You are on page 1of 10

Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 84

Cêu 30: Phên tñch nöåi dung cú baãn vaâ yá nghôa cuãa baâi hoåc kinh
nghiïåm nùæm vûäng ngoån cúâ àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi?
1. Nöåi dung cuãa baâi hoåc kinh nghiïåm:
a) Baâi hoåc kinh nghiïåm nùæm vûäng vaâ giûúng cao ngoån cúâ àöåc
lêåp dên töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi laâ möåt baâi hoåc quan troång maâ
Àaãng ta giaãi quyïët àuáng àùæn, saáng taåo phuâ húåp vúái nhûäng àiïìu
kiïån lõch sûã cuãa thúâi àaåi múái vïì möëi quan hïå:
- Giûäa vêën àïì dên töåc vúái vêën àïì giai cêëp;
- Giûäa con àûúâng giaãi phoáng dên töåc vúái con àûúâng giaãi phoáng
giai cêëp cöng nhên vaâ nhûäng ngûúâi lao àöång bõ aáp bûác, boác löåt.
b) Àûúâng löëi àoá àaä àûúåc Àaãng ta thûåc hiïån möåt caách àuáng
àùæn, saáng taåo qua caác thúâi kyâ àêëu tranh caách maång
- Thúâi kyâ Baác Höì tòm àûúâng cûáu nûúác vaâ chuêín bõ vêån àöång
thaânh lêåp Àaãng:
+ Trong thúâi àaåi múái, sûå nghiïåp cûáu nûúác, giaãi phoáng dên töåc
chó coá thïí gùæn liïìn vúái cuöåc caách maång vö saãn vai troâ laänh àaåo laâ
giai cêëp cöng nhên. Nguyïîn AÁi Quöëc àaä chó roä: "Muöën cûáu nûúác vaâ
giaãi phoáng dên töåc khöng coá con àûúâng naâo khaác con àûúâng caách
maång vö saãn" vaâ "chó coá chuã nghôa xaä höåi vaâ chuã nghôa cöång saãn
múái giaãi phoáng àûúåc caác dên töåc bõ aáp bûác vaâ nhûäng ngûúâi lao àöång
trïn toaân thïë giúái khoãi aách nö lïå".
+ Trong "Chñnh cûúng vùæn tùæt", "Saách lûúåc vùæn tùæt", "Luêån
cûúng chñnh trõ" àïìu xaác àõnh: caách maång Viïåt Nam, trûúác hïët laâ
caách maång dên töåc dên chuã nhên dên, sau àoá laâ caách maång xaä höåi
chuã nghôa, boã qua chïë àöå tû baãn chuã nghôa. Muåc àñch cuöëi cuâng laâ
xêy dûång chuã nghôa cöång saãn úã Viïåt Nam.
- Thúâi kyâ caã nûúác thûåc hiïån möåt chiïën lûúåc caách maång dên töåc
dên chuã nhên dên (1930-1945):

