You are on page 1of 20
GR20120100234 GR1007830 Biopnxavi fa nevis ‘pomnoies(02) eiyapevesamens GR 20120100234 (12) AINAQMA EYPEEITEXNIAE (B) (47) Hula anpooronoinens: 13.02.2013 (61) cows Tagwopnon (Int. Cl Bors 7002 128" Bors 15/12 21200 1) Ap 8s Xo 007830 (11) Apo uss Xeprynons: core 04 221700 258 104 27200 (22) Hutvia Keneseong: 30.08.2012 (45) Hula Anpooieuans ms Xeprynans (73) Axcaiy0s (0 27.03.2013 EAB! 272013, ZOFPADOE METPOE EVAFTEAOY; NepyGpou 101, 12242 AAITANEO (ATTIKHE) - GR. ETHAIONOYAOE IQANNHE (7) Apes (9 Kenesoeme (eg BHMHTPIOY; Inroxparoug 71, 10880 ASHNA (ATTIKHE) - ‘ZOFPADOE NETPOE EYATTEAOY: Nepysuou 103, 12242 GR. [AITAREO (ATTIKHE)- GR. EMHAIONOYAOE IOANNHE ‘AHMETPIOY, Inmoxparous 71, 10680 AOHNA (ATTIKHE) GR. (72) Egeupting (es) ‘ZOFPAOOE NETPOE EYATTEAOY: , GR. EMHAIONOYAOE IQANNHE AHMHTPIOY; GR. (64) Tithos (Eddnvcd MEQOAOE KAI LYEKEYH HAEKTPOAVEHE YAATOE KAI NAPAFOTHE YAPOFONOY OE KAYEIMOY ME XPHEH ZYNAYAEMOY EYXNOTHTON (64) Tinks (AyyAw) METHOD AND DEVICE FOR WATER ELECTROLYSIS AND PRODUCTION OF HYDROGEN TO BE USED AS COMBUSTIBLE UPON UTILISATION OF COMBINED FREQUENCIES (57) Nepiinyn MéBo605 ar cuoxcut McxTpONUONS TOU UBaTOS Ka Mapas YBPO}OYOU LAs KaUOIHOU Ye yprION oUVFUCOHON UYNKOV GUAVOIFTWN, OF Comoies r-pdyov'a pow RpsTowey YakcYTTEW Kal Or OTIES GvauYNUOREVES, EWIEXUOPEVES KEI GWBUECSUEVES KaTEyEPNOUY WI BIZOTMIONY 10 GBup gra ovorarid roU ovoxta (uBpOYO¥ xa Ofuyvo) Bid TOU gaAOHLYOU Tou OUYrOMOHON. Me KarEAANAGU KEpIOUG Ka ond Kod ‘omoyods enegepyadiase1xbyovia ong npunOyevE ouxvONFEs, How NapKyovIG GTN ToUG ApTOKOL.reAavTUsEG, BeUTepOyevti OUXvErMES OS ‘owvbiayopgiavoW" my Bop Tw apRsv CUyVOrhTWN, OTE vo EMITCUyBEiOKEHEAANHOS BUYBUADHK GuRvONTTWN pL dvioTO}oU NexTpOvKOS ruxhisparog (anoreAodyevou ané aropowur, pik, Bayopguts, ppIaKods eheyas oUxvOrTUN, KarEUBuIKS CeOKIN, noAAaTAGOOTES Ka ‘yoaujanodc enoyuréc). Me tov xarchinho ouviovoy6 aviv uv oUyvoray emnUyxGvEralN BovnONTuWv pop Tou GBaI0< Kan Stata TOUS ora epic vbpoyov0 nat ofuydvo. Te at aut Beywpidovie xarém ye aBwoKs ObAyOds Blakoyc Kal To TapaYEuEVO UBpayévo OSnysial ow awrioroyng eds cvBeans aTov unyomays mapaywris erépytas yd va ypmaNponONEe LN xc Ge — Efi afta ‘Pod bynyeranvoron oa amine 10 15 20 25 30 35 40 4s 20120100234 MEQOAOE KAI ZYEKEYH HAEKTPOAYZHE YOATOE KAI APAFOrHE YAPOFONOY OF KAYEIMOY ME XPHEH EYNAYAZMOY EYXNOTHTON H egedpean avagéperai roc0 ce atSix#| UEBOBO MAeKrpdAuaN, doo Kal OTAY EPAPLOY TE, SAGA oTAV avtiotonyn eidiKF CUOKEUA (uNXaVIGLS) NAEKTPSAUENS Tou GaTOG, TOU OBnyEl OTH BidoTraGn Tou UBaTos Gta GuoTanKG Tou -vBpoydvo Kal Of UYSvO- Kal GUVETTG oTHY TrapayinyA UBpoyévou ws Kauatliou We Thy xprion cuVBuacHOU cuxvorfTWV. To atpio uBpoyévo propel va xpnoworToinBel we KaUoIHO, SnAGBH we UNKS Trapaywyris KAGE eiBoug evépyeiag (nAEKTpIKA, UNXaviKA, KivRTKM, BEpHIKA, gwTENA). Ta THAcoVvEKTHYaTa TOU UBpoyOvou WS KaUGILOU clval TO avEgdvTANTO TwW TYG TOU (APOU aTTOTEAE! TO TIAEOV BiaBeSoyevo ororyelo Tou ouyTravTo), 1 aTTAAUTA OIKOAOYIKf] TOU GULTTEDIBOPA (apOU n XPreN kal Kaen Tou ovdepia TepiBaAAovriKA emBdpuven emigépel) KaI TO EAGxIOTO KOOTOG Trapaywyrig Tou (adppwva pe THv YEB050 Kal Tov LNXavioHO ms Tapodeas eEUPEON). Yr6 thy Ewola auth, To uBpoy6vo Trou TrapdyeTar CUGWva He THY UEB>BO Kal Tov E@APHOGHEVO NXGMIGHS Tg TapotoUs EpedpEONS, UTTOpE! va XeRoIHOTFO;NBe! We KadOTHO yia Shous avegaipérus TOUS NXaVIaHOus Trapaywyris EvEpYEIAG, TOU XeNOWECoUV ya : a) THY xivnon oxnudruw Kd8e Yopg, Tholuv empavelag Kai UTOBPUXIWY, aHOIBlwy peowN mrpow€nang Kai xivnong (TX. XOBEPKPAgTC), MTopEvWW UEoWW (aEPOTIAGViWW, EAKOTTEpU Am), TpowerKGY TupAEAWy, BopUpEpW Kal GiaoTHHOTACIwy, —B) Tv KOB’ oIovérrToTE TpOTTO Trapaywyf} NAEKTPIKAG EvEpYEIOG ¥) KBE OMKIaKt} BloLNxaMIKT Kal TH4ONE PUOEWS aTOLIKG FYkai WaZiKh epapLOYA, Trou arrarte! Thy xprion Evépyeiag oTroLaaBiyrTOTE HOPES. To vdpoyévo Trapdyerai ire ye Ty eTeEEpyaaia Tw UBpoyovavepawy (6S TETPEAAIO, QUOKS aépIO KAT), Eire HE THY NAEKTPAAUGN TOU Gatos. H KAaCoIKr BiaiKao!a rng AexpOkuang Kal tng SidoTragN¢ TOU Waros ora GuotatiKd TOU (vBpoydvo Kat ofvy6vo) eival Ywwort amié Tov 190 ative WX. BaoiZerai omy xprion cUvexoUs NAEKTPIKOU PeOUATOS THOU rroMtyet G€ GUO NAEKTpOBIA (TOU GTTOTEAOUVTAI ATT KATTOIO HETGANKE UAK6, OTT WOAUBOO, XGAK6, vikEAIO KATE), Ta OTTOIG HE TO NAEKTPIKG PEGG TOU Ta SiaTTEpVd BieyeipoUV To HOpIO TOU Bats (HHO) kai To GiaoTroWy ota GuaTamKG Tou. Mapa nig cuvexels Bedmuboeig uw UK xpfians Kal Tw cTadlY tng BiadiKaGias, auTH N upBamixh 1EB050¢ NAexTpSAvaNs Kal Trapaywyrig YBpoy6voU Kal OfUYOvOU GKOUN Kar of|uepa Exel CUYKPIIKG YOUNA BaBLs aME50GNG, Trou Gedve! oT 55% Kal UTS OpIoLEvEs TOAD uykexpipéves TrpoUTToBEcEIG UTTopel va aVENBE! Kal GTO 60%. AUTEG O GXETIKG yIKPOS