶·Ó·Á›· Ì ÙÔÓ πˆÛ‹Ê ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ
¯ÒÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËı› Ë ÛÎËÓ‹ Ù˘ °¤ÓÓËÛ˘
(nacimiento), fiÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Âfi-
ÌÂÓÔ ‚Ú¿‰˘ Ô˘ ı· Í·Ó·‚ÁÔ‡Ó ÚÔ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË
Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ (·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÂÓÓ¤· Ë̤Ú˜). ŸÛÔÈ
Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ‹ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË
ÁÈÔÚÙ‹ Ì ÔÓÙ˜, ÚÔÏ¿ÎÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ‰È¿ÊÔÚ·
Û˘ÛÙ·ÙÈο (hot tamales) Î·È Ôχ ¯ÔÚfi. ∆ËÓ ¶·Ú·-
ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, Ô πËÛÔ‡˜ ÃÚÈÛÙfi˜ ÚÔ-
ÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ Ê¿ÙÓË Ô˘
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¤Ó·ÙÔ Û›ÙÈ
Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∞Á›·
‰ËÌÔÊÈϤ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ·Ú·‰Ô- √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ‰ÈÔÚÁ·-
ÛÈ·Îfi ΤÈÎ ÛÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÎÔ‡- ÓÒÓÂÙ·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÙÛÔ˘ÚÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈÔÚÙ‹.
"ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˜ ∫ÔÚÌfi˜"
(buche de Nol). ™Â ÌÂÚÈΤ˜ ¢∞¡π∞
ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ô ∞˚ µ·Û›- ™ÙË ¢·Ó›· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ
Ï˘ ʤÚÓÂÈ ÌÈÎÚ¿ ‰ÒÚ· ÛÙȘ 6 "¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ ÎÂÚÈÔ‡" Ô˘
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi ÛÙ·
∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·È‰È¿ Î·È ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ Û·Ó
Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Í·Ó¿ Ù· ÃÚÈ- ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. ∫¿ı ·È‰›
ÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÎÂÚ› ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ˆÚ›-
˙ÂÙ·È Ì ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÁÚ·Ì̤˜
°∂ƒª∞¡π∞ ‹ ÓÔ‡ÌÂÚ· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ù·
∫·Ù¿ ÙÔ ¤ıÈÌÔ Adventskranz ÎÏ·‰È¿ ÂÏ¿ÙÔ˘ Â›Ó·È ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ∫¿ı ̤ڷ ÙÔ ÎÂÚ› ·Ó¿‚ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ó·
ÏÂÁ̤ӷ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ, ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Ë ÂfiÌÂÓË ÁÚ·ÌÌ‹. ŒÙÛÈ Êı¿ÓÂÈ Ë Ì¤Ú·
¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û ٤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂ- Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘.
ÙËı› ÎÂÚÈ¿, Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏ¢-
Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ∫¿ı π™¶∞¡π∞
∫˘Úȷ΋ ·Ó¿‚Ô˘Ó ¤Ó· ÎÂÚ› ·Ú·¿Óˆ, ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ¶ÚÔÛÙ¿Ù˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ¶·Ó·Á›· Î·È Ë
·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ·Ú¯›˙ÂÈ Â›ÛËÌ· ÛÙȘ
ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ∂›Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¤ıÈÌÔ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙËÓ ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÕÛÈÏ˘ ™‡ÏÏ˄˘.
Wichteln, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÁÈÔÚ- °ÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÔÙıÈÎfi ηıÂ-
Ù¤˜, ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î.Ï. fiÔ˘ οı ‰ÚÈÎfi Ó·fi Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘ Î·È Ë ÙÂÏÂÙ‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È "Ô
¤Ó·˜ ʤÚÓÂÈ ¤Ó· ‹ ·Ú·¿Óˆ ‰ˆÚ¿ÎÈ· Ù˘ÏÈÁ̤ӷ ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ ¤ÍÈ" (los Seises). ™‹ÌÂÚ·, Ô ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈ-
ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È Ù· ‚¿˙ÂÈ Ì·˙› Ì ٷ ¿ÏÏ· οو ·fi ÙÔ Îfi˜ ¯ÔÚfi˜ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰¤Î· ·ÁfiÚÈ· Ì ÂÚ›Ù¯ӷ
ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ. ŸÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ·, ¤Ó·˜ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÎÈı¿ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ
¤Ó·˜ Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÂÚÓ¿Ó fiÏÔÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·ÛÙ·ÓÈÂÙÒÓ. ∆· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· fiÏÔÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙË
Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ·fi ¤Ó· ‰ˆÚ¿ÎÈ Ì¤¯ÚÈ Ô˘ Ó· ÙÂÏÂÈÒ- "§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫fiÎÔÚ·" (Misa del Gallo) Ë ÔÔ›·
ÛÔ˘Ó. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ıÚ‡ÏÔ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô
∞fi ÙȘ 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘,
·È‰¿ÎÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤Ó· ÙÚÂȘ Ì¿ÁÔÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ó
·fi Û›ÙÈ Û Û›ÙÈ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó. ŸÔÈÔ˜ ·ÓÔ›ÍÂÈ
ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘˜ ‰ˆÚ›˙ÂÈ ÁÏ˘Î¿ Î·È ÍËÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜,
ÂÓÒ ‰›ÓÂÈ ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ¤Ú·ÓÔ Ô˘ οÓÔ˘Ó. ™Â
·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÔÈ ÙÚÂȘ Ì¿ÁÔÈ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì ÎÈ̈ϛ· Ù·
·Ú¯Èο ÙÔ˘˜ (‰ËÏ·‰‹ ∫¿Û·Ú, ª¤¯ÈÔÚ Î·È ª·Ï-
Ù¿˙·Ú) Î·È ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜, .¯. 20 * C + M + B +
09. ∆Ô ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Ê¤ÚÓÂÈ ÁÔ‡ÚÈ Î·È
ÁÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ Û‚‹ÓÔ˘Ó, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ Û ÌÂÚÈο Û›ÙÈ·
Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙˆÓ Ì¿ÁˆÓ ÔÏfiÎÏËÚˆÓ
‰ÂηÂÙÈÒÓ.

°√À∞∆∂ª∞§∞
√È ‰ÚfiÌÔÈ ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÂÚ›ÊË̘
"ÔÛ¿‰·˜" (posadas), ÂÓÓ¤· Ë̤Ú˜ ÚÈÓ Ù· ÃÚÈ-
ÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ¶ÔÌ¤˜ Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·˙‹-

30
xmas afieroma 17/12/2009 11:21 Ì
 ™ÂÏ›‰·5

ÎfiÎÔÚ·˜ Ï¿ÏËÛ ٷ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ‹Ù·Ó ÙË Ó‡¯Ù· Ô˘ ηÏÏÈÁÚ·ÊÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Û ‰È·ÎÔÛÌË-
ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô πËÛÔ‡˜ ÃÚÈÛÙfi˜.™ÙȘ 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙËÓ Ì¤ÓÔ ¯·ÚÙ›.
̤ڷ ÙˆÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ ("Dia de Reyes") ÔÈ ∆ÚÂȘ
ª¿ÁÔÈ Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ù· ‰ÒÚ· ÛÙ· ·È‰È¿. ∆· ·È‰È¿ ∫π¡∞
·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂÚ‚¿˙È· ÙˆÓ √È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÛÙËÓ ∫›Ó·
·Ú·ı‡ÚˆÓ ÁÂÌ¿Ù· Ì ¿¯˘ÚÔ, ηÚfiÙ· Î·È ÎÚÈı¿ÚÈ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜
ÁÈ· Ù· ¿ÏÔÁ· ÙˆÓ ∆ÚÈÒÓ ª¿ÁˆÓ. √ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Ì ·Ó¤ÌÔÚÊ· ¯¿ÚÙÈÓ·
ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ª·ÏÙ¿Û·Ú Ô˘ Ô‰ËÁ› ¤Ó·Ó Á¿È‰·ÚÔ Ê·Ó·Ú¿ÎÈ· Î·È ‰È·ÎÔ-
Î·È ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ Ù· ‰ÒÚ·. ÛÌÔ‡Ó ÙÔ "¢¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ
ºÒÙˆÓ", fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿-
π∆∞§π∞ ˙Ô˘Ó ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ
∆Ô ¤ıÈÌÔ Ù˘ Ê¿ÙÓ˘, ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·, fiÙ·Ó ‰¤ÓÙÚÔ, Ì ¯¿ÚÙÈÓ˜ ÁÈÚÏ¿ÓÙ˜,
Ô ∞Á. ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ Ù˘ ∞ÛÛ›˙˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙÈÓ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È ¯¿ÚÙÈÓ·
¿ÓıÚˆÔ ÔÓfiÌ·ÙÈ ∆˙ÈÔ‚¿ÓÈ µÂÏϛٷ ·fi ÙÔ °ÎÚ¤ÙÛÈÔ Ê·Ó·Ú¿ÎÈ·.
Ó· ÙÔ˘ ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÌÈ· Ê¿ÙÓË. √ ∞Á. ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ ∆· ·È‰¿ÎÈ· ÎÚÂÌÔ‡Ó ‚·Ì‚·ÎÂÚ¤˜ οÏÙÛ˜ ηÈ
Ù¤ÏÂÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÙÓË, Ë ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘
ÔÔ›· ÂÓ¤Ó¢Û ı·˘Ì·ÛÌfi Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË Û "§·Ì ∫Ô˘ÓÁÎ ∫Ô˘ÓÁÎ", ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‡ °ÂÚÔ·Ù¤Ú·
fiÏÔ˘˜ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ·Á·ÏÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ fiˆ˜ ·ÔηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ∞˚ µ·Û›ÏË. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯ÂÈ-
‚ÔÛÎÒÓ (pastori) ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÌÂÚÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙËÓ ∫›Ó· Â›Ó·È ÙÔ ∫ÈÓ¤˙ÈÎÔ ¡¤Ô ŒÙÔ˜,
Û¯ÔÏ‹ Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ªÈ·
ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘
Ù· ‰ÒÚ· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· Û ¤Ó· ‹ÏÈÓÔ ·ÁÁ›Ô.
ŒÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ, Ù· ÔÚÙÚ·›Ù·
∏ ηÓÔÓÈ΋ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ 6
Î·È ÔÈ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ÓÙÔ˘-
π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ fiÙ·Ó
Ï¿È· Î·È ÎÚÂÌÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘
ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ª¿ÁˆÓ ÛÙÔ £Â›Ô µÚ¤-
ÛÈÙÈÔ‡.
ÊÔ˜. ∆· ·È‰È¿ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ "ºˆÙÈ-
Ṳ̂Ó˘" (La Befana) Ô˘ ʤÚÓÂÈ ‰ÒÚ· ÁÈ· Ù· ηϿ
·È‰È¿ Î·È ÙÈ̈Ú› Ù· ηο ·È‰È¿ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ οÚ-
√§§∞¡¢π∞
‚Ô˘Ó· ̤۷ ÛÙȘ οÏÙÛ˜ ÁÈ· Ù· ‰ÒÚ· Ô˘ Îڤ̷- ™ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, Ô ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜
Û·Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ì‡ıÔ, ÔÈ ÙÚÂȘ ª¿ÁÔÈ ÛÙ·Ì¿- "™ÈÓÙÂÚÎÏ··˜" (Sinterklaas) Î·È Î·Ù·Êı¿ÓÂÈ Ì ¤Ó·
ÙËÛ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó Ê·ÁËÙfi ·ÙÌfiÏÔÈÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.
ŸÙ·Ó Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì, fiϘ ÔÈ
Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó. ∞˘Ù‹ ·ÚÓ‹ıË-
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Î·ıÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ
ÎÂ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ª¿ÁÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜.
Ó· ÙÔÓ Î·ÏˆÛÔÚ›ÛÂÈ. ∞Ô‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ
ªÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜, Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ ÌÂÙ¿ÓȈÛÂ
ª·‡ÚÔ ¶¤ÙÚÔ Î·‚¿Ï· ÛÙÔ ¿ÛÚÔ ÙÔ˘ ¿ÏÔÁÔ. √
·ÏÏ¿ ÔÈ ª¿ÁÔÈ ‹Ù·Ó ‹‰Ë Ôχ Ì·ÎÚÈ¿. ∏ "ºˆÙÈ-
∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÊÔÚ¿ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘
Ṳ̂ÓË" ÂÚÈʤÚÂÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙË ÁË „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ
ÂÈÛÎfiÔ˘ ÂÓÒ Ô ª·‡ÚÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ÌÂ
£Â›Ô µÚ¤ÊÔ˜ Î·È ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÓÂڿȉ·, ˆ˜ ÁÚÈ¿
ÙËÓ πÛ·ÓÈ΋ ÊÔÚÂÛÈ¿. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘˜ ηψÛÔ-
‹ ˆ˜ Ì¿ÁÈÛÛ·. ∆ËÓ ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ
Ú›˙ÂÈ Î·È ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡Ó Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤Ï·ÛË
Ù· ·È‰È¿ ‰ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÁÚ¿ÌÌ·
Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ¶·Ï¿ÙÈ, fiÔ˘ ÚˆÙ¿ Ù· ·È‰È¿
ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó Â˘¯¤˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ.
ÙÔ˘˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ ·È‰È¿, ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÌÂ

∆∂ÀÃ√™ 05 31
xmas afieroma 17/12/2009 11:21 Ì
 ™ÂÏ›‰·6

∞ºπ∂ƒøª∞

ªfiÏȘ ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ηϿ ·È‰È¿, Ë ÔÌ‹


Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÍÂÓԉԯ›Ô,
ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη & ∞ÁÈÔ‚·ÛÈÏÈ¿ÙÈη fiÔ˘ Ô ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
¶·Ú¿‰ÔÍ·!!! ∆Ô Í¤Ú·Ù fiÙÈ… ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ.

- √ ·ÏËıÈÓfi˜ ÕÁÈÔ˜ µ·Û›Ï˘ ˙Ô‡Û ÛÙËÓ ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ· ƒ√Àª∞¡π∞
Î·È ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. ŒÙÛÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô ÕÁÈÔ˜ µ·Û›Ï˘
ۯ‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

- ∆Ô 1674, Ë ·ÁÁÏÈ΋ µÔ˘Ï‹ „‹ÊÈÛ ÓfiÌÔ Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Û ٷ ÃÚÈ-


ÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·... ·Ú¿ÓÔÌ·! √ Ô˘ÚÈÙ·Ófi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ŸÏÈ‚ÂÚ ∫ÚfiÌ-
ÁÔ˘ÂÏ ıˆÚÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ·Ó‹ıÈÎÔ˘˜
Î·È ÙÔ˘˜ ··ÁfiÚ¢Û ¤ˆ˜ ÙÔ 1660, Ô˘ ¿ÏÏ·Í ΢‚¤ÚÓËÛË.

- ∆· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ê˘Ùfi οو ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÈÏÈ-


Ô‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ, Â›Ó·È ÙÔ "ÁÎÈ", ÁÈ·Ù›, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ú¯·›Ô
ıÚ‡ÏÔ Ù˘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·˜, Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÙË
ÊÈÏ›·
∆· οϷÓÙ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ „¤ÏÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÛÔο-
- ∏ ÚÒÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Î¿ÚÙ· ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ÎÈ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ó¤ˆÓ
1949 ·fi ÙË UNICEF Î·È ·ÂÈÎfiÓÈ˙ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ÂÓfi˜ 7¯ÚÔÓÔ˘ Î·È ·È‰ÈÒÓ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ "ÛÙÂ¿Ô˘·", ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ
ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ·fi ÙËÓ ∆Û¯ÔÛÏÔ‚·Î›·. ∆Ô ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ͇ÏÈÓÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ Û Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi ¯·ÚÙ› Î·È ‰È·-
Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÛÙË UNICEF ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ηÌ·ÓԇϘ Î·È ¤Á¯ÚˆÌË ÎÔÚ‰¤Ï·,
·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ÂÓÒ ÔÈ ·ÙÂÚ¿‰Â˜ ‚¿˙Ô˘Ó Î¤ÚÌ·Ù· ÛÙȘ ÙÛ¤˜ ÙˆÓ
ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ηٿ ÙÔ 2Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ. ·ÓÙÂÏÔÓÈÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÙÔ ¡¤Ô
ŒÙÔ˜ ¿ÊıÔÓÔ Î·È ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔ Ì·˙› ÙÔ˘˜. ∏ ÂÈÎfiÓ·
- ∆Ô ÚÒÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· Ó· ·È¯Ù› Ë Ù˘ ∞Á›·˜ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘
"ÕÁÈ· ¡‡¯Ù·", ‹Ù·Ó ÎÈı¿Ú·. ·ÛÙÂÚÈÔ‡ Î·È fiÏÔ Ì·˙› ÚÔÛ¿ÙÂÙ·È Û ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ
ÎÔÓÙ¿ÚÈ.
- ∏ÏÂÎÙÚÈο Ï·Ì¿ÎÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1895. ∆· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ 31˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ ¯ˆÚÈÎÔ› ÚÔ-
◊Ù·Ó È‰¤· ÙÔ˘ Ralph E. Morris Î·È ‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ·fi ‚ϤÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ¯ÚËÛÈÌÔ-
Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÎÂÚÈ¿. ÔÈÒÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÊÏÔ‡‰Â˜ ÎÚÂÌÌ˘‰ÈÔ‡. ∫·ı·Ú›-
˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È, ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÊÏÔ‡‰· ÛÂ
- ∆· ·È‰È¿ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‚¿˙Ô˘Ó Î¿ÏÙÛ˜ ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ ÂÚÈ̤ÓÔ- οı ̋ӷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÛÙË
ÓÙ·˜ Ù· ‰ÒÚ· ÙÔ˘ ∞È µ·Û›ÏË, fï˜ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ‚¿˙Ô˘Ó ·Ô‡- Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ï¿ÙÈ.
ÙÛÈ·! ∆Ô Úˆ› Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜, ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô˘, Û‡Ì-
ʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤-
- ∆Ô ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ √Ú·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÿÓÙÂÏ "ªÂÛÛ›·˜" ·ÚÔ˘- ÓÔ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ Ì·Á›·˜ ‹ Ù˘ Ì·ÓÙÈ΋˜, ÂϤÁ¯ÂÈ
ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ, ÙÔ 1742 Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÏÈÒÛÂÈ ¿Óˆ ÛÙȘ
‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ÊÏÔ‡‰Â˜ ÙÔ˘ ÎÚÂÌÌ˘‰ÈÔ‡ Î·È ¤ÙÛÈ Ï¤ÁÂÙ·È ˆ˜ ÌÔ-
Ú› Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂÈ Ò˜ ı· Â›Ó·È Ô Î·ÈÚfi˜ fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿.
- ∆Ô ÚÒÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔ
16Ô ·ÈÒÓ·. ƒø™π∞
¶ÚÈÓ ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË, Ë ª¿ÌÔ˘Ûη ¤ÊÂÚÓ ٷ
- ∆Ô ¤ıÈÌÔ Ó· ÎÚ‡‚Ô˘Ì ¤Ó· ÊÏÔ˘Ú› ÛÙË µ·ÛÈÏfiÈÙ· ÍÂΛÓËÛ ÛÙËÓ ‰ÒÚ· ÛÙ· ·È‰È¿. √ ıÚ‡ÏÔ˜ ϤÂÈ fiÙÈ ·ÚÓ‹ıËΠӷ
·Ú¯·›· ƒÒÌË. ∂Λ ηٿ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙˆÓ "Saturnalia", ¤ÎÚ˘‚·Ó ÚÔÛʤÚÂÈ Ê·ÁËÙfi Î·È Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙÔ˘˜ ∆ÚÂȘ
¤Ó· ÍÂÚfi Ê·ÛfiÏÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È fiÔÈÔ˜ ÙÔ ¤‚ÚÈÛΠı· ›¯Â ª¿ÁÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜
·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ £Â›Ô˘ µÚ¤ÊÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ
Ù‡¯Ë fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
ıÚ‡ÏÔ, ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙË ÁË „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ·
ÙÔ £Â›Ô µÚ¤ÊÔ˜ Î·È ÂÈÛΤÙÂÙ·È Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ·È-
- √ ÚÒÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΈÓ
‰ÈÒÓ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ÒÚ· ηı' fiÏË ÙË ‰È¿Ú-
‰¤ÓÙÚˆÓ ‹Ù·Ó Ô ª·ÚÎ ∫·Ú, ÙÔ 1851, Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË
ÎÂÈ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, fiˆ˜ οÓÂÈ Î·È Ë "ªÂÊ¿-
¤Ï·Ù·, ·fi ÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÓÛ˘Ï‚¿ÓÈ·.
Ó·" ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ∏ ª¿ÌÔ˘Ûη ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÍ·Ê·Ó›-
ÛÙËΠÂÓÙÂÏÒ˜ Î·È Â¤ÛÙÚ„ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙËÓ ÌÂÙ·-
- ™ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ ™Ù¿ÈÂÚ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ƒˆÛ›·. ∆Ô ‰Â›ÓÔ ÙËÓ ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ê¿ÙÓ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ì 778 ÊÈÁÔ‡Ú˜, Ô˘ ηٷ- ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ÎÚ¤·˜, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È
Û··ÛÂ Ô º¤ÚÓ·ÚÓÙ ¶ÔṲ̂ÛÂÚ, ÙÔ 1930. ÁÈÔÚÙÈÓfi. ∆Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤‰ÂÛÌ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂȉÈÎfi˜
¯˘Ïfi˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È "ÎÔ‡ÙÈ·" (kutya) Î·È ·ÔÙÂÏ›ٷÈ
- ∆Ô 1881 Ô ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∆fiÌ·˜ ¡·ÛÙ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÛÈÙ¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏ· ‰ËÌËÙÚȷο Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó
ÙÔÓ ™¿ÓÙ· ∫Ï¿Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ "ÿÚÂÚ˜ °Ô‡ÈÎÏÈ", Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÙÔÓ ÙËÓ ÂÏ›‰· Î·È ÙËÓ ·ı·Ó·Û›· ηıÒ˜ Î·È Ì¤ÏÈ Î·È Ûfi-
ͤÚÔ˘Ì ۋÌÂÚ·: ¯ÔÓÙÚÔ‡Ï˘, Ì ¿ÛÚË ÁÂÓÂÈ¿‰· Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ ÚÔ˘˜ ·fi ··ÚÔ‡Ó· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Â˘Ù˘¯›·,
ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ. ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÍÂÁÓÔÈ·ÛÈ¿ ∏ ÎÔ‡ÙÈ· ÙÚÒÁÂÙ·È ·fi ¤Ó·
ÎÔÈÓfi ÁÈ· fiÏÔ˘˜ È¿ÙÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚ÔÏÈÛı› Ë ÂÓfiÙËÙ·.

