You are on page 1of 29

BAKIT

KAY
NOYNOY
AKO
Dr. Wilfrido V. Villacorta

L
Layout
t Design
D i b by JJose M
Marie
i Bonto
B t
Ano ang Pangunahing Surliranin na
D
Dapat Lutasin ng Bagong Pangulo?
tL t i B P l ?

”Ang Laganap na Kahirapan... "
¾ Kawalan ng
Trabaho at Pag
at Pag‐asa
asa
ng Balana
¾ Malnutrisyon at 
Kagutuman
¾ Kawalan ng Sariling
L
Lupa at Tahanan
tT h
¾ Mababang Uri 
Uri
ng Edukasyon

¾ Walang
Pambayad sa
Gamot, Doktor
at Ospitall
¾ Maruming tubig
at mabilis na
at mabilis
pagkalat
p g ngg sakit

¾ Pinsala ng mga
bagyo at 
tagtuyot dahil
tagtuyot, dahil
sa paninira ng
k li i
kapaligiran
ANG PANGUNAHING 
SANHI NG KAHIRAPAN
SANHI NG KAHIRAPAN
ANG KORAPSYON ANG
PINAKAMALALANG
PAGLABAG SA
KARAPATANG
PANTAO.
PANTAO
INAAGAW NG
KORAPSYON ANG
PAGKAKATAON AT
PANGARAP NG MGA
MAMAMAYAN, LALO
NA NG KABATAAN,, NA
UMANGAT SA BUHAY.
P1 200 000 000 000
P1,200,000,000,000

Ang nakurakot sa nakalipas


na limang taon
taon..
Ang P1
P1.2
2 TRILLION ay katumbas ng:

Bahay at lupa 
para sa 
12,000,000 na 
, ,
maralitang 
pamilya 
pamilya
Ang P1
P1.2
2 TRILLION ay katumbas ng:

„ Scholarship sa kolehiyo
para sa 2,000,000 na
k b t
kabataang Pili i
Pilipino

„ P k i sa isang
Pagkain i t
taon
para sa 10,000,000 na
pamilya

„ Hanapbuhay para sa
11,000,000 na Pilipino sa
loob ng
g isang
g taon
Mga Bunga ng KORAPSYON
1. Pananatili
ili ng Kahirapan
hi at 
Lumalaking Agwat ng
Mayaman at Mahirap
2
2. Impunity o Pag‐Iwas
Impunity o Pag‐Iwas ng
mga Makapangyarihang
Kriminal sa Kaparusahan
3. Paghihiwalay
g y ngg mga
g
Pamilya at Pagdurusa ng
g OFWs
mga
Mga Bunga ng KORAPSYON

4. Di Mapigil na Paglaganap
ng Krimen, Droga at 
Prostitusyon, at Pagbaba
ng Imahen ng Bansa
5
5. Mababang Produksyon at 
at
Kahinaan ng ating
Ekonomiya sa
Kompetisyong Pandaigdig
SINO ANG IPAPALIT MO?
SINO ANG IPAPALIT MO?
Kung ang negosyo
Kung
Kung ang
mo ay pinalubog
mo ay  pinalubog ng
isang magnanakaw
na manager, 
manager ang
manager, ang
ipapalit
p p mo ba
mo ba sa
kanya ay isang
ay isang mas
magnanakawk na
manager?
SINO ANG IPAPALIT MO?
SINO ANG IPAPALIT MO?
× Ang ipapalit
A i lit mo bang 
b
Pangulo ng bayan ay isang
inaakusahang nang‐agaw ng
lupa
p ngg mga
g mahihirap p na
trabahador, magsasaka, at 
mga maralitang tribo? Isang
tribo? Isang
nanlamang sa walang
k l b l b na maliit
kalaban‐laban liit na
mahihirap?
SINO ANG IPAPALIT MO?
SINO ANG IPAPALIT MO?
× Ang ipapalit mo 
ba ay isang
ay isang trapo
na ginamit ang
mataas niyang
mga pwesto
upang higit na
magpayaman? 
SINO ANG IPAPALIT MO?
SINO ANG IPAPALIT MO?
× Ang ipapalit mo 
mo ba
ba
ay ang
ay  ang kandidato ng
Pangulo, , na
Pangulo na
titiyakin niyang
di mauusig at 
mapaparusahan
sa kanyang
pagpapahirap
hi sa
bayan??
bayan
SINO ANG IPAPALIT MO?
SINO ANG IPAPALIT MO?
× Ang ipapalit mo ba ay 
ang kumupkop sa
anak ng diktador na
ginatasan ang bayan
at kinitil ang
karapatang pantao
sa atingg bayan
y sa
loob ng 13 taon?
g g g WALA NANG 
Ano ang Pangunahing Surliranin na 
MAS MALAKING 
Dapat Lutasin ng Bagong Pangulo? 
KRIMEN KAYSA
KRIMEN KAYSA 
. NAKAWAN ANG 
MAHIHIRAP AT 
ANG BUONG
ANG BUONG 
BAYAN.

