BOROVASUMA,AVIO-SNIMCII GIS

masovnog turizmanapu5taju plodnapolja,dolci i stoljeii na se Pojavom je gradenei odrZavane terase.Kulturni krajolik prepuSten divljem galopiraju6em razvojuboroveiume dija korijenjauniStavaju, deblai a kroinje prekrivaiu arheoloikei druge spomenike. Zbog te gustodedobri Ipak, zahvaljujuii srarijim dijelovi otoki nisu mogli biti pregledani. iz doba,uspjelismootkriti pojedina aviosnimcima predturistidkog nalaziSta. Tako smo,na primjer, otkrili pretpovijesnugradinu Gradi5ie povrh sela Vrbanjana samomprevoju izmeduStarogradskogJelSanskog i polja (A). Pokazaloseda seradi o najveioj gradini na ovom dijelu Hvara.Pomo6u GISa utvrdili smo da je ova gradinakontroliralacijelo Starogradsko i polje (B). Ako ona pripadaZeljeznom Jel5ansko dobu (a to 6e sejedino ondabi Gradi5iemoglo biti ono "veomautvrdeno utvrditi iskopavanjima) kadasu 385/4pr. K. utemeljiliFaros,dopustili mjesto"kamosu Parani, domorodcima da nesmetano ostanu, a o demu piSe Diodor. Zahvaljuju6iovakvom nadinu istraZivanja GradiSieje pridodano pretpostavkamatomeda suPurkinKuk (povi5e o dosadainjim Starog Grada) i gradHvar to'Jako utvrdeno mjesto"na otoku o kojem govori Diodor.

2OO1 ARHEOLOSKO NALAZISTENA SREDNJODALMATINSKIMOTOCIMA:

Sro s NJrMA?

Palagruia

Gargano

Projekt Jadranskiotoci
. . . toronto hvar- split- zadar ljubljanabirmingham

2oor. ARHEoLoSKo NALAZISTn ur
SREDNJODALMATINSKIM OTOCIMA:

Sros NJIMA?

Projekt otoci Jadranski
- toronto hvar- split- zadar ljubljana birmingham veze, trgovinanaseljavanje i god. 6000. pr.K.- 600. po.K. god. saietak vainijihrezultata

uredio Branko Kirigin Hvar/Split 1998

Nukladnik: Hvara otoka baitine kultume za Centar zaititu Luciia Hanibala Ljetnikovac HVAR 2I450 (00 2l) tel.fax: 385 74 l0 09

"Cijela ilirska obala t'eonru inru dobre ito neslnn Lt:prinorje ina luke t'e( (5. oblilnjim otocima." l0) "Dalmotinski otoci (317. bogati nruslinom su i lo:onr." l0) (djelo Strabon, Geografija nastalo polovini st.pr.K.) u 2. l.

Urednik: Kirigin Branko

Lektor: BoZanii Joiko

Korektura: Duplandii Anii i Arsen Hanja

otoci Jadranski @ Projekt

i Priprema tisak: - SPLIT DALMACUAPAPIR

(god.38514. "Dok orodogadulo pr.K.) se Paroni prenru nekom prorotunsttn posloie je koloniju Jadran, na osnot'at'iinaotoku :\'onltit Faros, suradnjitiranittonr n s je paknenm0g0 Dioniziiem. 0vaj godina ronije poslao koloniiu .ladrun, no osrtot'at'li na:ycut Lisos." 13. X\/. Qrad (god. pr.K.)"Zato t'rijeme Purani sunaselili 38113. su koji Faros tlopustili hurborinn otokr nesnrctano n0t'eonm na da 0st0t1u u^'rdenom nt.jestu, suortiutenteljili dok gradkrajmcn'aob:idoli Kasnije i gu. harbari otoku podnosili s nisu nu:ohrost i Grku po:t'oie s kopna Ilire nlsuprzt otoku.l,{iih oddeset rile tisu('a naFuruts snnlg0 ltrijede ntalih podu:eie brodot'l, napud ipobiie nmoge Grku. nantjesnik od No u Lisosu, posta'ljen Dioni:ija,:aplori ver'im ctd s hro.jen pruttit'ilirskih trieru brodit'a:jedne i potopi, druge :orobi, pohivii odpettisufu t,iie barbara. :urobit,ii oko puk dt'ije tisuft."

xv.14

Diodor, (djelo Histonjska biblioteka nastalo l. st.pr.K.) u
Naklada: 500primjeraka

Ilustracije: arhiv PJO

Crteina korici: Anconitanus Benincasa Graziozo iz godine je izradio koju srediinji karte dio Jadrana 1472. (Museo Venezia) Coner, kulje i konzen'aciia De povodom Inter Knjiga tiskana Svjetskog arheoloikog kongresa: kongres stt'ukciia Hrvatska, svibanj 1998. turne baitine, Brad, je grada poduprlo Ministarstvo zajednica Hvara. Knjigu finacrjski kulture i Turistidka RH

"Pored prouiat'an.ja istrolit'atsamobut'lja, koju ono ito on nujviiento'-e u(ittitije du potir'e istralit'unje.Na.jt'er'a lelja da nn stranitunako.je druge na nti.je slijede ukalent kolikotoga.loi inn da se w'ucli. Grupaod tri-('etiri priiuteljako.ji tt'ore istralit'atki odbor, ntolei:ranreclno dobrouloliti st'ojet'rijcme palliit'ont u istro:it'an.ju dulmutirtskog arhipeluga od trat'nja lipnja.Tebolibi ito do obirli.stuko nalu:iitekojese:ot,e Gradi sakultiti obilnui st'eprisutnu eutogrufsku 1qrarlu." SirRichard Frances Burton, TheLon-e Walls Salona theRuined of and Cities of Pharos Gelsa Lesina. and di Joumal theAnthropological of Institute Great of Britain andIreland London 6, 1815.252-296,

KAZALO

ProjektJadranskiotoci. Arheologijaipovijestsrednjodalmatinskihotoka . OtokPalagruZausrcuJadrana
= PalagruZa PalagruiaDiomedov u pretpovijesti; otok; PalagruZa i periodu u rimskomsrednjovjekovnom

..........9 .......12 .,..16

orokvis
IIII - Grdta naseobinaotoku na Visu; grcke TaleZprethodnica Isse; pretpovijest Krajicina ipiljai ranija Visa

.........23

Otok var H
grada Faros njegov i teritorij; Utvrda Hvara najveie Zeljeznodobno naotoku; naselje Grapdeva ipilja

. .. . . . .28

OtokBrad
Mikenjani istodnom Skrip: na Jadranu?

........31

OtokSolta
nalaziita Od37do215 arheoloikih

.......42

KompjuteriiprojektJadranskiotoci.. Arheoloika ba5tina srednodalmatinskih otoka: stanjeiproblemi YaLnijaizdanjaprojekta
projekta Zahvale; Jadranski otoci Suradnici

....44

.........46 ......,..48

Proj Jadranski ekt otoci

.t!

godinezajedno arhivskim bibliogras i pregledom. istraiivanjo. su Ta koja lskim s vlastitim sredsnima zapotela nekolicina i vet tiie od jednogstoljetagenenra arheologa pou zimskim danima odmora, laji po- tela su davati arheologe sudaliveliki dopfinos znaiajne rezultateokui znavanju najstarije kulturne pobaitineoto- pljati ved broj suradnika svesrdnu uz pokazalo da ta driku Centra zaititu kulturne ka,a i iire regije. Ipak, se za baitine grada sistematizirdnatakat) otoka velika nije na Hvara. Tqko se 1987. prisu elipi pruiiti nove poclotal,e. druiili kolege Sveutiliita Bratfordu, prina[indamo1e sa u je mijeteno da sepodaciponavljaju, da predvorleni Johom Bintliffom Vincentom i poticajaza stvaranje nema novih susta- Gffiqem. Potom sepridruiilikolege su ttnihistraiivanja zaobradu ni starih nala- JohnW.Hayes Timotlry i Kaiseriz Royal 0ntarioMuseumaKanadi FrankCau te je pokrenula je naprojekt rrersaSveu(iliitaLondonu.Toda Inspiracija koja u projekt"Hvar- arheologija Jarlranski otocibilo su sistemotska reko- stao nerlitegnosciranja su 70-tih 80-tih koja i uzela ranskog predjela" . po maha Sredozemlju. Koriitene metodoPosebno istaknuti treba ulogu Vince logije radanisuse odnosile podatke ataGaffneya je stjecajem na koji sretnih okoproveo Hvaru dobijenevedhili manjih s tradicionalnih lnosti1989. godinu na daje s Nikiom iskopattanja. Naprotiv, traie informa- na te one Vujnovifum, i testos prostora regije Brankom cijes cjelolupnog neke i Kifiginom, obiiaocijeli otok. je teie k tomeda proutattaju promjene Snorena tala pna banlapodataka u o kraj likukrozttrij eme. o arheoloikim nalaziitima spomenicima i polje Starogradsko na otokuHtaru otoka kalcvu tadau Hnatskojnitkonrdo je prostor kojije obetavao znatajne rezu- je lmao. Pokozalo pni put do je na se Itate terenski i obilasci zapoteti 1982. Hvaru 1989. 200qrheololkih su do bilo na-

0,,-#:

'I:[{!!ii

Projektl adranski otoci

Projekt lodranskotoci

11

broi niihov ptegleda laziita,a daje nakon povetan oko800! na ' Starograpregled terenski Intenzitni grada Hvara, prostora potja,zatim dskog i ZastraselaPoliica okoselaBrusia, u iiitu, te iskopavaniaipilji Pokrivenik' i pokazala da sepretpovijesnianti(ki su razumjeti se ako periorl Htarunemogu na otoci i na isti natin ne obrade susjedni i (Brat, iolta,Vis,Biievo,SvetacPaladviju grulot. kojiNlre mll izmedu jaje nastao projekt Ja' Tala obala. dranskih zapoieaprvaistraiivanio otoci, drqnski gdje na tasu 1992. Palagruii, susevriila zatimse 19934.i 1996., i iskopavanja preglecl otokaVisa i obavioterenski

1992-6. terenski a potom Biiew 1993-4., pregled iskopavanja Hwru, Bratu i na i i,oki. radu najvedproU dosarlainjem blen je dnio otokHvar budutida se u proilo*i na njemu najriie radiloi daje i velikaarhivska bibliografska osnvljena je bilo lakiejer smo imali grada. Brat Za prethodnika Dasena Vrsalovifu izvrsnog topogr$ska istrakojije joi 1960. objavio je sistematizirao te na 0t0ku iivanja svom gradu. poznatu dotad Starokrifunsku svu na nalaziita Bratu i ranosrednjovjekovna Su takodersu bila dobro obradena. jer je bilo joi lakle, setamo gotoSoltom na starzkritatto niita nije radilo osim

lanplelau Grohotama. nskom u RekognoNeke najznatajnijih od rezuhata 2ena sciranja otoiitu Syecu izyriena su limoprestaviti ovojknjiiici uznnpomeu po- nu claje projeh onorenzadaljnjusural98l . te takotamo bilopotrebno nije (sl, novno odlaziti 1).Palagruiu naieg dnjusazainteresiranim do institucijanakoi je objattitive(poarheolozi posjetilivile od legama. boravka nisu Namjera nam godina, naia istraiivanja stotinu a taml stignute rezultateutemeljiti i Topografski dalasuzavidne rezultate. otoku Na Visu, centar gdjefu sesakupljene podabanke gracla skoro i nije takatuvati,doradivati biti od koristiza osim antitkog Isse do i podataka sistematskog preglecla. druge bilo i istraiiratei in*itucijekojesebave Sliinoje bilo i s otoiitemBiievom. upravljanjem i koriitenjem kulturne baitiTerenska rekognosciranja postu- ne.Takoder proiiriti istrasu namjeravamo je iivanjanadruge jadranske pnl lsnare a, i cijeli niz otokabio otoke izvriiti i istraien. Nakon setopostiglo, ito rezulta- nova iskopavanja vetobradenim na otoci"ubaieni" ti su u Geografski informaci- ma. jskisistem omogu(uje koji analize arheo(v.G.i B.K.) loikihpodatakapodataka krajoliku i o na daleko osnovi. iiroj

pogled Perspektivni nl gradine okolinu na Grctlac istotnom dijeluBrata. boja Sitta pokazuje ses ito gradine , doksuzelene vidi totkicegomile . sl.l. Popled ostatke na bizan*ke unrde 6. st.naotoku iz Svecu

