You are on page 1of 36

MOSTOVI II

Primjer proračuna spregnutog mosta

4. DIMENZIONIRANJE:

4.1. Općenito:
Stabilnost poprečnog presjeka provjerava se koristeći metodu ograničavanja
naprezanja prema Fachbericht-u 103, dio III-10.

Stoga nije potrebna klasifikacija poprečnog presjeka.


(Universität Stuttgart, Uebung K. 5.3., Entwerfen und Konstruieren im Brückenbau,
Verbundbrückenbau-Uebung 50. str.).

Prema Geissler Karsten: Zussamenfassung und Erläuterung des DIN Fachberictes:


104, Verbundbrücken, str.19, preporučuje se kod mostova poprečne presjeke svrstati
u klasu 3, te prema DIN 18800-3 dokazivati stabilnost na izbočavanje limova.

Metoda dokaza stabilnosti Elastično-Elastično:

Potrebno je dokazati (prema DIN 18800):

1.) Osigurana je stabilnost čitavog statičkog sustava

2.) Najveća računska naprezanja u poprečnom presjeku su f yd

f yk 35,5
Najveća dopuštena normalna naprezanja . σ Rd = f yd = = = 32,2 kN/cm2
γM 1,1

f yd 32,2
Najveća dopuštena posmična naprezanja . τ Rd == = = 18,6 kN/cm2
3 3

3.) Potrebno je dokazati sigurnost na izvijanje prema DIN 18800 dio 3 ili zadovoljiti
odnose (b/t) prema sljedećoj tablici

Najčešće je racionalnije provesti proračun prema DIN 18800 dio 3, ali ako
zadovoljava uvijete iz tablice tada nije potrebno provoditi dugotrajniji proračun.

67
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

68
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

Kontrola izvijanja hrpta:

OPIS METODE PRORAČUNA:

1.) Eulerova naprezanja

2
π 2 ⋅ E ⋅t2 ⎛t⎞
σE = = 189800 ⋅ ⎜ ⎟ [N/mm2]
12 ⋅ (1 −ν ) ⋅ b
2 2
⎝b⎠

2.) Faktor izbočavanja:

Faktor izbočavanja za normalna naprezanja kσ u odnosu o rasporedu normalnih


tlačnih naprezanja u ploči određuje se prema sljedećim tablicama.
Razlikujemo ploče pridržane na 2 ruba ili na jednom rubu.

Djelotvorna površina: AC ,eff = ρ ⋅ AC

ρ - faktor redukcije za izbočavanje


λ − 0, 055 ⋅ (3 +ψ )
Za ploču pridržanu na 2 ruba: ρ = p 2
≤ 1, 0
λp
λ p − 0,188
Za ploču pridržanu na 1 rubu: ρ = 2
λp
fy b/t
pri čemu je λ p = =
σ cr 28, 4 ⋅ ε kσ

69
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

Tablica: Tlačno naprezana ploča pridržana na 2 kraja

70
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

Tablica: Tlačno naprezana ploča pridržana na 1 kraju

71
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

Faktor izbočavanja za posmična naprezanja kτ određuju se pomoću izraza:

2
⎛b⎞
kτ = 5,34 + 4, 00 ⋅ ⎜ ⎟ + kτ st za a / b ≥ 1
⎝a⎠
2
⎛b⎞
kτ = 4, 00 + 5,34 ⋅ ⎜ ⎟ + kτ st za a / b < 1
⎝a⎠

Prvi dio izraza odnosi se na poznate koeficijente za izbočavanje bez uzdužnih


rebara, a dodatni dio je dodataka za ukrućene limove između poprečnih rebara.

2
⎛b⎞ ⎛ I ⎞ 2,1 3 ⎛ I sl ⎞
U slučaju jedne uzdužne ukrute: kτ st = 9 ⋅ ⎜ ⎟ ⋅ 4 ⎜ 3 sl ⎟ ≥ ⋅ ⎜ ⎟
⎝a⎠ ⎝ t ⋅b ⎠ t ⎝ b ⎠

a – razmak krutih poprečnih ukrućenja

I sl - moment tromosti uzdužnih rebara s odgovarajućim dijelom lima oko z – osi


prema sljedećoj slici (na svaku stranu od ukrućenja uzima se sudjelujuća širina hrpta
od 15 ⋅ ε , što mora biti manje od udaljenosti između ukrućenja)
Za više uzdužnih rebara, bez obzira za raspored uzima se zbroj tromosti svih
pojedinačnih rebara (Metalni mostovi str. 308)

72
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

Poprečno ukrućenje mora zadovoljiti određenu minimalnu krutost (neovisno radilo se


o krutim ili elastično popustljivim ukrućenjima):

hw3 ⋅ t 3 a
I st ≥ 1,50 ⋅ za < 2
a2 hw

a
I st ≥ 0, 75 ⋅ hw ⋅ t 3 za ≥ 2
hw

Kruta nepopustljiva međuukrućenja moraju se osim toga ispitati na uzdužnu silu koja
je jednaka poprečnoj sili umanjenoj za dio koji prenosi hrbat:

N = VSd − χ w ⋅ f yw ⋅ hw ⋅ t / 3 ⋅ γ M 1

χ w se određuje za dvostruko polje izbočavanja desno i lijevo od poprečne ukrute, a


promatrana poprečna ukruta ne uzima se u obzir. Za slučaj promjenjive posmične
sile dokaz se provodi za posmičnu silu na razmaku od 0,5 hw od ruba polja
izbočavanja sa najvećom posmičnom silom.

