You are on page 1of 2

Zadatci za vjebu

Nastavna cjelina: FLUIDI


1. Batiskaf za ispitivanje mora nalazi se na dubini 11km. a) Koliki je tlak na toj dubini
b) Kolika sila djeluje na 1cm2 batiskafa? Gustoa mora je oko 1000 kg/m3, a
atmosferski tlak iznosi 105 Pa.
Rjeenje: a) 1,1108 Pa b) 11 kN

2.

Plastina vreica na slici sadri otopinu glukoze


gustoe 1,2103 kg/m3. Ako je tlak u arteriji ovjeka na
slici 1,33104 Pa iznad atmosferskog kolika mora biti
najmanja visina h na kojoj drimo vreicu pa da otopina
ulazi u arteriju?
R: p= gh h=1,1m

3.

Kupajui se u Mrtvom moru jedna treina volumena ovjeka viri iznad razine mora. Ako
je prosjena gustoa ovjejeg tijela 0,98g/cm3 izraunajte gustou morske vode.
Rjeenje: 1,47g/cm3
4. Koliki tlak odgovara stupcu vode visine 50 cm? Gustoa vode iznosi =1000 kg/m3.

5.
6.
7.
8.

Sila od 0,16 N djeluje na povrinu od 4 cm2. Koliki je tlak te sile izraen u Pa ?

Sila od 600 N djeluje na krug promjera 10 m. Tlak je:


Koliki je hidrostatski tlak u akvariju na dubini od 50 cm ?

Sila od 12 N djeluje na neku povrinu tlakom od 1200 Pa. Kolika je veliina te povrine
izraena u cm2 ?
9. to je to ciklona ?

10.

Sistoliki tlak koji je ekvivalentan ivinom stupcu od 120 mm


izrazite u kilopaskalima (Hg =13600 kg/m3 )
11. Dijastoliki tlak koji je ekvivalentan ivinom stupcu od 80 mm izrazite u
kilopaskalima (Hg =13600 kg/m3 )
12. Izraunajte koliki je tlak sile od 10 N okomito na povrinu 1 cm2.

13.

Kolika sila mora djelovati okomito na povrinu 1 cm2 da bi tlak


Iznosio 100 kPa.

14. to je anticiklona ?
15. U vodovodnoj cijevi je tlak 5105 Pa. Kolikom najmanjom silom treba djelovati na otvor
cijevi, ako je unutarnji promjer cijevi 4mm, da voda ne istjee?
R: 6,28 N

16.

76 cm

x cm

Normirani atmosferski tlak odgovara stupcu ive od 76cm (slika). Koliki bi stupac vode
odgovarao tom tlaku ako znamo da je gustoa ive 13,6 puta vea od gustoe vode?
R:13,676 cm = 10,336 m
vakuum

Hg

H2O

17.

Kolika je razlika u tlaku krvi izmeu vrha glave i tabana osobe, koja stoji vertikalno,
ako je njena visina 160cm? Gustoa krvi iznosi krvi =1050kg/m3.
R:1,65104 Pa

18. Ako atmosferski tlak iznosi 760 mmHg


B
1,52 cm

A
1,52 cm

koliki je tlak zraka u posudama A i B


prikazanim na slici u odnosu na atmosferski
tlak?

iva Hg

19.

Ako pretpostavimo da je atmosfera svuda jednake gustoe od priblino 1,29 kg/m 3


koliko visoko bi se prostirala iznad razine mora pri atmosferskom tlaku od 101325 Pa?
Rje:Kada bi atmosfera bila jednake gustoe u cijeloj visini, tada bismo za atm. tlak mogli
pisati kao i za hidrostatski tlak: p=g h pa je odavde: h = p/g 8 km

20.

Gustoa leda je 920 kg/m3, a morske vode 1030 kg/m3. Koliki dio volumena leda
iskazan u % viri iznad mora?
R: 10, 7 %

21.

Dva tijela prvo izraeno od eljeza gustoe 7,8 g/cm3 i drugo izraeno iz aluminija
gustoe 2,7 g/cm3 potopljena su u vodu gustoe 1 g/cm3. Volumeni tijela su jednaki. Koji od
predloenih odgovora je ispravan?
a) Vea sila uzgona djeluje na tijelo izraeno od eljeza.
b) Vea sila uzgona djeluje na tijelo izraeno od aluminija.
c) Sila uzgona jednaka je na oba tijela.
d) Sila uzgona jednaka je nuli jer tijela tonu.