BOBLOS amé500n¢ KaBiors Thy cupBamiKh| UEB050 NAeKTpAruCNS aosGOPR Via THY TrapaywyA| TOU UBpoyvoU ws KaUoILOU, Eg” Gov yia THY HETaTPOTT] TOU UBaTOS GE YBPOy6VO Kal Ofvy6vO mrareftai TOA’ peydAn evépyera ya thy apxiKt} TPoPoSoCIa (input energy) Tou cUVOAKOO uorfyaros nhextpéAvan¢, 1600 o& oxéon LE Thy Tocérnra Taw TrapayHEVWY GEpiW 400 Kal ¢ oxEon Ue Ty evépyeia Trou Ga TapaxEe! amt6 tnv Kaden aumiiv Tuy aepln. Emions, via mv oupBankih pé60d0 nAeKrpékuans mMpére: va xpnoipyoTroindel KaBap> (ameoraypéve f amovioyéve) WBwp ai emi mAgov n xpr}on KaTaAANAOU Kar Sarravnpod nAekrpaAdmn, we ouvéreia my aKopn yeyaAdTEpN EMBEpUVEN TooO TOU TEPIBAROVTOS 600 Kat Tou KOGTOUS TrapayWYIg TOU UBpOYévOU, aGOE To xoNoWOTPOIOUHEVO via NAEKTPOAUEN KABap> (ameoraypévo f| amovigyévo) GSwp ogeihe va éxe! AN UTOOTE! TH OETA XMHIKt emregepyaota. 10 4s 20 25 30 35 45 50 To aKpiB6 KéoTos TrapaywyAG TOU vBpoy6voU ws KaUaiLOU (che BEoW mH OULBaTIKS nAekrpoAvang ete pEOW TMS eTeEEpYadIAG Tw UBpoyovaVEPEKW) GE GUVSYGDHO HE Ty EmwOuvornra Trou ouvTpéxe! oTHY aTPOBAKEUGN TOU UBpOYévoU WS UYpoTOBEVoU aEpIOU, éxouv arrorpéye! Uexpl ofuepa Tv 6id600n TMs xPrans ToU Ws KaUaTHOU. Os guvérTela Tw avwrépw, To vBpoy6vo ws KavoILO Xpnaiporro\eiral uovo Ge TeipaparKes E@apHOVES. H Trapovoa egedpecn Trapayepiger ohoKAnownKd Oka aurd ra SuaemiAura TpOBAKYOTA TOU beydou KéoTous Trapaywyrig TOU uBpoy6vOU Wx KaUoTLOU Kal Tw KIVBUVWW aTTOBAKEUaTS TOU Via Tous aKoAouBous AYOUS 4) Xpnoipomoicirar we UAIKO yia Thy nAexrpsAUEN oTFOIOBIAMIOTE eiBos UBaTOS (BaA4COI0, Bpoxtic, ToTapdv Kai Apwy, BixTou GBpeuans KATE.) xwpIG o1oUsHTOTE eiSous aTrécTagN A ‘amovicyd, 8) amraitelran eddxionn evépyeia via TY apXiKh TPOpOSosIG (Input energy) TOU GUVONKOM ‘uoriparos nAeKrpékuans, ¥) © GUVOAKEs BaBHds aTFéBoanNs ms NAEKTPGAUONS HE THY HEBOBO TMs THapoLoNS EpEUPEONS ayyiger 10 92%, yeyovés Trou arrorehe! Aka Trpwromoplag Kal KaWoTOUac OXETKG HE THY ‘aupBarixf pEBObo, trou PBAveI UT HpOUTOBECEIG GTO 60% YOVvOV Kat 3) Sev amrareirar aTro@fjKeuan TOU udpoyovou, agod To uBpoyévo Trou Trapayeral He THY Ndexrp6huon Tou OBaTos oSnyelrar pEow cuvBEans Gtov avricToiXo wNXaVIoHO Trapaywy"G evEpyeiog Kat KaTavaNfoKerar Ws KaUCIpO ZGpqwva Ye MY uEBOBO Kal TOV UNXaVIGHO tng TrapoGoac epevpEaNs, n NAEKTPOAVON TOU Batos yiveral Le GUxvérNTES, 01 orFles TapdyovTEn uEOW NpTOVIKGY TAAGVTUITKY Kar OI OTTOIES vopryvudueves, evioxudueves Kar cuvBuatoneves KaTagépvoUV va SiaoTrOMv To GSwp ova uaramixé Tou Groxela (vBpoybvo Kat ofvyévo) Bia Tou paivoyEvou Tou auvTovIOYOd. ‘Me KardAAnAoUG KUpious Kai BonBnTiKoUs oTLOUs emte€epyacias EIadyovra! oTIG TrpWITOYEVEIC ouxvémnres, Trou Tapdyovtar arr TOUS njsTrovKOUG TakavTUWTEG, BeUTEPOYEVE!S GUXVoTNTES TIOU auvdiayoppiovouy thy Soph Tw apxiKiv cUXvoriTWW, WoTe va EMTEUXBe! 0 KaTGAANADG ouvBuasH6s cuxvorftwy, £101 ore va Sovodvrat Ta wOpIa TOU UBaTOS Kal HE Tov KaTEAANAD ouvroviays Tous va emruyxdverat n DidoTraah TOUS ora aépla YBpoydve Kai ofuyévo. Ta GépIa urd Biaxwpiovrar KaTémVv pe eIBiKOUS OBnyOS Biaroyiic, WoTe To HEV ofuyovo va ‘orTodnKederar via GAAN Xprion Akal va aTOBiBera oT|Y aTusOGOIpG, TO Ge TapayyEVO WSpoyévo va Odnyciral uéoWw avticroxyns eiBmrIG GUvEEANS OTOV UNXaVIGHS Trapaywyts evEpYEING ya va xpno|HOTTOINE! Ws KaUCIHO. Ta mAcovexrfyara ing Tapodoas epedpeons elvan TOAAGTTAG Kat avurTokSyioTa. H ndexrpéAuan tou Baro Kar n Trapaywyh UBpoyevou Ws KaUGIHOU HE THY HEBOBO Kal TOV aviiotoixo ynxaviops (cuoKeuA) Tn< xpfions TwW GUxVOTHTWW xONoIOTTOIE! WS UAIKS yi Bidortaan oo\Wdirrove elBos UBaTOG (BaAdaci0, Bpoytis, ToTapdV Kal Avi, BiKTdOU Bpeuong KA.) Kat 6x! POvov arTecTaypiEvo t} amiovigHEvo. Adyw aurfig m¢ prions KdBe E/BoUs Waros Kar ExovTaG ws SEBOUEVO TO EUpOS Tw TravTOEIBOUS HOPG UBGTIV TP6pUN TOU TAavijtn Has, TPOKUMTE ws GuOIKf GUVETEIA TO aVEgdvTANTO Tw TMV TPOPOBOGIAS LE TO eAaxioréraTo Suvaté KbaTOS via Tv TIapaywYA evépyEIas amd To UBpoydvo. H evépysia Trou ‘omrattar via tay apxiKr} tpo@odosia (Input energy) Tou GUVONKO OUCTHYATOS NAEKTPSAYONS elval eXéxioTn Kai UrTopel va TrapayBel amd Gidgopes Tmnyes (Emus nreKTpIKEc, BepUIKEs, AlaKEs, alohiKés, UdpaUAIKEg KAT), YeYOv6S Trou KaBIOTd THY NAEKTPGAUCN CUNGWVG Ye THV e050 ms Trapovaas epedpeans AKpws CULGEPOUGG. O BABHEs aTréboan¢ MN¢ NAEKTPOAVaNS ‘cuppa HE THY HEBOTO tng TrapOGoNC EgEUDEONS MEAVEI oT 92% Kal UTEpEXE! KATE TTOAL Ow Twv GAAwY CUNBaTIKioY rpETTWWY NAEKTPOAUGNE Kat TrapAyWYrs UBPOYOVOU. 