You are on page 1of 4

NA ZAVIAJ

STRANJANI I MATOEVCI NEKAD I SAD


Broj (posljednji) 101.

Listopad, 2015.

MISA NA GRADINI
Prema ve ustaljenom viegodinjem obiaju, na prvu nedjelju iza Male Gospe, na
groblju Gradini slavljena je 13. rujna sveta misa, a prije nje molila su se opijela na grobovima.
Misu je slavio upnik fra Dujo, a u molenju opijela pomogao mu je fra Velimir.
I ove godine se okupio vei broj vjernika, njih svakako vie od 120, a moda i blizu 150.
U velikoj veini doli su iz Hrvatske, ponajvie matoevakih Debeljaka i Majdandia, to je
i razumljivo, jer najvie i ima na Gradini sahranjenih njihovih pokojnika. Neki su stigli svojim
sauvanim i odravanim kuama dan ranije, ve u subotu, a veina u nedjelju ujutro.

Poslije svete mise koja je bila u 10,30 sati, dosta je bilo onih koji su, na poziv upnika fra
Duje, dali svoj doprinos za odravanje groblja i za popravak puta do groblja. Svi su potom

poli negdje na ruak, uglavnom kojeg su donijeli sa sobom. Neto vie gosta je bilo u
Ruiima, kod Marice Debeljak, Miline, i kod sinova pok. Pere Debeljaka.

Lijepo je povremeno doivjeti ovakva okupljanja u rodnom kraju, samo da se tako


nastavi, i da to potraje! Starijih je svakim danom sve manje, pa da bi se tradicija odrala,
potrebno je mlae upuivati i poticati da ne zaborave kraja svojih roditelja i svoga porijekla.
POPRAVAK RASVJETE NA KRIU U LJEVARIMA
Povremeno se, zbog kie, rasvjeta na kriu u Ljevarima kvari, pa treba mijenjati pojedina
rasvjetna tijela ili barem neonske cijevi. Dosad su, kroz 6 godina, od kolovoza 2009. godine,
promijenjena kompletno sva zatiena rasvjetna tijela s neonskim cijevima. Ovoga ljeta su
zamijenjena 3 na vrhu kria.

Onaj tko je dosad snosio trokove tih popravaka i zamjena, kao i potronje struje, to vie
nee moi snositi. Stoga, ako se eli da kri i dalje bude nou osvijetljen, treba razmiljati o
tome, i nai nekoga tko e se brinuti za popravke, kada budu potrebni, i za plaanje potronje
struje koja dolazi kroz zemlju od kue Branka i Mire poljari, r. Ljevar.
NA ZAVIAJ S OVIM BROJEM PRESTAJE IZLAZITI
Svaki posao kojeg obavlja neki ovjek sm, uz druga ogranienja, ogranien je i
vremenski. To vrijedi i za list Na zaviaj, koji je pokrenut u kolovozu 2001. godine, te se
pojavljivao punih 14 godina, i izaao 101 broj.
Nije malen i zanemariv znaaj koji je taj lokalni list imao u informiranju Stranjanana i
Matoevljana o zbivanjima, prilikama i o stanju u Stranjanima i Matoevcima, kao i u
povezivanju povratnika u ta sela s njihovim prognanim sumjetanima u Hrvatskoj, a i u
Njemakoj i drugim dravama. Kako stoji u podnaslovu Naeg zaviaja: Stranjani i
Matoevci nekad i sad, u tom su listu objavljivani krai prikazi o prolosti tih sela i o
dananjem stanju i dogaajima u njima. Pojavljivali su se prilozi i napisi: o stanovnicima i
domainstvima u Stranjanima i Matoevcima u 18. stoljeu; popisi branih parova u tim
3

selima od sredine 18. stoljea do 1995. godine; o broju katolika u Stranjanima i Matoevcima
u 19. i 20. stoljeu; o rtvama 2. svjetskog rata i o odseljavanju iz Stranjana i Matoevaca
izmeu 1946. i 1995.; o otvaranju Batkovia groblja i groblja na Gradini i pokojnicima
sahranjenim u tim grobljima; o protjerivanju Stranjanana i Matoevljana 1995. godine i
njihovim boravitima i prebivalitima u Hrvatskoj; objavljivana su i rodoslovna stabla za vei
broj stranjanskih i matoevakih obitelji, koja seu unazad do sredine 18. stoljea. A iz
najnovijeg doba objavljivani su prikazi: o izgradnji i obnavljanju nekih poruenih kua i o
povratku manjeg broja prognanih Stranjanana i Matoevljana; o podizanju u Stranjanima
nove crkvice sv. Franje i obnavljanu kapela na Batkovia groblju i na Gradini; o podizanju
novog kipa-kria na Pranjia raskru i obnavljanju kipa na Ravnici u Matoevcima te o
podizanju kria u Ljevarima; o proljetnim blagoslovima polja; o akcijama ureivanja grobalja
i misama na Gradini i Batkovia groblju; o godinjim Susretima ili Danima Stranjanana i
Matoevljana; o asfaltiranju putova od Pranjia raskra prema Ruiima u Matoevcima i
prema Studencu, uz Bukovac; o uvaenijim posjetiteljima u obilasku Stranjana i Matoevaca,
i sl.
elja je bila da se objavljuju vijesti i prikazi takoer o dogaajima i ivotu Stranjanana i
Matoevljana u progonstvu, i daleko od rodnog kraja, ali na poziv prireivaa novina da se o
tome alju pisani prilozi, nije bilo odaziva.
Uz pisane prikaze u veini brojeva Naeg zaviaja donoene su i fotografije bilo
nekolicine ili skupin osob, bilo nekih kua.
Najee je list izlazio jednom mjeseno, vie puta dvomjeseno, a nekoliko puta,
pogotovo u posljednje vrijeme, jednom u tri i etiri mjeseca. Imale su veinom po 4 stranice
(u 69 brojeva), a bilo je vie brojeva sa 6 stranica (24 broja), i sa 8 stranica (8 brojeva)
sveukupno 486 stranica.
List je ureivan na raunaru i umnoavan fotokopiranjem, a izlazio je u svega 50 do 60
primjeraka, pa je mogao doi u ruke manjem broju italaca. Ipak, osim u Hrvatsku, odlazio je
i u Njemaku (5 primjeraka).
Zahvaljujui Snjeani Majdandi-Gladi iz epina u Hrvatskoj, svi brojevi Naeg
zaviaja su stavljeni na Internet (http://fra-velimir.blogspot.com/), te su na taj nain postali
dostupni mnogima irom svijeta.
S ovim brojem list ili novine Na zaviaj prestaje dalje izlaziti. Ipak, vanije vijesti iz
Stranjana i Matoevaca, dok se mogne, bit e objavljivane na Internetu.
Na kraju, onima koji su novanim prilozima ili na neki drugi nain pomagali izlaenje
Naeg zaviaja, najiskrenije zahvaljujem!
Fra Velimir

Prireuje: Velimir Blaevi, Marije Dimi 4, BiH - 78000 BANJA LUKA


Tel/Fax: 00/387/51/354-813