Ang Laganap na Kahirapan... "
Ano ang mga Katangian ng Pangulong 
mapagkakatiwalaang lutasin ang Kahirapan 
at Kakulangan ng Hustisya sa ating Bayan?
at Kakulangan ng Hustisya sa ating Bayan?
¾ MALINIS,, MARANGAL AT MAY
INTEGRIDAD
¾ MATAPANG
¾ MAY KAKAYAHAN
¾ MAY PANGARAP PARA SA
BAYAN
¾ MAY MINANANG TUNGKULIN
MULA SA BAYANING MGA
MAGULANG
ANG ANGKOP NA PANGULO

MALINIS BA SIYA?
MALINIS BA SIYA?
¾ Napatunayan bang di
bang di nabahiran ng
anumang anomalya ang kanyang
rekord sa panunungkulan, maging
panunungkulan maging
sa pribadong sektor o sa
gobyerno?
¾ Hindi rin ba nabahiran angg
kanyang buong pamilya – ama, ina
g kapatid
at mga p ‐‐ ngg anumangg
katiwalian?
ANG ANGKOP NA PANGULO

MATAPANG BA SIYA?
„ May pinakita
May pinakita ba siyang gilas at kahandaan
at kahandaan
na magsakripisyo para sa bayan, tulad ng
kanyang mga magulang?
„ May ipinakita ba siyang tapang sa
pakikibaka sa tiwali at pang‐aapi?
at pang aapi?
„ Magiging mapangahas ba siya sa pag‐usig
ng mga nang‐aabuso
b ng bayan
b d hil wala
dahil l
siyang kasalanang itinatago at  walang
maisusukling paratang ang kanyang mga
kalaban?
ANG ANGKOP NA PANGULO

MAY KAKAYAHAN BA SIYA?
„ Naging tapat ba siya sa kanyang inihahayag
na simulain? Ang integridad ay ang
pangunahing kakayahan ng isang pinuno, 
lalo na sa ating bayang kay tagal nang
pinahirap ng tiwali.

„ Sa kanyang mga posisyon bilang Kongresista


at Senador, pinanindigan ba niya ang
kanyang
y g mgag pprinsipyo, sa
py kanyang
y g mga
g
panukala at paglahok sa mga debate at 
talakayan sa Kongreso? Pinagtanggol ba niya
ang mga mahihirap? Ang
mahihirap? Ang katotohanan at at
katarungan?
ANG ANGKOP NA PANGULO

MAY BISYON BA SIYA 
PARA SA BAYAN?
„ May pangarap ba siya para sa
magandang kinabukasan ng kanyang
mga kababayan, lalo na ang kabataan, 
na pagsusumikapan niyang matupad
bilang pangulo?

„ May determinasyon at kakayahan ba
siyang tuparin ito? May katibayan
ito? May katibayan ka 
ka
bang nakikita sa kanyang nakaraan na
kaya niya itong isakatuparan? 
ANG ANGKOP NA PANGULO
MAY MINANA BA SIYANG MARANGAL 
NA PANGALANG NAGMULA MULA SA 
MGA BAYANING MAGULANG NA
MGA BAYANING MAGULANG NA 
KAILANGAN NIYANG IPAGPATULOY?
„ May nagpapatunay
M t b na siya
ba i ay hinulma
hi l
ayon sa huwaran ng pagkabayani ng
kanyang mga magulang?

„ Iginagalang ba niya ang magandang


pangalan na minana niya mula sa kanyang
mga magulang? Itinuturing
l ? Iti t i bab niyang
i
tungkulin ang tuparin ang pangarap para
sa bayan ng kanyang mga magulang?
LIHAM NI NINOY MULA SA BILANGGUAN, 
NOONG AGOSTO 1973 NANG SI NOYNOY AY
NOONG AGOSTO 1973, NANG SI NOYNOY AY 
13 TAONG GULANG PA LAMANG:
“Ikaw ang aking tanging anak na lalaki. Dinadala
mo ang aking ngalan at ang
mo ang at ang ngalan ng aking ama. 
ama
Wala akong yamang materyal na maiiwan sa
i
iyo…  Ang
A maipamamana
i k lamang
ko l sa iyo
i ay ang
pangalan mo. Pinagsumikapan ko sa loob ng
maraming taon kong paninilbihang publiko, na
hindi mabahiran at panatilihing
p g kagalang‐galang
g gg g
ang pangalang iyan, na hindi naputikan ng
anumang paglabag sa prinsipyo.
prinsipyo ”
HABILIN NI NINOY SA KANYANG ANAK:
“Inihahain ko sa iyo ang ating pangalan na
nawa’y walang pagkakaiba sa inihandog na
pamana ngg akingg ama‐‐ ngg iyong
p y g lolo.  Inasahan
ko sanang ipakilala kita sa aking mga kaibigan, 
at ipakita sa iyo ang mundo at turuan
at ipakita at turuan ka ng
ka ng mga
aral upang magtagumpay sa buhay. 
Iki l l
Ikinalulungkot
k t kong
k k il
kailangang b k hi mong
bakahin
nag‐iisa ang mga pagsubok nang walang gabay
ko. Ang tanging maipapayo ko sa iyo: Mabuhay 
ka nangg marangal
g at palagiang
p g g sundin mo angg
iyong konsyensya.”
HABILIN NI NINOY SA KANYANG ANAK:
“Tandaan mo: walang higit na dakilang
nasyon sa daigdig kundi ang ating Inang
Bayan Walang higit na dakilang taumbayan
Bayan. Walang
kaysa mga kababayan nating Pilipino.”

“Pagsilbihan mo sila nang buong puso, 


buong lakas sa abot ng iyong makakaya. 
makakaya
Anak, ikaw naman ang taya ngayon, nasa
iyong mga kamay ang ating kapalaran.””
ANG ITINADHANANG  PINUNO NATIN:

NOYNOY AQUINO
9 MALINIS
9 MATAPANG
9 MAY KAKAYAHAN
MAY KAKAYAHAN
9 MAY PANGARAP
PARA SA BAYAN 
9 MAY MINANANG TUNGKULIN 
MULA SA BAYANING MGA 
MAGULANG