3.) Idealno naprezanje izbočavanja:

σ crit = kσ ⋅ σ E
τ crit = kτ ⋅ σ E

4.) Faktor povećanja : αult

2 2 2
1 ⎛σ ⎞ ⎛σ ⎞ ⎛σ ⎞ ⎛σ ⎞ ⎛τ ⎞
= ⎜ x,Ed ⎟ + ⎜ z,Ed ⎟ − ⎜ x,Ed ⎟ ⋅ ⎜ z,Ed ⎟ + 3 ⋅ ⎜ Ed ⎟
αult ⎜⎝ fy ⎟⎠ ⎜⎝ fy ⎟⎠ ⎜⎝ fy ⎟⎠ ⎜⎝ fy ⎟⎠
2 ⎜ f ⎟
⎝ y ⎠

5.) Faktor povećanja : αcrit


1

1 1+ ψx 1+ ψz ⎡⎛ 1 + ψ 1+ ψz
2
⎞ 1− ψx 1− ψz 1 ⎤
2

= + + ⎢⎜ x
+ ⎟⎟ + + + 2 ⎥
α crit 4 ⋅ α crit,x 4 ⋅ α crit,z ⎢⎜⎝ 4 ⋅ α crit,x 4 ⋅ α crit,z ⎠ 2 ⋅ α crit,x 2 ⋅ α crit,z α crit,τ ⎥
2 2
⎣ ⎦

gdje je :
σcrit,x
α crit,x =
σ x,Ed
σcrit,z
α crit,z =
σ z,Ed
τcrit,τ
α crit,τ =
ττ,Ed

73
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

6.) Vitkost : λ p

σ ult
λp =
σ crit

7.) Koeficijenti redukcije:

a) ρ x i ρ z

Koeficijent redukcije ρC za određivanje graničnih naprezanja σ x , Rd i σ z , Rd za redukciju


u interakciji izvijanja i izbočavanja:

ρC = ( ρ − χ C ) ⋅ ξ ⋅ (2 − ξ ) + χ C

Za ξ = 0 imamo slučaj čistog izvijanja, a za ξ = 1 dobivamo slučaj čistog izbočavanja.

i) ρ - faktor redukcije za izbočavanje

λ p − 0, 055 ⋅ (3 +ψ )
Za ploču pridržanu na 2 ruba: ρ = 2
≤ 1, 0
λp

λ p − 0,188
Za ploču pridržanu na 1 rubu: ρ = 2
λp

σ cr , p
ii) ξ= −1 0 ≤ ξ ≤1
σ cr ,c
sa idealnim naprezanjem izbočavanja σ crit , koji može uzrokovati ponašanje slično
izvijanju štapova

σ cr , p - kritičan napon za izbočavanje ekvivalentne ortotropne ploče (Metalni mostovi,


str. 300)

σ cr , p = kσ , P ⋅ σ E

74
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

Idealno naprezanje izvijanja: σ cr ,c


- za neukrućenu ploču
2
π 2 ⋅ E ⋅t2 ⎛t⎞
σ cr ,c = = 189800 ⋅ ⎜ ⎟ [N/mm2]
12 ⋅ (1 − ν ) ⋅ a
2 2
⎝a⎠

- za ukrućenu ploču
π 2 ⋅ E ⋅ I x , St
σ cr ,c =
ASt ⋅ a 2
gdje je
I x , St - moment tromosti ukrućenja kao zamjenskog štapa koji se izvija okomito na
ravninu lima
ASt - bruto površina zamjenskog štapa na kojem promatramo izvijanje

1
iii) χC =
2
ϕ + ϕ 2 − λc

sa

2
ϕ = 0,5 ⋅ (1 + α e ⋅ (λc − 0, 2) + λc )

gdje je

αe - kod neukrućenih polja : α e = 0, 21


0, 09
- kod ukrućenih polja : α e = α 0 +
i/e

I st
i=
e
e = max (e1, e2) veća udaljenost sa slike (e2 – udaljenost od težišta ploče do težišta
fiktivnog poprečnog presjeka, e1 – udaljenost od težišta fiktivnog poprečnog presjeka
do težišta ukrute)

75
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

Oznake:

1 – težište ukrute
2 – težište fiktivnog poprečnog presjeka = ukruta i pripadajući dio ploče
3 – dio polja
4 – ukruta
5 –debljina lima
α 0 = 0,34 (linija izvijanja b) za sandučaste poprečne presjeke
α 0 = 0,49 (linija izvijanja c) za otvorene poprečne presjeke

Svedena vitkost λc za izvijanje štapova:

fy
λc = - za neukrućene limove
σ cr ,c

β A,c ⋅ f y
λc = - za ukrućene limove
σ cr ,c

Aeff ,c
gdje je β A,c =
Ac

Ac - bruto površina tlačne zone ukrućene ploče


Aeff ,c - reducirana bruto površina svih elemenata tlačne zone ukrućene ploče
 

76
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

b) χ v
 
χ v = χ w + χ f ≤ 1, 0  
 
χ f  = 0 – faktor doprinosa pojasnice se kod mostova zanemaruje

Za dokaz izbočavanja se vrijednost λw zamjenjuje vrijednošću λ p prema sljedećoj


tablici:

 
1 – Dodatno ukrućeni kraj
2 – Neukrućeni kraj

77
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

8. Dokaz nosivosti:
 
2 2 2
⎛ σ x,Ed ⎞ ⎛ σz,Ed ⎞ ⎛ σ x,Ed ⎞ ⎛ σz,Ed ⎞ ⎛ τEd ⎞
⎜⎜ ⎟⎟ + ⎜⎜ ⎟⎟ − ⎜⎜ ⎟⎟ ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟ + 3 ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟ ≤ 1.0  
⎝ ρx ⋅ fy / γM1 ⎠ ⎝ ρz ⋅ fy / γM1 ⎠ ⎝ ρ x ⋅ fy / γM1 ⎠ ⎝ ρz ⋅ fy / γM1 ⎠ ⎝ χ v ⋅ fy / γM1 ⎠
Kontrola naprezanja 
Opterećenje djeluje na čeličnom I presjeku.

Normalna naprezanja:

Tlačna naprezanja na gornjoj pojasnici:

MG
σf 1 = ⋅ za
Ist

Vlačna naprezanja na donjoj pojasnici:

MG
σf 2 = ⋅ (h − z a )
Ist

Poprečnu silu preuzima čelični hrbat:

V
τ= < τRd
A

Dobivene vrijednosti za Granično stanje nosivosti (GSN) treba pomnožiti sa faktorom


1,35.

