You are on page 1of 1

upan batovtine Ivan Radun nam je iznio pojedinosti napomenuvi da crkva datira po konzervatorima iz osmog ,

a po povjesniarima iz desetog stoljea. To je prva crkva koja je sagraena u Katel Starome kad su Hrvati poeli
naseljavati ovo podruje. Oko crkve se nalazi groblje koje je bilo u funkciji do 16. stoljea kada se stanovnitvo
pred naletom Turaka moralo iseliti sa tog prostora te su se naselili uz more oko katela Koriola ipika - jezgre
dananjeg Katel Starog.
Crkva sv. Jurja od Raduna pripada tipu jednobrodnih pravokutnih crkvica s ralanjenim vanjskim i unutranjim
zidovima. Lazene se nalaze na vanjskom platu. Ima pravokutnu apsidu koja je u unutranjosti polukruna. Ova
crkva je jedna od najbolje sauvanih primjera ovog tipa. Unutranjost je ralanjena s tri para lezena koje su
meusobno spojene pojasnicama i podupiru bavasti svod, dijelei ga u etiri polja plitkih nia. Plitki zabat nad
ulazom karakteristian je za neke predromanike crkvice, a ovdje se javlja na junim vratima. U crkvi je originalni
starohrvatski ohabani kameni oltar. Na ulaznim vratima nalazi se krstionica na visi 1,80 metara kako se stoka ne
bi mogla koristiti tom vodom. Crkvica je sagraena tono u smjeru Istok Zapad, sjene od lazena na junoj strani
odreivale su vrijeme po kojem su se teaci ravnali. Nad junim ulaznim vratima probuene su rupice na vrh
lezen, kroz koje zrake Sunca u podne padaju tono na sredinu crkve na blagdan sv. Jurja. U crkvi se nalazi drveni
reljef sv. Jure koje je napravio 1931. poznati katelanski naivac Ante Biki.
Bratovtina sv. Jurja od Raduna ponovo je obnovljena prije est godina i brine se o lokalitetu i crkvi, uz to ima i
humanitarne akcije. Svaku godinu neto poprave to se tie ogradnih zidova, rezidbe stoljetnih maslina, konja
trave i ostalog tako da su dobivali razliita priznanja, a prolu godinu dobili su priznanje za najbolje ureeni vrt
od TZ Katela.