You are on page 1of 7

Conjugacin

Irre
Irre
Irre
Irre
1
1
Irre
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
Irre
3
3
Irre
1
Irre
1
1
Irre
1
starkt
starkt
Irre
2
2
1
2
1
1
2
1
4
1

IMPERATIVO
ta
lgg
gr
sl
skaska
blsa
sl
stng
leta
hng
behv
knn
sakna
lngta
odla
g
stoppa
tryck
sortera
ppna
hll
pusta
strik
vik
mangla
stll
het
bo
d
vet
tala
betyda
studera
arberta
komma
peka
skriv
sjung
var
tyck
tyck
tolka
tnk
handla
brja
stm
klara
Hr
lyssna

INFINITIVO
ta
lgga
gra
sl
skaska
blsa
sl
stnga
leta
hnga
behva
knna
sakna
lngta
odla
ga
stoppa
trycka
sortera
ppna
hlla
pusta
strika
vika
mangla
stlla
heta
bo
d
veta
tala
betyda
studera
arberta
komma
peka
skriva
sjunga
vara
tycka
tycka
tolka
tnka
handla
brja
stmma
klara
Hra
lyssna

PRESENTE
tar
lgger
gr
slr
skaskar
blsar
slr p
stnger
letar efter
hnger Upp
behver
knner
saknar
lngtar efter
odlar
ger
stoppar
trycker
sorterar
ppnar
hller
Pustar up
striker
viker
manglar
stller
heter
bor
dr
vet
talar
betyder
studerar
arbertar
kommer
pekar p
skriver
sjunger
r
tycker
tycker om
tolkar
tnker
handlar
brjar
stmmer
klarar
Hr
lyssnar

PASADO
tog
la
gjorde
log
skaskade
blsade
log
stngde
letade
hngde
behvde
knnde
saknade
lngtade
odlade
gde
stoppade
tryckte
sorterade
ppnade
hllde
pustade
strikde
vikde
manglade
stllde
hette
bodde
dog
visste
talade
betydde
studerade
arbetade
kom
pekade
skrev
sjng
var
tyckte
tyckte
tolkade
tnkte
handlade
brjade
stmde
klarade
Hrde
lyssnade

SUPINO
tagit
lagit
gjort
lsalig
skaskat
blsat
lsalig
stngt
letat
hngt
behvt
knnt
saknat
lngtat
odlat
gt
stoppat
tryckt
sorterat
ppnat
hllt
pustat
strikt
vikt
manglat
stllt
heta
bott
dtt
vetat
talal
betytt
studerat
arbetat
kommit
pekat
skrivit
sjungit
varit
tyckt
tyckt
tolkat
tnkt
handlat
brjat
stmt
klarat
Hrt
lyssnat

3
Irre
starkt
starkt
4
4
Irre
Irre
1
1
2
1
1
1
1
1
Irre
2
3
1
4
starkt
2
2
1
2
1
1
2
1
3
1
1
1
2
1
starkt
Irre
starkt
starkt
starkt
3
3
Irre
Irre
Irre
3
Irre
1
1
1

se
se ut
t
drick
lr
hyr
slj
ha
tjna
spara
kp
ppna
dela
visa
sluta
rkna
g
k
sy
lmna
kr
flyg
svng
vnd
titta
ls
tanka
starta
rk
stanna
n
passera
hmta
stda
flj
paddla
stig upp
ligg
sitt
spring
skin
f
ge
kunna
mste
stt p
ge sig vag
lgg sig
vakna
laga
duscha

se
se ut
ta
dricka
lra
hyra
slja
ha
tjna
spara
kpa
ppna
delar
visar
sluta
rkna
g
ka
sy
lmna
kra
flyga
svnga
vnda
titta
lsa
tanka
starta
rka
stanna
n
passera
hmta
stda
flja
paddla
stiga upp
ligga
sitta
springa
skina
f
ge
kunna
mste
stta p
ge sig vag
lgga sig
vaknar
laga
duscha

ser
ser ut
ter
dricker
lr
hyr
sljer
har
tjnar
sparar
kper
ppnar
delar
visar
slutar
rknar
gr
ker
syr
lmnar
kr
flyger
svnger
vnder
tittar
lser
tankar
startar
rker
stannar
nr
passerar
hmtar
stdar
fljer
paddlar
stiger upp
ligger
sitter
springer
skiner
fr
ger
kan
mste
stter p
ger sig vag
lgger sig
vaknar
lagar
duschar