4.2. Kontrola izbočavanja gornje pojasnice:


Gornja pojasnica se promatra kao uzdužno ukrućenje.
Prema DIN FB 104 postavlja se stroži zahtjev za uzdužna ukrućenja nego za klasu
(3).
Ovaj zahtjev se poklapa sa zahtjevom DIN 18800 dio 3 prikazanim u tablici
b
= 12,9 ⋅ ε
t

78
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

Duljina izvijanja gornje pojasnice:

b – širina gornjeg pojasa


tw – debljina hrpta
aw – debljina vara

b tw
c= − − a w ⋅ 2 = = 40/2 – 1,2/2 – 0,8 ・ 1,41 = 18,27 cm
2 2

235 235
ε= = = 0,81
f yk 355

c / t = 18,27 / 2 = 9,13 < 12,5 ・ 0,81 = 10,13 ZADOVOLJAVA


 
 

79
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

4.3. Kontrola naprezanja u pojasnici uslijed savijanja u sredini


raspona
Proračun naprezanja se provodi po fazama gradnje

4.3.1. Prosta greda - naprezanja po fazama

1.) Faza 1: Vlastita težina + svježi beton + oplata


Opterećenje djeluje na čeličnom presjeku.

M G =4109,5 kNm=410950 kNcm


Ia =1652701,2 cm 4
z a =95,60 cm

- GORNJA POJASNICA

MG 410950
σ f1 = ⋅ za = ⋅ 95,60=23,77 kN/cm 2
Ia 1652701,2

- DONJA POJASNICA

MG 410950
σ f2 = ⋅ ( h-z a ) = ⋅ (146-95,60 ) =12,53 kN/cm 2
Ia 1652701,2

2.) Faza 2: Dodatno stalno


Opterećenje djeluje na spregnutom presjeku.
M ΔG =1963 kNm=196300 kNcm
Ii,P =4295507,2 cm 4
z ic,P =-59,79 cm

- GORNJA POJASNICA

M ΔG ⎛ h ⎞ 196300 ⎛ 25 ⎞
σ f1 = ⋅ ⎜ zic,P + KOLNIK ⎟ = 4295507,2 ⋅ ⎜ -59,79+ 2 ⎟ =-2,16 kN/cm
2

Ii,P ⎝ 2 ⎠ ⎝ ⎠

- DONJA POJASNICA

M ΔG ⎛ h ⎞ 196300 ⎛ 25 ⎞ 2
σ f2 = × ⎜ h- z ic,P + KOLNIKA ⎟= × ⎜146 -59,79+ ⎟ =4,51 kN/cm
Ii,P ⎝ 2 ⎠ 4295507,2 ⎝ 2 ⎠

80
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

3.) Faza 3: Skupljanje


Opterećenje djeluje na spregnutom presjeku.
N s =2776 kN
M s =1633 kNm=163300 kNcm
Ii,S =4348186,2 cm 4
z ic,S =-58,81 cm
A i,S =903,46 cm 2

- GORNJA POJASNICA

NS MS ⎛ h ⎞ 2776 163300
σ f1 =- + ⋅ ⎜ z ic,S + KOLNIK ⎟ =- + ⋅ ( -58.81+12.5 ) =-4.81 kN/cm 2
A i,S Ii,S ⎝ 2 ⎠ 903.46 4348186.2
- DONJA POJASNICA 
N M ⎛ h ⎞ 2776 163300
σ f2 =- S + S ⋅ ⎜ h- z ic,S + KOLNIK ⎟ =- + ⋅ (146- -58.81+12.5 ) =-3.07+3.74=0.67 kN/cm 2
A i,S Ii,S ⎝ 2 ⎠ 903.46 4348186.2
 
RASPODJELA NAPREZANJA U POPREČNOM PRESJEKU

81
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

4.) Promet
Opterećenje djeluje na spregnutom presjeku.
M Q = 2360 + 2134.78 = 4514.78 kNm = 451478kNcm
Ii,PT = 4768321.7 cm 4
zic,PT = −51.04 cm
GORNJA POJASNICA
M M ⎛ h ⎞ 451478
σ f1 = Q + S ⋅ ⎜ z ic,PT + KOLNIK ⎟ = ⋅ ( -51.04+12.5 ) =-3.65 kN/cm 2
Ii,PT Ii,S ⎝ 2 ⎠ 4768321.7
DONJA POJASNICA
M ⎛ h ⎞ 451478
σ f2 = Q ⋅ ⎜ h- z ic,PT + KOLNIK ⎟ = ⋅ (146- -51.04+12.5 ) =10.17 kN/cm 2
Ii,PT ⎝ 2 ⎠ 4768321.7

FAZA GRADNJE GORNJA POJASNICA DONJA POJASNICA


[kN/cm2] [kN/cm2]

FAZA 1 -23.77 12.53

FAZA 2 -2.16 4.51

SKUPLJANJE -4.81 0.67

PROMETNO -3.65 10.17

GRANIČNO STANJE NOSIVOSTI


- GORNJA POJASNICA
σf1,Ed = 1,35 (G+∆G) + 1,50 Q + 1,00 Cs
= 1,35 (- 23,77 – 2,16 ) + 1,50 ( -3,65 ) + 1,00 ( -4,01 )
= -35,00 – 5,48 + ( -4,81 )
= -45,29 kN/m2 < 35,5 kN/m2
NE ZADOVOLJAVA!
 
