You are on page 1of 91

‘ ‘

C ‘

C ‘

 ‘ ‘
‘ ‘

ý 
 ‘ ‘
̑ 

  ‘ ý  ‘

(‘ ‘
 ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘

‘
‘ ‘ ‘ ‘‘
‘
‘

 ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘ 
‘
 ‘
‘ ‘C ‘ ‘! ‘‘ ‘" ‘#‘

" $‘C‘! ‘


%&$‘ ‘'‘
%
 ‘ ‘ 
 $‘‘"  ‘
 
$‘
‘( ‘
) 
$‘" ‘C ‘

" ‘*$‘" ‘C ‘

C
‘+ ,# 
 $‘ C
  ‘
& ‘ ‘"  ‘ 

 ‘
 
 $‘ ‘
‘ % ‘"‘‘7‘(
. ‘
‘-‘
,9$‘6665158‘$‘:9 ‘
C
‘"-#‘‘
¯

 ý


  

‘ C!" #$$$‘
C‘ #4‘#‘ ‘‘-‘"‘#‘ ‘
C
 

 ý
  
 
‘ "‘"‘# ‘(
. ‘%
‘-‘$‘
C‘! ‘ 672677>‘'9$‘672667>‘$‘
(
. $‘ý   ‘
(/‘ 
:
‘
*%(0‘123453-46642‘
77-18‘ 

 ‘
!‘
 ‘ý   ‘ $‘ 817568-‘ 9$‘
% ‘+‘‘-‘(
. ‘
‘-‘ 8175683‘ 4$‘
"#‘-34#‘-3‘ :‘
$‘637673‘637676‘
'9$‘637673‘ ‘#?0"‘
$‘728832151‘ ( ‘.‘‘-31‘(
. ‘%
‘@‘
4$‘
:
‘ $‘6--578‘6-67382/‘'9$‘
;;;
  ‘ 6-67385‘$‘ ‘(9‘
;;;
‘
" 
$‘ ‘'‘<%&=‘
C ‘ ‘ 
‘

 ‘‘‘
‘‘‘
 ‘!‘ ‘ ‘
‘!‘C‘‘
"#‘‘
$%& ' ‘
‘


‘ ‘ (‘  ‘ ! (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘


(‘ ‘‘ ‘‘(‘‘‘ " ‘‘ ‘
*(‘ (‘ )(‘ )+‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘
 (‘ !" ‘ ‘ ),‘ )-‘ C‘ . ‘ (‘ !‘
‘(‘‘ ‘,‘‘(‘!,(‘/‘‘(‘‘
 ‘ ‘ ! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ,‘ ‘ ,‘ -‘
‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ !(‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (‘ ‘ ‘ !‘
(‘ ‘ ‘ !‘ ")‘ )‘ ‘ ‘ !‘ ‘ (‘
‘ ‘ ‘ "Leş Grandes Enigmes" *0(‘ 1223+‘ ‘
"Disparitions Mysterieuse" ‘‘4(‘ ‘‘‘!‘1256-‘

‘ 7 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ &‘ #-‘


(‘8 ‘‘‘)‘‘(‘!‘ /‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘!‘ ‘(‘!,‘
 ‘ ‘ ‘ ,‘ ‘ ‘ ‘ !‘ ‘ ‘
(‘#‘‘‘‘-‘
C‘!‘ ‘‘‘‘‘ ‘ (‘"‘ ‘‘‘ 9‘
(‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘ -‘!‘‘
‘!‘‘ (‘'‘‘)‘‘)‘,‘)‘/
‘‘ ‘ ‘‘)‘ ,‘ ‘‘‘!‘/
‘ ,‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 9‘ ‘ ‘ ‘
-‘C‘‘‘,‘) ‘‘ ‘)‘ ‘(‘8(‘
‘ ‘ !) -‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )‘
) ‘‘‘‘‘ (‘ ‘‘ ‘‘/
 (‘ 8 ‘ ‘ ‘ )(‘ )‘ ‘ &‘ ‘ ‘ ‘ ‘
! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 8‘ ‘ ‘ !"‘ ‘
 ‘‘‘, ‘‘‘‘ ‘% -‘
Y oinici pentru Eternitate‘
!‘ ‘ ‘‘ (‘!‘1112(‘&‘')‘ ‘‘‘
'"-‘:‘ (‘‘ ‘ (‘;‘‘<‘‘4<‘
‘/&(‘‘‘‘‘%‘ (‘‘ (‘‘‘
(‘‘‘‘‘!‘.‘‘‘‘‘
‘‘
‘(‘,(‘&‘‘)‘‘‘‘‘=
=-‘
C8‘!‘‘‘ ‘*113>+‘Miles Christi *=')‘‘'"=+‘
)‘‘=‘‘ ‘‘‘‘, ‘‘ ,(‘ ‘‘
#=(‘,‘# ,‘‘ (‘‘‘ ‘ ‘‘‘
8(‘‘)‘‘‘ / (‘,‘ ‘‘‘
/‘! -‘/‘‘‘ 8 (‘" ‘‘!‘(‘
!‘‘ ‘(‘&‘
‘)‘ ‘) ‘!/‘/
 ‘  ‘ / (‘ ‘ 2-???‘ ‘ commanderies *‘
")‘‘(‘),‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘
‘ +(‘ ,‘ !‘ (‘ : (‘ ‘ 4‘ ‘
&‘0-‘:‘‘‘‘ ‘ ‘‘1??‘, ‘‘1-???‘
‘)‘‘‘‘(‘‘‘‘‘-‘ 8‘‘
 ‘ ‘ decât ‘ ‘ 8‘ ‘ (‘ (‘ ‘

‘‘‘ (‘‘ ‘decât !‘ ‘(‘‘‘/‘


 ‘‘‘‘‘!‘‘-‘
!‘ &‘ ! (‘ ‘ ‘ ‘ 8‘ ‘ !8‘ ‘
.‘= ‘‘=-‘0‘‘ ‘) (‘!)‘‘
8‘‘ ‘‘‘‘ 9‘‘‘-‘
)‘‘(‘!‘‘.(‘8‘'‘‘;/‘*11@5/11@2+(‘!‘
‘‘ ‘‘‘0)‘A ‘8‘‘‘‘! /
‘'‘ ‘/‘) ‘!,(‘‘,(‘‘C<(‘0‘8‘C(‘
!‘‘*‘‘ +‘8‘‘ (‘!‘‘*‘‘+-‘
‘‘12‘‘11B6(‘‘‘‘%‘ ‘88‘‘)‘
 (‘ ‘ ‘ *‘ ‘ ‘ ‘ ‘
// +‘ 8‘ ,‘ ‘ ‘ ‘ 8‘ )‘ !‘
‘11B@‘‘115?(‘‘‘‘‘‘‘‘‘8‘
‘‘‘
-‘ ‘‘‘‘‘‘‘ ‘
‘ ‘ #‘ ‘ ‘ C‘ /‘ ‘ 8‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘&-‘
‘‘‘)‘ ‘‘‘‘‘31‘ ‘11B@(‘,‘‘
‘ ‘8‘1>?‘‘ ‘‘‘(‘!/‘‘
Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

(‘ ‘ ‘ ‘ ‘<(‘ ‘ ‘1>?‘‘‘‘ (‘


!‘‘‘-‘
'‘‘1-???‘‘ ‘ ‘/‘)‘‘‘8 (‘‘‘‘
# ‘‘!‘(‘‘‘,/‘ ‘, ‘!‘ (‘‘
‘ ‘ (‘! ‘‘ ‘-‘
'‘ ‘‘ ‘‘‘ 8‘ !‘ ‘‘ ‘‘
‘*‘‘"Boteul Focului", ‘‘‘
/
(‘‘!‘13@?+-‘
')(‘ F‘ 4‘ ‘ "G(‘ F‘ ‘ ‘ %‘ 8‘ F‘
4G‘‘H/&‘/‘‘‘ ‘*‘(‘ +‘8(‘
‘(‘!‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘---‘ -‘
0<‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ‘ <(‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 (‘!(‘‘‘ (‘ ‘8‘‘"‘) (‘ ‘‘
 (‘ ‘"‘ -‘‘)‘ ‘‘‘‘‘8 ‘#/
 ‘) ‘‘ ‘8‘F‘4(‘‘, ‘8‘‘ (‘/‘! /
‘‘‘‘, -‘
A‘‘,‘!‘&(‘F‘4‘‘8‘ ‘‘/
‘‘‘! ‘) ‘"‘‘‘ ‘‘"‘)(‘
‘ ‘!‘‘‘‘‘),‘‘‘ (‘ ‘/8‘
‘‘‘ ‘ -‘ 8‘ (‘‘,‘ ‘‘)/
‘‘)‘ ‘‘ ‘‘ ‘)(‘/‘‘)"-‘" ‘
,8DE‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! ‘ /‘ ‘ F‘ 4‘ ‘ ‘ !‘
,‘‘‘)‘‘‘‘#‘ (‘‘ ‘‘
!‘,8‘!‘‘‘‘‘!-‘
‘ /‘ ‘ (‘‘ ‘ (‘F‘ ‘ ‘ F‘ 4G‘ ‘  ‘
‘‘6B‘‘‘‘‘1?‘‘‘(‘, ‘1IB‘‘-‘
C‘‘ ‘!‘)‘113‘ ‘‘‘F‘4‘8‘‘ ‘‘‘
‘‘‘-‘:‘ ‘ 8‘‘‘(‘, ‘
)‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ,)‘ ‘‘  (‘ ‘ 8‘
‘ (‘‘‘ ‘ ‘J‘‘‘‘ ‘<(‘8‘ (‘
‘‘ ‘ , ‘‘-‘
‘‘! ‘‘‘‘!)8(‘ ‘!‘"‘ ‘8‘./
 ‘‘ ,‘8‘‘(‘!‘‘‘‘# ‘‘
‘‘ ‘-‘ 8‘!,(‘#8‘‘commanderia ‘ (‘‘ /
‘‘!, ‘)‘‘‘ (‘#,‘ ‘F‘4‘‘! ‘
Y oinici pentru Eternitate ‘

‘) ‘8‘ ‘‘‘) ‘---‘ ‘,/‘


 ‘)‘‘) ‘(‘‘ ‘‘ ‘-‘
'‘‘ ‘‘‘)"(‘‘ ‘ ‘(‘
‘‘‘ ‘(‘,‘‘ (‘)‘‘*/
‘‘‘‘+‘‘‘‘‘‘!‘"‘ -‘C‘‘‘
 ‘ ‘ ‘ !‘ ‘ -‘ ‘ F‘ ‘ ‘ F‘ 4G‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘(‘mult aur.‘

‘
‡‘Brutalitatea nejustificat a cruciaţilor occidentali i-a f cut temuţi si urâţi în tot
Orientul Mijlociu, din Constantinopol pân în Cairo. Masacrarea a eci de mii de
civili dup cucerirea Ierusalimului (1099), Accrei (1191) si Constantinopolului (1204)
vor r mâne pete de neşters pe laonul istoriei cavalerilor medievali europeni. Dar
Şir Gilles of Northwood mai credea înc în legenda lui Şir Lancelot of the Lake,
ap r torul celor slai...‘
>‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

!‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ‘ I??‘ ‘ ‘ ‘ 6?‘ ‘ )(‘ ‘ ‘
(‘‘‘-‘ ‘ /‘ (‘‘ ‘!"-‘C ‘‘
/‘ ,‘‘(‘ ‘! (‘‘/‘ ‘‘ /
 ‘‘ ‘ (‘‘ ‘ (‘‘‘!‘ -‘
‘‘ ‘)(‘‘‘)(‘!‘‘ (‘ ‘‘‘‘
‘‘‘/‘‘‘‘ ‘‘ (‘‘‘ ‘‘,-‘'‘11B‘‘
 ‘‘(‘(‘‘‘!‘"-‘/‘‘ ‘
 ‘/‘ ! ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘E‘‘ ‘ ,‘‘‘ ‘ /1‘
 ‘ ‘‘E‘‘‘‘‘ ‘‘pe din untrul.‘
!‘‘(‘‘‘ ‘‘)‘‘‘‘/
‘‘‘‘&‘‘ (‘‘-‘ ‘/‘ ‘! (‘
 ‘‘‘‘ ‘) ‘‘ ‘‘‘‘‘"‘‘
 ‘‘‘*‘.‘‘(‘ ‘‘ ‘ ‘
‘‘+‘‘ 8‘‘ ‘),‘ ‘‘
F‘49‘‘)‘‘‘ (‘‘ /‘‘ ---‘
'‘/‘!,‘‘ (‘)‘‘E‘ ‘‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ *‘ (‘ ,‘ ‘ ‘ !‘ ,‘
/ +‘ ‘ ‘ (‘ ‘ E‘ C‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )‘
 E‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ E‘
‘‘)‘8‘) (‘‘‘/)‘ ‘ , ‘-‘

!‘‘15?5(‘!‘‘ ‘‘‘‘‘‘*15?3/151@+(‘
‘ ‘‘@-???‘‘8‘‘13‘‘‘‘/‘ ‘‘
 ‘‘*+-‘ ‘‘"‘‘'‘‘
; ‘ *‘ !‘ ‘ ‘ ‘ :‘ ‘ A/‘ ‘ % +‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / ‘ ‘ (‘ ‘ /
-‘
‘ ‘‘, (‘‘‘‘6??‘‘  ‘‘‘!‘
!,‘(‘‘‘ ‘‘,‘‘ -‘
‘‘‘ /
 , (‘)8‘‘!8‘ ‘‘ (‘!/‘ ‘ ‘
‘ 9‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘" ‘‘ ‘!/
 ‘* ‘‘+‘‘‘‘‘ -‘C ‘‘(‘‘
8‘ #-‘‘/‘‘)(‘‘‘ ‘ (‘‘")‘
Y oinici pentru Eternitate ‘

‘‘:‘‘A/‘‘ ‘)‘‘‘‘) ‘‘!‘


‘‘!‘‘) -‘‘‘. ‘  ‘‘‘ ‘!‘
‘ ‘‘‘‘‘‘ ---‘

‘1>3B-‘4-‘‘‘‘‘‘4‘‘‘‘‘
 ‘‘‘‘‘‘"-‘'‘ (‘‘ ‘‘
‘‘‘‘1>33(‘‘‘‘!# (‘‘ ‘ ‘‘/
‘-‘C‘, ‘‘‘#‘ ‘‘‘‘‘-‘
0‘(‘!‘ ‘‘16‘‘1>33(‘ ‘ ‘‘/
 ‘‘ ‘4‘ ‘‘ ‘#‘‘!‘
‘ ‘ ‘ !)‘ ‘ -‘ ‘ ‘ !‘ ! ‘
‘!‘(‘‘‘ ‘‘'"‘*‘+(‘!‘‘‘
 ‘‘1?-???‘‘  (‘‘‘(‘,‘!‘ ‘ ‘1B-???-‘
C8‘ (‘ ‘ ‘ ‘ )(‘ ,/‘ ‘ ‘
‘‘‘! ‘‘ ‘&‘!‘-‘‘(‘‘ ‘
 ‘‘  -‘
C‘‘‘‘.‘‘‘‘) ‘‘(‘
‘‘‘ (‘ ‘‘(‘‘ ‘) ‘
! ‘ ‘‘ ‘" ‘‘‘‘‘‘‘
‘&(‘!‘ ‘‘‘ ‘ -‘
‘)‘‘
‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘/‘#‘/
)‘!‘ ‘‘‘‘ 8‘ ‘&‘ -‘
0‘1?‘‘1>3@(‘‘ ‘‘I6‘)‘‘ ‘‘1??‘‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ .(‘ ),‘ ‘ ‘ 1I-???‘ ‘ (‘
" ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 8‘ ‘ "‘ *‘ ‘
"/ (‘)‘+-‘ ‘ ‘1>3B(‘‘)/
‘ ‘!‘ (‘ ‘ ‘ ‘!‘ ‘‘‘!/
,(‘‘3B‘(‘‘‘"-‘
‘ (‘: (‘4(‘ (‘‘*‘"‘ +‘‘‘
='‘‘ ‘4=(‘‘‘(‘ ‘‘)/
-‘4)‘‘‘‘‘‘! ‘‘‘ ‘‘‘‘
#‘‘ ‘*#‘ 8‘ ‘ +(‘‘‘
)‘‘#‘ ‘!‘ ‘‘‘ -‘
1?‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

‘8‘‘‘‘8‘‘‘ ‘/
(‘‘/‘)‘‘‘ ‘ -‘
!‘‘‘1>3@(‘‘"‘ ‘ ‘)‘ (‘
‘8‘"‘‘‘%<-‘4‘'(‘‘8‘ ‘‘%<(‘
‘‘ (‘‘,8‘‘ ‘ ‘‘‘)‘
‘"‘‘‘) ‘" ‘‘"‘(‘,‘1-???‘‘8(‘
 ‘‘‘@?‘‘‘ (‘‘ ‘ ‘‘‘-‘C‘‘
,‘)‘ /‘ ‘,8‘"‘%<(‘ ‘‘‘!‘‘
!‘/ ‘‘-‘
‘‘‘ 8‘! ‘‘. ‘ (‘‘
B??‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 6B/B?‘ ‘ (‘ ‘ )‘ ‘
=4‘ =(‘ ‘ ‘‘ ‘ ,(‘ ‘ ‘ , ‘ !‘ -‘
,/8‘‘,‘‘8‘ ‘‘* ‘!‘
: ‘ ‘% +(‘8‘‘8‘‘A"‘4 ‘
‘‘) ‘‘!‘‘‘ ‘‘8(‘‘‘
‘ ‘ -‘ C#‘ ‘ ‘ !) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘!‘‘ ‘‘ ‘8‘"‘!(‘(‘‘
= ‘‘:=-‘
0‘!‘‘‘1>3B(‘‘‘‘‘ "‘‘‘‘‘
‘)"‘ ‘‘‘‘‘‘-‘C8‘‘‘‘/
 ‘‘ ‘(‘‘‘(‘‘‘‘‘‘3??‘‘
‘ ! (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘ )‘ ‘ (‘
,#‘) ‘ (‘‘‘ ‘‘(‘‘-‘'‘
‘!‘ (‘‘‘(‘ ‘ ‘‘‘ -‘
‘ ‘‘8 ‘‘‘‘ ‘ ‘%‘
(‘‘‘ ‘‘I‘‘‘‘‘ (‘ ‘‘/‘ /
‘ ‘‘(‘(‘ 8(‘ ‘‘ 8‘
(‘ 8‘ ‘ ‘ , ‘ ‘ 3B‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
="=‘*= =(‘!‘ ‘ +-‘ ‘‘ ‘‘/
‘‘‘'"‘ ,/‘ ‘8‘ ,,‘‘ ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ )(‘ )‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -‘ ‘ ‘
"(‘/‘‘‘‘‘‘‘‘/‘‘(‘
‘‘‘#‘‘‘‘‘ ‘) ‘!‘-‘
'‘‘‘ ‘‘‘‘8‘‘‘ ‘ ‘‘
 ‘(‘‘)#‘‘ ‘ -‘ #,‘ ) ‘‘ (‘
Y oinici pentru Eternitate 11‘

/‘ (‘ /‘ ‘ ‘ !‘ ‘ !‘ ‘
(‘‘ ‘1-???‘‘ ‘‘‘‘‘; ‘-‘!‘/
 ‘ (‘ ‘/‘ ‘(‘,‘!‘‘ ‘/
-‘ ‘‘!8 ‘‘8‘. (‘ ‘‘; ‘‘ ‘
 ‘‘  ‘‘‘‘‘‘(‘ ,‘ ‘!‘,‘
-‘C‘‘‘‘9‘3?‘‘ ‘‘‘1??‘‘
‘ ‘ ‘‘)‘ ‘‘-‘
' ‘ ‘‘ "‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘‘‘ ‘‘-‘ (‘!‘‘‘ (‘ ‘"‘/
‘/‘)‘‘ ‘ ‘‘!#‘(‘‘‘ ‘ /
‘ ‘!‘‘‘ , ‘‘/‘-‘(‘)‘‘
 ‘(‘ ‘ ‘) (‘‘33?‘‘ ‘‘‘3@‘‘
‘‘‘1I‘‘(‘,‘‘‘‘
‘!/‘) ‘=,‘‘ =-‘
%(‘‘3@‘ ‘1>3B(‘‘‘/‘ ‘ -‘&‘ ‘‘
8‘/‘!‘ ‘‘‘‘, ‘-‘ ‘ ‘)‘3??‘‘
‘ ‘ )‘‘ @?‘ -‘C‘I?‘ ‘ (‘ ‘
‘‘"‘‘‘‘‘ -‘‘‘ ‘!‘/
‘/‘‘ ‘! ‘‘8(‘‘‘‘"‘/
 (‘!‘‘ ‘  ‘‘‘‘ ‘‘" ‘
‘ -‘‘8‘-‘
4‘ /‘ (‘ ,‘ !‘ ‘ ‘ ‘  8 ‘ (‘
!,‘ ‘ ‘ ‘ ‘ , (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ !‘
,‘ -‘', )‘ ‘‘ ‘ !‘ ‘ /
 ,‘‘‘ ‘‘‘ "‘‘ ‘ ‘‘‘
‘/‘ ‘‘‘‘‘ -‘‘(‘‘‘ E‘
C ‘‘8‘8‘‘ (‘/‘‘ ‘‘‘ ‘
‘  ‘!‘ ‘ -‘
C(‘‘‘‘*36‘‘1>3I+‘‘‘(‘‘1@‘/
‘1>32(‘,‘
‘‘‘
‘‘‘‘‘‘ (‘
,‘ ‘4(‘‘‘ "‘‘‘)"‘
 ‘‘‘)‘‘)‘‘‘ -‘'‘(‘(‘‘!‘‘-‘
! ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘&‘ ‘‘‘(‘!‘
‘‘‘ (‘‘‘ ‘‘(‘‘(‘‘"(‘
 ‘ (‘‘‘‘‘‘ ‘ -‘
13‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

‘/‘‘‘ ‘‘C.‘*152>‘/1>I6+‘
‘ ‘ (‘=4‘‘‘‘‘"=‘*1>3I+(‘ /
,‘‘, ‘‘ ‘(‘‘ ‘ ‘‘(‘ ‘ ‘
‘‘‘ (‘8,‘ ‘8-‘C(‘8‘‘,‘‘
)‘ ‘ ‘ ‘"(‘C.‘ /‘ ‘ ‘ (‘
,(‘‘‘‘‘) ‘ ‘‘(‘ ‘‘
A"‘4 ‘!‘8‘‘‘‘‘)‘‘‘‘‘‘)‘
‘  ‘ ‘‘!) ‘‘‘‘---‘

