You are on page 1of 1

E/\1\H NIK H t.

HMOKPATIA
Yn OYPrEIO YrEIAL KAI KOINQNIKHL A/\1\H/\ErrYHL
t.lALYNt.EOME NA NOLOKOMEIA

nANEnUTHM IAKO rENIKO NOIOKOMEIO 8EIIAI\ONIK HI AXEnA
NOIOKOMEIO EI.4IKQN nAeHIEQN 8EIIAI\ONIK HI
dEJ\TIO TYnOY
l:E anavTOon T(I)V ~nUOOIEUUOTWV TOC TETOpTnc 30.09.15

L£ OnOVTI')Oil TWV 151lJ.JOOI£UJ.JOTWV Til<; T£TOPTil<; 30.09.15 O)(£TIKO 1-'E Tl<; EAAEiljJ£1<; UAIKWV OTO n .r. N.0. AXEnA 00<; EVIli-'E9£pwVOUIJE 6TI 6t-a1 01 1510VWVIOIJOi npo1J~9£1ac:; UAIKWV mo t.lll-'0010 yivoVTOI KOT6mv npoKa9opiOIJEVIl<; 15I0151KOoiac:;, ll anoia EX£1
omm£i 1-'£ v61-1o KOI Tll P£iTOI onoptyKf-ITO.
E1151KOT£p0 TO NOOOKOIJEiO npol3aiv£1 OTilV npOt..lll9EIO f31"11.JOTO~OTti)V IJEOW OUIJI300£WV XPOVI K~<; 1510pK£10<; EVO<; ETOU<;
TO
an6 15.06.15 EW<; 14.06.16. To OIT~IJOTO VIO TllV npOIJ~9£10 l31l1JOT0150TWV £iVOI OVOIJOOTIKO OVO Oo9£V~, 1510I31130~0VTOI an6
AIIJ015uvaJ.JIK6 Epyam~p1o mo rpaq>£io t.IOX£ip10il<; Yf-IK00 KOI £KT£f-o0vTOI OIJWO 1-'£ anomoM TWV 15£f-Tiwv napayy£f-ioc:; OTI<; oul-'
13af-MI-I£V£<; £T01p£i£c:;.
rta TllV npOI--11l9EIO OIVOnVEUI-JOTOc; TO NOOOKOIJEiO, IJETO an6 1500 6yOVOU<; 1510VWVIOIJ00<;, npol3aiv£1 OTilV np01J~9£10 TOU
on6
on6 TO £f-£09£po £1-'n6p1o TllPWVToc:; Til VOI-'11-'Il 15I0151KOoia Til<; £pwvac:; ayop6c:; 1-'£ TllV T£f-£uTaia napayy£f-ia 6uwo £KT£f-£m£a
TllV IJEI0156Tpl0 £TOip£iO.
H npot.JI'!9Eia Aomou uyE•ovot.JIKou uA1Kou - y6VT1a, yal;Ec; - yiv£Tal 136o£1 £vlaiwv 151aywviOIJWv y1a 6t-a TO NoooKo-

