You are on page 1of 2

RUJUKAN

Azhar Muhammad et. al. (2007). Tahap profesionalisme guru-guru pelatih Pendidikan Islam
dalam latihan praktikum. Tesis doktor falsafah, Pusat Pengajian Islam dan
Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia.
Azizah Sarkowi. (2012). Penilaian program praktikum: Model pembentukan dan peningkatan
kualiti guru praperkhidmatan di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Tesis doktor falsafah,
Universiti Utara Malaysia.
Azizi Yahaya, Yusof Boon, Amir Hamzah Abdul. (2008). Kecerdasan emosi dan hubungannya
dengan pencapaian akademik dan tingkah laku pelajar. Kertas kerja ini tidak diterbitkan,
Universiti Teknologi Malaysia.
Esah Sulaiman. (2003). Amalan profesionalisme perguruan. Skudai: Penerbit Universiti
Teknologi Malaysia.
Koh Boh Boon. (1981). Mengajar imbuhan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications
& Distributors.
Lim Khong Chiu et. al. (2010). Penilaian terhadap prestasi pelajar dan pengurusan program
praktikum Universiti Utara Malaysia. Malaysian Journal of Learning & Instruction (MJLI).
Vol. 7, hlm. 133 165.
Mahmood Nazar Mohamed. (1992). Pengantar psikologi: Satu pengenalan asas kepada jiwa
dan tingkah laku manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mohamad Azhar Mat Ali, Kamarrul Arifin Abdul Rahman, Aminuddin Mohamed. (2011). Pola
kehadiran murid di Sekolah Kebangsaan Murid Orang Asli. Kertas kerja ini dibentangkan
di Seminar Penyelidikan Tindakan 2011 Zon Timur di Institut Pendidikan Guru Kampus
Sultan Mizan, Besut.
Mohamed Yusoff Ismail. (2011, November 16). Integriti dalam dunia akademik. Utusan Malaysia
Online. http://utusan.com.my/utusan.
Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad, Zuraidah A. Majid. (2010).
Guru dan cabaran semasa. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Norizan Abdul Muhid. (2013, April 29). Terap budaya integriti dalam P&P. Utusan Malaysia
Online. http://utusan.com.my/utusan/pendidikan.

Sapora Sipon. (2007, Julai 23). Pendidik mesti bijak kawal emosi. Utusan Malaysia Online.
http://utusan.com.my/utusan/info.
Seigler, I.C., Gentry, W.D., & Edwards, C.D. (1979). Training in geropsychology: A survey of
graduate and internship training programs professional Psychology, 10(3), 390 395.
Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid. (2008). Peluang dan cabaran pendidikan dalam kalangan
masyarakat luar Bandar: Satu kajian kes isi rumah miskin di jajahan Bachok, Kelantan.
Tesis Ijazah Sarjana Sastera, Universiti Sains Malaysia.