You are on page 1of 16

7 segmentni

pokazivai

Ovi pokazivai su izraeni od sedam svjetleih segmenata. Segmenti se


aktiviraju binarnim signalima podataka. Prema tome koji su segmenti
aktivirani, na pokazivau se dobije jedna od znamenki decimalnog brojevnog
sustava

U praksi se koristi vie razliitih tipova 7-segmentnih pokazivaa. Najee su


pokazivai sa svjetleim diodama (engl. 7-segment LED display) i pokazivai s
tekuim kristalom (engl. Liquid Crystal Display, skraeno LCD).

Pokazivai s LED diodama

Kod 7-segmentnog pokazivaa sa svjetleim diodama diode


mogu biti spojene na dva naina

Za pokaziva u kojem su katode spojene na zajedniku toku (engl. commoncathode type) aktivan signal na ulazima a-g je stanje 1. Zajednika elektroda, tj.
katoda, spaja se na uzemljenu toku (minus pol izvora napajanja). Napon stanja
1 na aktiviranim izlazima tjera struju kroz diode prema uzemljenoj toki i te
diode svijetle.

Kod pokazivaa u spoju zajednike anode (engl. common-anode type) aktivni


signal na ulazima a-g je stanje 0. Zajednika elektroda, tj. anoda, spaja se na
napon napajanja. Napon napajanja tjera struju kroz one diode ije su katode na
potencijalu koji odgovara stanju 0 i te diode svijetle.

7- segmentni pokaziva mogue je izvesti koritenjem pojedinanih dioda.


Serijskim spajanjem dviju ili vie dioda u jedan segment mogu se dobiti
pokazivai potrebnih dimenzija. Proizvoai digitalnih komponenti proizvode i
gotove 7- segmentne pokazivae razliitih dimenzija.

Pokazivai s tekuim kristalom (LCD)

Sastoje se od podloge kao zajednike elektrode (engl. backplane) i sedam


elektroda u obliku segmenata. Izmeu zajednike i segmentnih elektroda je
tekui kristal. Svjetlost koja pada na nepobueni segment reflektira se pod
kutom od 1800 i taj segment nije vidljiv. Svjetlost koja pada na pobueni
segment reflektira se u svim smjerovima od kristala to ini segment vidljivim.

Za pobudu segmenta pokazivaa s tekuim kristalom potreban je izmjenini


napon iznosa 3-15 V i frekvencije 25-60 Hz. Pobuda istosmjernim naponom
djeluje nepovoljno na tekui kristal (elektrolitsko razlaganje). Zajednika
elektroda i segmenti, s tekuim kristalom izmeu, ine ustvari kapacitivnost
kojom tee u pobuenom stanju izmjenina struja. to je frekvencija nia i
struja je manja, a to znai manji utroak snage. No frekvencije nie od 25 Hz
nije mogue koristiti jer tada dolazi do zamjetnog titranja svjetlosti pokazivaa.

U praktinim izvedbama za pobudu pokazivaa koriste se pravokutni impulsi


niske frekvencije koji se protufazno (eng. out-of-phase) dovode na zajedniku
elektrodu i segmente

Kada je upravljaki napon (binarni signal podatka koji se eli pokazati) na


ulazu A u stanju 0, onda je izlazni napon sklopa EX-ILI jednak naponu na
ulazu B. To znai da je izmeu elektroda pokazivaa napon 0, tj. segment nije
pobuen.

Kada se upravljaki napon na ulazu A promijeni na iznos stanja 1, onda se


na izlazu sklopa EX-ILI dobiju invertirani pravokutni impulsi s ulaza B.
To znai da je napon pobuenih segmenata u protufazi s naponom
podloge. Time je postignuto djelovanje kojim se napon aktiviranog
segmenta mijenja prema naponu podloge izmeu + 5V i 5V.

S obzirom na mali utroak snage ove vrste pokazivaa (reda veliine


nekoliko mikrovata po znamenki) njihova primjena je sve vea, osobito s
obzirom na kapacitet izvora napona napajanja (baterijski napajani ureaji).