http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 85

Trong thúâi kyâ naây, caách maång dên töåc dên chuã nhên dên laâ
muåc tiïu trûåc tiïëp, coân caách maång xaä höåi chuã nghôa múái chó laâ
phûúng hûúáng, laâ triïín voång tiïën lïn cuãa caách maång Viïåt Nam.
Àùåt caách maång dên töåc dên chuã nhên dên trong phûúng
hûúáng, triïín voång tiïën lïn chuã nghôa xaä höåi seä quy àõnh tñnh triïåt
àïí cuãa cuöåc caách maång àoá, vò caách maång dên töåc dên chuã nhên dên
do Àaãng ta tiïën haânh laâ caách maång dên chuã tû saãn kiïíu múái, thuöåc
phaåm truâ caách maång vö saãn. Àoá laâ àiïìu kiïån cú baãn àïí thûåc hiïån
caách maång khöng ngûâng tûâ caách maång dên töåc dên chuã nhên dên
chuyïín sang caách maång xaä höåi chuã nghôa.
- Thúâi kyâ caã nûúác tiïën haânh àöìng thúâi hai chiïën lûúåc caách
maång (1945-1975):
+ Tiïën haânh àöìng thúâi hai chiïën lûúåc caách maång laâ möåt hònh
thaái àöåc àaáo, saáng taåo cuãa àûúâng löëi giûúng cao ngoån cúâ àöåc lêåp
dên töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi.
+ Caách maång xaä höåi chuã nghôa úã miïìn Bùæc coá taác duång quyïët
àõnh nhêët àöëi vúái sûå phaát triïín cuãa toaân böå caách maång caã nûúác, àöëi
vúái sûå nghiïåp thöëng nhêët nûúác nhaâ. Caách maång dên töåc dên chuã
nhên dên úã miïìn Nam coá taác duång quyïët àõnh trûåc tiïëp àöëi vúái sûå
nghiïåp àaánh àuöíi àïë quöëc Myä giaãi phoáng miïìn Nam.
+ Nhúâ kïët húåp vaâ giûúng cao ngoån cúâ àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã
nghôa xaä höåi vaâ xaác àõnh àuáng võ trñ vaâ nhiïåm vuå cuãa caách maång
möîi miïìn, Àaãng ta àaä phaát huy àûúåc sûác maånh cuãa àöåc lêåp dên töåc
vaâ chuã nghôa xaä höåi úã miïìn Bùæc vaâ miïìn Nam àïí àaánh Myä vaâ
thùæng Myä, xêy dûång vaâ baão vïå miïìn Bùæc xaä höåi chuã nghôa, giaãi
phoáng miïìn Nam, hoaân thaânh sûå nghiïåp thöëng nhêët Töí quöëc.
Àûúâng löëi chiïën lûúåc giûúng cao ngoån cúâ àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã
nghôa xaä höåi cho pheáp Àaãng ta kïët húåp àûúåc sûác maånh cuãa dên töåc
ta vúái sûác maånh cuãa thúâi àaåi taåo thaânh sûác maånh töíng húåp to lúán
trong sûå nghiïåp xêy dûång chuã nghôa xaä höåi úã miïìn Bùæc vaâ caách
maång dên töåc dên chuã úã miïìn Nam.
- Thúâi kyâ caã nûúác tiïën haânh caách maång xaä höåi chuã nghôa (tûâ
1975 àïën nay):

http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 86

+ Vúái thùæng lúåi cuãa cuöåc khaáng chiïën chöëng Myä, cûáu nûúác,
caách maång Viïåt Nam chuyïín sang möåt thúâi kyâ múái - thúâi kyâ caã
nûúác hoaâ bònh, àöåc lêåp, thöëng nhêët vaâ ài lïn chuã nghôa xaä höåi.
+ Nùæm vûäng vaâ giûúng cao ngoån cúâ àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã
nghôa xaä höåi trong thúâi kyâ naây vêîn laâ àûúâng löëi chiïën lûúåc cú baãn
cuãa Àaãng ta. Vò caã nûúác ài lïn chuã nghôa xaä höåi vêîn phaãi tiïëp tuåc
giaãi quyïët àuáng àùæn möëi quan hïå giûäa vêën àïì dên töåc vaâ vêën àïì
giai cêëp, giûäa àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi, vai troâ laänh àaåo
cuãa giai cêëp cöng nhên àöëi vúái dên töåc...
+ Àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi tûâ àêy gùæn chùåt vúái
nhau. Àöåc lêåp dên töåc laâ àiïìu kiïån àïí nhên dên ta xêy dûång chuã
nghôa xaä höåi. Xêy dûång chuã nghôa xaä höåi mang laåi àúâi söëng ngaây
caâng tûå do, êëm no, haånh phuác, vùn minh, laâ àiïìu kiïån àïí baão vïå vaâ
cuãng cöë nïìn àöåc lêåp dên töåc. Xêy dûång chuã nghôa xaä höåi vaâ baão vïå
Töí quöëc xaä höåi chuã nghôa laâ hai nhiïåm vuå chiïën lûúåc cuãa caách
maång nûúác ta trong giai àoaån hiïån nay.
2. YÁ nghôa, baâi hoåc kinh nghiïåm
- Nùæm vûäng vaâ giûúng cao ngoån cúâ àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã
nghôa xaä höåi laâ möåt baâi hoåc kinh nghiïåm lúán, coá tñnh chêët bao truâm
cuãa Àaãng ta vò:
+ Tûâ khi coá Àaãng, àûúâng löëi àoá laâ súåi chó àoã xuyïn suöët toaân
böå lõch sûã caách maång Viïåt Nam.
+ Laâ ngoån cúâ baách chiïën baách thùæng cuãa caách maång Viïåt
Nam.
+ Vúái àûúâng löëi cú baãn naây, Àaãng ta àaä giaãi quyïët thùæng lúåi
möåt loaåt vêën àïì cú baãn vïì chiïën lûúåc, saách lûúåc trong caách maång
dên töåc dên chuã cuäng nhû trong caách maång xaä höåi chuã nghôa.
+ Cho pheáp Àaãng ta khúi dêåy àûúåc sûác maånh cuãa quaá khûá,
cuãa hiïån taåi, cuãa tûúng lai, sûác maånh cuãa dên töåc ta vúái sûác maånh
cuãa thúâi àaåi, taåo nïn sûác maånh töíng húåp to lúán àïí xêy dûång nûúác
Viïåt Nam giaâu maånh.