10 15 20 25 30 35 40 4s 50 Ta mpcidvra ms nAexrpoAuans (Ubpoy6vo Kal ofuy6vo) jTropOGV va XenoIUOTFOINBoLV via KAGE Teparrépw e@apyoys Kax Kupiws To UBpovvo va XpNaTLEUCE! Ws KaUTILO UYNArIs aMEBOANS HE tundapivd Kdotos kal uNndevike emMBapuvoN Tou TEPIBAAAOVTOS, API N KaUGN Tou Sev aTTO5iBe! BAaBepotc pUToUg oTHV aTydo@aipa. To Trapayoyevo ofuyévo propel ertions, elre va amodiGerai eAeGBepo Kal va eyTAouTige my aTuSopaIpG, ite va aTOSNKEUETG Ka! va XpNooTro!elrat yia Siagopec Biopnxavikés Kal oIKIaKES EPApHOYES. © unxavionds (7 ovoKeuf), He Tov orrolo vAoTToKeirar n TrapoUGG e@edpEON, Exe! TIOAD KPO Oyo Kat Aetroupyei evreAdis aBOpuBa. H egedpean GUMIGTa Thy TACO aTTopasIOTIKA Kay Ya Tay ahAayh KaTeUeuvens Tou EvepyelaKod ToLEG Kal TV HeTGBacn aM MHv Trapaywyn evEpyEIAG héow opuxriav Kavolywy orn Tapaywyt evépyEIaS YE KaBapr Kal avavedoiyn TyA, BNAGBH To GBwp (vEpd). Tia tay avéAuon xa my TrepiypagH Ts WeBESOU kai Ts GuaKEuN}G NAExTpOAUGNS TOU GBaTOS Kal Trapaywytig Tou vBpoyévou ws KavolyoU Ue xpf|on GUVOUADHON oUXvorMTUW, TrpémTE! va An@8o0v uTt Oyiv Ta axGhouda : To HOpIo Tou Gatos efvai TpiaTOMIKS, BAGS aTrorehcirar aT tpia droya, B60 droya Bpoyévou Trou evtivovTal pe Eva dToLO ofuy6voU. Ta Sdo droya Tou vBpoyévou oxnuatiZowy auyjperpn ywwvia 108° (exarov Trévte HoIpsiv) JE OXEON LE TO KEvTpO TOU aTOYOU TOU OfUy6voU Kadii¢ to dtoHo tou ofuydvou eivar yeyaAuTEpo amd auTd Tou UBpoyévoU, n EAEN TIPOS Ta NAeKTpOvG Tw aToywv YBpoydvou elval aviloToIxa HeyaAtTEpn, oTTOTE Ta NAEKTpOviG EAKOVTa ‘To KoVTE TIPO To YEYAALTEpO GroUO OEUYSvOU Kal THO YOKPIG GMT Ta Groya UBpoyovoU. AUTO onpatves 671 av Kar To HOpIO Gatos oto Guvoho eivar cTaBEAS, n weYaASTEPN Hdza Tou aToyOU of uy6vou Teivel va TpaBe! 6ka Ta NAeKTpOvIG TOU HOpIOU, AKOYA Kal UTE Trou YoIpMgeTaL YE TO UBpoyovo, onére auTd diver oTO ofuydvo pia EAaGPd NAEKTPOApYNTIKA gOpTIaN. Ta droya UBpoyévou, emeiSt| Ta nAEKtpovid TOUS Elva TO KOVIG GTO OEUYEVO, ATTOKTOUY ja pIKPH AAeKrpoBeriKA @OpriOn, Ye UVETTEIA Ta HOPI TOU UBaTos va xouV Thy Téan va axNHATIZoUy ABGvayoUs BecHOUs HE ta GAA HOpIA UBaTOG, ETTEIBH TO LEpOC TOU OfYyévOU TOU HopIOU eival ‘Gpvni6, evtd Ta pépn Tou UBpoyévou civar BeniKd. Aur 1 Sou, Trou mpoKdrrre: amr tv GeriKA @éprion TwY aTo"WY TOU UBPoYévoU Kal THY ‘ovnrixh @oprian TOU aToyoU ToU og uySvoU, OBnYe! TO LOpIO TOU WBaTas va GuLTEpIpEPETaI WG TAEKTpIKO GirToAo, EmreiSH| KAGE NAEKTpIKO BITTOAO EXE! HA GUXVOTHTA GUVTOVIGHOS, AVTICTOIX TO WOpIO TOU UBaTOG we NAExTpIKE ditTOAO Exel eTTions Thy DiKA| TOU GUXVbINTa GUVTOVIGLON. ‘Auté anpaiver, 611 70 HOpI0 TOU UBaTos (4G NAEKTpIKO Broo) Tope! va EABE! GE GUVTOVIONO HE ba e&wTepikh Tmvh MAeKTpoHayynTiKr aKTIVOBOAIaG (6m O1 UYNAES PABIOGUXVETNTES), ETO! (GoTE pe pIKpG TrOGd apxIKrig EvepyEIOG va eTMTEUXBE! n DidoTTaGH} TOU. AUTH n eEwrEpIKA| TMA, Trou 8a Ae! GE UVTOVIGHS LE TO UBPIO TOU WBaros (nAEKTPKE DiTOAO), TpéTe! EmTong va TrAnpoI ni BiStHTES GUvTOMOYOI, SnAaBH] va aTTOTEAE! Kal GUTH Eva NAEKTpIKO BITTOAO. Heftivnon ms Sradixaciag cuvroviapod pe aTtAd Adyia elvan n aK6AOUeN, To UOpio Tou UBaToS eval LN YPALLIKG, AOE o1 BEDLO! UBpoydvoU-oEyévoU Sev Bpioxovral ‘omy (Sia euela GAA oxnHaTZouv aaopwErpN Yuwia 105°. To uhKos Tou SEoHOU UBpoyévou- ‘ofuyovou civar 0,96 AvyKorpey (uTodiactohl 1 AvyKoTpey = 10° om). Ady tng YuMaKis BidTagN tou Seopow ofvyévo-uSpoyévo, To plo Tou UBaros elvat agwpWeTpO Kar éxer UNAM ‘SrTohikh por. O uWNAds TOAKES xapaKrfipaG Tou eENyel Thy HeyGAN SiNAEKTPIKK CTABEDG TOU oplou (78 Faradim oe GepyoKpacia 25° C), we aTroréAeoya To Swp va Trapouardge! évTova TO ‘aivouevo Ts TIOAY SuvaTiic BUZEUENS HETAEY Tw aToLW UBPoYSvoU-ogUYOVOU OTA L6pId TOU, Kard tpérrov Wore aurol o: Seopot va pny oTrdve aKSYE Kat GE BepHOKpaGtes dvw Tw 1800" C. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ‘Aut6s elvat Kal 0 Adyos, Trou n BidoTTaaN TOU HopIoU TOU UBaTOS LE TOUS GULBaTKOus TpSTTOUS AeKTpOAVONS eivar TOA SUoKOAN Kat GuVETTiXG TOAD SarTavnpr} : TrpeTe! va avaTTTUXBOUV tbo uyndés BEpHOKpacies, Wore n KaTaVaAwon Evépyelas yia THV ETireugM} TOUS va UTTEpBalve! To ogéAn a6 my Topayouevn evépyeia Adyw KaUONS TOU UBpoy6voU Me thv ue8080 Trou Tporeiveral He Tv Tapodca egEvpETN, yiveral eUxEpHIS N OidoTTaON TwW oplay Tou OBarac, KaBScoV, yin va EMTTEUXBE! 0 GUVTOVIGLES TW SiaHOPRLNBEVWW UIPNALIY OuxvortTIu He Ta YOpIa Tou OBaTos Sev amarreiray, obTe va SoBOV apXIKG obTE va KaTavahwBouv cUvOAKG YeydAa TIOad evépyetas. Tia my mAnpéotepn Karavénon TOU gavouEvou Tou GuVToVIGYOU cUXVOTHTWW Ka! TuW Buvarortey Sidorraans Tou popiou tou Udatos, rapaderoupe To e&ffg TapdBeryya: Eorw én éxoupe éva oTevé Kopin! pABBOU aouIviou, Auyiopévo Ge ywvia 105° (exarév TéVTE HOIpKv), GoTE va EXE TO GXTIHA TOU HOVTEAOU TOU HopioU Tou OBaTos. AUT To KOUHGT pdBBOU Ghouyivioy, Trou avarrapiard To YopIo TOU UBaTos, SovospEvO Trdvw — Kdrw Povo amr MY Hla ‘TiAcupd, Dev rope! va SiacTraceel, yiari Ba kivelrar OAn n HAA tou Tedvw Kanu, BAAASH MPS bla ouykexpipévn KarebBuvan. Edv dys amr my pla TAcupd Bovndel TpOG Ta KdrW Kat GMS Thy GAN BiayerpKa