OTO
1-'Eia OPI-'01510TilTO <; Til<; 4~' Yy£10VOJ.JIK~c:; n £plq>Ep£10<; MOK£15oviac:; 0pOKil<;. 0 1510VWVIOJ.JO<; VIO TllV npOIJ~S£1 0 VOVTIWV 13pioK£TOI
VIO
TEA£UTOiO OT615IO Til<; O I KOVOIJIK~<; O~IOAOVIlOil<;, EVW 0 1510VWV101JO<; VIO Tl<; yo~£<; 13piOK£TOI OTO OT0<5IO onomoMc:; TOU q>OKEAOU
npoOUIJI30TIKO EAEVXO on6 TO Ef-£yKTIKO !uv£6p10 np1v TllV unoypaq>~ TWV OUI-'136o£wv. MEXPI TllV of-oKMPWOil TWV <5IOVWVIOJ.JWV
11 npo1Jf19e:to ovot-wotl-'ou uye:toVOIJIKOu uf-tKou of-oKf-llPWV£TOI ~an6 TO £f-£09£po £1-'n6p1o 1-'EOW Til<; £pwvoc:; ayop6c:;.
Avoq>OpiKO 1-'E Til OiTIOil TWV Oo9£VWV KOI £1151KOT£p0 TllV npot.JI'!9EIO KOKKIVOU KpEOTOc; 00<; EVIliJEPWVOUIJ£ OTI <5e:v UnripE£ n napauiKQri £M£twn KOT6 Til 15t6pK£10 TOU KOAOKOIPI00 KOI 1-'EXPI 0~1-'EPO . !TilV npot.JI'!9Eia yaAaKToc; £iXOI-'£ Ka9uOTEPilOil
150o lliJEpwv KOT<J Til <5t6pK£IO Tou KOAOKOipto0 , t-6yw capital controls, aM6 1-'£ TllV OJ.JWil nap£1J1300il Til<; t.toiKilOil<; onoKOTOOT691lK£ TOXIOTO.
t.£<50J.JEVIl<; Til<; OIKOVOIJIK ~ <; KOTOOTOOil<; Til<; XWPO<; KOI E~O ITioc:; TWV n£piOpiOIJWV OTOV EAEVXO K£q>OAOiWV KOI Til<; 0<5UVOI-'iO<; OJ.J£oou £KT£AWVIOIJ00 151oq>6pwv npo"i6VTwv on6 nc:; np01Jil9£0Tpl£<; £TOip£i£c:;, un6pX£1, O£ opiOIJEV£<; 1-16vo n£plnTWO£t<;, Ko9uOTEPilOil OTilV £KTEA£Oil TWV nopoyye:t-1wv xwpic:; OJ.JW<; oun'> vo onon:t-e:i unoiTIOTilTO Tou NoooKOI-'£iou aM6 IJEpoc:; Til<; OIKOVOIJIK~<;
Km6maollc:; Til<; xwpac:;.
LX£TIKO 1-'£ Til 15I0151KOOio pOVT£13ou OTO E~wn:piKO IOTpe:io, AOIJI30VOVTO<; un04Jil TllV EAAEiljJil npOOWniKOU KOI <5£<501-'EVIl<;
Til<; KOTOKOPU<Pil<; OU~IlOil<; £10po~c:; Oo9£VWV OTO NOOOKOIJEiO £iT£ VIO VOOilAEiO £iT£ VIO E~OOq>OA I Oil POVT£1300 00<; EVIli-'EPWVOUJ.JE
OTI KOTOI36M£TOI K091li-'EPIVO TITOVIO npoon69£10 on6 OAOU<; 1-'0<; YIO TllV KOAUTEPil £~UnllPETil01l TOU J.JOV0<51KOU ov6pwniVOU oyo9ou nou £iVOI UnEpOVW OAWV : Tile; UyEiac;.
!uvo4Ji~ovTOc; oac:; £VIlJ.J£pwvoul-'e: 6Tt To n.r.N.e. AXEnA, napa Tllv of-tyo ~I-'£Pil Ko9um£pllOil oe: K6note:c:; nopayy£f-ie:c:;,

TPO<Pii-'WV
i5Ev EXEI uEiVEI ouTE uia nutpa xwpic:; avot-wotl-'0 uy£10VOJ.JIK6 uf-1K6 KOI <5£v nopouoiaoe: o<5uvo1JiO OTilV nopoyye:t-io
VIO Til OiTIOil TWV Oo9£VWV J.J EXPI OJiiJEpo.
H t.toiKilOil TOU n.r.N.e AXEnA KOI TO un6pxwv npoown1K6, tvoc; npoc:; £vov,
napa!-JEVEI OTil i5109E011 TOU K09E noAiTil 1-JE OKOnO TllV Ei;UnllPETilOI'! TOU.
AuTo npotxE• v•a t.Jac;.

0 t.IOIKHTH! KAI nPOEt.PO! t..L. n .r. N.G. AXEnA
nANAriQTH! nANTEAIAt.H!

!Tif-n. KupiOKi<51l op. 1, 546 36 0£000AOViKil, TllA. 23133303111, 2313303102, fax: 2310/993096
web site: www.ahepahosp .gr, e- mail: ahepahos@med .auth.gr