http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 87

Cêu 31: Nöåi dung vaâ yá nghôa cuãa baâi hoåc kinh nghiïåm tùng cûúâng
àoaân kïët dên töåc, àoaân kïët quöëc tïë ?
1. Nöåi dung cuãa baâi hoåc kinh nghiïåm:
- Cú súã lyá luêån cuãa baâi hoåc naây laâ chuã nghôa Maác - Lïnin vaâ
tû tûúãng Höì Chñ Minh vïì möëi quan hïå gùæn boá giûäa àoaân kïët dên
töåc vaâ àoaân kïët quöëc tïë. Àûúâng löëi giûúng cao ngoån cúâ àöåc lêåp dên
töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi cuãa Àaãng múã ra khaã nùng thûåc hiïån àoaân
kïët dên töåc vaâ àoaân kïët quöëc tïë.
- Àêy laâ möåt vêën àïì chiïën lûúåc, laâ möåt nhên töë quan troång
quyïët àõnh thaânh cöng cuãa caách maång nûúác ta. Vò vêåy, trong moåi
thúâi kyâ vêån àöång caách maång, Àaãng ta àaä nhêån thûác vaâ quaán triïåt
tû tûúãng àoaân kïët dên töåc, àoaân kïët quöëc tïë trong àûúâng löëi chiïën
lûúåc vaâ saách lûúåc cuãa mònh.
+ Trong cûúng lônh àêìu tiïn, Àaãng ta àaä chó roä: caách maång
Viïåt Nam laâ möåt böå phêån khùng khñt cuãa caách maång thïë giúái, uãng
höå Liïn bang Xöviïët, liïn kïët vúái giai cêëp vö saãn thïë giúái, nhêët laâ
giai cêëp vö saãn Phaáp vaâ àoaân kïët vúái phong traâo caách maång thuöåc
àõa, vaâ nûãa thuöåc àõa nhêët laâ Trung Quöëc vaâ ÊËn Àöå...
+ Trong thúâi kyâ 1930 àïën 1945, Àaãng ta khöng ngûâng xêy
dûång vaâ cuãng cöë khöëi àoaân kïët dên töåc qua caác mùåt trêån dên töåc
thöëng nhêët trïn cú súã khöëi liïn minh cöng nöng vûäng chùæc. Thùæng
lúåi cuãa Caách maång Thaáng Taám nùm 1945 laâ kïët quaã cuãa àûúâng löëi
àoaân kïët dên töåc vaâ àoaân kïët quöëc tïë cuãa Àaãng.
+ Trong hai cuöåc khaáng chiïën chöëng Phaáp vaâ chöëng Myä,
Àaãng ta àaä huy àöång àûúåc sûác maånh to lúán cuãa khöëi àoaân kïët toaân
dên vúái khêíu hiïåu "Thaâ hy sinh têët caã chûá nhêët àõnh khöng chõu
mêët nûúác, nhêët àõnh khöng chõu laâm nö lïå" vaâ khêíu hiïåu "Khöng
coá gò quyá hún àöåc lêåp tûå do" cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh, kïët húåp
àûúåc sûác maånh dên töåc vúái sûác maånh quöëc tïë, taåo thaânh sûác maånh
töíng húåp àûa hai cuöåc khaáng chiïën àïën thùæng lúåi hoaân toaân.