avrictpoga, BNA. Tpos Ta Trdvww, Tore eival EOKOKO va StaoTraTeel, AvtioTorxa, edv n egappoZoyevn cuxvérnra fav n [51a GE Oko To JFIKOg TOU Hopiou ToU WBaToS fh kai oe On Thy emipdveld Tou, To LOpIo Tou Gatos Sev 6a ugioTaTo Kéroia aNAolwan, yor! 6a EBoveiTo OROKANPO TIPO HIG KATEUBUVN, MoOKEILEVOU, ETTOLEVUX, va SiaoTTaOBE! TO HOpIO TOU Waros ora aToUKG cuoTATKG Tou, TIpérTe! va Bovnel amr pla SiagopenKA| CUXvOTNTE GE KAGE xpo Tou Beqyod (rou SrTOAou). Tia tov oxoné auré, mpémei va xpnowioTtoinéet Eva pdoya GUXvorHTTuW TTOAL Eupelag Zuivng. ‘Auré To dopa cuxvortirw Snutoupyetrar Leow TroMaTAY GuxvoTHTWwY, TOU TMYaZOUV OH m6 B40 apxiKes oTaBEpES TEs GUXVETATAG, BNA. aTT6 Bio TroUTTOGG PadiocUXVoTHTWY (RF) Yio TapdBeiua F1 Kai F2. Edv aurés o uo apxikés cuxvémres SiaBiBacGodv ard B60 BiagopenKa Sirona, KoVTE n ia He Tv GAAN, Gc Snysloupyr}gouLE yu eTEpOBIvwoN aUTdY Tw B40 ouxvoriiruw. Emy mpdrn don, and aurés nig 50 apxiKés ouxvornres Snysloupyouvral GAdEs BUo ert TAEOv ouxvorntes (F3 Kal Fa) : pia e& auTaiv 1 F3 eivar ioBdvayn He TO GBpoIoUa Tw B80 aPXIKLV ouxvoriituy, dpa éxoupe F1 + F2 = F3_ Kain GAAn n FA eivar igoBovayn He thy Siagopd TOU, dpa F2 - F1 = Fa, Tia va yivei Tiepioadtepo Katavontt Kal HaBnyaTKG n avwrépw avdruen, foTw yia Tapébeyya Kal HOvov, én F1 evar 98 Kai n| F2 eivar 298, Tére oOUgWG pe TO aBqaiK® YovreAo n FS 6a civar (F1) 98 + (F2) 298 = (F3) 396 kar avrioroxxa q Fa Oa civat (F2)298 - (F1) 98 = (F4) 200. Errovtvuxc 8a éxoune téoaepeis Siagopenikés CuXvEnTES TG FA, F2, F3 at FA. 01 ouxvomnres aurés Bev exméyrovrar Ghes TaUréxpova, yiari yeTagO aUTdV TwW GUXvorKTUN umdpxer eva Temepagyévo xpovK6 GidCTnHa, Yo oMolo charnivErar KORG KAGE Eva Tremepaguéve Bidornya aAAnAETIBpG Fava Kat Eavd, apoW n NOPE plas evialac ouxvérnrac, £¥65 paBioxsyaToc, Srav Biépyerai aré thy aTySopatpa eivat NulrovoElBG Noéret va rovicoupe e5ii, én aurés Bev elvan apyoviKés ouxvoMTes lag Kat HONS GUXvorNTAK, GAG ouxvoTMTes Trou éxouV UTTOAOYIOBE! Leo GE Eva GOLA PAdIOUXVOTHTIW. AUTH AoMTOV n erepodivwon eival To uégov Trou xpEiazoyaGTe, via va oTIGGOULE TOV HOpIAKS SeoYS Tou UBaToS Kal Val emTGXOUpE Tov Biaxwpioys Tou UBaros ota GuaTaTIKG TOU. 10 1s 20 25, 30 35 40 45 50 Oda Ta popia éxouv pia GuxvoTNTG GUVTOVIGHON oT oTola TaAavTedovTaI, Edv aumt SiatapaxGel, rére EUKoAa SiacTTdTal © HOPIAK6s BecHOG TOUS. H arToTehecHaTIKOrHTa GUT TAS eB650U pas efvar dmreipes @opEs weYaATEPN aT aUTEG THY GUABaTKaV HEBOSw Ka HE eAdxIoTn Karavahwon evépyeiag H ouoxeuf| nAexrpéiuang Kal Tapaywyfig uBpoyovou ws KaUoiyoU HE Xpron uYRAdY OUXVorHITWW Kal GUVToVICHOS duTdV, TOU TrepIYpdgeTa Ka! avaAUETa! GTO G¥ETKKS GUVNHEVO omy Trapobed oxeBidypaLHG Kar apopd oTHY TrapodGG EgEdpEGN, aTTOTEAE! pla Wiaitepn HOOT KuKAGiaTos Kat avrigtoxxng Snloupyiag TOAAGTTAGW CUxVOTHTWY, O1 oTToles eKTEUTOVTaL aT {G0 oTaBepés Tmyés ouxvornTac. Zuykexpipéva kar couguva Ye TO GxE5idypapya, n HEBOBOg Karn GUGKEUF} NAEKTPGALENS, TOU Tporeiverai pe Thy Tapodca egedpean, arroreAeiral aTT6 Bidigopes emt wEpous povdBes (076510, BaLIBe¢ f oTOIXela), Trou GuvSEovTa! HETAEU TOUS Ye TrpOKABOpIOLENN Gtipd, Wore va yTTOpE! va emnreuxBei n Trapaywyt Tou wipoyévou ws KavoIyoU. ‘Ant6 10 anyelo e106B0u ms ouoKeuri¢ (input) MpoadiBouye Tv apxiKA| Th evepyeiac, n oTrola iTopel va Trpoépxerar amd KdBe eiBous evepyeraxr Ty, SNAGSN vat elvan ere Evag NAEKTPIKOS ‘ovcowpeuriig (Lmtarapia), etre nhtaKd TréveA (Guoopeutes), elte BepHooToKXela (avd ZeUVOC), elre onfolaBiTroTe GuoKeuh TOU Trapéxer BepLiK|, MAEKTpIKM, AGKA KAI YeviKTEpA THdONS hopes evepyeia Emy Babpiba 1 rou oxediou arreixovigerar eupavuss To gidtpO E1G650u (filter). Emnv BaGyiGa 2 eypaiverar pia povdda arrouover (buffer). n orrola aroyovdver my Sovayn toxWog TMs GuaKEUS Kal THY ETEEEpYAGeTa! KATEAANAG TIpOKEILEvOU va Thy TrpOWErIGE! oTHY emroyevn BaBpioa 3, Einv Bagpi6a 3 euplaxerat o MIpwsrog OBny6¢ (driver), ou Le THY GEipd TOU TrpoWBe! rv SovayN 1oxb0¢ orov pik (mixer). wiking ouviord my Bagpiba 4, ovnv oTtola, Oru aTTOTUTTVETAI GTO OXEDIO, 1dEpXOvTa GUO SiagopenKs afyara ouxvortiTwv Trou THpoEPXOVTaI ATT Tig BABIES (tovdDEC) 5 Kat 5” 01 BaepiBes (uovases) 5 Kal 5° arrorekodv Tous nuiTovIKoUs rakavTwtés (local oscillators) TOU ‘euorfyaTes, oF orrofor Kat Snpuloupyouv He TaAaVrKBaEKG Te apxiKES GUXVETNTES Or Baeyibes (yovadec) 6 Kar 6” elvar Siayoppwrés (modulators) Kar Diapopedvouy pe Siayopqwan Kad MAGTOs (AM) TIC GUXVOTHTES TOU SnUIOUPYOUY OF NyITOVIKO! TaAGVTWTES (Bo8yiBes 5 kai 5'). 