POTREBNO: 1) Promijeniti faze gradnje
2) Elemente poprečnog presjeka
ZAKLJUČAK
Poduprijeti čelične grede u sredini raspona prilikom betoniranja kolničke ploče

82
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

4.3.2. Privremeno poduprta greda u sredini raspona - naprezanja po fazama


Faza 1a

A B C

2,0 2,0

 
Opterećenje:
g = 8,47 + 28,125 + 4,50 = 41,095 kN/m`

tablice Tomićić : (za dimenizioniranje kontinuiranih greda)


RB max = 1,250·g·20 = 1,250·41,10·20 = 1027,5 kN
MB max = -0,125·g·202 = -0,125·41,10·202 = -2055 kNm
M = 0,070·g·L2 = 0,070·41,10·202 = 1150,6 kNm
 
Faza 2
 

RB

 
-na spregnutom presjeku 28 dan ne djeluje RB
Mmax = = 10 275 kNm
-ovo su momenti na 1 sanduk, za pola sanduka je polovica sile tj. momenta 

83
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

Faza 1a : Poduprt nosač

1
M G1a = ⋅ (-2055) = -1027,5& kNm = -102750 kNcm
2
Ia = 1652701,2 cm 4
z a = 95,60 cm

-GORNJA POJASNICA

M G1a -102750
σ f1 = ⋅ za = ⋅ (-95,60) = 5,94 kN/cm 2 - vlak
Ia 1652701,2

-DONJA POJASNICA

M G1b -102750
⋅ (h-z a ) =
σ f2 = ⋅ (146-95,60) = -3,13 kN/cm 2 - tlak
Ia 1652701,2
Faza 1b : Spregnuti nosač,otpuštanje srednjeg privremenog stupa

1
M G1b = ⋅10275 = 5137,5 kNm = 513750 kNcm
2
Ii,P = 4295507,2 cm 4
zic,P = -59,79 cm

-GORNJA POJASNICA

M G1b h 513750 25
σ f1 = ⋅ (z ic,P + KOLNIK ) = ⋅ (-59,79+ ) = -5,66 kN/cm 2 - tlak
Ii,P 2 4295507,2 2

-DONJA POJASNICA

M G1b h 513750 25 513750


σ f2 = ⋅ (h- z ic,P + KOLNIK ) = ⋅ (146- -59,79+ )= ⋅ 98,71 = 11,81 kN/cm 2
Ii,P 2 4295507,2 2 4295507,2

- vlak
 

84
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

NAPREZANJA U POJASNICAMA

FAZE GRADNJE GORNJA POJASNICA DONJA POJSNICA


[kN/cm2] [kN/cm2]
FAZA 1a 5,94 -3,13
FAZA 1b -5,66 11,81
FAZA 2 -2,16 4,51
SKUPLJANJE -4,81 0,67
PROMETNO -3,65 10,17

GRANIČNO STANJE NOSIVOSTI:

- GORNJA POJASNICA:

σf1,Ed = 1,35·(G+∆G) + 1,50·Q + 1,00·Cs =


= 1,35·(5,94-5,66-2,16) + 1,50·(-3,65) + 1,00·(-4,81)
= -2,54 – 5,475 – 4,81 = -12,83 kN/cm2

- DONJA POJASNICA:

σf2,Ed = 1,35·(G+∆G) + 1,50·Q + 1,00·Cs =


= 1,35·(-3,13+11,81+4,54) + 1,50·10,17 + 1,00·0,67
= 17,81 + 15,256 + 0,67 = 33,74 ≤ 35,5 kN/cm2

POJASNICA ZADOVOLJAVA NOSIVOST!!


 

85
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

-NAPOMENA:

- Prilikom podupiranja u sredini raspona, javlja se problem puzanja i skupljanja nakon


uklanjanja oslonca u sredini.

- Radi se o prisilnoj deformaciji te bi trebalo računati sa drugačijim momentima


tromosti poprečnog presjeka.

- Zbog jednostavnosti proračuna uzimamo slučaj kao da je greda poduprta na više


mjesta duž raspona, te se radi o kontinuiranom podupiranju.

- Čitava vlastita težina djeluje na spregnutom poprečnom presjeku.

gukupno
A B

Opterećenje
g=8,47 + 28,125 + 4,50= 41,10 kN/m'

Faza 1

Poduprti nosač:
1 402
M G = ⋅ (41,10) ⋅ = 41,10 kNm = 411000 kNcm
2 8
Ii,P =4295507,2 cm4
z ic,P = -59,79 cm

Gornja pojasnica:
M h 411000 25
σ f1 = G ⋅ (zic,P + kolnik )= ⋅ (-59,79+ )=-4,52 kN/cm 2
Ii,P 2 4295507,2 2

Donja pojasnica:
M h 411000 25 411000
σ f2 = G ⋅ (h- zic,P + kolnik )= ⋅ (146- -59,7+ )= ⋅ 98,8 = 9,45 kN/cm 2
Ii,P 2 4295507,2 2 4295507,2

Naprezanja u pojasnicama:

FAZE GRADNJE GORNJA POJASNICA DONJA POJSNICA


[kN/cm2] [kN/cm2]
FAZA 1 -4,52 9,44
FAZA 2 -2,16 4,51
SKUPLJANJE -4,81 0,67
PROMETNO -3,65 10,17

86
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

Granično stanje nosivosti

Gornja pojasnica:
σ f1,Ed =1,35 ⋅ (G+ΔG)+1,50 ⋅ Q+1,00 ⋅ CS =
=1,35 ⋅ (-4,52-2,16)+1,50 ⋅ (-3,65)+1,00 ⋅ (-4,81)=
=-19,30kN/cm 2

Donja pojasnica:
σ f2,Ed =1,35 ⋅ (G+ΔG)+1,50 ⋅ Q+1,00 ⋅ CS =
=1,35 ⋅ (9,44+4,51)+1,50 ⋅10,17+1,00 ⋅ 0,67=
=34,76 kN/cm 2 < 35,5kN/cm 2

Zadovoljava !
 

87
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

4.4. Kontrola naprezanja u betonu uslijed savijanja u sredini


raspona:
Faza 1 (poduprt nosač):

MG = 4110 kNm=411000 kNcm


Ii,P = 4295507,2 cm4
zic,P = -59,79 cm
nP = 16,7
Donji rub betona:
N M MG ⎛ h ⎞
σ d =- + ⋅ zi = ⋅ ⎜ zic,P - kolnik ⎟
n ⋅ A i n ⋅ Ii,P nP ⋅ Ii,P ⎝ 2 ⎠
411000 ⎛ 25 ⎞
σd = ⋅ ⎜ -59,79+ ⎟ = -0,27 kN/cm2 = -2,7 N/mm2
16,7 ⋅ 4295507,2 ⎝ 2 ⎠

Gornji rub betona:


MG ⎛ h ⎞
σg = ⋅ ⎜ zic,P + kolnik ⎟
nP ⋅ Ii,P ⎝ 2 ⎠
411000 ⎛ 25 ⎞
σg = ⋅ ⎜ -59,79- ⎟ = -0,41 kN/cm2 = -4,1 N/mm2
16,7 ⋅ 4295507,2 ⎝ 2 ⎠