Projektadranski I otot'i

13

i povijest Arheolosija otoka o srednj dalmatinskih
pred se Ponajprije, otodje nalazi ovo otoci rednjodalmatinski su medunajljepiim Odnajra- dvama prolazima povezuju koji Sredozemlja. najvalnijirn otocima - to za oni s Jadranom je ponijihvremena subili napuceni, prostranu unutrainjost rasu (i njihsusetuklii nanjima senaseljavali drudje i danainjeg Splita antidke Salone) Mledane, Bizantince, uiie Neretve. ukljudujuii zni narodi borbe Djelomice milenrjske se posjetioci- zaotodje Grke Rimljane, i llire.Danainjim mogu razumjetikaosukobi koi oko ko- ntrole ovim moieizgledati znadaj stran otoka maovih podrudjimakopnu. vainim na nad jegsunekoiimali. Medutim, razumijekljud promjene Kultume, etnidke politidke i povrlesti regije u vezikojuovi nakopnu leii ove vanja PoneizbjeZno suutjecale otodje. na i zapadne Ja- sebno obale istodne otoci izmedu dine Zestoki sukobi izbijali u razdobljima su pomorcima su Najranrlim trebale deste kada nakopnu drana. nastajale moinletvorevine su luke. se od i sigurne a plovilo popravilu mje- zakoje kontrola otodjem Zivotnu je imala nad koje Ovi sta mjesta sevidinaobzoru. otodo prema vaZnost. Radilo nesamo otvaran1u se o put prema ci tvore najsigumiji iz Grdke tako jakim posebno vezama nego Sredozemlju, i o gdje veliki sjevemom Jadranu su se spajali "otodkog je preko mosta", posve a s Italijom prema putevi vode srednjoj i sjetrgovadki ito prirodno je mnogo znadilakontrola i nad da vemoj vaZnost Europi. Otoci imaju strateiku i jadranskim rutama. Grdka knjiZeuzduZnim zbog seu proilosti ratovalo. koje desto vnost nam o saduvala je neitovijesti drevnoj U svim razdobljima odituje ipak se izradominaciji. Visu njegovala a na se zitaosobitost kulture otodju. na livota libumskoj Uvjeti predajaJonrlu, gospodraru o legendarnom Jai s vremenom oblikovan kultumi krajolik te Kasnije ilirski su kraljevi djelomice zautvrdene tradicrle djelovali tiho. posto- drana. su ali gospodarili prr.1e je otodjem, nego zapodelo rijano, prolimanja uvjetujuii populazatedenih japodrudja. okolnosti msko osvajanje Slidne cijai onih suprolazile. koje vijeku: nakon rasula rise S druge strane. otoci nalaze vrlo vljaju i u srednjem ovi se polovinom st.etnidki pomske Dalmacije 7. blizu dalmatinskog njihova proilost kopna: se u razlislavenizirani dolaze sklop otoci proudavati ne moZe izdvojeno. Odnosi trle- tpuno pod cjelina, trajnije hrvatsko povrjesti nikada jedno- ditihpolitidkih kompoznate nisu bili ali upomo naitojali stavni, zastarija a razdoblja ih tekistra- kraljev:tvo. ce Mleiani valja Ziti. Neke ipak aspekte moZemo izdvojiti. nametnuti vlast. svoju

povijest Dramatidna srednje Dalmacrle ndanim predmetima. vremena Iz ranog broodraiava u arheoloikim se i povijesnim spo- ndanog podaci ogranideni pojedidoba su na pokajoliku. menicima razbacanim gro- nadne Stare nalaze na grobne ili humke gomile. prapovijesne bne humke, gradine, kolo- Otkriie grdke ranobrondanodobnih naVeloj nalaza jako nije, rimske i bizantske svjedoci Palagruii, vile utvrde su pokazalo stoga, uzbudljise, znahja otodja milenrje koz povije- vim.NaVisu Svecu europske i nalaze ovog iz razdoblja je stl. otkrilismou Spiljma, na Hvaru velika a yezana rano Ono5toprojektJadranski prouda- grupa otoci gomila uz brondano doba. vajest kako otoci su napudeni je dovjek Dapade, i kako izgradnja groblja gomilamaViri s u koristio prostor najranrjih ovaj od vremena naotokuHvaru, pa ukazuje u njemu da moZemo dodolaska Hrvata. Najstarrle zajednice u ovoj vidjeti javni prvi ritualni spomenik, seon teda regrli sulovci-sakupljadisuovdje bili koji Zi- moZe vezati obred plodnosti uz zemlje. Plo(Spilja vjeliprije od 13.000 viSe godina je Kopa- dnazemlja dalmatinskom veoma na kriu dina Bradu),vrijeme na gomjeg paleoiitika. osjetljiva suranizemljoradnici. jo5 u te moida NaZalost, veiina naselja stanovnika ovih mo- od same primjene poljodjelstva, kau vrlo gloje nestati koncem ledenog kada Ja- tkom doba je roku pogodeni bili smanjivanjem plodne dransko morepotopljeno izmedu 8500.i zemlje uzrokovane erozijom. god. 6000. pr.K. Nakon razdoblja toga otoci Na otocima skoro posve su nepoznati sunaseljeni ljudima susebavili koji zemljo- dokazi naseljima o i koriitenju zemlje sreu radnjom. Datumi je dobrjeni takozvanom14 dnjebrondano a slidno i nadrugim C doba, metodom njihovih iz pokazuju se mjestima naselja da srednje Dalmac4e. ie seu kaTek jugakasjeveru poljodjelstvo s iirilo nakon 8. snom brondanom osjetiti porast dobu naselja yezana:uz milenija K. Medusrednjodalmatinskim pr. uglavnom utvrdena - takozvabrda poznato imenom negradine. radnaotocima otocima razdoblje, ovo pod Nai ukazuje su da je neolitik eneolitik, i zastupljeno skoro veiegradine smjeitene poloZajima im na koji iskljudivoSpiljama. Hvaru suMarko- omoguiuje u Na to plodnih kontrolu povriina, resurs va,Grapdeva je zbog i Spilja Pokriveniku. u Iznimku koji spomenute bioitekako erozrle vapravilu u ovom otkio je projekt je naPa- Zan. znadajnrlinalazi kada Joi su mikenske keramipronaiao lagruZi nalaziite otvorenom na iz ra- ke u Skripu Bradu 23)koji sugeriraju (sl. na nogneolitika. Palagruia je tako Otok dao na- dasuprikraju drugog pr. milenija K. postojajstarrle podatkeplovidbi o Jadranom u ranom le veze Grdkom sazajednicama su s ili koje (sl. neolitiku 4).S timje dokazano komu- b i l e u v e z i s G r d k o m . da joS nikacrla otodkim lanacem vaZna prije bila je Pomnogo demu Zeljezno slidno doba godina! 8000 kasnom brondanom U tomrazdoblju dobu. taPrva upotreba metala Dalmacrli u oditu- koder dominiraju gradine, dinisekako ali su je seujednostavnim bakrenim, akasnrle i bro- viSe vezane vanjske uz kontakte. posebnog 0d

t1

n Projekt.ladra skiotoci

Pro,je .ludra kt n,tkiotot'i

t5

vei l. Rima krajem st.pr.K. Nakon je znadaja gdje lokaliteta suprtsutnt rukama nekoliko u Cagrad ito je ovopodrudje ukljudenoRimsko Hvar, grdki pretkolonrlalni To su nalazi. (u postaje glavni Splita) tog Salona blizini Za TaleinaVisui PalagruZa.vrijeme pe- rstvo, Otoi centar o dokaze najranijoj politidkiekonomski u Dalmaciji. rioda izgleda vidimo da vaZnost. Pa.r no svoju strateiku Crci zajednicama. ci suizgubili grdkoj s trgovini lokalnim gospodanesmetan im sa naiihotoka susje- Ronrunu je omoguiila veze poitivali suodito na naseljima vrhu rskirazvoj. i Itahjom etrurskirn dnom carstvu manje otoka zamjetili otoda Sudbina u kasnom Tada vjerojatno, Jadrana. su, je 4. Po- je jasna. Tijekom st.po.K. Dalmacija kolonizirati. i daih mogu zemlju ci imaju i Istodnog carstva, pro- prelazila izmedu Zapadnog na kolonija ovom nam znalo je nekoliko rasprava je najstanla. ali se dini da otoci nisu bili pogodeni koja no storu, joi vlada je ratovima razdoblja.5. st. toga U zvana sirakuika ko- gradanskim Issa, na Kolonrja Visu, je neovisan regija funkcionirala skoro kao okolnostima,ova u osnovananepoznatim lonija. pod rei tontes nilitarisiz na kasnije Farosa otokuHvaru. teritorij upravom od moZda zatim Nakon prelazi ruke toga u Gota, datirati Salone. kolonrla semoiepouzdano koja Prva je ona Starom polovini st.zauzima7. au Gradu utemeljena pr. Bizantinaca prvoj 385/4. u Hrvati. sreodnosno Sudbina u K. od stanovnika Parosa Egejskom ju je Slaveni, otoka je je razdoblju otoka zabiljeiio Dio- dnjodalmatinskih u ovom utemeljenja moru. Godinu izvor bili Otoci donosi dramatidan u kojem nejasna. sunedvojbeno vaZan opis dor.Diodror na funkcionii sve utemeljen, a polom hrane doksugradovi obali spominje je grad kako pali na stanovniitva. Prema rali.No kadsugradovi ili seugasili napadnut lokalnog od izuzimajuii arheoloikih Brad, dokapisanju je doiao zadnji u das otocima, njegovom spas je vijeku nema srednjem ili zaititila ko- zao iivotuu ranom kada flota Dionizija sirakuikog (v. rijetki. ili suizuzetno loniste str.5). je je kolonija prrje, Projekt otot'iregistrirao nastala Jadranski Bezobzira koja jasno je 2000 arheoloikih nalaziita koji Faros su preko njihova sudbina dosta razlidita. povijest kraja. knjitog Ova bogatu moida kontrolirali lokalni dinasti, i vjerojatno pokazuju je je doZivio pad, moZda i napu(ten Zica je izloiiti suviie mala bi u njojmogli da nagli a tije daipak jekom st.pr.K. S druge prikaZemo te Prigoda Vis. 2. strane kojisu sve rezultate. snekih najvainrjih nalaziita na prvog ili- kratke saZetke opsjedale ilirske snage vrijeme za podevii najudaljenrje Palagod. otoku, od rskog (228. pr.K.)izgleda je za- svakom rata da x , pa drZao neovisnost, je i utemeljio gruZe do Soltekojaje najbliiadulmatia dak svoju Na tabeli kojaslina kopnu. kronoloikoi novenaseobine otocima na susjednomnskom i u su koja kopnu. na na Osim Visu, drugim otocima jedi prikazana nalaziita sespominju su period pripadaju. kojern Zivjeli veiihpromjena. bez i domorodci Neja- tekstu vremenski je doili podizravnu sno joi kada otoci su ri(v. is.c,) i msku vlast, suFarosIssa lartobili u ali dc G.