‘‘‘, (‘‘!,‘ ‘‘)‘‘‘‘‘
‘ (‘!‘)8‘ ,‘ " -‘

!‘ ‘1>B>‘)‘ ‘! ‘‘ ‘‘‘: ‘


*# ‘‘+‘!)‘‘A (‘!‘ (‘‘
. ‘‘‘‘(‘‘(‘!,,‘‘ /
 ‘‘‘‘) -‘‘‘‘‘‘*/
‘,‘3/6(‘‘ ‘‘‘‘(‘‘‘‘#‘+(‘‘
 ‘‘ ‘‘IB?‘ )‘* ‘(‘! ‘‘ ‘8‘
 ‘ +-‘‘‘‘(‘‘‘. ‘‘B/1?‘‘‘
 ‘!‘ ‘‘‘#‘‘‘‘‘‘‘
-‘8‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘(‘‘
"‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (‘ !‘ ‘ ‘
(‘‘3/6‘(‘‘‘‘(‘ ‘‘@B?‘‘8‘8‘‘
‘‘-‘ #8‘‘‘3?‘‘‘(‘‘IB?‘‘ )‘!/
‘‘‘‘‘#‘(‘8‘‘‘, (‘8‘!‘
 ‘!‘ ‘‘‘,‘! ‘!‘ (‘ ‘‘ ‘#-‘‘‘
 ‘)‘‘‘‘ (‘‘) ‘‘)‘ /‘ ‘ ‘
 ‘,‘ ‘‘ , ‘‘‘-‘ ")‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ )‘ 9‘ =‘ !‘ ‘
(‘!‘‘‘‘‘‘(‘ ‘1>B>=-‘
!‘ ‘1>B2‘‘)‘ ‘ (‘‘!‘‘1>I3‘ ‘‘)‘
,8‘ ‘ )‘ : (‘ ‘ ‘ ‘ AJ‘ ‘ "‘
 ‘ (‘ ‘ !‘ 1>I3/1>I6(‘ ‘ ‘ 8‘ ‘  ‘ )‘
‘)‘‘‘ )---‘
Y oinici pentru Eternitate 16‘

!‘ ‘1265(‘'"‘‘‘!‘ ‘‘K‘‘‘‘


-‘ ‘ ‘K ‘‘/‘*3>‘+‘‘‘‘
" ‘‘-‘0‘5‘ ‘‘‘)‘‘‘*‘
 ‘'" ‘‘4/‘‘‘
"‘LM/'"+-‘ ‘
‘ ‘ ‘ (‘ ‘ 8‘ ‘ ‘ ‘ ‘  -‘
/‘ ‘ ‘  ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘*!‘
‘ ‘ ‘ 4/(‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
)‘(‘! ‘‘ ‘‘‘‘‘‘+(‘ ‘!‘
 (‘ ‘‘‘0‘:‘(‘‘ ‘‘-‘'(‘
‘ ‘‘‘ (‘‘) ‘. ‘‘ (‘‘‘ ‘ ‘
/‘‘‘‘# ‘‘‘6-???‘‘‘‘ -‘C‘ ‘ /‘
!, ‘ ‘ ,)‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )‘ ‘
 ‘ 8‘ ‘) ‘8‘8‘ ‘) ‘‘‘‘)‘
‘! ‘!‘ (‘ ‘8‘8 ‘-‘
'‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ *‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘)(‘‘)‘‘)‘‘ ‘‘# (‘
! ‘‘ ‘(‘‘!‘1261(‘‘ ‘‘‘‘
 ‘ " (‘ !‘ ‘ )‘ !‘ !‘ 1235‘8‘ ‘ ‘ !‘ 12@2+(‘
‘:‘‘‘‘‘ ‘‘‘ ‘‘‘:)‘
N‘
(‘‘ ‘‘‘!‘# ‘8‘8-‘‘‘‘
1?‘ (‘‘‘‘‘‘‘‘!‘ ‘(‘ ,‘‘
‘ /1‘(‘/‘‘‘‘‘‘)(‘!,‘ /8‘
‘ -‘
!‘ ‘ ‘‘11‘ (‘‘‘‘ ‘‘‘"(‘
(‘! ‘‘ (‘/‘‘ ‘---‘ -‘,,‘
‘)‘3?‘‘ ‘‘ ‘ 8‘‘‘‘‘‘8(‘0‘
:‘‘/‘ ‘ ‘‘ )-‘0‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
 -‘C‘‘‘‘‘1??‘‘‘‘ ‘ ‘(‘,‘‘
 ‘/‘ ‘‘‘(‘ ‘!‘ -‘'‘‘
 ‘‘ ‘!-‘ ‘ ‘ ‘,‘‘8(‘‘ ‘‘
, ‘" ‘8‘,)‘# ‘‘ ‘‘‘‘‘
‘ -‘C‘‘‘‘‘‘‘ (‘‘‘)(‘‘ ‘
‘8‘‘‘ ,(‘‘# ‘‘‘‘‘3?‘‘‘‘-‘
1@‘ Dispariţii neelucidate în Manie Y oaie‘

‘
‘

‘‘

8‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4A‘‘

‘ ‘
‘
Dup luptele feroce din iulie 1937, trupele japonee ocup capitala chine , Pekin
(arhivele Comisiei Humoldt).‘
Y oinici pentru Eternitate‘ 1B‘
‘ ‘

C ‘ ‘‘ ‘)‘ ‘ ‘in corpore, /)‘‘‘‘ ‘


‘ ‘3?‘‘ ‘‘ /‘ ‘ ,‘‘ ‘  ‘ ‘
 (‘!‘(‘‘.‘,‘ ‘ ‘‘‘9‘‘(‘!‘,‘
# ‘‘‘) ‘‘‘(‘‘‘(‘,‘!‘‘
‘),‘8---‘
0‘16‘ ‘1265(‘# ‘‘ ‘)(‘,/‘‘‘
13?‘‘‘(‘!‘‘‘‘(‘/‘‘‘‘ ‘
-‘ ,‘ !‘ (‘ ‘ # ‘ ‘ ‘ ‘ (‘
.,‘!‘,)‘ ‘‘3??-???‘‘)(‘‘‘= ‘‘
=‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ # 9‘  ‘ (‘
 ‘‘"‘‘. ‘‘‘‘ (‘! ‘‘)(‘
‘" ‘‘ ‘‘ (‘)(‘‘!‘‘‘‘  (‘
‘ ‘‘‘‘‘ ‘!‘ ‘‘!‘.(‘/
‘!‘‘‘(‘)‘‘‘‘ ‘‘ ,---‘
C‘ !‘ ‘ " ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (‘
8‘‘0‘:‘‘!‘(‘‘‘ ‘(‘‘13‘ ‘1265-‘

‘
Infanteria japone , participând la masacrul de pe str ile Nankin-ului,
la data de 15 decemrie 1937 (arhivele Comisiei Humoldt).‘
1I‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘
‘ ‘

‘ '‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ !‘


126>(‘‘!/‘" ‘ ‘!‘12@I-‘‘/‘‘ ‘‘‘
. ‘ ‘ ‘ -‘ '"‘ ‘ ‘ ‘ ‘

/
‘ ‘ ‘ "‘ !‘ 12I>(‘ ‘ ‘ ‘ ")‘ ‘
‘ K (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ >/‘ '‘ !‘
12@B-‘ ‘ ")‘ ‘ ‘ ‘ L/‘ * ‘ ‘
# +‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ " ‘ ‘
‘ # (‘ ‘ )‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ !‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ * ‘ 8 ‘ !‘ #‘
 ‘ # (‘ !‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ +-‘ ")‘ ‘
‘‘ ‘  ‘ ‘ ‘ (‘ )‘ ‘
‘‘/‘‘‘/‘‘‘ ‘‘‘‘‘ (‘
!‘(‘‘.‘" ‘‘ ‘# ‘/‘#‘‘ ‘ ‘
‘‘‘ ‘‘‘‘)‘‘‘‘8(‘
‘‘‘!"‘‘ ‘ -‘
' ‘(‘ ‘‘‘" ‘ ‘122B(‘‘‘‘‘‘‘
 -‘‘ ‘‘‘8‘‘‘‘‘‘‘‘---‘

‘‘‘/‘C‘ ‘(‘‘‘./
‘‘‘‘ ‘. ‘‘‘(‘‘ ‘ ‘‘
‘‘ ‘-‘
C ‘ ‘*I‘‘12@@+‘‘‘!"‘‘‘‘ ‘
‘(‘‘‘!‘‘)‘"‘‘ ‘
‘5/‘(‘!‘‘‘‘:(‘‘‘‘ ‘‘1?‘‘‘
B?‘‘) ‘‘‘H"/‘ ‘‘: -‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 9‘ ‘ ‘ ‘4‘ (‘
!,/‘‘‘‘ ‘‘‘!‘‘‘ ‘‘
&‘, ‘‘‘‘) (‘‘=0‘=‘(West-Wall, ‘
‘‘+(‘‘/‘) ‘ ‘‘ ‘!‘&(‘
‘‘ ‘‘‘)(‘ ‘‘(‘‘" ‘‘%E‘
C‘)‘‘(‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘
‘ ‘%‘<(‘‘‘‘ ‘

‘
Y oinici pentru Eternitate‘ 15‘
‘ ‘

#‘!‘‘‘%‘‘&-‘ 8‘/‘ ‘‘= =‘‘


‘ =0‘=(‘8‘ ‘ ‘ ‘ 8 ‘ ‘ ,‘ ‘
(‘,‘‘‘‘‘)‘. ‘)‘‘‘
‘‘*‘ ‘‘ ‘8‘8+-‘
 ‘‘‘‘ ‘(‘‘‘‘ #‘‘/
(‘‘ <‘ ‘!‘1?‘‘1I‘ ‘12@@‘!‘‘‘/
‘-‘!‘‘)‘/‘‘!‘‘ ‘C) ‘3>‘
(‘ ‘ =%<‘ %‘ C)=‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘!‘ ‘‘‘:-‘
C) ‘3>‘‘‘‘0. (‘!,‘ !‘ ‘‘,‘
L<‘8‘-‘ )‘ ‘ )‘ ‘ 8‘
(‘‘ !‘‘ 0‘
-‘C‘ ‘‘ ‘‘C) ‘ (‘‘‘) (‘‘‘

‘
Infanteria american (Diviia 28) nu avea experienţa si nici hot rârea de a
disloca Diviia II SS de pe poiţii. Compania F a disp rut, iar alţi 1.360 de soldaţi si
ofiţeri au murit în adar (arhiva autorului).‘
1>‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie ‘

,‘‘:‘‘(‘,‘‘‘‘‘A(‘,/‘‘/
‘‘"‘-‘E‘!/‘ , (‘C) ‘3>‘‘!‘
1-B??‘‘ (‘‘ ‘‘/‘)‘ -‘
!‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ 1@?‘ ‘ ‘ ‘
'‘:(‘‘‘ ‘‘-‘‘/‘ ‘)(‘‘ ‘
‘ ‘ ‘!‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘‘!, ‘/
‘ -‘'‘/‘‘ ‘‘ ‘‘‘/
‘ ‘ ! ‘ ‘12@?‘*,‘ ‘ ‘‘ C) ‘‘‘‘ ‘
=0 =‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘, ‘‘ ‘
CO+(‘ ‘ ‘/‘‘‘" ‘ ‘, ‘!‘/
‘12@I-‘ ‘!‘")‘‘‘‘‘ ‘)‘ ‘‘
)‘‘ ‘‘'‘:-‘
)‘ ‘ <‘ ‘ 8 -‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )"‘
=‘‘‘ =9‘‘ ‘ ‘(‘‘‘‘‘/
(‘‘ ‘! ‘‘) -‘ ‘‘‘/‘9‘
=' ‘) ‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘!‘ ‘‘
 ‘=-‘C‘1@?‘‘ ‘‘ ‘‘) ‘!‘),‘‘
‘C) ‘ ‘-‘ ‘ ‘ ‘‘ , ‘‘‘) (‘
‘ ‘‘‘)(‘(‘"---‘
&(‘ ‘ ‘‘'‘:‘‘)‘‘‘(‘
,‘‘!‘C) ‘3>(‘‘‘‘ ‘‘‘!,-‘ ‘
H/H‘‘ ‘‘, ‘!‘ ‘12@BP‘

(‘8‘(‘)‘‘A"‘4 ‘(‘
)‘(‘‘!‘‘" (‘‘‘‘‘ ---‘
‘‘#‘ ‘8‘ E‘ ‘.‘)‘‘H"‘!‘‘‘
)‘ ‘)8E‘
12‘

 
0‘4 
0 ‘=&:&0LM5‘

:‘ ‘! (‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘,‘


‘ ‘*‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘‘+‘!‘
‘ ‘ ‘ !‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ C) ‘ B(‘ '‘ ‘ ‘
%(‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4‘ 8‘ ,‘
C‘*
+-‘
'‘C(‘ 8 ‘‘‘‘‘121B(‘‘‘
‘‘‘‘ ‘ ‘‘‘ -‘&‘ ‘
‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘9‘
12‘ ‘ /‘ )‘ ‘  ‘ ‘ 8‘ ‘ ‘
 ‘‘‘,- ‘
3B‘ ‘ /‘C ‘ ‘ !‘ ‘ )‘ ) (‘ /
‘‘‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘
 ‘ ‘ 88‘ ‘ !‘ )‘ ‘ ‘ ‘ -‘ : ‘
8‘‘! ‘! ‘)‘8‘88‘‘ ‘8- ‘
@‘‘/‘&‘ ‘!‘‘ ‘/ ‘‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ -‘
1>‘‘/‘‘‘! ‘ ‘ ‘,(‘‘‘
‘‘(Bouvet - (‘Ocean 8‘Irresistile - +(‘‘
‘‘‘‘(‘!‘(‘‘8 ‘‘ ‘(Gaulois ‘
Suffren - ‘ 8‘ Inflexile - +‘‘ )‘)‘ ‘ ‘‘‘
-‘ 8‘ ‘ ‘ !8‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
(‘‘‘ ‘‘ ‘.‘,‘‘‘/‘,8-‘
3@‘‘/‘‘‘‘ ‘‘A/‘8(‘‘‘
&‘0‘)‘‘ 8 ‘8‘) ‘(‘ ‘ ‘‘
.‘"(‘‘‘‘)‘8‘‘‘‘‘4-‘
3B‘‘/‘
 ‘ 9‘ ‘ ‘‘‘‘‘!‘
‘
 (‘, ‘:‘L‘LJ‘ ‘ ‘‘#‘!(‘!‘‘
‘4‘*!‘‘‘‘%"(‘'‘;(‘'‘
‘‘
, ‘ ‘ 8‘ ‘ L"+J‘ ‘ ‘ ‘ 8‘ ‘  ‘ ‘
* --$- -'-‘/‘
67‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

‘
Dearcarea trupelor australiene şi neoeelandee la Capul Ari,
pe 25 aprilie 1915 (arhivele Imperial War Museum).‘

‘ ‘ G‘ $‘ <‘ '+‘  ‘ !‘ )(‘ ‘ '‘ -‘
#‘‘‘‘‘‘‘(‘‘. ‘ ‘‘‘!‘
‘(‘‘‘‘/‘‘ ‘/‘‘(‘ ‘‘‘ ‘
‘‘-‘
1/>‘‘/‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘),‘‘
‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L"‘ , ‘ ‘ ) ‘
,‘L)-‘
12‘‘/‘&‘! ‘) ‘ ‘ ‘'‘ (‘‘‘‘ ‘
‘ --$- -'-‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘-‘
31‘ /B‘ ‘ /‘ ‘ )‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (‘
! ‘‘‘ (‘‘‘‘‘‘,‘L)-‘
13/16‘‘/‘&)‘/ ‘ ‘!‘‘‘  ‘
‘‘A,‘ "‘% ‘*'‘B21+‘‘‘8‘‘, ‘‘
‘L‘*)‘‘‘
‘(‘8‘ +-‘
: ‘ ‘‘‘-‘
Misterul Yegimentului "Norfolk" 31‘

I/5‘ ‘ /‘ ‘ #‘ ‘ ‘ ‘ F‘ ‘ ;‘
 ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘)-‘!‘(‘‘ /
‘‘ ‘*‘‘‘‘‘+‘!‘4‘)‘*‘
‘‘'‘ +-‘'‘‘ ‘ 8‘‘‘‘‘‘‘)(‘/
)‘ ‘8 ‘ -‘
1?‘‘/‘C ‘‘(‘‘‘‘‘ ‘)‘8‘ ‘‘
(‘‘ ‘ ‘‘ ‘) ‘‘(‘ ‘‘‘‘
 ‘‘‘%‘8‘‘‘‘! ‘L"-‘!‘‘ (‘
‘!‘‘‘‘)‘‘(‘ ‘‘‘‘‘
‘‘ ‘8‘‘‘-‘
31/3>‘‘/‘ ‘‘ ‘‘ --$- -'-‘‘ ‘
8‘‘-‘ ‘#‘, ‘‘‘ ‘,‘8‘‘
‘ ‘ %"(‘ L#‘ C(‘ '‘ I?‘ 8‘
‘
(‘ ‘ ‘ ‘
‘*‘‘‘ ,‘‘35Q‘‘)+‘‘‘-‘
1I‘ ‘/‘ ‘ ‘‘(‘) ‘‘)‘‘8‘
‘ ‘ ‘!‘) ‘ (‘!‘‘ ) ‘/
‘‘ ‘‘‘4(‘‘;‘‘!‘‘
‘F‘'"‘(‘(‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘‘
(‘ (‘‘61‘ (‘)‘‘ -‘
>/3?‘ ‘/‘!‘‘ ‘ ‘*!‘‘‘‘F‘
H‘'""+(‘ ‘ ‘‘)‘‘) (‘‘,‘(‘
!,‘‘/8‘‘‘,‘ ‘‘ ‘ ‘‘!‘ ‘ -‘
3>‘ ‘ 121B/2‘ ‘ 121I‘ /‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘L(‘ ‘‘‘‘) ‘8‘ ‘‘J‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘‘L‘L-‘
1?‘‘121I‘/‘ ‘,8‘‘='‘‘C=(‘‘
/‘‘‘ ‘3??-???‘‘ (‘ (‘ ‘‘ -‘
‘‘
‘3B?-???‘‘(‘‘‘‘ (‘ ‘ ‘8‘ ‘
" (‘‘‘‘8‘#-‘
!‘"‘#‘‘‘4‘‘‘ ‘‘ ‘)-‘‘
8(‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘
‘ ‘8‘ -‘
=!‘ ‘ ‘‘31‘‘121B(‘F‘ ‘;‘‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘
‘‘‘',‘)(‘!‘#‘'‘I?-‘
‘

33‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

C ‘‘ (‘ ‘(‘‘‘8‘‘‘ ‘ ‘


 -‘ ‘‘8‘ ‘. 9‘‘, ‘ ‘ ‘ ‘‘ 8‘,‘
(‘ ‘‘8‘ (‘‘‘'‘I?-‘ ‘ )‘ (‘!‘
‘‘ ‘8‘‘‘‘‘‘B/I‘R ‘*>/1?‘R"‘
/n.a.),  ‘ 8‘ ‘ ‘ ‘ ,‘ " -‘ C‘ ‘
‘ ‘ ) (‘ ‘ ‘ B??‘ ‘ ! ‘ *1B?‘ ‘ /‘ n.a.), !‘
)‘ ,‘ ‘I?S‘ ‘‘  ‘*‘1-3??‘‘‘/‘n.a.).
.‘ ‘8‘‘ ‘8‘‘‘‘(‘‘ ‘ (‘
 ,‘>??‘‘‘*3@?‘‘/‘n.a.), 3??‘‘ ‘*I?‘‘/‘
n.a.) ‘3??‘‘! -‘ ‘‘‘ ‘(‘ ,‘‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 23@/1-1>>‘ ‘
*335/6BI‘ ‘ /‘ n.a.) ‘ '‘ I?(‘ !‘ ‘ ‘ ‘ ‘
(‘!‘ ‘‘(‘‘‘ ‘8‘ ) ‘‘ ‘33‘‘
‘‘ ‘‘6/‘‘:‘:‘'<‘-$-(‘ ‘!‘8‘
‘‘"‘(‘‘‘.)‘3-B??‘< ‘*3-35B‘‘/‘n.a.)
‘/)‘‘‘‘‘‘‘-‘‘‘‘ )‘‘‘‘
6??‘ ‘ ‘ *2?‘ ‘ /‘ n.a.) ‘ '‘ I?J‘ )‘ ‘ ‘ 8‘
. ‘ ‘ ‘ 8(‘ (‘ ‘ ‘ /‘ ‘ (‘ ‘
8 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (‘ (‘ ‘
‘,‘‘*L#‘C+-‘ '‘ ‘‘ ‘‘‘(‘ ‘‘ ‘
‘‘-‘
C (‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ,‘ !‘ ‘
‘‘!,/‘‘'‘I?-‘',‘‘‘#‘!‘ ‘(‘
‘ ‘!‘‘ ‘‘‘ J‘‘‘‘‘‘8‘‘‘‘
‘‘'‘I?-‘C ‘‘ (‘,‘8‘‘‘ ‘!‘/
‘(‘‘/‘‘!‘‘‘(‘!,/‘‘ ‘‘
 ‘‘‘/‘ ‘‘!‘ ‘-‘, ‘
(‘ ‘ ‘ !‘ 8‘ (‘ !8 ‘ ‘ , ‘ ‘ ‘ 8‘
 ‘!/‘ (‘‘‘‘‘‘‘ ,‘‘#‘‘! ‘
‘‘‘‘ ‘!‘ ‘(‘‘
‘*%‘/‘n.a.). C ‘
@B‘‘‘‘‘‘)‘‘-‘
‘ ‘‘‘‘‘‘‘disp rut ‘exterminat
(‘‘‘
‘*!‘121>+(‘‘‘‘‘%‘‘‘ /
‘ ‘‘‘ -‘
‘‘! ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘‘‘'‘I?(‘‘‘ -‘C ‘‘8‘
‘ ‘‘:‘:‘'<‘-$-‘ ‘) ‘‘ -‘
Misterul Yegimentului "Norfolk"‘
‘ ‘
63‘

(? &!* ‘

% ‘ /‘ j j
%&% ' ‘
‘


iua&a‘

‘ ‘ ý 
‘
¦ ( 

  ¯ 

‘
) 
 *

+
    ! 
 
 ‘ Bsse de : G‘ U‘
    
,-,.

ý
 


  ý ‘ '‘
DT‘
 ý 
 * 
  
C ý

 /  
 

‘ ‘
 * 
 0123 
* 

 ‘
) 
* ý ‘

,-,.4
 
,-,5 ‘
4  4 ý 
,-,.