32
xmas (x3) 17/12/2009 11:25 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

∞ºπ∂ƒøª∞

xmas@work
¶ˆ˜ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿;
ñ ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Û·˜ Ó‡̷ Ó· ·ÏÏ¿-
ÍÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜! ªÔÚ› Ó· ›ӷÈ
ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÒÓ Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ÂÛ›˜ fï˜
Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙȘ ·Í›Â˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜!
ñ ∂ϤÁÍÙ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÓÔÓÈÛÌÔ› ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Ó·
·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÛÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ, ∞Ó Ë ‰È·Îfi-
ÛÌËÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÙfiÙ ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ٷ ÛÙÔÏ›‰È· Ô˘
ı· ÂÈϤÍÂÙ ·Ó Â›Ó·È Î·Ï·›ÛıËÙ·. ∞ÔʇÁÂÙ ÔÙÈ-
‰‹ÔÙ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÓԯϋÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤Ï-
ÊÔ˘˜ Û·˜, ÂȉÈο οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÓÂÈ ıfiÚ˘‚Ô ‹
·›˙ÂÈ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋…
ñ ™Ù· ¿ÚÙÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ÙËÓ ÂÌÊ¿-
ÓÈÛ‹ Û·˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ Î¿ÙÛÂÙ Ôχ. ∏ ·Ô˘-
Û›· Û·˜ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ‹ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÚÌËÓ¢ı› ˆ˜
¤ÏÏÂÈ„Ë ‰¤ÛÌ¢Û˘ ‰È΋ Û·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·
Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ Û·˜.
ñ ªÈ· ·ÛÊ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ οÙÈ ÁÈ·
ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Û·˜. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ οÙÈ
ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·Ïfi (ÂÎÙfi˜ ·Ó ›ÛÙ ʛÏÔÈ) .¯ ÌÈ·
ÎÔÚÓ›˙·.

ñ ∞Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Û·˜ ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·fi Û˘Ó·‰¤Ú-


ÊÔ˘˜ ÙfiÙ ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙȘ ÚÔÛˆ-
ÈΤ˜ Û·˜ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÂÎÙfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ
·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Û·˜ fiÙÈ
¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ·’ ¤Íˆ…

¶ˆ˜ ı· ‰È·ÎÔÛÌ‹Ûˆ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔ˘;


ñ ∂ÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ wallpaper ηÈ
screensavers ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜!
ñ ¢È·ÎÔÛÌ‹ÛÙ ¤Ó· ÌÈÎÚfi „‡ÙÈÎÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ
‰¤Ó‰ÚÔ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û·˜.
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ∞È µ·Û›ÏË ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û·˜ ‹
¤Ó·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ÌÈ· ¿‰ÂÈ· ηڤÎÏ· ÛÙÔ ÁÚ·-
Ê›Ô
ñ ∆˘Ï›ÍÙ ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ·, ‹ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÌÂ
ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ï·ÌÂÚ‹ ÎÔÚ‰¤Ï·
ñ ¢¤ÛÙ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÊÈfiÁÎÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ Î·ÏfiÁÂ-
ÚÔ ‹ Ù· Ê˘Ù¿ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ
ñ µ¿ÏÙ ¤Ó· È¿ÙÔ Ì ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÁÏ˘Î¿ ¿Óˆ
ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û·˜! £· Â›Ó·È fiÌÔÚÊ· Î·È ı· ‰ÒÛÔ˘Ó
ˆÚ·›Â˜ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ Ì˘Úˆ‰È¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ!
ñ ∫ÚÂÌ¿ÛÙ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÛÙËÓ
fiÚÙ· Û·˜! Ÿ¯È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ!
ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ›‰Ë ÁÚ·Ê›-
Ô˘, fiˆ˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ Ì ÙÔÓ ∞È µ·Û›ÏË ‹ ¯ÈÔÓ¿Ó-
ıÚˆÔ˘˜ ¿Óˆ! À¿Ú¯Ô˘Ó ·Ì¤ÙÚËÙ· Âԯȷο
›‰Ë ÁÚ·Ê›Ԣ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿!

∆∂ÀÃ√™ 05 33
xmas (x3) 17/12/2009 11:26 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

∞ºπ∂ƒøª∞

°ÈÔÚÙÈÓ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË…
ªÈÎÚ¤˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜!
ÓÈ¿ÙÈÎË ÈÓÂÏÈ¿ Ôχ ·Ï¿ Ì ÙÔ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÛÂ
·˘Ù¿ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÛÙÔÏ›‰È·.
§›ÁË Ú·ÛÈÓ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÓfiÙ· ÃÚÈÛÙÔ˘-
ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Î·È ÁÈÔÚÙÈÓ‹. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈÎÚ¤˜ ‰ÂÛÌ›‰Â˜
·fi ΤډԘ, ÁÎÈ Î.Ï.. ¿Óˆ Û ڿÊÈ·, Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ
‚¿ÛË ÎÂÚÈÒÓ ‹ ¿Óˆ ·fi ÌÈ· ÁÈÔÚÙÈÓ‹ ÂÙÛ¤Ù·!
¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ‰ÂÛÌ›‰Â˜ ·fi Ú·ÛÈÓ¿‰Â˜ ̤۷ Û ¤Ó·
ηϿıÈ ‰›Ï· ·fi ÙÔ Ù˙¿ÎÈ, ¿Óˆ Û ÙÚ·¤˙È, ‹ ÎÚÂ-
Ì¿ÛÙÂ ÙÔ ¿Óˆ ÛÙËÓ fiÚÙ·.
∆· ÁÈÔÚÙÈÓ¿ glitter Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ·ÔÙÂ-
ÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂÙ ٷ ÛÔ˘Ï¿ ‹
Ù· È¿Ù· Û·˜ (.¯. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Û ‰È·Ê·Ó‹ È¿Ù·),
Ù· ÔÙ‹ÚÈ· Î.Ï..! ¢È·Ï¤ÍÙ ÌÂÁ¿Ï· glitter Ó· ͯˆÚ›-
˙Ô˘Ó, .¯. ·ÛÙ¤ÚÈ·, ·Ú¿ ÌÈÎÚ¿ Î·È ÈÔ ÂÍÂ˙ËÙË̤ӷ!
°ÂÌ›ÛÙ ٷ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ÌÔÏ ‹ ‚¿˙· Ì ÔÏÏ¿ ÃÚÈ-
ÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈο ÛÙÔÏ›‰È·, ÎÔ˘ÎÔ˘Ó¿ÚÈ·, ‹ Ì ‰È¿ÊÔ-
Ú· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÁÈÔÚÙÈÓ¿ ÁÏ˘Î¿, fiˆ˜ ηڷ̤Ϙ ‹
ÛÔÎÔÏ·Ù¿ÎÈ·! (ͤÚÂÙ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÕÁÈÔ˘˜
µ·Û›Ïˉ˜!)

™˘ÏϤÍÙ ÌÈÎÚ¿ ¿‰ÂÈ· ÎÔ˘ÙÈ¿ ·fi ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ‰ÒÚ·


Ô˘ Ï¿‚·ÙÂ Î·È Ù˘Ï›ÍÙ ٷ Ì fiÌÔÚÊ· ¯·ÚÙÈ¿ ÂÚÈÙ˘-
Ï›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÁÈÔÚÙÈÓÔ‡˜ ÊÈfiÁÎÔ˘˜. º˘Ï¿ÍÙ ٷ οıÂ
¯ÚÔÓÈ¿! ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ›Ù Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ı·
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi Ú·ÛÈÓ¿‰· .¯. ÁÎÈ Â›Ù οو ·fi
ÙÔ ‰¤Ó‰ÚÔ ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ó ÚfiÛıÂÙÔ ¯ÚÒÌ·!
¶ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚ¿ ÚÂÛÒ Ì¤Û· Û ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË Ô˘ ı·
ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÂÛ›˜! ª¤Û· Û ÌÈ· ȷ٤Ϸ, ¿Óˆ Û ¤Ó·
ηıÚ¤ÙË ‹ Û ¤Ó·Ó ‰›ÛÎÔ ÚÔÛı¤ÛÙ ÌÈÎÚ¤˜ ¯ÚÈ-
ÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ Ì·Ï›ÙÛ˜, ηڷ̤Ϙ ‹ ¿ÏÏ· ÛÙÔÏ›-
‰È·! ∆ÔÔıÂÙ›ÛÙ ٷ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ‰ÒÛÙ ÌÈ· ͯˆ-
ÚÈÛÙ‹ Ï¿Ì„Ë Î·È ÁÈÔÚÙÈÓ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·!

¶ËÁ‹:
ÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛËÌ·›ÓÂÈ ¯·Ú¿, ÁÈÔÚÙ‹, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ- http://interiordec.about.com/od/christmasdecor/ig/Fast-

à ·Î¤˜ ÛÙÈÁ̤˜, ¢ηÈÚ›· Ó· ‚ÚÂ8Ô˘Ì ÌÂ


Ê›ÏÔ˘˜, ÂΉÚÔ̤˜, ‰ÒÚ·… ¤ÍÔ‰·! ∆È ÌÔ-
Úԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÁÈÔÚÙÈ-
and-Easy-Christmas-Decor/Glitter.htm

Ó‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘ÌÂ


ÔÏÏ¿ ÏÂÊÙ¿?
¢ÒÛÙÂ Ï¿Ì„Ë ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÎÚÂÌÒÓÙ·˜ ÎÚ˘ÛÙ·Ï-
Ï¿ÎÈ·, ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÛÙÔÏ›‰È· ‹ ÎÔÚ‰¤Ï˜ ÛÂ
οı ÌÚ¿ÙÛÔ ÙÔ˘ ʈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Û·˜. ªÔÚ›Ù ÂÓ·Ï-
Ï·ÎÙÈο, Ó· ‰¤ÛÂÙ Ú·ÛÈÓ¿‰Â˜ Û ۯ‹Ì· ÙfiÍÔ˘ ηÈ
Ó· ‰¤ÛÂÙ Ì ÊÈfiÁÎÔ˘˜ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ οı ϿÌ·˜.
¡Ù‡ÛÙ οı ÛÈÙÈÎfi ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ì ÁÈÔÚÙÈÓÔ‡˜ ÊÈfi-
ÁÎÔ˘˜! µ¿ÏÙ ÎÔÚ‰¤Ï˜ Î·È ÊÈfiÁÎÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi
‚¿˙·, ·fi ÎËÚÔ‹ÁÈ·, ·fi ʈÙÈÛÙÈο, ÛÙÔ fiÌÔÏÔ
Ù˘ fiÚÙ·˜, ÛÙËÓ ÎÔ˘·ÛÙ‹ Ù˘ ÛοϷ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹
ÙˆÓ ÈӿΈÓ, ÛÙȘ ÎÔÚÓ›˙˜, ÛÙËÓ fiÚÙ·… ∞Ó ‰ÂÓ
ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi ¯ÚÒÌ· ÂÈϤÍÙÂ
ÌÂÙ·ÏÏÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÛËÌ›, ¯Ú˘ÛÔ‡, Ú¿ÛÈÓÔ˘
Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ˘. ∞ÚΛ Ó· ¤¯ÂÙ ʷÓÙ·Û›·! ∫·È ÚÔÛÔ-
¯‹…ÌËÓ ÙÔ ·Ú·Î¿ÓÂÙÂ!
ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÙ ٷ ·ÛËÌÈο Û·˜, Ù· ÌÚÔ‡ÓÙ˙ÈÓ·, Ù·
ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‚¿˙· Û·˜ Î·È ‰ÒÛÙ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓ-

34
xmas (x3) 17/12/2009 11:26 Ì
 ™ÂÏ›‰·5

¶Ò˜ Ó· ‰È·ÎÔÛÌ‹Ûˆ ÙÔ °ÈÔÚÙÈÓfi ∆Ú·¤˙È;

ÊÔ‡ ÂÚ¿Û·Ù ¿ÂÈÚ˜ ÒÚ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÎÔ˘-

∞ ˙›Ó· ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÙ ÙÔ ÁÈÔÚÙÈÓfi ‰Â›ÓÔ,


‰ÂÓ Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÙ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ
ηٿÏÏËÏË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘? À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ·
Î·È ·Ì¤ÙÚËÙ· ÛÙ˘Ï ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔÚÙÈÓfi ÙÚ·-
¤˙È ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ
ñ ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÌÈÎÚ¿ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο Ì ÙÔÓ ∞È µ·Û›ÏË,
‰ÈÎfi Û·˜ ‡ÊÔ˜! ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ ÙÔ ¤ÏÎËıÚfi Î·È ÙÔ˘˜ Ù·Ú¿Ó‰Ô˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ!
ÛÂÙ: Ù· È¿Ù·, Ù· ÔÙ‹ÚÈ·, ÙÔ ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙËÏÔ, ÙȘ ñ ÚÂÌ¿ÛÙ ÌÈÎÚ¤˜ ∞ÁÈÔ‚·ÛÈÏÈ¿ÙÈΘ οÏÙÛ˜ Á‡Úˆ-
ÂÙÛ¤Ù˜, ›Ù ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ›Ù ‰È·ÎÔ- Á‡Úˆ Î·È ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
ÛÌÒÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÙ ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÙÂ Î·È ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈÎÚ¿ ‰ˆÚ¿ÎÈ· ÛÙÔ Ï¿È Î¿ı ı¤Û˘
ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ñ ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ٷÌÂÏ›ÙÛ˜ Û οı ı¤ÛË Ì ÙÔ fiÓÔÌ·
·Ï¿ ÔÙ‹ÚÈ· Î·È ÊıËÓ¿ Î·È Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÙ ¿Óˆ .¯ ÙˆÓ Ù·Ú¿Ó‰ˆÓ Dasher, Dancer, Prancer, Vixen,
Û ·˘Ù¿ ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ· Î·È ‰ÂÓ‰Ú¿ÎÈ·, Ó· ÎÔÏÏ‹ÛÂÙ ‰È¿- Comet, Cupid, Donner, Blitzen!
ÊÔÚ· ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· Î.Ï.. ñ ∞Ó¿„Ù ÎÂÚ¿ÎÈ· Î·È Ù· ÊÒÙ· ÙÔ˘ ‰¤Ó‰ÚÔ˘!
ñ µ¿ÏÙ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ٷ ·Á·Ë̤ӷ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈ-
∞Ó ı¤ÏÂÙ οÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â›ÛËÌÔ ÙfiÙ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ η ÙÚ·ÁÔ‡‰È·!
ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜:
ñ ∫·Ï‡„Ù ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ ‹ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÚ·- ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·! ∆· ηٷʤڷÙÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÙÂ
Â˙ÔÌ¿ÓÙÈÏÔ ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË Î·È ÁÈÔÚÙÈÓ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·! ∫·Ï¿ Ó·
ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ¤Ó· ¿ÛÚÔ Ú¿ÓÂÚ ‹ ‚·Ì‚¿ÎÈ ÂÚ¿ÛÂÙÂ! ∫·È ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿!
ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ «¯ÈÔÓÈ-
Ô‡». ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÌÈÎÚ¤˜ ¯ÈÔÓÔÓÈÊ¿‰Â˜ Ì ·ÛË̤ÓÈ· ¶ËÁ¤˜:
Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ¯·ÚÙÈÔ‡. http://www.christmaslightsanddecorations.com

∆∂ÀÃ√™ 05 35
iatrika r5 17/12/2009 11:30 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

π∞∆ƒπ∫∞ £∂ª∞∆∞

™∞∫Ã∞ƒø¢∏™ ¢π∞µ∏∆∏™ ∫∞π ∫À∏™∏


ÙÔ˘ ¢ƒ. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∑Ô‡· *

™·Î¯·Ú҉˘ ¢È·‚‹Ù˘ Î·È Ë ∫‡ËÛË ·ÔÙÂ-

√ ÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÚÔÎÏËÙÈο,


Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ· È·ÙÚÔÎÔÈ-
ÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ
¤Ó·˜ ª·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ - °˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ ‹ ¢È·‚ËÙÔÏfiÁÔ˜. ∫È
Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ Û¿ÓȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ π·ÙÚÈ-
΋ fiÔ˘ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ π·ÙÚÒÓ ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎÒÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ (¢È·‚ËÙÔÏfiÁˆÓ, ª·ÈÂ˘Ù‹ÚˆÓ,
¡ÂÔÁÓÔÏfiÁˆÓ ÎÏ) ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙfiÛ·
ÔÏÏ¿ ̤۷ ÛÙÔ Ï›ÁÔ Û¯ÂÙÈο ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ 9 ÌËÓÒÓ.
¢ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ Î·Ù·ÓÔËÙfi, fiÙÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
fiÏˆÓ Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ù‹, ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ˘ÁȤ-
Ûٷٷ Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ·È‰È¿ Û ÌÈ· ‰È·‚ËÙÈ΋ ÎÔ¤-
Ï·. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ πÓÛÔ˘Ï›Ó˘ ÙÔ Úfi‚ÏË-
Ì· ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ Î·È ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô-
ÓÙ·Ó ÂÌÂÈÚÈο Î·È Â›¯·Ó ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈο ·ÔÙÂϤ-
ÛÌ·Ù·. ªÂ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë fï˜ Ù˘ πÓÛÔ˘Ï›Ó˘
ÙÔ 1922, ¿ÏÏ·Í ÚÈ˙Èο Ë ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ
ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜
·˘Ù‹˜ ·ÏÏ·Á‹˜, ‹Ù·Ó Ë ÚˆÙÔÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰È·-
‚ËÙÈÎÒÓ ÂÁ·ˆÓ ÛÙË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÎÏÈÓÈ΋
È·ÙÚÈ΋ Ú¿ÍË. º˘ÛÈο Ù· ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤ-
ÛÌ·Ù· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È Ôχ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο,
·ÊÔ‡ Ë ÌËÙÚÈ΋ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ¤Êı·Ó ÙÔ
30% ÂÚ›Ô˘, Ë ‰Â ÂÚÈÁÂÓÓÂÙÈ΋ ıÓËÛÈ-
ÌfiÙËÙ· ˘ÂÚ¤‚·ÈÓ ÙÔ 60%. ∞˘Ùfi
fï˜, ‰ÂÓ ÂÌfi‰ÈÛ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜
Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ı¤Ì·, Ó·
‚Á¿ÏÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂ-
Ú¿ÛÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ·
Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Â›¯·Ó
ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ
ÂÚÈÔÚÈÛÌfi, ÙfiÛÔ Ù˘
ÌËÙÚÈ΋˜, fiÛÔ Î·È
Ù˘ ÂÚÈÁÂÓÓÂÙÈ΋˜
ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜.
ŒÙÛÈ Û‹ÌÂÚ·,
¯¿ÚË ÛÙȘ ÚÔfi-
‰Ô˘˜ Ù˘ È·ÙÚÈ-
΋˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·
Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘
ª·È¢ÙÈ΋˜ Î·È ¢È·-
‚ËÙÔÏÔÁ›·˜, Ù· ÙÂÏ¢-
Ù·›· 10 ¯ÚfiÓÈ·, Ë Âͤ-
ÏÈÍË ˘‹ÚÍ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·
Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. ∏
ÌËÙÚÈ΋ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ
Êı¿ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÛÙÔ Ìˉ¤Ó, Ë
‰Â ÂÚÈÁÂÓÓËÙÈ΋ ÂÏ·ÙÙÒıËΠÛÙ·
ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ΤÓÙÚ· ÛÙÔ 2-6 %.
º˘ÛÈο ·Ú¿ ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·˘Ù‹
ÂͤÏÈÍË, Ë ÂÚÈÁÂÓÓËÙÈ΋ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·
ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Úfi-
‚ÏËÌ·, ·Ó Ï¿‚ÂÈ Î·Ó›˜ ˘fi„ÈÓ ÙÔ˘, fiÙÈ ÛÙȘ