Kronoloika tabela kljuinaarheoloika za nalaziita e odalmatin otoka sr dnj skih
Datum 7-800 po Kristu Dominacrla Rima prijeKrista 5-300 Grdka kolonizacija Utemeljenje kolonija grdkih FarosIssa i GradinaHvaru naTaleiu. u i Grdko svetiite Palagruii? na 1000 Zeljezno doba Mikenski kontakti Bradu na gradine Prve pod Grobovi gomilama, podetak groblja Viri u Grapdeva Krajicina and ipilja Podetak zemljoradnje dokazi i prvi o prekomorskim vezama PalagruZi na Lovci-sakupljadi (Brad) u Kopadini Rimska i Fanja Issa Razdoblja Dolazak Hrvata NalaziSta

2200 6000

Brondano doba Neolitik

13000 Gonrjipaleolitik

a P t , , j t l il t h u n : I t' , r ' ,iL

t7

u 0tokPalagruia srcu Jadrana

i ali najmanji. zato najviic alagruia.je na od iznenadujuii svihotoka kojimaje vodio islraTivanja. otoiiiu, Na projekt jcdvavefimod povelike hridi.arheolozt su i.'r:prctpor rjc.nih. antiilih pronrili trrtore Ti tragovi nago moreplovaca. dnjovjckovnih vei bila r,jeiiuju je Palagruia odavna znada velinego bi seto ponjezino.j ito tnovainija iini dalo naslutiti. je i dugaPahgruia vrletnabezvodna. oko m. 1300 i iiroka 230 Stijene m ikajedva

padine do diiu se iz valova oitrog i strme .c na J\il m.ie.lr prehenr loji uudurnog krlju. /drar u umanje ni. \a jednom lro.ifuje na najvikl todki.stojinajveiisjetionikna (sl. posadorn 2). Nadrusa Jadranu sialnom od gomkraju.uskitjesnac drleliPalagru2u pct otoiiia povriinom puta MolePalagruZe, od alijoi manjeg. vrletnrjeg 3). Neke i iihl. jedinstvenei nema su votinjskih i biljaka vrsta Jrugdje. PreZi' zrhraljujuci ljuju rh nigdle koliiinikiie kojapa ali skromnoj. dostatnoj

pu je pomorci dnenagodinu. Putnici iplk.unaloi su nikako mogli nisu zaobiii. i vei . t , ' nrr/ r l c d ui.j c k , \ lm" l j e , l n l nh k u l i lt'ro zaloito sekrajnjemimoilaze morske l dvijc , i e ' r i l j c , : a - e J r irtrr r p o . j c cri lrr P r l . r g r r i . r .stmle. kojihjedna prema od tcie istoku. adruZaitol gdjc zapadu. m.jestu sconesuNa ta prena jc Palagnriasrcdiinji u lancu olok koji sreiu irrllolenalaze najbogatija se ribolovna p0pfijeko s"" protegnuo Jadrana. prcko Otoci podruija Jadranu. na Sukladno arheotome, T r c r t t i P . r n o sP.r l l g r u ) S.u i a iS r e t uir loikoblago tii r a . zapravo iznenadujuie. otoka i nije Visstanice naputLr ltalije DalmaciJe, .u ollrili Palagrulu p0su od do \e.: Arh(nlo,/i Sasvakog njihvidiseslijedeii a ka- tkraj od pro(l0g otok. sloljeaa. Tallanski arheolog Ca' i prilla rlodeMarchesetli tkad kopno. suotoci Ti tisuiljeiirna i engleski istraiivad Risir iili pomorce ribare. i nudeiiim sidriita. chald Bunon posjetili je 1875. godine, su u odnoriitazaklon. i Poglcdajtezemllopi vrijeme na izgradnje svjetionika. Izvijestili o su snu kartu sve rlm bitijiLsno. i ie Plovcii od nalazima kamenih grdarije. sjeiiva iulomaka otoka 0t0ka. pomorci ol uda d0 su mogli pre te o latinskim nafpisima urezanim u kamen. plovitiJadLan nikada gubeiizemlju vida. Nitko. me iz medutim. detaljnijc do 1992. nije sve je Palagruianalazi srcdini lanca. se u tog Stafi godine krenuo niihovinstopama. tada Od

(Salnnunlrijul MoluPalagrulu sl.3.Pulugrulu Potlatlut srlettoniku stulilnjipktto nu ittu s'ietionik. nu :;tlunu Pllugru:r. po:arlini L sl.2.Pog,lcd iulnu
u po:atlitti

l8

Projekt Jadranski or:i ot

Projektl adranski otoci

je Upadljivo otoku sklopu projekta posjeien detiriputa. li naiiniivotanaSredozemlju. jedinstvo je njihove materijalne kulture. Prepregled i pregled Obavljen sustavni terenski koje izradivali medusobno su ograniie- dmeti suzasebe podmorja.izvriena te i'koparanja vrlo tome razasuto, istraZivanjima slidni unatod ito suZivjeli tim nogopsega. Zahvaljujuii Palagruie u malim zajednicama, je dasuodriavaOdito baitina znamo arheoloika da danas pretpovijesnih li redovne veze i medusobne unatod udaljenokljuanih nekoliko obuhvaia jasno u i Palagruia povrjesnih Na su razdoblja. otoku ustanovlje- stima prostoruvremenu. dio iiao bakenodobnog i bro- pokazuje je barem tih dodira moda neolitiikog, ni tragovi plovidbom otoka otoka. do kao rz rem, od boravka, i brojninalazr nianodobnog rimskog Moreplovcikoji sesklanjali, su odmaravremena klasidne Grike,helenizma, vtjeka. li ili barilina Palagruii trjekom sljedeiih razdoblja i kasnog srednjeg stoljeia ostavili malo su traga. Ipak, razmjemorano otkrilisudaMolaPalagruia obiluje Palagruiapretpovijesti u kemenom, omiljenom sirovinom izradu za cijepanog kamenog oruda no7eva. oitricai grdanje kremenih Nekoliko ulomaka i - kojeobiljeZuju pojedina pretpovijepristajanjimaPa- strelica svjedoie prvim o na sjediva razdoblja. Nodule kremena, todnije ili, regodine K. Posje- sna pr. lagruZi, negdje 6.000 oko plavkastosivog roinjaka, nalaze uklose tiocisunaistodnom oloka kraju ostavili so- deno, za stijene dok u poput posjetnica, bom, karakteristidne ulomke pljene vapnenaike otoka, seerogomilaju ialii nodule na dirane razlomljene grdarijeukralene utiskivanjem nazubljenog (sl. ruba Skoljke sdanke 4).hobnimiskopaje vanjem prikupljeno neitoneolitiikog kremenog oruda ulomaka i lonaca, nisuotkdali veninikakvi nepokretni nalazi. svojpriliPo jednog viie kratkih ci, radiseo tragovima ili p0sJen. Gmdarrja je nadena Palagruii kakva na je sredozemnim nadrugim nalaziitima dvrsto v.ezana Sirenje uz najranrjih zemljoradnika. Maleskupine poznate ljudi, medu arheolozi"kultura ma podimenom cardium-impresso poiele kerami,Le". susetijekom sedmog tisuo pr. cljeca K.naseljavatiobalenjenog dui i blizaleda. suuveliproizvodnju skog Oni hrane, posude ranoneolititke s sl.4.Ulomck vrtovi stada i zauvijek promijenia njihovi su platoaVelealagrule P istotnog

podnoZju. mau njihovom Mnogobrojne gradnja). rupe je kasmja Medutim, sustavnim tereje kemen nskim u vapnencu oznaduju mjesta odakle pregledom padina ispod pnkuzaravni govore poweme- pljeno s povriine oko6.000 je bio izvaden. tragovi Ovi o od kvadratnih nom iskoriitavanju kojejezapodelo u ne- metara vei mno5tvo kremenog oruda, otpadnog olitiku, vjerojamo dodahra pu- materijala cijepanja kao aktivnost od kremena, ulomaka ta"cetinske" tnika prolazu, u kozvane gmianje, nekoliko kamepoglavlje pretpovijesti Slijedeie Pala- nihrukobrana, tenekoliko sjediva obsidrjaod gruieodvija potkraj se pr. treieg tisuiljeia K. na uvezenog uediinjeg iz Sredozemlja. Nikrajem bakrenog Razvoj doba. dogadaja ostao zomprobnih sondi kojesu iskopane tom na je zabiljeZenpoloiaju (sl. na Salamandrija3), prostoru ustanovljenojesusve izradevi da te glavnom arheoloikom nalazi3tu otoku. na Tu, neprenesene erozijom zaravni sjevemu sa niz pri sredini otoka, malazaravan smjestila padinu. se povrhstijena sediZu iirokimiljundakoje nad pokivaprijelazno Cetinska kultura ranimZalom. Iskopavanjasamoj na zaravn m- zdoblje bakenog brondano iz u doba. Arheoje su otk la tragove nikakvihpretpovrjesnihIozima najbolje poznata niza groiz elitnih gradevina suikada postojale, (ako i uniitila gomilama ih bova kamenim u srednje Dalmaci-

