You are on page 1of 4

T in Oxford Advanced Learner's Ditionary 8th Edition, 2010

OXFORD ADVANCED LEARNERS ENGLISH DICTIONARY 8th EDITION, 2010

Trang online: http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/


Bc 1: Ti Oxford Ditionary 8th v ti y (1 link rt nhanh!):
http://www.fshare.vn/file/TABC9P2YZT/
Password ti: kenhsinhvien.net
Bc 2: Ti file oald8.exe nh km cui bi hoc:
http://www.fshare.vn/file/WZZRIY37JS4W
Lu : Cc bn cn lm t t tng bc theo hng dn mi oke, ch cn cc bn lm
sai 1 bc no chng trnh s bt b CD. V li ny l do bn, phi dng 1 chng
trnh nh Your Uninstaller g trit v lm li k theo hng dn.
Sau khi ti v bn c 1 file OALD8.iso, bn c th dng 1 chng trnh to CD o
nh Ultra ISO m n, hoc dng Winrar gii nn ra 1 th mc v m
file autorun.exe ci t nh bnh thng, c Next next next bnh tnh, n ch Finish th
dng li xem hng dn bn di...
Ci xong, khoan vi m T in.

Sau khi click Finish n s hi bn c mun m chng trnh sau khi ci t hon tt
hay khng
th bn phi chn NO. Nu chn Yes l hng!

Bn ti file oald8.exe.rar nh km cui bi, gii nn v copy file oald8.exe chp vo


ni ci t (C:\Program Files\Oxford\OALD8) thay th file c cng tn. Nu khng,
khi Bn m T in, chng trnh s i b a CD vo. Phi m bo chng trnh
cha tng c m ln trc khi chp , nu khng chp cng v tc dng.
Vy l bn c th m T in Oxford Advanced Learners English Dictionary 8th Edition
s dng.

Nu links ti b hng cc b nhn nt Bo Co c sa li nh