You are on page 1of 4

UJIAN BULAN MAC 2015

MATEMATIK TAHUN 4

KERTAS

Soalan

Jawab semua soalan. Tunjukkan jalan kerja anda dalam ruangan yang
disediakan.
1. Tulis lima puluh enam ribu tujuh puluh dalam angka.

[1 markah]

2. Tulis 36 704 dalam perkataan.

[1 markah]
3. Bundarkan 45 673 kepada ribu yang terdekat.

[1 markah]
4. Rajah 4 menunjukkan sekeping kad nombor.

63 509
Rajah 4
Apakah nilai tempat bagi digit 3 pada kad nombor itu?
[1 markah]
5. Rajah 5 menunjukkan sekeping kad nombor.

58 176
Rajah 5
Cerakinkan nombor pada kad nombor di atas mengikut nilai tempat?

[1 markah]

UJIAN BULAN MAC 2015


MATEMATIK TAHUN 4
6. Susunkan nombor berikut dalam tertib menaik.

56 472

56 247

56 742

57 426

54 267

[2 markah]
7. Susunkan nombor berikut dalam tertib menurun.

32 587

32 857

32 758

35 278

35 728

[2 markah]
8. Tambah 21 016 kepada 30 085.

[2 markah]
9. 2 056 + 15 068 + 369 =

[2 markah]

10.

+ 9327 = 25 400

Apakah nombor yang mesti ditulis di dalam

[2 markah]
11. 4 468 + 795 936 =

12. Tolak 16 699 daripada 24 528.


[2 markah]

[2 markah]

UJIAN BULAN MAC 2015


MATEMATIK TAHUN 4

13.

12 453 = 56 098. Berapakah nilai M ?

[2 markah]
14. 76 000 3 456 142 =

[2 markah]
15. 89 340 891 29 =

[2 markah]
16.Jadual di bawah menunjukkan bilangan pengunjung di pameran buku dalam
masa 3 hari.
Hari
Isnin
Selasa
Rabu

Bilangan pengunjung
23 082
17 439
15 431

Hitung jumlah pengunjung dalam masa tiga hari itu.


17.Terdapat 32 740 batang pen biru. Bilangan pen hitam lebih 2 280 batang
daripada bilangan pen biru. Berapakah jumlah kedua-dua jenis pen itu?

[3 markah]

[3 markah]

UJIAN BULAN MAC 2015


MATEMATIK TAHUN 4

18.Rajah di bawah menunjukkan bilangan manik di dalam bekas X dan bekas Y.

Cari beza antara bilangan manik di dalam dua bekas tersebut.

[3 markah]
19.Stadium A ada 12 659 buah kerusi, manakala Stadium B ada 54 785 buah
kerusi. Berapakah beza antara bilangan kerusi di dua buah stadium itu?

20.Puan Aini menghasilkan 15 870 biji kek cawan. 3 179 biji kek cawan telah
[3 markah]
dijual. Berapakah bilangan kek cawan yang tinggal?

[3 markah]