http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 88

+ Trong sûå nghiïåp xêy dûång chuã nghôa xaä höåi vaâ baão vïå Töí
quöëc hiïån nay cuãa nhên dên ta, vêën àïì tùng cûúâng àoaân kïët dên
töåc vaâ àoaân kïët quöëc tïë vêîn luön luön laâ möåt nhên töë cûåc kyâ quan
troång taác àöång àïën tiïën trònh phaát triïín cuãa caách maång nûúác ta,
nhêët laâ trong tònh hònh caác nûúác xaä höåi chuã nghôa Àöng Êu vaâ
Liïn Xö khuãng hoaãng vaâ suåp àöí, nûúác ta cuäng coá nhiïìu khoá khùn
vïì kinh tïë - xaä höåi thò hún luác naâo hïët cêìn phaãi tùng cûúâng khöëi
àoaân kïët dên töåc vaâ àoaân kïët húåp taác vúái têët caã caác nûúác trïn thïë
giúái khöng phên biïåt chïë àöå chñnh trõ, xaä höåi, khöng can thiïåp vaâo
cöng viïåc nöåi böå cuãa nhau, giuáp àúä nhau, cuâng coá lúåi. Coá nhû vêåy,
thò nûúác ta múái vûúåt qua àûúåc thaách thûác, têån duång àûúåc thúâi cú
phaát triïín.
2. Àïí tùng cûúâng àoaân kïët dên töåc vaâ àoaân kïët quöëc tïë, kinh
nghiïåm lõch sûã cho thêëy
- Muöën thûåc hiïån àoaân kïët dên töåc phaãi luön luön àûáng vûäng
trïn lêåp trûúâng cuãa giai cêëp cöng nhên — giai cêëp tiïu biïíu cho lúåi
ñch cuãa dên töåc vaâ lúåi ñch cuãa giai cêëp.
- Phaãi luön luön tön troång nguyïn tùæc "lêëy dên laâm göëc", coi
sûå nghiïåp caách maång laâ cuãa dên, do dên vaâ vò dên, thûåc hiïån dên
chuã xaä höåi chuã nghôa trïn caác lônh vûåc chñnh trõ, kinh tïë, vùn hoaá,
xaä höåi, xem àêy vûâa laâ muåc tiïu vûâa laâ àöång lûåc cuãa caách maång xaä
höåi chuã nghôa, laâ cú súã vûäng chùæc àïí xêy dûång khöëi àoaân kïët dên
töåc, taåo tiïìn àïì cho viïåc àoaân kïët quöëc tïë.
- Phaãi luön luön nïu cao yá thûác tûå lûåc tûå cûúâng, tinh thêìn àöåc
lêåp tûå chuã cuãa nhên dên ta, àöìng thúâi ra sûác tranh thuã sûå àoaân kïët
vaâ húåp taác, giuáp àúä quöëc tïë àöëi vúái sûå nghiïåp caách maång cuãa nhên
dên ta.
- Phaãi thûúâng xuyïn giaáo duåc caán böå, àaãng viïn vaâ nhên dên
vïì chuã nghôa yïu nûúác chên chñnh vúái chuã nghôa quöëc tïë vö saãn cao
caã, coi viïåc tùng cûúâng àoaân kïët dên töåc, àoaân kïët quöëc tïë vûâa laâ vò
lúåi ñch dên töåc, vûâa laâ nghôa vuå cuãa nhên dên ta àöëi vúái nhên dên
caác nûúác khaác.
- Trong khi tùng cûúâng vaâ múã röång àoaân kïët, húåp taác quöëc tïë,
chuáng ta khöng àûúåc lú laâ, mêët caãnh giaác trûúác nhûäng êm mûu