 

6
 
7 ‘
377‘B‘-77‘‘

campaniei din Dardanele (1915-1916). Tnipe din Yegimentul l Norfolk au


disp rut la atacul asupra Cotei 60, aflat în apropiere de or şelul turc Boghali
(arhivele Comisiei Humoldt).‘

‘
68‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘
‘ ‘

‘ ‘ (‘ !‘ 121@/121>(‘ ‘ !‘ >??‘ ‘ @-???‘ ‘
'L‘ #-‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / -‘
D‘ / ‘
V/D ‘ -‘‘8‘, ‘‘‘‘‘ ‘!‘‘--- ‘
(BV‘ (‘  ‘ *---+(‘ 8‘ ‘ !‘ --$- -'-(‘ ‘ ‘
/)W/‘ # ,‘ ‘‘‘‘‘‘ ‘) -‘
9‘ :-‘ "‘ *(‘ %<‘ ‘ <+(‘ -‘ G‘ *1B5(‘ L‘
DD‘ (‘ ' +‘ ‘ K-0-‘ G‘ *56‘ :< ‘ (‘ &(‘

+-=‘*KO‘A9‘"Passport to Magonia" - '"(‘12I2+-‘
‘ (‘ ‘  ‘ ‘  ‘ !‘ 12IB(‘ !‘
)‘"Spaceview", C‘!‘)‘ ‘"Fortean Times" *-‘35R125>+‘‘
!‘‘ ‘"Lumieres dans la Nuit" *-‘3?1R12>1+(‘‘%‘(‘/
)(‘K‘‘ ‘)‘‘ ‘‘(‘ ‘‘#‘‘
)‘ ‘ ‘!‘) ‘‘9‘ ‘‘A-‘
K‘‘‘!‘‘ ‘("Lumieres sur Gallipoli - Aout 121B=+‘
‘(‘‘‘‘‘‘9‘
1+‘ ")‘ ,‘ ‘H‘‘ ‘‘‘‘
%‘@‘‘‘‘‘,)‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘
 ‘‘‘'‘I?-‘
3+‘%‘B‘‘‘‘‘ ‘!/) (‘‘‘
13‘‘8‘‘‘31‘(‘8‘‘ ‘ -‘
6+‘&‘‘*133‘/‘)‘‘3I5+‘‘)‘‘‘
%‘B‘‘‘ ‘8‘!‘‘36‘ ‘1212(‘ ‘‘
 ‘")‘ ‘*‘) ‘‘'‘"(‘ ‘
‘)‘‘‘‘'‘‘%(‘‘‘‘‘‘
 ‘ (‘ ,‘# ‘‘-‘) (‘‘
‘8‘ ‘(‘‘‘ ‘ ‘8‘. ‘‘‘/‘n.a.).‘
@+‘:-‘"‘‘#‘‘‘‘ ‘‘3>‘(‘‘ 9‘
 ‘%‘B-‘
0‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ %(‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ P‘
 ‘‘‘‘‘ --$- -'-‘
/‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘A‘‘‘‘!‘-‘
C‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘/#‘
‘ ‘ # 9
‘

1+‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘ ‘!/‘J‘
‘‘‘E‘C(‘!‘)‘ ‘"Tlie World Crisis"\‘
Misterul Yegimentului "Norfolk" 3B‘

*G‘N(‘ M(‘123>+(‘F‘H‘'""(‘‘0‘‘ /


 ‘‘ !‘‘ ‘‘‘‘‘‘ /
‘‘4(‘ ‘‘‘‘‘‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ *=‘ (‘ ‘
XT(‘‘‘‘=+-‘'‘‘‘4‘*‘ ‘‘
9‘+‘‘,J‘ +‘‘
‘‘%‘‘ J‘
+‘#‘ (‘ ‘!/‘ ‘ J‘+‘ ‘‘ ‘
‘ ‘‘+‘‘8‘‘ ‘ ‘)‘)‘‘/
(‘ ‘‘ ‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘) ‘
‘‘ (‘!‘‘‘‘ ‘‘‘ --$- -'-(‘
‘‘‘‘ ‘/‘ ‘‘,‘‘'""‘
‘ ‘ /‘‘‘‘‘‘‘ (‘,‘!/‘ ‘
 ‘ -‘‘ ‘‘ ‘!‘123>‘‘‘/
‘‘ (‘!/‘‘‘‘‘ -‘
‘‘‘(‘ ‘
"-‘:""‘("The Naval History
ofthe World War" - ' (‘;)(‘123B+(‘‘8‘‘‘
‘‘(‘‘ ‘‘‘!‘‘‘‘ ‘
‘/ ‘‘‘‘ ‘,-‘!‘ / ‘
‘‘31‘‘121B(‘ ‘)‘‘8‘ ‘‘‘/
‘ ‘ ‘8‘ ‘==‘8‘‘)‘)‘(‘‘
‘1-???‘‘-‘"#‘‘ ‘‘ ‘‘ /
)‘‘‘ ‘‘‘‘!‘==‘ ‘‘‘8(‘
 ‘‘/‘‘‘)-‘ )‘‘‘‘)‘ ‘‘
 (‘‘‘)‘ ‘‘ ‘= ‘‘ =-‘/‘
‘ ‘ ‘(‘‘ ‘ (‘ ‘‘‘(‘‘‘
‘# ‘‘‘‘ ,‘‘ ‘)‘*!+-‘C‘
‘‘. ‘)‘‘‘=# =‘‘‘ ‘‘
 ‘‘ ‘ ‘‘‘‘)(‘!/‘ ‘
, ‘8‘‘ ‘‘)‘ ‘‘ -‘ ‘ /
,‘‘ ‘‘) ‘ ‘‘ ‘‘‘(‘!‘121B‘
‘
),‘‘,)‘)‘8‘‘ ‘ ‘‘ -‘
3+‘‘ ‘‘ ‘‘‘‘ (‘‘‘
--$- -'-‘8(‘‘(‘‘)‘‘‘ ‘ ‘‘)‘8‘
‘ ‘ ‘‘‘)‘!‘(‘‘‘‘‘/
(‘‘ ‘‘‘" ‘‘‘‘ ‘‘-‘C‘(‘‘
6@‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘
‘ ‘

‘‘==‘!‘ ‘‘) (‘‘ ,‘ ‘ ‘


8‘ )‘ ‘ -‘ , ‘ ‘ ,8‘ (‘ /
‘‘‘‘‘(‘ ‘,‘ ‘")‘ (V‘
‘‘ 3->??‘‘ (‘ ‘‘ ‘ ! ‘ ,‘---‘
6>IP‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ ‘!‘(‘8‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘
) ‘ !/) ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ (‘ !‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘ ‘‘‘ ‘‘‘‘-‘
6+‘ ‘)‘ ‘‘‘‘#‘!‘ ‘L#J‘
C‘‘,8‘‘‘‘‘,‘‘)‘) (‘")‘ ‘
‘ ,‘‘,‘întreaga ) ‘ ‘ ‘‘! ‘
 ‘8/‘‘ -‘‘. ‘‘‘‘)‘‘
 ‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘‘‘‘‘ ‘
‘‘ ‘‘#‘‘‘‘‘)-‘
C‘(‘‘‘/‘‘"‘. ‘‘!‘(‘‘
‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘/
 ‘‘ --$- -'-‘ "‘‘‘ 8‘! ‘!‘125>(‘‘‘‘/
 ‘‘---‘, ‘‘ (‘/‘‘ ‘"‘‘G(‘‘ (‘
 ‘‘‘!‘C) ‘(‘'‘ ‘ ‘ --$- -'-(‘‘!‘
‘121B‘‘‘‘4-‘
@+‘!‘31‘‘3>‘(‘%‘@‘‘‘,‘'‘I?(‘,‘‘‘
L#/C‘‘%"(‘ ,‘ ‘‘‘)-‘‘‘‘ ‘
,‘‘‘‘)(‘‘ ‘‘‘‘‘!‘‘
 (‘ /‘‘ ‘ ‘‘‘=‘‘‘‘‘ ‘ ‘
# ‘%‘@‘!‘‘)=‘* ‘H‘(‘"World
WarArchives - Gallipoli, 1915").‘
B+‘. ‘ ‘8‘. ‘‘‘!‘ ‘‘
‘(‘,‘‘ ‘ ‘‘(‘
"‘!‘ ‘‘‘‘4-‘ ‘‘‘ ‘ 9‘
+‘:‘‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘!‘ ‘'‘I?-‘‘‘
‘ ‘! ‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘‘(‘,‘)‘!/‘
‘‘ ‘ )(‘ ‘‘‘‘‘.‘)‘‘‘
 ‘‘)‘!‘‘ --$- -'-‘‘‘. ‘ ‘ ‘
‘‘‘)-‘
Misterul Yegimentului "Norfolk"‘ 62‘

‘
Trupe geitnane pe poiţii la Soinme (1916). Spre deoseire de frontul de Vest, în
Campania Dardanelelor nici o ta r nu a folosit gae de lupt (arhiva autorului).‘

+‘'‘‘ ‘ ‘‘‘‘‘ ---‘#/


‘-‘‘ ‘‘‘ ‘‘# ‘‘121B(‘,‘‘
‘‘‘(‘‘‘‘ ‘‘‘‘B?‘‘‘(‘!‘‘ (‘
‘‘ (‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘
‘‘‘"‘* ‘(‘‘‘-+‘‘/
)‘)(‘!‘(‘‘")‘‘‘ ‘ ‘
‘&‘0‘)‘‘‘‘‘‘# ‘!‘‘‘
‘4-‘‡‘
F‘K-‘' ‘ ‘!‘)‘ ‘"Naval Operations: History of
the Great War Based on Official Documents" *G‘N(‘0(‘123?+‘ (‘
 ‘! (‘=
‘‘)‘‘‘‘. ‘!‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ ‘
4=-‘ ,‘ (‘‘‘‘‘‘ -‘‘("Turkey
in the World War" - G‘;)(‘N(‘126?+‘‘‘‘‘‘
‘‘!‘
(‘‘;-‘L‘("The Campaign in
Gallipoli" - 0(‘;"(‘123>+‘ ‘ ‘‘8‘‘
65‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘
‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
. ‘ 4(‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘,/‘/
 ‘‘  ‘‘ ‘‘!‘'‘ (‘‘‘
 ‘!‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘
‘‘‘ ‘-‘

‘ ‘

‘
‘

E .‘
‘

‘
Tun aandonat de ritanici la Capul Helles dup retragerea
final din 8 ianuarie 1916 (arhiva autorului).‘
Misterul Yegimentului "Norfolk"‘
‘ ‘
32‘

:‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘!‘
‘‘&‘#-‘',‘)8‘! ‘‘ (‘‘‘
,‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘ ‘/‘‘‘.‘ ‘
!)‘ ‘‘ ‘‘ (‘‘‘‘ (‘‘
,‘, ‘!‘‘  ‘‘' -‘
. ‘! ‘‘‘‘‘!‘‘‘!,‘‘‘
‘ ‘ -‘"Yaportul Final al Comisiei asupra Operaţiunii
Dardanele" (Final Yaport of the Dardanelles Comission"), )‘ !‘
1215(‘ ‘ ‘ ‘ !‘ 12I5(‘  ‘ ‘ ‘ 6-???‘ ‘ ‘
--$- -'-‘‘‘I?‘‘31‘‘‘‘‘‘‘ ‘
 ‘!‘ ‘8‘ )‘!‘13‘‘6?‘-‘‘ ‘
 ‘‘=‘ =‘‘‘=‘=‘ ‘‘',‘)‘
‘31‘-‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘‘
,‘‘ ‘*=‘.‘‘‘ (‘‘‘/‘ ‘!‘‘
‘ ‘‘‘
=+(‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘
‘ ‘ (‘=‘‘. =-‘
‘ ‘ ‘ )E‘ '‘ ‘ ) ‘
‘‘,)‘‘‘‘‘‘ ‘/‘,8‘!‘
121B(‘altfel ,‘/‘‘‘E‘ ‘ ‘‘)‘‘ ‘
‘-‘‘‘‘9‘ ‘8‘ ‘‘#‘!/‘
 ‘‘/‘‘"‘!‘‘)EP‘/(‘‘/)‘‘ ‘‘‘ ‘
,‘‘‘‘‘‘‘‘ -‘
37‘

‘ ‘

 ‘

 C
‘

Q‘ Y‘ ‘ !, (‘ ‘ ‘ !‘ (‘ ‘ ‘ ‘ (‘
FE4‘
 D‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ EP=‘ ‘
‘‘)‘‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘
‘1‘‘‘ ‘‘‘ -‘'‘

9
‘ /‘ ‘ J‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ !‘ ‘ ‘ (‘
 ‘‘(‘!‘ ‘‘‘ ‘!‘‘"‘‘
 ‘ ‘ ‘ !# ‘ ‘ ‘ ‘ (‘ !‘
‘123>(‘‘")‘‘Latham @5(‘),/1‘‘ ‘‘.‘
‘‘ #Z‘
C(‘ ‘, ‘!‘1262(‘ ‘ ‘‘‘)‘‘‘
‘‘‘‘‘‘= =‘*12?B/123?+‘‘= =‘*123?/126>P‘
‘) (‘‘ ‘‘!‘‘/‘C‘ ‘(‘= ‘
(‘‘ (‘‘ ‘‘‘‘ ‘) ‘‘)‘
.‘‘(‘!‘‘1262‘‘ ‘12@?(‘!‘‘‘! ‘
‘ ‘ (‘‘‘)‘‘(‘!8‘‘)‘#‘
)‘‘8 (‘ ‘‘! ‘‘‘) ‘‘‘ -‘
‘‘ ‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘
‘‘,8‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
 8-‘C(‘‘.‘‘‘"#‘‘‘/‘‘!‘
‘ ‘8‘‘‘‘/‘‘‘ ‘-‘. ‘‘+‘
‘)‘ 9‘‘)‘‘‘ ‘ ,‘‘
 ‘‘‘)‘(‘‘/‘ 8‘‘,‘ ‘!‘‘/‘/
‘)‘‘‘ ‘‘‘)(‘)‘!‘‘(‘ ‘
‘ ‘‘!‘ (‘ ,‘‘-‘. ‘! ‘‘ ‘
‘‘‘‘,‘‘8‘-‘

!‘‘12@1(‘‘‘‘-‘')‘ ‘‘ ‘


L(‘ ! ‘ ‘ ‘ ‘ *(‘ (‘ ‘
‘
‘ ‘‘‘ ‘"+‘‘‘)‘Iliushin 4. ‘‘‘
‘
‘
Pierduţi în aisul alastru‘
‘
3-‘

‘‘

‘
‘
‘

Iliushin ÎL 4 (DB3) în varianta care a participat la raidul


asupra Berlinului din 8 august 1941 (arhiva autorului).‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )‘ !‘ 12@?‘ ‘ 12@B-‘
% ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ (‘ ‘‘ ‘‘ DBS,
)‘‘ ‘‘ ‘!‘‘12@?(‘,‘!‘ ‘‘‘
!‘‘12@1-‘, ‘!‘12@@‘ ‘ ‘B-3BI‘‘(‘8‘
‘ ‘ ,,‘ ‘‘ ‘‘ ‘9‘ ‘‘
 ‘/‘3-I??‘J‘) ‘. ‘/‘@3?‘R"J‘‘/‘2-@??‘J‘‘
/6‘‘‘5(I3‘‘*" ‘,‘‘‘‘13(5‘‘‘‘‘
‘‘3?‘+‘‘3-5??‘‘ -‘
)‘ÎL 4 )‘ ‘‘‘,‘1-1??‘'‘‘‘‘‘‘
‘ (‘‘‘(‘)‘‘(‘ ‘./
‘‘ ‘‘‘‘%‘*>‘‘12@1+(‘
 ‘ ‘ ‘ ! ‘  (‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘8‘
<‘*1>‘‘12@3+-‘
&(‘ ‘ ‘ ')‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘" (‘‘"#‘ ‘‘‘. ‘ ‘‘
‘‘ ‘(‘!‘(‘‘) ‘ (‘‘‘ ‘‘
‘,‘‘‘‘/-‘(‘‘‘(‘)‘Y0‘@‘‘
 ‘ ‘ (‘ ‘‘#‘---‘
63‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘
‘ ‘ ‘‘‘‘‘"(‘‘‘‘
 ‘‘: ‘: ‘0 -‘'‘‘‘6@1‘= =‘
* +‘‘@>B‘* +‘‘‘‘%‘;‘* ‘ ‘‘
), ‘ ‘ - -:-/+(‘ ‘.‘‘ ‘ ‘ ‘35‘‘
12@6(‘ ‘‘ ‘ ‘!‘‘ ‘#‘‘3@‘‘Spitfire-un
‘ ‘‘(‘!)‘‘3??‘‘)‘Focke Wul/190. ‘
‘ ‘‘ ‘‘=%‘15‘: ‘$ =(‘#‘‘
R/‘‘"(‘‘8‘ ‘/&-‘ ‘
‘‘6@1‘‘‘! ‘ ‘‘1/‘) ‘‘‘ ,‘!‘/
‘(‘‘'‘*‘), ‘ +‘‘ ‘
‘ *‘ ‘ ‘ +‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ /‘
 8‘!‘'‘,(‘‘!‘!‘ -‘ ‘‘‘
8‘‘"‘ (‘‘!,‘‘‘‘‘
‘ -‘C‘‘ ‘ ‘‘‘‘,‘‘ ‘‘"‘ ‘
‘ ,‘8‘‘‘!,‘ ‘‘ ‘‘‘‘#‘---‘

GEH‘

‘ ‘
‘

‘‘

‘ ‘
‘

Dou variante ale faimosului ‘9‘L‘A‘*+‘si L 7‘(jos).


Aparatul avea performanţe deoseite, în varianta L‘ 7(‘pilotat de Mouchotte;
vite - 655 km/h; plafon -12.105 m; ra de acţiune -1.576 km; armament - 2 tunuri
de 20 mm si 4 mitraliere de 7,62 mm (arhiva autorului).‘
Pierduţi în aisul alastru‘
‘ ‘
33‘

‘‘‘‘‘‘‘ ‘ -‘
‘‘12@5(‘ ‘
‘ ‘ ‘‘)‘C 47, ,‘
) ‘)(‘/‘ 8‘‘4" ‘
"(‘ ‘6-B??‘‘-‘
C ‘‘ , (‘"‘‘)‘‘ ‘)‘-‘ )‘ ‘
!‘!‘" (‘‘‘‘-‘= ‘#‘‘ ‘‘,(‘
‘‘‘63‘‘‘‘)‘‘‘ ‘ ‘ ‘ =(‘
‘‘‘‘) ‘!‘‘ (‘ ,‘ ‘=‘
‘ ‘‘>??‘‘!#‘‘. ‘‘‘8 ‘ =-‘. ‘‘
)‘ ‘‘)‘nu ‘‘!‘‘ 8-‘
Douglas C47 "Skytrain", )‘ ‘‘‘Douglas DC 3
"Dakota", ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘C‘
 ‘-‘‘!‘ ‘/‘‘1?-?B?‘ (‘‘‘‘
‘‘‘‘!‘ ‘8‘ (‘!‘1I‘ -‘ )‘‘‘.‘(‘
!,‘‘12@B(‘‘ ‘ ‘‘!‘-‘! ‘‘ 8‘‘
" ‘
"‘‘‘8‘ ‘ ‘‘‘)/‘
! ‘‘12@6-‘'‘‘ ‘‘)(‘),‘‘‘‘‘8‘‘
>-???‘‘‘‘ ‘‘)‘(‘‘‘‘‘.‘)‘‘
‘‘‘‘ ‘‘#‘‘‘ (‘!‘‘ ‘/
 (‘ 8‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘‘‘---‘

‘
C‘'‘@5‘<(‘avion de transport cu performanţe si fiailitate remarca-
ile: vite - 65?‘km/h; plafon - 7.315 m; ra de acţiune - 3-B5B‘km (arhiva autorului).‘
Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

‘‘(‘‘‘‘‘/‘‘!‘‘12@B/12B?(‘!‘
C‘ ‘ *'+-‘ (‘ !/‘ ‘  ‘ ‘ A,‘
'"‘*3-33I‘+‘‘ ‘ ‘‘)(‘,‘"‘"‘ ‘
(‘,‘"‘"‘‘0‘‘‘‘:)‘ ‘‘(‘‘
‘ ‘‘‘‘‘ (‘ ‘‘) (‘,‘‘)(‘
 ‘‘ ‘‘‘=A‘"=(‘‘)‘‘‘‘
‘‘ ‘-‘
!‘12@B(‘‘‘‘C‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘‘
‘#‘‘‘‘)‘!‘9‘=<‘C<(‘<‘C<-‘‘
 8‘‘
-‘!‘#‘‘ 8‘‘ ‘ ‘
)---‘ ‘ ‘ /‘ ---‘ ‘ ‘ ‘ ---‘ <‘
C<---‘ ---=-‘ (‘ ‘) -‘A, ‘‘ ‘ ‘,‘
 ‘ ‘‘:‘(‘‘‘‘8(‘‘‘ ‘
‘,‘0‘‘:)‘ -‘ (‘#‘‘<‘'‘
‘:‘‘‘<‘'‘‘(‘‘!‘ (‘‘
‘ 6‘  ,(‘ ‘  ‘ )‘ 8(‘ !‘ 12@5‘ ! (‘ ‘ ‘ ‘
‘)‘‘)‘!" ‘‘‘A ‘"-‘‘/
‘‘‘‘‘‘8(‘‘‘(‘ ‘ ‘‘
#‘‘‘ ‘‘---‘
0‘!‘‘12@>‘/‘ 8‘‘A ‘"‘‘)‘
‘‘"Duty" Anson *‘ (‘‘‘‘ +‘‘
‘K"<‘%-‘ ‘, ‘‘‘‘‘- -:-‘!/‘/
 ‘‘8(‘ ‘ ‘‘Hurricane 8‘Spitfire 8‘)‘‘./
 ‘‘ ‘‘‘ (‘‘‘‘‘‘ ‘
-‘‘8(‘)‘ ‘‘ ‘ ‘‘#‘‘ (‘ ‘ ‘‘
‘ (‘‘‘‘‘‘‘1/‘‘‘1/‘-‘
‘‘‘‘1/‘‘A ‘"‘‘)9‘Ţinutul
oamenilor f r cap. ‘‘ ‘‘‘,‘ ‘‘‘
‘/‘#‘‘‘/‘)‘!‘‘‘‘‘ ‘
 ‘‘‘"‘ ‘(‘ ‘ ,‘ ‘ -‘C‘, )‘
‘ /‘ !(‘,‘ ! ‘ ‘ /‘ ‘ ‘ . ‘ ‘
‘!‘-‘C‘(‘!‘‘‘ ‘ ‘‘‘‘‘8‘‘ ‘
‘
Pierduţi în aisul alastru‘
‘
3‘

)‘ ‘L‘ (‘construit în Canada (1.050 uc ţi). Vite /‘6?I‘km/h;


plafon - 4.570 m; ra de acţiune - 982 km. Majoritatea acestor avioane au fost
folosite între 1940-1945 si au r mas în serviciu în Canada si Marea Britanie pân în
1955, ca aparate de leg tur si transport uşor (arhiva autorului).‘

, ‘!‘ ‘‘!‘‘‘!" ‘‘‘!# (‘!‘


‘.‘ ‘‘‘‘ ‘‘‘"‘‘/
‘‘‘‘‘‘ (‘)‘ ,‘‘ ‘-‘
'8(‘), (‘‘‘‘‘) J‘(‘‘ ‘
' ‘ ‘ )‘ ‘ J‘ "8(‘ ‘ ‘ ‘ (‘
 8 ‘‘ (‘ ‘8‘ ‘‘‘
‘ ‘‘‘ ‘‘‘ ‘‘---‘

C‘ ‘‘‘‘‘‘ -‘ (‘‘1?‘‘


12I3(‘‘)‘Boeing KB 50 ‘‘‘* ,‘‘ ‘:+(‘
‘‘‘ ‘
G<‘*‘‘ :‘‘=‘‘
‘‘ ‘ ‘)‘‘‘=+(‘‘ ‘‘ ‘‘‘
‘‘‘‘‘ ‘‘‘0<‘*A(‘ +‘
!/‘ ‘),‘‘ ‘ ‘ -‘!‘‘‘1-5??‘‘‘
‘ ‘ 8‘‘‘I‘ (‘‘‘‘ ‘‘‘ ‘)‘
‘‘8‘KB 50 ‘‘ ‘‘‘ -‘‘#‘‘!‘‘
‘ 3@?‘ ‘ ‘ ‘ '‘ '"‘*+(‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘-‘C‘(‘"New York Times" (‘‘1?‘(‘ ‘
=)‘‘ (‘‘‘‘‘) ‘‘1?‘=-‘
6I‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘


"‘
%‘‘A ‘"‘‘! (‘‘(‘/‘= ‘‘
 =9‘[‘/‘' -‘
' (‘8‘‘‘(‘‘1B?-???‘‘‘‘‘‘
‘@5?‘‘‘[(‘‘ -‘C‘‘‘‘‘'‘
‘‘!‘‘ ‘‘‘)‘ ‘!‘/
‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘)-‘C‘* ‘
‘‘"New York Times", "Aviation Week and Space Tehnology" ‘
"Omni") !‘‘125I‘‘‘12>@‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘
)‘‘*‘6??‘‘+‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘‘
 ‘‘‘. ‘  ‘‘‘-‘
‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘)‘‘‘/
‘‘= 
=(‘‘‘‘‘[‘‘1B‘‘125I(‘),‘
BI‘‘‘‘ -‘ ‘‘ ‘‘ ‘.(‘‘‘/
 ‘ ‘‘‘#‘‘ -‘' ‘"‘‘)‘‘
‘‘ ‘(‘‘‘ ‘‘‘3-???‘3(‘‘‘/‘
‘‘‘‘‘‘) ---‘
!‘ ‘ 1255(‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Vickers Viscount, ,‘
)‘ ‘ ‘ ‘ * +(‘ /‘ 8‘ !‘ ‘
)‘$"‘‘‘8‘'(‘‘‘66‘‘‘‘
 -‘‘‘‘, (‘‘32‘ ‘1255(‘‘)‘ ‘‘
 ‘‘ 8‘!‘8‘(‘‘)‘‘‘3B‘‘‘‘‘
!‘‘‘ ‘ ---‘
!‘‘125>‘ ‘!‘‘‘' ‘‘ ‘‘‘
'‘@5‘Skytmin * ,‘4 ‘ +‘‘15‘‘‘ -‘"‘
‘)‘‘!‘‘ ‘‘6B‘‘ ‘ ‘‘‘‘)‘‘‘
-‘$-‘
0‘36‘‘1252‘‘ 8‘‘Yuta Morţii ‘‘‘‘‘
= 
=(‘‘B5‘‘-‘'‘‘" ‘‘‘8‘ ‘‘
)(‘8‘‘!# ‘‘‘)‘‘1>‘)‘8‘/
(‘‘‘‘‘‘‘ )‘‘ ‘‘ ‘
‘‘8‘8-‘
Pierduţi în aisul alastru‘ 32‘

‘‘‘ ‘‘‘‘/‘‘!‘ ‘


‘‘‘‘‘‘‘.‘ ‘ ‘‘
‘‘‘'
‘*='‘ ‘
 =+-‘'‘,‘‘/
)‘‘‘‘ (‘ ‘‘‘‘‘ ‘/
(‘ ‘‘)(‘‘ ‘(‘‘‘-‘A‘
 ‘‘)‘‘‘"‘‘ ‘‘(‘‘/
‘ ‘!‘)‘‘ ‘‘‘‘‘#‘
‘‘ ‘‘ ‘‘‘= =(‘!/) (‘‘
‘‘ ‘ ‘!‘‘ ‘‘ ‘‘.‘‘‘
‘!‘# (‘‘ ‘‘‘ ‘,‘‘‘!,‘ ‘ ‘/
‘‘‘)-‘
0‘,8‘ ‘12>6(‘‘ )‘‘ ‘Boeing B 737-200
),‘‘ ‘112‘‘‘)‘ ‘‘‘"#‘‘‘
‘‘*)‘‘‘! ‘‘ +‘‘‘‘‘'‘
‘ ‘ ‘ (‘ [-‘ ' ‘ ‘ ‘ ) (‘
)‘)‘"(‘"#‘.‘‘8‘‘‘ ‘
‘‘‘ ‘‘‘'(‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘#‘‘
 -‘"‘‘)‘‘ ‘ ‘(‘#‘‘
)‘‘(‘‘!‘ (‘‘‘‘ ‘(‘ ‘
 ‘ ) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ !‘ #‘ ‘ ‘
‘‘‘‘!‘-‘

‘
Avionul %‘%‘565/3??‘disp rut în 1983 pe "Yuta Morţii" (arhiva autorului).‘
‘ ‘
35‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘
‘‘

‘ C ‘‘‘)‘"Nature" !‘12>@(‘ ‘‘‘


' ‘‘:‘.‘ ‘ ‘!‘ ‘'‘‘‘
!‘‘‘8‘‘(‘‘. ‘/
‘!‘‘‘)‘ ‘‘.‘‘‘‘/
 ‘! -‘' ‘ (‘ (‘‘‘‘‘
 )‘ ‘‘‘‘‘8‘'‘‘‘‘/
) ‘‘9‘ ‘‘‘‘ ‘* ,‘‘‘)‘
+(‘ ‘‘ !‘ ‘ ‘ ‘ ‘(‘ ‘ #‘ ‘
‘‘ ‘!‘,(‘,/‘!‘ -‘&‘ ‘ (‘
/‘ )‘ ‘ *‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 8‘ ‘ ‘ ‘ +(‘  ‘ ‘ )‘
‘#‘ ‘"-‘‘/‘‘ ‘! ‘‘. ‘,‘‘,‘
 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘
,‘‘‘‘ ‘‘‘(‘‘),‘‘ ‘ ‘‘
" ‘ -‘&(‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘
‘)‘‘ ‘‘‘[‘/‘' ‘!‘‘125I‘8‘12>B(‘
!,‘‘‘ ‘‘‘(‘‘‘ ‘‘
=‘‘ =‘*‘‘‘+‘‘‘ ‘8‘‘
-‘
‘‘,‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘‘
‘ ‘‘‘ ‘!‘‘‘8‘‘ E‘
31‘

 : 4 ‘ ‘C  ‘ 00‘

C‘ ‘ ‘ ‘ 7A /‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘ ‘ )(‘ ‘
1>B?/12??‘/‘ ‘,8(‘‘‘‘‘ ‘‘‘
‘ )‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
)‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -‘ C‘ ‘ 0<‘
 ‘ (‘ !‘ ‘ 121@‘ ‘ 121>(‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
21Q‘ ‘ ‘ .‘ !‘ ‘ 1216‘ *(‘ : ‘ ‘ 4‘ !8‘
‘ ‘ )‘ !‘ 121@‘ ‘ 121I+-‘ ),‘ ‘ /‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ !‘ ‘ ‘ (‘ ) ‘ ‘ , ‘ ‘
 ‘‘ ‘‘‘‘‘‘)(‘ ‘!‘8‘‘
‘ ‘‘‘‘‘) ‘8-‘:‘ ‘‘‘‘
/‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (‘ (‘
‘ ‘ ,‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ !‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )‘ ‘ ‘ ‘ 8‘
‘‘(‘‘‘‘‘ ‘!‘‘‘
, ‘ -‘0‘!(‘‘,‘!‘‘‘‘ 8‘‘
 ‘ ‘(‘ ‘)‘‘! ‘ ‘
‘),‘!‘‘‘ ‘‘‘8‘‘8‘ ‘-‘
'‘‘! (‘‘ ‘‘‘‘!‘ /8‘ ) ‘(‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘9‘
 ‘)(‘8‘‘) (‘(‘ ---‘
!‘‘‘‘ ‘‘ ,‘! ‘‘ ‘/
(‘ (‘‘‘‘(‘‘‘/‘ ‘‘‘. ‘‘
 ‘ ‘-‘

!‘1>@?‘‘ ‘ ‘ ‘)‘‘‘‘ ‘Britomar,


‘1->I@‘(‘,‘‘!  ‘‘‘‘‘ ‘!‘

-‘)‘)‘‘"#‘‘1?>‘‘8(‘ ‘ ‘‘
 ‘‘)‘‘‘‘! (‘‘ ‘‘ ‘‘8‘ ‘
@?‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

-‘ ‘‘) ‘‘ ‘,‘!‘,‘%‘‘,‘‘


, ‘ ‘ L-‘ A‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )‘ ‘
! ‘ ‘‘‘-‘C‘Britomar ‘"#‘ ‘/‘‘#‘
 ‘‘ ---‘

‘‘ ‘!‘‘ ‘. ‘‘‘


K"‘:-‘: ‘‘)‘ ‘‘,‘‘)‘Ereus
‘Tenor *‘1@>‘‘‘‘ +(‘. ‘‘!‘!‘1>@B‘‘)‘‘
 )‘ ‘ ‘‘‘'"‘,‘‘ ‘ ‘‘/
‘ -‘ )‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘
 ‘*),‘8‘"#‘‘ +‘‘ ‘‘!‘
1>@?‘‘1>@6‘‘.‘ ‘K‘(‘‘‘/
‘-‘‘)‘‘‘. ‘:‘‘)‘!‘1>@5‘
‘ ‘‘‘A(‘ ‘(‘‘‘)‘‘ ‘
 ‘‘ ‘)‘ -‘/‘‘ ‘)‘‘‘‘‘‘" ‘
‘ ,(‘‘/‘‘‘ ‘!‘‘(‘!‘ ‘ (‘"/
#‘‘‘!‘‘‘‘, (‘‘ ‘. ‘‘‘‘
‘-‘C ‘‘‘ ‘‘)‘‘‘(‘ ‘
 ‘ ‘! ‘‘‘‘‘! -‘F‘K"‘:‘
*15>I/1>@5E+(‘‘ ‘),‘‘)‘‘. ‘‘‘
!‘‘ ‘* "‘) (‘4‘;+(‘ ‘‘ ‘
. ‘!‘‘) ‘‘*!‘‘1>3@‘‘1>3I‘‘‘./
‘ ‘ ‘ ‘ )‘ ‘ (‘ , ‘ ‘ ) ‘ !‘
&‘!" +-‘Ereus ‘Tenor ‘‘‘‘‘/
‘ ‘(‘),‘‘! ‘‘‘‘‘‘)‘! /
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ " -‘ A‘ ‘ "#‘
) ‘ ‘ ‘!‘‘. ‘ ‘‘‘F‘
K‘ '‘ ‘ !‘ ‘ *1>@?+(‘ ‘ ‘ ‘ ‘
%‘ ‘ 4" ‘ (‘ ‘ ‘ A(‘ ‘ A‘ ‘ ‘
(‘ ‘
‘ ‘ ‘ 8‘ ‘ ‘ :-‘ 0‘ ) ‘ 8‘ "/
(‘ ‘!‘")‘<‘)<(‘)8‘ ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ ‘,‘‘‘‘-‘‘8(‘)‘‘ ‘
 ‘ -‘
Naufragii în dimensiuni paralele @1‘

:‘‘ (‘ (‘8‘. ‘‘‘‘‘‘


‘‘!‘‘‘77/(‘!‘/‘ ‘‘‘
!# ‘ ‘ -‘ (‘ !‘ 1>>?(‘ . ‘ ‘ ‘
‘ C‘ 0‘ ‘  ‘ ‘ )‘ Jeanette ‘ !‘ ‘  ‘
‘‘,‘:‘‘),‘‘ )‘‘‘(‘
,‘‘,‘%-‘A‘‘‘! ‘ ‘‘" (‘‘
!‘) ‘(‘ ‘‘(‘ ,-‘'‘ ‘‘ ‘‘8‘ ‘‘)R‘
 ,‘‘‘ " (‘(‘, ‘‘ (‘‘‘!‘‘‘" (‘
#‘ ,‘!‘)‘8‘-‘0‘6‘‘‘‘‘,8‘*1>>6+(‘
‘,‘ ‘‘‘‘Jeanette, !‘4‘‘ ‘‘‘
‘‘" ‘‘‘‘ ‘‘C‘0(‘)‘#/
‘‘ ‘‘)-‘
 ‘ !,‘ ‘ ‘ ,‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! ‘
)‘)‘Ereus ‘Tenor, ‘(‘‘‘ ‘(‘‘/‘
 ‘‘‘ 8 -‘‘(‘‘‘‘!‘ ‘ ‘‘‘
:‘ ‘ ,8‘ ! /‘ -‘ ‘ !‘ ‘ ‘
 ‘!‘1>B3(‘K"‘‘%‘*1>3I/1>B6+(‘.‘ ‘‘)‘
‘)‘ ‘. ‘‘‘‘ ‘(‘/
‘!‘8‘ ‘‘‘!‘8‘ ‘‘‘ ‘
A-‘'‘‘‘ (‘‘‘ ‘. ‘‘‘‘‘
 ‘)‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ---‘
‘ ‘ ‘ (‘ , ‘ ‘ ,8‘ ‘ ‘ 7A /(‘
)‘‘ ‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘
8-‘C‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘:‘‘‘‘
 ‘‘,‘‘‘‘‘‘‘(‘!‘‘‘‘‘
,‘‘ ‘!‘1>@B(‘,‘ ‘‘‘‘‘,‘ ‘
‘ ‘‘‘‘ ‘<‘)<-‘ ,‘‘ ‘‘ ‘
 9‘ ‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘/
‘‘ ‘ ‘"#-‘‘ ‘‘! ‘ (‘8‘‘) ‘
‘ ‘ 1>@B(‘ ,‘ (‘ ,‘ ‘ "‘ ) ‘ ‘ ‘
-‘ &(‘ ‘ ‘ ‘ ! (‘ Ereus ‘ Tenor ‘
"‘‘!,‘ ‘ ‘ ‘‘ / -‘!‘(‘ /
‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘C&‘)‘
(‘‘‘,‘ ‘!,‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
(‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘ ‘!‘-‘
@3‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

. ‘ ‘ (‘ ‘ ‘ "#‘ ‘ ‘ ‘ ‘


Yenovation, (‘ ‘ I‘ ‘ 1>B1‘ ‘ ‘ ) (‘ !‘ !/‘‘
" ‘‘‘!‘) ‘‘,‘)(‘ ‘ ‘ /
‘‘Ereus ‘Tenor. C(‘8‘‘‘ ‘ (‘‘‘‘
Yenovation /‘! ‘,‘‘‘‘‘‘8‘ ‘‘" -‘
&(‘‘‘‘‘‘!‘‘ ‘ ‘‘‘,‘
B?‘‘‘!‘‘3B‘‘‘‘‘!" ‘‘" (‘ ,,‘!‘
8‘‘---‘

0‘1@‘ ‘123>(‘)/ ‘ ‘Koenhaven ‘ ‘‘


)‘*<+(‘!,/‘‘-‘‘‘)‘)‘‘
*6->??‘‘+(‘"‘ ‘#‘‘‘‘ ‘‘
*)‘‘‘ ‘‘‘‘ /‘‘!‘+‘‘)‘
‘ ‘‘"#‘ ‘‘*B?‘‘)‘ ‘‘‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ +-‘ )‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ !‘
C‘ !‘ ‘ ‘  (‘ ‘ ,8‘ ‘ )‘ ‘
‘ /‘!"‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘8‘‘‘)‘
‘ -‘Dar Koenhaven ‘ ‘!‘ ‘ #‘‘#‘-&--‘‘ ‘
 ‘ ‘ )‘ (‘ ,/‘ ‘ ‘ ‘ ‘ .)‘ ‘
‘("Lloyd's Weekly Casualty Yeports, 1929").‘

A‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (‘


!,‘"‘‘‘‘‘*‘1>>?/12??+(‘ ‘ /
(‘(‘ (‘(‘(‘‘‘# ‘‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘‘ (‘!‘ ‘‘!‘. -‘
C(‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! ‘
 ‘‘(‘‘!‘#‘ ‘ ‘!‘‘/‘‘
‘‘-‘. ‘! ‘‘‘‘ 8(‘‘‘‘
‘‘ ‘ ‘Orel, ‘ ‘"#(‘ ‘ ‘‘
/‘C‘ ‘(‘‘‘‘‘!)‘L(‘
 ,,(‘‘,8‘‘ ‘1262(‘! ‘‘)/ ‘Wilk,‘
Naufragii în dimensiuni paralele‘ 83‘

Sumarinul & ‘lansat la ap în 1938 (arhiva autorului): tonaj -1.100 tdw


la suprafaţ si 1.473 tdw în imersiune; dimensiuni /‘>@‘m x 6,7 m x 4 m; echipaj
-56 oameni; ra de acţiune -13.300 km; vite -15 noduri la suprafaţ si 8 noduri în
imersiune; armament -12 tuuri lans-torpile de 550 mm + un tun de 105 mm.‘

‘ ‘ ‘‘ ‘)‘ -‘‘‘) ‘


 ‘ ‘‘‘‘‘9‘‘B(‘5‘‘>‘ (‘‘
Orel 8‘ ‘‘‘‘%‘!‘‘(‘#,‘‘
1@‘ ‘ !‘ ‘ %(‘ !‘ !‘ <‘ )<(‘ ‘
 ‘‘(‘‘>‘‘12@?(‘‘‘‘‘" ‘/
‘Yio de Janeiro, ‘‘!‘‘‘)‘‘‘(‘
‘ ‘ Orel */‘ 4 +‘ ‘ ‘
‘/‘) ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘!)‘‘
-‘'‘!‘&(‘Orel ‘‘) ‘. ‘‘‘‘‘‘,/
‘ ‘)‘‘‘‘)(‘‘‘‘(‘
‘ ,8‘ ‘ ‘ 12@?(‘ !/‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘/‘ ‘
!‘ -‘C‘‘‘! (‘‘‘‘‘‘) ‘ ‘
‘/‘‘‘‘‘‘‘)‘ -‘
!‘‘‘ ‘(‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘Orel
‘‘‘8 ‘‘)‘ ‘‘‘ ‘/‘!,/
 ‘!‘‘‘;-‘0‘@‘‘12@?‘)‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ (‘ ‘ ")‘ L‘ ‘ /
 ‘‘)‘/%&&
‘‘‘ (‘‘‘ ‘‘/
 ‘ ‘‘‘!8‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘/‘ ‘
(‘ ! ‘ ‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ,‘ ‘
 ‘ ‘ . ‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘,‘‘
@@‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

)J‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘


‘‘ ‘‘;‘!‘6‘‘B‘‘12@?‘ ‘‘‘‘(‘
!,/‘‘ -‘
/‘‘‘ ‘Orel ‘‘‘‘>‘‘12@?(‘!‘ #‘‘‘
‘ ‘ ‘ )(‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (‘
‘‘4 ‘‘"‘,‘‘‘‘
<‘)<---‘ 8‘ ‘‘‘Orel )‘ ,(‘ (‘‘‘
 -‘

!‘)‘ ‘"Spre victorie" *‘ (‘)(‘125B+(‘/


‘-4-‘L )‘ ‘‘ ‘)‘V-l *‘
 ‘ Ursula, ‘ ‘ ‘ 8‘ !‘ ‘ #‘ ‘
)‘‘ ‘ ‘+(‘‘ ‘"#‘‘‘‘‘./
 (‘!‘‘‘0 -‘:)(‘‘‘‘‘ ‘‘
‘-‘' ‘‘‘‘‘ -‘
!/) (‘ ‘L(‘ ‘ 0G‘ ‘ ‘ ‘/
‘)‘ ‘)‘‘ ‘!‘‘ (‘8‘ ‘‘
‘ 8‘ ‘ /‘ !,‘ ‘ V-l, ) ‘ ‘ ) ‘ ‘ '‘
/)/ ‘ ‘ ‘ :G‘ 8‘ ),‘ ‘ "#‘ ‘ )‘ ‘
 -‘ ‘ ‘‘‘‘‘‘ ‘" ‘‘‘‘. ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (‘ ‘ ,‘ ) ‘
"‘ ‘‘ ‘ (‘ ,‘8‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
"#-‘C‘(‘ ‘‘‘)‘‘ ‘‘
‘)8‘‘‘‘ (‘ ‘ ‘‘ ‘‘
 ‘)" ‘!‘‘,‘‘‘ (‘‘‘‘ ,‘!‘
‘8 ‘‘‘* ‘3?‘‘,+-‘
 ‘ ‘ ‘ Ursula ‘ ‘ ‘ C '‘ *+‘ (‘
),‘ ‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘
8‘‘‘ (‘‘‘.‘ ‘‘ ‘/
‘‘‘‘ ‘*‘+‘‘ ‘‘‘)‘ ‘‘
)‘ * ‘ ‘ ‘ ‘ -4-‘ L )(‘ ‘ ) ‘
‘ ‘!/‘)‘‘)‘‘8‘‘ ‘‘
‘#‘‘‘) +-‘
Naufragii în dimensiuni paralele‘ 8‘

‘
Dou din sumarinele ritanice care au fost cedate ruşilor în 1944. ‘(în
prim-plan) si "‘(în plan secund). Echipajele ruseşti au urmat un curs de sase
luni de antrenament în aa Yoyal Navy de la Scap Flow si eneficiau de coman-
danţi de excepţie (arhivele Imperial War Museum).‘

: ‘! ‘! (‘‘‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘


‘‘‘‘‘S o-Paulo.‘
‘‘)‘‘‘ ‘‘) ‘‘) -‘ ‘/
‘!‘‘12?3/12?6(‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘
'"(‘‘‘/‘!, ‘‘!‘‘, ‘‘ ‘‘
)‘‘‘‘) ‘‘(Dreadnought, ‘‘ ‘‘<‘)<‘
!‘12?I+(‘(‘/‘ (‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
8‘ ‘ ‘ ‘  ‘ )‘ ) -‘ ‘  ‘ ‘ ! ‘
‘ -‘ ,‘‘‘‘ ‘‘!‘(‘/‘
‘ ‘ ‘ ‘ " ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘‘8‘ (‘Sâo-Paulo ‘Minus Gerais.‘
@I‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

 ‘!‘‘%‘!‘12?>/121?(‘)‘‘ ‘!‘‘


‘‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘/
‘ ‘ # -‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ !‘ ‘
/‘ ‘ ‘ ‘ ‘ * ‘ ‘ % ‘ !‘ ‘ ‘
‘'+‘‘! ‘‘%"‘4‘:‘!‘1215‘‘‘/
‘‘ ‘‘(‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘
-‘C(‘!‘ ‘ (‘‘‘‘ ‘‘ ‘)‘ ‘
‘‘‘ ‘‘‘ (‘‘‘‘!‘‘
‘!‘ ‘-‘ 8‘ (‘!‘1215‘‘1212(‘‘ ‘‘
‘‘ !‘ ‘ ‘(‘,‘ ‘,)‘ )/‘/
‘‘‘#-‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ .)‘ !‘ 1236‘ !‘ ‘ ‘ (‘ !‘
126@/1265(‘!‘% -‘'‘/‘C‘ ‘‘ /‘ ‘‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ !‘ ‘ ‘ (‘ ,‘ ‘ ‘
,)‘‘‘8 ‘.‘-‘
C‘‘ ‘% ‘‘)‘)‘‘‘ ‘‘# ‘‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘/‘ )‘‘ ‘ ‘‘ ‘)(‘! ‘
‘‘)‘)-‘Minas Gerais ‘‘‘8‘),‘‘‘)"‘!‘
12B@-‘',‘‘S o-Paulo...‘

‘
‘

Cuirasatul /9‘echipaj - 900 oameni; tonaj - 31-B@?‘tdw; ra de acţiune


- 18.000 km; vite - 21 noduri; dimensiuni - 165,8 m x 25,3 m x 8,5 m; lindaj
-229-304 mm; armament - 12 tunuri de 304 mm + 22 tunuri de 120 mm + tunuri AA
(arhiva autorului).‘
Naufragii în dimensiuni paralele‘ 82‘

A,‘ ‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘


"‘‘(‘8‘‘‘‘!‘ ‘(‘!‘/
‘‘6‘‘@‘ ‘12B1(‘‘‘)‘‘‘‘/)‘‘ ‘
-‘ &‘ ‘ (‘ ‘ )‘ ,‘ ‘ ‘ ),‘ (‘ ‘ ‘
8‘ ‘ ‘ -‘ ‘ ‘ "‘ )‘ ‘ ‘ ‘
‘‘‘‘ ‘‘ (‘!‘ ‘! (‘"#‘‘‘
 ‘"‘)‘‘‘‘‘‘8(‘ ,,(‘‘8‘
) "(‘", -‘
'"‘!‘#(‘)(‘")‘‘)‘‘‘ ‘
8‘" ‘‘‘‘ ‘‘‘6-???‘3‘ ‘ ‘ ‘‘‘
 ‘‘(‘ ‘‘‘>‘‘‘‘‘ ‘ -‘C8‘
)‘‘!/‘ ‘ ‘‘‘‘% (‘8‘)‘‘ ‘‘
‘ ‘‘‘‘‘‘ (‘‘/‘‘
‘‘-&--(‘‘‘‘‘ -‘
‘‘ ‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘
)‘‘ ‘! ‘ ‘-‘ (‘!‘‘‘@‘‘B‘
 ‘‘‘ ‘=‘‘‘ ‘) ‘‘‘‘‘
 =(‘!‘ ‘‘B‘ (‘‘")‘ ‘‘‘‘
‘ ‘ / ‘ " ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘
‘8‘‘‘‘‘!‘,/‘‘ ‘ (‘(‘
, ‘ ‘ ‘‘(‘‘‘ ‘!‘‘ -‘‘‘‘
1?‘ (‘ ‘‘‘(‘,/‘/‘ ‘‘‘)‘
‘/‘ ‘Sâo-Paulo ‘-‘
‘‘8‘‘ ,‘‘‘ ‘‘‘‘‘
‘‘‘)‘‘‘‘!‘‘*‘!‘12B?‘8‘125?+‘
8‘ ‘‘ !‘ (‘ ,/‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ /‘
! 8‘‘!‘A8---‘
85‘

'; K‘'
 0‘

‘(‘ )(‘ ‘ ‘ )‘ ‘ !‘ ‘ &‘


‘ ‘ ‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ) "‘ ‘ (‘
‘" -‘
C(‘(‘‘‘!-‘,/‘"#‘(‘ ‘‘
‘‘ ‘‘‘) (‘!/‘!, ‘‘!8 ‘/
‘ ‘‘)‘‘)‘‘/‘‘ (‘ ‘‘‘!‘
‘‘‘)‘‘)8‘"-‘
‘‘‘‘‘) ‘‘-‘‘‘‘/‘!‘ ‘
!‘ ‘‘! -‘ D‘

!‘‘1>6B(‘‘ ‘H.M.S. Vigilante, o ) ‘‘@?‘‘(‘


)‘!‘‘ (‘‘‘)‘", (‘‘),‘‘‘)/
‘!-‘0‘‘1>(6?‘--(‘ ‘L<‘‘‘"‘‘‘‘
(‘/‘‘ ‘-‘ (‘‘‘‘"#(‘
 ‘!/‘‘‘8‘‘ -‘ #,‘, ‘ (‘
 ‘‘! ‘‘ -‘
0‘‘,)‘‘‘‘‘ (‘‘ ‘) ‘‘‘‘‘
‘ ‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ‘ !,/‘ !‘
 ‘ -‘ ‘‘‘#‘‘ ‘‘H.M.S. Vigilante: =‘
 (‘),‘‘1??‘‘‘8‘‘B?/I?‘‘! -‘ ‘/‘
‘‘‘3/6‘‘‘‘,‘)‘ -‘ ‘ ‘‘1B?‘‘
‘(‘‘ )‘‘/) -‘A‘‘)‘!‘!‘
8(‘‘(‘, ‘8‘, ‘!‘ ‘,‘/‘‘‘ ‘‘‘
‘ ‘(‘,/‘‘-‘‘)‘‘‘(‘
‘‘(‘‘‘‘‘ #-‘‘‘) ‘‘ ‘‘‘
"‘8‘‘‘‘‘‘(‘),‘ ‘ ‘*---+-‘
‘‘‘B??‘‘‘)‘ (‘‘)‘‘‘,‘(‘‘
‘, ‘-‘‘‘ ‘. ‘‘"<‘*‘/‘n.a.):‘
- ) (‘‘! -‘ (‘---‘
‘ ‘
‘ ‘
Echipaje spectrale @2‘

0‘ ‘ ‘ ‘ ‘ !,(‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
*‘‘‘ ‘/‘n.a.) ‘-‘‘)‘ (‘ ‘‘8/
(‘ ‘‘-‘ ‘‘"‘(‘8/‘ (‘‘‘‘
‘ ‘)‘‘,‘‘.9‘‘‘)‘"‘‘(‘ 8‘
‘, ‘‘"‘# ‘‘"-‘
‘ ‘ -‘
A‘/‘! (‘ ,/‘!‘ ‘‘‘/‘ ‘ ‘!‘‘
‘‘(‘!‘‘(‘‘(‘! ‘‘ ‘‘‘,‘
‘‘ ‘‘‘‘ ‘*---+-‘
!,‘‘)‘‘‘62S‘‘ ‘‘6?S@@M‘‘) =-‘
‘‘ ‘‘‘8‘)-‘!‘‘15>?/1>?B(‘‘
‘‘)‘‘‘‘‘9‘Santissima Trinidad *(‘16I‘‘
(‘ ‘‘
(‘!‘1>?B+(‘L'Orient *: (‘13>‘‘(‘/
 ‘‘ (‘!‘152>+‘‘Victory *‘%(‘13@‘‘(‘(‘!‘
1>6B(‘‘!‘+-‘‘‘‘) ‘‘‘‘)‘‘
‘ ‘ !‘ 1>6B(‘ ,‘ ‘ ‘ #‘ ‘ . ‘ )/ ‘ ‘
 ‘‘‘‘(‘‘!‘" ‘‘ ‘-‘
C‘‘)‘‘) ‘8‘‘!‘‘"#E‘
‘‘)‘8‘) (‘(‘‘‘8‘ ‘!‘ ‘
 (‘ ‘8‘‘‘‘(‘‘ ‘‘*1>?2/1>@2+‘‘
!‘ ‘ ‘ ‘ (‘ !‘ ‘ ‘ (‘ ‘ "The
Adventures ofArthur Cordon Pym" *1>65+-‘
‘!,‘‘1>6B‘/‘ ‘ -‘

!‘ 1>2?(‘ ‘ ‘ Marlorough  ‘ ‘ $ ‘


!/,/‘ ‘ ‘ %-‘ ‘ ‘ )‘ )‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ )‘‘
‘, -‘'‘ (‘ ‘ !‘ !‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ 8‘ )‘ ‘ ‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 8‘
#‘‘‘‘. (‘‘‘) ‘ ‘‘‘
) ‘ ‘9‘1>/33‘‘‘!‘ ‘),‘) -‘ ‘‘
!‘‘‘77/(‘#‘‘)‘!‘B??‘8‘@-???‘(‘)‘
B/I‘ #‘ ‘ )‘ *‘ ‘ ‘ ) ‘ 8‘ ‘ @-???‘ 3+‘ ‘
"#‘‘3?/3??‘‘
7‘
‘ ‘
Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

Clipperul "‘în 1884, la dou luni dup lansare


(gravur de epoc - arhiva autorului).‘
Echipaje spectrale B1‘

-‘',‘‘‘(‘.‘! ‘‘8(‘)‘
‘‘‘‘!‘‘3/13‘‘‘ )‘ (‘‘‘‘
 (‘ (‘ ‘ ) ‘ ‘ ) ‘ ‘ 8‘ ‘ (‘
‘8‘ ‘‘ ‘‘‘-‘
)‘Marlorough ‘‘‘#‘ ‘‘ -‘‘/‘‘
‘‘‘‘‘‘)‘ ‘‘‘ /‘!‘&‘
‘ /‘ !‘  ‘ )‘ (‘ ‘ !,‘ ‘ =0<=‘ ‘
//‘!‘‘‘‘=‘‘F=‘/‘= ‘!‘‘ =‘
("Lloyd's Weekly Casualty Yeports, 1890").‘
‘!‘1216(‘"#‘‘ ‘‘ )‘!‘‘
‘ ‘ 4‘ ‘ ‘ *‘ ‘ ‘ ‘ &‘
+‘‘ ‘‘ ‘ (‘),‘! ‘‘, ‘(‘‘
‘‘‘-‘%‘/‘‘(‘#8‘‘, )‘(‘‘
‘‘‘‘ #‘ ‘‘)‘9‘Marlorough.
0‘ ‘ (‘ ‘‘‘)(‘ ‘! ‘/‘‘/
‘ ‘‘(‘, ‘‘‘(‘‘‘‘‘‘,(‘‘
‘!‘!‘‘‘)‘ ‘ ‘‘"‘‘‘
‘ ! ‘ ‘ "‘ 8‘ ("Lloyd's Yegister. Wreck
Yeturns 1912-1914").‘
‘‘‘‘‘) ‘)‘ ‘‘ ‘‘
"#‘‘‘Marlorough. '‘‘ ‘‘‘ ‘8‘‘
‘‘ ‘)‘‘ (‘8‘)‘!‘) ‘‘‘36‘‘
(‘ ‘‘)‘‘8‘‘‘‘!‘/
‘‘‘‘ -‘‘=0<=‘ ‘‘/
‘)‘8‘‘!‘‘‘(‘‘‘(‘‘ ‘ ‘"Times"
*‘‘‘+‘‘ ‘)‘ ‘)‘‘ ‘ -‘
/‘‘ ‘"#‘‘‘ )‘‘‘‘‘‘!‘‘
‘‘‘" (‘! ‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘
!‘8‘(‘8‘!‘‘‘) ‘(‘!‘‘/
(‘‘ ‘ /‘‘‘,J‘‘)‘‘‘‘!/
,‘ !‘ (‘‘ ‘ 8(‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ !‘
 ‘‘!‘ (‘‘!‘‘‘ ‘, ‘‘‘-‘C ‘)‘‘
‘‘ (‘/‘‘ ‘‘‘ ‘‘‘‘‘! ‘)‘
‘ (‘ ‘ ‘ "#(‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )-‘ ‘
)‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘,‘‘)‘!,(‘
B3‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

8‘‘8‘ /‘‘!‘ ‘(‘‘ ‘‘‘‘


‘, ‘‘‘‘(‘ ,,‘‘‘‘"#‘‘‘
"Olandeul Zur tor".‘

)‘‘‘‘!‘.)‘)‘‘‘ ‘!‘)8/
‘‘"#‘!" ‘‘V‘‘‘‘‘(‘‘
‘‘ -‘
!‘1262(‘‘ ‘‘B 17 a ‘‘‘ ‘) ‘‘
‘)<‘‘,‘C‘*'‘/‘ +‘‘/‘!‘‘;‘
*;G+-‘‘‘ ‘‘ (‘!‘!‘ ‘‘‘ (‘‘
! ‘ ‘‘‘ ‘ ‘.‘‘‘‘‘
"#-‘%(‘‘‘‘‘‘(‘‘‘‘‘ ‘
,)‘‘‘ ‘(‘‘ ‘/‘!‘)-‘
C ‘‘,)‘(‘‘ ‘(‘)‘‘ ‘‘/
‘‘,‘C‘(‘ ‘‘‘‘))(‘‘ ‘‘‘
 -‘ C‘ .(‘ ‘ ‘ (‘ ! ‘ ,‘ "‘ ‘ /
) ‘ ‘ ‘ !‘ #(‘ ‘ /‘ ‘ !‘ ‘ ‘ ‘
 9‘‘‘‘! ‘‘ ‘"/
#‘ ceau ‘#‘‘‘‘‘‘‘‘-‘‘
)‘ ‘ ‘ !#‘ ‘ ‘ ‘ )‘ ‘ ‘ ‘
/(‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ !‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
8‘ (‘  ‘ /8‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ ‘ #‘ ‘ ‘
-‘'‘‘" ‘‘‘ ‘‘)‘‘ ‘
! (‘‘ ‘ ‘‘‘‘‘! ‘‘ ‘!‘‘
J‘ ‘ /‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ =‘ ‘
‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘ =-‘
!‘1262(‘ ‘'‘/‘;G‘‘ ‘!‘.)‘1@/3?‘
‘‘‘ ‘*!‘ ‘‘‘)+(‘‘!,(‘‘‘/
‘  (‘‘‘‘ ‘‘‘ /‘‘ !‘ 9‘
#(‘ ‘‘ (‘‘‘‘ ‘*(‘+‘
‘‘‘#‘‘ ‘‘ ‘! -‘ (‘)‘
‘‘‘ (‘‘. ‘‘‘‘/
‘)-‘ "‘‘ ‘! ‘ ‘‘"#‘‘
‘
Echipaje spectrale‘
‘
3‘

‘‘

‘ ‘
‘

‘‘

‘
‘

‘‘

‘
‘
‘

Bomardierul cvadrimotor %‘%‘15‘:<‘:‘în trei variante, de sus


în jos: %15‘'‘(1938-1940), %15‘:‘(1942-1943) si %15‘4‘(1944-1945) - arhiva autorului.‘
Aproape 13.000 de aparate de tipurile /4‘au fost construite, constituind co-
loana verteral a US Air Force Bomer Fleet. Performanţele lor erau excelente:
vite - 486-523 km/h; plafon - 10.850-11.430 m; ra de acţiune - 2.897-7.113 km;
armament - 9-13 mitraliere de 7,62-12,7 mm + 4.761-7.983 kg ome.‘
8‘
‘ ‘
Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

(‘ ‘8‘‘! 8‘‘ -‘‘‘‘/


 ‘‘‘ ‘) ‘‘ ‘‘"#‘!‘#‘‘!‘‘
)‘ -‘/‘‘! ‘ ‘ ‘‘‘ (‘‘‘‘
‘‘, ‘‘ ‘‘‘(‘‘ ‘ (‘/
‘ !,‘ ,‘ ‘ ‘ ‘ !‘ ‘ )#TT‘ ‘ ‘ 8‘ ‘
 ‘‘‘ -‘' ‘!‘‘‘)<‘‘‘‘
,‘‘‘‘ 9‘‘‘‘‘ ‘"‘‘‘
‘!/‘(‘)‘‘=‘=-‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘6?‘‘‘‘‘‘ 8‘‘ ‘8 ‘ (‘‘
‘(‘‘‘ ‘‘/‘‘‘ 8/
‘!, -‘‘ ‘ ‘‘ :‘*=‘‘ =‘
‘=‘ =+‘‘,‘‘ ‘(‘!,‘"‘"‘
‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ -‘ ) ‘‘ (‘ ‘
‘ ‘‘‘ ‘‘ (‘ ‘!‘)‘‘.‘‘‘(‘
#‘‘‘‘)‘‘ (‘‘)‘ ‘‘‘/
‘‘ ‘!‘‘‘‘)‘‘‘)‘!8‘ ‘
(‘ ‘ ‘ (‘ !‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘(‘ ‘‘‘ ‘"New York Times" !‘12I>-‘
'"‘ ‘ /‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 (‘ (‘‘‘‘ ‘!,(‘‘‘/‘C‘ ‘
‘‘‘‘‘) ‘‘‘=,‘C=-‘
‘! ---‘‘‘.‘ ‘‘‘‘‘‘*‘
+‘‘8‘8---‘
‘

70&
& ‘C ‘ 0
‘0 ‘

0‘
,‘ ‘
A ‘‘8‘
)‘ ‘
@‘

0&'
& ‘
\0 ‘ 
$ ‘

‘
 ‘‘‘ ‘‘‘ ‘‘‘‘‘8‘‘
‘ ‘ -‘ C(‘ ‘ ‘ 8‘ . ‘
("Peştera Mamutului" ‘ ‘ /‘ L<‘ ‘ ‘ ‘
explorat ‘‘6??‘+(‘‘‘‘‘ ‘‘) ‘‘‘
‘‘8‘-‘

8(‘‘ ‘‘ ‘‘‘‘ ,‘
 ‘!‘‘‘A;/‘‘‘7A/‘!‘‘‘‘ ‘ -‘
‘)‘‘‘‘8‘!‘‘*‘‘,‘‘ ‘!‘ +‘
‘ ‘ !‘ ‘ ‘ (‘ (‘ 8‘ 8‘ ‘ ‘ ‘
‘‘8‘!‘ ‘‘ ‘(‘ ‘‘‘ " ‘
‘!‘ ‘ ‘ ‘‘ (‘‘‘)‘ /1‘
 ‘‘ ‘ ‘8-‘'‘‘(‘‘ ‘‘
‘‘ ‘‘(‘' ‘‘‘(‘/‘)(‘/
‘.(‘)(‘(‘ (‘ ‘8‘!‘‘)"‘ ‘
‘‘‘. ‘‘* ‘‘! ‘. ‘‘
>?/1??‘+‘‘ ‘!/‘‘ (‘‘"‘‘‘‘
 ‘ ‘ )‘ ‘ .‘ ‘ ‘‘ -‘ ‘ )‘
‘
(‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘;‘
*+‘‘‘(‘ ‘ ‘‘‘!‘-‘

 ‘ ‘ ‘ (‘ ‘ ‘ %G‘ ‘ "‘ , ‘ ‘ ‘ ‘

(‘)‘(‘‘‘‘‘‘‘ ,-‘
 ‘‘0<(‘‘‘ ‘‘‘ ‘;(‘/
‘‘ ‘ ‘‘ 88‘‘‘‘‘ "‘‘‘‘F‘0‘
‘"‘0(‘‘‘! (‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ (‘
‘ #‘ -‘C8‘ . ‘‘‘ ‘ ‘ (yeoman - "om
 =‘‘gentry, ‘ ‘‘ +(‘‘8‘ ‘‘ ‘#‘‘‘
‘‘‘‘‘!‘ ,‘ ‘‘ ‘"‘ ‘‘
0‘‘‘: ‘‘ ‘‘ ‘8‘‘ (‘!)‘)/
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ !‘ ‘
/-‘‘‘‘)‘ ‘ ‘!)‘‘‘
: ‘‘
Locuitorii T râmului Interis‘
‘ ‘
2‘

‘
Piticii f aurari din Legendele Niehmgilor (gravur
german din secolul al XlX-lea - arhiva autorului).‘

 ‘ !‘‘ ‘ ‘ "Magnei Charta Liertatum" *131B+(‘ ‘‘


‘‘‘‘‘‘1/‘!)‘"‘ ‘‘0‘‘/
‘‘(‘‘#‘‘"G‘‘)‘‘‘ -‘&(‘
 ‘ ‘ ‘ =)‘ =‘ /‘ )‘ ) (‘ ‘ ‘
 ‘‘‘‘‘ ‘;‘ ‘‘ ‘‘‘‘0‘
K"(‘:‘
(‘ ‘‘C‘‘H‘
"‘ "(‘‘‘‘; ‘‘L-‘
8‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘‘‘ ‘!‘8‘‘‘ ‘!‘ ‘!‘‘
)‘ ) ‘ ‘ (‘ (‘ .‘ ‘ (‘ ‘ ‘
 ‘8‘ ‘‘)"‘‘‘‘ -‘
C‘ ‘ ‘ =‘ ‘ ‘ ,=‘ ‘ ‘ !‘ ‘ ‘ ‘
(‘!‘‘116>(‘ ‘‘ ‘‘4‘‘‘‘‘
‘‘‘‘‘‘‘!‘) ‘‘‘-‘‘) ‘
‘‘ (‘ ,‘ ‘(‘"‘‘‘-‘. (‘ /
 ‘1/‘‘!‘!‘) (‘‘ ‘) ‘‘)‘-‘0 ‘ (‘‘/‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ (‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ !‘ ‘ ‘
‘-‘
‘‘‘,‘‘(‘!,‘‘‘‘)‘‘ /1‘
 (‘‘‘‘‘! ‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘!‘(‘‘‘,,8-‘ (‘‘‘ ‘‘ ‘(‘‘
B>‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘ ,‘‘!‘‘ ‘‘‘
‘ -‘
!‘‘‘7;/‘‘‘7A/(‘‘‘‘‘‘ (‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ %‘ ‘ ‘ 4<‘ ‘ A"‘ ‘
4‘‘"(‘ ‘ ‘!‘‘: (‘‘‘13@?(‘‘ ‘
‘‘‘‘)‘ ‘ ‘ 8-‘:‘!‘*‘‘
(‘,‘‘‘‘ ‘‘‘1(@B‘ +(‘‘‘ ‘‘
(‘‘="‘‘‘ ‘ , =(‘‘, (‘‘) ‘
‘,)‘ ‘‘‘(‘‘‘(‘‘!/
‘‘‘‘ ‘‘ -‘‘! ‘‘‘==(‘‘
‘ 8‘  ‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘  (‘ ‘ ‘ ‘
! ‘‘‘‘‘-‘'‘‘)‘"‘(‘‘"‘ ‘/‘/‘
‘‘ ‘‘) ‘‘‘*!‘‘ (‘) ‘ ‘
‘‘)‘‘‘' +(‘! ‘‘‘==‘‘
‘‘‘ /) -‘
'‘)‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘ 8/
‘(‘‘#‘‘!‘: (‘‘‘"‘ ‘4-‘
&‘‘‘‘‘ ‘‘(‘,/‘‘‘‘‘:‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (‘ , ‘ ,(‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
%(‘ )‘ ‘ !‘ *‘ ‘ ‘ !‘ ‘ ‘ ‘
),‘)‘‘‘ (‘/‘ ‘‘‘‘ (‘="=‘/‘==‘
!‘ ‘ +‘‘‘ ‘)-‘C‘) ‘!‘‘ ‘‘‘
‘‘ ‘‘ ‘---‘‘P‘
‘‘‘‘‘!" ‘(‘ ‘ ‘‘‘‘,8(‘‘
 ‘/‘‘‘ ‘‘‘!/‘‘‘‘‘8-‘
C‘(‘‘‘‘‘‘‘‘-‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )‘ ‘ ‘
)‘ ="=-‘ ‘ ‘ : ‘ ‘ )‘ ‘ ‘
/ /‘!‘‘) (‘K‘M (‘8‘‘‘‘‘‘
/‘ ‘ -‘ ‘ ‘ ‘ #‘ (‘ ‘ =:‘ ‘
&=(‘ ‘"‘ ‘‘‘‘! ‘‘‘= ‘ 8=‘‘
‘‘‘P‘
 ‘ ! ‘ (‘ !‘ ‘3???(‘, )‘‘ "‘ ‘ ‘
 ‘!‘‘‘ ‘‘, ‘8‘% ‘*0+‘‘ ‘
‘‘‘ ‘‘)(‘!‘‘‘ ‘8‘‘/
‘ ‘‘(‘! ‘"‘‘"‘!‘ ‘ (‘
Locuitorii T râmului Interis‘ 1‘

 ‘
‘

‘
Armur occidental folosit la începutul sec. XIV. Asemenea echipament,
cânt rind pân la 30 kg cu saie şi scut, a purtat vreme de dou decenii necunoscuta
pe care cronicile o numesc "Cavalerul Noche" (arhiva autorului).‘