01 BaByIbes (vovades) 7 Kai 7° ouvTodv ynplaKoUs EdeyKréS CUXvOrHTW (PLL) TOU Xpnovorroiouvrar via va Biarmpowv orad_pH My GuxvémnTa Trou BnpIoUPyOLV o1 50 NpTOVIKO! Tahavrustés (BaBuibes 5 Kar 5") ue aKpiBeia + 0,002 %, ‘Amté my €£o80 ms BadpiBag 4 (uiking TOU KUKAdPaTOS) efEpxeTaI To arroTEAcopa Tw BLO OVGLEHIYLEVWY GUXvOTHTWY TOU TrapdyovTa! GTT6 TOUS nuITOVIKOUG TaAaVTWrEs (BOBIBES 5 Kal 5), To amoréaeoya auré oBqyeirar orn povddar 8, n oTrola elval évas e1diKds TOAAaTrAGOIATAC ouxvorfrww (frequency multiplier) Kai ToMamAaaidei 10 ofa GuxVortTww Tou pikth (Ba8HIGa 4) emt Tov apIBHs 26 (SnAdd : ofa Guxvortrewy pik X 26). 10 15 20 25 30 35 45 50 To veo ofiua ouxvortitwwy, Trou ef€pxerat amd mv Hovada 8, oBnyeirai oTHV ElgoBo ms wow ag (Baguiéas) 9, n ontoia cuviord Evav E1SicS Yayo EvioxuTH}-Obny~6 (driver linear amplifier), TOU ‘Tpayparorroie my oxen evioxyon Tou An ToMAaTTAaCIaGLEVOU ofyatos cuXvorATIN. Auto To evioxupEvo orua GuxvorrUW OdnyEiTar KaTéMW aTHV Elo0d0 ms Hovdda¢ (BaBuIEAK) 10, omola amoreAei éva exis ephrpo (Special fiter) uynAdw cUXvorfTuw oproyevou (ovduoyévou) edpous. Meré to @uATppIOLG TOU, To of\ya GUXvorHTWY Dioxereveral oTV ETTOEVA povdda (BaByIEa) 11, OnAGBA Ge KarevBuvIKs CeuKTy (directional coupler), 0 oTrolog Snuioupyel Siapops gdans ofiuaros Kard exarov oySévra nAEKrpiKés olpes (180°) Emy ouvéxeia, am tv €£o80 tou KareuBuvriKOG ZedKTN (yovdBa 11) oBnyeiral To ofa ouxvorfrwy ong Hovtdes (BaGyiGes) 12A Kal 12B, 01 oTTOles aTTOTEAOUY TeAKOUS ypaywKOUG evioxutés (output linear amplifiers) Kai TpoBaivouy ony TeAcuTala evioxuan Tw onYETIY TrOU Sioxeredovral TEAKG oto Tha emeEEpyaGiag rou GBaTos Kar Trapaywy"is uSpoydvoU. To tufua emefepyaciag OSaros Kat rrapaywtis UBpoyévou TrepiAGLBdvel To EowrEPIKG Boxe! fh 450 (vovdba A = Aoxelo UbaT0<), oro ortolo BioxereveTai n don TOU TopoSoTElran GTTs To evioxuTH Ts povddag 12A pow ei5KOU MAEKTpOdioU Kat To efwrepIKd Soxelo (uovdda Y = XG)po¢ GOaT0«), oT0 oTrolo ToTTOBerEITal to TrpOS EmTeEEPYAGIA Bwp Kai GTO oTTOlO Bioxerederar N, Téon TOU TpogoborEitar GTS Tov SeUTEpO EvICXUTH INS HovdSag 12B. To Tuya aUTd Ts ‘uoxeuns (Kaos f| Soxeio ereepyaciag WBatos) eivai uyiotn|s onHaotas ya thy AErroupyia Tou hou ovoriparos, Bién oF BiaoTdgEIG Tou TpETE! TIpWiTOV, va GuVIGTOGY auoTHpKIK aKEpaIa ToMAaT*AdgIa TOU piKOUS KIPaTOG Tw GUXVOTHTWW (GiaoTdoES L Kal L’ = aKépaia TroMAaTTAdaIa TOU pKoUS KipATOS TwW GUXVoTTITWW) Kal SeUTEpOv, va LNY éxoUV aTTOKACN Tépav ms tdEn¢ Tou 0,02 %, KaBSaov o1 TAKES KaTaGKEUTs TOUS UTEXOUY Tov PEO KEpaIDV Trou TIpértel va GULTEpI@EpOvTaI HE KATGAANAN WwHIK, ETTaYWVIK') Kal XWENTIKA avrioTaaR. H améctacn peTags Tw TorKWHETWY TOU EowrEPIKOD Soxciou (uovdSa A) Ka! TOU EfwTEpIKOL Boxsiou (yovdda ¥) elvar TOAD onYavTKA, aGOU KaBopIZe! HY xwENTIKA avrioTacn TOU ouorfuatos, SnAady ouUTEpIGEpETaH Gav TUKWUT. Ta ofyara Taw univ cUxvorfTwy, Gms ExoUV TEAIKG SiayopRWEe! aTT6 Tic HovdBes 12A Kat 12B, we eGwrepiat Myf NAEKTPOLaYuNTIKr|G aKTIVOBONAG GUVTovKovTaI KaI EMBpOGV HEoW TS Erepodivwons Gra wpa Tou UBaTo« (trou GuMioTOUV ETrions NAEKTPIKG SiTOAQ), He aTroTEAEHA Le TOAD pikpr evépyeia. va emmTuyxdveral n BidoTAOH TOUS, STUNG avagEPANKE Ka! avWTEPW omy Gewpnrin efsiynan mg ueBd3ou Mera mv Sidorraan Tw Hopiwy tou GBarog (HHO) ora cuaTaTiKd TOUS UBpOYEVE Kat Of UyEvO, Ta aépia aurd diaxwpiZovrar Kai aropoviavovTa! YEoW eidiKdBV GIATPUIV Kal OBNYLLY (drivers). To Trapayouevo ofuydvo LrTopel, eire va aMOBNKedeTaH yia oIaBfrToTe xprion, elre va. aTTOSIGerat eAe08epo orny aTyéo@AIpa. To uBpoyévo, trou Tapdyerai amd my SidcTtaan rou WBaros, oSnyetrai wesw exSKod owhtva Oe omoradirore pnxavrh (mx. eowrepiKits fh eEwTEpIKFG KaGONS), Grou we TV Kadon TOU Xpnowede! oTnY Tapaywyt olaGBHTOTE HOPES EvEpYEIAG (MAEKTOIKIIS, LNXGVIKC, KIVATIKAS, Bepuunsig, quareivits) 10 15 20 25, 30 35 20120100234 AZIQEEIE 1. MEBoB0¢ nAeKTpékuong Tou GBaTo¢ Kai TrapaywyriG UBpoYévoU WE KaUCIHOU, TOU xapaKmpigerar a6 my xpfian cuvovaoLOU uyNAdy GuxvorfiTWY, OI oTTOleS Tapdyovra! Ws B40 ApXIKES CUXVOTNTES HEC! NITOVIKY TaAGVIWNTG Ka! KaYEmV SiaBIBAZovTal aMé Soo BiagopenKd Sitoda Bqpioupyiavras ja ErEpOBIvwan GUTLV Tw GUO GUXvOTHTWN, E701 WOTE HE KaTdAAnAOUS KOpIOUG Kal BonENTIKOUS OTTNGHOUS emreEepyaaIag va elodyovTa! GE aUTES TIC Trpwroyevels uxvoTnTes, Trou TrapdyovTai aM Tous quMTOVKOUS TaAaVTWTEs, BeuTEpoyEVElG ouxvornres Tou ouvdiaopgavouy Thy Sou TwW apXKiNY GUxVoTHITWW LéoG Ge Eva gdoya ‘ouxvorfrwy TIOkG eupelag Zing, emruyxdvovTas Le aUT6 Tov TpéTTO Tov KATGAANAG GuvBUGoLS ‘ouxvoriirwy Héow avtloTorXoU nAEKTPOVIKON KuKAdaTOS (aTOTEAOGHEVOU aT arTOHOVUsTH, blr, Bioyopgustéc, yngiaKous eheyKTés GUXvorHTiwY, KaTEUBUVTIKO CECKTN, TOAAaTTAGgIaGTES Kal YpappiKots eviaxuréc), 0 oo0g Le Tov KaTHAANAO GuVTOMYS GUTIDY TAN GUXvOTHTIY HE Ta HOpIa TOU UBaTos TpoKaAe! my BévnGN Tw YOplwY TOU UBaTOs Ka! THY avtisToIXA BidoTTAGH Tous ora aépia UBpoyévo Kal ofuyévo, TOU Biaxwolgovtal KaTEMV Ye eIKOGG OBNYOUG DiaAoyr¢ Kar To Tapayoyevo UBpoydve oBnyeirai pow avtictoixns eidiKri¢ GovBeons GTOv nxavioys Trapaywyris evépyeias via va xpnoIyoTToIndel «xs KavOILO. 