You are on page 1of 19

Internacionalni Univerzitet Travnik u Travniku

SAOBRAAJNI FAKULTET
TRAVNIK

INSPEKCIJSKO-TEHNIKI POSLOVI
BEZBJEDNOSTI SAOBRAAJA

8. predavanje i vjebe

Doc. dr ihomir URI

INSPEKCIJSKO - TEHNIKI
POSLOVI BS
1. Prevoz (javni i za sopstvene potrebe),
potrebe),
2. Obuka vozaa i polaganje vozakih ispita
ispita,,
3. Tehniki pregledi vozila i
4. Odravanje puteva i tehniko ureenje
saobraaja
Bezbjednost saobraaja

nedelja, 25. maj 2014

UNUTRANJA KONTROLA B S
(ZoOBS
ZoOBS))
KO je duan da organizuje i trajno vri poslove UKBS?
subjekti koji se staraju o javnim PUTEVIMA i
odravaju ih,
subjekti koji vre javni PREVOZ i prevoz za
sopstvene potrebe,
subjekti koji koluju ili OBUAVAJU kandidate za
vozae,
subjekti kod kojih se polau vozaki ISPITI
(ZoOBS, lan 4., 5.)

UNUTRANJA KONTROLA B S
(ZoOBS
ZoOBS))
UKBS se odnosi na:
kontrola

nad postavljanjem saobraajnih znakova i


nad obezbjeenjem uslova za bezbjedan i nesmetan
saobraaj na javnim putevima ...
staranje o postavljanju i odravanju saobraajnih
znakova, ureaja za osvjetljavanje,
kontrolu nad ispunjavanjem propisanih uslova rada
vozaa, vozaa instruktora, nad tehnikom
ispravnou vozila i dr. uslova predvienih
zakonom...
(ZoOBS, lan 4.)

UNUTRANJA KONTROLA B S
(ZoOBS)
ZNAAJ UKBS
mjera generalne prevencije,
obavezuje najznaajnije subjekte BS,
sveobuhvatno i sistematino djelovanje
bez ometanja saobraaja
proiruje krug zainteresovanih,
rastereuje neposrednu KiRS ...
CIlj:: bezbjedniji putevi, vozila, vozai i prevoz.
CIlj

UNUTRANJA KONTROLA BS
(Zo
ZoO
OBS)
OPTIM AKTOM da propie:
organizaciju,
djelokrug,
ovlaenja,
nain vrenja kontrole,
nain voenja evidencija,
odgovornost radnika

UNUTRANJA KONTROLA B. S. U
PREVOZU PUTNIKA I STVARI

ZoOBS predvideo poslove UKBS:


Zdravstveni

uslovi za vozae,
Psihofiziko stanje vozaa,
Provjera poznavanja propisa za vozae,
Radno vreme vozaa,
Posjedanje vozila,
Redovi vonje i nain nagraivanja,

UNUTRANJA KONTROLA B. S. U
PREVOZU PUTNIKA I STVARI

ZoOBS predvideo poslove UKBS:


Tehniki pregledi vozila (redovni, vanredni, periodini,
dnevni i povremeni),
Korienje

tahografa, kontrola i evidentiranje tah.

uloaka,
Optereenje vozila,
Evidencije, analiza i spreavanje SN i saobraajnih
prekraja,
Saobraajno-vaspitni i preventivni rad

Inspekcijski nadzor u preduzeu


za prevoz
li postoji opti akt - PRAVILNIK
PRAVILNIK??
Da li akt sadri sve poslove previene ZoBS?
Da li se i kako realizuju zadaci UKBS?
Da li se uredno vode propisane evidencije
evidencije??
Da

ZAPISNIK o izvrenom pregledu i nalazima,


Nalaganje mera (RJEENJE
RJEENJE)) ...
Pokretanje POSTUPKA pred nadlenim organom

OBUKA I POLAGANJE
VOZAKIH ISPITA (1)
POETAK RADA COV
ZAHTJEV za utvrivanje uslova
(rjeenje suda, NPP, saglasnost MUPa na
NPP, akt o osnivanju, poligon, prostorije,
uila i eme, vozila, instruktori i akt o UKBS)
UVID

OSL iz MUP-a,
ZAPISNIK o izvrenom pregledu,
REENjE o ispunjavanju propisanih uslova (o
poetku rada).

OBUKA I POLAGANJE
VOZAKIH ISPITA (2)
NADZOR NAD RADOM COV
UVID OSL iz MUP-a,
ZAPISNIK o izvrenom nadzoru
REENjE o naloenim mjerama i
REENjE o zabrani rada.

OBUKA I POLAGANJE
VOZAKIH ISPITA (3)
POLAGANJE VOZAKIH ISPITA
da li kandidat ispunjava uslove da pristupi ispitu,
da li vozilo ispunjava uslove,
da li mjesto ispunjava uslove (utvruje MUP),
da li komisija ispunjava uslove (predsjednik i dva
lana),
uestvuje u ispitivanju.

TEHNIKI PREGLEDI VOZILA (1)


POETAK RADA
ZAHTJEV za utvrivanje uslova
(odgovarajui objekat
objekat,, propisana oprema
oprema,,
struni kadar
kadar,, tehnika dokumentacija
i evidencije
evidencije))
UVID

OSL iz MUP
MUP--a,
ZAPISNIK o izvrenom pregledu,
pregledu,
REENJE kojim se ovlauje preduzee
preduzee...,
...,

TEHNIKI PREGLEDI VOZILA (1)


OPREMA
kanal sa dizalicom,
valjci,
regloskop
ureaji za kontrolu
izduvnih gasova,
nagazna ploa i
uglomjer,

*
*
*
*
*
*

fonometar,
dubinometar,
merna letva,
pantljika,
toperica i
katalog boja

TEHNIKI PREGLEDI VOZILA (2)


REDOVNI INSPEKCIJSKI NADZOR
ispunjavanje svih uslova za poetak rada,
ispravnost - badarenje opreme,
voenje evidencija (registar pregleda vozila i zapisnici o tehnikim
pregledima)

strunost kadrova,
postupanje po propisima...
ZAPISNIK o izvrenom pregledu,
pregledu,
REENJE o naloenim merama i
REENJE o oduzimanju ovlaenja
ovlaenja..

ODR
ODR
AVANJE PUTEVA
UPRAVLJANJE

mag. i reg. putevima: republiki


organ za saobraaj,
UPRAVLJANJE lok. putevima i ulicama:
optinski - gradski organ za saobraaj,
ODRAVANjE puteva: preduzee za puteve
ZABRANA-OGRANIENJE saobraaja: organ
za saobraaj i MUP - (BS, protonost ili JRM),

INSPEKCIJSKO TEHNIKI NADZOR U


OBLASTI PUTEVA
Saradnja

sa neposrednom KiRS,
Nadzor nad stanjem puta: organ za saobraaj i
MUP,
Obav
Obavjjetavanje

organa za saobraaj,
Rijeenje
ijeenje preduzeu za puteve,
Zimsko odravanje puteva (planovi zimske
slube, tabovi, punktovi),

...

TEHNIKO URE
UREENJE SAOBRAAJA
Tehniko

ureenje saobraajnica (organ


za saobraaj)
saobraaj) i
Reim saobraaja (organ za saobraaj),
saobraaj),
MUP uestvuje u projektovanju,
projektovanju,
verifikaciji,, putanju u upotrebu
verifikaciji
upotrebu,, praenju
- aspekt BS

Internacionalni Univerzitet Travnik u Travniku

SAOBRAAJNI FAKULTET
TRAVNIK

HVALA VAM
NA PANJI