Faza 2 (dodatno stalno):


MΔG = 1963 kNm = 196300 kNcm
Ii,p = 4295507,2 cm4
zic,p = −59,79 cm

Donji rub betona:


M ⎛ h ⎞
σd = ΔG ⋅ ⎜ zic,p − ko ln ik ⎟
np ⋅ Ii,p ⎝ 2 ⎠
196300 ⎛ 25 ⎞
σd = ⋅ ⎜ −59,79 + ⎟ = −0,13 kN / cm2 = −1,3 N / mm2
16,7 ⋅ 4295507,2 ⎝ 2 ⎠

Gornji rub betona:


M ⎛ h ⎞
σg = ΔG ⋅ ⎜ zic,p + ko ln ik ⎟
np ⋅ Ii,p ⎝ 2 ⎠
196300 ⎛ 25 ⎞
σg = ⋅ ⎜ −59,79 − ⎟ = −0,20 kN / cm2 = −2,0 N / mm2
16,7 ⋅ 4295507,2 ⎝ 2 ⎠
 

88
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

Faza 3: Skupljanje

Ns = 2776 kN
Ms = 1633 kNm = 163300 kNcm
Ii,s = 4348186,2 cm4
zi,cs = -58,81 cm
Ac = 5625 cm2
Ai,s = 903,46 cm2
ns,to = 16,0

Ns Ns Ms
σb=+ − + ⋅ zi
Ac ns ⋅ Ai , s ns ⋅ I i , s

Donji rub betona :


N Ns Ms ⎛ h ⎞
σd= s − + ⋅ ⎜ z i ,cs − ko ln ika ⎟
Ac ns ⋅ Ai ,s ns ⋅ I i , s ⎝ 2 ⎠
2776 2776 163300 ⎛ 25 ⎞
= − + ⋅ ⎜ − 58,81 + ⎟
5625 16,0 ⋅ 903,46 16,0 ⋅ 4348186,2 ⎝ 2⎠

= 0,49 − 0,19 − 0,11 = +0,19kN/cm2 = 1,9 N/mm2

Gornji rub betona :


N Ns Ms ⎛ h ⎞
σg= s − + ⋅ ⎜ z i, cs − kolnika ⎟
A c n s ⋅ A i, s n s ⋅ Ii, s ⎝ 2 ⎠
2776 2776 163300 ⎛ 25 ⎞
= − + ⋅ ⎜ − 58,81 − ⎟
5625 16,0 ⋅ 903,46 16,0 ⋅ 4348186,2 ⎝ 2 ⎠

= 0,49 − 0,19 − 0,11 = +0,14kN/cm2 = 1,4 N/mm2

Prometno opterećenje :

M Q = 2380 + 2134,78 = 4514,78 kNm = 451478 kNcm


I i , pt = 4768321,7 cm4
zic,pt = -51,04 cm
npt = 11,5_______________

Donji rub betona :


MQ ⎛ h ⎞ 451478 ⎛ 25 ⎞
σd= ⋅ ⎜ z ic, pt − kolnika ⎟ = ⋅ ⎜ − 51,04 + ⎟ = -0,32 kN/cm2
n pt ⋅ Ii, pt ⎝ 2 ⎠ 11,5 ⋅ 4768321,7 ⎝ 2⎠

Gornji rub betona :


MQ ⎛ h ⎞ 451478 ⎛ 25 ⎞
σd= ⋅ ⎜ z ic, pt + kolnika ⎟ = ⋅ ⎜ − 51,04 − ⎟ = -0,52 kN/cm2
n pt ⋅ Ii, pt ⎝ 2 ⎠ 11,5 ⋅ 4768321,7 ⎝ 2⎠

89
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

Naprezanja u betonu :

Faza Beton dolje Beton gore


građenja [ N/mm2] [ N/mm2]
Faza 1 -2,7 -4,1
Faza 2 -1,3 -2,0
Skupljanje 1,9 1,4
Promet -0,32 -0,52

Za kombinaciju opterećenja beton je u tlaku.

90
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

4.5. Nosivost hrpta

Kontrola stabilnosti hrpta napravit će se nakon provjere normalnih naprezanja u


pojasnicama.
Pretpostavlja se da hrbat čeličnog sanduka prenosi posmičnu silu.

Kontrola stabilnosti se provodi na razini naprezanja.


Poprečna sila i torzija uzrokuju posmična naprezanja u hrptovima.
Čelični hrbat prenosi normalna i sva posmična naprezanja.
Normalna naprezanja na rubovima hrpta:
- mijenja se položaj težišta za pojedina djelovanja.
- stoga se za svaku fazu izračunavaju naprezanja.

FAZA 1:

- gornji rub hrpta:

- donji rub hrpta:

FAZA 2:

- gornji rub hrpta:

- donji rub hrpta:

91
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

FAZA 3: SKUPLJANJE

Ns= 2776 kN h kolnika


Ms= 1633 kNm =163300 kNcm
Ii,s = 4348186,2 cm4 t fg
zis
zic,s= -58,81 cm
Ai,s= 903,46 cm2 h
T
GORNJA POJASNICA

Ns Ms ⎛ h k o ln i k ⎞ 2776 163300 ⎛ 25 ⎞
σ f1 = - + ⎜ z i c ,s + + t fg ⎟ = - + ⎜ -5 8 ,8 1 + +2 ⎟ =
A i ,s I i ,s ⎝ 2 ⎠ 9 0 3 ,4 6 4 3 4 8 1 8 6 ,2 ⎝ 2 ⎠
2
= -3 ,0 7 -1 ,6 6 = -4 ,7 3 k N / c m

DONJA POJASNICA

Ns M s ⎛ hkolnik ⎞ 2776 163300 ⎛ 25 ⎞


σf2 = − + ⎜ h − zic , s + − t fd ⎟ = − + ⎜146 − −58,81 + 2 − 4 ⎟ = −3, 07 + 0, 038(96) =
Ai , s I i , s ⎝ 2 ⎠ 903, 46 4348186, 2 ⎝ ⎠
= −3, 07 + 3, 65 = 0,58kN / cm 2