2, Zuoreug| ya my nhextpéAvan Tou Bares Kar mv TIapaywyA UBpoyovoU we KavotLoU, Coypwva He Tay agian 1, Tou xapaKmpizerai amd tv xprion cUYBUAGYOO uyNALin ouxvorrirwy, oF omoles Tapdyovral ws 640 apxiKEs GuXvoTNTES LEW NITOVIKKDY TaAGVTUNTAAY (5 Kat 5°) kar xaromiv 6:aBiBAZovrar amr6 BJO SiapopenKd Siroka SnwIoUpywvTaG pa eTEpOdIvwIN ‘uriav Taw 800 cuxvoriiTwy, fra! WoTe He KATdAANAOUS KUPIOUS Kal BonBNTIKOUS OTAICHOOG eefepyaciag va elodyovrar oF auréc nig Tpwroyevels cuvémnTEs, TOU Trapdyovrar aTTd TOU nuTovKots Takavwtés, Deurepoyevels cuxvomres TOU GUVDaLoppAvoUY mY Bouf Tw OpxiKdov CUxvoriiTw pod OE Eva doa GUXVoTHITWW TTOAL Eupelag GwvNE Kal HE Tov TpOTO uré va emmtuyxdverar 0 KaTGAAnhos cuvBUagHEs GuxvoTHTWY HEoW avTICTOIXOU NAEKTPOVIKOD KuKAGpatos, Tov Guvicraral amd giATpO e1G6BOU (1), aTTOVOVUsTA (2), oBnYS (3), pixTh (4), Biapoppurés (6 Kai 6’), YNpIaKONG EAeyKTEs GUYVoTfTWW (7 Kal 7°), TOAAGTAGGIOTH ouxvoriirwy (8), yPaHUIKoUG evioxurés, e1SiKa gUATPA Kar KaTEUUVTIKG ZeOKTA (9, 10, 11) Kat TeNKOUS YpaHHIKOS emoxuTés, (12A Kal 12B ce SiayerpiKd avriéer Aon 180°, Trou Bioxeredouy avtioroxxa wow eidixdov NAeKrpodiway thy Taan TOUS GTO EoWTEpIKE Gox.elo f KAEO - ovada A = Aoxeio UBar0¢ Kar oT0 e&wrepiKd Soxelo - owdSa Y = xujpo¢ UbaTos), 6TrOU Ue TOV KaTGAANAo CUVTOVIGHO GUTIOV Tw SiaHOPHLEVWY UYNALY GUXVOTFTWY TPOKaAEITaI TIpwTOV, 1 SovnoN Tw YOpIWN TOU EUPIGKOLEVOU EVTOS TwW EDIKGV TuNHdTUNY ETTEEEpyaDIAG UBaTOG (A kar), Twwv omtoiwy of Siaatdcels (L Kai L’) arrorekody aKépaia ToMarAdaIa Tou prKoUS KOUATOS Tw GUXVOTHTUW, Kal BebrEpov, n avTicToNXA Sidortagn Tw poplwv Tou OBaTEG Gra pia vBpoyévo Kal ofuydvo (HHO), Tou SiaxwpiGovrai KATE LE eidIKOUS OBNYOUS BIGAOVAS Kal To TapaySyevo UBpoydvo OSnyEitai yaw avriotoxns eidiKi}s GovBEONS oTOV yNXaVIGLS Trapaywyrig evépyeias via va xpnorvoTrone! wis Kadorpo. SUaISIIGWY YVANIT LNdLNO- ZSLAXZIN3 IOMINW Vdd IOMIVAL Y31dNOO TWNOILOAYIC- ZHDIAIZ ZOMLLNAOASLY MALTS TID3ds- Od LVI OMIVIA Mal MVSNIT MSAC- ZOJHVO-ZHLAXZINA ZOMINNWdS YSNdILINW ADNSNDsYS- NOLHLONXAZ SHLEVIZWVLWVVOU Vd- NOLHLONXAZ Z4.DIN3V3 IONVIDHch va be OL SYOLVINGOW- ZALOMdOWVIV. 9 SYOLVTHOSO WOOT ZSLULNVWLIOMINOLINH 'S wax Souoriox Snowlir F piopyuipyyou! ind310 eee Se SRODLODIQ=,1 2 1 waAING- Soungn SodmX=ch L3OJHVO ¢ Soungn 0)3Xo9=V wa4ine- ZHLUNOWOLIY Zz wands L AOVOZIS Od1Vid 4 9 on ver s NI ~ : I om ef -< fp} fit a Pe 08 6 ile z ‘ lg v| Jeu 1} z3 a COPrAMIEMOE BIOMHXANIKHE IAIOKTHEIA wosn) ‘Api@y6s akmong EKOEZH EPEYNAE eaiaaiahate ETTPA@A GEQPOYMENA OF EXETIKA ony Exené Eyypage ys emoripaven, Grou xperdzeran, Exenné we ees ve stiuon| ine ch uw oxen Trapaypagiov ouottonaL)| x | uszo0sose603 At /(WYLES WALTER) 12 77.04.2008 *OsGrAnpo vo éyypayo* pots 72 x |useseazs0 a, (punaricH HENRY 12 Bors sare 19.07.1968 core ‘so *OdéxAnp0 vo ypager ease ie ‘| wozo0a0s4002 A2/ (KC ENERGY,KANZIUS.RUSTUM) 2 29.05.2008, sreprypaw: 0002),0012,10028, eossporoaysor24. Exe: 21° | uszooszno4sr at /(GLEASMAN JAMES Y) 12 26.11.2008, “neprypagi:{o007 (0008), 04z}(0044),(001 Etna Toy rebla nou lepeovtncay oo coe case Hucpoynvia repdrwons mg Epes rr IKATHTOPIA AHAGYMENON EITPAGON cpa yer ov hn pepo mpomtenpe tana sponte re omol oetee spe exened av owvoaen ye ho tyaye me ac kemyoples © mens ema Tee ie 271620 Keo M0010 sea STA@YAAS AHMHTPHE ESETADTHE Opyavionss a9) na 21) Api®ude afmong AE. a9) I6:oxtnofas (OBI) eles a 80353 a2) SHMOZIEYEH AINAQMATOE EYPEZITEXNIAE (61) BueDvrig Tarwsunon (Int. CF HOF (1) ApB®ués AE : 80353 (22) Hulvla KaréBeong : 13-09-84 (30) Moorepatérnrates) (71) Karoberns (eg: ZQrPAGOE METPOE Tiepyépou 101 122 42 AITAAEQ ATTIKHE EAAAE (43) Hy/via Snuoo. Airnong OE. (72) Egeupéing ea): ZOrPAGOENETPOE (45) Hylvta Snpootevong AE. 22-05-84 AEBI 11/84 (74) Tanpefosorog (61) Tpononoinon oo xipio AE :72285 (64) Tirhog ETATOE METAEXHMATIETHE ENAAAKTHP TAZEQE EIEOAOY 6 MEXPI 24 BOAT EYNEXOVE PEYMATOE, METATPETIOMENOY IE ENAAAAEEOMENO 110 MEXPI 224 BOAT KAI 60 NEPIOGQN. (67) Meptamyn Kavoaepiov. TepdapBaver e& oAoKAvpou oRoKAnpwpéva —KuKAdpara —_teevralag TIpéxerrat yia évay orard peraoxnpanori- evaAtaxrripa téong auvexog peipatog oF GR 80353/ 80353 evaNacodpeve. XapaxrnpiZerat and ro 61 emiruyxdvet Tov Hetaoxnpantops mg xapnArig rdong 6-24 V ovvexodg pespatog of evaNagodpevn tov Sixtiov rav néAewv (220 V, 50 Hz 4 110 V, 60 Hel, xapfg Aetroupyixd 8épuo, tpiBépeva pgp Kat exnopnt texvoroyias, peraks tev onofev SinoaKd tpavzforop Kai npoopierai yia nAnBdpa Xpficeav orklaKdy Kat BlounxaviKdy, ong heragopés ka To KiKA@Ha Tov petaoxnpantori-evaAAaxtiipa neprypagerat oe ‘oovnpéva oxeStaypdppara Tlavravécang 5, 151 25 - Mapa6eioog Apapovotou Joy. _sbMev. Agus Tg