http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 90

Cêu 32: Chûáng minh Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam laâ nhên töë cú baãn
laänh àaåo vaâ töí chûác moåi thùæng lúåi cuãa caách maång Viïåt Nam?
- Kïí tûâ khi thûåc dên Phaáp xêm lûúåc nûúác ta, phaát huy truyïìn
thöëng chöëng ngoaåi xêm cuãa dên töåc, caác phong traâo yïu nûúác theo
hïå tû tûúãng phong kiïën vaâ hïå tû tûúãng tû saãn chöëng Phaáp rêët söi
nöíi. Nhûng ruát cuöåc caác phong traâo àoá àïìu thêët baåi. Nguyïn nhên
chuã yïëu laâ caác giai cêëp laänh àaåo hoùåc khöng àuã tû caách, hoùåc àaä
hïët vai troâ lõch sûã.
- Àêìu nùm 1930, Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam ra àúâi, àaánh dêëu
bûúác ngoùåt lõch sûã vô àaåi cuãa caách maång Viïåt Nam. Àaãng ra àúâi àaä
chêëm dûát thúâi kyâ khuãng hoaãng vïì àûúâng löëi cûáu nûúác, chêëm dûát
thúâi kyâ àêëu tranh tûå phaát, chuyïín sang thúâi kyâ àêëu tranh tûå giaác
cuãa giai cêëp cöng nhên. Àaãng ra àúâi, chûáng toã giai cêëp cöng nhên
àaä trûúãng thaânh vaâ àuã nùng lûåc laänh àaåo caách maång Viïåt Nam, múã
ra thúâi kyâ caách maång Viïåt Nam àêëu tranh dûúái sûå laänh àaåo cuãa
Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam coá àûúâng löëi àuáng àùæn vaâ khoa hoåc, phuâ
húåp vúái quy luêåt cuãa caách maång nûúác ta trong thúâi àaåi múái.
- Trong lõch sûã àêëu tranh 70 nùm qua cuãa nhên dên ta dûúái
sûå laänh àaåo cuãa Àaãng, caách maång nûúác ta àaä giaânh àûúåc nhiïìu
thùæng lúåi to lúán coá yá nghôa chiïën lûúåc vaâ yá nghôa thúâi àaåi sêu sùæc:
+ Vûâa múái ra àúâi, Àaãng ta phaát àöång àûúåc Cao traâo caách
maång 1930-1931, àónh cao laâ Xö viïët Nghïå Tônh.
+ Thoaát ra khoãi thúâi kyâ thoaái traâo cuãa caách maång nhûäng nùm
1932-1935, Àaãng laänh àaåo nhên dên ta phaát àöång àûúåc Cao traâo
vêån àöång dên chuã 1936-1939, àoâi dên sinh, dên chuã, cúm aáo, hoaâ
bònh, chöëng phaát xñt, chöëng chiïën tranh.
+ Àaãng laänh àaåo nhên dên ta trong cao traâo àêëu tranh giaãi
phoáng dên töåc trong nhûäng nùm 1939-1945, laâm Caách maång
Thaáng Taám thùæng lúåi, àêåp tan aách thöëng trõ hún 80 nùm cuãa thûåc
dên Phaáp vaâ xoaá boã chïë àöå phong kiïën töìn taåi haâng nghòn nùm úã