36
iatrika r5 17/12/2009 11:31 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ë ÂÚÈÁÂÓÓËÙÈ΋ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÍ·-
‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 2%. ∫·È ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ê·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ (95-98%)
·˘ÙfiÌ·Ù· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi, ›ӷÈ, ·Ó Ì fiÏ· Ù· ÂÈ- Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi.
ÛÙËÌÔÓÈο ̤۷ Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ
Û‹ÌÂÚ·, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠۠ÌÈ· Ó·ڋ ‰È·‚ËÙÈ- ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ ηÙËÁÔÚ›· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «¢π∞µ∏∆∏™
΋ ÎÔ¤Ï· Ó· Ì›ÓÂÈ ¿ÊÔ‚· ¤ÁÎ˘Ô˜, Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›- ∂°∫Àª√™À¡∏™» Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ Ù˘ Î·È Ó· Ú· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÊÔ‡ ·ÚÔ˘-
Ù˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ¤Ó· ηı' fiÏ· ˘ÁȤÛÙ·ÙÔ ·È‰›. ∏ ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ 2-3% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÌÂ Ê˘ÛÈÔ-
·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ¡∞π, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fi- ÏÔÁÈ΋ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜
ıÂÛË fï˜, fiÙÈ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ‰È·‚ËÙÈ΋ ÌËÙ¤Ú· ı· Ì·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ÚԉȷıÂÛÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÙÔ ÔÛÔ-
ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ Ó· οÓÂÈ ·È‰›, ·Ó ÛÙfi Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ.
Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÚÈÓ Ó· Ì›ÓÂÈ ¤ÁÎ˘Ô˜, ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, fiÙÈ Ë ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·
ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ Ì·˙› Ì·˜ Î·È ı' ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÈÛÙ¿ ÙÔ ÂȉÈ- ÛÔ‚·Úfi ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜
Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙÈÛ‡ÏÏ˄˘ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë Ì ·ÔÙ¤-
·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÛÌ· ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ¢π∞µ∏∆∏
Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· Ó· ¿Ó fiÏ· ηϿ. ∂°∫Àª√™À¡∏™, Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· Ù· ·È‰È¿
¶ÔȘ Â›Ó·È fï˜ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›-
Ú‡ıÌÈÛË ÌÈ·˜ ‰È·‚ËÙÈ΋˜ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ÌËÙ¤Ú·˜; ˙Ô˘Ó ‹ Ó· ÙÔ ˘Ô„È¿˙ÔÓÙ·È. °È'·˘Ùfi ÚfiÛÊ·Ù· ¤¯ÂÈ
¶ÚÒÙ· Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÎÈ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘, ηıÈÂÚˆı›, fiϘ ÔÈ ¤ÁÎ˘Â˜ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ-
ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ηٿ ÓÙ·È Û ¢È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ηı' fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘. π‰È·›ÙÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂٷ͇ 24˘ Î·È 28˘
Ó· Ù˘ ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÛÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Î·È ÛÔ˘‰·›Ô ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘˜.
Â›Ó·È Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ë ›‰È· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔ- √ ¢È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û¿Î¯·ÚÔ
Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ Û¿Î¯·ÚÔ ÛÙÔ ·›Ì·ÙÔ˜ ÓËÛÙ›·˜ Î·È 1 ÒÚ· ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ-
·›Ì· Ù˘, Ì ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÔÌÂÙÚÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ‹ Î·È Îfi Á‡̷ ‹ 50 ÁÚ. ÁÏ˘Îfi˙˘.
Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ۷ί¿ÚÔ˘ ÛÙÔ ∂¿Ó ÙÔ ÓËÛÙÈÎfi ۿί·ÚÔ ·›Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ›ÛÔ ‹ ÌÂÁ·Ï‡-
·›Ì·, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈ- ÙÂÚÔ ·fi 90-100 mgr% Î·È ÙÔ ÌÂÙ·ÁÂ˘Ì·ÙÈÎfi - ÌÂÙ¿
Ó¿ ÙË ‰ÔÛÔÏÔÁ›· Ù˘ πÓÛÔ˘Ï›Ó˘ Ù˘, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ 1 ÒÚ· > 130-140 mgr% (Ì ÙÔÛÙ Î·È ÔÚÙÔηϿ-
¤ÙÛÈ Û˘Ó¯‹ ÓÔÚÌÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· Û' fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰·),ÙfiÙÂ Ë Á˘Ó·›Î· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ™·Î¯·Ú·ÈÌÈ΋
ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ Ù˘. ∫·Ì‡ÏË, ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛı› ·Ó ¤¯ÂÈ ‹ fi¯È ¢π∞µ∏∆∏
¡· ÙËÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Èı·- ∂°∫Àª√™À¡∏™.
ÓÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ™·Î- ∏ ™·Î¯·Ú·ÈÌÈ΋ ∫·Ì‡ÏË Á›ÓÂÙ Ì ÂȉÈ΋ ÚÔÂÙÔÈ-
¯·Ú҉˘ ¢È·‚‹Ù˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡- Ì·Û›· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜. ¢ËÏ. ÙȘ ÙÚÂȘ (3) ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜
Ó˘, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ›‰È· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ¤Ì‚Ú˘Ô Ù˘ Î·È Ó· ÙË Ë̤Ú˜ Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ì ÂȉÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ì ·˘ÍË̤ÓË
ηıËÛ˘¯¿ÛÔ˘ÌÂ, fiÙÈ Ì ÙË Î·Ù¿ÏÏËÏË ·Ú·ÎÔÏÔ‡- ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ˘‰·Ù¿ÓıڷΘ („ˆÌ›, Ú‡˙È, ·Ù¿-
ıËÛË, ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ıÂÚ·- Ù˜, ̷ηÚfiÓÈ·, ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÁÏ˘Îfi) ÌÂÛË̤ÚÈ ‚Ú¿‰˘
›·, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÔʇÁÔÓÙ·È Î·È Ë ÂÁ΢ÌÔÛ‡- Î·È fi¯È ·˘ÛÙËÚ‹ ¢›·ÈÙ·. ∆ËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÂͤٷÛ˘ Ë
ÓË Ù˘ ı· ÂÍÂÏȯı› ÔÌ·Ï¿, ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ Úˆ› Î·È ÓËÛÙÈÎÈ¿, Ù˘ ¯ÔÚË-
ÂÈÏÔΤ˜. Áԇ̠100 ÁÚ. ÁÏ˘Îfi˙˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÌÂÚÈη-
∞ÎfiÌË ı· ¯ÚÂÈ·ÛıÔ‡Ó Û˘¯Ó¤˜ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈ- ÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È 75 ÁÚ. Û‡Ìʈӷ Ì ÙË µÚÂÙ·-
ÛΤ„ÂȘ Û ÂȉÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi ‹ ∫¤ÓÙÚÔ. £· Ù˘ Û˘ÛÙ‹- ÓÈ΋ Î·È Á›ÓÂÙ ϋ„Ë ·›Ì·ÙÔ˜ Û 0, 60, 120 Î·È 180
ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂӉ‰ÂÈÁ̤Ó˘ ÏÂÙ¿.
‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ Î·È √È ·ÓÒÙÂÚ˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÊÏ‚ÈÎÔ‡ ‹ ÔÏÈÎÔ‡
ı· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·Í›· Ù˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ›ӷÈ
ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ™ˆÛÙ‹˜ ¢È·ÙÚÔÊ‹˜, ™ˆÌ·ÙÈ΋˜ ÕÛÎË- 110’: 105-90
Û˘ Î·È ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∂ȉÈΤ˜ ÛÙÂÚËÙÈΤ˜ ¢›·ÈÙ˜ 160': 190-165
··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË. £· ÙËÓ Â˘·ÈÛıË- 120': 165-145
ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ πÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·›· Ì 180': 145-125
2 - 7 ÂÓ¤ÛÂȘ πÓÛÔ˘Ï›Ó˘ ÙËÓ Ë̤ڷ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Î·È ÙȘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ۷ί¿ÚÔ˘ ∞Ó Ì›· ‹ ‰‡Ô ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ·ıÔÏÔ-
Ù˘. ÁÈΤ˜ ÙfiÙÂ Ë Á˘Ó·›Î· ¤¯ÂÈ ¢π∞µ∏∆∏ ∂°∫Àª√™À¡∏™
™Â ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë Ú‡ıÌÈÛË Ì ÙȘ ÂÓ¤ÛÂȘ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȉÈ΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡-
‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋, ÙfiÙÂ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Î·È ÂÊ·ÚÌfi- ıËÛ˘ ÙˆÓ ¢È·‚ËÙÈÎÒÓ ∂Á·ˆÓ.
˙Ô˘Ì ÙȘ ∞ÓÙϛ˜ ™˘Ó¯ԇ˜ ŒÁ¯˘Û˘ πÓÛÔ˘Ï›Ó˘. ÀÔ¯ÚˆÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó Û·Î¯·Ú·ÈÌÈ΋
∆¤ÏÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒ- ηÌ‡ÏË, fiϘ ÂΛӘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÚÔ˘-
ÈÛË ÙˆÓ æ˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙȘ Û›·Û·Ó ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘
ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘, Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.
Î·È ÔÈ ÈÔ ÎÚ›ÛÈ̘.
™·Î¯·Ú҉˘ ¢È·‚‹Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁ΢ÌÔ- - ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∂Á΢ÌÔÛ‡ÓË Ì ¢È·‚‹ÙË ∂Á΢ÌÔÛ‡-
Û‡ÓË Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. Ó˘.
- ™Â Á˘Ó·›Î˜ Ì ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi ·fi ¯ÚfiÓÈ· ™·Î¯·ÚÒ‰Ë - ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¶·Ï›Ó‰ÚÔÌÔ˜ ∂Á΢ÌÔÛ‡ÓË Û ÔÔÈÔ-
¢È·‚‹ÙË, ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ıÂÚ·›· Ì πÓÛÔ˘- ‰‹ÔÙ ̋ӷ Ù˘ ∂Á΢ÌÔÛ‡Ó˘ ‹ ÙÂÏÂÈfiÌËÓÔ˜, ȉȷ›-
Ï›ÓË Î·È Ôχ Û¿ÓÈ· Ì ·ÓÙȉȷ‚ËÙÈο ¯¿È· Î·È ÙÂÚ· Ì ˘¤Ú‚·ÚÔ ·È‰›, ΢ڛˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi
- ™Â Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ Ô ™·Î¯·Ú҉˘ ¢È·‚‹Ù˘ ÂÌÊ·Ó›˙Â- 4,5 ÎÈÏ¿.

∆∂ÀÃ√™ 05 37
iatrika r5 17/12/2009 11:31 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

π∞∆ƒπ∫∞ £∂ª∞∆∞

- ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ∂Á΢ÌÔÛ‡Ó˜ Ì ˘¤Ú‚·Ú· ·È‰È¿ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ı ‰È·‚ËÙÈ΋ ˘Ô„‹ÊÈ· ÌËÙ¤-
Ù· ÔÔ›· ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡- Ú· ‹ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·,
ÙÂÚ· ·fi 4,5 ÎÈÏ¿. ÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ Ù˘,
- ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ∂Á΢ÌÔÛ‡Ó˜ ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ·ÓˆÌ·- ÒÛÙ ٷ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂÚˆÙË-
ϛ˜ ‹ ˘‰Ú¿ÌÓÈÔ. Ì·ÙÈο Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi
- ∆˘¯·›· ·Ó‡ÚÂÛË ÁÏ˘ÎÔ˙Ô˘Ú›·˜ ‹ ÙÈÌ‹ ۷ί¿ÚÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙË ‰È·‚ËÙÈ΋ ÎÔ¤Ï· Î·È ÛÙËÓ fiÏË Âͤ-
ÛÙÔ ·›Ì· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 100mgr% ÏÈÍË Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘. √È ‰È·‚ËÙÈΤ˜ ¤ÁÎ˘Â˜ Î·È ÔÈ
- ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ıÔÏÔÁÈ΋ ۷ί·Ú·ÈÌÈ΋ ηÌ‡ÏË Û‡˙˘ÁÔÈ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ ‹ fi¯È. οÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ
- ÀÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÁ·Ԣ ηٿ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ·¿ÓÙËÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·
ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘, ȉȷ›ÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο. ∏ ÈÔ Û˘¯Ó‹ ÂÚÒÙËÛË Â›Ó·È, ·Ó ı·
fiÙ·Ó ·˘Ùfi Û˘Ì‚Â› Û' ¤Ó· Ì‹Ó·. Á›ÓÂÈ ÙÔ ·È‰› Ì·˜ ‰È·‚ËÙÈÎfi; ∂‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘-
- √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Î·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ™·Î¯·ÚÒ- Ì Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ Ô ™·Î¯·Ú҉˘ ¢È·‚‹Ù˘ ÛÙËÓ ·È-
‰Ë ¢È·‚‹ÙË. ‰È΋ ËÏÈΛ·, ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋ ÓfiÛÔ˜ Î·È ÙÔ
- ªÂÁ¿ÏË ËÏÈΛ· Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ÌËÙ¤Ú·˜ (ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ- ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ‰È·‚ËÙÈο ·È‰È¿. º˘ÛÈο
ÚË ·fi 35 ¯ÚÔÓÒÓ). Ë ‰È·‚ËÙÈ΋ ÌËÙ¤Ú·, Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤¯ÂÈ 1 Èı·ÓfiÙËÙ· ÛÙȘ
- ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 5 ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˜. 40, Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ·È‰› Ô˘ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ πÓÛÔ˘ÏÈÓÔÂ-
™Â fiϘ ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ¤ÁηÈÚË ‰È¿ÁÓˆ- Í·ÚÙÒÌÂÓÔ ¢È·‚‹ÙË, ̤¯ÚÈ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ 16-20
ÛË Î·È Ë ¿ÌÂÛË ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ÛÙÔ ¯ÚÔÓÒÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ ·fi 2-3 % .
‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÂÁ·ˆÓ, ·ÔÙÂÏ› ÙË Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ¸fi- ¢ËÏ·‰‹ ÌÈ· ‰È·‚ËÙÈ΋ ÎÔ¤Ï· ı· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ¤Ó·
ıÂÛË ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘. Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ·È‰›, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤¯ÚÈ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ
™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fï˜ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚ·, ηٿ 97-98% ‰ÂÓ ı'·Ó·Ù‡ÍÂÈ ™·Î¯·ÚÒ‰Ë ¢È·‚‹ÙË.
™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ÙÔ ÌˆÚfi ı· ¤¯ÂÈ Î¿ÔȘ Û˘ÁÁÂÓ›˜
·ÓˆÌ·Ï›Â˜, Ú¤ÂÈ Ó· Ô‡ÌÂ, fiÙÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÁÂÓ-
ÓËı› ¤Ó· ·È‰› Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜
Â›Ó·È 2-3 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·' fiÙÈ ÛÙȘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ-
™·ÚÓ·˙›‰Ë˜ §¿˙·ÚÔ˜ Τ˜ Á˘Ó·›Î˜, ·ÏÏ¿ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ·
√ÚıÔ‰ÔÓÙÈÎfi˜ Ôχ ÌÈÎÚfi˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ì ÙËÓ È‰·ÓÈ΋
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ۷ί¿ÚÔ˘ ÛÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ Û‡ÏÏ˄˘
Î·È Ù˘ ÔÚÁ·ÓÔÁ¤ÓÂÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ 12 ÚÒÙ˜ ‚‰Ô-
Ì¿‰Â˜ Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘.
∆¤ÏÔ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ‹ ÙÔ˘
ÂÌ‚Ú‡Ô˘ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ fiˆ˜ Û' ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË
∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 83 ∆ËÏ.: 210 9370031 ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË ÂÊ' fiÛÔÓ Ë ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
¡¤· ™Ì‡ÚÓË ∫ÈÓ.: 6974-595750 ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË.
∆Ô Ì¤ÙÚÔ, Ë Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Ë ·˘ÙÔ΢ÚÈ·Ú¯›· Â›Ó·È fiÙÈ
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ˘Ô„‹ÊÈ· ‰È·‚ËÙÈ΋ ÌËÙ¤Ú· ÁÈ· Ó·
·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηٿ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘,fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È
∞¡¢ƒ∂∞™ °. ∆ƒ∞Ãπ§∏™ ˆÚÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ù˘. ∆¤ÏÔ˜ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘
ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂȉÈ΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡-
ıËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÂÁ·ˆÓ Î·È Ë È‰·ÓÈ΋ Ú‡ıÌÈ-
ÛË, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜, ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÌfiÙËÙ·, ÙËÓ
Â͢Ó¿‰· Î·È ÙË ı¤ÏËÛË Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ‰È·‚ËÙÈ΋˜
ÌËÙ¤Ú·˜.
¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ
ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì ÙÔ «ÁÏ˘Î‡Ù·ÙÔ
Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ» Ô˘ ϤÁÂÙ·È ™·Î¯·Ú҉˘ ¢È·‚‹Ù˘, ÙfiÛÔ
∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50 ∆ËÏ.: 210 9320424
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·‚ËÙÈ-
¡¤· ™Ì‡ÚÓË 17122 ∫ÈÓ.: 6977-459421
΋ ˘Ô„‹ÊÈ· ÌËÙ¤Ú· Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙË ÂÚÈ-
ÁÂÓÓËÙÈ΋ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·. ∂›Ó·È ÛÎÏËÚfi η ·¿ÓıÚˆÔ
Ë ¿ÁÓÔÈ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ È·ÙÚÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜,Ó·
ÛÙÂÚ› Û ÔÏϤ˜ ‰È·‚ËÙÈΤ˜ ÎÔ¤Ï˜ ÙÔ ·Á·ıfi Ù˘
ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ .
Ã∏™∆√™ §. ¶∞¶∞¢∏ª∞™ ∂ÎÙfi˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, Ë ‰È·‚ËÙÈ΋ ÎÔ¤Ï·
Ã∂πƒ√Àƒ°√™ √¢√¡∆π∞∆ƒ√™, MSc ÌÔÚ› ¿ÊÔ‚· Ó· οÓÂÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ
ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Á˘Ó·›Î·˜. º˘ÛÈο
Master of Science ÛÙËÓ ¶·ıÔ‚ÈÔÏÔÁ›· ™ÙfiÌ·ÙÔ˜
∂ÍÂȉÈ΢ı›˜ ÛÙË ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ™ÙfiÌ·ÙÔ˜ - ∂ÌÊ˘ÙÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·
·˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ı¤ÏËÛË, ÔÌ·‰È΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηÈ
ÁÓÒÛÂȘ. ∫·È Ë ÂÔ¯‹ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ, ·Ó fi¯È fiÏ·,
ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿.