Epcvptoeug yevonévng napé tod NEtpov Zuypégou Kanyntod B.E. xototnov "AOnvdv ond tév thtAow " Liatéc uetooxnuaty— otic Evadraxthp técews'elasbou 6-24V ovvexoig pebvatog "e- xatpenonévov cé évadraobuevo 110 veéxpr 224 nal 50 bZ ". Zeresgou_ tov Mthog tig egevpkceug: " Ltatés uetaoxnratrothig évahranttip récewg etodbou 6 uéxpt 24 BOAT ovvExods Fetuatos uetaTpE- novévov o€ Evardacoduevo 110 uéxpr 224 BOAT nal SC nepLdbuv™ I. "BE £8€a nol neptangus tfis tgevelo ty napotox égespeon etvar ula ucyérr, Fedrtwon nal teder~ omotnon of &proto fabué tig nponyowuevng egeupéceus wé tétho " sqatég uetaoxnuatrotiic evadhaxtiip thoeug elodbov 6 néxee 24 BOAT CUVEXOTG petudtog uETatpENoUevon cé EvaAacssuEVO 110 uéxpe 224 BAT wal 50 neptdouv " 4 dnola elxe natoxu- pudet cictd YR.E.T ué OfmAwua evpeortexvlag spreuod 72666 mot xatetéen otls 24-8-63 ueté Yevouevov eéyxou nal boxvudv ané ‘Bnvtponf Tod YikE.T. ent tig ovonevfig dEvoroyfOnKe dic matvotouta Exet. Eyypago YI.E.T Gp. mput. 1299( EVA) 77. ‘Entong &&vohoyfOnxe nal dnd tby EOYYEX bc dbv6Aoyn xaLvO- toula Exetexd Eyypago OIEYEY"LH BOSFYCT&” KAT TEX"IKEL BOH- EEIAL THMA EYPLLITEXIG? dpv€u. npwt. 506/25. ‘y napodoa nob Exe. tév toro tétho elvar EE ddoxAripou ué dhoxdnpunéva xuxAduata tedevtatag texvodoytag’ nat dpt- ot novdtytag. TK tpavttotops npoevioxiceug nat enebepyact- ag Ovvexots petuatog G1 xal q2 xabbg xal 14 tpavtiotops EL6- bov ( toxtog ) 43 Ews (10 urvpotv vd dutrxataotabody évars— yuo thg Cnthoews tH, ovoreviig ué “OLEST. "BOS yuk Abyoug ovvtOUtas Kat AnAonotnong Tod oxEblov gatvovtar udvov th burohund tpavgletops « Kat of abtf tiv ovonevt, xataddfov tcxbog unopodue vétpoyoboticoune buagé— povg xatavarutés Snug otxteg nod neprdaufdvovy fAextpexd quyeta, tHAcopécetc, Avxvies GutLouod WAR. LE udumeyx, voooxoueta , Plotexvixobs nal Pronnxa- _Repryeagiic egeveésov_fézeov cwredgou_tod_edaryé- vunotg xépoug, depondofa, vavewnAofa, xoumrodtepg, Sractme- xf wat unopotue vi xadtgoune thc dvdyxeg of fAcutpend pedua x&Ge AAAnG xproewc. ‘Edy f napoxh petuatos cuvepyacbet ué bAAEG finteg nnYés évep- yelag bév 66 Exer dvdyun } unatapla vi gor tL0ey nd 16 Blutv0 tig OEE. Ot vopgés tvepyetag umopeT ve elvar AAraxd nittapa, dve- voyevititpres ual bnépvdpn axtivoBodla. II. "Qvouatohoyla, _nepeyeage wal AeLrovey! ous. : 76 uGwrwua torAavIwtod f xpoviouod breyetpouv ( bbnyotv, n€ natadARror Gyoug naruots t& tpavetotops <1 nal G2. 76 xi- wAuna xpoveouod dnotedettat adsf th gops o€ cxéon vé thy pon yotueyn egevpecn dnd Eva xpvotadexd tadavteth ué dpronéyn ovxubtnta upvotérAov # dnola Srarpettar nal enegepydzertar MaTOAAAUG ué Thy Bofdeia teLdv dAoxATpwréwy wurdundtuy tH nov C-N0S, th dnota té ovvbeovue Etor Hote vé udig S(bovv verd ‘and Brarpoerg tig Paowxfig ovxvétntag toO xpuotérAoy tHe En Evunth ovxvdtnta breyEpoeuc, nod xperagduacte yd thy owyXpo- vious ( ofua ovyppovicuod). tov tpavitotops 41 al 42 nod adté ué thy cerp& tovg brabLpdzovy 16 ofua uéow 165 veta~ oxnratyotos 12 ot& tpavttotops éZ650v ( toxboc) «3 Ews 410. ‘AvaduTENGTepa umopotue uéow tiv uetaPAntav mvxvutiv C2-C3 vd v&voune dprouéves pueutcerg dxptbetac tic ovxvdtntoc ovyxpovicuot .“Ocov dgdpa tiv Aevtovpyta tol xUxAdmatog t6- bov ( boxbog ) brv€évoune StL Stavégepudcowve Eva ofa otty efoobo tot uetadynuateotod dbnyijceuc T2 nod 14 nputevovta awhlynaté tov 16 dnote elvai vat goptia tiv tpavttorops @1 not 22, tote 16 dvantdx80dv ot bevtepetovta qwaAtyvata tév L3 wat ole wat 14 ofuata th dnota 04 Exovy uEtaes toug bragopé gdoeus 160° uorpdv wal nob } nde mAcupd and 1h tevtepetovta TWACy- vata tod vetacxnuatrdtod 64 cvvdeds vé the bo nevpéc tiv apavilotopg n.x. 18 TWALyua 13 0& breyelper thg Béoer tiv cpavetotopg G3 , &4,65, G6 ual 16 TWALyua 14 Bétpogobothoet tig GAhes Béoerg Tv tpavolotops &7,46,a9,410+ T6 obvoAo qv tpavilotops e£660v G3, Eug G10 unopet vé dAAdzer ovvap— woes ig toxboc tig ovoneviig. Tédog T& npwtevovta tvAtyuaTa rod netaoxriatLotod toxtog R("#E660u ) cvvégovtar od eeAd : 76 TWALyna L1 ué tobg otAAENTEG Tov tpavgtotopg Loxbog 7168 Hal 410 ,G9. wal Td TWALyua 12 ovvééetar HE Tbs ovA- Réutes tev tpavtCotops toxtog Frwy 45 nal G6 And 5 ccv- tepevov mAéoy Tod uetagxnuatrotf unpotue ve népouue tiv Evadhacoouévn téon nod unopet vdebvar tetpayuvirtic fi fine Tovoetbotc uopgiic, Eb yuk Abyoug ovvTustag évbe Cuvutar ele 16 xdwWwua f enekepyacta tetpaywviniis uopgiig. "i Egevee- on Exer BeAtewOEt dnd tiv nponyoduevn, not elxe dpveud 66- mAduatog ebpeottexvlac 72666 texvoroyend. BLbLxdtEpa 9 ovy- xputic téoéws elo6bov xatacnevdtetat otf napodoa égebpe- or, 8 ddowAfipov ué dAownpwuéva xvxrduata, avokutixdtepa <8 wowhiua abt$ nob 6 npoopronés tov elvat yea vé Ed€yxn shy Bdn ovonevs and wxSv A&Gn TovxErprotod, Snug evar 3b dnepgoptécers y A xannNAH