4) PROMET

MQ=2360+2134,78=4514,78 kNm =451478 kNcm


Ii,PT= 4768321,7 cm4
zic,PT= -51,04 cm

GORNJA POJASNICA

MQ ⎛ hkolnik ⎞ 451478 ⎛ 25 ⎞
σ f1 = ⎜ zic , PT + + t fg ⎟ = ⎜ −51, 04 + + 2 ⎟ =
I i , PT ⎝ 2 ⎠ 4768321, 7 ⎝ 2 ⎠
= −3, 46kN / cm 2

DONJA POJASNICA

MQ ⎛ hkolnik ⎞ 451478 ⎛ 25 ⎞
σf2 = ⎜ h − zic , PT + − t fd ⎟ = ⎜ 146 − −51, 04 + − 4⎟ =
I i , PT ⎝ 2 ⎠ 4768321, 7 ⎝ 2 ⎠
451478
= ⋅103, 46 = 9,80kN / cm 2
4768321, 7

92
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

FAZA GRAĐENJA GORNJI RUB HRPTA DONJI RUB HRPTA


[kN/cm2] [kN/cm2]

FAZA 1 -4,33 6,67

FAZA 2 -2,07 3,19

SKUPLJANJE -4,73 0,58

PROMETNO -3,46 9,80

ZA GRANIČNO STANJE NOSIVOSTI (GSN):


σ hg = 1,35 × (G + ΔG ) + 1,50Q + 1,00 × C S =
= 1,35 × (−4,33 − 2,07) + 1,50 × (−3,46) + 1,00 × (−4,73) =
= −18,56kN / cm 2
σ hd = 1,35 × (G + ΔG ) + 1,50Q + 1,00 × C S =
= 1,35 × (6,67 + 3,19) + 1,50 × 9,60 + 1,00 × 0,58 =
= 28,29kN / cm 2

KONTROLA IZVIJANJA HRPTA – SREDNJA POLJA:

1. Eulerova naprezanja:
2 2
⎛t⎞ ⎛ 1,2 ⎞
σ E = 189800⎜ ⎟ = 189800⎜ ⎟ = 12,82 N / mm
2

⎝ ⎠
b ⎝ 146 ⎠
2. Faktor izbočavanja za normalna naprezanja:

σ 2 28,59
Ψ= = = −1,54
σ 1 − 18,56
kσ = 5,98(1 − Ψ ) = 5,98(1 + 1,54) = 38,58
2 2
− 1 ≥ Ψ ≥ −2 →
FAKTOR IZBOČAVANJA ZA POSMIČNA NAPREZANJA
a / b ≥1
2 2
⎛b⎞ ⎛ 146 ⎞
k τ = 5.34 + 4.00 ⎜ ⎟ = 5.34 + 4.00 ⎜ ⎟ = 5.58
⎝a⎠ ⎝ 600 ⎠

93
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

3. Idealno naprezanje izbočavanja


σcrit = k σ ⋅ σ E = 38.58 ⋅12.82 = 494.6 N / mm 2
τcrit = k τ ⋅ σ E = 5.58 ⋅12.82 = 71.53 N / mm 2

4. Faktor povećanja: α ULT


2 2
1 ⎛σ ⎞ ⎛τ ⎞
= ⎜ x,Ed ⎟ + 3 ⎜ Ed ⎟⎟
α ULT ⎜⎝ f y ⎟⎠
2 ⎜ fy
⎝ ⎠
σ x = −18.56 kN / cm 2
Posmična naprezanja:
a) Od poprečne sile
VSd = 1.5 ⋅ (110.04 ⋅ 0.97) = 160 kN

VSd 160
τ= = = 0.91kN / cm 2 = 9.1N / mm 2
A w 1.2 ⋅146

b) Od torzije
M T = 1.50 ⋅140.08 = 210.12 kNm

 
 

94
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

Naprezanja od torzije :

Mt T
M = τ=
2 ⋅ Am t
A = 1,946 m 2
t = 12 mm = 0,012 m
M 210,12
τ = t = = 4499 kN/ m 2 =0,45 kN/ c m 2
torzija 2 ⋅ A ⋅ t 2 ⋅ 1,946 ⋅ 0,012
m

Ukupno posmično naprezanje :

τ ED = 1,50⋅ τ Q =1,50⋅ (0,91+0,45) = 2,04 kN/ c m 2

Faktor povećanja

⎛σ
2
⎛τ
2
1 ⎞ ⎞ 2
⎟ = ⎛⎜ − 18,65 ⎞ 2
⎜ x, Ed ⎟ ⎜ Ed ⎟ + 3 ⎛⎜ 2,04 ⎞⎟
=⎜ ⎟ + 3 ⎜⎜ f ⎟⎟ ⎜ 35,5 ⎟
α ult ⎜⎝ f y ⎟
⎠ ⎝ y ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ 35,5 ⎠

1
=0,276 + 0,010 = 0,286
α ult
α ult = 1,87
5) Faktor povećanja α crit :
2
⎛ ⎞
1 1+ψ x ⎜ 1+ψ x ⎟ 1−ψ x 1
= + [ ⎜ ⎟ + + ] 1/ 2

α crit 4 ⋅α
crit , x ⎜ 4 ⋅α crit , x ⎟ 2 ⋅α 2 crit , x α 2
crit ,τ
⎝ ⎠
α crit , x 494,6
α crit, x = = =-2,65
α x, Ed − 186,5
ψ x =-1,54
τ crit, x 71,53
α crit ,τ = = = 3,51
τ x, Ed 20, 4
2
1 1 − 1,54 ⎛ 1 − 1,54 ⎞ 1
= + [ ⎜ ⎟ + 1 − (−1,54) +
⎜⎜ 4 ⋅ (−2,65) ⎟⎟ ] 1/ 2