&
i
o
--.r--

l

scm

A_e
&_q
sl.5.Kremene strelice itit ik lukostrelca i otkriyeni Salamandiii. na

E

h o.jekt Jarlrunski otrxi

Prcjekt lqdrunski otot:i

21

je, Karakteristidni proim.jestonovonastalim u mreiama koji sugrobovi kaopriloge vaZno pribor n odnjerazmjene r namijenjenim hoje eliti. .u sadrie pehare sloieno ukraSene i drugi srednjodalmatinskes dalmaotoke streltce povezivale t kremene zaprie,pailjivoizradene (s1.5). pa kopnom,ApuhjomCalabrijom, s i na- tinskim Slidno rukobrane lukostrijelaca otocima srediinjem u SredomuSkarca iak i s Eolskim glaiavanje statusa raskoii elitnog i pehara. zemlju. Rane civilizacrle Sredozemlja izrast zvonastih obiljeiava ibliskukulturu upravo temeljima na tikvih tre- ie neitokasnije nacin koji'e u Europi na Toje uobiillen pomonkih dodira. pr.Kr. nadmetanje u ceg ri.ur'ljeca izrailralo ( T .K . i S . F . ) pojava Dalmaciji znadajna u Njegova ugledu. jejerobiljelara ozbiljno prvo ra.lojaranje tapojedinci Palagruia: kada u moinjihzajednica,vrijeme Diomedov otok podinju visokog statusa igratisvoje uloge na pozomici. Nalaui cetisveiiroj druitvenoj Nakon znaiajnih otkriiapretpovrlesnih grobnicama kenmikeapul.kim u u:jeie- nalaza Palagruii nsle na najzagonetnije biotkriie ukazuju \irinu nr n.pona mrele lo je vezano velikukoliiinugrdke nimu 'tijenu uz cmo, jadranske cwenofiguralne dodira kojojpoiinjusudjelovati u i helenistiike keramrke. fine je rsl.J) I\aprostoru Salamandrile otkrireno (najviie viie od 2000 ovakvih ulomaka kyli ksa skyphosa. i tezdjela. tanjura ihydria). Prisustvo ovakvih oblika upuiivalonatodaje ie joi postojati ovdje moralo nekakvo svetiite od kraja st.pr.K. 6. pisani podatke Antidki izvoridonose o za upotrebljavali kremen MolePalagruZe Diomedovom ili o dvanjegova s otoku na otoka izradu sjeiiva, segmenata sjediva. bifacijalnih Jadranu, nitijedan izvora daje ne nleali od (takoder gov/njihov strelica polumjesedastih i mikrolita precizan smjeitaj. Diomedova kuna Itnamjesta uponebljavanih strelice). obzirom kao S posvjedoiena uzduiJadrana: su prikupljenog brojoruda sustavnim iskopava- m n o g a 1 e \ tu A p u l i j i A n c o n a . p i n r . m a . S njem, moiemo zakljuiitidaje na Palagruii Adria, uiie rijeke Timav. Ploda. rt Tahlanskr proizvedeno natisuie strelica desetke vednjoljekovni ina tigeogratikasnije kartografi, a viie suiasjeiiva, daleko no ito je moglo biti i arheolozi i povjesnidari, vezivali Diomesu potrebno. pretpostaviti d,r!e Razumnoje 'lupinu lokalno da mrlu oloke Tremite. otoinu ur je specrlalistiika je proizvodnja Vjer,'jatnoto u tolikom broju uapadno Monte od Cargrnr. izvozu. sedaje potkraj nastalo jer sesmatralo seDiomedov eini bilanamijenjena stoga da zauzimala kultiirio uztalijansku Jadrana, treiegtisuiljeiapr. K. Palagru:a obalu a kako ellte. stoga Cetinski nalazi usred Jadrana ne prirodu zaduduju. manje sagledamo tim ako prikupljenog arheoloikog materijala. Zbirkom poloiaja dominira iznimno ves Salamandrla kamena. lik brojizradevina cijepanog od One .rjedoie djeluno.ti rjeitih o maj.tora .u koji

suTremiti, zajedno s obliinjom malom Piano- samonekoliko ulomaka grdkekeramike jedini som. tahjanski naovom otoci moru, lo- nadenim Tremitima. na giinojebilodasupretpostavili identifi, lakvu lpak, niitaodovoga bi bilouvjerljivo ne .e kaciju. Stoga u akademskim lrugo\ima danrje novih bilo dokaza sunadeni koji medu ovopitanje smatralo rijeienim. grikom keramikom je 1994. Palagrukoju na Medutim. spomenuti naPalagruzi nrlazi \vili salupio Jadranko sinramoinjeg Oreb. zahtjevali da seizvoriponovno su razmotre. jetionidara. Ovazbirka saddiprekostotinu je Utvrdeno kako sekodidentifikacrje su citigrike ulomaka finekeramike kojima medu su ralikrivinavodi antidkih iz izvora, je ostaali najznadajniji ulomci urezanim s natpisima na la dinjenica u izvorima da nema todne lokacijeziku grikom kakvih arheolozi nalaze desto je Diomedova otoka. lpak,detaljnrle diranje priiskapanju grdkih svetiita, Jedan ulomaod (2, Strabona 5,201123-124:5, 1,8/214: 1, 5, je (sl. kanosi imeDiomeda 6)! Ovo oiit doi 91215 i6,3,9n83-284) ukazivali nato da su 'r eri(arrojan"kog o herqa. a opisDionedovih 0t0ka bolje odgovara Veloj kaz po"tojanju koji je poduprt grdke nalazima keramike iMoloj Palagruii za negoTremitima. Nalazi je grcke keramike Palagruii na podupiru irkopavanja kada otLriveno Igq6. oraj vrijeme pogotovo seoni usporede joi nekoliko zakljudak, kada sa ulomaka sDiomedovim imenom.

s|.6. Ulomak trnosjajnttgl\lixt (plitketaie na lisokojnozi)s inenontDionedo tt

otoc ProiektJsdranski i

i Palagruiarimskom u razdoblju u srednjovjekovnom

vodio rbarossom. gajedoVenecije preko Put zapiVisa Papini biografi PalagruZe. iZadra, postom izmorcn su da je na Palagruii sali "obilno radosno ostavederao". Materijalnih i je iu PalagruZabila naseljena rimsko taka srednjeg nemamo, vijeka PalagruZi na iz je gradnje svjetionika doba. Ovdje zavrijeme pojavljuje pomorskim na ali seonaredovito natpisa kome na se kanama doba.toznatno latinskog otkriven ulomak ureiana. itojatoga i i za- sno otkrivenjedan Tadaje svetiite. sporninje govori njenom znaienju. Danas sruiena o te i Etrurca, stup dioka- crkva Mihovila natpis nekog vjetni a datira 18,stoljeaasaiz sv. starohiianska svjeti- gradili je komiikiribari suovdje tejedna menog komiZa, odukoji su Tijekom naiih vijekloviliribu. ljka a moidai dio sarkofaga. dvijuveiihciotkriveni ostaci su kkopavanja je mjesto Jadranu. na Palagruia osobito opeke Naizgled kockice mozaika, okrugle zatim stemi, bila ona izolirana, je nesumnjivo (kupatila) fine ke- znadajna ulomci i grube hipohausta putnicinatrgovcima suplovikoji i no- li ovimmorem. potvrduju i stakla nekoliko i ramike, dolija anfora, iz i brodolomi To je materi- svihrazdoblja, vdiia.Otkriveno i kasnogmskog naialost opljadkani. nam Oni jala,ali nei staroki6anskih ostataka. zaotkiiima,omoguiuju zajedno novijim s podatak Palagruiiu sre- mirlitiva2nost male Najramji o skupine za otodica ove je je pape vijekuvezan uz dolazak Ale- naraitaje proilihvremena, tako zasto dnjem a isto godi- spomenuta pred 9. 3. 1177. povijesnim noi vrelimazato i lll. u starim ksandra naotok iz na ito je imala i crkve. krenuo flotom Viestea svetista ne.Onje, naine, gdjeje prema Veneciji trebao Monte Garganu (J. iB.K.) H. pregovarati Fridrihom BaI. o mirusacarem

Otok Vis
IXXA - grtki gradnaotoku Visu
"Agatharhid daje vinoiz lsse, kaie otoka na Jadranskom moru,u usporedbisa svim drugima bolje." Atenej d (51.) I,28,

jugotokVisnalazi oko8 milja se (sl. i zapadno Hvara 17) obuhvaod ia prostor 90,26 . Zavijeod km2 meljetnih sezona 1993-4. ijesenjih 1996pregled 7.,kojektje obavi terenski i nekopocr.lelom Tada likoiskopavanja otoku. je utvrdeno viSe 240nalazi5ta, neSto od a poje kartiran prostor grada sebno antidkog kse. Prijenaiegpregleda tjekom1981. je arheolog Bu5kariol Frane registdraooko 20 preQovjesnih nalaziita, 1986. a vi5ki arheolozi Radii Vido Dinko i Biliiit registrirali oko60antiikihnalaziSta otosu na kuVisu. grada smjeiteni u dnu Ostaci Isse su viikelukenapoloiajima Martvilo, Gradina.Vlaika njivaiPrirovo. obuhvaiaju a prostor oko12hektara 7).Grad (sl. od su utemeljili SirakuZani Sicilije sa sredinom s|.7.Poloiajgrikog grada u sjewrnoj lsse je pr.K. Dosad istraien 4. st. veoma mali uvaliVisa.

dio,ali je zatodobar uniiten dio izgradnjom kuia, hotela, sportskih igmliita koi munikacija osobito periodu u nakon 2. svjetskog NaMartvilu mogu rata. se vidjejedinog ti ostaci groblja sarogrikog u Hrvatskoj. Gradini nanekoliko Na se mjevidjeti sta mogu gradski masivni bedemi iz 4/3.stoljeia K. Preko benzinske pr. puta mogu razgledati rimskih crpke se ostaci te- najveiih Jadranu. poluotoku mi na Na Prirovu nalaze ostaci se rimskog kazaliita saduvani zidovima medu srednjovjekovnog franjevadkog samostana. UokoloPrirova su impresivni potonule ostaci obale iz grdkogrimskog i razdoblja joSuvijek koji nisu istraZeni.

21

ProleAr I adronski oroci

Projekt adranski l otoci

Jedan odgovora. odzadudujuU unuhaSnjosti a i na Biievu, imalojasnog Vrsa, pregleda otoku na terenskog nalaze gospodarska iz helenisti- iih rezultata imanja se je cijeli vezan uz zakljudak naVisuimamo je Tada da dkogi rimskog razdoblja. na ukazuje to da izrazitu otokbioiskoriStavan, 5to naseljenost u helenistiiko riirano je vei od ranog doba helenistidkog mao msko mali razdoblje, veoma broj naa da Ako znadajan stanovnika. je to tako lazi5ta broj periodu. pripada kasnom rimskom objasniti koloni- Ovasituacija mogu biloonda podaci ti je posve u suprotnosti sonom Da- naotocima izvriilau uednjoj kojuje Issa zaciju i PalagruZi, Bradi Solti, Hvaru, pr. 3. lmaciji. ranom stoljecu K. Irrejci gdje U nalaziSta dominiraju. Sto kasnonmska agramu naseobinu u Lumba- sedogodilo Visuu to vnjeme? suutemeljili Nakon na (Kerlqra Melaina) itu oko500 Korduli rdinaotoku godina je Issa najvainije bila kako preko svojih NeSto urbano 200 stanovnika. naselili zaunaselje regiji,njenje razvoj u obali su stavljen.li lssa kasnije dalmatinskoj uteneljili na postala znadajnom manje Je Trogir)i u kasnom naseobinu lrcgyrion(danainji rimskom razdoblju Salona, kada Stobred)potom na- a i naselje gradu a su Epaion(danainji glavni postaju u Hvaru, (danainji glakasnije selili Sa/ona i Solin), odumirao ie spoi tek centri? je odito Otok provincije Tako javom vnigrad rimske Dalmacije. renesanse iivnuti. nanova je nastala najstarija teritorijalna (didriava (8.K.) institucijmaJana rustia) demokratskim s dranu. Visauvjei ljepota oloka Bogatstvo Afrodite rljivoje oznadena otkiiemglave - boZice negdje ljubavi, izlivene bronci u u pr. 4. stoljeiu K. (sl.8).Kaiesedaje ovo pod vrhunsko umjetnidko djelonastalo grikogkipara Prakiiteuqecajem slavnog je glar la.lxejska broniana a Afrodite svjetskiunikat. Onaje najznadajniji i najljepii grdke primjerak umjetnosti tlu Hryatske, na je zbirka u Visugdje Issa dok Arheoloika seglava iuva.najznaiajnija i najbrojnija grdkih nalaza Hrvatske. iz zbirka na u riStosezbivalo Visu kasnom glataboiice Aftodite s|.8. Brontma je pitanje nije bilo koje mskom razoblju iz Isse.

grtke Talei- prethodnica Isse?