téon tpogobosiag te xabig Ekéng nol h dxépt&on tpogobooiag ts. "EST A Patuiba ab- ah Anotedet tat dnb téooepa ddomAnownéva xvwAinata.TS mpi to ddowAnpuuévo T.C1 uali né thy ZENER L1 droveAet tiv téon dvagopiic tod uvxdduatog. Té& &Ada tela SdoxAncwnéva IC2, C3, ICH énotedody tig tpEts ovyxprtinés téver.76 napbv ee uGwAwua AELTOUpYET Kal Evepret dg Effig: “Otav yL& dnoLobfno— te dbyo A thon elobSou LC dnephet thy téon Aevtoupytag te cvoneviig tote dveGer n ELI xitprvn nob vdg elOonovet St Snépxer Inéptacn orhv efcobo vat Unépxer xi vbvvog xataotpo- Gig tig dvoxeviig. "Eby artiv debtepN neptntwon dvdper H LEDZ xdmnevn tte nag eldonovet Ste unopet vé Exoue ovvoéoer ne- prcodtepoug natarcrutég nat Exone Unepgoptécer tiv ovoxeuh A Stu a téon elodbov DC elvar xarnrdtepn dnd thy téon Aevtoup ytag.TéAog } tpltn LEDS mp&otvn wdc belxver thy xavoving Aevto.pyta tig ovonevfic. IIT. lapoddayés tig Bactnfig bbéag €4 npénet vs entruntet Ste 16 dvtinetvevo tig extvin- ong Sév nepropiZetar od dvurépw nopabetynata, 4 én¢reven tig Exevénone evar Svvati nal vé GAdovg xatacxévacti nots tpénovg nebbb0ug, eaptivata xat unxavicusde Snug m.x.éxtd¢ dn$ thoerg €E6bov tetpaywventigquopgiig nal técers €£660v fne— Tovoerbotg uopgiig. “Aa abté& napauévovy ates PAEYELG tig mo- potong neptrypagtic. Exdoces IV. deewOent ks vgxovtag neptypayer Snug dvurépw thy éqetreoh nov abté nod Brendund Gg vo xat exEvud vé npootatetow tS binkwna evpeottexviag elvar: 1) “Lvag ototSg vetacxnuatrottic Evadraxtiip ovvexodg peb- natog of évarAacoduevo, xapantnpizénevos ex ToD Oty eretuyxd- VEL Tév vETACXNUATLOVS Tg XA"NAFig TéoeuG CUvEXodG PEdnatog o€ évaddacosuewn thon tov SrxtTbov tiv nbAcwy E2C PEAT 50 ne- prdbwv xal 116 BoAt EO nEprdbov xuptc Apivovpytxd S6puBo, tPLBd neva népn vat éxnoun xaveaeptuv. ae a vit Gov goddov negryeagiic_egeveétov vre- 2) “Evag otatég uetaoxnuattotiig nats thy dw 4&faon 1) xapaxtnprtdnevog St AErtoupyet ué Etbrxovs vetaoxnna- tuctég, ué elduncte ALyoug nputevévtwy uel bevtepetovtwy wwAvyudtwv. 3) "Zvag otatés uetaomatrothg xatd thc dw déidoers 4 wal 2) yopaxtrpetéuevoc ex tod Sty Eraeéte, xpvotadAL~ xd tadavtuth nob ovvepyéletar né dAowAnpuuéva KuwAdnata aundfig xatavadsoeug y16 aplotn otabepétnta tig ovxvsan- tog 82660u. 4) "“Bvag ctatéc uvetaoxnuatrottc Kata thc dEvioetc 1,2 nal 3 yapaxtnprtouevoc ots broeéter oth etcobo tod ovvexotg pevuatog obotnua rpootadtac évtLotpSgoU TOALNSTN= tog. 5) "Evag otatSe vetaoxnnatiatig wath tic dEidoers 1, 2, 3 nal 4 xapantnprlénevog Sty 15 xUwrwud tov dnotehet— rar entés Gnd ths En bL6b0ug nod Exe, ot tina EL 6bov ( toxtog) of dnotes Bptoxovtat neté and tbv vetaoxnuate~ oth T2 h nova E€660v, h dnoia anoterettar dnd tpavtictops yapaxtnptotixd adtiv tavipavtictops e660ou ( toxvog)etvay OTL OUvbecuoroyotvtaL TOAAS napdAATAG tpavelotops N-xX+ G3 Bug 46 Hol KG Suc G1C, O naparAndroubc attOc tig nde mAcupac unopet va adenbet dvardyug tig tcxbog tig ovoxeviic. Tevink adtég 8 napadAnrtonss tiv tpavilotopg bEdbov (toxvoc) elvar ula dnd tic faotxitepes dE&tdcers tho égetpeonc. 6) “kvag otarbg uetaoxniatLotig xatk tic dbeoeus 1,2,3,4 wal 5 xapaxtnprtouevog €x tod ore Exer etbund uetaoxnuatvoth b6nyfoeug 72 4 dnotog gécer téocopes nepre- Rize. 9) “Evagotaté uetaoymiatrotng wath the aetdoers 1,2, 3,4,5 nat 6 xapaxtnprtouevoc and thy ueyéro Pabus arvb6ocws, tov wat and t& Elduxd OLEnpouayyntixd BALx& nod xpnoLus- novotvtar ody nupiiveg ody uetaoxnuatidth 11. 8) “Evag otatés vetaoxnnateoric Hath the &Eudocic 142,3,4,5,6 wal 2 xapaxtnprtouevos Ste xenotuonored énté SAowAnpwuéva xvxrdduata ext6c dnd é GAAG husayuyd otvixeta Tob unopet va adbEnBodv avardyus tig Cntoews tig OVEKEVT. 9) "Bvag otatbs uetaoxnuatLotig ovvexoig petnatog Martd Tig GELGCELG, 1524344455657 Hat & Sraberter elbrnd ovyxpeth thoeug etodsov ovvexotg petuatos nob avotedettar etic dnd 18 Mentpovind xdwuus god ovyxputod xal ters quteivég evbelEers LED . 1) xttprvn Evberen ynpdorvn Eveeu En xa’ xdunevn EvoderEne 10, “zvag otatd vetaoxnuatuotic ovvexots petnatog Matatig AELGOELG 1,2, 2445556,758 Hal 9 xaPaRTHPLE SE VOS Ste b.aeéteEr elbexod tomvv tpavtotops eE6bov ( toxtoc) bore vd mpooapudzvtar nasétws endva otf gvyeto ( guntext énigavera ) Gore ual of tpetc dupobéxtes tiv tpavitotops vé Bratvouy xddeta xdtw'dnd tiv ula mMeup& tod guyetov, yupls of dupobéntes avtol tHv tpavitotops v& Byatvouy tpu- névtag tiv énigdvera tod guyetou endabh éendyouy tiv Bep- udint& tovg cthy quxteni énig4vera tod dvyetov BLddvov- rdc ug uta Blda napédAnra xpég thy entgdvera tod guyetgu. Tétpavelotops 105 tUnov adtob yapaxtnptrovtar ote gépory endvw orf quutinf, Tous ertodvera via OMe oro Agave o Hun. Sobel fer Teaads oO eo z: ae ob 7 BID 90 °C a 7 | oy say O79 ok nD) oT J tee , /3| pi io | oO é ;