You are on page 1of 11

Istina samo ako su oba istina

Laz samo ako su oba la

NAREDBE ZA KONTROLU TOKA PODATAKA


GRANANJE
IF

SWITCH

PETLJA
FOR

WHILE

DO WHILE

NAREDBE BREAK, CONTINUE I GO TO

POLJA, POKAZIVAI I REFERENCE


POLJA

POKAZIVAI

Dinamiko alociranje memorijskog prostora

REFERENCE

FUNKCIJE