∫∞ƒ∞√§∏ - ¢∏ª∏∆ƒπ√À 35 & ∑ø™πª∞¢ø¡ ∆ËÏ. π·ÙÚ›Ԣ: 210-4125.253 * Ô ¢Ú. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™. ∑Ô‡·˜ Â›Ó·È ∂ȉÈÎfi˜ ¶·ıÔÏfi-
3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ - ¶∂πƒ∞π∞™ 18531 ∫ÈÓËÙfi: 6944.465640 ÁÔ˜ - ¢È·‚ËÙÔÏfiÁÔ˜ ¢/ÓÙ‹˜ ¢È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘
¢.£.∫.∞.«À°∂π∞»

38
management 17/12/2009 11:52 Ì
 ™ÂÏ›‰·1

ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜


Ô˘ Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÁÈ·
Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ Re-Port ÎÔÓÙ¿ Û·˜.

¢√À¢ø¡∏™ ™ø∆∏ƒ∏™
∫√ªªø™∂π™
∞§∫πµπ∞¢√À 148 ¶∂πƒ∞π∞™

BIS
°À¡∞π∫∂π∞ ∂¡¢Àª∞∆∞
∞§∫πµπ∞¢√À 148 ¶∂πƒ∞π∞™

DOLCE & PANINI


¶ƒ∞∆∏ƒπ√ ∞ƒ∆√À & ∂π¢ø¡ ∑∞Ã∞ƒ√¶§∞™∆π∫∏™
¶∞¶∞¡∞™∆∞™π√À 44 ∫∞™∆∂§§∞

PURE RED
∂™∆π∞∆√ƒπ√
™∆∞¢π√ ∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏, ¡∂√ º∞§∏ƒ√

™∆∂§§∞
∫√ªªø™∂π™
∂À∞°°∂§π™∆ƒπ∞™ 41-43 ¶∂πƒ∞π∞™

∞¡¢ƒ∂∞™
∞¡¢ƒπ∫∂™ ∫√ªªø™∂π™
∂À∞°°∂§π™∆ƒπ∞™ 42 ¶∂πƒ∞π∞™

¶ƒ∞∫∆√ƒ∂π√ ¶ƒ√¶√
™∫√À∑∂ 31 & ¶ƒ∞•π∆∂§√À™ ¶∂πƒ∞π∞™

VIA DEI
°À¡∞π∫∂π∞ À¶√¢∏ª∞∆∞
∞°π√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À 15 ¶∂πƒ∞π∞™

§∞∑∞ƒ√¶√À§√™
∞ƒ∆√¶√ππ∞ – ∑∞Ã∞ƒ√¶§∞™∆π∫∏
∞ƒ°Àƒ√∫∞™∆ƒ√À 39 ¶∂πƒ∞π∞™

°. ∫. ∫ø™∆√¶√À§√™
∫∞∆/ª∞ ∞¡∆∞§§∞∫∆π∫ø¡ ∏§∂∫∆ƒπ∫ø¡ ™À™∫∂Àø¡ &
ªπ∫ƒ√™À™∫∂Àø¡, ∂ª¶√ƒπ∞ SERVICE
¢. ª√À∆™√¶√À§√À 44 ∫∞ªπ¡π∞

ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜


‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›
Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Re-Port.

∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋, ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤·, ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË, ÙËÓ


ÕÓÓ·, ÙÔÓ µ·ÁÁ¤ÏË, ÙÔÓ ¿ÏÏÔ µ·ÁÁ¤ÏË Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·ı›
ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÙÔÓ µ·Û›ÏË ∞., ÙÔÓ µ·Û›ÏË ¶., ÙÔÓ °È¿ÓÓË µ.,
ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫., ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢., ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ §., ÙËÓ ¢¤ÛÔÈ-
Ó·, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∑., ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∆., ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË, ÙÔÓ πˆ·-
ΛÌ, ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ÙÔÓ ª¿ÎË, ÙÔÓ ª·ÓÒÏË, ÙÔÓ ¡›ÎÔ,
ÙËÓ ¡¿ÁÈ·, ÙËÓ ¡Ù›Ó·, ÙËÓ ™¿ÓÙ˘, ÙËÓ Ã·Ú¿
business news 5 17/12/2009 11:09 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

BUSINESS NEWS

ÿ‰Ú˘ÛË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙË µÈ¤ÓÓË

™ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙË µÈ¤ÓÓË ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Ë


·˘ÛÙÚȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ OMV AG Î·È ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘
µÈ¤ÓÓ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÚˆÛÈÎfi ÎÔÏÔÛÛfi Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Gazprom, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ. ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó·
ηٷÛÙ› Ë ˘' ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· ÎÂÓÙÚÔÂ˘Úˆ·˚΋ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÔ̤·,
‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· ‰È·ÓÔÌ‹˜ Central European Gas Hub (CEGH), ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë OMV ÛÙÔ ª·Ô˘ÌÁοÚÙÂÓ.
∫ÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›·
Ù˘ VODAFONE ∆Ô ÚÒÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÔÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›·
ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·
∆Ô ÚÒÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙ› ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÔÙÈ΋ ·Ó·-
√È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›- ËÚ›· Î·È ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›-
·˜ Barbosa & Guimaraes, ÎË. ∏ Âȯ›ÚËÛË Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ "Creta Sense" ÎÈ ¤¯ÂÈ ˆ˜
ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ Û‡Ó- ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÂÌÔÚ›· ÎÚËÙÈÎÒÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ.
ıËÌ· Ù˘ Vodafone H Creta Sense ÏËÚÔ› fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ¤Ï¢ÛË
"Vodafone Life, Life in ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ú¿Ì˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›-
Motion", ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙË ˙ÂÙ·È Ë Ï‹Ú˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·fi ∞ª∂∞. ∆Ô ¿ÙˆÌ·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ϷΛ‰È· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ˘Ê‹˜ Ï¿ÙÔ˘˜ Î·È ·fi Ô‰ËÁfi
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ fi‰Â˘Û˘ Ù˘ÊÏÒÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.
ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·- ™Â fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÙÈΤÙ˜ ÁÚ·Ì̤Ó˜ Û Braille Ì ٷ ÛÙÔÈ-
Ê›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ¯Â›· ÂΛӷ Ô˘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô "ÌË ‚Ϥ-
¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ˆÓ" ηٷӷψً˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi
ÔÎÙÒ ÔÚfiÊÔ˘˜, ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÎ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ ηٷӿψÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ˘fiÁÂÈÔÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ›¯ÓÔ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁfiÚ·Û ÚÔ Î·ÈÚÔ‡ Â›Ó·È ·ÛʷϤ˜
Î·È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÁÈ· ‚ÚÒÛË.
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∆ËÏÂÈÎÔÈ- ∂›Û˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚ÔËıËÙÈο ˯ËÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÒÛÙ ·ÎÔ˘ÌÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÛÙ˘Ïfi ¿Óˆ ÛÙÔ
ÓˆÓÈ·ÎÔ‡ Ù˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘, ÂȉÈÎfi ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ ¯·ÚÙ¿ÎÈ ÂÓfi˜ Ú·ÊÈÔ‡ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Ë¯ËÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÏËÚÔÊÔÚÒÓÙ·˜
ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∏¯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔÈ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÔ› ¯¿Ú-
ηٿÚÙÈÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ù˜ Î·È Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÎfiÌË ÈÔ ÔÈΛÔ.
¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ ∏ Âȯ›ÚËÛË ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÈÏÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ÚÔ˜ ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ¢ˆÚÂ-
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û ¿ÙÔÌ· Ì ·‰˘Ó·Ì›· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ·fi ÂÙ·ÈÚ›· Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ
ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ - ÎÔ‡ÚÈÂÚ Ì Ô‰‹Ï·Ù·. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Â›Ó·È Ë ˘ÏÔÔ›Ë-
ÛË ÌÈ·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚËÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ Ù·
¿ÙÔÌ· Ì ÔÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›·.

¡¤Ô ÛÙ·ıÌfi Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÂÁηÈÓ›·ÛÂ Ë ªÈÓ¤Ú‚·

∆ÔÓ Ó¤Ô ÛÙ·ıÌfi Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÂÁηÈÓ›·ÛÂ


ÛÙËÓ ∞Ó‰Ú·‚›‰· Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ªπ¡∂ƒµ∞,
·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ Î·È ÙÔÈ΋˜
·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·Ú·-
ÁˆÁÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∏Ï›·˜. ∏ Ó¤· ÌÔÓ¿‰·
ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·-
ÙÔ˜ Ù˘ ªπ¡∂ƒµ∞ ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ
Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Ù˘ÚÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ô˘
ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2008 Ì ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙ·
πˆ¿ÓÓÈÓ·. √ Ó¤Ô˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜,
ÌÈ· Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Â›Ó·È ÌÈ·
˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÓ¿‰· Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿-
ÛÈÔ Ù˘ÚÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ. ¢ËÌÈÔ˘Ú-
ÁÂ›Ù·È ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 500 Á·Ï·ÎÙÔ·Ú·-
ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘
Î·È Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ∏Ï›·˜, ∞Ú牛·˜,
∞¯·˝·˜, ªÂÛÛËÓ›·˜ Î·È §·ÎˆÓ›·˜. ∂͢ËÚÂÙ› Â›Û˘ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Á¿Ï·-
ÎÙÔ˜ ·fi ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ù˘ §·ÎˆÓ›·˜.
™ÙË ÌÔÓ¿‰· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
Ù˘ ‰¤ÛÌ¢Û˘ Ù˘ ªπ¡∂ƒµ∞ ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

40
business news 5 17/12/2009 11:09 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

∫ÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˜ Ë ¯·ÚÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· "°Ï¿ÚÔ˜"


∫ÚËÙÒÓ ÕÚÙÔ˜:
∏ ÂÙ·ÈÚ›· °Ï¿ÚÔ˜ ÔÔ›· ›‰Ú˘ÛË ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋
ȉڇıËΠÚÈÓ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·
ÌÂ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÌfiÓÔ 60.000 H ∫ÚËÙÒÓ ÕÚÙÔ˜ ÚÔ¯Ò-
¢ÚÒ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ηÈÓÔÙÔ- ÚËÛ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ı˘Á·-
ÌÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÙÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÔÛÔ-
··Û¯ÔÏÒÓÙ·˜ ÌfiÏȘ 26 ÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 100%
¿ÙÔÌ· Î·È ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Ì ÙËÓ
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÂˆÓ˘Ì›· Greek Earth
Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ "™ÎÏ·‚ÂÓ›Ù˘", Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ÚÒÙË ÛÂ Î¤Ú‰Ë ÂÏÏËÓÈ΋ INC. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÌÔ-
¯·ÚÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÌÂ Î¤Ú‰Ë Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 45%, ·Ú¿ ÙËÓ ÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ë ÔÔ›· ı·
ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ÚÔˆı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜,
‰ËÏ·‰‹ ·ÍÈÌ¿‰È·, ÎÚÈÙÛ›ÓÈ· Î·È ‚Ô˘Ù‹Ì·Ù· ˘fi
ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÂˆÓ˘Ì›· Greek Earth. ∏ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋: Á›· Ù˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ
‰È·„‡‰ÂÈ Ù· ÂÚ› ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙË ™ÂÚ‚›· ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ȉȷ›ÙÂÚ·
‰Â ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Û Ӥ· ηӿÏÈ·
™ÙË ‰È¿„¢ÛË ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜.
·fi ÙË ™ÂÚ‚›· ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤-
ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ηٿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ∂Ù‹ÛÈ· ∆·ÎÙÈ΋ ™˘Ó¤-
Ï¢ÛË ‰ÂÓ ÂÈÒıËΠٛÔÙ· Û¯ÂÙÈÎfi.
www.pepsico-ivi.gr

¡¤· ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ‰È·ı¤-


¢ÒÚ· ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÙÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· PepsiCo-HBH ÛÙË
·fi ÙËÓ Wind ‰È‡ı˘ÓÛË http://www.pepsico-
ivi.gr. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·-
™Ù· 400 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Wind Û ÎÔ›ÓˆÛË, ÛÙË Ó¤· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ PepsiCo-HBH Ô ÂÈ-
fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÂÙ·È- ÛΤÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Û¯ÂÙÈο Ì fiϘ ÙȘ ηÙË-
Ú›·˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ·ÔÎÏÂÈ- ÁÔڛ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ
ÛÙÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÎÈÓËÙ‹, ÔÚ›· Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ù˘ ÔÌ¿‰·, ÙȘ
ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È Internet Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ- ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ù˘ ÂȉfiÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·
Τ˜ ÙÈ̤˜, Ì·˙› Ì ÔÏÏ¿ ‰ÒÚ·. ∞Ó·- Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ,
Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ‰ÒÚ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë Wind Ì Ӥ˜ Û˘Ó- Ë ¶ÔÈfiÙËÙ· Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‰Ú·ÛÙË-
‰¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ÚÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘. ∏ PepsiCo-HBH ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘Ú›·
- ¢ÒÚÔ ¤Ó· Nintendo wii ·Í›·˜ 199 ¢ÚÒ Ì οı Ӥ· Û‡Ó‰ÂÛË Áο̷ ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ∂ÎÙfi˜ ·fi
ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Wind XL. ·Ó·„˘ÎÙÈο Pepsi, 7UP Î·È ∏µ∏, Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÌË ·ÓıÚ·-
- ¢ÒÚÔ ¤Ó· ÊÔÚËÙfi DVD player F&U Ì TV & ÔıfiÓË 7’’ / DVP- ÎÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi
747 ·Í›·˜ 150 ¢ÚÒ ‹ ¤Ó·˜ ÏÔËÁfi˜ MIO MOOV M300 ·Í›·˜ ÓÂÚfi ∏µ∏-§Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, ÙÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜ ∏µ∏, ÙÔ ÈÛÔÙÔÓÈÎfi
100 ¢ÚÒ Ì οı Ӥ· Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Wind XL. ÔÙfi Gatorade, ÙÔ ÙÛ¿È Lipton Ice Tea Î·È ÙÔ energy
- ¢ˆÚÔÂÈÙ·Á‹ 100 ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ·fi 2.500 ÂÈÏÂÁ̤ӷ drink Pure Rush.
ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ì οı Ӥ· Û‡Ó‰ÂÛË Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÈÓËÙ‹˜
ÙËÏÂʈӛ·˜ Wind Ì ÌËÓÈ·›Ô ¿ÁÈÔ ·fi 30 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ Ì·˙›
Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Û˘Û΢¤˜ Samsung. Revoil: ÂӉȷʤÚÔÓ
- ¢ÒÚÔ ÌÈ· οÌÂÚ· Mini DV TD3 ·Í›·˜ 55 ¢ÚÒ ‹ ¤Ó·
Bluetooth i.Tech i.Voice Pro ·Í›·˜ 54.90 ¢ÚÒ Ì οı Ӥ· Û‡Ó-
ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ú·ÙËÚ›ˆÓ BP-Shell
‰ÂÛË Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Wind Ì ÌËÓÈ·›Ô ¿ÁÈÔ
·fi 30 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ Î·È 40 ¢ÚÒ. ∂ӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ú·-
- ¢ÒÚÔ ¤Ó· Alcatel OT-222 ·Í›·˜ 29 ¢ÚÒ ‹ ¤Ó· Bluetooth ÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ı· ·Ô‰ÂÛÌ¢-
i.Tech i.√val 303 ·Í›·˜ 24.90 ¢ÚÒ ‹ ¤Ó· Alcatel OT-206 ·Í›·˜ ÙÔ‡Ó ·fi Ù· ‰›ÎÙ˘· Ù˘ µƒ ηÈ
25 ¢ÚÒ Ì οı Ӥ· Û‡Ó‰ÂÛË Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈ- Ù˘ Shell ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿
Ó›·˜ Wind Ì ÌËÓÈ·›Ô ¿ÁÈÔ ·fi 20 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ Î·È 25 ¢ÚÒ. ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ∂§¶∂ Î·È ÙË
- ¢ÒÚÔ ¤Ó· Bluetooth Sony Ericsson PV 703 ·Í›·˜ 15.90 ¢ÚÒ ªfiÙÔÚ ŸÈÏ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Âͤ-
Ì οı Ӥ· Û‡Ó‰ÂÛË Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Q. ÊÚ·Û·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘
°È· οı Ӥ· Û‡Ó‰ÂÛË ÎÈÓËÙ‹˜, ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È Internet, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÙ·ÈÚ›·˜ Revoil. ™Ùfi¯Ô˜ ›ӷÈ
Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÒÚ·, ʤÙÔ˜ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Wind ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ¤Ó· Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ ÌÂ
ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜: ¤Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi Û‹Ì· Revoil Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi CD fiÔ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Ì·˙› ÔÈ ·Á·- ·fi 500, ¤Ó·ÓÙÈ 425 Û‹ÌÂÚ·. ∆Ô ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘
Ë̤ÓÔÈ ªazoo & The Zoo Î·È Ù· ∑Ô˘˙Ô‡ÓÈ·. ∆Ô CD ÂÚÈÏ·Ì- ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘
‚¿ÓÂÈ 12 ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, 2 Bonus Video Clips Î·È 1 ÌÔÓ·‰ÈÎfi ∫Ú‹Ù˘ Î·È ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, Ì ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰˘Ó·-
32Û¤ÏÈ‰Ô ‚È‚Ï›Ô Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜, ·È¯Ó›‰È·, ÛÙ›¯Ô˘˜ ·fi Ù· ÙÚ·- ÙfiÙËÙ·˜ ¯Ú‹Û˘ ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ¿ÏψÓ
ÁÔ‡‰È· Î·È ·˘ÙfiÁÚ·Ê·. ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ‰fiıËΠ̠·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜
∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.