Gradina - jedna pet gradina TaleZ od na otoku smjeitenaje more srediinjem uz na dijelujuineobale je Visa,PoloienanajuZnoj padini breiuljka doseie visinu 245m. koji od Mnoge suhozidine gradine su ove obruiene ili uniitene kasnijom vojnom izgradnjom. Sreplato di5nji padine dio obuhvaia odoko5 hepovriine ktara odvojen liticama gomjeg od dijela, oddonjeg grebenom seie mora. a koji do S istodnezapadne dvijesumale i strane uvaje le. Sasjevemoistodne omedena du- kojaiini 8,370 strane ukupnih nalaza. Datiraju od se prema bokom udolinom pada koja morudo 6. do4. st.pr.K. Iznenadujuie i otkije bilo male pregled uvale Taleika. Geodetski terena ie velike (sl. kolidine ieljezne i zgure 10) rude i drugih dokaza obradi o metala ovom na nagovore dosad laziitu. podaci Ti o nepoznatom nalaziitu Zeljezaovimkrajevima. u postignutih Znadenje rezultata Taleiu na predgrdkog nemoZe potcijeniti. se Postdanje

"kulu"nadije prostoriju utvrdio polukuinu jelugradine gleda Vela gomilu, sukoji na na protnoj (sl,9) nastrani udoline. gomila Vela jveca gomila Visu. njenoj je \a povr(ini na pretpovjesnog, i grdkog otlciveni ulomci su iz rimskog razdoblja, upuiuje neko Sto na znadajno"ritualno" mjesto. povriinski pregled Sistematski terena je znacajnim gradine rezultirao otk-riiima. je Nadeno na deseline tisuiapretpovjesnih predmeta (uglavnon keramidkih). ito je Ono jestkoliiinauvezene grikerobe iznenadilo

sl.10.Ostaci leljezne i zgure gradine rude s Taleina Visu. naselja operirakoriltenjem koje s Zeljezne rudebilojeposve neoiekivano, je opieRegija po nitopoznata tome nema da ieljezne a rude, s|.9. Pogled gomilu hlzini gradine naVela u poznato najblile nalarijte nalali u Bosni. se Talei. Visu. na

Projekt l adranski i otoc

Projekt lafut ski otoci

Znaiaj iz konrrole re- vezuju, duZine gotovo metara. od kojijeproisrlecao ovog ukupne 60 ploda Sigasta i kameno pokivaju u kije tlo sursa vrijeme za ranog ieljeznog doba, mora najve6ern njezinom dijelu, $alagmiti dok i dadajebiovehl. Pnsustvo 2eljeznih rezervi. (sl. povriine 1l). kase kako, ranu stalaktiti preostale moieiii tolikodaleko objasni da 1994. Godine provedenoje u Krajicinoj grdku prisutnost naPalagruZi mokako tako (piljiiskopavanje ograniienog opsega. s cigrdke ida i na mjestu kasnije kolonije Isse. postojanje pretpovijesnih ljemdase ustanovi velika koliiina uvezene Svakako neobidno se keramike ovom nalaziitu moieobjasniti na jasna kao akrivna eksploalacija resursa ovog i r njegove trgovine grikimsvrjetom. Datirani ovognalaziita moguse dokazio napultanju grdkog povezati utemeljenjem s urbanog naselja u velikom Isse sjevemom zaljevu otoka. Naialost, todan datum utemeljenja zasad Isse (prema nijepoznat arheololkoj evidenciji on pr.K.).Usprkos sezbio negdje sredinomst. 4. tome malo moiebiti sumnje je naselje da na Taleiukontroliralo dio, akone i crjeli veii otokzavrijeme st.pr.K. Stoga nala5. ovo preziite postaje kljudnimza razumijevanje dkolonljalne aktivnosti u Dalmaciji, Grka

(za tnostanjim naslagamasada nedatiranim)nepristupadnim pukotinama pa i rupama, mopredstavljaju neke kojesadrie drveni i monkih Zda i vrste tualnog ugljen ljuske trag kopnenih mekusaca. mjesta spilji pona5anja, ito drugo u malo nagovjeiiuje su da Sdrugih potjedu pojedinadni pretpor posjeti pnenrtveno ijesni ranoneolitidke, bili rituaulomci gmiarije. lnog karaktera. tome Krajicina Po se razlikukasnoeneolitiike i Teljeznodobne gdje posjeti drugih ipilja naJadranu. se Povremeni Krajicinoj su vec je odnekih ocilo jasnije U iemu je vide. ritualne altirnosti odavna uobidajeniiivota Visu. dio na znadaj Krajicine koja, se, Spilje iini mgovore po- onda Skomni nalazi Krajicine iz ni ni Moida tome, u neito njezinoj o upohebiproilosti. se je bila naseljesvetiite? u Tu postojanje nagovjeiduje bogatijeg, pojavljuje ograniden oblika broj zemljanih ito nam joi brondanodobnog posuda,Zivotinjske i kemena a kosti oruda ali za sada skrivenog na vrlosurijetka.Iz toga moZemo zakljuditi ho zonta Visu. da seSpilja konstila zakraieboravke. samo Iaposude (r.K.) kosupojedine namjemo ostavljene u

LTBTTR

(v.G.)

Krajicina Spiljaranija i pretpovijest Visa
- Staza krivuda gustu koja kroz makiju sjeveme strane zastaje rubuvrlo Visa na gotovo prijeno ito se stmepadine, litice, prema strmoglavi stjenovitoj Toje put obali. prostranu kojaje medu zaKrajicinu, Spilju poznata najljepia otoku. speleolozima kao na Sastoji odpetdvorana se i kanala ih pokoji

sl.ILP08kd urls jlstipilie 0u Kraiieinu naVisu

kultumih slojeva. Pailjivim iskopavanjem u prednjem ipilje,ispod poreme6enih dijelu povriinskih naslaga, senakompaktni naiilo bronianodobni Zdjele sloj. iirokog. zaravnjenogoboda tunelastim s rudkama ukazuju na posjetioce. ulomci ranobronianodobne dok pripadaju razgmutih vjerqatno oboda kasnom brondanom Ovaj leii naznadobu. sloj

a { --

p1"."n" koton (Narora) Grcke je,emporium domorcdaaka @^ (3.-2 lssejska ko onizacija stfl k)

l otoc Projekt atlronski i

Hvsr Otok

Medutim, je to datum ako koutemeljenja lonije, nemora on znaditidatum i dolaska "U Starom nasena katl Gradu Hvaru su Crkanaotokniti dajeto prvagrdka na grdke pop.sudac. Nekiulomci kerasjedili liielnikili drugiugle- obina Hvaru. u ukazuju Gradu dniljudipa naide teiaknapotratku po- mile otkriveni Starom iz je ovdje postojaloranije grdko moZda i lia,onisusedigli,skiruli kape pozdra- da i Moguieje rili qa jcr.w nali daje on njihorhrani- naselje. stoga je parska da naseobina Anchiala spominje koju Stjepan telj:' (Ethnike, Pharog, (Milidevii Bizantinac postojas.v. 1975,416) la ovdje pnjeFarosa. Naialost, karakteo rui izgledu naseobineznamo ove ne niita, :rraoiekivatije cebuduca da irkopavanja straniotokaHvara 1 7a sjevernoj je naselje postojalo ili izmedu dva dubokazaljeva pojasniti li ovakvo | \l je I \ smjeitena najplodnija ravnicr ne. najadranskim poIakoseo Farosu domaioj inozeu i otocima: Starogradsko lje,okruieno brdovitimrazvedenim i kra- mnojliteraturi raspravlja viie odjevei jolikom.(sl. 12a) problem stolje6a velidine grada 12, Intenzivni terenski dnog nrje pregled poljai prostora pojednostar procjene. gdje se nalazi prelazio ljene a niti grdka kolonija Faros veia obavljao u nekoli- suobavljena iskopavanja. se Intenzrvnr je pregled konavrata 1982. 1997. od do Faros na- terenski 1992-3. pokazao daje se lazinamjestu imao povriinu oko8 hektara, danainjeg Starog Grada, grad a od je godine K. stautemeljili ga385/4. su pr. Najznadajnije otkriievezano uz novnici go- odavna poznate egejskog Parosa. otoka Todnu ostatke sjevemih grdkih dinuosnutka moiemo zahvaliti podatku zidina.Iskopavanja bedem1993. uz i povjesnidara antiikog Diodora, kolegu 1996. pokazala dasene radio izvosu ordje prijevodu moiete proiitari rstr.5r, rnomgrilom ziduveco zidukoji je

Farosnjegov i teritorij

graden grdkih rrod blokova kasnijem u (oko periodu 3,st.pr.K.)Gl,13)! mskom grdkog grada, odnosno O teritorrjiu raspravljalo njegovol cliorl,mjeseuopie projekt. koji svedo rezultata je postigao Terenski pregled iskopavanja i unutar polja. aviosnimaStarogradskog analiza geomorfbloika mjercnja te ka,geodetska pokazala daje poljeispasu istralivanja i rcelizirano nakon osnutka Farosa to u - strige velidine x pravilne parcele 906 snimak Starogradskog sl.12.Satelitski (16.4 181,2 m hektara)(v.8).Tihpastr. g,rt'kog poljas ju:no tidliiti ostacima rcela je oko73 i obuhvaiale oko bilo su Bijela liniiaoznaiat'a vizualnu katostra povriine. ovog 1100ha obradive Ostaci i:medu Farosakula i komtnikaciju katastra najbolje su saduvani grdke ostaci i naMaslirutikuToru.

pttlja. L l2a.Pogled na tlijelu i::rukanunapralilne katastat pox:ele :upadnotn Staragratlskog ske je pisla nala:iita. B.Kragi( Font: U tluljini vidiStari Aerotlramska uniitila tlta rintska se Grarl.

Projektl adranski i otoc

otoci Projekt adranski J

jer razdiobe zemlje svijetu, je poznato muliunutar okopoljakaoi gradinska u i samo nekoliko ovakvih katastara medu naselja polja. znaci Crci oko To da nisu je to moida kojima najpoznatiji u Metapontu,doilinaprazan prostorda su onaj i naHersonesuEmporiju. biouzrok iu sukoba sdomorodcima o kojem Diodor. premjeravanj Detaljna a poljapoka- piSe Rekognosciranja daima zala dasudoseljeni Parani suutvrdila su koristili kao jedinicu osnovnu mjemu stopu 302,16 jakomalibrojgrdkih nalaza poljui da u od mm (zasad nepoznatagrikommetri- su oni koncentrirani gradu. u bliZe Velik gospodarskih u ikomsustavu. bliska ali imanja stopi Istmije pakbrojrimskih iz i polju, kojihneka od zauzimaju prostor Epidaura). Isfaiivanja nadalje pokazala viie od jednog hektara. dvijetisuiljerna su da je polje naseljeno predgrdko polja obrada teerozijeobliinjih bilo s iu doba stalna lako pretpovijesni uniiririili prekitirao iemusvjedoie kameni tu- brda. sumogli

sl.13. Sonda iskopana unutarnje uz lice " sjelernog" bedema Farosa

(sl. grdke nije nastambe14). je Bez obzira to vjerojatnoblizu na istinidaje veiinastanovni5tva u Zivjela gradu, ni zbog drugog zbog ako dega onda prisutne stalno opasnosti. Diodorov opis potvrduje i opisi tojasno kao pisadrugih cao nestabilnim prilikamadestim gusai rskim napadima. Nesigumost Farapolja ni supoboljiali gradnjom obrambedviju (sl. nihkula. Jednaje Maslinoviku 12i na 15)posred sjevemog polja.Druga ruba je smje5tena nabrdu (sl.12i 16)poTor vrhJelse. istodnrle polja. Torima od Kula vizualnu kontaktMaslinovikomkoga s od je udaljena kmzradne 7,5 linije.One su kontrolirale istodni sjevemi pri$up i Farosu. Ovakve poznategrdkom kule, u svrjetu,djelovale kaoosmatradnice su ili

podjele polje:rimska i pravilne zenlje sl.l4.Srarogradsko nalaziitaostatign'l,e korottarske

phryktoria medusobno kontaktiralepobjedili a su dornorodce pr. K. zbog 384/3 opasnosti i gusaskih napada, Faravatrenihdimnih Kula stalnih uzpomoi i signala. ni su morali sagraditi kulekakobi ove na Maslinoviku, udaljena Farosa od 3,5 grad polje. odbranili i svoje veza km, sluiilaje kaokomunikacijska (sl. izmedu i Farosa l2). lakosugrci Tora