sg
sg ut
t
drack
lrde
hyrde
slde
hade
tjnade
sparade
kpte
ppnade
delade
visade
slutade
rknade
gick
kte
sydde
lmnade
krde
flg
svngde
vnde
tittade
lste
tankade
startade
rkte
stannade
ndde
passerade
hmtade
stdade
fljde
paddlade
steg up
lg
satt
sprang
sken
fick
gav
kunde
mste
satte p
gav sig ivg
la sig
vaknade
lagade
duschade

sett
sett ut
tit
druckit
lrt
hyrt
slt
haft
tjnat
sparat
kpt
ppnat
delat
visat
slutat
rknat
gtt
kt
sytt
lmnat
krt
flugit
svngt
vndt
tittat
lst
tankat
startat
rkt
stannat
ntt
passerat
hmtat
stdat
fljt
paddlat
stigit upp
legat
suttit
sprungit
skinit
ftt
gett
kunnat
mst
satt p
gett sig ivg
lagit sig
vaknat
lagat
duschat

2
2
1
3
2
1
2
1
2
Irre
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
Irre
1
1
1
1

ring
byt
dansa
st
tnd
koka
lek
spela
slck
vilja
br
bruka
gissa
prata
baka
duka
bdda
diska
fika
tck
vnta
tro
lna
rtta
sov
somna
regna
simma
kosta

ringa
byta
dansa
st
tnda
koka
leka
spela
slcka
vilja
bra
bruka
gissa
prata
baka
duka
bdda
diska
fika
tcka
vnta
tro
lna
rtta
sova
somna
regna
simma
kosta

ringer
byter
dansar
str
tnder
kokar
leker
spelar
slcker
vill
br
brukar
gissar
pratar
bakar
dukar
bddar
diskar
fikar
tcker
vntar
tror
lnar
rttar
sover
somnar
regnar
simmar
kostar

ringde
bytte
dansade
stod
tnde
kokade
lekte
spelade
slckte
ville
borde
brukade
gissade
pratade
bakade
dukade
bddade
diskade
fikade
tckte
vntade
trodde
lnade
rttade
sov
somnade
regnade
simmade
kostade

ringt
bytt
dansat
sttt
tnt
kokat
lekt
spelat
slckt
velat
bort
brukat
gissat
pratat
bakat
dukat
bddat
diskat
fikat
tckt
vntat
trott
lnat
rttat
sovit
somnat
regnat
simmat
kostat

Significado
tomar
poner
hacer
pegar, golpear, vencer
agitar (como shake)
soplar
encender/activar
cerrar
buscar
colgar la ropa
Necesitar
Conocer
hechar de menos
aorar
Cultivar
Poseer
Parar, detenerse / zurcir
apretar, pulsar (p) / Imprimir
ordenar
abrir
echar liquidos
tomar aliento/descansar
planchar
doblar
calandrar
poner
llamarse
vivir
Morir
saber
hablar
significar
estudiar
tarbajar
venir, llegar
sealar/apuntar
escribir
cantar
ser/estar
creer, opinar, pensar
gustarme
interpretar
pensar; razonar; considerar
actuar, referirise a
comenzar, empezar
coincidr, concertar
arreglarselas, resolver
Oir, escuchar
Escuchar

Auxiliar

AUX

ver
tener pinta de
comer
beber
ensear
alquilar
vender
tener
ganar, servir (ser util)
ahorrar
comprar
abrir
partr, compartr, dividir
mostrar, ensear
terminar, acabar
contar, calcular, considerar
ir, andar
ir, viajar
coser
dejar, devolver, dar, entregar
conducir
Volar
girar
volver, dar la vuelta
mirar
estudiar, leer
echar gasolina
arrancar
fumar
Parar, quedarse
alcanzar, llegar a
pasar
recoger
limpiar, ordenar
seguir
remar
levantarse
estar tumbado
estar sentado
correr
brillar
poder (permiso)
dar
poder (habilidad)
Tener que, deber
encender aparatos electricos
marcharse
acostarse
despertarse
preparar
ducharse

AUX
AUX
AUX

llamar por telfono, sonar como timbre


cambiar, intercambiar
bailar
estar, estar de pie
encender
hervir
Jugar
Jugar, representar (como play)
apagar, mitigar
Querer
Deber de
Soler
Adivinar
hablar
Hornear Pan
poner la mesa
hacer la cama
Fregar los platos
tomar kafe
cubrir
Esperar
creer
Pedir prestado
corregir
Dormir
Dormirse
Llover
Nadar
Costar

AUX
AUX
AUX

*Con duka av es quitar la mesa

Kladder
jacka
kavaj

jackan
kavajen

cazadora
americana