∆∂ÀÃ√™ 05 41
business news 5 17/12/2009 11:09 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

BUSINESS NEWS

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË
ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ BP Hellas ∆Ú¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘: Ó¤Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙ· ∫·Ì›ÓÈ·
ÛÙ· ∂§¶∂ ™ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜
Ó¤Ô˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ∫·Ì›-
√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÌÂÙ·- ÓÈ·, ∞Á›Ô˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ 48,
‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ∆Ú¿-
BP Hellas ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο Â˙· ∫‡ÚÔ˘. ∆Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ·,
¶ÂÙڤϷȷ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ
Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê¿ÛÌ· ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ηχÙÔÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ
Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂- ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ̤·.
ÓÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ Û˘Ìʈӛ· ÚÔ¤‚ÏÂ ÙË ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÂϯÒÓÂÙ·È ·fi ¿ÚÙÈ· ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Û‡Ìʈӷ
ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì ٷ ˘„ËÏ¿ ÚfiÙ˘· Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë ∆Ú¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÈ-
Ù˘ BP ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔ- ÔÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘. ªÂ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ∫·ÌÈÓ›ˆÓ Ë ∆Ú¿Â˙·
ÚÔ‡Ó ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ·ÂÚÔÔÚ›·˜, ÛÙ· ÏÈ·ÓÙÈο ∫‡ÚÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ϤÔÓ ÂÙ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÈ-
Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ̤ۈ Ù˘ Ú·È¿, 75 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÓÔÌfi ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È 165 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·ÓÂÏÏ·‰Èο.
ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ 100% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ BP
Hellas Ì ٛÌËÌ· ‡„Ô˘˜ 359 ÂηÙ. ¢ÚÒ.
√È ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ BP Ô˘
ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô
∆ÈÙ¿Ó: ¶ÚÒÙË ı¤ÛË Û ηٿٷÍË ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜.
Ú·ÙËÚ›ˆÓ, ·ÔıË΢ÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ
∆ËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ηٿٷÍË ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜
ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÔ̤· ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·-
Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ Accountability Rating Greece 2009 ÌÂ
ÓÈÎÒÓ ÂÏ·ÙÒÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÙË-
Û‡ÓÔÏÔ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ 64,3 ¤Ó·ÓÙÈ 60 Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ
Πı· ÌÂÙÔÓÔÌ·ÛÙ› Û ∂ÏÏËÓÈο ∫·‡ÛÈÌ·
2008 ¤Ï·‚ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô TITAN.
(Hellenic Fuels) Î·È ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ù· Û‹Ì·Ù·
™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Ì¤ÙÚËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∫·ÈÓÔÙÔ-
Ù˘ BP ÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ Ì ̛·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÙÔ 2009 ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈο «√ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Â›‰ÔÛ˘ ÙˆÓ 100
‰Èη›ˆÌ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ú¿Ù·Û˘. ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ, Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ·ÍÈÔ-
ÏÔÁ‹ıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 4,8% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ Ù˘
ηٿٷ͢ ÁÈ· ÙÔ 2008 Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÂ-
™‡ÛÙ·ÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¯Ô̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÂΉȉfiÌÂÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘
Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi Motor Oil ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û·Ó ÙÔ 2009 ÂÎı¤ÛÂȘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜ ‹ ÎÔÈ-
Î·È ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô ÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜

∆ËÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Û‡ÛÙ·ÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÛÎÔfi ∆Ô ¶Ï·›ÛÈÔ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ì 40 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ
ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÌÔÚ›· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÂ
οı ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ (LNG, CNG) ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ
™·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜
fiÌÈÏÔÈ Motor Oil Î·È ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜. ∆Ô Ê˘ÛÈÎfi
·fi ÙË "Á¤ÓÓËÛ‹" ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ
·¤ÚÈÔ ı· ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÙȘ ‚ÈÔÌË-
Û‚‹ÓÂÈ Ù· ÎÂÚ¿ÎÈ· ÙÔ˘, ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ·ÓÙ›
¯·ÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·
ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·, ϤÍÂȘ. ™·Ú¿ÓÙ· ϤÍÂȘ Ô˘
ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô √Ì›ÏˆÓ Î·ıÒ˜
fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ηıfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ
Î·È ÁÈ· ÒÏËÛË Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹
ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·, ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔ-
ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ù· ̤ÚË
Ú›· ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ ÌfiÏȘ 10 Ù.Ì. ¶Ï·›ÛÈÔ
Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Î·È Ó· ‰È·ı¤-
ÙÔ˘ 1969 ÛÙËÓ Ô‰fi ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 24, ÌÂ
ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô 65.000m3 LNG, ÙÔ
›‰Ë ™¯Â‰›Ô˘ Î·È Ã·ÚÙÔˆÏ›Ԣ, ̤¯ÚÈ
ÔÔ›Ô ı· ·Êȯı› ÛÙË ƒÂ‚˘ıÔ‡Û· ÛÙȘ 2
ÙË ¡Ô 1 Û‹ÌÂÚ· ÂÙ·ÈÚ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∆Ô ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ Ó¤·˜
Î·È ∂ȉÒÓ °Ú·Ê›Ԣ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘
ÂÙ·ÈÚ›·˜ ı· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÂÍ ËÌÈÛ›·˜, ÂÓÒ Úfi-
Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›·, ÙËÓ ÂÍÂÈ-
ÛıÂÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋
‰›Î¢ÛË Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË.
ÂˆÓ˘Ì›·, ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÙËÓ ¤‰Ú·
√ ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ 40 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔ
Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ·Ì¤-
¶Ï·›ÛÈÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 40 Ë̤-
Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.
Ú˜, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ οıÂ
‚‰ÔÌ¿‰·, fiÔ˘ ÁÈ· 40 Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ
ÚÔ˚fiÓÙ· ı· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È 40 ¿ÙÔΘ
‰fiÛÂȘ.

iPod Ì ‰ÒÚÔ Ë¯Â›o ·fi ÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ

∞˘ÙfiÓ ÙÔ Ì‹Ó·, ÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ÒÚÔ Ì·˙› Ì οı iPod nano 8GB/16GB, iPod Classic Î·È iPod Touch ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜
ÁÂÓÈ¿˜, ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÊÔÚËÙfi Ë¯Â›Ô X-Mini II, ·Í›·˜ 24,90 ¢ÚÒ. ÿÚË ÛÙËÓ ·ÙÂÓÙ·ÚÈṲ̂ÓË ÙÔ˘ ۯ‰›·ÛË Ô˘ Û˘ÌÙ‡Û-
ÛÂÙ·È, ÙÔ Ë¯Â›Ô ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÁÂÓÈ¿˜ iPod ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û Ӥ· ¯ÚÒÌ·Ù·, Ì ÌÓ‹ÌË ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·,
ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ, Î·È Ì ÂÈϤÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰È·ÛΤ‰·ÛË.

42
business news 5 17/12/2009 11:09 Ì
 ™ÂÏ›‰·5

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ‰ÒÚ·
·fi ÙË Vodafone ¡¤Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ã·Ó‰Ú‹
∏ Vodafone, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ,
ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ηٷӷ- ∆Ô ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ, ¤ÓÙ ·ÛÙ¤ÚˆÓ,
ψ٤˜ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ì›· LG Û˘Û΢‹ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «The Met Hotel»,
Ì Ӥ· Û‡Ó‰ÂÛË ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ- Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Vodafone Unlimited, Ó· ·Ô- ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘
ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Nintendo Wii. ∂ÈϤÔÓ, Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· µ.∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÚÔ˘Û›·Û Ë
Vodafone ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ PS3, ηıÒ˜ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÙȘ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ «•ÂÓÔ-
Û˘Û΢¤˜ LG New Chocolate BL20 Î·È LG New Chocolate ‰Ô¯Â›· ÷Ӊڋ».
BL40 Ì Ӥ· Û‡Ó‰ÂÛË ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∆Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ
Vodafone Unlimited. ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘
∞ÎfiÌ· Ë Vodafone ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ LG ¯·Ú›˙Ô˘Ó ‰˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·¤-
2.000 ‰ÈÏ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË Ó¤·, ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Ù·ÈÓ›· Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ (26˘
"AVATAR", ÙÔ˘ James Cameron ÛÙ· Odeon Cinemas. √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 48). ¢È·ı¤ÙÂÈ 212 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 13 ·›ıÔ˘Û˜ ÔÏÏ·-
ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ 1200 ·ÙfïÓ,
˘fiÁÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ 250 ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηÈ
Â͈ÙÂÚÈ΋ ÈÛ›Ó·, ·›ıÔ˘Û˜ Û· Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ∆Ô˘˜
ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó 16 ¤ÚÁ· Û‡Á¯ÚÔÓ˘
·fi ÙËÓ Cosmote Ù¤¯Ó˘ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ.
∆Ô ‡„Ô˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ¤Êı·Û ÛÙ· 65 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ÂÙ·È-
Ú›· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·ÁÔÚ¿ Î·È fiÌÔÚ˘ ¤ÎÙ·Û˘ 1050 Ù.Ì.,
∏ Cosmote ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ù·
¤Ó·ÓÙÈ 4,5 ÂηÙ.¢ÚÒ, ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË.
ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ì ÚÔÛÊÔÚ¤˜
™ÙÔÓ fiÌÈÏÔ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Â›Û˘ Ù· ÍÂÓԉԯ›· Metropolitan
ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ù˘ ηÈ
(∞ı‹Ó·), Corfu Chandris Î·È Dassia Chandris (∫¤Ú΢ڷ) ηÈ
ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÂÚȯfi-
Chios Chandris (ÛԘ). ∆· ÂÓÔÔÈË̤ӷ Î¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ,
ÌÂÓÔ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘.
ÙfiÎˆÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ (ebitda) ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÙÔ 2009 ÛÙ·
∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú¤¯ÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ·
5,5 ÂηÙ.¢ÚÒ, ÌÂȈ̤ӷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 20% Û ۯ¤ÛË
¿ÁÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Ù˘, Ô˘ ı·
Ì ¤ÚÛÈ. °È· ÙË µ.∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ› ۯ‰ȷÛÌÔ› ÙÔ˘
ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Û ¤Ó· ·fi Ù· ÔÈÎȷο Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚÔ-
√Ì›ÏÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â¤ÎÙ·ÛË Û ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÚÔÔÚÈ-
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘, Ì ¿ÁÈÔ ·fi 25 ¢ÚÒ.
ÛÌÔ‡˜ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù· ÍÂÓԉԯ›· fiÏ˘ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜
∂ÈϤÔÓ, Ë Cosmote ÌÂÈÒvÂÈ Î·Ù¿ 50% ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ MMS
οÔÈ· resort hotels.
(Û 0,20 ¢ÚÒ/MMS), ·fi ÙȘ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ̤¯ÚÈ
ÙȘ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ -ηÈ
ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ Î·ÚÙÔÎÈÓËÙ‹- ÁÈ·
Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘˜ ̠ͯˆÚÈÛÙfi ÙÚfiÔ.
ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ·Á¿˘
·fi ÙËÓ Marfin Egnatia Bank

"∆Ú¿Â˙· Ù˘ ÃÚÔÓÈ¿˜" ∆Ô ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ Marfin Egnatia


Ë ∂ıÓÈ΋ ÙÔ 2009 Bank, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·

ËÁ¤˜: www.emea.gr, www.naftemporiki.gr, www.kathimerini.gr


Marfin Î·È Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ
ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Marfin
∏ ∂ıÓÈ΋ ∆Ú¿Â˙· ·Ó·‰Â›-
Investment Group, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ
¯ÙËΠ∆Ú¿Â˙· Ù˘ ÃÚÔÓÈ¿˜
ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ, ÌÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· ·È-
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ 2009,
‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË.
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡
º¤ÙÔ˜, √ ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ∞Á¿˘ ÁÈ· ÙÔ ¶·È‰›, ÍÂΛÓËÛÂ, ÙÈÌÒ-
ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ "Bank of the
ÓÙ·˜ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ¶·Ú·Û΢‹ 11
Year Awards 2009", Ô˘
¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi Ù˘ Ë̤ڷ˜.
·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ
°È· fiÏÔ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÙÚ¿Â-
·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈÔ‰È-
˙·˜, ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÛÙÔÏ›‰È· Î·È ÛÔÎÔÏ¿-
Îfi The Banker. ªÂ Ù· ‚Ú·‚›· "Bank of the Year
Ù˜. ∂›Û˘, ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ÂӉȷ-
Awards", ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi The Banker ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÂÈϤ-
ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ·˘Ù‹, ı· ÌÔÚÔ‡Ó
ÁÂÈ, ¤ÂÈÙ· ·fi Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ
Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ π‰Ú‡-
Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ οı ÙÚ¿Â˙·˜, ÂΛӘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ËÁÂ-
Ì·ÙÔ˜ Marfin, Ì ̛· Â›ÛÎÂ„Ë Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ηٿÛÙËÌ·
ÙÈÎfi Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÛÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ Î·È ÙÔÈΤ˜ ·ÁÔ-
Ù˘ Marfin Egnatia Bank.
Ú¤˜, fiÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È.
Ÿˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ Ù· ¤ÛÔ‰·, Ù· ÔÔ›· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi The Banker, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·ÔÓÂ-
·fi ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÔÌ›-
Ì‹ıËΠÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∆Ú¿Â˙·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÍÈÔÏfiÁËÛË
ÏÔ˘, ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Marfin, Ì ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘
·ÚÎÂÙÒÓ, ÈÛ¯˘ÚÒÓ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi
ÔÛÔ‡ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Û ȉڇ̷ٷ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ
ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È ‰ÂÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘
·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ. √ ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÌÂ
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ Ù˘ ·fi‰ÔÛË, fiÛÔÓ
·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
·ÊÔÚ¿ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÂÓ-
¯ÚÔÓÈ¿˜.
‰‡ÛÂȘ Û Ù¯ÓÔÏÔÁ›·.

∆∂ÀÃ√™ 05 43
katanalotes 17/12/2009 11:34 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

∫∞∆∞¡∞§ø∆π∫∞ £∂ª∞∆∞

∂ÈϤÁÔÓÙ·˜ ·È‰Èο ·È¯Ó›‰È·


ñ ∆· ·È¯Ó›‰È· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È, ÛÙȘ ··È-
Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ó· ÌËÓ Â›Ó·È
‡ÊÏÂÎÙ· Î·È Ó· ÌËÓ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÌÔχÓÛÂȘ ‹ ·Ûı¤-
ÓÂȘ.
ñ √È Ê˘ÛÈΤ˜ Ì˯·ÓÈΤ˜, ¯ËÌÈΤ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜
ȉÈfiÙËÙ˜ Ó· ÌË ‚¿˙Ô˘Ó, Û ΛӉ˘ÓÔ, ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.
ñ ∆· ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÂÓfi˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ‹ ÔÈ Ì›ÏȘ Ó·
ÌËÓ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi 4,5 ÂÎ.
ñ ¡· ÌË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÔÍ¢ıÔ‡Ó, ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È,
·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜.
ñ ¡· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÍ›˜ ÁˆÓ›Â˜, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È.
ñ √È ËÏÈ˘, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, Â¿Óˆ ÛÙË Û˘Û΢-
·Û›·, Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, ··Ú¿ÎÏËÙ·. ŒÓ· ·È¯Ó›-
‰È, Ô˘ ıˆÚ›ٷÈ, ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘,
ηٿÏÏËÏÔ, ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÏÈΛ·, ÌÔÚ› Ó·
Á›ÓÂÈ ÂÈΛӉ˘ÓÔ, ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÂÓfi˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.

∆Ô ∫∂.¶.∫∞. ·¢ı‡ÓÂÙ·È, ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ


ηÏÔ‡ÓÙ·È, ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜, Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿
ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·È¯ÓȉÈÒÓ. ŸÙ·Ó ·ÁÔ-
Ú¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ·È¯Ó›‰È, ·˜ ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ Ù·
·Ú·Î¿Ùˆ.
¤Ú˜ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜, ̤Ú˜ ¯·Ú¿˜ ̤Ú˜ ÁÂÌ¿Ù˜ 1. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ‰Â ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È, οو

ª ‰ÒÚ·… ∆Ș ̤Ú˜ ·˘Ù¤˜ Ô "∞È µ·Û›Ï˘ -


°ÔÓÈfi˜" οÓÂÈ ÙȘ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ· Ì·Á·-
˙È¿ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÙÔ˘ ˙‹ÙË-
·fi ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÌÈ·˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘.
¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙȘ
·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ οı ·È‰ÈÔ‡. ŒÓ· ·È-
¯Ó›‰È Ú¤ÂÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ› ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋
ÛÂ Ô ÁÈÔ˜ ‹ Ë ÎfiÚË. ¶·È¯Ó›‰È·
Î·È ÂÈı˘Ì›Â˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, Ó· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ·È‰› ÙËÓ
¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙÔ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÂȉÂÍÈfiÙËÙ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi-
Ï·ÌÂÚfi ¯ÚÒÌ· Î·È ÙÔ ÙËÙ·, ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Î·È ÛˆÌ·ÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. ŸÏ·
˯ËÚfi Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Ì‹Ó˘- ·˘Ù¿ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ·, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘
Ì· ÌÈ·˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ‹ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡.
ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi ÙÔ ¤¯ÂÈ
‹‰Ë Ô ∫ˆÛÙ¿Î˘ ‹ Ë ∂ÏÂÓ›ÙÛ·… 2. ∂Âȉ‹, Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ·È¯ÓȉÈÒÓ,
∏ ÂÈÏÔÁ‹ fï˜ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÎÔ‡ ·È- ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ··-
¯ÓȉÈÔ‡ Î·È Î·Ù' Â¤ÎÙ·ÛË ÔÔÈÔ˘- Ú·›ÙËÙÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ‰ÔÎÈ̤˜, ÛÙËÓ
‰‹ÔÙ ‰ÒÚÔ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ∂ÏÏ¿‰·, ·fi ÙÔÓ ∂.§.√.∆., ›ӷÈ
Á›ÓÂÙ·È ‚È·ÛÙÈο Î·È ·ÂÚ›ÛÎÂÙ·. ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, Û ۯ¤ÛË, Ì ÙÔ
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·- ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·È¯ÓȉÈÒÓ,
Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ (∫∂.¶.∫∞.) Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿,
ÙÔ ·È‰ÈÎfi ·È¯Ó›‰È, fiˆ˜, ÙÔ˘- ·˜ ›̷ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈ-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÎÔ› ÛÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ, Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ-
Â›Ó·È ¤Ó· Ù˘ÈÎfi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ. ÓÙ·È, ÛÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ:
°È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘, fï˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ñ ∞˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÓˆÛÙÒÓ
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙȘ Ù˘ÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, Ô˘ ·ÎÔ- ηٷÛ΢·ÛÙÒÓ, ÁÈ·Ù› ·˘Ù¿ ÂÚÓÔ‡Ó, ·fi
ÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ, fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÚÔ˚fiÓ. ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È Î·Ù·Û΢-
∫·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ·È- ¿˙ÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ηÓfiÓ˜,
¯ÓȉÈÔ‡, Ô˘ ı· ‰ˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡.
̤Ú˜, ÛÙÔ ·È‰› Ì·˜, Â›Ó·È Ô Â˘·›ÛıËÙÔ˜ Î·È ·‰È·- ñ ∂ϤÁ¯Ô˘ÌÂ, ·Ó ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È
ÌfiÚʈÙÔ˜ ·ÎfiÌ·, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘. Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹, ÙÔ˘ ÂÓÙÔÏÔ‰fi-
°È· Ù· ·È‰Èο ·È¯Ó›‰È· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÂıÓÈ΋ fiÛÔ Î·È ¯Ô˘ ÙÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∂›Ó·È
Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· ηıÔÚ›˙ÂÈ, ÁÈ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ··Ú·›ÙËÙÔ, ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ
ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ- ÚԤϢÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡.
‰È·Áڷʤ˜ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ ñ ∆· ·È¯Ó›‰È·, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÚÔÔÚ›˙Ô-
·˘Ù¿ Ó· ÏËÚÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÓÙ·È, ÁÈ· ·È‰È¿ ¿Óˆ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ (3) ÂÙÒÓ, ‰ÂÓ
ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘ÌÂ, fiÙ·Ó, ÛÙÔ Û›ÙÈ,
√È ÚԉȷÁڷʤ˜ ·˘Ù¤˜ ›ӷÈ: ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ.

44
katanalotes 17/12/2009 11:34 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

3. ™Ù· ̷Ϸο ·È¯Ó›‰È·, Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘ÌÂ, ÚÔÛ¤-


¯Ô˘ÌÂ:
ñ ∆Ș ÂӉ›ÍÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ·.
ñ ∆Ô ˘ÏÈÎfi, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ
Ù· ·È¯Ó›‰È· .
ñ ∞ÔʇÁÔ˘ÌÂ, ÁÂÓÈο, Ù· ·È¯Ó›‰È·, Ô˘ ÂÚȤ-
¯Ô˘Ó PVC ‹ Êı·ÏÈο. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÂÌÔ-
Ú›·, ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, οı ›‰Ô˘˜ Ì·Ï·-
ÎÒÓ Ì·ÛËÙÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, ·fi PVC, Ô˘
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È, ÁÈ· ·È‰È¿ ̤¯ÚÈ 3 ÂÙÒÓ, ··ÁÔ-
Ú‡ÂÙ·È. ∏ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÚfiÛÏË„Ë Ù¤ÙÔÈ-
ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÚÔηÏ› ‚Ï¿‚˜, ÛÙËÓ ·ÓıÚÒ-
ÈÓË ˘Á›·. øÛÙfiÛÔ, Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ PVC Û˘Ó¯›-
˙ÂÙ·È, ÁÈ· ·È¯Ó›‰È·, Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È, ÛÂ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈ˘.
4. ¶·È¯Ó›‰È·, Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ οو ÙˆÓ 4,5 ÂÎ., Ô˘ ÛÙ‹, fiˆ˜ "Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˘fi ÙËÓ Â›-
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ̤۷ Û ‚ÚÒÛÈÌ· ÚÔ˚fiÓÙ· (·Ù·Ù¿ÎÈ·, ‚ÏÂ„Ë ÂÓËÏ›ÎÔ˘" Î·È ÙȘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ, ηٿ

¶ËÁ‹: ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ (∫∂.¶.∫∞.)