(8.K. i B.S.)

sl.l5.Iskopavanja kuli Maslinovik na (1987. godine)

16. sl. Kula Tor. Upozadini Brai otok

Projektl atlran oto i ski t

otod Ptuj&t Jadranski

grada Hvara najvede Utvrda ieljeznodobno naotoku naselje

Katedrala, i Arsenal. Loda Hvarska biskupijaobuhvaiaotoke i Brad Vis,a u yei r dnjemrleku je najbogatija bila dalmari-

Izuzetan poloiaj Hvara grada Pololaj Hvara mora je odu- nskakomuna. da otocima (sl. vijekbilo privlaian Zivljenje l7). medusrednjodalmatinskim poza je jasan biloje razborito seda i pitati Smjeiten jugozapadnom otoka, sve na dijelu Ii seonogledau ramjim i vremenima. grad posjeduje izvrsnu zaitiienu luku otoje bilojedno pitanja koje Ovo od na cima- Skojima. Prostor posjeduje veiu su projekta poku(ali odgovoriti plodnu naistoku. zonu dobro opskrbljenu dlanovi godine je kadasu poduzeli terenski vodom. proilosti grad U Hvarbio va- 1989. juinoj padini na hvarske tvrdave ian zbog kljudne uloge pomorskoj u trgo- pregled je oditstrateiki rini uzdul Vrlo poloZaj istoine ovog obale Jadrana. Znacaj Fortice. vednjorjelovnog i danainjeg oii- breiuljka dominira hvarskom koji nad Hvara lutujeseu znamentim zgradama Zbog smjeite- kom. toga ovdje su Mledani podigli nim okovelebne pjace gdjedomimraju utvrdu iopasali gradbedemima. Raniji

sl l-. Poeled qrad no Hr,tr.IJpo:adini i lt,)ll it Sklji

poniStili ostatke nastasu starijih istraZivadi dokazivali daje tupostojalo gradnje su pretpovijesno utvrdeno naselje, njegov mbii zidova. ali i Navedena karakter i obim bili poznati. nisu Kratak otkriiapokeiu vrlo vapitanja statusa nalazi3ta na pregled padine ispod Fonice Zna 0k0 0v0g letimiian je grdke a otoku. Postojanje naseobiukazivao dasuoniu pravu, utvrdeno cijelom je da se arheoloiki i epiprostrre neFaros Starom r u Cradu pisanih te materijal je dokumenata oljnim o ner odnosiizvan mletadke utvrde. Stoga odluieno grafskih i kolonizatora, detaljmji terenski ma izmedu domorodaca da se ovdjeprovede je vodilo pretjeranog go- ieso isticanja pregled kojije obavljen ljeto1989. u do je poviprostor polja od Starogradskog u predrimskoj dine.Detaljno pregledan je pregleda u Pregled omoguiio daleko jestiotoka. Rezultati terenskog 1.43 hektara. pretpovijesnog i gradu naselja Hvaru ukazuju postojanje na daletodniju definiciju je znadajan nalaza semogu ko sloienije koji druitvene strukture otoku na dao broj pnogtisucljeca K..kojanije pr. datirati. Nekoliko ulomaka keramike uka- tijekom joi rrelima. u Nalazi u zujena naselje je postojalo od prisutna porijensim koje (oko govore je rijedo moZda god. Hvaru da eneolitidkog razdoblja 3000 pr. gradu potvrduju naselje- najveiem najznaiajnijem i ieljeznodoK.t.no najr nalaza iie nalazi3tu otoku. na Prisustvo uvonostu kasno brondano i rano Zeljezno do- bnom pokazujeje naselje matenjala pri- zne keramike da imaba (oko2570 sakupljenog pristup uroznim pada ieljeznom lo povlaiteni k dobrima brondanom a 7570 dobu, je predgrdkog pnsustvo zavrijeme razdoblja daje te dobu). Posebno zanimljivo poloZaj cijelom na keramike Apulije, iz datirane 9.do4. uiivaloviii dru5tveni od \e prelpo\ta\ potkrepljuje uve- otoku. Ora ka st.pr.K. Ovinalazi, zajednoonim s pod iz ili blizinom najvece nekropole lamenim zenim keramiikim nalazima Grdke na a u iz grdkih naseobina u juZnoj Italiji, uka- humkama otoku, kojasenalazi Viod zuju da su se odriavali kontakti va- ri,2 km sjeverozapadnohvarske s njskim svijetom cijelprvotisuiljeie tvrdave. koz je prije Krista. da koji Usprkos znadajnoj kolidini Sl,oro sigumo je slalub. je na hvarske tvrdave, nalaza, naZalost, tragova ka- imalonaselje padini nema bilo poloiajem sklopu kvih ostataka naselja. morada je uvjetovan Ono njegovim u puteva istodnom na imaloobrambeni sustav, gradnja no sre- trgovadkih Jadranu. je ovotodno, podaci mogu dnjovjekovne utvrde grada kasnije i te do- Ako dostupni

Prcjekt lsfuanski otoci

Projekt adranski l otoci

nasodvesti rjeienjunekihtemeljnih grebena ka ugledate Siedro, Kordulu, Lastomore u problema movezanih priroduodnosa vo,Visi otvoreno gdje daljini uz razaznati Palagru2u. izmedu novodoseljenih i domoroda- iete na obzoru Grka joi par koraka, spustite nizhase dose- prodite ca.Postavlja pitanje degaje se zbog pa tku razlomljenu stijenu, &te moida ljenim Paranima omoguieno naseljavanje malu, neuglednu medu rupu vajednogodiinji i zbog je postojao mir opaziti dega To blokovima. je ulaz Grau prije medu zajednicama ne- pnenadkim ovimdvjema (sl.l8). ipilju piie golijenastao sukob kojem Diodor? pdevu o geolo$koj Nekad,davnoj proilosti, u Podaci, se,govore je grdka dini kako je ulaz bioznatno alise veii, zaruiio. Tanaseobina u Starom Gadubilapenfema je prostor pnldadan zakJon za i na domorodadko naselje ko nastao u odnosu glavno "zamka sedigotovo ideaha za smjeiteno graduHvaru.Udaljenost skovi5te, u je vjerojatno izmedudviju naseobina grdkog omoguiavala mimoutemeljenje je skrhan grada. Mir kadasuzamijeiene veie aktivnosti Parana zbogtoga510 ili preGrcinisuispunili dogovorene obveze prilikomosnutka madomorodcima Faroje sa.Tada doilodo sukoba najjadom s zajednicom otoikom smjeitenoj mjena grada studana5njeg Hvara.

(v,G.i B.K.)

Grapieva Spilja
pretpovijesno Najpoznatije ipiljsko arheoloiko nalaziite istodnom na Jadranu je nakaju kozje skiveno staze se koja d.l8. Pogled ulaz Graptew nt u preko k5evitog otoka hrpta Hvara spuita ipilju. tJpozadini otociStedro Kortula. i pustd k njegovoj juZnoj obali.Kada s

nakuplja- sklopu medunarodnprojekta og Jadranski ment" kojojsusetisuiljeiima u Sondaino iskopavanje je za imalo li materijalni tragovi koji suzalzili otoci. onih postojeca minicilj upotpuniti saznanja u Spilju. primjenu profinjeuz Nakonprovladenja ulazi se u pro- malnimzahvatom, si- nijih, suvremenih metoda tehnika i koje Spiljsku dvoranu slikoviti koju stranu postale dijelom$agastistupovi zaljevidijelena nekoliko su u meduwemenu i poarheolo5kog istraZivadkog prostorija velidine. i najve- ndardnog Prva razliiite (sl.l9). ia od njih imadvadesetak metara pro- stupka u je rub Sondinnjem lociran Novakomjeru.Najraniji istraZivadi, suu pokoji kao 3 netaproilo$i ovdje vogiskopa, i gotovo m debeli trazi za ostacima davne slojevi njega. uz Preko 40 kopalivei potkrajpro5log stoljeia,zate- knutikultumi jedinica (preteinoostatci kli sudebeli netaknuti sediment zapeia- stmtigrafskih vatrista) wemenski odkasnog seZu neoliplodom. ien sigastom brondanog pokridoba, povremeno ko- tikadorazvijenog se U Grapdevoj ipilji godine. palo 1887. 1952. do Najznadaod jnijaiskopavanja je sredinom vodio ovog NjegostoljeiaGrgaNovak,Hvaranin. je zaslugom vom atraktivna, crveno oslipostala kanakeramika Spilje iz sinonimomistodnojadranskog neolitika, prva a "kultura" jasno definirana neolitidka ovog podruija dobila po otoku ime Hvaru je otkopao iivcaotpriliNovak do prostora pokike polovicu raspoloiivog venog vei sedimentom. polovicu Drugu ranrje istraZivali raskapali su i njegovi jest prethodnici. Rezultat tih radova svih obilje arheoloikog materijala relativno i prateiih podataka njihovom siroma5tvo o je, kontekstu.Stoga nakonskoropola godine stoljeia zatiSja, 1995. obnovljeno sl.19. Unutrainjost Grapieve ipilje arheoloiko istraiivanje Spilje, puta ovaj u

Projekt Jqdru skiotoci

vajuiisva razdobljarasponu ociboravili Spilji vi5e arheoloika u u u navrata petog za od skoro tisuiljeia.Brojnisakupljeni tisuiljeiapr. K. da supreteino tri uzgajali uzorci ugljena omoguiili nji- ovce koze, suintenzivno su i/ili drvenog da sakupljahovo pouzdano datiranje. Donedavno li morske mekuice pliiaka samo iz i rznrpodrudja smo ditavog sa Dalmacije raspo- mno odlazili ribarili otvoreno re na more, lagali samo nekoliko s apsolutnih datuma da su do izvjesne mjerenadopunjavali vezati \lijed pretpo\ zakoje mogao se sakupljanjem Zireva. Ue- svoju prehranu snihkultura.Datumi Grapdeve iz Spilje Medu intrigantne spadaju nalaze izdroje'lupa"u kro- ne i. najie(ie. popunit nekoliko velikih ie razlomljene ljudske kosi nologiji i$odnog Jadrana. kojeukazuju to daje ipiljamoida na sluAnalize arheoloikog materijala. Zila kaogroblje, zaneke te i ili druge, sad za biljnihi Zivotinjskih ostataka supro- nejasne koji ritualne obrede. nadeni njega, uz trenutno u tijeku. su Za sada znamo sukasnoneolitidki da posjeti(s. iT.K.) F.