‘ ‘
‘
I?‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

‘‘‘ ‘ ‘* G+-‘‘‘(‘"‘*)"‘


‘8‘‘‘# +‘ ‘‘‘‘)‘@?‘‘(‘! ‘‘
1(>3‘‘(‘ ‘‘,)‘8) ‘‘ ‘ ‘!‘(‘ (‘!‘‘
‘ ‘ ‘  8‘ ‘ (‘ ‘ ‘ )‘ ‘ ‘ ‘ )8,‘ ‘
 -‘‘‘‘‘(‘! ‘!‘8‘ ‘ ‘!/
, ‘‘  ‘‘‘), ‘ (‘‘‘‘‘‘ -‘‘
! ‘ ‘ 1(?B‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ .(‘ /-‘
:/)‘‘‘‘8‘‘‘ ‘‘‘‘)‘
 (‘ !,‘ ! ‘ (‘ 8‘ ‘ ! ‘ ! ‘
) ‘!/‘‘‘‘‘. ‘‘‘,‘‘‘ ---‘
C‘‘‘7A/(‘ ‘‘‘‘‘‘!‘‘‘‘
!‘-‘:‘‘ (‘ ‘ " ‘)‘# ‘‘‘‘
‘ ‘,‘‘,‘‘ ‘ ‘!‘"‘‘‘(‘8‘!,‘‘
‘/‘‘)‘ ‘) ‘!,‘‘‘‘ ‘(‘ ‘
‘)‘ ‘,8 ‘‘-‘ ‘‘‘8‘‘‘ ‘‘) ‘/
 ‘‘ ‘‘ ‘‘.‘!‘‘*‘‘ ‘‘!‘/
 ‘  ‘ !‘ 4(‘ (‘ ) ‘ ‘ ‘ : +(‘ ‘
 ‘‘!‘)‘-‘C‘!‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘
‘ ‘)‘‘‘"‘‘‘ ‘‘ ‘‘
‘‘‘(‘‘8‘)‘‘/‘!,-‘
'‘‘ ‘=‘=‘‘&‘‘8‘)E‘
I1‘

A $

& ‘C ‘F

‘

‘‘‘ ‘‘‘"‘‘ ‘-‘C‘


‘ (‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘
‘‘* (‘‘‘ +‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
) ‘ (‘ 8‘ ‘ !‘ (‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Homo sapiens ‘ ‘
‘!‘#‘ ‘‘) ‘!‘‘ ‘. -‘
‘‘‘‘/‘!,‘!‘‘‘7A /(‘,‘‘
 ‘ ‘ =/=‘‘ ‘‘ !‘ ‘ 8/‘ ‘
‘‘8‘‘ ‘‘‘/‘-‘
 "‘ ‘
‘‘ )‘ A‘A)-‘‘‘‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )‘ !‘ ‘ -‘ C‘ ‘ ‘
/: (‘(‘ (‘),‘‘) ‘*‘)‘‘‘‘
‘ +‘‘‘ ‘‘!8‘)‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘
(‘ ‘‘ ‘‘‘* ‘‘%+-‘C‘ (‘
‘ ‘!‘‘ =‘4 =(‘(‘(‘),‘)‘
‘"(‘‘‘‘(‘ ,/‘)‘‘ ‘ ‘ ‘
‘‘/8‘‘‘8(‘‘‘ ‘,) ‘‘‘‘
,‘‘ ‘"‘‘)‘‘‘‘‘‘, ‘‘-‘
'‘)‘!‘‘8‘‘‘!‘‘ ‘‘‘‘/
‘8‘‘)‘!‘‘‘ ‘* )(‘1B6?/1B>@(‘ "(‘1B66/1I?6+E‘
!‘‘,(‘‘ ‘)‘‘‘‘!‘) (‘‘
)‘ ‘‘" ‘!‘. -‘ ,‘‘ (‘‘)(‘
-‘ "(‘‘‘;‘A ‘8‘‘‘ ‘%<(‘!8‘
)‘‘‘*. ‘‘‘+‘‘),‘‘‘‘‘ ‘
‘ (‘) ‘/‘‘‘ )‘‘‘‘)/
(‘ ‘
-‘ )(‘‘‘A‘ ‘‘‘‘4(‘8/‘‘
 ‘‘‘‘‘‘* ‘‘‘‘8+‘‘(‘ ,‘/
)‘‘ ‘‘‘1/‘ ‘, ‘‘),‘‘15‘-‘
'‘‘‘ ‘8‘ ‘‘‘‘‘ ‘,‘
/‘ ‘!# ‘‘8-‘‘‘8‘ ‘‘)‘ ‘ ‘
I3‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

(‘,‘ ‘‘!‘‘ ‘!‘‘-‘C‘


 ‘‘‘-‘‘‘‘‘ ‘ "‘‘‘ ‘‘
‘ ‘‘ "(‘‘‘/‘!‘‘‘/
(‘‘ )‘‘ ‘‘(‘(‘‘/‘‘/
‘ )(‘ ) #8‘ ‘ ‘ ‘ (‘ ‘ .‘ -‘
C ‘ ‘ ‘ ‘ , (‘ ‘  -‘  "‘ ‘ )‘ ‘ )‘
‘ (‘ )‘/‘‘,‘‘ ‘) (‘‘‘ ‘‘ /
‘ ‘‘‘‘!8‘ ‘‘-‘
 "‘ ‘ )‘ !#‘ ‘ ‘ )8‘ *'(‘ %(‘ C(‘
"(‘H"+(‘)‘! ‘'‘0)‘*1B>1+‘8‘'‘
‘‘‘*1I??+(‘)‘ ‘ (‘. (‘‘‘ (‘)‘
) ‘ ‘(‘(‘‘-‘‘‘‘ ‘/
 ‘‘‘ ‘‘‘!,‘ ) ‘ ‘*61‘‘/‘>‘‘
1B>>+(‘ )‘ ‘ ‘ ‘ /‘ *1B>>/1I?@+(‘ "‘
%‘ ‘*<‘."‘/1B51+(‘‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ )‘ ‘ ‘ ‘ . ‘ *C(‘
;G(‘ ;G+(‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ !‘ ‘ & (‘
(‘ ‘‘/‘8‘&‘ -‘
)‘  ‘ 8‘ (‘ )(‘ ‘ 8‘ )(‘ ‘ (‘
 ,/1‘‘‘ ‘*‘‘, ‘‘‘ ‘‘+(‘!/
 ‘‘‘‘=88=‘*8‘‘" +(‘8‘Streliţi,
‘!‘)‘‘)‘‘‘"‘ (‘ ‘/
‘ 8‘ ‘ -‘ ') ‘ !‘ 1B@2‘ ‘ Zemski Soor
* ‘ ‘ 9‘ (‘(‘(‘ 8(‘ /
‘‘88(‘ ‘‘+‘8‘ (‘!‘1BB?(‘‘Sudenic *‘‘
+(‘‘ ‘‘‘(‘,‘‘ ‘8‘
,‘‘‘ -‘
C ‘/8‘‘‘‘' ‘*‘‘'‘/‘=! =+(‘,‘‘
"‘ ‘‘‘8‘‘ ‘% (‘ 8‘
;‘L ‘*1BB3+‘‘‘‘‘ "‘*1BBI+(‘‘!‘‘
‘A(‘ ,‘8‘‘‘' ‘‘‘!‘ ‘(‘
‘L‘‘;)-‘
‘‘‘‘1B?-???‘‘‘*‘3B-???‘‘" ‘8‘
B??‘ ‘ +‘ !)‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
6?-???‘‘  (‘‘‘‘!‘‘7 (‘‘‘8‘ (‘‘! ‘
Viitatori din Neştiut I6‘
 ‘‘ ‘‘‘ ‘*>?-???‘‘)‘ ‘!‘L (‘
‘1??-???‘!‘ "+(‘‘‘ ‘ ‘‘‘
‘0‘
*
(‘ 166I/1@?B+(‘ ‘ ‘ ‘ !)‘ ‘ )‘
‘ ‘‘-‘
A‘‘ ‘)‘*1BB>/1B>6+(‘!‘(‘ ,‘ ‘ ‘‘
‘%‘‘‘!‘ (‘ )‘8‘0)(‘(‘
(‘)‘‘
‘*1BB>/1BI?+(‘ ,‘‘)(‘‘(‘ ‘/
‘ ‘‘‘ !‘‘‘ -‘&‘ ‘/
 ‘‘(‘C(‘‘‘0‘!‘!)‘!‘ ‘ ‘
 (‘ ,/‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
*A<‘0(‘‘‘‘‘‘4‘:+-‘
C‘) ‘ ‘‘‘ )‘‘‘‘‘ (‘‘‘‘ ‘
-‘‘ ‘ ‘!‘ )‘ A‘‘(‘‘‘ ‘
 (‘‘‘‘‘,(‘ )‘‘(‘‘‘‘
‘ (‘" , ‘ ‘ ‘=‘‘=(‘"‘ ‘‘‘‘
!‘"‘ ‘‘8-‘(‘‘‘!, (‘‘ ‘
‘8‘‘‘!‘,‘‘‘# ‘ ‘
)‘ ,‘‘‘‘‘8‘‘‘‘-‘ ,‘/‘ ‘
‘ ‘‘‘‘J‘,‘‘ ‘‘‘
#‘ ‘ ‘ (‘‘‘‘-‘‘8(‘‘!‘‘‘ ‘‘
)(‘
\ =4 !=‘*=‘ ‘‘C=+(‘‘‘(‘= =--M-‘
(‘ (‘ )‘‘ ‘‘‘ ‘8‘ "‘‘/9‘/‘
 ‘
M‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘ 8‘‘‘‘‘‘ (‘
 ‘\ ‘‘‘ ‘-‘‘‘ ‘‘‘
8‘)"(‘M‘ ‘ ‘ (‘‘. J‘‘‘‘‘ (‘ ‘‘
 ‘8‘8‘(‘‘.‘(‘! ‘‘‘‘‘
‘)) -‘‘‘ ‘ ‘‘‘#‘‘!‘ ‘
‘ ‘‘ ‘(‘ ‘!‘‘‘/ (‘‘‘‘‘
‘‘/l ‘‘ ‘ )‘‘‘‘‘)‘*‘‘‘
‘‘ ) (‘M‘ ‘ ‘ ‘!‘ ‘ ‘‘+-‘
 ‘ ‘!)‘‘‘‘9‘ ‘!‘1BB3‘8‘1BB>‘‘
‘‘3??-???‘‘ (‘‘!‘1BI3‘‘‘!‘‘6?-???‘‘
‘ ‘ ‘ )‘!‘,‘C)(‘!‘1B5?(‘ ‘‘8‘)(‘‘‘
‘
M‘ ‘ ‘ (‘‘!‘>?-???‘‘ruşi !‘,‘A")(‘‘‘B‘ ,‘
!/‘
‘ ‘ ‘ ‘ -‘!‘1B5?‘8‘1B>?‘‘‘‘‘‘6?-???‘‘ ‘
‘
I@‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

 (‘ ‘(‘!‘1BI?(‘‘%‘,‘A‘%#!‘*‘


+(‘‘ ‘‘" ‘‘ ‘ P‘
!‘ 1B>1(‘ )‘/‘ ,‘ ‘ ‘ (‘ ,/‘‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘! ‘ /‘‘ J‘!‘1BIB‘‘1B>?‘‘ ‘‘
)‘‘‘‘‘‘. ‘ ‘!‘‘‘‘* ‘‘
‘+‘B?->6>‘‘P‘C ‘ ‘‘ ‘‘ /‘
) ‘8‘# ‘‘)‘‘ ‘!‘ ‘ ‘‘‘ ‘!‘,‘
!" (‘‘‘)‘‘‘‘ ‘‘‘-‘'"‘/
‘‘ 8 ‘‘.‘‘‘(‘‘‘ (‘
!‘‘"" ‘‘‘,‘%‘‘ ‘ /
‘*3@/6?‘‘1B53+‘‘(‘.(‘0<(‘&‘‘%‘‘‘
‘8‘‘‘‘B/5-???‘‘(‘‘ "‘/‘.‘‘ ‘
 ‘‘‘‘!)‘‘*1B>I+(‘‘‘) ‘‘‘
32‘‘P‘

(‘&‘ ‘) ‘"‘‘‘ )‘=0‘
 =(‘
! ‘‘‘‘‘8‘‘ ‘.(‘‘!‘‘, ‘‘
9‘Opritcina.‘
!‘ 1BI@(‘ )‘ !‘ ‘ ‘ !‘ 9‘ Opritcina *= ,‘
=+‘‘Zemcitcina *= ,‘=+-‘C‘‘‘ ‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ (‘ ‘ 8(‘ ‘ ‘ !‘ ),(‘
8‘(‘ ‘‘‘‘) (‘(‘(‘) (‘
 (‘!/‘),(‘‘‘)‘)‘/‘‘‘‘‘ (‘ ‘
‘‘ ‘‘(‘opritciniki. !‘‘‘‘ /
 ‘8(‘‘(‘‘‘‘/‘‘‘‘. ‘‘
‘ !‘ !‘ ‘ )-‘ '‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ,8‘ ‘ ‘ ‘ ‘
! ‘‘ ‘8‘‘‘!‘ (‘‘6‘‘1BIB(‘ ‘ ‘=‘
 =‘‘opritdnikilor, ‘ ‘ ‘‘)‘‘‘/
(‘(‘(‘‘8‘ ‘‘ ‘ (‘ ‘!‘/
‘‘ ‘‘9‘>?-???‘‘‘*#‘ ‘ (‘
 (‘8(‘ ‘) ‘‘ (‘)(‘" (‘8(‘ ‘8/
‘ /‘ ‘‘8‘)‘ +-‘.‘8‘‘!‘)‘
‘‘‘!‘1235‘8‘12@1P‘
‘!‘1B53(‘ ‘‘‘ ‘‘8‘‘ ‘
"‘ !‘ #‘‘ ‘ !‘Zemcitcina ‘‘ ‘ !,(‘ ‘
)‘ ‘‘;‘'‘*1BI2+(‘ )‘ ‘ ‘ ‘
‘‘‘‘‘=‘ ‘=-‘
Viitatori din Neştiut‘ @‘
‘ ‘

‘
‘
‘
Amasadorii lui Ivan cel Groanic la curtea împ ratului german Maximilian II
(litografie din secolul XVI - arhivele Comisiei Humoldt).‘

‘‘ ‘‘ ‘ ‘ "‘/‘ ) ‘ ) ‘ ‘ /


 ‘,‘ ‘‘(‘‘(‘-‘%‘‘/
-‘ )‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘ (‘, ‘‘
‘‘.‘ (‘8‘‘‘‘(‘/‘ ‘
‘ ‘‘-‘ )‘)‘‘‘*‘‘‘‘" +(‘‘"/
 ‘ (‘ ‘ ‘ )(‘ ‘ ‘ ‘ /‘ ‘ ‘ ‘
 (‘ (‘ ) -‘  "‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
/‘ ‘ )‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -‘ &(‘ ‘
 ,‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (‘ (‘ ‘
 ‘‘(‘"‘‘ ‘)8‘‘‘ ‘ ‘!‘)‘
 ‘‘‘-‘
‘‘ ‘!‘ ‘‘‘#(‘. ‘, ‘‘!‘/
‘ ‘‘ ‘‘‘‘ " -‘
!‘1BI?(‘‘, ‘!(‘‘‘‘‘ ‘ (‘"‘) ‘‘ ‘
8‘‘‘‘) ‘‘!‘‘/:-‘Un amant,‘
II‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘
8‘‘J‘un spion, ‘J‘un periculos agent, ‘
 ‘(‘‘ ‘-‘
' ‘, ‘‘)‘!‘‘‘ ‘ ‘
!‘C‘‘‘*1BI3/1BI@+(‘ ‘‘‘.‘‘.‘
‘ ‘‘‘ "-‘‘)‘‘ ‘
J‘ ‘ !‘ ‘ ‘ ‘ (‘ '<(‘ ‘ ‘ ,‘ %(‘ !‘
‘‘4 <‘*‘+-‘C‘ ‘ )‘ ‘F‘
K"‘‘'<‘‘‘‘‘/‘)"‘‘‘ (‘'<‘‘‘
‘‘!‘‘A ‘--(‘‘)‘‘‘ "-‘ ‘
‘ ‘K"‘)‘‘‘‘‘‘ (‘)‘‘ (‘/
 ‘‘ ,,‘ ‘ -‘
&‘‘‘(‘F‘K"‘‘'<‘‘‘‘ ‘!‘! ‘
‘‘#‘‘)‘‘ ‘‘‘ ‘‘ -‘ )‘‘
‘‘‘ ‘‘!‘)8‘ (‘"‘‘ (‘‘/
 ‘! ‘!‘(‘‘‘ ‘‘‘ (‘ ‘
‘‘ -‘ ‘‘)8‘! ‘ ‘‘8‘‘/
‘ !‘ ‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ,8‘ ‘ -‘
 ‘‘!  (‘F‘K"‘)‘‘ 8‘‘' ‘(‘/
‘‘ ‘‘‘8‘‘ "---‘
, ‘ ‘ 3B‘ ‘ 1B5?(‘ ,‘ )‘ ) (‘ !‘ ‘ (‘ )‘
=4 !=‘ ‘ !‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )9‘ . ‘ !‘
 ‘‘>6‘‘8‘‘‘ (‘‘‘-‘‘‘ ‘
 (‘!‘!  (‘‘) ‘88‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘‘
 ‘ ‘ 9‘ &(‘ ‘ ‘ 1I‘ ‘ ‘ ‘ ‘ C-‘
‘‘‘!‘ ‘8‘‘ ‘‘‘ ‘ /
(‘,/1‘/‘-‘F‘K"‘‘(‘‘‘‘8 ‘‘‘‘
‘)‘‘‘ ‘‘‘ ‘(‘,‘ ‘‘)‘‘
‘‘ -‘
C‘‘ ‘‘)" -‘‘)‘ ‘‘) ‘(‘
!‘ ‘‘(‘‘)(‘‘$)(‘ ) 8‘‘
1??‘‘(‘ ‘‘‘8‘,/‘‘F‘K"‘8‘‘
&‘C-‘
'‘‘‘8‘‘‘!‘ -‘ ‘ ‘‘
‘/‘‘‘‘‘‘ ‘8‘‘ ‘-‘
‘‘‘‘ )(‘‘ ‘ ‘ ‘ /1‘) ‘‘‘# ‘/
 ‘ ‘-‘
Viitatori din Neştiut‘ @2‘

‘
Irina Yogossorski, fiica sf tuitorului de tain al ţarului, ars de vie împreun cu
tat l s u si întreaga familie, la 25 iulie 1570. Gravur suede din secolul XIX, dup
o cronic german din secolul XVI (arhiva autorului).‘
I>‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

 ‘"‘ (‘ ‘‘) ‘‘ (‘‘ ‘ ‘


 ‘‘, ‘‘)‘‘‘!‘#‘‘# ‘‘)-‘‘‘!‘
‘(‘ ‘‘!‘‘F‘K"(‘,‘‘ ‘ /1‘‘!‘
 ‘‘‘ J‘‘ )‘)‘ ‘ ‘‘‘ -‘
‘ ,‘  ‘ ,‘ "‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘ !‘
 ‘ ‘9‘‘(‘‘‘‘(‘‘(‘/
‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘)‘‘ ‘‘ (‘) ‘/
‘ ‘-‘‘ ‘‘ ‘) ‘! 9‘F‘K"‘‘‘ P‘C8‘‘
)‘,(‘(‘ ‘P‘0‘(‘ ‘‘ ‘(‘.(‘8/‘
)‘‘ -‘‘‘,‘!‘‘ ‘‘)‘/
(‘# ‘‘" ‘‘‘/8‘ ‘‘ -‘',‘‘ ---‘
‘ (‘ ‘‘ ‘!‘‘‘‘" ‘!‘ (‘‘
‘)‘!‘ ‘‘‘!-‘
(‘)‘‘‘ ,(‘ ‘ ‘ ‘ (‘‘
 ‘(‘(‘(‘ )‘‘‘‘‘‘‘/
 (‘!‘" (‘‘)‘‘‘ ‘$)(‘‘‘) ‘‘‘‘
‘‘8(‘ ‘ /‘ ‘‘ ‘‘) ‘!‘‘‘-‘
C ‘(‘) ‘‘9‘!/‘ (‘$)‘8‘‘‘
‘ ‘ (‘‘‘‘‘ -‘‘‘‘‘ ‘
!8‘‘‘‘  ‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘/
 ‘ ‘ )‘ !8(‘  ‘ 8‘ !‘ ‘ -‘ )‘ . ‘
/‘‘‘‘‘‘/‘8‘. ‘1B‘ ‘‘# -‘‘
B??‘‘ ‘ ‘)‘‘8‘!‘ ‘ (‘(‘/‘
‘.‘‘ (‘88‘ ‘ ‘‘3-???‘‘!‘ ‘(‘
!‘ ‘ ‘ (‘#,‘‘‘8‘ ,‘!‘‘‘‘, ‘
‘ ‘8‘‘ ‘ (‘‘/1‘‘‘ )‘!‘‘.-‘
 ‘#‘!‘0)(‘‘‘ ‘, ‘!‘C‘‘/‘
‘‘ (‘!‘)‘‘1B51‘‘‘‘ "(‘‘!‘‘
 ) ‘) ‘9‘0<‘K"‘‘'<(‘ ‘‘%‘‘
 ‘‘‘"‘‘ ‘= ,‘=‘ "(‘F‘
:‘H"‘*1B6?/1B2?+-‘
'‘‘‘, (‘‘ ‘8‘‘K"9‘‘ ‘!‘‘‘‘
 ‘‘ (‘,/1‘‘‘8‘ /‘)‘‘ -‘ ‘
#8‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘8 ‘‘‘
 ‘8‘‘‘‘)-‘ ---‘‘‘‘‘‘‘/
‘‘ -‘
Viitatori din Neştiut‘ I2‘

‘
Cine era ciudata Lady Johanna, unul dintre cei mai tainici
"oameni de încredere" ai Eliaethei si ai lui Walsingham?‘
5?‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

'‘‘‘0<‘K"‘‘'<‘* ‘‘‘!/) ‘‘


+E‘&‘) ‘!‘ ‘E‘‘"‘‘‘/
(‘ ,/8‘ ) ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ E‘ ‘ /
 (‘) E‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘
) ‘‘E‘
H"‘‘‘‘ ‘) 8‘ ‘ ‘ ‘*P+(‘,/
8‘‘‘‘)‘‘‘= ‘‘‘) =-‘%‘‘/
‘‘8 ‘‘‘(‘(‘ ‘8‘ -‘ ‘ "---‘
K"‘‘‘‘‘ ‘‘‘)‘‘direct şi nestân-
jenit !‘‘/:(‘‘‘ ‘‘,(‘‘‘/
‘ ‘‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘---‘
De unde venea si unde s-a dus cea care l-a sfidat pe Ivan cel Groanic la
curtea sa, sc pând cu viaţ din s latica Yusie a secolului XVI?!‘
‘‘‘= ‘!‘‘ =‘‘‘ ‘ -‘