α crit 4 ⋅ (−2,65)
⎝ ⎠ 2 ⋅ (2,65)
2 (3,51) 2

95
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

1
= +0,05 + [0,003 2 +0,18+0,08] 1 / 2 = 0,55
α crit
α crit = 1,786
 

6.) Vitkost λ P

σ ult 1,87
λP = = = 1,02
σ crit 1,786

7.) Koeficijent redukcije

a) ρ C = ( ρ − χ C ) ⋅ ε ⋅ (2 − ε ) + χ C

λ P − 0,055 ⋅ (3 + ψ ) 1,02 − 0,055 ⋅ (3 − 1,54) 0,9397


i. ρ= = = = 0,903
λP 1,02 2 1,04

σ cr , p
ii. ε= −1
σ cr ,0
2
⎛t⎞
σ cr , p = kσ , p ⋅ σ E = kσ , p ⋅ 189800 ⋅ ⎜ ⎟
⎝b⎠
2
⎛t⎞
σ cr , 0 = 189800 ⋅ ⎜ ⎟
⎝a⎠
2
⎛t⎞
kσ , p ⋅ 189800 ⋅ ⎜ ⎟
σ cr , p ⎝ b ⎠ −1 = k
2
⎛a⎞
ε= −1 = σ ,p ⋅ ⎜ ⎟ −1
σ cr , 0 ⎛t⎞
2
⎝b⎠
189800 ⋅ ⎜ ⎟
⎝a⎠
2
⎛ 600 ⎞
ε = 38,58 ⋅ ⎜ ⎟ − 1 = 659 → ε = 1
⎝ 145 ⎠
ρ C = ( ρ − χ C ) ⋅ ε ⋅ (2 − ε ) + χ C = (0,903 − χ C ) ⋅ 1 ⋅ 1 + χ C = 0,903

b) λv

f yw 35,5
λW = = = 2,23
τ crit 7,153
0,83 0,83
λ w ≥ 1,08 → χ w = = 0,37 =
λw 2,23
χ v = χ w + χ f ≤ 1,0 → χ v = 0,37

96
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

8.) Dimenzioniranje

2 2
⎛ σ x , Ed ⎞ ⎛ τ Ed ⎞
⎜ ⎟ + 3⋅⎜ ⎟ ≤ 1,0
⎜ ρ ⋅ f /γ ⎟ ⎜ χ ⋅ f /γ ⎟
⎝ x y M1 ⎠ ⎝ v y M1 ⎠
2 2
⎛ − 18,65 ⎞ ⎛ 2,04 ⎞
⎜ ⎟ +⎜ ⎟ = 0,34 + 0,07 = 0,41 ≤ 1,0
⎝ 0,903 ⋅ 35,5 ⎠ ⎝ 0,37 ⋅ 35,5 ⎠

SPREGNUTI MOSTOVI:
Str. 84: Naprezanja u betonu
σgore = −4.1 − 2.0 + 1.4 − 0.52 = −5.22 N / mm 2
C35 / 45
σ −5.22
ρ = gore = = 0.15 = 15%
f ck 35
Za granično stanje nosivosti (GSN) naprezanja u betonu iznose 15% karakteristične čvrstoće betona. 
Stoga ne postoji problem nelinearnog puzanja betona. 
 
9. Proračun spoja betonske kolničke ploče i gornjeg pojasa gornjeg nosača. 
9.1. Nosivost moždanika 
Za granično stanje nosivosti: 
  BETON:   C35/45 
  MOŽDANICI  fu=450 N/mm2     Φ22×175 
   
  Otkazivanje moždanika 
π ⋅ ( 22 )
2
π ⋅ d2 1 1
  PRd = 0.80 ⋅ f u ⋅ ⋅ = 0.80 ⋅ 450 ⋅ ⋅ = 109.42 kN  
4 γv 4 1.25
  Otkazivanje preko sloma betona 
1
PRd = 0.25 ⋅ α ⋅ d 2 ⋅ f ck ⋅ E cm ⋅
γv
  γ v = 1.25  
α = 1.0 za h / d > 4
h / d = 170 / 22 = 7.73
1
  PRd = 0.25 ⋅1.0 ⋅ 222 35 ⋅ 33000 ⋅ = 104.03kN → MJERODAVNO  
1.25
  Mjerodavno je otkazivanje betona 
Za granično stanje uporabivosti 
  0.60 ⋅ PRd = 0.60 ⋅104.03 = 62.58 kN  

97
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

4.6. Uzdužna posmična sila  

- Maksimalna uzdužna sila između čelika i betonske kolničke ploče:

S
i,L
V = extr V ⋅
L,Ed c,Ed,L I
i,L

-S - statički moment u spojnoj fugi za promatrano stanje


i,L
- I - moment tromosti u promatranoj fazi
i,L

Faktor redukcije n 0 S ⎡cm3 ⎤ I ⎡⎢cm 4 ⎤⎥


i,c+s,L ⎢⎣ ⎥⎦ i,L ⎣ ⎦
n0 35057 5547264,18
n 23744 4295507,2
p,t0=28d
n 28042,91 4768321,7
pt,t0=28d
ns 24221,5 4348186,2

Si,c+s,P,t0=28d 35057
VEdG =VG ⋅ =410.95 ⋅ =2.597 kNcm=259.7 kNm
Ii,P,t0=28d 5547284.18

Si,c+s,P,t0=28d 35057
VEdΔG =VΔG ⋅ =196.3 ⋅ =1.24 kNcm=124 kNm
Ii,P,t0=28d 5547284.18

Si,c+s,PT,t0=28d 28042.91
VEdQ =VQ ⋅ = ( 238+216.78 ) ⋅ =2.67 kNcm=267 kNm
Ii,PT,t0=28d 4768321.7

Si,c+s,S
VEdS =VS ⋅ =0
Ii,PT,S

Za granično stanje nosivosti:

VEd =1.35 ⋅ ( VEdG + VEdΔG ) +1.50 ⋅ VEd,Q =1.35 ⋅ ( 259.7+124 ) +1.50 ⋅ 267=918.5 kN/m

Potreban broj moždanika:

VEd 918.5
n= = =8.8=9 moždanika/m
PRd 104.03

98
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

4.7. Moždanici neophodni za preuzimanje posmika od skupljanja


Betona na rubu nosača: (metalni mostovi, str. 235.)

