You are on page 1of 2

VIỆC ĐỜI

Việc đời chăm chỉ làm ăn

Không dưng ai dễ đem phần lại cho

Làm người phải biết đắn đo

Lúc trẻ đã vậy khi già làm sao

Cần gì suy nghĩ tiêu hao

Nếu có sức khỏe quản bao ngại ngùng

Rồi ra có lúc thung dung

Là ngày thoát khỏi bụi hồng ra đi .

Phan Đình Sang