!/‘ / ‘ ‘‘‘‘1>>5(‘, )‘ ‘‘‘


‘,‘‘, ‘‘%#‘*+‘‘ )‘8‘/‘
) ‘  (‘ ‘!‘(‘‘‘‘1?/13‘(‘‘ ‘‘‘ (‘
‘ ‘‘‘‘‘‘)‘‘ ‘‘ ‘(‘!  ‘!‘
)8‘(‘ ‘/‘‘) (‘‘‘) ‘‘
 ‘ -‘‘)8‘) ‘‘‘%(‘‘"‘‘
‘‘‘8‘ ‘‘‘‘‘‘‘)‘ /
‘‘‘‘ ‘"‘-‘='‘) =‘‘‘! ‘#/
 ‘‘‘'(‘‘‘!‘ ‘‘‘==‘‘‘ (‘
(‘,/‘‘ ‘‘) ‘‘‘‘‘‘‘8‘‘‘
)(‘‘ (‘,/‘ ‘ ‘. ‘‘ ‘=/
 ‘)=9‘ ‘8‘‘‘)P‘'"‘‘)‘ /
‘.(‘/(‘‘"‘‘‘ (‘‘-‘

‘‘‘ (‘‘'‘/‘‘‘‘)‘(‘‘‘
,‘ /‘(‘‘ (‘ , ‘ ‘ (‘ ‘ ‘  ‘ ‘
)(‘ -‘,/‘‘‘‘ (‘ ‘‘
-‘:‘‘) ‘‘(‘ ‘!‘‘‘)‘‘ ‘
(‘ #,‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ (‘‘
Viitatori din Neştiut 51‘
 ,‘‘,(‘ ‘‘ !‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘
)-‘C ‘‘)(‘, ‘‘8‘ ‘!) ‘(‘‘‘‘‘
‘‘‘ ‘,‘ ‘ ‘-‘
‘ ‘ ‘ )(‘  ‘ !/‘ ‘ ‘ * ‘
‘‘‘‘ ‘‘ +(‘‘  ‘/‘
)‘‘‘‘ ‘ (‘‘‘‘‘(‘!/‘ (‘‘ ‘
 ‘/‘,‘‘(‘‘#‘‘ ,/‘‘),#‘
8‘‘ ‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘/‘ ‘!‘) ‘‘
, ‘%#‘---‘
:‘‘‘ J‘‘‘‘‘(‘‘)‘‘‘‘) ‘
) ‘‘‘‘)-‘' ‘‘‘,‘! ‘‘ ‘),) (‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (‘ 8‘ ‘ ‘ ‘ ‘
KO‘%9‘ =',‘‘ ‘ !/) ‘(‘ ‘
‘‘‘8=‘("Leş extraterrestres dans l'Histoire", KM‘0(‘125?+-‘
‘. ‘ ‘‘‘‘‘‘ (‘ (‘‘‘‘
)‘‘‘(‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘
)‘‘-‘ ‘8‘! ‘ ‘‘(‘"‘ ‘‘‘ ‘‘
‘‘!‘ (‘‘‘‘ ‘) ‘,‘!‘ ‘‘‘‘
‘ ‘‘* ‘Noachis Hellespontus ‘Solis Lacus), ‘ ‘
)‘‘ ‘ ‘‘! ‘‘ ‘‘2@(BQ‘ .‘‘ (‘!‘‘
 (‘‘‘#‘‘
(‘‘)‘)‘‘‘) ‘ (‘‘‘
‘‘-‘ ‘ ‘‘%(‘‘ ‘‘‘‘‘‘
 ‘‘‘) ‘. ‘!‘"‘‘‘‘‘)‘ ‘
(‘‘‘,‘‘ -‘'‘) ‘# ‘‘‘
‘‘/‘‘ ‘‘‘‘.‘
‘‘)‘! EP‘
‘ ,‘. ‘‘‘‘ -‘ ‘‘‘‘
! ‘‘‘,)‘‘‘(‘‘‘‘‘‘(‘‘
 ‘‘‘.‘‘" -‘‘=‘ =‘‘!‘
‘ ‘/‘ ‘!‘: (‘!‘1>??-‘&‘‘)‘‘‘.‘‘
‘‘(‘, ‘‘" ,‘ ‘‘ ‘‘‘(‘,‘
!‘‘(‘/‘ ‘!/‘ ‘‘‘, ‘,‘
 ‘
'‘*<‘'<‘/‘‘L<+-‘', )‘‘‘, (‘/‘/
 ‘ (‘‘‘!,‘‘ ‘‘‘ ‘‘‘‘‘
8‘‘‘‘8‘‘-‘
‘‘‘‘(‘‘
53‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

‘
 ‘'‘‘ ‘ (‘ /‘!‘‘‘‘)‘
‘‘‘‘ (‘,‘‘ , ‘‘‘(‘!,(‘
 ‘ )‘‘=‘ 8=‘/‘‘!(‘ ‘! ‘ ‘8‘
,8‘8 ‘‘ -‘
C/ ‘‘12IB(‘‘'G(‘‘‘)‘‘L<(‘
‘ !‘ .‘ ,(‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3??‘ ‘ ‘ ‘
 8‘
 ‘'(‘‘ ‘‘‘ ‘‘ -‘‘
‘‘ ‘‘‘‘‘ (‘(‘!‘(‘ ‘‘‘‘
‘ 9‘‘=‘ 8=‘‘‘ ‘‘/
" ‘ " (‘ ‘ "‘ ‘ ,(‘ ‘ ‘
/ -‘ .‘ ‘ " ‘ ‘ ‘
/ ‘!‘‘‘‘ (‘‘(‘‘ ‘‘),(‘‘ ‘
) ‘‘ ‘ ‘!"-‘
!‘12>?‘'G‘‘8‘ ‘ ‘‘)9‘‘
 ‘‘‘‘(‘="<‘%=‘* ‘‘+(‘‘
) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ !8‘ ‘ ‘ (‘ ,‘ ‘
‘!‘ -‘C‘‘‘ ‘8‘ ‘‘(‘‘/
‘,‘‘‘,‘ ‘)"‘ (‘‘'G‘
*‘!‘‘‘‘‘‘0 ‘‘'+‘‘
 ‘‘‘‘#‘(‘8(‘ ‘‘!‘‘‘!8‘/
‘)‘"OMNI" * ‘12>6+9‘= ‘‘‘"‘8‘‘ -‘
C(‘8‘‘‘# ‘‘‘‘ ‘8‘‘‘.‘
‘!‘‘‘‘. (‘‘!‘ 8‘!‘‘/‘ ‘‘
‘ (‘‘ 8‘‘8‘#‘#‘‘),‘ =-‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ) (‘ ‘ ‘
 (‘ ‘‘)‘8‘=‘) =‘ ‘!‘E‘ ‘‘
‘  ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ !,‘ !/‘ ‘
 ‘‘ ‘8‘ E‘ ‘ -‘8‘‘‘‘/
‘)‘‘‘‘ ‘‘‘)‘.‘!‘‘/
‘8‘"‘ ‘)‘ ‘ (‘‘‘‘‘ ‘‘
 ‘)-‘'‘‘ ‘ ‘.)‘!‘ (‘ ‘‘‘ /
‘ ‘‘(‘)‘‘‘‘/‘.-‘
&(‘‘. ‘‘ ‘) ‘‘ ‘ (‘‘!  ‘!‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 8‘
,‘‘‘(‘,‘ (‘,‘8‘‘‘) ‘ ‘-‘
Viitatori din Neştiut 56‘
‘‘‘‘=)=‘‘‘‘)(‘‘‘‘/‘‘‘) ‘
‘-‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘‘‘‘
‘‘‘8‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘(‘‘!,‘ ‘
‘ ‘‘ ‘‘*‘+‘‘‘ (‘!‘(‘‘
‘‘‘ (‘ ‘" ‘‘ ‘‘‘ (‘
‘‘‘‘‘‘!‘ ‘ ‘-‘Cine erau cu
adev rat cei doi "copii veri"?‘

!‘‘‘121@‘‘11‘ ‘121>(‘)‘‘1-BB1‘‘ (‘/‘/


(‘‘ ‘!‘(‘‘ ‘(‘‘‘‘!‘‘
‘! ‘=‘ =‘‘=‘ =-‘‘‘‘,‘‘ ‘
 ‘ )(‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ,‘ !‘ ‘ C‘ ‘
(‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘-‘
C ‘ !‘1262/12@B‘‘‘ ‘ ‘ !‘ (‘ ‘ /
‘‘‘‘‘(‘‘‘‘‘0‘‘(‘‘
‘‘ ‘‘' (‘‘‘‘, ‘!‘&G(‘!‘‘,)‘
(‘‘/‘(‘!‘121@/121>(‘nou milioane de soldaţi ‘‘
‘,8‘‘-‘
C‘‘1@‘ ‘121@‘‘31‘‘121>(‘‘:‘‘A(‘‘/
‘‘‘‘‘!‘‘ ‘(‘‘8(‘‘‘/
‘‘‘‘‘‘1/‘‘‘!‘‘‘‘‘
‘-‘‘!‘=% ‘A=‘*31‘ ‘/1>‘/
‘121I+‘‘‘8‘5??-???‘‘ ‘‘(‘ ‘‘‘ ‘‘
(‘‘!‘=% ‘‘‘=‘*‘‘/1>‘ ‘121I+‘‘‘
‘‘‘ ‘‘‘‘‘!‘ ‘---‘1?‘P‘
‘militare ‘‘ ‘ ‘‘‘)‘‘
9‘‘/‘3(6‘(‘4‘/1(I‘(‘: ‘/1(6‘/
(‘ ‘‘C‘*'(‘ (‘‘$ +‘/1‘/
(‘ /‘/‘?(>‘(‘ ‘/‘?(I‘(‘,‘‘
‘
/,‘?(@‘(‘ ‘/‘?(6‘(‘ (‘%‘‘%‘/‘,‘?(1‘
‘-‘
‘‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘! ‘‘‘
 (‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘
5@‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘‘‘,(‘‘ ‘


 ‘!‘/‘‘‘‘) ‘‘‘ ‘‘/
‘‘‘‘ ‘‘‘‘)‘‘‘‘ ‘ ‘‘‘
‘‘)‘ ‘‘‘ -‘‘ ‘‘‘‘/
‘ ‘‘ ‘,‘‘"(‘‘‘‘ ‘
‘‘‘) ‘‘1-BB1‘‘ ‘‘:‘‘A9‘= ‘
 ‘‘‘‘)(‘‘‘‘ ‘)=-‘
C‘‘‘‘‘ ‘‘=‘ =(‘!‘‘ ‘
: ‘)‘/‘‘!)‘! ‘ ‘‘‘/‘
" ‘‘‘ ‘*‘="‘‘ ‘=(‘‘!‘/
‘'+‘!‘‘‘‘‘8‘(‘ ‘ ‘
‘‘‘'"-‘ ‘ ‘;/‘ (‘ ‘‘
)‘‘‘‘ ‘‘‘)(‘‘---‘‘-‘
 ‘ 9‘‘‘‘‘‘!‘,)‘"/
‘‘ ,‘@-???‘3(‘‘!‘&‘‘‘-‘C‘
!‘‘7AR‘.‘‘‘)‘‘0‘(‘%)‘
‘'(‘‘‘: ‘!‘1>@3‘‘‘!‘‘!‘1>>?(‘
‘‘‘‘‘!‘1>>B‘!‘=08‘ ‘: ‘‘
M&=-‘ VI‘ ‘ (‘ ‘ 9‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘‘ ‘!8‘‘" ‘ ‘*>3-???‘‘‘!‘
121?‘1>B-???‘‘‘ ,(‘‘122>+-‘
‘D‘‘‘‘‘‘)‘‘‘ ‘‘
‘‘ ‘
"(‘‘‘‘‘ ‘ ‘: (‘
! ‘ ‘ ‘ 8‘ !‘(‘ ‘ ‘ ,)‘ ‘‘ ‘ ‘
P‘ 8‘ (‘!‘ ‘121@(‘ ‘!"‘=% ‘‘‘=‘‘
‘ ‘‘ (‘ ‘‘‘"‘
/‘,‘ ‘ ‘‘)‘‘ ‘-‘(‘‘‘‘),‘
! (‘=‘!‘)(‘‘‘/‘‘J‘‘‘ ‘
‘‘‘ ‘!‘&(‘‘‘‘‘ ‘)‘
 ‘/1‘P‘
',)‘‘‘‘‘
"‘‘‘* "‘ +‘‘‘
 ‘ ‘)‘)‘‘ /‘‘==(‘‘ ‘‘‘
‘‘‘‘MM‘‘‘ ‘‘/‘)‘8‘‘‘/‘! -‘
C ‘ !‘
"‘ ‘ /‘ (‘ !"/8‘ (‘ !‘
‘‘ ‘ ‘‘‘‘!‘ ‘8‘8(‘! ‘‘‘
Viitatori din Neştiut 5B‘
 ‘(‘) ‘‘‘‘!‘ ‘‘ (‘‘‘8‘‘
-‘ ‘‘‘ (‘‘ ‘‘ ‘!/‘ ‘‘‘ (‘
.‘,‘‘ 8‘‘‘‘=! ‘ ‘,=-‘ ,‘
 ‘ (‘,‘8‘‘‘‘‘)‘‘‘)‘
‘‘‘)‘‘‘" -‘ ‘/‘=/=‘*='‘
‘‘‘,=+‘(‘‘(‘!‘‘‘!‘ ‘‘‘
‘‘ -‘
: ‘ ‘ )‘‘ ‘‘ ‘!), ‘‘
!---‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 8‘ ‘ ‘ )# ‘ ‘ )"‘ ‘ (‘
) /‘‘!‘ -‘! ‘‘ ‘‘‘‘)/
 ‘(‘ ‘‘‘‘" ‘ = ‘) =‘8‘‘‘
= =‘‘‘)8‘‘‘ (‘‘‘/
‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ !‘  ,‘ ‘ ‘
 /‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! ‘ !‘ (‘ ‘ ) ‘ 8‘
 ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘)‘ ‘# ‘!‘---‘',‘)‘ /8‘
‘‘ ‘‘!8 ‘-‘
&‘. ‘‘=‘‘=‘‘‘ ‘(‘ ‘‘
‘‘‘%‘*(‘ (‘‘‘‘‘
!‘‘+(‘‘‘=8=‘!‘ ‘‘‘ (‘ ‘‘
 ‘8‘‘‘ ‘ ‘8‘‘ ‘#‘
!‘ ‘‘‘‘‘!‘-‘
C,‘‘5‘ ‘ ‘‘1??‘‘ 8‘‘ ‘
/‘ ‘‘ "‘
(‘%‘‘ ‘‘‘‘
"Yequin", ‘33‘ ‘121@(‘‘‘# ‘‘‘-‘/‘‘
(‘!‘‘ ‘ ‘‘‘(‘,‘3?‘‘‘‘/
,‘ ‘3??-‘C(‘!‘‘‘3I‘ (‘‘‘‘ ‘‘
‘/‘8‘!‘ ‘ (‘ ,‘-‘&‘ ‘
‘‘(‘‘!8 ‘!‘  (‘‘ ‘ (‘!‘ (‘%(‘‘5‘
 ‘‘>?‘‘==‘ ‘ ‘!‘-‘')‘ ‘ /
 (‘ ‘ ‘13?‘‘8‘‘))‘8‘‘ ‘‘=/
‘. =-‘
: ‘‘‘8‘!‘ ‘ ‘!) -‘‘‘
(‘/‘‘!‘‘‘‘‘#‘0‘‘‘‘
9‘=! ‘‘1(>?‘(‘‘‘‘(‘(‘"‘) (‘‘ /
‘‘(‘8‘‘!‘‘ ‘‘-‘‘‘‘‘‘‘
2@‘
‘ ‘
Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

)8,J‘‘‘8 (‘‘‘‘‘Paraellum ‘‘!‘


‘!‘, -‘ )‘! ‘,)‘!‘‘(‘‘(‘‘(‘‘
 ‘‘‘ -‘/‘) ‘(‘!/‘ ‘ (‘‘‘‘
‘‘‘/1‘‘(‘/‘ /‘ ‘‘!‘‘‘
 ‘ ‘ )‘ ‘ ‘ (‘ ‘ /‘ )‘ ‘ -‘ '‘ /‘
 ‘(‘‘‘",‘!‘ ,-‘(‘ (‘‘ J‘‘
) ‘ ‘‘‘8‘‘ -‘‘‘ ‘ ‘‘‘‘
3B‘‘-‘‘‘"‘ /‘)‘‘/‘‘‘‘‘‘‘
‘!‘ =-‘
: ‘ ‘ 8‘ ‘
‘ ‘ ‘ 8‘ ‘ # (‘  ‘ ‘
 ‘ ‘‘‘ -‘'‘/‘‘‘ ‘‘/‘! (‘,‘
/‘‘-‘
 ‘ ‘ ) -‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
9‘‘) (‘‘ (‘/8‘ ‘#‘‘‘ P‘C‘ ‘
. ‘) ‘‘‘‘‘‘ ‘#‘‘/‘‘‘/
 ‘‘(‘‘/‘ ‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘-‘
‘‘,)‘ ‘‘8(‘ !‘ ‘121B‘ ! (‘‘ ‘
!‘ ‘ 9‘ ‘ ‘ ‘ %/%(‘
"(‘
‘ ‘ ;"‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ! -‘ /
 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘*)‘/
‘!‘‘8 ‘8(‘(‘‘)‘!‘‘‘
+‘8‘treuia ‘ )‘ -‘
C ‘‘ (‘‘15‘‘121B(I?‘‘‘ (‘1>?‘‘
==‘8‘ ‘‘‘5B‘‘!‘-‘'‘. ‘!/
 ‘‘),‘!‘‘1-?66‘‘‘‘‘‘(‘!‘‘
‘‘!,‘‘-‘‘‘-‘! ‘‘ ‘‘/‘(‘,‘
‘!‘‘‘(‘‘‘ ‘!/‘-‘0‘ ‘
‘‘(‘ ‘‘!‘‘‘8 ‘(‘ ‘‘‘‘/
(‘‘(‘8‘%(‘ ‘‘‘‘‘ -‘
 9‘15B‘‘ ‘‘ ‘‘‘ -‘‘‘ ‘‘
 ‘!8‘%(‘(‘‘8‘‘(‘‘‘‘
!‘(‘‘‘ ‘‘!‘‘‘ ‘ -‘
‘3B?‘‘‘(‘ ‘‘‘ (‘"(‘/
(‘ 8‘---‘‘ ‘-‘
‘‘ ‘!‘ ‘‘‘
@?‘‘==‘‘ (‘,‘‘‘-‘

‘
Viitatori din Neştiut‘ 77‘

‘
"Nu i s-au aflat adev ratul nume, nici originea. Voreşte fluent câteva limi
europene si aproape toate dialectele polineiene. Cunoaşte la perfecţie tipurile de
arme moderne, inclusiv minele si artileria. Este venerat de ştinaşi, care nu au
putut fi convinşi sau tentaţi s o tr dee. Are incontestaile calit ţi de comandant
militar si conduc tor de oameni. FOAYTE PEYICULOASĂ". Aşa sun raportul c pi-
tanului canonierei O‘înaintat autorit ţilor din Papeete. Care, desigur nu l-au
luat în seam ... Cine a fost Nou-Matea, femeia al cu ochi veri care i-a ap rat pe
polineieni de ororile "Marelui Y oi" şi a ţinut în şah trupele coloniale ale Franţei
între 1914-1918, provocându-le pierderi consideraile?‘
5>‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘
C‘‘ ‘) ‘‘ (‘‘/‘‘‘
 ‘ ‘ ‘ ) ‘ ,‘ !‘ -‘ ! ‘ ‘ (‘ ‘ ‘ !‘ )‘
!,---‘‘‘9‘‘‘)‘ ‘‘‘‘/
 ‘ ‘ ‘ /‘ ‘‘ -‘‘‘‘‘‘‘
‘‘‘‘‘==‘‘-‘ ---‘) ‘‘
P‘
!‘ ‘121B(‘)‘‘ ‘"Kiel" ‘‘‘‘
‘ ‘‘‘‘) ‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘ ‘!‘
‘(‘!‘‘ /‘ ‘‘(‘/‘"‘‘
‘‘ ‘‘‘‘8‘(‘‘ ‘ ‘ ‘
‘(‘‘‘‘"Kiel" " ‘ ‘-‘C ‘ ‘!‘ 9‘
‘ ‘‘)‘‘4-‘ ‘‘‘ (‘ (‘/
 E‘‘‘ ‘(‘ (‘‘‘‘‘‘/
‘‘‘‘‘‘ ‘‘ !(‘!,‘ /‘
) ‘‘ 88‘‘-‘‘! ‘‘ ‘‘‘‘‘
(‘ ‘ !‘ 1>2>‘‘ ‘ )‘ ‘ !‘ ‘‘ ‘ *‘
$ +-‘‘‘‘8‘ ‘‘) ‘‘ (‘/
,‘‘‘/‘-‘C‘‘‘8‘ ‘ ‘‘(‘
)‘ ‘ 8‘ E‘ ‘ ‘ ‘ )‘ 8 ‘ )‘
‘‘ ‘8‘‘ E‘
, ‘ ‘‘‘ (‘ ‘)‘ ‘ ‘/
(‘‘ ‘ ‘‘!‘!‘ ‘&-‘:8‘==(‘)/
 ‘‘ ‘ ‘‘='‘‘‘‘,=(‘ ‘ ‘#‘
‘8(‘!‘121I/1215(‘‘‘!‘‘‘(‘
(‘")(‘
"‘8‘‘‘ "‘
(‘‘8‘(‘

‘‘‘‘ "‘ (‘/‘‘


"-‘
&‘ ‘. ‘! ‘!‘‘1215‘‘‘‘‘ ‘‘
‘ ‘!‘1@‘(‘‘‘ ‘‘I??‘‘ ‘‘‘
 ‘ ‘ ‘ , ‘ !‘ ‘ 121>-‘ ‘ ‘ ‘ ‘
/‘ ‘ )‘ ‘ 9‘ !‘ 121@‘ 8‘ 121>(‘ ‘ ‘ ‘
8‘ ‘! ‘,‘1-I??‘‘‘‘&(‘ ,‘1-???‘‘
‘‘=)‘=‘* ‘ +‘!‘‘‘ P‘
!‘ ‘121>(‘=‘ =‘‘,8-‘&‘‘ ‘
 ‘! ‘ ‘‘ ‘‘‘‘)‘ ‘ ‘ ‘ ‘/
‘#‘‘&-‘‘#‘(‘ ‘KO‘‘(‘
Viitatori din Neştiut‘ 21‘

‘‘(‘‘‘‘‘A(‘ ,‘‘, ‘‘‘"(‘‘


‘‘‘‘‘ ‘‘ -‘‘!,8‘‘/‘‘
 ‘‘= ‘=(‘,‘‘‘ ‘‘ ‘
 (‘/‘‘‘‘‘(‘‘‘‘‘
8-‘C‘‘‘ ‘‘ ‘‘) ‘ ‘‘=A‘ /
 ‘‘‘(‘‘ ‘"‘) ‘ ‘‘!‘C‘‘
‘)‘! ‘ =-‘
)‘! ‘‘ (‘ ‘)‘8‘‘! ‘‘
‘ ‘ ‘ /‘ ‘ ‘ ‘ ‘ :‘ ‘ A-‘ 0‘ ‘ (‘
/‘‘ ‘/‘‘!‘(‘‘ ‘/‘‘
‘‘‘‘ ‘‘‘==‘(‘=,=‘-‘
C‘ 123?‘ ‘ /‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
&(‘= ‘;‘‘ ‘=(‘‘‘ ‘ ‘ -‘
'‘ ‘‘‘‘ (‘‘‘‘)‘‘‘‘/
 ‘  ‘ E‘ (‘ /‘ ‘ 8‘ ‘ !‘ ‘ ‘
‘ "(‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘-‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘8‘/
(‘!‘ ‘(‘!‘‘)(‘‘‘,‘" ,‘8‘(‘‘‘‘
! ---‘
57‘