TS ,T = N sh = 2776 kN = σ c ⋅ Ac
- OVA SE SILA RASPODJELJUJE PRIBLIŽNO PO PRAVCU NA NEKOLIKO
MOŽDANIKA U DUŽINI x = L/10 ili x = b eff

2 ⋅ TS ,T
Tmax =
beff
-MAKSIMALNA SILA NA
KRAJNJI MOŽDANIK

V L , Ed max

- PRORAČUN ĆE SE PROVESTI PREMA


( PRŽULJ: SPREGNUTE KONSTRUKCIJE STR.57.) ( LEITFADEN ZUM DIN
FACHBERICHT 104, VERBUNDBRÜCKEN, AUSGABE 2003, STR. 27.)

- UKUPNA POSMIČNA SILA:

Si,c+s,s IC
TSk =εS ⋅ E C ⋅ n S,t 0 ⋅ (Ist + )
a st ⋅ Ii,s ns
24221,5 292968,75
= 0,000376 ⋅ 3330 ⋅ 16 ⋅ (2339084,2 + )
(83,78 − (−12,5)) ⋅ 4348186,2 16
= 20,03 ⋅ 5,7657 ⋅ 10 −5 ⋅ 2357394,75 = 2732 Kn

POTREBAN BROJ MOŽDANIKA:

TSk 2732
n= = = 26,19 = 27 MOŽDANIKA
PRd 104,03

MOŽDANICI SE RASPROSTIRU NA L/10=4m

27/4 = 6,75 = 7 MOŽDANIKA

99
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

RAZMAK MOŽDANIKA:
Uzdužni smjer:
- debljina gornje čelične pojasnice: tf=20 mm
235
max e L = 22 ⋅ t f ⋅ ε = 22 ⋅ 20 ⋅ = 356 mm = 35.6 cm
355
e ≤ 4 ⋅ d pl = 4 ⋅ 250 = 1000 mm = 100 cm ≤ 800 mm = 80 cm
min eL = 5 ⋅ d = 5 ⋅ 22 = 110 mm → Minima ln i razmak
Odabire se raspored tri moždanika u redu
P 3 ⋅104.03
e ≤ 0.60 ⋅ Rd = 0.60 = 0.20 m
Tx 918.5
Na cijeloj duljini rasponskog sklopa se iz konstruktivnih razloga postavljaju po 3
moždanika u jednom redu na razmaku od 20 cm.

PRORAČUN POSMIČNE SILE U BETONU OKO MOŽDANIKA:


L ⋅a ⋅α ⋅f L ⋅100 cm / m ⋅ α c ⋅ f cd
VRd,max = v v c cd = v
ctgΘ + tgΘ ctgΘ + tgΘ
Lv - karakteristična duljina posmične plohe
αc - koeficijent redukcije za tlačne dijagonale αc=0.75
ctgΘ - kotanges kuta nagiba tlačne dijagonale, kada je betonska ploča u tlaku
ctgΘ=1.2
f 3.5
f cd = α ⋅ ck = 0.85 ⋅ = 1.983kN / cm 2
γc 1.5
Nosivost tlačnih dijagonala:
L ⋅100 cm / m ⋅ α c ⋅ f cd 25 ⋅100 ⋅ 0.75 ⋅1.98
VRd,max = v = = 1825 kN
ctgΘ + tgΘ 1
+ 1.2
1.2
VEd = 916.5 kN ≤ VRd,max = 1825 kN
Provjera vlačnih dijagonala
VRd,Sy = ∑ a su ⋅ f sd ⋅ ctgΘ
∑a su -poprečna armatura u ploči (u gornjoj i donjoj zoni)
f sk 50
fSd = = = 43.48 kN / cm 2
γ s 1.15
Nosivost vlačnih dijagonala
VRd,sy = 2 ⋅ 20.11 ⋅ 43.48 ⋅1.2 = 2098 kN
Poprečna armatura u gornjoj zoni Φ16/10 cm=20.11 cm2/m
Poprečna armatura u donjoj zoni Φ16/10 cm=20.11 cm2/m
VEd = 918.5 kN ≤ VRd,sy = 2098 kN

100
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

Dodatno:

Poprečna armatura i betonski pojas dimenzioniraju se za GSN tako da je prijevremeno


odkazivanje uslijed uzdužnog posmika i lokalnog uvođenja opterećenja izbjegnuto.
Proračunska vrijednost djelujuće uzdužne posmične sile vL,Ed na jedinicu duljine mora u za
odkazivanje od uzdužnog posmika mjerodavnim presjecima prema
sl.5-7 biti manja od nosivosti na uzdužni posmik vL,Rd u svakom promatranom presjeku.

Potrebna poprečna armatura određuje se prikladnim rešetkastim modelima, ovisnim o tome


da li je betonska ploča u vlaku ili tlaku.

Tlačni pojas

Vlačni pojas

Sl.5-7 Rešetkasti modeli za određivanje poprečne armature od posmičnih sila

Kose glavne tlačne sile Dc su u ravnoteži s uzdužnim posmičnim silama Vl i vlačnim silama
Zs u poprečnoj armaturi.

Proračunske vrijednosti uzdužnih poprečnih sila koje treba preuzeti u pojedinom presjeku
proračunavaju se u odnosu pripadnih površina ( za tlačne pojaseve: površina betona
pripadne ploče, za vlačne pojaseve: površina armature pripadne ploče).

Proračunske vrijednosti nosivosti na posmik u pojedinom presjeku proračunavaju se prema


gore navedenim formulama.

101
MOSTOVI II
Primjer proračuna spregnutog mosta

presjek

Sl.5-7 Tipični presjeci kod odkazivanja betonskog pojasa od uzdužnog posmika

Ako je kod spregnutih nosača razmak između slobodnog ruba i susjednog reda moždanika
manji od 300 mm, donja poprečna armatura treba biti izvedena sa što niže postavljenim
petljama sa (D ≥ 0,5x promjer moždanika), da se obuhvate moždanici. Razmak između
slobodnog ruba i osi najbližeg moždanika ne smije biti manja od 6xpromjer tijela
moždanika.

102