ÛÔÎÔÏ¿Ù˜, ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ·, ‰ËÌËÙÚȷο, ·ÁˆÙ¿, ÛÔÎÔ- ÁÚ¿ÌÌ·.
Ï·Ù¤ÓÈ· ·˘Á¿ Î.Ï..) ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó, ÓfiÌÈÌ·, ÛÙËÓ ñ ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
∂.∂., ÁÈ· ·È‰È¿ ¿Óˆ ÙˆÓ 3 ÂÙÒÓ. ŸÌˆ˜, ·ÚÎÂÙÔ› ÙÚ·˘- Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È Ù· ÂÍËÁÔ‡-
Ì·ÙÈÛÌÔ›, ·fi Ù¤ÙÔÈ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ÛÙËÓ ÌÂ, ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜, ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜.
∂˘ÚÒË Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, οı ¯ÚfiÓÔ. °È' ·˘Ùfi: ñ ¢ÂÓ ÂÙ¿Ì ٷ ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜. º˘Ï¿Û-
¶ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ, ȉȷ›ÙÂÚ·, Ù· ‚ÚÒÛÈÌ· ÚÔ˚fiÓÙ·, Ù· ÛÔ˘Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ
ÔÔ›· ÂÚȤ¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹. ∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó· Ì·˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ-
·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ٷ ·È‰È¿ Ì·˜, ÙËÓ ÒÚ·, Ô˘ ηٷ- ̘, Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·fiÓˆÓ.
Ó·ÏÒÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ‚ÚÒÛÈÌ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ·›˙Ô˘Ó, Ì ñ ∂ÍËÁԇ̠ÛÙÔ ·È‰› Ì·˜, ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹
Ù· ·È¯Ó›‰È·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ̤۷ Û' ·˘Ù¿. Â›‰ÂÈÍË, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈ-
5. ∆· ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· ¤¯Ô˘Ó, Ô‡. ∂ÈÛ‡ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ÂÓ‰Â-
Û˘Ó‹ıˆ˜, ‚›·ÈÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ¶·Ú' fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÙȘ ÎÈÓ‹-
Â›Ó·È ˘„ËÏ‹ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÛÂȘ ‹ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ôʇ-
·ÁÔÚ¿ ÌfiÓÔ Û ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜, ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ›ıÔ˘Ó ÁÂÈ.
ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, Ó· ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ·È¯Ó›- ñ ªÂÙ¿ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÂϤÁ-
‰È·. √È ÁÔÓ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ·Ú·ÙÂÙ·- ¯Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. ∞Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î›Ó-
̤ÓË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË, Ì ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·È¯Ó›‰È·, ‰ËÌÈ- ‰˘ÓÔ, ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘, ÙÔ ÙÔÔıÂÙԇ̠Û'
Ô˘ÚÁ› ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÂËÚÂ- ¤Ó· ¯ÒÚÔ ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙÔ, ÁÈ· ÙÔ ·È‰›. ∞Ó ¤¯ÂÈ
¿˙ÂÈ, Ì ·ÚÓËÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÙȘ ‰Ú·- ˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚Ë, ÙÔ ÂÈÛ΢¿˙Ô˘ÌÂ, fiˆ˜
ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ú¤ÂÈ, ‹ ÙÔ ÂÙ¿ÌÂ.
·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ∏ ÔχˆÚË ¯Ú‹ÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ñ ¢ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘ÌÂ, ÔÙ¤, ¤Ó·
ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ, ÛÙ· ·È‰È¿, ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ·È¯Ó›‰È, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ›
fiˆ˜ ··ı¤˜ Î·È Óˆ¯ÂÏÈÎfi ‚ϤÌÌ·, Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ, ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÂÓfi˜
˘ÂÚÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. °È' ·˘Ùfi: ·ıÒÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ‹ ÛÂ
ñ ∂ϤÁ¯Ô˘Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ ¯ÒÚÔ, Ô˘ ·˘Ùfi ÌÔÚ›
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· ·˘Ù¿. Ó· ÙÔ ÊÙ¿ÛÂÈ.
ñ ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ, ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÙÔÓ ñ ∂ȂϤÔ˘Ì ÙÔ ·È‰› Ì·˜, ÙËÓ
ÙÚfiÔ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜, ·fi Ù· ·È‰È¿, ÁÈ· Ó· ‰È·- ÒÚ·, Ô˘ ·›˙ÂÈ, Ì ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ
ÈÛÙÒÛÔ˘ÌÂ, ·Ó ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜
ÌÔÚ› Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ù˘¯fiÓ
‹ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ.
·Ù‡¯ËÌ·.
6. ∂ϤÁ¯Ô˘ÌÂ, ·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘,
ʤÚÂÈ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË "CE" . ™‹ÌÂÚ·, fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·,
Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó, ÛÙËÓ ∂ÓÈ·›· ∂˘Úˆ·˚΋ ∞ÁÔÚ¿,
ı· Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË "CE", ηٿ ÙÚfiÔ
ÔÚ·Ùfi Î·È ·ÓÂÍ›ÙËÏÔ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÔÚʈı›, ÚÔ˜ ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ··ÈÙ‹-
ÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È, ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋
ÓÔÌÔıÂÛ›·.
7. ∂Âȉ‹, fï˜, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜
Á›ÓÂÙ·È, Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ·˜ ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜
Î·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ:
ñ ŸÙ·Ó ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÂϤÁ¯Ô˘Ì ÙËÓ
ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ì οÔÈ· ·ÌÊÈ‚Ô-
Ï›·, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘, Í·Ó·ÙÔÔıÂ-
Ùԇ̠ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ
ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘ÌÂ, ÛÙÔÓ ¤ÌÔÚÔ.
ñ ∞Ó·˙ËÙÔ‡ÌÂ Ù˘¯fiÓ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·-

∆∂ÀÃ√™ 05 45
kourabies vs mellomak 17/12/2009 11:36 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

¢π∞∆ƒ√º∏

∫Ô˘Ú·ÌȤ˜ Vs
∆˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜ ª·ÚÛ¤ÏÔ˘ *
ªÂÏÔ̷οÚÔÓÔ˘
√È Ì¤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‰ÒÚ· Ô˘ ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ì·˜, ı·
ÁÂÌ›ÛÂÈ Î·È Ì ÔÏÏ¿ ÁÏ˘Î¿ ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ì·˜… ∆· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÁÏ˘Î¿ Â›Ó·È Ù·
ÌÂÏÔ̷οÚÔÓ· Î·È ÔÈ ÎÔ˘Ú·ÌȤ‰Â˜. ∂›Ó·È ÔÈ Ì¤Ú˜ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· οÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ·Ú·-
ÛÔÓ‰›Â˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¢Ùԇ̠fiÙÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ ı· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ˘Á›· Î·È fi¯È
ÌfiÓÔ… ıÂÚÌ›‰Â˜. ªÂÏÔ̷οÚÔÓ· Î·È ∫Ô˘Ú·ÌȤ‰Â˜ ÙÚÒÓ ٷ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÈÔ ·ÛÙ›Ô
fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÏÔÈfiÓ ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ÁÏ˘Î¿ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÚˆÙÈ¿!

¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÓÂÚfi Û ÔÛÔÛÙfi 16%, ÔÚÁ·ÓÈο Ôͤ·


ªÂÏÔ̷οÚÔÓÔ (‰ÂηÔÎÙÒ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi), ÚˆÙ½Ó˜ Î·È ·ÌÈÓÔͤ·,
∆Ô ˙˘Ì¿ÚÈ ÙˆÓ ÌÂÏÔ̷οÚÔÓˆÓ Â›Ó·È Ôχ ·Ïfi. ÌÂÙ·ÏÏÈο ÛÙÔȯ›· Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ (οÏÈÔ,
°›ÓÂÙ·È Ì ·Ï‡ÚÈ, Ï¿‰È, ˙¿¯·ÚË Î·È ¯˘Ìfi ÔÚÙÔηÏÈ- ·Û‚¤ÛÙÈÔ, Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ, Û›‰ËÚÔ Î.¿.), ¤Ó˙˘Ì·, Û˘ÌϤÁ-
Ô‡. ∆· ÌÂÏÔ̷οÚÔÓ· ÛÈÚÔÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ̤ÏÈ Î·È Ì·Ù· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ, ‚Èٷ̛Ә (µ2, µ6, C, D, E, ·ÓÙÔıÂ-
·Û·Ï›˙ÔÓÙ·È Ì ηڇ‰È· Î·È Î·ÓÂÏÔÁ·Ú›Ê·Ï·. ÓÈÎfi Ô͇, ÊÔÏÈÎfi Ô͇ Î.¿.), Ê˘ÛÈΤ˜ ·ÚˆÌ·ÙÈΤ˜
∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ÙÈ Ô˘Û›Â˜ Î.¿. ŒÚ¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ·fi Ù·
ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜: Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÈ ‰ÚÔ˘Ó Â˘ÂÚÁÂÙÈο ÛÙË
οډȷ ̤ۈ Ù˘ ·ÎÂÙ˘ÏÔ¯ÔÏ›Ó˘ fiÔ˘ ‰È·ÛÙ¤ÏÏÂÈ
∂Ï·ÈfiÏ·‰Ô: ∆· ÏÈ·Ú¿ ÙÔ˘ ÌÂÏÔ̷οÚÔÓÔ˘ Â›Ó·È Ù· ·ÁÁ›· Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ
ˆÊ¤ÏÈÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÔÏϤ˜ ·Ó·ÈÌ›· fiÔ˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›Ó˘, ȉ›ˆ˜
¤Ú¢Ó˜ ·ÊÔ‡ ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ·ÔÙÂÏ› Ôχ ηϋ Û ·È‰È¿, ·˘Í¿ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘
ËÁ‹ ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈÎÒÓ ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ, ΢ڛˆ˜ ∂ Î·È ÌÔÓÔ- ¯·ÏÎÔ‡ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ.
·ÎfiÚÂÛÙˆÓ ÏÈ·ÚÒÓ. ∆Ô ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ûı¤ÓÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÎˆÙÈÔ‡, , ÛÙË ÚfiÏË„Ë ∫·Ú‡‰È·: ¶ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÈÛÙË-
Ù˘ ·ÚÙËÚÈÔÛÎÏ‹ÚˆÛ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ô-
·ı‹ÛˆÓ. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÎfiÚÂÛÙÔ˘ ÂÏ·˚- ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÍËÚÔ› ηÚÔ›
ÎÔ‡ ÔͤԘ Û ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ¤¯ÂÈ ·Ú¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÊÏÂÁÌÔÓÒ‰Ë
ıÂÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË Î·ÓÔÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È- ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Û˘Ì‚¿Ï-
‰ÈÒÓ. ÕÏϘ ÌÂϤÙ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË
ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË ÛÙÔ ¤ÏÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ˆ‰Âη‰¿ÎÙ˘ÏÔ˘ ηıÒ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ÏfiÁˆ
Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·¯¤Ô˜ ÂÓÙ¤- ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È
ÚÔ˘. ∞ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ˙ˆÈÎfi Ï›Ô˜ Ì ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô, ÙˆÓ Â˘ÂÚÁÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ
ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ¤ÏÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ˆ‰Âη‰¿ÎÙ˘- Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-
ÏÔ˘ ηٿ 33,4%. Ó· Ù· ηڇ‰È· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· ·fi ÙȘ
ηχÙÂÚ˜ ËÁ¤˜ ˆ-3 ÏÈ·ÚÒÓ ÔͤˆÓ ÛÙË Ê‡ÛË.
ª¤ÏÈ: TÔ Ì¤ÏÈ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 70-80% ·fi ۿί·- ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ÔÏ˘Ê·ÈÓfiϘ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù·
Ú·, ΢ڛˆ˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë Î·È ÊÚÔ˘ÎÙfi˙Ë Î·Ú‡‰È·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ø3 ÏÈ·Ú¿ Ôͤ·, ÚÔ-
Î·È ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ıÚÂÙÈ΋ ·Í›·, ÛʤÚÔ˘Ó ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·, ¯¿ÚË
·ÊÔ‡ ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ¿ÌÂÛ· ·fi ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· Ù˘ LDL
ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi.TÔ (η΋˜) ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘. ªÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ηı·ÚÈṲ̂ӷ
̤ÏÈ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 70-80% ηڇ‰È· ·Ô‰›‰ÂÈ 185 ıÂÚÌ›‰Â˜ Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ 2,5ÁÚ.
·fi ۿί·Ú·, ΢ڛˆ˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë ø3 ÏÈ·Ú¿ Ôͤ·.
Î·È ÊÚÔ˘ÎÙfi˙Ë Î·È ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË
ıÚÂÙÈ΋ ·Í›·, ·ÊÔ‡ ·ÔÚÚÔ- ª·¯·ÚÈο: ∞Ó Ë Û˘ÓÙ·Á‹ ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È Î·Ó¤ÏÏ·,
Ê¿Ù·È ¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ Á·Ú‡Ê·ÏÏ· Î·È ÔÚÙÔοÏÈ Ë ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›·
ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÊÔ‡ Ù· Ì·¯·ÚÈο

46
kourabies vs mellomak 17/12/2009 11:36 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ·Èı¤- ∑¿¯·ÚË: ∏ ¿ÛÚË ˙¿¯·ÚË ‰›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÎÂÓ¤˜ ıÂÚÌ›-
ÚÈ· ¤Ï·È·, ¢ÂÚÁÂÙÈο ‰Â˜. µ¤‚·È·, Â¿Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi Ì·‡ÚË ˙¿¯·ÚË
ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÂÈ- ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ıÂÚÌȉÈ΋ ·Í›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ›‰È·
ϤÔÓ Ë Î·Ó¤Ï· ÂÚȤ- Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ï¢΋˜ ˙¿¯·Ú˘ ÌÔÚÔ‡ÌÂ
¯ÂÈ Î·È ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· Ó· ÂˆÊÂÏËıԇ̠·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ‚ÈÙ·ÌÈ-
Ûȉ‹ÚÔ˘, Ë ÔÔ›· ÓÒÓ Î·È È¯ÓÔÛÙÔȯ›ˆÓ.
Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ Î·È ÌÂÁ¿-
ÏË ‚ÈԉȷıÂÛÈÌfiÙËÙ·
ÂȉÈο fiÙ·Ó Û˘Ó‰˘¿˙Â-
Ù·È Ì ÙË ‚ÈÙ·Ì›ÓË C
ÙÔ˘ ÔÚÙÔηÏÈÔ‡.

£ƒ∂¶∆π∫∏ ∞¡∞§À™∏
∞¡∞ 30 °ƒ∞ªª. ª∂§√ª∞∫∞ƒ√¡√
ñ £ÂÚÌ›‰Â˜................110
ñ À‰·Ù¿ÓıڷΘ ........15
ñ ¶ÚˆÙ½Ó˜...............1,20
ñ §›Ë.......................5,13
ñ ∫ÔÚÂṲ̂ӷ.............0.69
ñ ªÔÓÔ·ÎfiÚÂÛÙ· ......3,15
ñ ¶ÔÏ˘·ÎfiÚÂÛÙ·.......0,96 ∞˘Áfi: ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹: ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ,
ñ ÃÔÏËÛÙÂÚfiÏË.........0 ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ñ º˘ÙÈΤ˜ ›Ó˜............0,42 Ó¤ˆÓ ΢ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿-
Ï·ÛË ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ, ȯÓÔÛÙÔÈ-
¯Â›ˆÓ fiˆ˜ οÏÈÔ, Û›‰ËÚÔ,
∫Ô˘Ú·ÌȤ˜ ÊÒÛÊÔÚÔ Î·È ÈÒ‰ÈÔ ·ÏÏ¿
√ ÎÔ˘Ú·ÌȤ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁχÎÈÛÌ· Î·È ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ fiˆ˜ ∞, D,
Â˘Ú‡Ù·Ù· ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Î·È E Î·È fiϘ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔ-
ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙ· ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· Î·È Á¤ÓÂÈ· µ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤-
Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ∆Ô ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÊÔÏÈÎÔ‡ Ô͇.
fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÂÎ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ "Kurabiye"
ÁχÎÈÛÌ· ·fi ·Ï‡ÚÈ, ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, ·˘Áfi Î·È ¿¯ÓË ˙¿¯·- ∞̇Á‰·Ï·: ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ı·˘Ì¿-
Ú˘. ÛÈ· ËÁ‹ ÌÔÓÔ·ÎfiÚÂÛÙˆÓ ÏÈ·ÚÒÓ
ÔͤˆÓ Î·È ‚ÈÙ·Ì›Ó˘ ∂ fiÔ˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· Â›‰· Ù˘
«Î·Î‹˜» ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏ˘.

£ƒ∂¶∆π∫∏ ∞¡∞§À™∏
∞¡∞ 30 °ƒ∞ªª. ∫√Àƒ∞ª¶π∂™
ñ £ÂÚÌ›‰Â˜ . . . . . . .150
ñ À‰·Ù¿ÓıڷΘ . . . .15,3
ñ ¶ÚˆÙ½Ó˜ . . . . . . .1,86
ñ §›Ë . . . . . . . . . .9,96
ñ ∫ÔÚÂṲ̂ӷ . . . . . .1,95
ñ ªÔÓÔ·ÎfiÚÂÛÙ· . . .4,11
ñ ¶ÔÏ˘·ÎfiÚÂÛÙ· . . .3,15
ñ ÃÔÏËÛÙÂÚfiÏË . . . .8,7
µÔ‡Ù˘ÚÔ: ∂›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ Û ‚ÈÙ·Ì›ÓË ∞ fiÔ˘ µÔËı¿ ñ º˘ÙÈΤ˜ ›Ó˜ . . . . .0,93
ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÂÓÒ ıÂÚÌȉÈο
ÛÙȘ ÏÔÈÌÒÍÂȘ Î·È Û ‚ÈÙ·Ì›ÓË D fiÔ˘ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ Ù· ‰˘Ô ÁÏ˘Î¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔ-
˘ÁÈ‹ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ. ÷ڷ- Ú¿, Ë ıÚÂÙÈ΋ ·Í›· ÛÙ· ÌÂÏÔ̷οÚÔÓ·
ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‚Ô˘Ù‡ÚÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÚȤ¯ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ˘ÂÚÙÂÚ› Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ÎÔÚÂṲ̂ӷ ÏÈ·-
ÎÔÚÂṲ̂ӷ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÎfiÚÂÛÙ· Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ú¿ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ
ÔÏ˘·ÎfiÚÂÛÙ· ÏÈ·Ú¿ Ôͤ·. fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÈ Î·È ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô.
∆· ÎÔÚÂṲ̂ӷ ÏÈ·Ú¿ Ó·È ÌÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÚfiÛÊ·Ù˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈ- ∂‡¯ÔÌ·È ÁÏ˘Î¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·!
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË ÔÚÌÔÓÒÓ
·ÏÏ¿ Ë Û˘¯Ó‹ ηٷӿψÛË ÙÔ˘˜ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ¯ÔÏË-
ÛÙÂÚfiÏË ÛÙÔ ·›Ì· Î·È Ô‰ËÁ› Û ·fiÊÚ·ÍË ÙˆÓ ·ÚÙË- * ∏ ¢¤ÛÔÈÓ· ª·ÚÛ¤ÏÔ˘ Â›Ó·È ¢È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜-
ÚÈÒÓ Î·È Î·Ú‰È·Î¿ ÓÔÛ‹Ì·Ù·. ∂¿Ó ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ·ÓÙÈ-
¢È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜ (BSc, MSc) Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙËÓ
ηٷÛÙ·ı› ·fi Ê˘ÙÈ΋ ̷Ϸ΋ Ì·ÚÁ·Ú›ÓË ÙfiÙ ٷ
ÏÈ·Ú¿ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ú·ÌȤ ı· ÌÂÙ·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Û Ôχ
∫ÏÈÓÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ·ÓÔÛÔÏÔÁ›·
ηϋ Ê˘ÛÈ΋ ËÁ‹ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÔÏ˘·ÎfiÚÂ- ™ÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ∆ËÏ. :2104536144,
ÛÙˆÓ ˆ-3 & ˆ-6 ÏÈ·ÚÒÓ ÔͤˆÓ ηÈ, ÂÈϤÔÓ, ¢È‡ı˘ÓÛË: ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 67,
ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙȘ ÏÈÔ‰È·Ï˘Ù¤˜ ‚Èٷ̛Ә ∞, D Î·È E. ¶ÂÈÚ·È¿˜, email: dmarselou@hotmail.com

∆∂ÀÃ√™ 05 47
taxidia praga 17/12/2009 11:38 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

∆∞Ãπ¢π∞

¶Ú¿Á·
∏ fiÏË ÙÔ˘ ¯Ù˜
Ù˘ ™¿ÓÙ˘ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ¿ÎË, sandy@re-port.gr

∞fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë
ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙ‹, Â›Ó·È Ë ¶Ú¿Á·. ∏ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ›Ûˆ˜ Ó· ÔÊ›-
ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Â›Ó·È Û· Ó· ¤¯ÂȘ ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ Û ¤Ó·
ÛÎËÓÈÎfi οÔÈ·˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÂÔ¯‹˜. ŸÏ· Â›Ó·È Ï˜ Î·È Í·ÊÓÈο ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÌ·‰Èο
ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û ̛· ¿ÏÏË ÂÔ¯‹, Ô˘ Ù· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· Û ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û οı ÛÔ˘
‚‹Ì·. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ ÌÔÚ› ·˘Ùfi Ó· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ·ÏÏ¿ Ë ˘Ô‚ÏËÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·È-
Ú· Ù˘ fiÏ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È. °È· ·˘Ùfi Î·È ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ӷ ¿Ù ۷˜ Û˘ÓÈÛÙÒ Ó· ÙËÓ
·Ê‹ÛÂÙÂ Ó· Û·˜ ·Ú·Û‡ÚÂÈ.