http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 91

nûúác ta. Thùæng lúåi naây àaä àûa dên töåc ta bûúác vaâo möåt kyã nguyïn
múái - kyã nguyïn àöåc lêåp tûå do.
+ Àaãng laänh àaåo nhên dên ta chöëng thuâ trong, giùåc ngoaâi,
khùæc phuåc khoá khùn cuãa àêët nûúác àïí giûä vûäng vaâ cuãng cöë chñnh
quyïìn caách maång, tiïën haânh thùæng lúåi cuöåc khaáng chiïën chöëng
thûåc dên Phaáp xêm lûúåc, giaãi phoáng miïìn Bùæc.
+ Tûâ nùm 1954 àïën nùm 1975, nhên dên ta àaä giaânh àûúåc
nhiïìu thaânh tûåu to lúán úã miïìn Bùæc vaâ àaánh baåi cuöåc chiïën tranh
xêm lûúåc thûåc dên kiïíu múái cuãa àïë quöëc Myä úã miïìn Nam, giaãi
phoáng hoaân toaân miïìn Nam, thöëng nhêët Töí quöëc.
+ Tûâ nùm 1975 àïën nay, caã nûúác ài lïn chuã nghôa xaä höåi,
Àaãng àaä laänh àaåo nhên dên ta giaânh àûúåc nhiïìu thaânh tûåu quan
troång trong sûå nghiïåp xêy dûång vaâ baão vïå Töí quöëc xaä höåi chuã
nghôa, àùåc biïåt laâ nhûäng nùm thûåc hiïån àûúâng löëi àöíi múái cuãa
Àaãng.
- Nhûäng thùæng lúåi to lúán coá yá nghôa chiïën lûúåc trïn àêy cuãa
caách maång nûúác ta àïìu bùæt nguöìn tûâ sûå laänh àaåo cuãa Àaãng. Àaãng
ta àûáng úã trung têm caác sûå kiïån lõch sûã vô àaåi cuãa caách maång vaâ
thûåc sûå laâ nhên töë cú baãn laänh àaåo vaâ töí chûác moåi thùæng lúåi cuãa
caách maång Viïåt Nam. Búãi vò:
+ Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam laâ àöåi tiïìn phong coá töí chûác vaâ laâ
töí chûác cao nhêët cuãa giai cêëp cöng nhên, cuãa dên töåc Viïåt Nam.
+ Àaãng lêëy chuã nghôa Maác - Lïnin vaâ tû tûúãng Höì Chñ Minh
laâm nïìn taãng tû tûúãng vaâ kim chó nam cho haânh àöång nhùçm giaãi
quyïët kõp thúâi vaâ àuáng àùæn nhûäng vêën àïì vïì chiïën lûúåc, saách lûúåc
cuãa caách maång nûúác ta.
+ Àaãng laâ ngûúâi àaåi diïån trung thaânh vaâ àêìy àuã nhêët lúåi ñch
söëng coân vaâ nguyïån voång chên chñnh cuãa giai cêëp cöng nhên, nhên
dên lao àöång vaâ cuãa caã dên töåc Viïåt Nam. Àaãng lêëy phuåc vuå Töí
quöëc, phuåc vuå nhên dên laâm muåc àñch cao nhêët cuãa mònh.
+ Àaãng coá truyïìn thöëng àoaân kïët thöëng nhêët, kyã luêåt nghiïm
minh, thûåc hiïån nguyïn tùæc têåp trung dên chuã, tûå phï bònh vaâ phï
bònh, nhùçm phaát huy dên chuã, tùng cûúâng kyã luêåt, àoaân kïët thöëng

