You are on page 1of 1

Bi 3: Sharee'ah l g?

T ny ch ra hai kha cnh ca Islaam.


1) Sharee'ah v C TIN:
Ni n nhng g Muslim tin tng C th l nhng iu m
chng ta cp trn, nh l tin tng vo Allaah, tin tng
vo Ngy Phn X v.v
Nhng iu ny c gi l usool (cc nn tng) ca Islaam.

2) Sharee'ah v HNH NG:


Ni n vic Muslim hnh ng nh th no. V vy, iu ny bao
gm vic Muslim hnh l nh th no, dn dt vic kinh doanh ra
lm sao, cc ta n Islaam v cc h thng kinh t hot ng nh
th no, Muslim nhn chay nh th no, kt hn v li d nh th
no, v.v..
Nhng iu ny c gi l furoo'(cc nhnh) ca Islaam.
Ngi Muslim tin tng rng sharee'ah, d l v cc c tin
hay hnh ng, u c Allaah ra lnh. Muslim khng sng to ra
nhng iu m khng bit kt cc ca n nh th no.
Sharee'ah t ra nhng t tng v qui tc m c s dng bi
nhng ngi hc Islaam to ra nhng quy nh v cc vn ca
thi i nh internet, IVF, mn, v.v- nhng vn khng
tn ti trong thi k Islaam c mc khi.

Phn tip theo: iu quan trng ca c tin ny trong tawheed l


g, tnh duy nht ca Thng ?
Tc gi: Nasser Ibn Najam
Dch thut: Umm Aayah Sabirah

www.islamcanban.blogspot.com