48
taxidia praga 17/12/2009 11:38 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

fiÁˆ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÔÈ ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ 1410, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ·Ú¯ÈÙÂ-

§ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜


Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ∞Ú¯Èο οı Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¤¯ÂÈ
Ì›· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ
ÎÙÔÓÈ΋˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, "ÌÂÙÚ¿ÂÈ" ÙËÓ
ÒÚ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÏÈfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ µÔËÌ›·˜
(24 ÒÚ˜, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·), Ù˘
¶Ú¿Á·. ∞ÏÏ¿ ·Ó ‰Â ı¤ÏÂÙ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ µ·‚˘ÏÒÓ·˜ (12 ÒÚ˜ Ô˘ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙËÓ Â›Û΄‹ Û·˜ ̤ۈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ÂΉÚÔÌ‹˜, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘) Î·È ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û‡ÛÙËÌ·,
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ù‹ÛÂȘ ÙfiÛÔ ·fi ÂÓÒ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÙË ı¤ÛË Ù˘
ÙȘ Czech Airlines fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ √Ï˘ÌȷΤ˜ ÛÂÏ‹Ó˘ Î·È ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ.
∞ÂÚÔÁÚ·Ì̤˜, ÂÓÒ Â‡ÎÔϘ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÎÚ·Ù‹-
ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Internet. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ∆Û¤¯ÔÈ
ÌÈÏ¿Ó ·ÁÁÏÈο Î·È ¤ÙÛÈ ‰Â ı· ¤¯ÂÙ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË
Û˘ÓÂÓÓfiËÛË. °È· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ·fi Ù· ‚·ÛÈο, ÙÔ
ÚÒÙÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÙÂ Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ó¿Ï-
Ï·ÁÌ·.
ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÈ Î¿ÓÂÙÂ; ∆Ô ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¶Ú¿Á·˜
·¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÂÚ›Ô˘ 17 ¯ÈÏÈfi-
ÌÂÙÚ·. °È· Ó· ¿Ù ÛÙËÓ fiÏË ÌÔÚ›Ù ӷ ¿ÚÂÙÂ
›Ù ٷ͛ ›Ù ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô 119 ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ
ÙÔ ÌÂÙÚfi. ∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÚ›-
Ô˘ 100 ̤ÙÚ· ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·Ê›ÍˆÓ
ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È Û·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË ÛÙ¿ÛË
ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi (ÁÚ·ÌÌ‹ ∞). ªÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ
ÌÂÙÚfi ÊÙ¿ÓÂÙ ÛÙËÓ ÛÙ¿ÛË Mustek, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘
fiÏ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÙÔ ÌÂÙÚfi Ù˘
fiÏ˘ Â›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, ·ÍÈfiÈÛÙÔ Î·È Ôχ Â͢ËÚÂ-
ÙÈÎfi fiˆ˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ̤۷
Ù˘.

¶ÚÔÛˆÈο ‰Â ÌfiÚÂÛ· Ó· ÙÔ ‰È·‚¿Ûˆ ·ÏÏ¿ Ë È‰È-


·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì ̿Á„Â. µ¤‚·È· ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ
ÙÔ ÂÌÈÛÙ¢Ù›Ù ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÒÚ·, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ
ηٷÛ΢·ÛÙ› ÁÈ· Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ηٿ ÚÔÛ¤Á-
ÁÈÛË. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰›Ï· ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi
ÚÔÏfiÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ͤÚÔ˘Ó ÙËÓ
·ÎÚÈ‚‹ ÒÚ·.
ª›· ·fi ÙȘ ·ÙÚ·ÍÈfiÓ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È Ë "·Ú¿ÛÙ·-
ÛË", Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î¿ı ÒÚ· ·fi ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔÏfiÈ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ
·Ú¤Ï·ÛË ÙˆÓ ∞ÔÛÙfiψÓ, ÙÔ Ã¿ÚÔ Ô˘ ¯Ù˘¿ÂÈ
ÙËÓ Î·Ì¿Ó·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì›· ÎÏ„‡‰Ú·, Û˘Ì‚ÔÏ›-
˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÙÔÓ ºÈÏ¿ÚÂÛÎÔ,
ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›·˜, ÙÔÓ ∆Ô‡ÚÎÔ, Ô˘ Û˘Ì-
‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ Î·Îfi Î·È ÙÔÓ ∂‚Ú·›Ô, Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ
¯Ú‹Ì·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ Ôχ ÚÔÛÂ-
ÎÙÈο ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜.
∞˘Ùfi Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÒ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Î·ı›ÛÂÙ Û οÔÈÔ
·fi Ù· ηʤ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÚÔÏfiÈ
ηıÒ˜ Ù· ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ· Û ·˘Ù¿ ›‰Ë ˆÏÔ‡ÓÙ·È
Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÙÈÌ‹ ·fi οı ¿ÏÏÔ
ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ¶Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ì·˙‡ÂÙ·È
οı ÒÚ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ,
∆ÒÚ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙËÓ fiÏË ·˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡, Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÌÔ-
·fi ÂΛ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó fiÏÔÈ: ÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ú›Ù ӷ ηٷϿ‚ÂÙ ·fi ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘,
fiÏ˘ (Starometske Namesti). ∫¿ı ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÒÚ·˜.
ÂÚÈÛÙÔȯ›˙ÂÈ ÙËÓ Ï·Ù›· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi, Ë ÂÎÎÏË- ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ Ù·Ì¤Ï˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Karluv
Û›· Ù˘ Tyn, ÔÈ ‰‡Ô ‡ÚÁÔÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÔÈ Most, ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ "∫¿ÚÏÔ‚·" ηٷϋÁÂ-
ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔÈ Ù˘ ¶Ú¿Á·˜, Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ Ù ÛÙË ‰È¿ÛËÌË °¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∫·ÚfiÏÔ˘. ªÂ۷ȈÓÈ΋,
¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ Jan Hus. ŸÔ˘ Î·È Ó· ÏÈıfiÛÙÚˆÙË, ¯ÈÏÈÔʈÙÔÁÚ·ÊË̤ÓË Á¤Ê˘Ú· ·fi ÙÔ
Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Û·˜ ‚ϤÂÙ οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. 1357. ∂ÓÒÓÂÈ ÙËÓ fiÏË Ì ÙË Mala Strana (ªÈÎÚfi
∂ȉÈο Ù· ‚Ú¿‰È·, Ì ÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ʈÙÈÛÌfi, Ë ª¤ÚÔ˜). √ÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·È "ψÊfiÚÔ˜ ÙˆÓ ·Á·ÏÌ¿-
Ï·Ù›· ı˘Ì›˙ÂÈ ÛÎËÓÈÎfi ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡. ÙˆÓ" ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ 30 Ì·ÚfiÎ ·Á·ÏÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›-
∆Ô ("·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi"), ÚÔÏfiÈ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Ù˘
Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· Û‹Ì·Ù· ηٷÙÂı¤Ó Ù˘ fiÏ˘. Á¤Ê˘Ú·˜ Î·È ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ËÁÂÌfiÓ˜ Î·È ·Á›Ô˘˜.

∆∂ÀÃ√™ 05 49
taxidia praga 17/12/2009 11:38 Ì
 ™ÂÏ›‰·4

∆∞Ãπ¢π∞

∆Ô Î¿ÛÙÚÔ Ù˘ ¶Ú¿Á·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂ۷Ȉ-


ÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ë ·Ï·ÈfiÙÂÚË
¤‰Ú· ÙˆÓ ∆Û¤¯ˆÓ ‚·ÛÈϤˆÓ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë
¤‰Ú· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÈÛÙÔÚÈÎfi ηÈ
ÔÏÈÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∆Ô ÎÙÈ-
ÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi
·Ï¿ÙÈ· ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·. ∂¿Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ
ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔ-
ÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÊÚÔ˘Ú¿˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ıÂ
ÒÚ·. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ, ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹
ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘, Î·È Ó· ¯·Ú›Ù ÙËÓ fiÏË ·fi ÙËÓ "ÔÙÈ-
΋ ÁˆÓ›·" ÙˆÓ ‚·ÛÈϤˆÓ Ù˘ µÔËÌ›·˜.

¶ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ›ӷÈ, ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘


πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ¡ÂÔÌԇΠÛÙÔ ÔÔ›Ô Û‡Ì-
ʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ·Ó ·ÁÁ›ÍÂÙ ÙÔ
ÌÚÔ‡Ù˙ÈÓÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ Ï¢-
Ú¿ ÙÔ˘, ı· ¤¯ÂÙ ηϋ Ù‡¯Ë, Î·È Ë ·ÁÈÔ-
ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›·
ϤÁÂÙ·È, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁ¤˜
ȉÈfiÙËÙ˜, fiÙÈ ·Ó Ù‡¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ‰ÂÈ ÙÔ
ʈٿÎÈ Ù˘ Ó· Û‚‹ÓÂÈ, ›Ûˆ˜ Ó· Âı¿ÓÂÈ
Û‡ÓÙÔÌ·. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó‚›-
ÙÂ Î·È ÛÙË ÓfiÙÈ· ‡ÏË Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ Î·È Ó· ı·˘Ì¿-
ÛÂÙ ÙËÓ ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ fiÏ˘ ·fi „ËÏ¿.
∂›Û˘, ‰›Ï· ÛÙËÓ ‡ÏË ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈ‚È‚·ÛÙ›ÙÂ
Û ÌÈÎÚ¿ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÏÔÈ¿ÚÈ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔ-
ÔÈÔ‡Ó Ù·Í›‰È· ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ ÛÙÔÓ
ÔÙ·Ìfi µÏÙ¿‚· (ªfiωԂ·) ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ Ì›· ·fi-
ª¤Û· ÛÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›ÙÂ:
ÛÙ·ÛË 31 ¯ÏÌ. ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¶Ú¿Á·. ∆· ÂÓÓ¤·
ñ ∆ÔÓ ∫·ı‰ÚÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ µ›ÙÙÔ˘ (ÙÔ ÈÔ
ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚË ·Ó·„˘-
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÔÚfiÛËÌÔ ÙÔ˘ ∫¿ÛÙÚÔ˘). °ÔÙ-
¯‹˜.
ıÈÎfi˜ ∫·ı‰ÚÈÎfi˜, Ó·fi˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ
∏ Mala Strana (ªÈÎÚfi ª¤ÚÔ˜) ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜
ÙˆÓ ∆Û¤¯ˆÓ, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÂÚ›Ô˘ 6 ·ÈÒÓ˜ ÁÈ·
Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi
Ó· ¯ÙÈÛÙ›. •ÂΛÓËÛ ÙÔ 1344 Î·È ÙÂÏ›ˆÛÂ
ÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ¶fiÏË. ¶·Ó¤ÌÔÚÊË Ì ٷ ÁÚ·ÊÈο Ù˘
ÌÂٷ͇ 1873 Î·È 1929. ™ÙÂÁ¿˙ÂÈ ˘fiÁÂÈÔ˘˜
‰ÚÔÌ¿ÎÈ·, Ù· ·ÏÈ¿ Ù˘ ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÙÔ Û‹Ì· ηٷÙÂ-
Ù¿ÊÔ˘˜ ‚·ÛÈϤˆÓ Î·È ÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘
ı¤Ó Ù˘, ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô. ™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ªÈÎÚ‹˜
∞Á›Ô˘ µ¿ÓÙÛÂÏ·‚ ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ÙÔȯÔÁÚ·-
¶fiÏ˘ Ë ÏÈıfiÛÙÚˆÙË Ì·ÚfiÎ Ï·Ù›· ·fi ÙÔÓ 10Ô
ʛ˜ Ì ËÌÈÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜ fiÔ˘ Ê˘Ï¿Û-
·ÈÒÓ· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÂÍÂÚ‡ÓËÛË Ì ÔÏÏ¿
ÛÔÓÙ·È Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÙ¤ÌÌ·ÙÔ˜. √ Ó·fi˜
Ì·Á·˙¿ÎÈ·, ÂÎÎÏËۛ˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÙÛ¤¯ÈΘ pubs
Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ
Î·È restaurants, Ô˘ ¿ÏÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ú¯·›·
Î·È ÛÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ªËÓ Í¯ӿÙ ӷ ÎÔÈ-
ÎÂÏ¿ÚÈ· Î·È ¿ÏÏ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· ÚÔ˜
ٿ٠„ËÏ¿ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔ
ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ, ÙË Á¤Ê˘Ú· Î·È ÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË. ∂Λ ‚Ú›-
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ó·Ô‡. £· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ·Á¿Ï-
ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ù· ηχÙÂÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ì·ÚÈÔÓ¤-
Ì·Ù· Î·È ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹-
Ù˜ Î·È Í‡ÏÈÓ· ·È¯Ó›‰È·.
ÛÂÙÂ. µ¤‚·È· Ë ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Â›Ó·È
∞Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¡ÂÚÔ‡ÓÙÔ‚·, ηÙ¢ı‡ÓÂÛÙ ÚÔ˜
·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë
ÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ Ù˘ ¶Ú¿Á·˜. ∏ ¡ÂÚÔ‡ÓÙÔ‚· Â›Ó·È ¤Ó·˜
›ÛÔ‰Ô˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î¿ıÂ
ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙËÓ Î·ÛÙÚÔ‡ÔÏË ÌÂ
ÊÔÚ¿, ‰Â ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ¤ÓÙÔÓÔ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi
ÙË °¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∫·ÚfiÏÔ˘ ̤ۈ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ fiÏ˘
ηٿ ÙËÓ ÂÚÈ‹ÁËÛ‹ Û·˜.
(µ·ÛÈÏÈ΋ Ô‰fi˜). √ÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ¯¿ÚÈÓ ÙÔ˘ ∆Û¤¯Ô˘
ñ ∆Ô ¯Ú˘Ûfi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ ‹ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙˆÓ ∞ϯËÌÈÛÙÒÓ
Û˘ÁÁڷʤ· Jan Neruda ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·. ¶·Ó¤ÌÔÚ-
Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô˘
ÊÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ·ÛÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 11 ÈÛÙÔÚÈο Û›ÙÈ· ÛÙÔ ÔÔ›·
ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÁÚ·ÊÈο ÍÂÓԉԯ›·, restaurants ηÈ
ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÌÂ۷ȈÓÈΤ˜ ·ÓÔϛ˜ Î·È ˆÏÔ‡-
ÌÈÎÚ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∂Λ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ηٷ-
ÓÙ·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο souvenirs. ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ ›ӷÈ
Ï‹ÁÂÙ ӷ "¯¿ÓÂÛÙÂ", ı·˘Ì¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ˘¤ÚÔ¯·
¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ¯ÚÒÌ·Ù·.
·˘Ù¿ ÎÙ›ÚÈ·.