http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 92

nhêët toaân Àaãng, chöëng têåp trung quan liïu, àöåc àoaán, chuyïn
quyïìn, chia reä beâ phaái trong Àaãng.
+ Àaãng coá möëi liïn hïå maáu thõt vúái quêìn chuáng. Àêy laâ tiïu
chuêín cú baãn cuãa möåt àaãng caách maång chên chñnh.
Àaãng kïët húåp chùåt cheä chuã nghôa yïu nûúác chên chñnh vúái
chuã nghôa quöëc tïë xaä höåi chuã nghôa trong saáng, tñch cûåc uãng höå sûå
nghiïåp àêëu tranh vò hoâa bònh, àöåc lêåp, tûå do vaâ tiïën böå cuãa nhên
dên caác nûúác trïn thïë giúái.
Tuy nhiïn, bïn caånh nhûäng thaânh tûåu quan troång àaä àaåt
àûúåc, caách maång nûúác ta coân rêët nhiïìu khoá khùn vaâ töìn taåi, nhêët
laâ trong thúâi kyâ trûúác àöíi múái. Àaãng ta tûå kiïím àiïím laâ àaä phaåm
nhûäng sai lêìm khuyïët àiïím chuã quan, noáng vöåi, duy yá chñ, àùåc biïåt
laâ trong viïåc xaác àõnh chuã trûúng, àûúâng löëi vaâ caã trong cöng taác
xêy dûång Àaãng. Nhûäng sai lêìm vaâ khuyïët àiïím trïn àaä keáo daâi vaâ
chêåm sûãa chûäa, laâm cho vai troâ laänh àaåo cuãa Àaãng bõ suy yïëu, loâng
tin cuãa quêìn chuáng àöëi vúái Àaãng bõ giaãm suát so vúái trûúác.
- Àaãng ta phaãi tûå àöíi múái, tûå chónh àöën vïì moåi mùåt cho
ngang têìm vúái nhiïåm vuå.
+ Àaãng phaãi àöíi múái tû duy lyá luêån, nêng cao nùng lûåc trñ
tuïå, àïì ra cûúng lônh, àûúâng löëi chiïën lûúåc vaâ saách lûúåc àuáng àùæn,
coá cùn cûá khoa hoåc, phuâ húåp vúái thûåc tiïîn nûúác ta. Àêy laâ vêën àïì cú
baãn vaâ cöët loäi nhêët vaâ cuäng laâ lyá do töìn taåi cuãa Àaãng.
+ Phaãi phaát huy dên chuã trong Àaãng, thûåc hiïån àuáng caác
nguyïn tùæc töí chûác vaâ sinh hoaåt Àaãng, tùng cûúâng àoaân kïët thöëng
nhêët trong Àaãng.
+ Cêìn àöíi múái nöåi dung, phûúng thûác laänh àaåo cuãa Àaãng, giaãi
quyïët töët möëi quan hïå giûäa Àaãng, Nhaâ nûúác vaâ caác àoaân thïí quêìn
chuáng trong hïå thöëng chñnh trõ cuãa nûúác ta hiïån nay.
+ Laâm trong saåch àöåi nguä àaãng viïn, cuãng cöë vaâ nêng cao sûác
chiïën àêëu cuãa caác töí chûác cú súã àaãng.
+ Àöíi múái cöng taác caán böå cuãa Àaãng, vò "caán böå laâ caái göëc cuãa
moåi cöng viïåc ... cöng viïåc thaânh cöng hay thêët baåi àïìu do caán böå
töët hay keám".

http://ebooks.vdcmedia.com
HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN LÕCH SÛÃ ÀAÃNG CÖÅNG SAÃN VIÏÅT NAM 93

Cuöåc vêån àöång xêy dûång, chónh àöën Àaãng theo tinh thêìn
Nghõ quyïët Trung ûúng 6 (lêìn 2) khoaá VIII àang àûúåc triïín khai
tñch cûåc vaâ àaåt kïët quaã bûúác àêìu laâ nhûäng viïåc laâm cêìn thiïët vaâ coá
yá nghôa rêët quan troång àöëi vúái nhiïåm vuå xêy dûång Àaãng trong saåch
vûäng maånh àuã sûác dêîn dùæt toaân Àaãng toaân quên toaân dên ta tiïëp
tuåc tiïën bûúác vaâo thïë kyã múái vaâ thiïn niïn kyã múái lùæm thaách thûác
nhûng cuäng àêìy hûáa heån.

Hûúáng dêîn ön thi mön Lõch sûã àaãng Cöång saãn Viïåt Nam
Maä söë: 02.224.Àhqg-1188 . 99
In 3.000 baãn, khöí 13x19cm, taåi Cöng ty in Ba Àònh Thanh
Hoáa

http://ebooks.vdcmedia.com
Giaáo sû: Lï Mêåu Haän (Chuã biïn) 94

Söë xuêët baãn: 26/1188/CXB. Söë trñch ngang 33 KH/XB.


In xong vaâ nöåp lûu chiïíu thaáng 4 nùm 2000.

http://ebooks.vdcmedia.com

Related Interests