You are on page 1of 6

SULIT

Jawab semua soalan.


1.

Tulis empat ribu sembilan belas dalam bentuk angka.


1 markah

2.

Bundarkan 3 576 kepada puluh yang terdekat.


1 markah

3.

Susun nombor di bawah dalam tertib menurun.


1 785, 1 385, 1 585, 1 985, 1 185
1
1 markah

4.

2 856 + 3 548 + 774 =

2
2 markah
5.

Cari baki bagi 8 725 7.

2
2 markah
6.

Lorekkan setiap rajah di bawah berdasarkan pecahan yang


diberi.

a)

2
b)

2 markah
[Lihat Sebelah]

SULIT
7.

Lukis jarum jam berdasarkan waktu yang ditunjukkan

5:45 petang
2

2 markah
8.

Cari beza antara 9 000 dengan 850.

2
2 markah

9.

Tukarkan 0.05 kepada pecahan.

2
2 markah
10.

Berapakah jumlah jisim, dalam kg dan g, bagi ketiga-tiga


buah dibawah berikut?

1 200
g

1 600
g

900
g
2

2 markah
[Lihat Sebelah]

SULIT
11.

Namakan prisma di bawah.

1
Nama:___________________
1markah
12.

Lorekkan rajah di bawah mengikut peratus yang diberi.

87
%

13.

1markah
Tinggi Murni ialah 142 cm. Tinggi Fatimah ialah 19 cm lebih
tinggi daripada Murni, manakala tinggi Safina pula ialah 7 cm
lebih rendah daripada Fatimah. Berapakah jumlah tinggi,
dalam cm, Fatimah dan Safina?
3
3 markah

14.
2
Jumlah jisim bagi 9 buah kotak yang serupa ialah 918 g.
Berapakah jisim, dalam g, bagi sebuah kotak itu?
[Lihat Sebelah]

SULIT

2 markah
15.

Sebiji botol telah diisi penuh dengan 1 500 ml air. Amin telah
minum 700 ml daripada air di dalam botol itu manakala 400
ml lagi diminum oleh Abu. Berapakah isi padu, dalam ml, air
yang tinggal?
3

3 markah
16.

Jadual menunjukkan sejumlah wang kertas dan duit syiling.


Wang
RM 100

Bilangan
3

RM 50

RM 10

RM 5

50 sen

Hitung jumlah wang di atas?

3 markah
17.

Syarikat Ahnaf Sdn. Bhd. beroperasi selama 12 jam sehari.


3
[Lihat Sebelah]

SULIT
Berapakah jumlah bilangan jam Syarikat Ahnaf Sdn. Bhd.
beroperasi dari hari Isnin hingga Sabtu?

3
markah
18.

Johan mempunyai RM 1 000. Dia memberikan RM 320 kepada


ibunya dan telah membelanjakan RM 635 daripada wang
tersebut untuk membeli kabinet. Berapakah baki wang Johan?

3 markah
19.

Lukis paksi simetri bagi rajah dibawah?


a)

b)
2
2 markah

20.

Jadual di bawah menunjukkan bilangan guli di dalam tiga


buah bekas.
Bekas

Gundalan

Berapakah beza diantara bekas yang mempunyai guli yang


paling banyak dengan yang paling sedikit?
[Lihat Sebelah]

SULIT

2 markah
KERTAS SOALAN TAMAT

[Lihat Sebelah]