50
taxidia praga 17/12/2009 11:38 Ì
 ™ÂÏ›‰·5

ñ ∆Ë µ·ÛÈÏÈ΋ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ÌÔÓ·ÛÙ‹-


ÚÈ ÙˆÓ µÂÓ‰ÈÎÙ›ÓˆÓ,
ñ ∆Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ™ÙÚ¿¯Ô‚ (Strahosvska
Knihovna) Ô˘ ¯Ù›ÛÙËΠÙÔ 1679 Î·È Â›Ó·È Ë
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÔÓ·ÛÙËÚȷ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘
∆Û¯›·˜. ¶·Ú·ÙËÚ›ÛÙ ÙÔ ÌÔÓ·‰Èο ˙ˆÁÚ·ÊÈ-
Ṳ̂ÓÔ Ù·‚¿ÓÈ Ù˘ Î·È ·fi οÔÈÔ Ì·ÏÎfiÓÈ
ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ÌÔÚ›Ù ӷ
·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙË ı¤· Ù˘ fiÏ˘.
ñ ∆Ô ∞Ó¿ÎÙÔÚÔ ∆ÛÂÚÌ›Ó, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ
Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ.
∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù· ÛÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì¤ÚË ÁÈ· ·Ó·„˘¯‹ Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË.
∞¤Ó·ÓÙÈ, ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Loreto ÎÙÈṲ̂ÓÔ Û Ì·ÚfiÎ
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ì 27 ηÌ¿Ó˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋
Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ‰È·Ì¿ÓÙÈ·, Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ· Î·È ¯Ú˘Ûfi.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ıÚ‡ÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Santa
Casa Ô˘ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ fiÏË §ÔÚ¤ÙÔ
·fi ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜, ÙÔÓ 13Ô ·ÈÒÓ·. π‰Ú‡ıËΠ·fi ÙËÓ
Benigna Kate_ina Lobkowicz ÙÔ 1626.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈ-
ÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË ÁÈ·
Ó· ÂÚÈÏ·ÓËı›Ù ÛÙËÓ ∂‚Ú·˚-
΋ ™˘ÓÔÈΛ·, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó
ÙÚÔ Ì ÙȘ ª·ÚÈÔÓ¤Ù˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó·
οÔÙ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜
›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ
ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔ-
·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ fï˜ Ì›· ÌÔÓ·‰È΋
ÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ηıÒ˜ ÔÈ ∆Û¤¯ÔÈ
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÛÙËÓ
fiÓÙ·˜ Û ̛· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ fiÏË
ÔÔ›· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Ë Art
¤¯Ô˘Ó ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
Nouveau. ∆· ·ÔÌÂÈÓ¿-
¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜ ÌÂ
ÚÈ· ÙˆÓ ¤ÍÈ ™˘Ó·ÁˆÁÒÓ,
ª·‡ÚÔ £¤·ÙÚÔ Î·È Ì £¤·ÙÚÔ
ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È ÙÔ
Ì ª·ÚÈÔÓ¤Ù˜ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ›‰È·
ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ, Â›Ó·È Ù· ÈÔ
¤ÚÁ· Ì ٷ Â›ÛËÌ· Ù· ÔÔ›· fï˜ ‰ÈÔÚÁ·-
"ÔÈËÙÈο" ÛËÌ›· Ù˘
ÓÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÛÔʛ٘ ÛÈÙÈÒÓ. ∆·
Û˘ÓÔÈΛ·˜ ·˘Ù‹˜.
ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ·˘Ù¿ Ù· ı¿̷ٷ, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ
ª¤ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ·ÙÌfi-
Â›Ó·È ÙfiÛÔ Î·Ï¿ fiÛÔ ·˘Ù¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi
ÛÊ·ÈÚ·˜ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡
Ù· ∂ıÓÈο £¤·ÙÚ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÂ
ÁΤÙÔ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ
Â›ÛËÌ· ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉË-
ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜.
ÏÒÛÂˆÓ ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌ·. °È· ·˘Ùfi ›ӷÈ
∏ Ó¤· fiÏË Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘
ηχÙÂÚ· ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ¿Ù Û οÔÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË
·Ï›·˜ fiÏ˘ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙË Ó¤· ¶Ú¿Á· Ì ÙËÓ
Ó· ÙËÓ ÎÏ›ÛÂÙ ›Ù ̤ۈ internet ›Ù ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË
·ÏÈ¿. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙË Ì·ÎÚfiÛÙÂÓË Ï·Ù›· Ù˘,
‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ reception ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Û·˜.
"µ¤ÓÙÛÂÛÏ·‚", ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ÌÔ˘Û›Ô,
ŸÛÔ ÁÈ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹... ∏ ¶Ú¿Á· ÚÒÙ· ·fi fiÏ·
Ì ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ¤ÊÈÔ˘ ∞Á. µ¤ÓÙÛÂÛÏ·‚, Ó·
Â›Ó·È Ì›· ÊÔÈÙËÙÔ‡ÔÏË ÔfiÙ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ï‹ıÔ˜ ·fi
‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘. √ ηÏfi˜ µ·ÛÈÏÈ¿˜
Ì·Ú¿ÎÈ· Î·È clubs. ª¿ÏÈÛÙ· ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›ÙÂ
µ¤ÓÙÛÂÛÏ·‚ (µ¿ÙÛÏ·‚) ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ
ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ô›ÎËÌ· Ó· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ club
·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi 1.000 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Â›Ó·È ∂ıÓÈ-
Î·È ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ Ì·Ú Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜
Îfi˜ ‹Úˆ·˜ Î·È ÕÁÈÔ˜ ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙˆÓ ∆Û¤¯ˆÓ. ∂›Ó·È
Û οı ¯ÒÚÔ.
Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ï·Ù›˜ Ù˘ ¶Ú¿Á·˜ (Ë
∞˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË
¿ÏÏË Â›Ó·È Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ fiÏ˘ Î·È ·¤¯ÂÈ 5 ÏÂÙ¿).
ÂÓÙ‡ˆÛË ·fi ÙËÓ fiÏË Â›Ó·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ÔÈÎÂÈ-
™ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘Ù‹˜ ψÊfiÚÔ˘ ÌÂ
fiÙËÙ·˜ Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔηÏ›. ¶·Ú¿ ÙÔ˘˜ ›Ûˆ˜ fi¯È ηÈ
Ù· ÂÎÏËÎÙÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÚÔÎÔÎfi ÎÙ›ÚÈ·, ‚Ú›ÛÎÔ-
ÙfiÛÔ ÊÈÏÈÎÔ‡˜, ̤¯ÚÈ Î·È ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙÔ˘˜, ηÙÔ›-
ÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÍÂÓԉԯ›·, restaurants, bars Î·È Î·Ù·-
ÎÔ˘˜ ‰Â ÓÈÒıÂȘ Ó· Û ‰ÈÒ¯ÓÂÈ Ë fiÏË ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ
ÛÙ‹Ì·Ù·. ªÂ Ì‹ÎÔ˜ 750 ̤ÙÚ· Î·È Ï¿ÙÔ˜ 60, ‚Ú›-
Ó· ÛÂ ·ÊÔÌÔÈÒÓÂÈ.
ÛÎÂÙ·È ÂΛ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 600 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ
E›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ò˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙËÚË-
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÈ¿ ∫·ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ 4Ô˘. ∞Ú¯Èο ¯ÚË-
ı› fiϘ ÔÈ ÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ì fiÛË
ÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Û·Ó ·ÁÔÚ¿ ·ÏfiÁˆÓ. ™ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô
¯¿ÚË "Û‚‹ÓÂÈ" ̷Ϸο ÛÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÏfiÊÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜
ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Û·Ó ÙfiÔ˜ ‰È·‰ËÏÒ-
Ó· ÌÂÛÔÏ·‚› ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ˙ÒÓË. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Ô-
ÛÂˆÓ Î·È ÂÔÚÙ·ÛÌÒÓ. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ÌÔ˘-
Ù¤ÏÂÛÌ· Ù˘ "·ÔÌfiÓˆÛ˘" Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Ë ¯ÒÚ·
Û›Ô, Î·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ
ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ ÿÛˆ˜ ¿ÏÈ ‰È·ÙËÚ‹-
Ù˘ ∫Ú·ÙÈ΋˜ ŸÂÚ·˜.
ıËΠÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰›ÛÙËΠÛÙÔÓ µ' ¶·ÁÎfi-
∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÌÈ·˜ fiÂÚ·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜
ÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ◊ ›Ûˆ˜ ÙËÓ ¤ÛˆÛÂ Ë ·Á¿Ë ÙˆÓ
ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÏÏ¿ Ë ¶Ú¿Á· Â›Ó·È ÁÓˆ-
ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È Ì·˜
ÛÙ‹ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ª·‡ÚÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ Î·È ÙÔ £¤·-
Ì·Á‡ÂÈ.

∆∂ÀÃ√™ 05 51
gummybear 17/12/2009 11:40 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

ª√À™π∫∏

Gummy Bear - ∆Ô Ú¿ÛÈÓÔ ∞ÚÎÔ‡‰È…


√ Ó¤Ô˜ super star ›ӷȅ Ú¿ÛÈÓÔ˜. √ Ó¤Ô˜ super star
›ӷȅ ·ÚÎÔ‡‰È. ŒÓ·˜ Á¢ÛÙÈÎfi˜, ÎÔÈÏ·Ú¿˜, ·ÛÙ›Ԙ, Ù˘¯Â-
Úfi˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰È¿Ú˘ Î·È ˙Âω¤ÓÈÔ˜ ·ÚÎÔ‡‰Ô˜, fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È
ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ¶ˆ˜ ÍÂΛÓËÛ fï˜ ·˘Ù‹ Ë… ·Ó-
‰ËÌ›·; ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ Gummy Bear;

∆ÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙÔ


video Ù· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁË-
ÛÂ Ô Peter Dodd Ù˘
Wilfilm ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ-
¯¿ÁË, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·-
ÛÌfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ministry of Sound.
√ Gummy Bear
ÊÔÚ¿ÂÈ Î›ÙÚÈÓÔ ‚ڷο-
ÎÈ Î·È ·ıÏËÙÈο ·Ô‡-
ÙÛÈ·. Œ¯ÂÈ ‰‡Ô ηٷÁ¿Ï·Ó·
Ì·Ù¿ÎÈ· ·ÏÏ¿ ÙÔ ‰ÂÍ› ›ӷÈ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi. ¶·Ó¤-
ÌÔÚÊÔ˜… ∆Ô ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔ˘ ·˘Ù› Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ›ӷÈ
‰·ÁΈ̤ÓÔ Èı·Ófiٷٷ ÏfiÁˆ Ù˘ "ηٷÁˆÁ‹˜" ÙÔ˘
ˆ˜ ˙·¯·ÚˆÙfi. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ Ó· ¤ÌÏÂÍ Û ηӤӷ
η˘Á¿ Î·È Ó· ÙÔ˘ ÙÔ ‰¿ÁΈ۷Ó; ¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ù¤ÙÔÈÔ˜
Ù‡Ô˜. ∞Ó ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ı· ‰Â›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˙·¯·-
ÚˆÙ¿ ¯Â›ÏË Î·È ‰‡Ô ÌÈÎÚ¿ ‰fiÓÙÈ· ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ÛÈ·ÁfiÓ·.

Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Gummy Bear ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÁÈ·

∆ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2007 ηÈ


Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ Û˘Óı¤ÙË
Christian Schneider. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹-
ÛÂÈ Û 30 ÁÏÒÛÛ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ∞ÁÁÏÈο, °·Ï-
ÏÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο, ƒÒÛÈη, ∂‚Ú·˚ο, ∆Û¤¯Èη, ™Ô˘Ë‰È-
ο, πÛ·ÓÈο, ™ÏÔ‚¿ÎÈη, ¶ÔÚÙÔÁ·ÏÈο, √˘ÁÁ·Ú¤˙È-
η Î·È Ê˘ÛÈο ∂ÏÏËÓÈο. "£· 'Ì·È Î·Ïfi ·È‰›…"
Ì·˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙÚ·-
ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
·ÏÏ·ÓÙÈÎÒÓ Àº∞¡∆∏™, ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο
ÙÔÓ ÁÓˆÚ›Û·ÌÂ.
ªÈ· ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·Ó¤Í˘ÓË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ
ÍÂÙÚÂÏ¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ‡˜
ÁÔÓ›˜. ∂›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙÔ hit Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. Œ¯ÂÈ
Û¿ÛÂÈ Î¿ı ÚÂÎfiÚ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÊÔ‡
ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÂÎÙÔÍÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ
2009 Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 500.000 cd! ª¿ÏÈÛÙ·
ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο charts ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË
ƒ¤ÌÔ, ÙË Lady Gaga Î·È ÙËÓ Alicia Keys!

52
gummybear 17/12/2009 11:40 Ì
 ™ÂÏ›‰·3

To Ú¿ÛÈÓÔ ·ÚÎÔ‡‰È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ fï˜ ÌfiÓÔ


ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ „ËÏ¿ ÛÙ·
charts Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÓÒ ÛÙÔ youtube ÙÔ ¤¯Ô˘Ó I AM A GUMMY BEAR
‰ÂÈ ¿Óˆ ·fi 150 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÊÔÚ¤˜! Ÿˆ˜ fiÏÔÈ (The Gummy Bear Song)
ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ star ¤ÙÛÈ Î·È Ô Gummy ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘
site, ÙÔ www.gummibar.net ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›ÙÂ
√È ·ÁÁÏÈÎÔ› ÛÙ›¯ÔÈ
Ó· ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· fiÏ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó¤· ÙÔ˘. £·
ÙÔÓ ‚Ú›Ù Â›Û˘ ÛÙÔ MySpace, ÙÔ facebook, ÙÔ REFRAIN
twitter, ÙÔ hi5 Î·È ¿ÏÏ· ‰›ÎÙ˘· ÛÙÔ internet.
∫˘ÎÏÔÊÔÚ› Û ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ·, ÎÔ‡˜, Ì·ÁÓËÙ¿ÎÈ·, Oh I’m a gummy bear.
·È‰ÈΤ˜ Û·ÏÈ¿Ú˜, ηÚÙÔÛÙ¿Ï, ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ·, Yes I’m a gummy bear.
·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ·, ÌÚÂÏfiÎ, mousepads Î·È fiÙÈ ¿ÏÏÔ Oh I’m a yummy tummy funny lucky gummy
ÌÔÚ›Ù ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ›ÙÂ. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ‚¤‚·È· fiÙÈ Î˘ÎÏÔ- bear.
ÊÔÚ› Î·È Û ringtone. I’m a jelly bear.
Cause I_m a gummy bear.
Gummy Bear – ∆Ô ·fiÏ˘ÙÔ ∞ÚÎÔ‡‰È… Oh I’m a movin’ groovin’ jammin’ singing
gummy bear.
Oh yeaoooh.

Gummy Gummy Gummy Gummy Gummibär


Gummy Gummy Gummy Gummy Gummibär
Bai ding ba doli party
Bamm bing ba doli party
Breding ba doli party party pop
Bai ding ba doli party
Bamm bing ba doli party
Breding ba doli party party pop

REFRAIN

Ba Ba Bidubidubi Yum Yum


Ba Ba Bidubidubi Yum Yum
Ba Ba Bidubidubi Yum Yum
Three Times You Can Bite Me
Ba Ba Bidubidubi Yum Yum
∆È Â›Ó·È Ù· Gummi Bears; Ba Ba Bidubidubi Yum Yum
Ba Ba Bidubidubi Yum Yum
Œ¯ÂÙ ÔÙ¤ ·Ó·ÚˆÙËı› ·fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Three Times You Can Bite Me
Ù· Ôχ¯ÚˆÌ· ÁÏ˘Î¿ ˙Âω¿ÎÈ· Gummi
Bears; √ "·Ù¤Ú·˜" ÙˆÓ Gummi Bear (‹ REFRAIN
Gummibär Ô˘ ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ
"Ï·ÛÙȯ¤ÓÈÔ˜ ·ÚÎÔ‡‰Ô˜") Â›Ó·È Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜
˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˘ Hans Riegel, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂΛÓË-
Û ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi ηٿÛÙËÌ· ˙·¯·ÚˆÙÒÓ, ÙÔ
Haribo, fiˆ˜ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›-
·˜ ÙÔ˘. ™‡ÓÙÔÌ· Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ Ù·
ÁÏ˘Î¿ ˙Âω¿ÎÈ· ¿ÚÂÛ·Ó Ôχ Î·È ÛΤÊÙËÎÂ
Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘. ™Î¤ÊÙËΠÂ›Û˘ ˆ˜
·Ó ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ οÔÈÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Û¯‹Ì· ı· ¿ÚÂ-
Û·Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· ·È‰È¿, Ù· ÔÔ›·
Â›Ó·È Î·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÂÏ¿Ù˜. ŒÊÙÈ·Í ÏÔÈfiÓ ÙÔ
1922, ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ· Û ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜
Î·È ¤ÙÛÈ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Gummi Bear

¢Â›Ù ÛÙÔ internet:


ñ www.gummibar.net (Ë Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·)
ñ www.gummybeargame.com (‰ˆÚÂ¿Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·È¯Ó›‰È)
ñ www.youtube.com/watch?v=PVaic7dqjAA&feature=player_embedded
(·Úˆ‰›· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜
ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜)
ñ www.youtube.com/watch?v=eJxoBFZcyg0 (·Úˆ‰›· ÙÔ˘ "This is Our Night" ÙÔ˘ ™¿ÎË ƒÔ˘‚¿ ÌÂ
video clip Gummy Bear)

∆∂ÀÃ√™ 05 53
fashion thema 17/12/2009 11:43 Ì
 ™ÂÏ›‰·2

FASHION

∆È Ó· ÊÔÚ¤Ûˆ ÛÙÔ ƒÂ‚ÂÁÈfiÓ;


°È’ ·˘Ùfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú!!! ™ÙÔÏ›ÛÙ ÙÔ ÌÂ
ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÏȤ ·ÛË̤ÓÈ· ‹ ¯Ú˘Û¿, ‹
·ÎfiÌ· Ì ÔÏÏ¿ ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏ¿ÎÈ·! ∞Ó ÚÔÙÈÌ¿Ù ‰ÔÎÈ-
Ì¿ÛÙ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÁÎÒ‰Ë, ÌÂÁ¿Ï·, Ê·ÓÙ·¯ÙÂÚ¿
ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·! ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÌÈ·
˙ÒÓË Ì ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘˜ ‹ Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¿ ˘ÏÈο Î·È ÂÓÙ˘-
ˆÛȷο ¯ÚÒÌ·Ù· (ÂÈ̤ӈ ÛÙÔ ¯Ú˘Ûfi Î·È ÙÔ
·ÛËÌ›!) ∫·È ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ı˘Ì¿Ù·È ·Ó ÙÔ ¤¯ÂÙ ͷӷ-
ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ÊfiÚÂÌ· ·˘Ùfi!

‚ÂÁÈfiÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜! π‰È-

ƒ ·›ÙÂÚ˜ ‚Ú·‰È¤˜! ÕÏϘ ›̷ÛÙ ηÏÂṲ̂Ó˜ ÛÂ


Ê›ÏÔ˘˜ ‹ Û οÔÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË, ¿ÏϘ ¿ÏÈ
‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‚Ú·‰È¿! ∞ÎfiÌË
Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜, Û›ÁÔ˘Ú· ÌÂÙ¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘-
ı‹ÛÂÈ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË! °È·Ù› Ú¤ÂÈ Ó·
¯·ÚÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜ ∫·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ï›„ÂÈ Î·Ó›˜
·˘Ù¤˜ ‹ÌÂÚ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ Î·È Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·! ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ÙÔ ÈÔ ·Á·Ë̤-
ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ‹ÌÂÚ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∫·È ÂÌ›˜ ÓÔ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.
Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ˘¤Úԯ˜, ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ∂ÈϤÍÙ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ Áfi‚˜! ŸÙÈ ÈÔ
Î·È Ï·ÌÂÚ¤˜! ıËÏ˘Îfi Î·È Û¤ÍÈ Û ÌÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË... √È
∏ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿ÓÙÚ˜ "ÎÔÏÏ¿ÓÂ" Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ
‰ÈηÈÔÏÔÁ›ٷÈ... ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˆ fiÙÈ ÂÈ- ÙȘ Áfi‚˜… ŸÛÔ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÙfiÛÔ ÈÔ
‚¿ÏÏÂÙ·È!!! ∂›Ó·È Ë ‚Ú¿‰È· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë È‰È·›ÙÂÚË Ë ·ÚÔ˘Û›· Û·˜! ∆È ı· ϤÁ·Ù ÁÈ·
ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ ¯Ú˘Û¤˜ Áfi‚˜;
Â›Ó·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ … ∆Ô ·Í›˙Ô˘ÌÂ... ∂ÈϤÍÙÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ÛÙ ÌÈ· total shiny ÂÌÊ¿-
∆È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ì fï˜; ∆Ô ·ÈÒ- ÓÈÛË! £˘Ì›˙ˆ Ù›ÔÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi.
ÓÈÔ Úfi‚ÏËÌ·... ¶¿ÓÙ· ÛÙÂÚ‡ԢÌ ·fi ȉ¤Â˜... ™·˜ ‡¯ÔÌ·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‚Ú·‰È¿ ηÈ
§ÔÈfiÓ, ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÚÒÌ·

¶ËÁ¤˜: www.fashiondesigner.gr, www.trendstop.com, www.stylewatch.gr,


Ó· οÓÂÙ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ ı· Û·Ó Î¿ÓÂÈ Ó· ÓÈÒÛÂ-
ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ·˘Ù¤˜... ∫·È ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi! Ù ÌÔÓ·‰ÈΤ˜, Ó· ÓÈÒÛÂÙ fiÙÈ Ë ‚Ú·‰È¿ Û·˜ ·Ó‹ÎÂÈ...‹
∫fiÎÎÈÓÔ ÊfiÚÂÌ· Ì ÎfiÎÎÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ·. ∫fiÎÎÈÓÔ Ù˘ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙÈ Ë Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Û·˜ ·Ó‹ÎÂÈ...
ʈÙÈ¿˜! ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌËÓ ÙÔ ÊÔÚÙÒÛÂÙÂ
Ì ÔÏÏ¿ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. ∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿!!!
∂›Û˘, ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ¯ÚÒÌ·Ù· ηÈ
www.shoesavenue.com, www.designerhandbags101.com

ÂÓÙÂÏÒ˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ


¯Ú˘Ûfi! À¤Úԯ˜, Ï·ÌÂÚ¤˜, ÌÔÓ·‰ÈΤ˜, ͯˆÚÈÛÙ¤˜
ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ… ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ÙÔ. ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ ÊÔÚ¤ÛÂÙÂ
ÙÒÚ· ÙfiÙ fiÙ ı· Â›Ó·È Ë ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÚ›ÛÙ·ÛË;
∆Ô Ì·‡ÚÔ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙËÓ Ìfi‰·. ∫·È ıˆ-
ÚÂ›Ù·È ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÚÒÌ· ÁÈ· Â›ÛË̘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ.
ŒÍ·ÏÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹. ∂Ô̤ӈ˜
¤Ó· Ì·‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ· Ì ÛÙÚ·˜ Î·È Ô‡ÏȘ Î·È Ì·ÎÚ‡
ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙ·ÙÔ!
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fï˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ‚ÔËı¿,
·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· οÓÔ˘Ì ¿ÏÏ· ¤ÍÔ‰·.
°˘Ó·›Î˜ ›̷ÛÙ fï˜... •¤ÚÔ˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ
Î·È Ó· ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÌÂ… ŸÏ˜, Ï›ÁÔ Ôχ ¤¯Ô˘ÌÂ
Ê·ÓÙ·Û›·. ¶ÚÔÙ›ӈ, ÏÔÈfiÓ Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ì οÙÈ ·fi
·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÛÙËÓ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· Ì·˜, ηÈ
Ó· ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ¿ÏϘ
ÊÔÚ¤˜... ∞Ó ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ٤ÙÔÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ·ÏÏ¿
¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ·Ïfi Ì·‡ÚÔ ÊfiÚÂÌ· ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›ÙÂ…

54
fashion thema 17/12/2009 11:43 Ì
 ™ÂÏ›‰·3
fashion thema 17/12/2009 11:43 Ì
 ™ÂÏ›‰·4