0tokBrsi
"

laudata Bruttia" nove spoznaje. Nigdje nijebilotakouoto et capris (Plinije, Nat.,III 151) iljivokao istraZivanju u Sknpu His. gradine pri

Mljet'enje tisutugodina grike starihsuhozitlina potljele zemljiita Starogradskom polju. u Tkofu ih zau stat'iti?

biloje Bradu. nalazi5te uiaOvo jadran- naotoku je medu rad treii povelidini podrijetla teritorijalnog a skimotocima,najveiiu uednjoj riitu istraZivanja pretpovijesnih kultura kasnih otok je centralizma Dalmaciji. brdovit dug Ovaj otocima, na srednjodalmatinskim to jest Dosaskoro km a oko 12kmje Sirok. 36 Prigradinskih naselja. utvrdenih proudavanja na spomenika Bradu pojave dainja u broda na bilasuuglavnom usmjerenapretpovje- mijetilismo senaBradu kasno nalaze viiim planina ndano gradine doba staroh5ianska i ranosrednjovjekova sna, dok zarar (sl. Medutium, vnjeme za detvero- nskim nima 20a-b). seu ierazdoblja. pegleda obavljenogljeznom bliie moru mjesednog terenskog dobuonasmjeitaju godine, poznavanje i nalaziitaspo- Gl.20c-d). uvijek 1994. vidljivi"megalitski" JoS je Te (sl. menika znatno pobolj5ano. godine bedemi Skripu 22) smatrani da su u je ito registriranoukupno nalazi5a, je pripadaju 597 kasnom Zeljeznom i dasu dobu pozna- radeni utjecajem koji sunaoblipoveianje skoro odranije 6070 od pod Grka novina injim otocima togbroja nalaziSta. znatajna Ova utemeljili svoje naseobine. proudavanje naseljavanje sada omogucuje u doba, takoder Skip ie tasnije, rimsko (sl. razdobljima bio znadajan Brada svim u arheoloikim kakou religijskon centar, i 20).Dosad nepoznati neolitidkieneoliti- smislu i u vezis kamenolomima koji tako su Ipak, dkinalazi takoder otkriveni. ovom sutada prvenstveno Salonu, opskrbljivali prigodom ie neitoviie rijedisamo o bit dijelove rimske Dalmacia potomdruge i neolitidka nalazi5ta. Skipui o dva je. Impresivni podignut na mauzolej bedemaSkripu u rulevinama spomenutog Mikenjani istoinom dovodi u vezu gradnjom na Skrip: Dioklecijanose s Jadranu? palade Splitu. rimskog hrama ve u Ostaci "kljudanicu" isko- posveieni Vater. zalim zavjetni naMagni nekih Pogled koz Jupiteru, Mitri, pavanja veii daleko uvidu tpisi i reljefiposveieni testootvara

Projekt l adranski otoci

Proje Jadranski kt otoci

d.20.Distribucijske otoka karte Brata: a. Thiessen poligoni vzaniuzbrontanodobne gradine. b.podruija djelot bronianodobnih anja gradina. c. Th[essem poligoni tezani ieljeznodobne uz gradme. d.podrutja djelownja ieljeznodobnih gradina. e.Thiessem poligoniwzanirinska uz nalaziita.

Eskulapu i Heraklu svjedoie je Skip zlatati da zahtijevaju sistematska nova stmtibio najveie kultno mjesto Bradu rina u msko doba.Tragovi starokriianstva u Skripubliiojokolici i lakoder snazni. su a je u srednjem vijeku ovdje sagradeno najvi5ecrkava otoku. to govori na Sve da Skripima posebno mjesto religijskoj u prosrosfl u SKrpu 5e su vritta braca. ralna je bilo njihorreiskopavanja. nooiito da i grafska iskopavanja bi mogla koja dati znaiajne rezultale pogledu u tumaienja dosada5njih spoznaja. Iskopavanja provedena godiu 1995. ni koncentrirala nazapadnom suse i istodnom dijeluutvrdenog naselja tamo ito je gdje otito bilo visokih naslaga zemlje dr,1elu, Gl.24i 2l). Nazapadnom uzunu-

tamjeivanjskolicebedema,najniZrm u priroslojevima otkriveni u procjepima su posuda pripadaju dne liticeulomci koje takozvanoj cetinskoj kulturi ranog broniaja gradnja sedapriNaj$a nog doba. dini pada potpomom kakvih suhozidnom zidu posvuda Dalmaciji u unupo nalazimo i (sl.2l). Veiinatakvihzidova sl.2l. Skrip. traSnjosti Pogled sondu istraienu na I potjeie ranog srednjeg iz i bronianog dogodine 1995. pri kamenih ba;nekisukori5teni gradnji grobnih humaka,nekikaoritualni teili a znakovi. ito je to sludaj kao sa ritorijalni Izgleda nijebilo veiegvreSkipom. da gradnje menskog razmaka izmedu ovog "megalii obrambenog suhozida bedema (sl. Iza gradine 22). bedema tske" Skripske visoki preko m nastali 2 pruesuslojevi teren nstveno bi poravnali izasuhozida potpomog zbog seonsaduzida dnog dega platfovaozajedno nekakvom uskom s 22. N sl. Skrip. ikiaVujnot'ii ostaci i je rmom njegovom Otkivena vepri dnu. megalitskih bedema zopadnoj na strani lika kolidina lokalne dobro stratificirane grube keramike zajedno iivotinjskim sa je kostima. Medu njima otkriveno i nekoIikoulomaka kasnoheladske IIIcmikenske (s1.23). postavljena keramike Druga sonda je uzunutamji bedemaistodne rub s strane je otkriven gradine gdje kameni nanos koji je ojaiavao vanjsko bedema. izmilice jeian s keramidkim nalazima zapaNa je dnom kaju ovog nanosa otkivena pei odgline nadonjena naprirodnu liticu. 23 ntikenskeamike Skripa sl. . Crteiulomaka ku iz

Projekt l alranskiotoc i

Pntje I odronski i kt otot

Kaosuprotnost ranijoj tvrdnji ka- dranom. o Kolidina keramike je mate ipak snojieljeznodobnoj gradnji ikipskihbe- la dabi sepomi5ljaloeventualnoj o mikedema sadaje izvjesno secijela da prida do- nskoj kolon4i naseobini ili u Skripu. Vjegadala srednje je primjerenije daje megaliu ikasnobrondano doba. rojatno reii Moldaje najuzbudljiviji istraZivanja nadin dio gradnje tski Skipske utvrde inspiribiovezan otkniemikenske uz keramike ranizravno Mikene bolje, istodou iz ili, iz juinojftaliji. sloju odgovara koji gradnji velebnih je ikibnih naseobina u Moguie pskih bedema.nalazi, suuvezeni daje Skipbiodomorodadko ili riTi koji ili naselje iz samih mikenskih nalaziita Grikojili tualno u sjedi5te lokalnog poglavice vlaili pakiz centarakojimsuMikenjani s trgo- dara. to moZda Na ukazujeto daje ovo i valiujuinojltah.li tamo ili imalisvoja na- jedna najmanjih od gradina Bradu (sl. na jadra- 24)alizato najboljim selja, iznimno rijetkinaistodnoj su s bedemima. Kontenskoj obali. Prisustvo joS mikenske jasan. keramike k$ veze inspiracrle je manje ili je u Skipuponovno upozomva vainost Moguie daje tojednostavno rezuna bio otoka trgovadkim u vezamagomjim s Ja- Itat kapricajedne utjecajneosobe.

Medutim, Skip moiebiti i diosloienog U svakom sluiaju se iznimnom radi o trgovadkog sistema je vezivao koji mike- nalaziitu kojemtrebaposvetiti posebnu nskisvrjet dobrim s je to ve6naslutio dijelom kontinentalne paZnju ito kao bradki Europe. Moidanijepretjerano pomi5ljati knez Francesco Badoer je 1764., kada danato daje Skip biou.ru u lancu se kle I 12godina otkriiaMikene, ko1 prije strojadransku i tako gomzabranom protezao istodnu uz obalu zahtijevao se bedemi da preko sjevemodalmatinrlihrkasnije Skripa otoka iuvaju. pod znanih Grka imenom kod Electridi,to jestJantami otoci), omoguiavao opskrbu (v.G., L.i B.K.) P. mikenskoj aristokraciji ieljnojluksuznih jantara. dobra, osobito baltiikog

Arheooska skopavania1995

. ! r . i r ' r i t t l r i ]

;-----r^\ |
Grob e f-> I od,.iinrknd

,'P) \ u2","","*l
€s Prerpovi€sfozd ^e

A I

eo"@.."s,x.,tn" e*orock" *na"

sl. 24 Skica . tlocrta gradine uSkripu sna:nai polonjima bedenta, i vetlryorjeht ostatala. enint sondi. t imskih nih

( e Puer Leoch SlohoJ,ttt Lti dokuntenrirajtr i nettlit:k:

trc Skripa

Proje Jadranski kt otoci

Otok Solta

Od37do215 nalaziSta
tok Soln nalazi na 8,5nautidkih se (sl. miljajugozapadno Splita 25). od je Od kopna odijeljen Splitskim, te pana premaieveru sjeveru Sohanskim Solnnskim kanalom, kanalom. ga dok istoku tjesnac Splitska vrataudaljava svega 700m od Braia.Povriina otoka iznosi 58,8 km2ukljudujuii pripadajuiih inekoliko otoka"ikoja"(Stipanska, Balkun, Saskinja, Polebmjak, Grmej, Rudula Kamidii) susvr i koji nazapadnoj Solrc. strane Starim Grcima otok je biopoznat imenom pod Olinta, Rimljani a sugazvaliSolentia. Trjekom listopada i studenoga dla1994. novi prqekta, nakon su pregledali ito arhivske bibliografske i podatke, terenski ispisu lallcUelu 50llu. r nadrugtm Ka0 narlm Oloctma. nor r njeme stanovnila Solti u ije broj na je u naglom opadanju, je zato arheoali broj poveian loikihnalaziita naglo nakon teovog pregleda. 1994. renskog Do znalo samo se za 3Jnalaziita, pakznamo njih215, Sada za Sto je skoro puta iest viiel Odovog broja na33 pretpovijesnom laziitapripadaju razdoblju, ukljudujuii ideti gradinska tu naselja,nar, jieiie prisutne, grobne kamene humake. Ove javljaju izoliraneprostoru u segomile ili u ili grupama, a neke njihsudale od metalne nala-

zedatiranekasno u broniano doba. Neolitski nalari registrani. seu jednom ni\u iako ranijem izvjeitajuspominju nalazikremenih izradevina. je Zabiljeieno i nekoliko ulomaka helenistiike keramike. najdeiii lpak, pripanalazi periodu. vrijeme dajurimskom Za pregleda otlrivena lJ3 rimska su nalaziita pripakoja

(sl.26) ma- nu kojaseprodavalagradovima susjena ili imanjina ih u daju gospodarskim je trajalo por ko- dnom kopnu. To stoljeiima: ijenjim objektima. Raspored nalaziita ovih je je polja Solte oduvijek bilavezana nauz ncentriranokonajveieg naSoltikoje st otoka - Split, pdjetoga Salonu, u otoka, je a uz senalazi unutrainjosti gdje i selo jbliii grad Proudavanjem otoCrohole. srediinje inajveie naselje Solti na srednjodalmatinskih prvi ostaci ka,uodava daje Palagruia stup se mosta U su {sl,25). Grohotamaregistrirani natpisa. ulomci stupova. sarkofali izmedu le zapadne i istodne obale Jadrana, dok mozaika. koji starokrlianske crkve.Raspored broj suBratiSolta i njegovi zadnji stupovi ga ostaci iKlisa napunalazaGrohotama u upuiuje to daseradio vezuju kopnom, preko na s a Splita tove vode srediite koji u kontinenta. antidkom - rirrs. selu Rimski stanovnici Crohota idrugih mje(N. iJ.B.) proizvodilihrav. sta otoku na na.jvjerojatnije su

s|.25. Sotta. Pogted poljei Grohote. na U pozadhi Split.

s|.26. kod sela: rimskosrednjevjekovno i utvrdeno imanje Solta. Starine Gornjeg kasno

