You are on page 1of 6

BBPP1103

2015

........fakulti...............

Semester/tahun
BBPP1103
PRINCIPLES OF MANAGEMENT

NO. MATRIKULASI

NO. KAD PENGENALAN :


NO. TELEFON

EMEL

PUSAT PEMBELAJARAN :
TARIKH HANTAR

BORANG PENGAKUAN
:

BBPP1103

2015

Dengan ini kami mengakui hasil karya ini adalah karya kami sendiri melainkan hasil nukilan dan
ringkasan yang setiap satunya telah kami sertakan sumbernya.

___________________________________

nama
(

i/c

)
)

Borang Rekod Kolaborasi Kerja Kursus/ Tugasan

ii

BBPP1103

Tarikh

Perkara yang

Peruntuka

dibincangkan

n masa

Komen

2015

Tandatangan
pihak yang
terlibat

1. Tugasan diperolehi.
2. Perincian kehendak

2 jam

Kehendak soalan
tentang huraian

soalan.

dan contoh jenis

/6/2015

struktur organisasi
.
1. Mengumpul bahan

3 jam setiap

dari laman

sesi

sesawang.
2. Dapatkan

Perincian bahan
terhadap kehendak
soalan seperti
maksud organisasi

maklumat yang

dan setiap struktur

terperinci dari
laman yang boleh
dipercayai.
1. Dapatkan
maklumat dari

1 jam setiap

Dapatkan sumber

sesi

maklumat yang

buku-buku

pelbagai bagi

rujukan.
2. Sumber yang

membuat
perbandingan

pelbagai.

maklumat dan
tambahan info
yang sebenar.

1. Rangkaan draft

2 jam setiap

Susun maklumat

penulisan bahan.
2. Menyusun

sesi

bagi memudahkan

maklumat
mengikut
kehendak soalan.
3. Menyusun ayat

maklumat
dimasukkan dalam
penulisan yang
sebenar.

iii

BBPP1103

2015

berdasarkan
pembacaan dari
sumber rujukan.
1. Penulisan tugasan
dirangka.
2. Memastikan
rujukan mengikut
system yang tepat
1. Menghantar

1 jam setiap

Penulisan (format)

sesi

mengikut
kehendak tugasan
yang sebenar.
Menghantar

tugasan melalui

tugasan yang telah

laman secara

siap di sunting.

talian.

PENGHARGAAN

Pertama sekali kami bersyukur kerana dapat menyiapkan kerja kursus ini dengan jayanya dan
tepat pada masanya.
iv

BBPP1103

2015

Di samping itu setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada pensyarah bagi subjek


BBPP1103 iaitu .. kerana membimbing kami untuk menyiapkan

kerja kursus projek bagi mata pelajaran ini. Beliau telah memberikan tunjuk ajar dan penerangan
yang selengkapnya kepada kami. Beliau juga telah mengajarkan kami bagaimana mahu
menyiapakan kerja kursus ini dari mula kami mendapatan tugasan sehinggalah kami selesai
menyiapkan kerja kursus ini. Dengan adanya bimbingan beliau kami dapat menyiapkan tugasan
ini dengan tepat pada masanya. Jutaan terima kasih diucapkan kepada beliau.
Seterusnya jutaan terima kasih diucapkan kepada rakan- rakan seperjuangan di
.................... kerana banyak memberikan pertolongan sepanjang menyiapkan kerja kursus ini.

Sokongan yang diberikan oleh rakan- rakan seperjuangan tidak akan dapat kami lupakan.

ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN

MUKA

BBPP1103

2015

SURAT
BORANG PENGAKUAN
BORANG REKOD KOLABORASI
PENGHARGAAN
KANDUNGAN
TUGASAN
1.0 PENGENALAN
1.1

Struktur Organisasi

1.2 Carta Organisasi


2.0 STRUKTUR FUNGSI
3.0 STRUKTUR GEOGRAFI
4.0 STRUKTUR MATRIKS
5.0 STRUKTUR PRODUK
KESIMPULAN
REFLEKSI
RUJUKAN
LAMPIRAN

vi