 A 4
& ‘ : 
0 ‘

‘ .‘‘‘‘‘)‘!‘-‘‘‘‘
) ‘‘‘!‘8 ‘‘‘ ‘‘‘‘
‘‘‘#(‘!‘‘‘‘‘‘ ‘
 ‘‘)‘/‘(‘ ‘‘‘/(‘‘‘‘)"‘
(‘,‘‘)‘"(‘!,‘‘‘‘‘ ,‘‘
 ‘‘‘ (‘,/‘"‘‘‘‘
! ‘‘‘ -‘

‘‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘!,‘‘
‘‘7A /(‘,‘ #‘(‘‘‘(‘‘, (‘‘
8‘‘) ‘‘‘‘‘‘‘‘‘8‘‘/
 ‘‘‘‘‘-‘

‘‘‘‘‘(‘)‘‘‘
‘ ‘ 8‘ 8‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 8‘ ‘ ‘ ‘
(‘!‘‘‘)‘‘4)‘‘(‘‘!‘!‘‘1I?>-‘

.‘‘=‘!,‘!‘8‘‘ ‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ *)‘ ‘ E‘ /‘ n.a,)",
$‘ ‘‘,‘‘(‘!,‘‘ ‘‘3?‘‘‘‘
 8 J‘ ‘‘‘‘‘‘‘ ‘ (‘ ‘ (‘
‘8‘‘# ‘‘;‘‘ A/‘‘)(‘‘: (‘
‘‘>??‘‘)‘‘‘‘‘‘‘ ‘)"‘ -‘
'(‘(‘‘/‘‘‘‘ -‘
‘‘‘ ‘‘=‘8‘‘,=(‘,‘) "‘‘‘
‘=‘‘‘! ‘‘=(‘ ‘‘ ‘(‘‘
‘‘‘-‘ (‘!‘‘‘(‘ ‘‘)‘
‘ /‘ ‘ ,‘ =‘ =‘‘!)‘ -‘
‘ )‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘ ‘ "#‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘‘‘
‘8‘‘‘‘ ‘‘‘ ‘
M;<‘*‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘+-‘
Navigatorii Infinitului >1‘
‘‘‘‘ ,(‘‘‘‘‘‘(‘
)‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (‘ ‘ ‘ /
‘ ‘‘ ‘‘‘‘‘‘ -‘

: ‘ ! ‘ ! (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )‘ ‘ ‘ )‘


‘ ‘ !‘ ‘ 8‘ /‘ !,‘ ‘ 11‘ ‘
1I@3‘!‘-‘ ‘‘ ‘)"‘‘"Allerhand erschreckliche
portenta in Hungarn" ("Tot felul de întâmpl ri însp imânt toare din
Ungaria" - % ‘) ‘‘%‘/‘;)‘077 +9‘=C‘‘
#)‘‘‘8 ‘/‘ ‘ ‘‘11‘ ‘1I@3(‘!‘ ‘ (‘‘
‘ 13(‘ !‘ ‘‘%(‘ ‘ ‘ ) ‘‘‘ ‘‘
! , 9‘'‘ ‘8(‘‘" ‘(‘‘ /
‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘!‘
"‘‘-‘!‘,(‘!8 ‘‘‘ ‘(‘‘
 ‘‘‘‘‘‘‘(‘/‘ ‘‘,‘‘ ‘ ,‘
‘‘‘/‘‘‘‘‘‘‘-‘C ‘(‘‘/‘ ‘
8‘‘(‘‘‘‘‘#‘‘‘(‘/‘ ‘‘8‘)‘
‘‘‘8‘8‘‘,‘‘(‘‘ ‘/‘‘‘ ‘‘
-‘ ‘‘‘ ‘‘)‘‘‘/‘) ‘8‘/‘ ‘-‘
‘ ‘ ! ‘ 8‘ ‘ ‘ !‘ ‘ ‘ ‘ /‘
‘‘%-‘!‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘
%(‘8‘‘ (‘!,‘‘‘!‘)‘ ‘8‘ ‘‘8 -‘!‘
8‘ (‘, ‘ (‘!‘C (‘‘8‘, ‘8(‘!,‘)‘
 ‘‘‘)‘‘ ‘‘8‘ ‘‘‘‘‘ =-‘
.‘‘/
(‘ ‘‘‘ ‘‘‘‘‘)‘/
(‘ !‘ ‘ ‘ !,‘ ‘ -‘ '‘ ‘ ‘
"#‘"(‘ ‘‘8‘‘‘‘)(‘
‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘)‘!‘
‘‘‘)‘ (‘‘‘‘‘‘!‘‘
,‘!‘‘‘‘12@5/3???-‘
56‘ Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

‘ ‘ (‘ (‘)‘ ‘ ‘),) ‘!‘ (‘!‘‘7 7-‘


---!‘)‘‘‘ ‘!‘‘‘‘(‘-‘ ‘
0G(‘‘)‘*‘ +(‘ ‘ ‘‘ ‘‘(‘‘ )‘‘
‘ ‘‘ ,-‘‘ ‘ ‘ ‘ =‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ,/‘ ‘ -‘ ‘ ‘
 (‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘ (‘!‘‘‘‘‘
‘‘‘)‘‘!(‘(‘‘‘ ‘‘ -‘‘
! ‘‘ ‘)‘(‘‘ (‘‘ ‘‘‘(‘) ‘‘ (‘
‘=-‘
:‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ /‘ ‘ ‘
&$-‘‘.‘/‘‘ ‘!‘ ‘"Times Herald" ‘'"(‘
!‘‘1>25(‘‘‘‘‘‘=)‘=‘‘
‘ 8‘‘‘‘‘'"(‘‘‘0‘"-‘C‘(‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘8 ‘) ‘ ‘
 ‘‘ ‘!‘# ‘‘ ‘1>2I‘8‘,8‘‘‘
1>25-‘)‘‘‘ ) ‘‘'‘, ‘!‘ ‘8‘‘'‘
, ‘ !‘
.-‘‘ ‘‘ ‘ (‘8‘‘ ‘
(‘(‘‘‘) (‘‘‘ (‘ 8(‘
(‘ ‘"‘8‘)‘‘‘)-‘
#‘‘‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘(‘‘!‘ ‘
‘0G(‘‘‘‘8,/‘!‘ -‘ ‘‘ ‘‘
‘)‘‘‘ ‘‘‘‘‘8‘-‘)‘
8‘ ‘‘"Whig" *[<(‘‘ +9‘=‘‘‘ /
)‘ ‘!‘‘‘‘‘‘‘‘16?/1B?‘(‘ )(‘‘‘‘
 (‘ ‘/‘‘ (‘ ‘-‘‘‘‘‘
(‘‘‘8‘!‘ ‘ ‘8‘ ‘(‘(‘‘
 ‘‘‘(‘‘‘‘)‘‘‘‘ ‘
* +‘‘‘=-‘
‘‘‘‘‘‘ ‘‘8(‘(‘
‘‘‘ ‘! ‘ ‘ ‘‘‘) -‘‘(‘!‘‘
 ‘/‘‘‘‘‘*) ‘ (‘‘‘,‘‘
B?/I?‘+‘ ‘!‘‘‘‘‘‘ ‘)‘ -‘
'‘‘8‘‘‘‘)‘‘‘ ‘‘
‘‘ ‘‘8‘‘!‘‘ ‘ ‘H"‘‘Kitty Hawk
8‘‘‘‘‘!‘‘)‘ ‘‘‘‘
Navigatorii Infinitului >6‘
("Hindenurg") ‘ ‘‘‘‘-‘C8‘‘.‘‘ ‘
 ‘‘! ‘‘.‘‘)‘‘‘ ‘‘,8‘
‘7 7(‘‘/‘8‘‘‘‘# ‘ ‘ ‘‘/
 ‘!‘‘, ‘‘3?‘‘12??(‘,‘LZ I, ‘‘‘‘
:‘)‘$(‘/‘‘‘@??‘‘! ‘8‘‘‘‘ ‘
‘I‘‘!‘1>‘(‘!‘‘‘)8‘) ‘‘(‘‘‘.‘‘
‘‘‘ ‘!‘ ‘‘1>2I/1>25‘‘‘‘‘ ‘.-‘
C(‘‘‘‘‘‘(‘.‘'<(‘&"‘‘
'"(‘)‘ ‘‘‘ ‘8(‘‘‘‘(‘‘)‘/
 -‘=&‘‘) ‘,‘‘=(‘‘‘ -‘ ‘
‘=)‘ =‘‘ ‘‘!‘‘ ‘‘ ‘‘
‘‘"‘!‘‘ ‘‘-‘
(‘ ‘ ‘ ,8‘ ‘ ‘ 1>25(‘ ) ‘ ‘ ‘ /‘
! ‘(‘!‘(‘‘8‘‘) ‘ ‘‘ ‘
(‘‘ ‘‘‘‘ ‘(‘‘‘")‘!‘
‘‘1/‘‘‘‘ ‘8‘‘-‘' ‘ ‘
 ‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘>-3??‘‘‘scrise 8‘
26B‘‘ ‘‘!‘‘ -‘

! ‘ ‘ ‘ ‘ )‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘
-‘
!‘ ‘ ‘ 3>‘ ‘ 12?3(‘ )‘ ‘ ‘ Fort
Salisury )‘4‘4-‘‘‘‘‘ ‘‘A‘8‘/
‘ ‘‘ ‘‘‘!,/‘‘ (‘!‘
‘ ‘ ‘ ‘ )‘ ‘ ,)‘ ‘ ‘ ‘ !‘ )(‘ ‘
/ (‘ ‘ ‘ 8‘ ‘ ‘ 8‘ ‘ )-‘ ‘ (‘ ‘
 ‘‘‘ ‘‘ ‘‘‘‘‘-‘

,/‘‘‘ (‘‘1/‘) ‘‘‘8‘1/‘
"‘‘‘ -;-‘<-‘! ‘‘6?‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ (‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ !‘ (‘ /
 ,‘‘-‘
 ‘‘‘‘‘(‘!‘#‘‘ ‘‘
)‘Fort Salisury:‘
58‘
‘ ‘
Dispariţii neelucidate în Marile Y oaie‘

=---‘! ‘‘!‘‘ ‘)‘ ‘(‘! ‘‘‘‘


‘‘9‘!‘B??‘‘I??‘‘*1B?/1>?‘‘/‘n.a.). )‘ ‘
‘(‘8(‘‘‘ (‘ ‘‘) -‘‘‘*E(‘
E+‘‘),#‘‘.‘-‘)‘‘‘‘
 ‘‘(‘)‘ (‘ ‘‘(‘‘. ‘‘
 ‘ (‘ -‘ !‘ )‘ ‘‘‘ (‘ ‘ ‘ )‘ ‘
 ‘‘8 (‘‘‘‘ ‘=-‘
 ,‘ ‘ ‘‘!,‘‘‘‘) ‘ (‘‘"‘
!‘(‘<‘‘/(‘ ‘)‘ ‘se deplasase ‘‘8‘
) ‘‘Fort Salisury *1?/13‘+(‘ieşise 8‘intrase !‘)‘!‘‘
‘‘)‘‘‘ -‘
 ‘ ‘‘) ‘‘‘‘‘  ‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (‘ ‘ "‘ ‘ (‘ ‘ 8‘ ‘
/ /) ‘ 8(‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
-‘ 8‘  ‘ ‘‘ !‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘
F‘ ‘ 9‘ ‘ ‘ ‘ .‘ ‘ ‘
‘ 8‘ ‘ ‘ (‘ !‘ (‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ )(‘
)‘"-‘
' ‘ ‘%‘* ‘"‘‘‘)‘ ‘‘‘
) ‘‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘8‘!‘‘ +‘‘‘ ‘"#‘
‘‘Fort Salisury ) ‘‘ -‘

Gravur din cotidianul =


"‘
=‘(1902), realiat dup descrierea f cut de
secundul A. Yaymer sumarinului misterios v ut de el si de o parte din echipajul
s u, la 28 octomrie 1902, în Golful Guineei. Se remarc tulur toarea asem nare
cu... sumarinele atomice de atac construite dup 1950 (arhiva autorului).‘
Navigatorii Infinitului‘ 5‘

Sumarinul france (‘r mas cel mai mare din lume între 1929 si 1944, când
japoneii au lansat la ap uriaşul 1@??‘(arhiva autorului).‘

C‘ ‘‘8‘ ‘)‘ ‘‘‘‘)‘


 ‘ ‘ ‘‘‘‘, -‘‘ ‘ ‘‘‘
 ‘*!‘1>>>+‘, ‘‘6?‘J‘‘‘‘‘ ‘‘(‘
!‘1>2?(‘‘‘ ‘‘3??‘(‘‘‘‘‘‘!‘/
 ‘‘‘,‘!‘12?BJ‘‘ ‘ ‘‘‘Holland l,
‘!‘ ‘12?1(‘)‘‘‘11B/13@‘-‘
‘‘
)‘‘ 8‘) ‘‘>‘‘‘ ‘‘B/I‘‘!‘-‘
! ‘(‘(‘‘‘‘‘‘‘ ‘
 ‘‘/‘‘,‘!‘‘12?3/12?I(‘‘)‘‘‘
‘‘‘‘,‘‘ (‘ ‘‘-‘
‘ ‘‘‘ ‘‘)‘) ‘!‘12?3‘‘
‘Surcouf, ‘‘: ‘!‘1232‘‘ ‘!‘126@-‘ )‘6-3BI‘G‘
‘ (‘@-6?@‘G‘!‘(‘‘‘11?‘‘.‘2(1‘‘.‘2(?5‘(‘
"#‘‘11>‘(‘‘C‘‘5-I??‘'(‘‘‘‘
6-@??‘'(‘) ‘!‘‘‘1?‘(‘‘ ‘‘3B‘(‘‘ ‘
‘ ‘‘1>-B6?‘‘‘‘‘9‘ ‘‘‘‘
3?6‘(‘ ‘‘ ‘‘5B‘(‘13‘ ‘/‘*‘‘BB1‘‘‘
‘‘@??‘+‘‘‘")‘‘8-‘
0‘)‘"‘‘‘12?3(‘‘)‘‘‘Surcouf ‘‘
‘ (‘‘‘‘-‘ ‘ce ‘8‘) ‘) ‘‘‘
‘ ‘ Fort Salisury 8‘ ‘ ‘ ‘ ‘ "The Times" (‘ !‘
 ‘12?39‘=‘‘(‘(‘ ‘‘‘) ‘ ,‘/
‘ ‘ (‘ ,‘ ‘ ‘ 8 ‘ )‘ ‘
 ‘"(‘ ,‘‘ ,‘ ‘)E=-‘
5@‘

 0&4‘
R)‘
‘‘‘M5?‘‘‘(‘ ‘‘ ‘ ‘KO‘
%‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘
"‘‘‘‘‘.‘‘‘* ‘‘‘
 ‘ ‘ (‘ )‘ ‘ )‘ ‘ )‘ ‘ ‘
(‘
‘ ‘ !‘ ‘ ‘ +‘ ) ‘ ‘ . ‘
‘=‘‘=‘!/‘ ‘)‘-‘&‘‘ ‘‘
 ‘ /‘ ‘ ‘ ‘ 8‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 8 -‘
‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘
 ‘) ‘ ‘‘KO‘A(‘‘‘‘‘-‘K-‘
‘ ;<‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ ‘ '‘ "(‘ ‘ C---‘
*C)‘ <‘ ‘ #‘ O+‘ ‘ ‘ '----‘ *'‘
‘M‘+(‘‘‘‘‘ ‘‘/
‘‘ ‘ -‘!‘‘(‘)‘"Nature", "Science
et Vie", "OMNI", "Science Digest" ‘"Le Gepan" ‘ ‘‘‘ ‘/
‘‘"‘)‘‘‘ ‘ -‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ )‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 (‘‘!‘) ‘) ‘‘‘)‘‘‘8‘‘
‘-‘ (‘‘ ‘ ‘‘ )‘‘ ‘
‘‘ ‘ ‘‘
‘‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘‘
 ‘‘,/‘‘=‘=‘‘ ‘/‘ ‘
-‘‘‘‘ ‘‘)‘)‘‘ ‘‘
‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘‘‘‘!‘8E‘‘
 ‘‘‘‘ ‘ ‘) ‘ ‘‘‘.‘8‘‘‘‘
(‘
,‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘ ‘ ‘ 8E‘ 4‘ ‘
-‘; ‘ 8 ‘‘‘‘‘‘/
‘!‘‘‘‘‘,‘) ‘‘‘‘/
‘ ‘‘=‘ =(‘‘‘‘ ‘8‘-‘
'‘ ) ‘ ! (‘ ‘ ‘ ‘ "‘ ‘ (‘ ‘ ‘
‘‘) ‘‘‘ ‘(‘‘)"‘(‘
 ‘8‘‘ ‘ ,‘‘"‘ 8‘‘
Epilog‘ 52‘

‘ ‘)‘‘‘‘‘!‘‘‘‘(‘‘‘/
‘‘-‘ ‘(‘‘‘‘‘‘‘‘
(‘ ‘‘! (‘‘‘‘‘8 ‘ ‘‘#/
 ‘/‘‘(‘‘‘ ‘!‘(‘ (‘8‘‘‘ ‘
:9‘=‘‘ ‘ ‘! ‘,‘ (‘,‘ ‘‘! ‘=-‘
',‘‘ ‘. (‘#‘ ,‘8‘/
(‘‘ ‘ ‘‘ ‘!/‘ ‘-‘
C‘(‘‘‘!, ‘‘‘‘‘)(‘")(‘/
(‘)‘(‘ (‘ ‘(‘‘‘(‘
‘‘‘) ‘ ‘ ‘!‘E‘ ‘‘#‘!/‘‘)(‘
 ,‘ ‘ !/‘ ‘ =‘ ‘ =(‘ ‘
=G/"=(‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘ A(‘ ‘ ‘
"E‘
C-‘K-‘ ‘;<‘9‘= ‘‘)‘‘&$‘ ‘‘
*‘.‘8‘‘‘‘!/‘)‘‘/‘X-X-+E‘ ‘‘‘
 ‘‘‘ ‘8‘‘‘ (‘8‘‘‘ ‘/
E‘C(‘‘‘#‘‘‘) ‘!‘,‘8 J‘8/
 ‘‘77 (‘77A‘‘777‘)‘ ‘ ‘‘‘,‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )=‘
("OMNI", ‘12>@+-‘
‘‘‘ ‘ ‘ ‘8‘ ‘E‘
 ,‘‘‘8‘) ‘,‘8 ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘
-‘
‘
55‘
‘

% %0 &4 : ‘0'
A ‘
0' ‘C‘' 0

(‘' '0&C (‘
0 ‘9‘

%G(‘;-H-9‘"Şea Fights and Shipwrecks" *G‘N(‘'(‘126>+‘


%(‘-9‘"L'antirinascimento con una appendice di manoscritti inediţi"‘
*(‘4-‘:(‘12I3+‘
%(‘K-9‘"Leş extraterrestres dans l'Histoire" *(‘KM‘0(‘125?+‘
' (‘F‘K-9‘"Naval Operations: History of the Great War Based on‘
Official Documente" *G‘N(‘0(‘123?+‘
'""(‘F‘H-9‘"The World Crisis" *G‘N(‘ M(‘123>+‘
(‘ -9‘"Turkey in the World War" *G‘;)(‘N(‘126?+‘
:""(‘
"-9‘"The Naval History of the World War"‘
*' (‘;)(‘123B+‘
L(‘;-9‘"The Campaign in Gallipoli" *0(‘;"(‘123>+‘
-‘ -9‘"Histoire D'Angleterre" *(‘ -‘:<‘‘'(‘12I5+‘
(‘- -(‘ ‘ ‘ 9‘"Space-Time Transients and Unusual Events"
0(‘4-:-‘ *'"(‘/;(‘1255+‘
(‘ -
-9‘"Invisile Yesidents" *G‘N(‘H(‘125?+‘
A(‘K-9‘"Passport to Magonia" (Chicago, 1969) A)(‘-9‘
"L'Univers diaolique" *(‘ ‘"(‘12>B+‘
‘

D‘D‘D‘"Chronique de l'humanite" *(‘‘KO‘0(‘12>I+‘


D‘D‘D‘"Chronique de la Seconde Guerre Mondiale" *(‘-‘'"O(‘122?+
D‘D‘D‘"Grand Atlas Bordas" *(‘‘%(‘122@+‘
D‘D‘D‘"Istoria Lumii în Date" *%8(‘-‘ ‘, (‘
H‘ H‘H‘12I2+‘
H‘ H‘¦‘"Le Dictionnaire de notre Temps" *(‘;"(‘12>>+‘
H‘ ¦¦‘"L'Encyclopaedia Universalis" *(‘:‘ (‘12I>/125B+‘
"Leş Grandes Enigmes" *(‘0(‘1223+‘
D‘D‘D‘"L'Histoire du Monde - Le Moyen Âge" *(‘0(‘1225+‘
D‘D‘¦ "The New Encyclopaedia Britannica" *0(‘%‘ "(‘125@+‘
Biliografie selectiv ‘ 51‘

'&0' ‘C‘A 
9 ‘

"NATIONAL GEOGYAPHIC" *‘4"‘<(‘15"‘‘


-‘-‘-H-‘H"‘C'‘/‘3??6I‘/‘ +‘

"NATUYE" *‘K‘0
C-(‘%‘(‘% ‘

;(‘'‘/‘31‘/‘37‘/‘L+‘

"OMNI" *12IB‘%G<(‘G‘N(‘-N-‘1??36‘/‘B2IB‘/‘ +‘"SCIENCE

ET AVENIY" *- -‘1I(‘‘‘‘%‘/‘5B??>‘(‘:+‘

"SCIENCE ET VIE" *.‘ (‘- -‘B(‘‘‘‘%‘/‘


5B??>‘(‘:+‘

"SCIENTIFIC AMEYICAN" *‘ ‘ -(‘@1B‘‘ )(‘


G‘N(‘-N-‘1??12‘/‘ +‘
2?‘

' ‘

C ‘Y‘ 
‘-----------------------------------------‘6‘

 ‘‘‘-------------------------------------‘‘

‘‘‘------------------------------‘12‘
 ‘!‘ ‘ ‘------------------------------------‘6?‘
‘!‘C‘‘--------------------------‘62‘
"#‘‘---------------------------------------------------‘@>‘

70&
& ‘C ‘ 0
‘0 -------------------------‘BB‘

0‘
,‘ ‘----------------------------------‘BI‘
A ‘‘8‘----------------------------------------------‘I1‘
)‘ ‘--------------------------------------------‘>?‘

 0&4‘------------------------------------------------------------------‘>I‘

% %0 &4 : ‘0'
A‘--------------------------------‘>>‘