ProjeLt,lutlrunski ototi

Kompjutoriprojekt i otoci Jsdranski
rheologiju desto se zamiilja neka- informacijskog kao sistema i koristenja satelitskih kvu staromodnu disciplinu kojojnije snimaka. podaci Svi sakupljeni desetokroz polrebna kompjutorska tehnologrla. godiinji pohranjeniu velikoj rad su datoteci je, posve (sl,27). banka danas podaStanje medutim, drugaiije. nalaziitaspomenika i Ta sekoriste Arheoiozi samo ne da kompjutori-taka sadriiopiime informacije svim o arheglavni mazapisanje, suimonipostali vei dio oloikimnalaziitima srednjodalmatinskim na podevii najranijih alata istraiivanjima. u otocima pretpovijesnih od i bioje prek-retni-razdoblja doonog Projekr pa Jodron,Ii oro, srednjovjekovnog. Kako cau primjeni kompjutora u naioj arheologiji.u podaci dostupnidigitalnom u obliku. oni otvarajuii moguanost aplikacija regionalne imaju pristupmogu koristiti ralak i se pri podataka, geografskogznim kompjutorske banke arheoloikim analizama. ove, Pored disto

podaci mogu daprate koriitenje obradivog koristi, se upotrebiti iila arheolozima akademske potencjal dana spomeni- zemljiita daproude i njegov i priprouiavanju arheoloikih stanja prostoiiremili paknaslabo kartiranom Ima- leko ka i zaupravljanje kaoresursom. njima jucitako ru siroku podataka bazu arheolozimaje gl. 28). gospodarskog predvidjeti Svi ovi podacr unjetisu u Geografski udecaj omoguieno (GIS). je relativno noinformativni To sustav razvoja kultumu na baitinu. anakoja dok obavlja- vatehnologija sesluii zaprostome U istovrijeme suarheolozi podataka. raznih pregled i Koriitenjem koriiteni avio satelitski lizearheoloikih su li terenski podaci arheologi- analitiikih modula omoguiuje arhekoje CIS, o snimcikako sesakupili bi ji i okoliiu. primjer, priroproucavati izmedu odno' Na avio-snimci seko- olozimogu su nalaziita dnog okoliia poloiaja i arheoloikih zajednitenatajnadin odrediti teritorij$arih konitenje GISa ca,ali iviie odtoga. Pravilno ru pruu moguinost prouiar kako seranianja a ja druitva i koristila zemljomzaito suje koinapokon, koriienjem podataka svih u ristili GIS-uarheolozi mogusastavitipredvidiv TM Brata sl 28.LANDSAT snimak nalaraznih vrsta arheoloikih modellokacija postojeiim arheoveliiinaizuzetnog ziitate zaititu upravljanje i ristili da bi se trasirala grdkog sistema Starogra- loikimnalaziitima. katastarskOg unutar poljana Hvaru, je interyretacija dskog dok (2. s.) TM satelitskih snimaka omoguLANDSAT

t:l'l rl
:.

podataka :rednjodalmatinske . sl. 27 Baza . za otoke

tu podatkenalaziitu nu da Trehate o SG\AL.l2 H|aru! Da.mislint ih imamo negdie.

otoci Projekt ladrunski

Arheoloika baitina srednjodalm skihotoka atin : stanjeproblemi i

edna najvaZnrjih od moguinosti prqekta Veiinaoiteienja zabiljeZenihtabeli u razvoja masovnog turizma izgrate ladranski otocijestnjegova sposobnostrezultatje pogonaodgovarajuie i infradapruii kvantificirane podatke stanju dnjetudstidkih o sffukture. posebno Odredeni tipovinalaziita saauvanosti spomenika kulture prostoru na ovakvim razvojem. Znadajan dio gdjesu istraiivanja obavljena. info- suugroieni Ovakve impresivnih grikogkatastra Staroograda u rmacije mogu koristiti se kakobi sestvorila gradskom na Hvaru, je posve polju vei nepolitika realna prema zaititi ikonzenaciji naslao, najieiaa supretpovijesne no irtva kamelaziita. prethodna Tako,na primjer, analiza negrobne humke otocimakojeuniitavapo se ovihinformacija ukazuje sve nedavna ju pretvaraju daje do i gradnju u tucanik betonsku za uniitavanje spomenika kulture otocima na bi- (sl.na str. 36).lpak. najviie uniitavaju ie je la sporog i veiinom bilouzrokovanapretpovijesne rasta gomile. kamene erozijom ili poljodjelskom tla djelarnoiiu. je Medulim. postolak uniitavanja dramaticno (v.G.) porastaoproteklih godina, trenutadno u 30 a 'tanje prikazanoje nadonjoj tabeli. rpodatci Sluiajhidroarheologije u postocima):

jugozapadnom propa zaitite i populamoznanstvene dijelu, iivanja, na osobito njegovom puno podmorskih napodrudju srema- mocije nalaziita Sveca zatim Palagruie, iVisa,a oko dio do i Dobar ovihnalaza dnjodalmatinskih U tomsmislu saotoka. njeokoBrada Solte. je unikatan. ocjeni pri- daje jedino podruije medutim. otoOvoj treba. cjelovito obradeno nala- kaHvara. neito od220nalaziita i velik oiteienosti viie oko dodatiizrazito stupanj Od .trucnog je viie ili manje poznavanja oi/iita. /arimmaliudio oko nalaziita Hvara 5070 stanje nalaziSta,teieno, 25% materije, uvidu stvamo slab 2570 oko uniiteno, je ostalih dok 'lrudni je nalaza. nedoslatan inte- netaknutognepoznatog Struino le .tanja. orudiranje ili koji istraieno pregledano 107c res. Uzevii u cijelini,koeficijenti nalaziita, a ili oko podmo- prviizvjestiteljinalaziitima u oko7570 isftaienosti istanja razinu odreduju su, o (s|.29). su razine onih slucajeva. daleko ispod rskihnalaziita, lokalni sponski ronioci kopnenih. je Vremenski raspon nalaza od5. st.pr.K. pa Za atakprojekta ladrar.rtr'oloclod sa- dosrednjeg aodukupnog glavnivijeka. broja je podetka usmjeren pored da zna- naspadarazdoblje i 1,st,pr.K. Najieiii mog bio u 2. utvrdi onekojebi mogle nalazi amlore Lamboglia i nstvenih dinjenica tipa 2. su posluiiti putokaz stvaranjejednog za nokao \u\la\ i primjerenijeg programa istra\ og. nog (M.P.)

Brad Solta Hvar Dobro oiuvani Oiteieni UniSteni 43 16 9
14

31 5 13 11
l0

52 l3 3 13
19

Djelomice oitedeni 16

Napuitajuiikopnoneiemose puno iznenaditi shvatimo je obalno kada da more jedanod srednjodalmatinskih takoder otoka najprivlainijih predjela isoarheoioil,ih na javljajuskoro dnom Jadranu. Ovdjese sve podvodnih vrste arheoloikih nalaza lokaliili teta pripadaju povijesnim koji svim razdobljima ipotjedus raznih krajeva Sredozemlja. Veiinanalaziita koncent je okoHvara, rana

MeneghellaPalmi!,ani, na Hvar Hitlrctarheololktt lurja Tota zbirka sl.29.

projekta: Vainija izdanja
V. Gaffney. Kirigin. Petrii. Vujnovii. Caie. B. M. N. S. ArheoloSka baStina Hvara, otoka Hrvatska, Croatia, British Archaeological Internantional 660, reports, Series Oxford 1997. V. Gaffhey, Hayes. Kaiser, Kirigin, Leach, Vujnovii, S.Forembaher, J. T. B. P. N. Hvar-Vis. Pafagruia 1992.1993, Vjesnik arheologUu za i historiju dalmatinsku Split1994,16-28. 86, V, Gaffney Z. Standid, Apporaches Regional and GIS Analysis: Case t0 A Study the of Island Hvar, of Ltubliana . l99l

Zahvale
i drugim ustanovase akademskim projektaladranski zahvaljujushledeiim otoci Clanovi - Split, zazailrT0 Arheoloikimuzej Centar rad dije mabez pomoiinjihov nebi biomogui. su: u Oddeza Filozofskog fakultetaZadru, Hvara Hvar, Odjel povijest otoka baitine tu kultume znaakademtje v Raziskovalni Slovenske centar fakultetLjubljani, Filozofske lekzaarheologrjo Field Republike Slovenrle, Archaeologiznanostitehnologije in Ministarstvo nosti umetnosti, in of and 0f the of Ancient Histiory Archaeology University Birmithe calUnitand Department The AcaSociety, British The Geographic Museum Toronto, National at Royal Ontario ngham, CoEOSAT, of M. CommisiontheEuropean Society, Professor Fulford, The demy, Prehistoric Paris Universite I. Professor vanderLeeuw, Sandr mmunities, Reporls Series British se Zahvljujemouredni5tvu Archaeological - International i lupani(Arheoloika ji splitsko-dalmatinskoj omoguiili prvog naiihrezultata sveska tiskanje koji su 1997.). Hvara, Hrvatska, Oxford otoka baitina koje fiHrvatske je veiimdrlelom Ministarstvu Republike kulture se Posebnozahvljujemo priiziila grada koja je zajednici Hvara nam takoder u susret te nanciralo izdanje Turistidkoj ovo

U pripremi:
- Aheolo5ka (BARIS.Oxford baitina otoka Braca 1999) - Arheolo5ka (BAR Oxford baitina otoka Bi5eva, Solte,Visa, SvecaPalagruie i IS, 2000) - Projekt preglediiskopavanja IS.Oxford I ) (BAR otoci: intenzivni terenski i Jadranski 200 - Projekt (BAR, otoci: zavr5ini izvje5taj Oxford 2002) Jadranski

pregled postignutih Kratak projekta rezultata otoci Jadranski koji jedno smo u ovojknjiZici u sebi dali pitanje: zaitititi nosi temeljno kako ove spomenike? tevrste mogu Odluke ne donositi arheolozi Njihosami. vaje uloga informiraju da i utjedu njihovo na donoienje. Nadamo da se podateke dinimo upravo kada to nudimo o oduvanosti spomenika svima koiisuzainteresirani zaniihovu za5titu.

godom tiskanja knjiZice. ove

Suradnici projekta Jadranski otoci
(kraticeu zagradama oznadavaiu imena autoraove knjiZice)

John Bintliff (od 1987.do 1989.) GoranBoZovii (od 1987.do 1988.) JosipBurmaz(od 199a.)(J. B.) Frank Carter(od 1988.do 1989.) S l o b o d a n a i e ( o d 1 9 8 6 .( S .C . ) C ) MargarethDarmanin (od 1990.) (od StaSo Forenbaher 1991.)(S. F.) Sheelagh Frame(od 1990.) VincentGaffney(od 1987.)(V. G.) John W. Hayes(od 1989.)(J. H.) Timothy Kaiser(od 1989.)(T.K.) Tea Katunari6(od 1996.) Branko Kirigin (od 1982.)(8. K.) AnamarijaKurili6 (od 1992.) PeterLeach(od 1994.)(P. L.) Jagoda Mardeii6 (od 1996.) Marinko Petrii (od 1986.)(M. P.) TomaZ Podobnikar(od 1994.) PetarPopovid(od 1982.do 1988.) o ( B o Z i d a r I a p S a(k d 1 9 8 2 . ) 8 . S . ) S (od 1985.)(.2.5.) Zoran Standid ( Nikia Vujnovii (od 1984.)N.V.) HelenWatson(od 1987.)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful